SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 18
1 of 44
icma7
Part 1: Corporate Media
icma7icma7
I N TER NATIONAL
CORP O RATE MEDIA AWAR D
Trends in Corporate Media 2
Here are the results of the 7th ICMA.
Many thanks to the jury. In two days, the 10 jury members evaluated the submissions
and determined the award winners. Many thanks to all participants! There were never
more submissions than this year: 419 from 16 countries.
Congratulations!
However, there is always the problem that not all submissions Can win.
Perhaps this quote helps:
“The important thing in the olympic Games is not winning but taking part,
for the essential thing in life is not conquering but fighting well.”
Pierre de Coubertin, 1908
Kontakt
International Editorial-Design & Research-Forum
c/o Norbert Küpper · Gutenbergstr. 4 · 40670 Meerbusch · Germany
Email nkuepper@creative-media-award.com
Phone +49 21 59 91 16 15
www.facebook.com/ICMA.international.corporate.media.award
The Categories of the 7th
ICMA 3
I N T E R N A T I O N A L
C U S T O M M E D I A A W A R D
Part One:
Custom Media
 1.1. Customer magazines B2B print
 1.2. Customer magazines B2B online
 1.3. Customer magazines B2C print
 1.4. Customer magazines B2C online
 1.5. Employee media print
 1.6. Employee media online
 1.7. Annual reports print
 1.8. Annual reports pnline
 1.9. Custom media for iPad/tablet
 1.10. Image brochures
 1.11. Print catalogues
 1.12. Concept
 1.13. Front pages
 1.14. Cover- and cover story
 1.15. Typography, layout
 1.16. Photography
 1.17. Photo reportage
 1.18. Visualization
 1.19. Visual story telling
 1.20. Alternative story telling
 1.21. Infographics
 1.22. Illustration
 1.23. Print finishing
I N T E R N A T I O N A L
C R E A T I V E M E D I A A W A R D
B O O K S
Part Two:
Books
 2.1. Academic works,
educational textbooks
and schoolbooks
 2.2. Children‘s and young
people‘s books
 2.3. Guides and non-fiction
 2.4. Art books
 2.5. Photo books
 2.6. Book series
 2.7. Corporate books
 2.8. iPad and tablet books
 2.9. Innovative book ideas
 2.10. General literature
 2.11. Book cover
 2.12. Book typography, layout
 2.13. Book design
 2.14. Print finishing
Part Three:
Corporate Design
 3.1. Logos
 3.2. Corporate design
Business stationery
 3.3. Corporate design manuals
 3.4. Type design
Part Four:
Magazines
 4.1. Magazines print
 4.2. Magazines online
 4.3 Magazines for iPad/tablet
 4.4. Trade Magazines print
 4.5. Trade Magazines online
 4.6. Trade Magazines for iPad/tablet
 4.7. Concept
 4.8. Front pages
 4.9. Cover and cover story
 4.10. Typography
 4.11. Photography
 4.12. Photo reportage
 4.13. Visual story telling
 4.14. Visualization
 4.15. Alternative story telling
 4.16. Infographics
 4.17. Illustration
 4.18. Print finishing
Participation fee
 150 Euro, 165 $ US, 135 £
 075 Euro,080 $ US, 60 £
 035 Euro,030 $ US, 30 £
 Participation in this
category is free when you
take part in a red or
yellow labeled category.
The Jury of the 7th
ICMA 4
The jury of the Seventh ICMA (from left):
 Ann Mestdag, Senior Editor, Mercatorfonds, Brussels
 Rodrigo Faustino, Commgroup, Brazil
 Meike Quentin, CEO, Das Amt, Kiel
 Michael Adams, Editorial-Design, Switzerland
 Reinhard Sorger, Creative Director, Publicis, Erlangen
 Claudia Eustergerling, Claudia Eustergerling Design, Luxembourg
 Prof. Eberhard Wolf, Art-Director, Luxemburger Wort
 Ilga Tick, Creative Director, Gala, Hamburg
 Christian Baun, Art-Director GreyWorks, Copenhagen
 Katharina Reitan, Media Training, Vienna
Members of the jury are not allowed to judge their own entries.
The Jury of the 7th
ICMA 5
Christian Baun and Ann Mestdag judging the book
categories.
Rodrigo Faustino from Brazil, Prof. Eberhard Wolf
from Luxembourg and Christian Baun from Denmark.
The Jury of the 7th
ICMA 6
Ilga Tick, Michael Adams and Meike Quentin judging the
magazine categories.
Claudia Eustergerling, Katharina Reitan and Reinhard Sorger
judging corporate media.
The Jury of the 7th
ICMA 7
Prof. Eberhard Wolf, Christian Baun, Ann Mestdag and Rodrigo Faustino.
General Information 8
Awards:
Main awards: gold, silver and bronze
The entries will be sorted in the categories and presented to the jury
which will decide about awards in gold, silver and bronze.
The awarding of special prices – “Judges‘ Special Recognitions” – will
also be decided by the jury.
Outstanding individual achievement: Award of Excellence
In addition to the main prizes, there are also the “Awards
of Excellence” for outstanding individual achievements. These
awards – like the main prizes – are on the list of winners.
Competition time schedule:
 You can submit work created between
September 1, 2015 und September 30, 2016.
 Further schedule:
30th
November: Announcement of the winners.
The list of winners will be prospectively published on the website
www.creative-media-award.com on 30th
November. If no list is visi-
ble, reload the website in the browser.
30th
November: Notification by e-mail.
All participants are informed of their results by e-mail.
January: Dispatch of the certificates.
The certificates are sent by e-mail at the end of January.
Eberhard Wolf
Professor Visual Communication, AMD
Munich
Michael Adams
Editor in Chief and Art Director,
Beobachter Natur, Zürich
Blasius Thätter
Creative Director, Roland Berger Strategy Consultants
Munich
Reinhard Sorger
Creative Director, Publicis
Erlangen
Birgit Leifhelm
Designer Editorial Design,
Coop Presse, Basel
Meike Quentin
General Manager Das Amt,
Kiel
Carolin Anselmann
Editor-in-Chief, Vodafone update
Düsseldorf Katharina Meisel,
Head of Branding & Publishing, Metro Group,
Germany
Christian Baun
Logodesign.dk,
Denmark
Katharina Reitan, Journalist
video. blogging. wording. training.
Vienna
— HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI — 1/2014
TILASTO — 29
28 — ASIANTUNTIJA
1/2014 — HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI —
YHDESSÄ
OLEMME
ENEMMÄN
Fyysisen ja psyykkisen tauon lisäksilounastauolla on sosiaalinen puoli: se ettätapaa työkavereita myös epämuodolli-
semmassa tilanteessa. Tällä on merkitystäyleisen virkistymisen ja hyvinvoinnin
kannalta.
”Toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät
ja tiedostaisivat lounaan merkityksen – jatoisaalta, että työnantajat ymmärtäisivät
sen, että kun työntekijöille tarjoaa hyvänmahdollisuuden syödä, sillä on oikeastivaikutusta tulokseen asti.”
LOUNAAN SUORANAISTA vaikutusta vireysti-laan on vaikeampi tutkia, sillä kyseessä onyksilöllinen asia.
”Toisaalta, se on itsestään selvä asia.Ihminen nyt joka tapauksessa tarvitsee
päivän mittaan sekä lepoa että ravintoa”,Raulio hymähtää.
K
urkistetaanpa tutki-
muslöydöksiin. Jos aloi-
tetaan perusasioista,
henkilöstöravintoloiden
käyttömäärä Suomessa
on pysynyt vuosien ku-
luessa hyvin vakaana.
”Haluan aina nostaa esille sen, vaikkahenkilöstöravintolan
käyttö on Suomessaon todella yleistä, kaikilla ei ole siihenmahdollisuutta. Keskimäärin 40–50 pro-senttia työssäkäyvistä ihmisistä syö henki-löstöravintolassa”, Raulio sanoo vilkaistenpapereitaan.
Kiinnostava löydös on sekin, ettäihmisten, jotka syövät henkilöstöravinto-
lassa lounaan, ruokavalio on keskimäärin
parempi kuin niiden, jotka eivät henkilös-töravintolaa käytä.
”Tutkimus osoittaa, että myös kasvistenkäyttö on korkeammalla tasolla varsinkinmiehillä, joilla siinä on eniten parantami-
sen varaa”, tutkija kertoo.
S
iihen, miksi Raulio itse
päätyi tutkimaan ravitse-
musta, ei ole yhtä syytä.
Ruoka ja terveys ja elintavat
yleisesti kiinnostivat häntä,
niinpä hän meni opiske-
lemaan lukion jälkeen
ravitsemustiedettä Viikkiin. Seuraavaksi
hän teki valtionhallinnon harjoittelun,
gradun ja myöhemmin tuntitöitä vanhassaKansanterveyslaitoksessa.
Ennen nykyistätehtäväänsä Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksella hän työskenteli muutaman
vuoden Elintarvikevirastossa.
”Kiinnostavinta ja haastavinta on se,että kun kaikki ihmiset syövät, kaikilla onsiihen myös mielipide. Kauhean monellaalalta ei käydä niin laajaa keskustelua
julkisuudessa, somessa ja oikeastaan missävain”, Raulio sanoo.
Tutkimuksen painopiste on hänen mie-lestään mennyt yhä enemmän yksittäisestä
kokonaisuuteen. Yksittäisten ravintoainei-
den sijaan katsotaan enemmän kokonai-suutta.
”Tämä näkyy uusissa ravitsemussuo-
situksissakin ja on mielestäni hyvä asia.Kokonaiskuvan näkeminen on tärkeää.Kokonaisuuttahan ihmiset syövät, eivätkäyksittäisiä ravintoaineita. ”
R
uokaan ja ravitsemuk-
seen liittyviä trendejä
on ollut aina, ja niistä
kirjoitetaan tasaisin vä-
liajoin. Tiedon leviämis-
tä leimaa somen myötä
hektisyys. Lounasruo-
kailuun liittyvä keskustelu on esimerkki.
”Se alkoi artikkelista, jossa pohdittiin
lounaan kokoa. Ja jos Jenkeissä esimerkik-si joku näyttelijätär rupeaa noudattamaan
jotain dieettiä, se on täällä saman tientiedossa ja sitten se leviää.”
TRENDIT VAIHTELEVAT, mutta Raulio
muistuttaa perusasioista: ravitsemuksen
perusteet eivät muutu juurikaan. Koko-naisuuden rinnalle tutkija nostaa esilleyksilöllisyyden.
”Oikeanlainen ruokavalio on mahdol-lista koostaa monella tavalla. Jo uudestaravintokolmiosta näkee, että on lukuisiamahdollisuuksia koostaa se siten, mikäitselle sopii. Jos joku ruoka-aine ei sovi,sen voi jättää pois ja korvata toisella.
Keskiössä on yksilöllisyys: kenellekään eiyritetä pakkosyöttää tietynlaista mallia.”
T
yöelämä on murrokses-
sa, mutta Raulio uskoo
lounasruokailun ja hen-
kilöstöruokailun olevan
instituutiona pysyvä. Se
saa varmasti myös uusia
muotoja
Tutkija ottaa esille myös joukkoruo-
kailun laajemminkin sisällään pitämän
potentiaalin. Sitä ei ole hänen mielestään
ymmärretty ja hyödynnetty Suomessa
aivan täysin kaikilla tahoilla. Joukkoruo-
kailu on täällä jo päiväkodista ja koulustalähtien niin itsestäänselvyys, että senvaikutukset kansanterveyteen ja hyvin-vointiin jäävät helposti tiedostamatta.
”Esimerkiksi Tanskassa henkilöravin-
tolan tarjoaminen on kilpailuvaltti ihmisiärekrytoitaessa, mutta täällä sitä ei ole ihanymmärretty. Kun ihminen hakee uuteentyöpaikkaan, kysyykö hän, että onko täällämahdollisuus syödä terveellinen ja maitta-va lounas?”, tutkija kysyy.
Hän muistuttaa, että myös johdon
esimerkki on tärkeä.
”Se on tärkeä esimerkiksi siinä mieles-sä, että jos buukataan kokouksia lounasai-kaan, lounastaukoa on vaikea noudattaa.”
Ihminen tarvitsee
päivän mittaan
sekä lepoa että
ravintoa.
MUKANATUTKIMUKSESSAKEVÄÄLLÄ2013OLINOIN100SUOMALAISTAYRITYSTÄ.VASTAAJIAOLI2700,JOISTA52%NAISIAJA48%MIEHIÄ.SMARTUMTILASITUTKIMUKSENTEKNIIKANTOHTORIMERJAFISCHERILTÄ—KUVITUS:JOHNSALINERO—LÄHDE:MERJAFISCHER
HYVÄÄ
TYÖN
MERKITYKSELLISYYS
79%79 % koki työnsä
merkitykselliseksi.
HYVÄÄ
POTENTIAALI JA
KEHITYSHALU
47%47 % oli sitä mieltä, että
heidän potentiaaliaan ei
hyödynnetä riittävästi.
70 % haluaa kehittyä
työssään. Käyttämätön-
tä potentiaalia ja tahtoa
on paljon!
KEHITETTÄVÄÄ
VUOROVAIKUTUS
64%64 % koki, että yksiköi-
den välisessä yhteis-
työssä on puutteita, ja
puolet työntekijöistä
oli sitä mieltä, että
asiakkaita ei kuunnella
tarpeeksi.
Smartum Oy tarjosi
100:lle PK-yritykselle
maksuttoman tutkimuksen
selvittämään työnte-
kijöidensä mielipiteitä
omasta hyvinvoinnistaan,
johtamisesta, organisaa-
tion vuorovaikutuksesta
ja
asiakaslähtöisyydestä.
Jokainen yritys sai
analyysiavaimen, jonka
perusteella he pystyivät
analysoimaan mitä
heidän pitää tehdä, jotta
hyvinvointitulokset
paranisivat.
5 X PARANNUSEHDOTUS
1) Jokainen kohtaaminen on
mahdollisuus synnyttää toisille
merkityksellisyyden
kokemus
2) Jokaisen vastuulla on arvostuksen,
avoimuuden ja välittämisen
kulttuurin rakentaminen
3) Otetaan vastuu omasta
hyvinvoinnista ja onnellisuudesta
4) Tervehditään ja autetaan kollegaa,
pyytämättäkin
5) Keskitytään toisten vahvuuksiin jakohdellaan kaikkia tasapuolisesti
Award of Excellence
We hereby honour the Magazine
Smartum
with the icma Award of Excellencefor exemplary design and concept in the category
Alternative Storytelling364 publications participated in the fi h icma – International Creative Media Award.
The competition has been founded in 2010 and is organized by the International Editorial-Design
and Research Forum, Germany. The competition aims to support the exchangeof creative ideas at the international platform.
Awards of Excellence are given in twentytwo categories:employees newspapers and employee magazines, image brochures, annual reports, books,
company logos, corporate design, magazines, customer magazines B2B, customer magazines B2C,
trade magazines, cover and coverstory, typography, photography, photo-report, visual storytelling,
visualization, alternative storytelling, infographics, illustration, online and tablet apps.
The certificate shows the publication that has won,
the category and at the bottom the signatures of each
member of the jury.
General Information 9
The participants come from these countries:
Traditionally, the ICMA is very well positioned in the German-speaking world. A great
deal of presentations for this independent contest come from Germany, Switzerland
and Austria.
Participants within Europe include companies, agencies and designers from Belgium,
Luxembourg, The Netherlands, Italy, Slovakia, Hungary, Romania, Spain, Ireland and
Great Britain.
Submissions from outside Europe include submissions from Singapore, Brazil, India,
Australia, New Zealand, Canada, the USA and Russia.
Difference from other competitions
Those who participate in the ICMA are both major agencies and design services
and individual designers. This year too some companies that generate corporate media
in-house have been successful. Examples are the NordLB, Hagergroup and Rewe.
Unlike in other competitions, there are no nominations for the ICMA. There are places
1, 2 and 3 – that is, gold, silver and bronze.
Awards of Excellence are awarded for outstanding individual achievements. It is often
photo-reports, illustrations or bookbinding work that are honoured in this way. This
survey shows some examples of such Award-of-Excellence work.
General Information 10
Statistics
411 publications from 17 countries participated in the 6th
ICMA
The following awards were given in the 22 categories of the competition:
			 7. ICMA	 6. ICMA	 5. ICMA	 4. ICMA	 3. ICMA	 2. ICMA 	 1. ICMA
Entries		 419	 411 	 364	 389	 226	 214	 194
			 7. ICMA	 6. ICMA	 5. ICMA	 4. ICMA	 3. ICMA	 2. ICMA	 1. ICMA
Gold Awards 		 40	39 	27	21	 10	10	7
Silver Awards 		 41	 45 	 25 	 25	 11	 9	 5
Bronze Awards	 31	 31 	 22 	 16	 12	 7	 7
as well as Awards of Excellence
Trends in Corporate Media 11
A look at selected works
This yearbook gives an overview of the trends. You can find the ICMA also in social media,
for example Facebook: www.facebook.com/ICMA.international.corporate.media.award/
Part 1: Corporate Medien
The ICMA started in 2010 as a competition for corporate media. Meanwhile there are
categories for books, logos, corporate design and magazines. Agencies for corporate media
and design offices send numerous entries to the ICMA. That is why the category for
corporate media remains the largest in this competition.
DO
ModerneArbeitswelten
Neue Arbeitskultur bei Microsoft
Der Spirit von Coworking
Design zum Denken
Hamburg, unsere Perle
2016 | Ausgabe 2
10
NEVER CHANGE
A RUNNING SYSTEM?
Mehr Mut zu Veränderungen.
11
Veränderungen? Wer heute dies und morgen das macht, wird spätestens übermorgen vom Markt
gefegt. Das Geheimnis erfolgreicher Unternehmerpersönlichkeiten ist ihre Kontinuität. Schließlich
erwarten Kunden Verlässlichkeit. Genau wie die Belegschaft auch. Und Prozessabläufe lassen sich
nicht von jetzt auf gleich ändern, die müssen sich allmählich einschleifen, sonst fliegt die ganze
„komplizierte Maschine“ auseinander. Natürlich soll man auch offen für Neuerungen sein, gar keine
Frage, aber bitte nicht für jeden Blödsinn. So wie z. B. Social Networking, veganes Kantinenessen
oder Teambuilding-Maßnahmen. Flexible Arbeitszeiten sind ja in Ordnung, solange sie in einem
überschaubaren Rahmen bleiben. Wenn alle wieder etwas mehr an die Arbeit und ein bisschen
weniger an die Freizeit denken, dann brauchen wir auch keine Angst vor dem internationalen
Wettbewerb zu haben.
Viele Unternehmen erinnern an die Musikkapelle von der Titanic: Denen steht das Wasser bis
Unterkante Oberlippe und sie hören trotzdem nicht auf, den alten Seich zu dudeln. Dabei ist das
nächste große Ding schon längst am Start und das übernächste auch. Wer heute was reißen will,
muss verdammt beweglich sein, so wie eine Raubkatze, die im Sprung mal locker die Richtung
wechseln kann. Wach muss man durch die Welt gehen, damit man eine gute Idee erkennt, wenn
man davorsteht. Und dann sollte man den Mut haben, das Neue zu wagen. Ganz egal was man
unternimmt, man muss es mit Leidenschaft tun. Nur wer Spaß an seinen Aufgaben hat, ist in der
Lage, Neues zu denken und exzellente Lösungen zu finden – und damit für alle die Welt vielleicht
ein bisschen besser und schöner zu machen.
DER DISRUPTIVEDER BEWAHRER
Customer Magazines B2B: „DO“ is the abbreviation for „Design Offices“. This company
offers Flexible office and coworking solutions. The magazine is slightly higher and
narrower than DIN A 3. The layout is very much relaxed and very varied. Bronze for the
agency brand.david communication, Munich.
16 1716
DAS COWORKING MANIFEST.
Neue Regeln für eine neue Arbeitswelt.
1. ARBEIT MUSS SELBSTBESTIMMT SEIN!
2. FLEXIBILITÄT IST OBERSTES GESETZ!
3. ALLE MACHT DEN MACHERN! 4. NET­
WORKER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH!
5. INSPIRIERENDES DESIGN IST MENSCHEN­
RECHT! 6. BÜROS HABEN SICH DER ARBEIT
ANZUPASSEN! 7. TÄGLICH NEUES WAGEN!
8. WER ALLES GIBT, SOLL ALLES HABEN!
9. WISSEN IST DIE NEUE WÄHRUNG! 10. GE­
TRENNT ARBEITEN, GEMEINSAM FEIERN!
Der gute, alte Nine-to-five-Job ist gerade dabei, auf ewig
das Zeitliche zu segnen. Vorbei die Zeiten, in denen sich
die Menschen Tag für Tag an der Stechuhr vorbeischleppten,
um vor Ort mehr oder weniger motiviert ihr Tagewerk zu
verrichten. Heute ist eine ganz neue, aufregende Arbeitswelt
im Entstehen begriffen. Doch keine Welt kann ohne Regeln
und Grundsätze funktionieren. Wir von Design Offices, als
Vorreiter in der Entwicklung innovativer Arbeitsplätze, haben
daher eine neue Ethik des Arbeitens formuliert, damit alle
die fantastischen neuen Möglichkeiten ausschöpfen können
und jeder nach seiner Fasson glücklich wird – die Unterneh-
men genau wie die Angestellten.
Hier können Sie gerne Ihr persönliches Exemplar unseres
Coworking Manifests „Free your mind“ kostenlos bestellen:
manifest@designoffices.de
DO
ModerneArbeitswelten
NET
WORK
ING
2015 | Ausgabe 1
Der König der Netzwerker
Über den Arbeitsplatz der Zukunft
Erfolgsstory Artemide
Das neue Highlight von München
Trends in Corporate Media 12
Diesmal: die Rüttelplatte Zipper ZI-RPE90
AUF
DEMONTAGE
Seite 30 / 31
macher
STÜCK
WERK
Werkzeuge. Wir lieben sie. Sie begleiten uns
bei Siegen und Niederlagen, oft von Generation
zu Generation. Aber wie sieht es eigentlich in
ihrem Innersten aus? MACHER schaut in jeder
Ausgabe ganz genau hin
FOTOS: REINHARD HUNGER
m_30_Demontage_DE_RZ 30-31 14.06.2016 17:08:11
Customer Magazines B2B: „Macher“ is the B2B magazine of Hornbach, a DIY chain.
It turns to the makers among us. The layout is reminiscent of the imperfection of a
construction market, where there is a certain order, but there is much to be searched
and found. Bronze for the agency Territory Content to Results.
Geschichte in 411 Teilen
Ziemlich zerrüttelte
m_30_Demontage_DE_RZ 32-33 14.06.2016 17:08:39
MacherAusgabe3/2016
das magazin von hornbach
Ni
mm mich mit
.
Ausgabe 3/2016
D e i n e H ä n d e , d e i n We r k
macher
m_01_Cover_DE_RZ.indd 1-2 22.06.16 14:57
1 %
99 %
Foto:AndrewGombert/picturealliance/dpa(Zuckerberg)
Geld verdirbt den Charakter?Von wegen. Heutzutage
formt Geld vielmehr den Charakter. Es bringt
Einzelpersonen wie auch Unternehmen dazu, bewusster
mit demVermögen umzugehen. Moralische Werte
rücken plötzlich umso mehr in denVordergrund.
Text Hella Wittenberg Illustrationen Christian Barthold
Meine
Firma,
mein
GEld,
dein
Glück
ÜbErraschEndE 
GrosszÜGiGkEit 
Mark Zuckerberg hat
sich dafür entschieden,
im Laufe seines Lebens
99 Prozent seiner
Facebook-Anteile für
einen guten Zweck zu
spenden.
www.pay-magazine.com
18 — pay — Moral Moral — pay — 19
Ausgabe 3 2016
Customer Magazines B2B: „Pay“ reports on international economic and financial issues.
The magazine layout and a wide range of journalistic formats are used. Silver for the
agency muehlhausmoers corporate communications.
Wann handelt ein
Wirtschaftsunternehmen
moralisch?
80%WEnn Es WErtschätzunG und 
 anErkEnnunG auch im klEinEn lEbt.
73%WEnn Es sich lanGFristiG und 
konsEquEnt FÜr EinE sachE EinsEtzt.
64%WEnn das handEln dirEktE positivE 
konsEquEnzEn nach sich ziEht.
57%WEnn Es sich ExtErnEn  
kontrollEn untErziEht.
Quelle: statista.com
mEhr auF  
WWW.pay-maGazinE.com
Der richtige Weg
zur ersten Million.
Ein mann  
mit vision
Elon Musk liebt die
Menschen. Und genau
aus diesem Grund gibt
er einen Großteil seines
Geldes für eine bessere
Zukunft für die Gesell-
schaft aus.
tenz wahrhaftiger Moral fragwürdig.
Tun Unternehmer nicht viel mehr etwas
ethisch Vertretbares, um auf diese Weise
negative Auswirkungen zu vermeiden?
Außerdem ist moralisch richtiges oder
falsches Handeln immer von der jewei-
ligen Perspektive abhängig. Dazu muss
man nur einmal den gewieften Gründer
Elon musk betrachten. Mit 17 Jahren
zog er von Afrika nach Kanada und lebte
dort zunächst von einem Dollar am Tag.
Mittlerweile ist er mehrfacher Milliardär
und einer der reichsten US-Amerikaner.
Sein Geld will er nun hauptsächlich
nutzen, um die großen Visionen der
Menschheit Realität werden zu lassen.
Dafür stieg er 2002 in das Raumfahrt-
geschäft ein und gründete Space Ex-
ploration Technologies Corporation,
kurz SpaceX. Er pumpt seitdem eine un-
glaubliche Menge Geld in das Unterfan-
gen, den Mars kolonisieren zu können.
Denn wenn er das mit seinem privaten
Raumfahrtunternehmen schafft, hätte
er durchschlagend zum multiplaneta-
ren Leben beigetragen. Dem US-Zu-
kunftsforscher Paul Saffo zufolge geht es
Musk (wie auch Zuckerberg) dabei nicht
darum, noch reicher zu werden. Musk
wäre viel mehr nicht mit dem Status quo
zufrieden und suche Wege, um dies zu
ändern.
Elon Musk sieht das Problem der
Überbevölkerung der Erde und arbei-
tet an einer Lösung. Er entspricht da-
mit ganz dem wirtschaftsethischen An-
spruch, nimmt die Verantwortung an
und benutzt die existierenden Freiheiten,
um auch zukünftig Freiheit für die Ge-
sellschaft zu gewährleisten. Er verwen-
det seine Ressourcen auf eine moralisch
richtige Art und Weise. Doch auch bei
ihm sprechen Kritiker vor allem von Grö-
ßenwahn. Dennoch ist hier nicht erkenn-
bar, ob die These passt, Geld würde den
Charakter verderben. Und so etwas wie
Moral scheint es tatsächlich zu geben.
Dienst an der Menschheit
Der Däne sørEn  nørGaard ist ein
weiteres Beispiel für einen Unternehmer,
der sein Wertesystem sehr deutlich nach
außen trägt. Er ist der Gründer von Care-
maker, einer Internetplattform, auf der
Menschen aus aller Welt von ihren Nöten
und Problemen berichten und um Spen-
den bitten – zum Beispiel für die Über-
nahme von ärztlichen Behandlungskos-
ten. Seit der Gründung 2012 haben schon
100.000 Dänen auf Caremaker gespendet.
Mit der Expansion in weitere europäische
Länder wie Deutschland, Italien, Frank-
reich und Spanien können sogar noch
mehr Menschen dabei helfen, Gutes zu
tun. Nørgaard kam die Start-up-Idee, als
er erfolgreich eine Chemotherapie über-
standen und damit den Krebs besiegt
hatte. Der Schicksalsschlag besiegelte sei-
ne Zukunft. Von nun an wollte er der Ge-
sellschaft etwas zurückgeben. Die Moral
kommtbeiihmvordemProfit.Unddamit
liegt er auch stark im Trend. Sozialun-
ternehmen erleben derzeit einen Boom.
Das liegt vor allem daran, dass es ein Be-
wusstsein für die rapide Zunahme der
Ungleichheit zwischen den Menschen
gibt. Diese bedroht, laut dem Wirtschafts-
ethikexperten Dr. Ernst von Kimakowitz,
sogar unseren sozialen Frieden und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er
stellt fest: „Die Wirtschaft kann sowohl
Geld ist Macht. Je mehr Nullen vor dem
Komma stehen, desto größer wird die
Anziehungskraft auf die Menschen. For-
schungenergabengar,dassdieGiersteigt,
sobald man viel Kapital erwirtschaftet
hat. Plötzlich will man einfach immer
noch ein bisschen mehr. Nach oben hin
gibt es keine Grenzen. An der Universität
von Kalifornien in Berkeley ging das Psy-
chologenteam um Paul Piff dem Phäno-
men nach. Sie konnten feststellen, dass
wohlhabende Personen bei Verhandlun-
gen schneller zur Notlüge greifen. Tat-
sächlich würde bei reichen Menschen
auch die Empathie für Mitbürger abneh-
men. Diese Untersuchungen legen nahe,
dass das altbekannte Sprichwort stimmt:
Geld verdirbt den Charakter. Moralische
Bedenken werden für den Profit zur Seite
geschoben. Solange die Taschen immer
voller werden, läuft also alles rund.
Dennoch wird in der heutigen Zeit
der Wunsch der Menschen nach einer
Wirtschaftsethik immer lauter. Was zu-
mindest von der Begrifflichkeit nicht
zusammenzupassen scheint, soll in der
Praxis ineinandergefügt werden. Ethik
bedeutet, sich auf moralische Ideale und
Sittlichkeit zu berufen. In der Wirtschaft
geht es hingegen um Kostenrechnun-
gen, Wechselkurse und Aktionärswerte.
Wie passen diese beiden Begriffe nun
zusammen, von denen der eine Egois-
mus, Gewinnstreben und das Kreieren
von Ungleichheiten fördert, der andere
dieses hingegen gänzlich ablehnt? Die
Zauberformel: Es müssen Anreize ge-
schaffen werden. Zu solchen Anreizen
zählen die soziale Achtung eines Unter-
nehmens genauso wie der Versuch, ei-
nem schlechten Gewissen aus dem Weg
zu gehen. Richtig angestellt, ermöglicht
eine wirtschaftsethische Handlungswei-
se also einen gegenseitigen Vorteil.
Business as usual ist nicht zukunftsfähig
BlicktmanaufdasgesellschaftlicheLeben
in der Gegenwart und das vor einhundert
Jahren, so ist die Veränderung aufgrund
der Digitalisierung eklatant. Während frü-
her für den Einzelnen das soziale Umfeld
den Wertekanon festlegte, gibt es heute
einen Wertepluralismus. Global gesehen
gilt es als wichtig, den Frieden sowie den
Umweltschutz voranzubringen und auf
Nachhaltigkeit zu achten. Reine morali-
sche Intuition genügt somit nicht mehr.
Naivität wird ebenso wenig geduldet.
Schauen wir uns mark zuckEr-
bErGs aktuelle Richtung an. Der Face-
book-Gründer gab Ende 2015, zur Ge-
burt seiner ersten Tochter Maxima Chan,
bekannt, dass er im Laufe seines Lebens
99 Prozent seiner Anteile an Facebook
für einen guten Zweck abtreten will – der
Gesamtwert betrug zu diesem Zeitpunkt
45 Milliarden US-Dollar. Konkret formu-
lierte er in einem Manifest das Ziel, das
Potenzial der Menschen voranbringen
zu wollen und Gleichberechtigung zu för-
dern. Also ein höchst moralischer Ansatz.
Zumindest auf den ersten Blick. Der zwei-
te zeigt, dass er damit sicherlich auch sei-
nen sozialen Status aufhübschen wollte.
Der Superreiche wurde im Kinofilm „The
Social Network“ (2010) noch als jemand
dargestellt, der nichts unversucht lässt,
um seine Vision in die Tat umzusetzen.
Moralisches Verhalten wie Ehrlichkeit,
Anstand und Verlässlichkeit waren bei
ihm nicht zu finden. Und nun wird genau
dieser Mann in der Realität im UN-Haupt-
gebäude in New York zum Gipfeltreffen
für mehr Nachhaltigkeit eingeladen. Ne-
ben Regierungschefs aus aller Welt steht
also Zuckerberg auf und erklärt, dass der
Zugang zum Internet ein grundlegendes
Menschenrecht sei. Für die Vernetzung
derWeltmöchteersichnuneinsetzen,um
sojedemdieChancezugeben,andermo-
dernen Wirtschaft teilzunehmen. Zucker-
berg sieht es tatsächlich als seine morali-
sche Verpflichtung an, beispielsweise der
indischen Bevölkerung den Zugang zum
Internet zu ermöglichen. Dafür gründe-
te er 2013 internet.org. Der Slogan der
Website: „Connecting the world“. Kri-
tiker nennen Zuckerberg überheblich.
Dennoch hat er es geschafft, sein Image
vom Egomanen zum Gutmenschen mit
Gewissen zu ändern.
Gibt es überhaupt so etwas wie Moral?
Glaubt man den Worten des US-Philo-
sophen Thomas Nagel, so ist die Exis-
G
Foto:HubertBoesl/picturealliance/dpa(Musk)
www.pay-magazine.com
20 — pay — Moral Moral — pay — 21
Ausgabe 3 2016
Foto:EranWolff
Das Kundenmagazin von arvato Financial SolutionS
Deutsche Ausgabe — 3 — 2016
financialsolutions
Was ist richtig, was ist falsch?
Gute Frage! Lässt sich aber oft
nicht eindeutig beantworten.
Ein Blick in den Alltag zeigt:
Es bleibt eine Grauzone.
Moral
schwerpunkt
Betrüger aus der Unterwelt
So schützen sich Kunden und
Händler vor Onlinebetrug, Seite 26
Ohne Wartezeit zum Kredit
Dank digital account check
leichtere Kreditprüfung, Seite 29
Betrugsprävention
Barclaycard
Trends in Corporate Media 13
ÜBERBLICK
MONOMEER
Wenn ich mir etwas wünschen dürfte,
dann wäre es diese Schlagzeile:
„Monomeer verkauft plastikfreie
Wimperntusche“, sagt Susan Rößner.
In ihrem Onlineshop verkauft sie
ausschließlich Produkte, die kein
Plastik beinhalten und ohne Plastik
verpackt sind. Wimperntusche gibt
es noch nicht, aber Lippenstift, Deo,
Tacker und Einmachgläser.
www.monomeer.de
ORIGINAL UNVERPACKT
Als einer der ersten Supermärkte hat
in Kreuzberg „Original Unverpackt“
eröffnet: In den Räumlichkeiten einer
ehemaligen Metzgerei werden Spiri­
tuosen, Putzmittel, Lebensmittel und
Kosmetik zum Abfüllen angeboten.
Auch möglich: Einfach eine Bio­Kiste
mit frischem Obst, Gemüse und
Trockenprodukten zu sich nachhause
liefern lassen.
www.original-unverpackt.de
EINFACH OHNE PLASTIK
Kinderspielzeug ohne Plastik? Nicht
einfach zu bekommen. Aber was ist
mit Töpfchen für die Kleinen? Fast un­
möglich zu finden! Wie gut, dass der
österreichische Versandhandel „Einfach
ohne Plastik“ eine große Auswahl für
Babys im Sortiment hat – darunter
auch Bade­Enten aus Naturkautschuk.
Für die klassischen „Plastik­Stolperfallen“
wie Aufbewahrungsdosen gibt es
Edelstahl­Varianten.
www.einfach-ohne-plastik.at
Die Produkte in diesen Shops sollen ohne Plastik verkauft werden.
Angebote gibt es mittlerweile viele – analog und online.
LAGUNA ONLINESHOP
Die Auswahl ist recht klein, aber
dafür geschmackvoll: Baby­Löffel aus
Bambus, tragbare Jute­Beutel und
Hüllen aus Filz oder Leder für Laptops.
Gründer Julian von Gebhardi hat den
Shop nach einem Aufenthalt in
Südostasien gegründet, wo das
Plastik­Problem noch viel größer als
bei uns ist. Er fängt erst mal vor
der eigenen Haustür an zu handeln.
www.laguna-onlineshop.de
VORHER
ZELT-RESTE
Gerade als Bettina Kletzsch überlegte, was sie
nach ihrem Modedesign-Studium machen sollte,
traf sie nahe ihrem sächsischen Heimatdorf einen
Rucksackfabrik-Besitzer wieder. Bei der Besichtigung
der Fabrik in Bretnig stieß sie in einer Ecke auf einen
Haufen Zelte, der weggeworfen werden sollte. Für
Kletzsch bedeuten diese Reste aber mehr, sie sym-
bolisierten für sie „zusammengerollte Geschichten“,
wie sie sagt. „Das waren mal Behausungen, in denen
DDR-Bürger ihren Urlaub an der Ostsee verbrachten.“
NEU GEFASST
Es reizte die gebürtige Sächsin, an
dem verwaisten Industrieort wieder
Rucksäcke aus diesen Relikten zu
nähen. Während Bettina Kletzsch
Zeltfragmente auseinandernahm
und zu neuen Rückenbeuteln
zusammenpuzzelte, setzte sie sich
persönlich damit auseinander, wie
viel sie noch von dem Land, in dem
sie aufwuchs, in sich trägt. Nun freut
sie sich, falls die Stoffe wieder das
Meer sehen.
www.bettinakletzsch.com
Lange Zeit suchten Katrin und Andy Wyeth nach der perfekten Lampe für ihr
Esszimmer. Heute wissen sie: „Zum Glück haben wir diese nie gefunden!“
Denn der Mangel inspirierte die Werber aus Düsseldorf, selber zu designen.
Sie zerlegten ein ausgedientes Stahlfass in drei Teile – die ersten Lichtfässer
entstanden. Die 60­ oder 200­Liter­Fässer sehen in ihrer Ursprungsform
abschreckend nach Giftmüll­Transport aus. Doch als Hängeleuchte strahlen
sie glänzenden Industrie­Charme aus.
www.lichtfasscompany.com
ZELT-BEUTEL
NACHHER
ILLUSTRATIONJulianeFilepFOTODorotheeKletzsch,JennyBewer
| TrenntMagazin8
dsd_0017_005_trenntmagazin_nr11_Innen_RZ.indd 8-9 10.10.16 11:00
Customer Magazines B2C: „Trennt Magazin“ is published by the Berlin city cleaning
companies. It covers waste prevention, waste separation and recycling. Stunning
creativity in finding the themes for this magazine. Bronze for the Peperoni Advertising
and PR agency.
Himmel gefallen in den Regalen der Geschäfte landet und oft
auf Kosten von Mensch und Umwelt hergestellt wird. Mit ihrem
Label Jan ’n June möchten sie, dass ihre Kunden nachvollziehen
können, was sie auf der Haut tragen und woher es stammt.
Die Modedesignerinnen lassen ihre gesamte Kollektion bei einer
Familie im polnischen Breslau produzieren. Dank der geringen
Entfernung können sie oft vor Ort sein. Keinerlei Arbeiten wer­
den an Dritte weitergegeben, sondern alles bleibt in der Hand
der Familie. Jan ’n June verwendet für ihre hanseatisch gerad­
linige Mode – zu der Hemdblusenkleider genauso gehören wie
Bodys aus gerippter Baumwolle und hochgeschlitzte Jersey­
röcke – ausschließlich Materialien, die nachvollziehbar produ­
ziert und ressourcenschonend hergestellt werden. Dazu gehört
zertifizierte Biobaumwolle, für deren Produktion deutlich we­
niger Wasser und deutlich weniger Pestizide eingesetzt werden
müssen. Nach neuen Materialien fahnden sie am liebsten auf
der Stoffmesse Munich Fabric Start, wo sie beispielsweise recy­
celtes Polyester aus geschredderten PET­Flaschen fanden und
nun gern verwenden. „Der Markt für nachhaltige Stoffe, die
transparent produziert werden und eine gute Umweltbilanz
haben, ist noch überschaubar“, sagt Anna Boronowski, „aber
ich denke, die Produzenten verstehen allmählich, dass es ein
lohnender Markt ist.“ Während die Auswahl vor zwei Jahren
besonders im Bereich Wolle oft nur aus Braun und Beigetönen
bestand, wird das Angebot inzwischen breiter, die Stoffprodu­
zenten reagieren auf die steigende Nachfrage. Jan ’n June
arbeitet beispielsweise mit den Materialien Viskose, Modal
und Tencel – das sind aus Holz gewonnene Fasern, die umwelt­
schonend sind. Um sie herzustellen, wird ein ungiftiges
Lösungsmittel verwendet, das in einem geschlossenen Kreislauf
immer wieder verwendet werden kann. Und sie haben einen
neuen Stoff gefunden, der sie begeistert: „Für die kommende
Winterkollektion haben wir zum ersten Mal recycelten Polyester­
Satin verwendet“, sagt Anna Boronowski, „von dem türkischen
Hersteller Ipeker.“ Er hat Qualitäten, die man sonst nur von
dem Naturstoff Seide kennt, fühlt sich weich an, glänzt matt
und hochwertig und ist außerdem atmungsaktiv. Jan ’n June
verarbeitet ihn zu einem ebenso schönen wie zeitlosen Träger­
top, wahlweise in Schwarz oder Türkis.
Auch Ilka Brand, die mit ihrer Marke Lapàporter Accessoires aus
Leder herstellt, ist immer auf der Suche nach neuen Materialien.
Sie mag strukturierte Leder, will für die Hüllen von Smartphones,
I­Pads und Laptops aber kein Schlangenleder verwenden. Die
Berliner Designerin stieß als Alternative auf Fischleder – und war
begeistert. „Es erleichtert mein Gewissen, Abfallprodukte aus
der Lebensmittelindustrie zu so schönen Produkten verarbeiten
zu können“, sagt Ilka Brand. Tatsächlich sehen ihre Laptop­ und
Smartphonehüllen so hochwertig aus, wie man es von luxuri­
ösen Lederartikeln kennt. Es gibt sie in einer Farbpalette von
Altrosa über Türkis, Mitternachtsblau bis hin zu Cognacbraun
und tiefem Schwarz. Aber anders als bei Produkten von Marken
wie Louis Vuitton oder Prada weiß der Kunde bei Lapàporter,
woher die verwendeten Materialien stammen und wie sie ge­
färbt wurden – mit Pflanzenfarben und ohne den Einsatz giftiger
Chromsalze, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Ein
bisschen Aufklärungsarbeit musste die Designerin für das Fisch­
leder allerdings leisten: „Die meisten Kunden schnuppern erst
einmal skeptisch an den Hüllen aus Lachsleder. Sie denken,
Fischleder riecht wie Fisch. Tut es aber nicht.“
Erfinderisch zu sein, ist für den im Sudan geborenen und in
Berlin lebenden Designer Bobby Kolade eine wichtige Tugend.
Das Genie denkt: Der Berliner Bobby Kolade gilt
als schräger Durchstarter in der Modewelt.
Statt Tierhäuten verwendet er für die Lederteile
seiner Modekollektionen die Rinde des Feigen-
baums, Bark Cloth genannt. Genialer Gedanke.
PRODUKTFOTOBobbyKolade
TrenntMagazin | 21
dsd_0017_005_trenntmagazin_nr11_Innen_RZ.indd 20-21 10.10.16 11:01
Nr. 11 [Frühling 2016]
Trennt Magazin
Wie Designer mit anderen Stoffen und
sparsamen Schnitten die Mode revolutionieren
HOT STOFF
FOTOGR
AFIE
Die Prophezeiungen –
wenn Gaia ihre Kinder schickt.
REPORTA
GE
Der Retter der Dörrpflaume –
wenn ein Berliner Arzt altem Obst hilft.
KOSMOS
Die Meeresfrüchte der Zukunft –
wenn es mehr Plastik als
Fische im Ozean gibt.
dsd_0017_005_trenntmagazin_nr11_Innen_RZ.indd 1 10.10.16 11:00
Foto:Fr
ank Grunwald
Quellen:StatistischesBundesamt,FACT,Statistau.a.Infografik:C3VisualLab
Frau Professor
Onnen, die
traditionelle
Familienform,
die lange un-
ser Bild geprägt
hat – Vater, Mutter,
verheiratet, Kinder – wird
seltener. Woran liegt das?
Tatsächlich herrschte dieses
konservative Modell über die
kürzeste Zeitspanne, die wir
historisch ermitteln können.
Es hatte sich als Idealvorstel-
lung der bürgerlichen Familie
vom Anfang des Jahrhunderts
in die Nachkriegszeit „geret-
tet“, in die 50er- und 60er-Jah-
re. In den 70er-Jahren setzte
ein historischer Wandel der
Familie ein.
Was war so attraktiv am
bürgerlichen Familienbild,
dass es in der Nachkriegszeit
als Ideal galt?
Im Bürgertum, zu Beginn des
20. Jahrhunderts, hatte sich
eine neue Arbeitsform
herausgebildet, bei der der
Mann außer Haus arbeiten
ging, ins Kontor, ins Büro. Die
Frau blieb zu Hause und „ma-
nagte“ das Haus. Wir spre-
chen hier wohlgemerkt nicht
von der Hausfrau in der Drei-
zimmerwohnung. Die Dame
des Hauses hat nie einen Putz-
lappen in der Hand gehabt. Sie
hat nicht ihre Kinder erzogen.
Dafür gab es Angestellte.
Die zu führen, das Haus zu
repräsentieren, war Aufgabe
der Frau. Parallel dazu gab es
die Arbeiterinnen. Und auch
im Krieg, unter Hitler, gingen
die Frauen arbeiten.
Wieso hielt sich dann das
bürgerliche Bild so stark?
Die Gesellschaft entwickelte
diese höchst konservative
Einstellung aus den Wirren
des Zweitens Weltkrieges
heraus. Die Väter waren im
Krieg, Familien wurden aus-
einandergerissen, die Frauen
mussten irgendwie durch-
kommen. In der Nachkriegs-
zeit herrschte dann der Wille,
dass Ruhe einkehrt, dass es
gemütlich wird. Parallel lief
die wirtschaftliche Entwick-
lung in Westdeutschland
so gut und es gab so viel
Arbeit, dass wir Gastarbeiter
beschäftigen konnten. Die
Frau brauchte nicht mehr zu
arbeiten.
Was geschah
dann?
In den 60er-
und 70er-Jah-
ren gab es eine
flächendeckende
Bildungsexpansion.
Überall wurden Schulen,
Gymnasien, Universitäten
gebaut, sodass immer mehr
Kinder auch aus einfacheren
Bildungsschichten auf diese
Schulen gehen konnten. Das
bewirkte eine Veränderung.
Und dann wurde in den 70er-
Jahren in der alten BRD das
Familienrecht neu gefasst,
als Reaktion auf die gesell-
schaftlichen Bestrebungen.
Die Frauen bekamen mehr
Rechte, durften eigenständig
Verträge schließen und kün-
digen – auch ihre Ehe, was
vorher finanziell gar nicht
möglich gewesen war. In der
Folge stiegen die Scheidungs-
zahlen stark an. Seitdem
haben wir auch eine neue
Definition von Familie.
Ist Familie seitdem weniger
wichtig geworden?
Was allgemein die Gefüh-
le angeht, die emotionale
Zugehörigkeit, hat sich nichts
geändert. Partnerschaft und
Familie sind immer noch
wichtig – bloß die Ehe ist es
nicht mehr so.
Wie wirkt sich das auf den
Zusammenhalt aus?
Der Zusammenhalt ist nicht
weniger geworden. Aber die
Konsumorientierung ist heute
stärker – die Vorstellung, was
ein gutes Leben ausmacht.
Dazu gehört der Klavierun-
terricht für die Kinder, ein be-
sonderer Sport, natürlich ein
Auto, und in Urlaub fahren
will man auch. Die Ansprü-
che ökonomischer Art sind
gestiegen, sodass Familien
finanziell meist ausgelastet
sind und kaum etwas zurück-
legen können. Gleichzeitig
verteilen sich Familien heute
oft über große Entfernungen,
während man früher enger
zusammengewohnt hat. Das
bedeutet, dass Onkel, Tanten
oder die Schwägerin einem
heute nicht helfen können,
wenn man sich zum Beispiel
das Bein bricht. In solchen
Fällen brauchen wir externe
Hilfe – und dazu fehlt es oft
an Vorsorgemöglichkeiten.
„Familie ist immer
noch wichtig“
INTERVIEW
Corinna Onnen ist Sprecherin des Fachs
Sozialwissenschaften an der Universität
Vechta. Die Familiensoziologie gehört zu
ihren Forschungsschwerpunkten.
Vater, Mutter, Kind – das traditionelle Familienbild stimmt immer weniger mit der
Wirklichkeit überein. Immer mehr Paare leben ohne Trauschein zusammen, immer
mehr Kinder wachsen in Patchworkfamilien auf. Die Grafik gibt einen Überblick.
Nur noch in einem von 200 Haushalten
leben drei Generationen – also Kinder, Eltern
und Großeltern – unter einem Dach. Und
nur sechs Prozent der 70–85-Jährigen leben
mit ihren Kindern in einem Haushalt.
Kinder wurden im Jahr 2013
in Deutschland geboren.
Ehepaare und Lebensgemeinschaften nach Vollzeit-/Teilzeitarbeit der Partner Angaben in Prozent
Eheschließungen gab es 2013.
Demgegenüber stehen 169.833
Scheidungen.
Millionen Kinder besuch-
ten 2014 in Deutschland
Kindertageseinrichtungen.
Neun von zehn
Kindern im Alter
von drei bis fünf
Jahren sind in der
Tagesbetreuung.
kostet ein Labrador im Monatkostet ein Labrador im Monatkostet ein Labrador
durchschnittlich für Futter,
Tierarzt und Versicherung.
Pferde stehen schätzungsweise in
deutschen Ställen. Rund 700.000
Deutsche reiten mehrmals monatlich.
Späte Mütter Durchschnittlich sind Frauen in Deutschland heute knapp
31 Jahre alt, wenn sie ihr erstes Kind zur Welt bringen. Vor dreißig Jahren
waren die Frauen in Westdeutschland bei der ersten Geburt durchschnitt-
lich 25 (beziehungsweise 22 Jahre in Ostdeutschland) alt.
Jeder achte
Berufstätige in
Deutschland geht
mit einem Kind
unter drei Jahren
in Elternzeit.
Kinder
In gut vier von fünf Familien
leben ein oder zwei Kinder.
Etwa jede siebte Familie hat
drei Kinder oder mehr.
Tiere
Die Deutschen halten
sich mehr als elf Millio-
nen Katzen und knapp
sieben Millionen Hunde
als Haustiere.
Wohnen
Die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf beträgt in
Deutschland 43 Quadratmeter – in der selbst genutzten
Immobilie sind es 47 Quadratmeter, in Mietwohnungen
nur 38 Quadratmeter.
Familie und Beruf
Nur drei von zehn Müttern mit Kindern unter drei Jahren sind berufstätig.
Nicht verheiratete Paare mit Kindern arbeiten fast doppelt so oft Vollzeit als
verheiratete Paare mit Kindern.
Konsumausgaben
von Familien
Mit Kindern entstehen
zusätzliche monatliche
Ausgaben von mehreren
Hundert Euro. Bei Kindern
bis sechs Jahren ist die Be-
treuung ein großer Posten,
bei älteren sind es vor
allem Kleidung und Schul-
essen. Größere Familien
haben im Schnitt ein höhe-
res Einkommen, während
Alleinerziehende oft an
der Armutsgrenze leben.
Verheiratete Paare
mit Kindern machen heute nur
noch 70 Prozent der Familien in
Deutschland aus. Vor rund zwanzig
Jahren waren es noch 79 Prozent.
*Familien mit KindernFamilien mit KindernF
sind nach der Definition des
Statistischen Bundesamtes
alle Haushalte, in denen
mindestens ein minderjähri-
ges Kind lebt.
Ohne Trauschein
leben die Eltern inzwischen in zehn Prozent der Familien.
Vor rund zwanzig Jahren hatten „wilde Ehen“ nicht einmal
einen Anteil von fünf Prozent.
Alleinerziehende
Mütter und Väter gibt es mittlerweile in
zwanzig Prozent aller Familien. Sechs von
sieben Alleinerziehenden sind Frauen.
Auch viele Paare ohne Kinder verstehen sich
als Familie – etwa, weil ihnen zusammen eine
Immobilie gehört oder sie gemeinsam für ein
Tier sorgen. Gleichgeschlechtliche Paare sind
in der Familienstatistik schwer zu beziffern,
zumal eingetragene Lebenspartnerschaften
erst seit 2014 statistisch erfasst werden. Zuletzt
waren rund 70.000 gleichgeschlechtliche
Lebenspartnerschaften eingetragen. Insgesamt
leben knapp zwölf Millionen Paare ohne Kinder
in Deutschland. Das schließt Paare ein, deren
Kinder erwachsen sind und selbstständig leben.
Schulkinder
Anzahl der Kinder in Millionen
der Haushalte in Deutschland
wohnen in selbst genutztem
Eigentum.
der Familien mit minder-
jährigen Kindern haben
eine eigene Wohnung oder
ein eigenes Haus.
Hotel Mama 37 Prozent
der jungen Männer bis
25 Jahre leben noch zu
Hause bei den Eltern – bei
den gleichaltrigen Frauen
sind es 21 Prozent.
2.Wie leben Familien
in Deutschland?
6 7
Customer Magazines B2C: The „Family“ magazine of Allianz Versicherung (insurance) is
published in DIN A 3 format and often uses illustrations, visual storytelling and alternative
story forms. Gold for C3 Creative Code and Content.
5.Welche Lösung
passt zu uns?
Wenn aus zwei Menschen ein Paar oder aus einem Paar
eine Familie mit Kindern wird, bekommen Themen wie
Sicherheit und Vorsorge eine neue Bedeutung. Nicht nur
Ihr eigener Versicherungsschutz wird wichtiger. Sondern
auch die Absicherung der Menschen, die Ihnen am Herzen
liegen. Diese Seiten helfen Ihnen, rasch zu prüfen, was Sie
bereits haben und was Sie möglicherweise noch brauchen
für das gute Gefühl, rundum abgesichert zu sein. Welche
Lösungen zu Ihnen passen, finden Sie am besten in einem
Gespräch mit Ihrem Allianz Vermittler heraus.
1
Den Bedarf
klären
Jede Familie ist einzigar-
tig, hat unterschiedliche Ziele,
Wünsche, Bedürfnisse – und un-
terschiedliche Risiken. Welche
Versicherungen für Sie und Ihre
Liebsten sinnvoll sind, klären
Sie am besten im Gespräch mit
Ihrem Allianz Vermittler.
2
Die Lösung
finden
Gerade beim Thema
Versicherung gibt es keine
einheitliche Lösung. Aber es
gibt für jedes Lebensmodell
eine passende Absicherung.
3
Sich sicher
fühlen
Ihr Allianz Vermittler
steht Ihnen zur Seite. Wenn sich
Ihre Lebenssituation oder Ihr
Bedarf geändert hat – oder Sie
einfach nur einen Rat brauchen.
Den Allianz Vermittler in Ihrer
Nähe finden Sie unter
www.allianz.de/vermittler
Berufsunfähigkeits-
versicherung
Jeder Fünfte wird im Laufe
seines Lebens berufsunfähig.
Wenn Ihr Einkommen weg-
bricht, weil Sie krank werden
und nicht mehr arbeiten
können, kann das Ihre Exis-
tenz bedrohen. Besonders
hart trifft es dann Familien.
Pflegevorsorge
Unsere Gesellschaft altert. Schon 2030
werden schätzungsweise mehr als
drei Millionen Menschen auf Pflege
angewiesen sein – und die gesetzliche
Pflegeversicherung zahlt nur einen
Bruchteil der Kosten. Wenn Sie und
Ihr Partner auch im hohen Alter gut
versorgt sein und ein würdevolles Leben
führen wollen, ohne Ihren Kindern zur
Last zu fallen, sollten Sie mit einer priva-
ten Pflegeversicherung vorsorgen.
Krankenversicherung
Was eine gute medizinische
Versorgung ausmacht, sehen viele
Menschen unterschiedlich: Dem
einen reichen die Leistungen der
gesetzlichen Krankenkasse, der
andere legt Wert auf Zusatzleis-
tungen – wie das Einbettzimmer
im Krankenhaus, aufwendige
Zahnbehandlungen oder alterna-
tive Behandlungsmethoden beim
Heilpraktiker. Mit einer privaten
Krankenversicherung können Sie
Ihre Absicherung optimal auf Ihren
individuellen Bedarf abstimmen.
Haftpflichtversicherung
Ein Moment der Unaufmerksam-
keit im Straßenverkehr reicht, um
anderen Menschen großen Scha-
den zuzufügen – die Ansprüche,
die der Geschädigte an Sie stellt,
können in die Millionen gehen.
Eine private Haftpflichtversicher-
ung schützt Sie vor den finanzi-
ellen Folgen von Schäden, die Sie
anderen Menschen zufügen, ganz
gleich, ob es Sachschäden oder
körperliche Verletzungen sind.
Beachten Sie, dass Kinder unter
sieben Jahren nicht „deliktfähig“
und von sieben bis 18 Jahren nur
bedingt deliktfähig sind. Gegebe-
nenfalls haften Sie als Eltern wei-
ter aus der Aufsichtspflicht.
Empfehlung
Einige Versicherungen sind so wichtig, dass auch Verbraucherschutz-
einrichtungen wie der Bund der Versicherten und die Stiftung Warentest
sie für notwendig erachten, wie etwa die private Haftpflichtversicherung
und die Berufsunfähigkeitsversicherung. Diese haben wir mit dem
„ -Symbol“ gekennzeichnet.
Unfallversicherung
Auf dem Klettergerüst, mit dem
Fahrrad, beim Baden – Kinder
sollen nicht überbehütet aufwach-
sen und brauchen Freiraum, um
sich auszuprobieren. Gleichzeitig
brauchen sie besonderen Schutz,
denn sie haben nicht das Gefah-
renbewusstsein von Erwachsenen.
Mit einer privaten Unfall- und In-
validitätsversicherung für Ihr Kind
sorgen Sie dafür, dass Ihre Familie
zumindest finanziell entlastet
wird, wenn Ihr Kind verunglückt
oder dauerhaft erkrankt.
Zukunftsabsicherung
Kinder sind unsere Zukunft, und da-
rum möchte man sie auch finanziell
umsorgt wissen – besonders für
den Fall, dass Sie als Versorger
ausfallen. Mit einem anpassbaren
Schutz für die unterschiedlichen
Lebensphasen beziehungsweise
eigens für die Ausbildung oder
das Studium kann man nicht früh
genug vorsorgen.
Krankenversicherung
Kinder werden öfter mal krank
oder brechen sich vielleicht
beim Toben ein Bein. Dann ist
es gut, wenn sie wie ihre Eltern
die bestmögliche medizinische
Versorgung bekommen – zum
Beispiel im Krankenhaus, beim
Zahnarzt oder Kieferorthopäden
und beim Heilpraktiker mit
alternativen Behandlungen. Eine
private Krankenversicherung
kann deshalb auch für Kinder
sinnvoll sein.
Wohngebäude-
versicherung
Wenn Sie ein Haus besitzen,
ist eine Wohngebäudeversi-
cherung sinnvoll. Sie greift
bei Schäden, die durch Feuer,
Blitzschlag, Rohrbruch, Sturm
und Hagel sowie weitere
Elementargefahren verursacht
werden, wie zum Beispiel eine
Überschwemmung.
Hausrat-
versicherung
Im Laufe eines Lebens
sammeln sich viele Dinge an,
die Ihnen wichtig sind. Eine
Hausratversicherung ersetzt
den Neuwert von Möbeln, Klei-
dung, Laptop und weiterem
Inventar, etwa wenn es brennt
oder eingebrochen wird. Auch
Schäden, die durch Leitungs-
wasser, Sturm und Hagel
entstehen, sind abgesichert.
Tierkranken-
versicherung
Heilbehandlungen beim
Tierarzt und Operationen
können schnell ins Geld
gehen. Eine Tierkranken-
versicherung für Hunde und
Katzen deckt diese Kosten
ab. Für Pferde gibt es eine
eigene OP-Versicherung, die
Sie vor hohen Operations-
kosten – etwa nach einem
Unfall – bewahrt.
Tierhalter-Haftpflicht-
versicherung
Mehrere Bundesländer
schreiben die Haftpflichtver-
sicherung für Hundehalter
bereits gesetzlich vor. Denn
auch wenn Sie selbst keine
Schuld haben, nimmt das
Gesetz Sie bei Schäden, die
Ihr Tier bei anderen anrichtet,
als Halter in die Pflicht. Dem-
entsprechend empfiehlt sich
eine Haftpflichtversicherung
auch für Pferdehalter.
Private Altersvorsorge
Die gesetzliche Rente reicht in den wenigsten
Fällen aus, um den gewohnten Lebensstandard
zu halten. Je nach Ihrer Lebenslage und Ihren
finanziellen Mitteln können Sie die drohende „Ver-
sorgungslücke“ mit einer privaten Altersvorsorge
schließen. In einer Partnerschaft und Familie sollte
es außerdem selbstverständlich sein, dass der
Besserverdienende auch in die Zukunftssicherung
des weniger Verdienenden investiert und ihn bei
der Vorsorge für den Ruhestand unterstützt.
Infografik:C3VisualLab
Unfallversicherung
Ein Unfall mit bleibenden Ver-
letzungen ist schnell passiert.
Es reicht, dass Sie auf der Trep-
pe ausrutschen. Eine private
Unfallversicherung schützt Sie
vor dem wirtschaftlichen Fall,
speziell bei dauerhafter Beein-
trächtigung der körperlichen
oder geistigen Leistungsfähig-
keit (Invalidität). Der Unfallver-
sicherungsschutz gilt weltweit
und rund um die Uhr.
Risikolebensversicherung
Dass ein Elternteil oder Partner vor-
zeitig stirbt, mag man sich gar nicht
vorstellen. Für eine Familie kann
der Tod eines Partners obendrein
zu finanziellen Schwierigkeiten
führen, etwa wenn noch ein Kredit
abbezahlt werden muss oder da-
durch der Hauptverdienst ausfällt.
Mit einer Risikolebensversicherung
sichern Sie Ihre Angehörigen für
den schlimmsten Fall ab.
Unser Kind
Ein Kind braucht besonderen
Schutz, denn es ist nicht nur
emotional von Ihnen abhängig.
Es braucht auch Schutz für den
Fall, dass Ihnen etwas passiert.
Darüber hinaus soll Ihr Kind
bestmöglich versorgt sein,
wenn es selbst krank wird oder
einen Unfall hat. Und natürlich
auch dann, wenn es die ersten
eigenen Schritte ins Erwachse-
nenleben macht.
Unser Zuhause
Für Ihre Familie ist das
Zuhause ein kostbares Gut,
nicht nur im übertragenen
Sinn. Einrichtung, Kleidung,
Fahrräder, Ihr gesamtes Hab
und Gut wollen abgesichert
sein, falls jemand einbricht
oder es brennt. Die eigenen
vier Wände brauchen erst
recht guten Schutz.
Unsere Tiere
Wenn Sie einen Hund haben,
haften Sie mit Ihrem Vermögen,
falls er jemanden beißt. Ohne
eine Tierhalterhaftpflicht-
versicherung geht es deshalb
nicht. Eine Krankenversiche-
rung für Ihr Haustier mindert
die finanzielle Belastung,
die etwa durch Opera-
tionen entstehen kann.
Ich selbst &
mein Partner
Bestimmte Versicherungen
braucht jeder Erwachsene,
auch wenn er nur für sich
selbst sorgen muss. Noch
wichtiger wird eine umfas-
sende Absicherung, wenn
Sie für andere Menschen
verantwortlich sind.
INDIVIDUELLER BEDARF
14 15
ABSICHERUNG
So sorgen Sie für
Ihre Liebsten vor
IM WANDEL DER ZEIT
Wie Familien
heute leben
ÜBER EIN BESONDERES GEFÜHL
Wenn aus zwei
Menschen eine
Familie wird
e
Besonderer Service
für alle Allianz Kunden
Meine Allianz
Hier können Sie alles rund um
Ihre Versicherungen jederzeit
bequem erledigen. Der Online-
Versicherungsordner bietet
Ihnen permanent Überblick
und Zugriff auf alle wichtigen
Dokumente.
Mit dem Vorteilsprogramm
können Sie eine Vielfalt an
attraktiven Einkaufsvorteilen und
weiteren Angebote nutzen –Tag
für Tag.
Mehr unter:
www.allianz.de/meine-allianz
MM---2100Z0(00)50.6.15
EIN THEMA
5FRAGEN
Familie
Trends in Corporate Media 14
Online Categories
Of course, the ICMA has categories for online media. Members of the jury received
the links before the meeting and were able to view the submissions in their good time
beforehand.
Customer Magazines B2B Online: http://evoswitch.com/about/ Under this link you can
get an overview of the Dutch company evoSwitch. An Award of Excellence for Studio
Piraat from The Hague.
Customer Magazines B2C Online: www.laviva.com. Rewe‘s customer magazine is
extremely successful. In addition to the printed version, the magazine is also available
online and in the social media area.
Trends in Corporate Media 15
Employee media
In the employee media category, the publications are very different in design, depending on
the target group. Trend is a relaxed magazine layout with many variants. Rigid page layouts
with few loops are classic, but on the retreat.
D A S I N T E R N A T I O N A L E M I T A R B E I T E R M A G A Z I N V O N B U S I N E S S S E R V I C E S
NR. 1 – SEPTEMBER 2016
LIVING Henning Schmitz von HR
Application Integration erklimmt die
höchsten Gipfel. Helge von Grünberg,
Head of Event/Congress Management
taucht in unbekannte Tiefen.
Hoch TiefSeite 40
DISCUSSING
now hat
bei Kollegen,
die in den letzten
Monaten und
Jahren zu Business
Services gewechselt
sind, nachgefragt:
Gut
angekommen?
Seite 14
Hola, Barcelona!
LIVING UNSERE
KOLLEGEN
IN SPANIEN.
Seite 36
FOCUSSING
ROLLE VORWÄRTS
BUSINESS SERVICES POSITIONIERT SICH NEU
Seite 10
Die Bienen
sind los!REPORTING KOLLEGEN VON BUSINESS
SERVICES IN DEN USA HABEN
ZWEI BIENENKOLONIEN GEGRÜNDET.
WAS STECKT DAHINTER? Seite 30
NR. 1 – SEPTEMBER 2016
ROLLE VORWÄRTS
BUSINESS SERVICES POSITIONIERT SICH NEU
Seite 10
Die Bienen
sind los!
CURRYWURST ODER SALAT? WAS IST BELIEBTER? WIR WOLLEN ES IN UNSEREM GE WINNSPIE L GE NAU WISSE N.
WAS SCHÄTZEN SIE?
SCHREIBEN SIE UNS AN:
BSNOW@BAYER.COM
DIE ZEHN EINSENDER, DIE MIT
IHREM TIPP AM NÄCHSTEN DRAN LIEGEN,
GEWINNEN EINE NOW-KAFFEETASSE.
VIEL GLÜCK!
WAS SCHÄTZEN SIE?
SCHREIBEN SIE UNS AN:
BSNOW@BAYER.COM
DIE ZEHN EINSENDER, DIE MIT
IHREM TIPP AM NÄCHSTEN DRAN LIEGEN,
GEWINNEN EINE NOW-KAFFEETASSE.
28.892
CURRY-
WÜRSTE
BSNOW@BAYER.COM
Egal, dafür ist der deutsche
Kantinen-Klassiker, die
Currywurst, einfach viel zu
lecker. Das finden auch
zahlreiche Kollegen bei
Business Services.
UNGESUND? P R O J A H R G E H E N
I N D E N K A N T I N E N W 1 8 ,
C 1 5 3 U N D H 4 ( I N K L . S H O P)
I N L E V E R K U S E N
Ü B E R D E N T R E S E N . A B E R
W I E V I E L E K O L L E G E N
G R E I F E N S T A T T D E S S E N Z U M
G E S U N D E N S A L A T T E L L E R
( K L E I N U N D G R O S S) ?
N R . 1 – S E P T E M B E R 2 016
nowDASINTERNATIONALEMITARBEITERMAGAZINVONBUSINESSSERVICESNR.1-SEPTEMBER2016
NOW_2016_1_44_01_U4_Cover_04_korr_x.indd 1 26.08.16 11:52
Employee media print: The magazine „Now“ by the company Bayer is only DIN A 5 size
and is printed on natural paper. The somewhat rough typography with the heavy sans
serif fonts fits well with the various topics of this magazine.
Was läuft?
Informativ und kurios: die Welt von
Business Services in Zahlen.
Mitarbeiter sind zum 1. Juli 2016 in Deutschland zur Bayer Business
Services GmbH gewechselt. 24 Bayer Business Services GmbH
Mitarbeiter sind am gleichen Tag zur Bayer AG übergegangen.
320Millionen
Meilen sind die
Bayer-Mitarbeiter
weltweit im ersten
Halbjahr 2016
gegflogen. Das
entspricht der
3,5-
fachenEntfernung von der
Erde zur Sonne.
Trotzdem verzeich-
net TravelBoard
einen leichten
Rückgang der
Flugbuchungen in
den ersten sechs
Monaten um
5%weltweit und
3%in Deutschland.
8
R E P O R T I N G
F A C T S & F I G U R E S
NOW_2016_1_08_09_WasLäuft_1_korr_x.indd 8 29.08.16 10:52
62
50junge Kollegen absolvieren zurzeit bei Business Services
eine Ausbildung in den Berufen: Assistant of International Office
Management und Wirtschaftsinformatik.
Schritte ist das
Team von Business
Consulting während
ihres letzten globalen
Schrittwettbewerbs
gegangen – eine Ge-
sundheitsaktion, bei
der die Kollegen ihre
täglichen Strecken zu
Fuß erfassen.
Websites erhielten im vergangenen
Jahr Applikationsunterstützung
durch das Team von Bayer Business
& Technology Services in den USA.
50
2.800
Die kaufmännisch-administrativen
Aufgaben aus der Abteilung Commercial
Service Center im Geschäftsfeld IT
Operations sind an die Shared Service
Center Manila und Danzig abgegeben
worden. Die Mitarbeiter, die am Wissens-
transfer beteiligt waren und diejenigen,
die neue Aufgaben übernommen haben,
erhielten Trainings. Insgesamt:
2.160Stunden an
270TAGEN.
133.525.312133.525.312
compact-Ausgaben sind seit 2003 erschie-
nen. Ab sofort gibt es etwas Neues: now.
9
NOW_2016_1_08_09_WasLäuft_1_korr_x.indd 9 29.08.16 10:52
MANILA ODER
SÃO PAULO?Hauptsache, gut beraten!
2 2
W O R K I N G
M O B I L I T Y
NOW_2016_1_22_25_ManilaMoskau.indd 22 24.08.16 13:14
MANILA ODER
SÃO PAULO?
2 3
NOW_2016_1_22_25_ManilaMoskau.indd 23 24.08.16 13:14
Mitarbeiter von Business Services richten auf dem Gelände
in Pittsburgh (USA) zwei Bienenkolonien ein.
Bei Business
Services summen
die Bienen
3 0
R E P O R T I N G
P R O J E C T
NOW_2016_1_30_33_Bienen_2_korr_x.indd 30 26.08.16 11:57
Bei Business
Services summen
die Bienen
Hier sind die
Bienen: Business
Services-Mit-
arbeiter David
Hanne (links) und
George Stevens
(rechts) beim
Bienenstock in
Pittsburgh
3 1
NOW_2016_1_30_33_Bienen_2_korr_x.indd 31 26.08.16 11:56
Employee media online: http://one.rewe-group.com. „one“ is the digital magazine of
the Rewe Group. It is available for 330,000 employees in 12 European countries.
Trends in Corporate Media 16
Annual Reports
Annual Reports should convey a company‘s spirit to the observer. This can be achieved
effortlessly by corresponding photographs in the image section, as well as by the typography
beingAnnual Report selected in such a manner that an Annual Report comes over cool and
sober or warm and emotional depending on the branch concerned.
High bookbinding quality. Many Annual Reports have excellent bookbinding quality.
Economising was a thing of the past as far as the selection of paper is concerned. Print
finishings such as print cuts or the implementation of varied paper formats within a
product are also applied regularly in Annual Reports. There has also been a trend towards
partial lacquer finishes on the covers for some time. All these measures serve to make
the product even more functional or valuable.
Print finishing: punching and fold-out pages
– the Annual Report of Dortmunder Volksbank
is an outstanding example for bookbinding
processing of Annual Reports. One Award of
Excellence for WDD Dr. Faltz, Stute & Partner
GmbH.
Trends in Corporate Media 17
Trend: colour in annual reports
Many annual reports tend to be designed in black-and-white. However, this year there are
reports which have been prepared with more colour. Some pages are completely colour-
backgrounded. Colours generally serve to create a friendly atmosphere and emphasise the
division of the report into individual sections. Examples: Hagergroup und Merck.
Annual report print: „Zuhören“ („Listen“) is the title of the Hagergroup’s annual report.
It is divided into eight sections. Each section starts with a different colour.
Hager Group
Services
Ausgezeichnete Produkte sind
das eine. Zu einer echten Lösung
werden sie häufig aber erst, indem
man rund um sie hilfreiche Dienst-
leistungen ergänzt. Genau das
haben wir uns vorgenommen. Rund
um Produkte wie Energiezentralen,
Alarmanlagen oder E-Tanksäulen
werden wir künftig Services
anbieten – schließlich kennen wir
sowohl die Themen als auch die
Bedürfnisse unserer Kunden
bestens. Eines ist das Bedürfnis,
auch als pflegebedürftiger Mensch
sicher daheim wohnen zu können.
Wir alle interessieren
uns für die Zukunft,
schließlich werden wir
den Rest unseres Lebens
in ihr verbringen. Wenn
es aber darum geht, wie
sich diese Zukunft best­
möglich gestalten lässt,
brauchen wir die besten
Ideen. Grund genug für
die Hager Group, im
neuen Hager Forum
ausgewiesene Experten
zum Dialog einzuladen.
Ins Gespräch
bringen
1.016 Mio. Euro
USA
42,7 Mio. Euro
China
36 Mio. Euro
Großbritannien
94,3 Mio. Euro
Japan
73 Mio. Euro
Deutschland
Sicheres Wachstum
In Sachen Sicherheits-Gebäudetechniken
und entsprechenden Dienstleistungen
sind die USA Vorreiter: Hier werden jedes
Jahr mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt.
Für Deutschland prognostizieren Experten
bis 2020 eine Versechsfachung auf
453 Mio. Euro.
Zuhören Hager Group
Annual Report 2015
8Services
Wachstumsmärkte
Wohnbau
Zweckbau
Nachhaltigkeit
Digitalisierung
Sparringspartner
Leadership
Vorstandsgespräch
9
HG_AR 2015 Innenseiten DE-EN-FR final.indd 8-9 19.09.16 10:59
Wie können uns Alltagsunter­
stützende Assistenzlösungen
helfen, sollten wir pflegebedürftig
werden? Bei den 1. Deutsch­
Französischen AAL Days
diskutierten Techniker, Pflege­
experten, Philosophen und die
Schirmherren der Veranstaltung
erstmals gemeinsam Fragen,
die uns alle früher oder später
betreffen werden.
Aufbruch
einer
Zukunfts­
branche
1
2
1 Veranstaltungsort
mit Starqualitäten:
Das Hager Forum
am Standort Obernai.
2 Der Mensch im
Mittelpunkt: Wie
moderne Technik das
Altern erleichtern kann,
muss alle Generationen
interessieren.
11Zuhören Hager Group
Annual Report 2015
10Services
HG_AR 2015 Innenseiten DE-EN-FR final.indd 10-11 19.09.16 10:59
29
Wer morgen energieeffizient
wohnen und arbeiten will, muss
heute erst einmal verstehen,
wie es um die Elektroinstallation
von gestern bestellt ist. Und
da zeichnet eine aktuelle Studie
ein düsteres Bild: Allein in
Deutschland sind Millionen
Bestandsgebäude elektro­
technisch überaltert. Für
smartes Wohnen und intelli­
genten Energieverbrauch
sind sie denkbar ungeeignet.
In die Jahre
gekommen
In 70 Prozent der deutschen
Bestandsgebäude stecken Kabel
und Verteilerdosen, die mindestens
35 Jahre alt sind. Andernorts in
Europa dürfte die Situation nicht
viel besser aussehen. Bevor
die Energiewende also wirklich
Schwung aufnehmen kann,
wartet eine gewaltige Sanierungs-
aufgabe auf uns.
Zuhören Hager Group
Annual Report 2015
Wohnbau 28
HG_AR 2015 Innenseiten DE-EN-FR final.indd 28-29 19.09.16 10:59
AnnualReport2015HagerGroup
Hager Group
Annual Report 2015
08–19 Aufbruch einer
Zukunftsbranche
20–25 Das Weltmodell
26–33 In die Jahre gekommen
34–43 Wir müssen die Nutzer
mitnehmen
44–49 Beste Verbindungen
50–63 Gemeinsam weiterdenken
64–71 Wie wir Kuuki Yomenai
überwinden können
72–79 Bleiben wir neugierig!
80–84 Anhang
Statement des Aufsichtsrats
E3-Initiative
Kontakte weltweit
Zuhören
Zuhören.
19.09.16 11:03
Annual report online: „Stärker“ („Stronger“) by the Merk company. The powerful
colours emphasise that Merck has transformed itself from a chemical and pharmaceutical
company into a scientific and technology company. http://gb2015.merck.de
Trends in Corporate Media 18
Print catalogues are in the trend
Most products can be seen on the Web and also ordered there. Nevertheless,
there are successful print catalogues. It is mostly high-quality assets or technically
very complex pieces of equipment that can be more clearly presented on paper
than on the Web.
техника
созидания
KOMEK.RU
№ 1/2016
Print catalogue: The „KOMEK“ print catalogue is a catalogue for construction equip-
ment. The equipment can be presented very well photographically. Especially impressive
are the technical details for each digger. Award of excellence to the Russian publisher
Newmen, who also publishes magazines.
Первый среди
равных
В третьем квартале 2016 года на
отечественном рынке появится
новейший кран Grove GMK 4100L-1.
Рассмотрим уникальные разработки,
воплощенные в этой машине.
СУПЕРГЕРОЙ12
GMK4100L‑1 в одночасье
стал лидером среди од‑
нотипных соперников не
только в комплектации
с максимальной массой
противовеса, но и в наиболее
востребованном исполнении
«Такси» с нагрузкой менее
12 тонн на ось (стандартное
ограничение по предельной
нагрузке на ось во многих
странах). Грузоподъемность
новичка увеличена на 6,9% по
сравнению с предшественни‑
ком GMK4100L, в комплекта‑
ции с противовесом массой
в 26,2 тонны. В исполнении
«Такси», снабжаемым про‑
тивовесом массой 6,7 тонны,
рабочие характеристики
модели улучшены на 9,3%.
7‑секционную телескопи‑
ческую стрелу длиной 60 м
можно увеличивать на 26 м
с помощью 18‑метрового
телескопического откид‑
ного гуська и 8‑метровой
дополнительной вставки.
При этом угол отклонения
гуська от основной стрелы
может достигать 45°.
GMK4100L‑1 компактнее
своего старшего собрата, что
упрощает его использование
в стесненных рабочих услови‑
ях. С 14‑дюймовыми шинами
(385/95R25), ширина крана
составляет всего 2,55 м по
сравнению с 2,75 м у преды‑
дущей модели GMK4100L, в то
время как габаритная длина
уменьшена на полметра.
Алюминиевая кабина опера‑
тора с круговым остеклением,
комфортным регулируемым
сиденьем на пневмоподвеске
и удобными джойстиками
управления краном может
отклонятся по вертикали на
угол до 20°. Для создания
оптимального микроклимата
к услугам оператора предостав‑
лены автономный жидкостный
отопитель и кондиционер.
После того как оператор
выбрал предпочтительную
конфигурацию, стрела авто‑
матически выдвигается на
требуемую длину. Компоненты
и программное обеспечение
CCS обеспечивают высочайшую
надежность. Ограничитель
грузового момента и незави‑
симая система блокировки
при перегрузке со звуковой
и визуальной сигнализацией
и блокировкой органов управ‑
ления позволяют отображать
на графическом дисплее
угол наклона, длину стрелы,
радиус, высоту оголовка,
относительный грузовой
момент, максимальную до‑
пустимую нагрузку, текущую
нагрузку и предупреждение
о риске перегруза, который
повлечет за собой блоки‑
ровку управления краном.
Эксклюзивное
право на продажу
и сервис кранов Grove
на территории России
компания Manitowoc
Cranes доверила
компании «КОМЕК»,
за плечами которой —
15 лет опыта дистрибуции
премиальной
спецтехники
Усовершенствованная систе‑
ма управления крановой уста‑
новкой (CCS – Crane Control
System) компании Manitowoc
Cranes с измененным режи‑
мом конфигуратора стрелы
и удобным пользовательским
интерфейсом значительно
упрощает работу оператора.
Крановщику достаточно
задать параметры подъе‑
ма: рабочий радиус, массу
груза или длину стрелы,
чтобы система автоматиче‑
ски рассчитала параметры
оптимальной конфигурации
стрелы для конкретной
подъемной операции.
ТЕХНИКА СОЗИДАНИЯ 13
Внешняя архитектура
автокрана стала более
выразительной благодаря
отточенным стилевым
решениям. Широкая цен‑
тральная консоль с вме‑
стительным отсеком для
личных вещей делит новую
кабину шасси на две части.
Удобно устроиться на своем
рабочем месте водителю
помогают регулируемое
сиденье с пневмоподвеской
и поясничной опорой, на‑
клоняемая рулевое колесо
и удачно расположенный
педальный узел. Для удоб‑
ства пользования правая
половина приборной панели
развернута к водителю,
а информация о состоянии
важнейших систем выво‑
дится на большой жидко‑
кристаллический дисплей.
Мотор работает в дуэте с ав‑
томатизированной коробкой
передач (16 скоростей пе‑
реднего хода и 2—заднего),
оборудованной электронным
пневматическим приво‑
дом переключения (EPS).
Двухступенчатая раздаточ‑
ная коробка с межосевым
механизмом блокировки
дифференциала распределя‑
ет усилие на ведущие мосты.
Высокую плавность хода
обеспечивает полностью
независимая гидропнев‑
матическая подвеска всех
колес MEGATRAK®, осна‑
щенная гидравлической
блокировкой, контролем
продольного и поперечного
уровня с автоматической
системой выравнивания
на дороге. Важно, что
GMK4100L‑1 оснащен
системой управления всеми
колесами. В распоряжении
водителя в зависимости
от дорожной обстанов‑
ки имеются несколько
программ управления.
Высокая маневренность
автокрана достигается
тем, что его колеса могут
поворачиваться как в одну
сторону, так и в противопо‑
ложные. Машина оснащена
антиблокировочной
и противопробуксовочной
системами.
Высокую устойчивость
GMK4100L‑1 при выполнении
грузоподъемных операций
гарантируют 4 выносные
телескопические опоры
с вертикальными цилиндра‑
ми и основаниями, незави‑
симый контроль горизон‑
тального и вертикального
перемещения с каждой
стороны автокрана, а также
электронный индикатор
уровня с автоматической
системой выравнивания.
В новом кране присутствуют
все фирменные изюминки:
система фиксации секций
стрелы TWIN‑LOCK® и про‑
филь стрелы MEGAFORM®.
Для привода шасси
и крановой установки
GMK4100L‑1 теперь ком‑
плектуется только одним
двигателем, что замет‑
но снижает вес крана,
позволяет установить
противовес большей массы
и улучшить грузовысотные
характеристики. В каче‑
стве силовой установки
применили рядный
6‑цилиндровый дизель
Mercedes‑Benz OM470LA
мощностью 435 л.с., со‑
ответствующий экологи‑
ческим стандартам Tier IV
Final/EUROMOT 4/(Евро 5).
Электронная система
управления контролирует
все рабочие процессы.
Однако при желании
машину оснастят двига‑
телем уровня Tier 3, что
особенно актуально для
рынков с менее жесткими
экологическими нормами.
Гидравлическая система
включает два раздельных
контура, аксиально‑поршне‑
вой насос переменного рабо‑
чего объема (в зависимости
от нагрузки), с электронным
ограничителем мощности
и сдвоенный шестеренчатый
насос поворота крановой
установки. Контролируемая
электроникой, гидравли‑
ческая электропропорцио‑
нальная система управления
с автоматическим возвратом
в нейтральное положение
обеспечивает точное и плав‑
ное управление рабочими
операциями, широкий диапа‑
зон регулирования скоростей
рабочих операций, а также
возможность одновремен‑
ного совмещения несколь‑
ких крановых операций.
KOMEK.RU
Краны GROVE серии
GMK, являясь вседо-
рожными кранами
могут перемещаться
как по дорогам общего
пользования, так и на
пересечённой мест-
ности. Различные
режимы рулевого
управления обеспечи-
вают манёвренность
на строительной пло-
щадке, а полностью
независимая подвеска
MEGATRAK®, стан-
дартная для моделей
GMK, позволяет уве-
личивать дорожный
просвет и повышает
проходимость крана.
Грузоподъем-
ность
Скорость
движения
100
тонн
85
км/ч
Эта четырехосная
машина
обладает одними
из лучших
характеристик
в классе
вседорожных
автомобильных
кранов.
КАТАЛОГ38
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА: 8 800 2000 210 KOMEK.RUКОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА: 8 800 2000 210 KOMEK.RU
ЭКСКАВАТОР
С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ
РАЗМЕРЫ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ PC800-8E0 PC1250 PC2000 PC3000 PC4000 PC5500 PC7000 PC8000
Длина стрелы, мм 7100 7 800 9170 8600 9750 11000 11000 11500
Длина рукояти, мм 2900 3 400 5495 4000 4500 5100 5100 5500
A Габаритная высота, мм 4615 6 265 7135 8300 10000 11100 * 13000
B Габаритная длина, мм 13130 14 790 17030 16700 18000 20800 * 23200
E Габаритная длина гусеницы, мм 5810 6 425 7445 7910 8842 9720 10510 10735
I Высота (кабина), мм 4000 4 120 7030 7455 7600 8610 9001 9655
J Ширина (с навесным оборудованием), мм 4280 5 355 7550 6800 8300 7900 9620 10010
K Ширина башни, мм 3195 3 470 6240 6070 7 399 7270 8270 8300
N Ширина по гусеницам, мм 4110 4 600 5410 5600 6 750 7540 8050 8330
Q Макс. высота копания, мм 11330 13 000 13410 14100 15000 15500 17100 15500
R Макс. высота выгрузки, мм 7525 8 450 8650 9000 9 700 10100 11000 10100
S Макс. глубина копания, мм 7130 7 900 9235 7900 8 000 8300 8600 8300
T Макс. глубина копания вертикальной стенки, мм 4080 5 025 2710 3200 3000 3000 2500
U Макс. глубина копания котлована с плоским дном
длиной 8 футов, мм
6980 7 745 9115 7800 7900 8200 8600 7900
V Макс. радиус копания на уровне стояния, мм 11945 13 670 15305 15600 16650 18700 19600 18700
X Макс. радиус копания, мм 12265 14070 15780 16200 17500 19800 20500 19800
W Мин. радиус поворота платформы, мм 5645 6415 7500 6410 6500 7550 8710
Усилие резания ковшом (по SAE) при макс. мощности, kH 428 512 626 850 1155 1450 * 2000
Усилие резания рукоятью (по SAE) при макс. мощности, kH 363 403 574 800 1050 1290 * 1800
Усилие резания ковшом (по ISO) при макс. мощности, kH 471 581 697 * * * 1671 *
Усилие резания рукоятью (по ISO) при макс. мощности, kH 373 420 586 * * * 1509 *
PC2000 PC3000 PC4000 PC5500 PC7000 PC8000
* размеры для справок
ТЕХНИКА СОЗИДАНИЯ 39KOMEK.RU
ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ
РАЗМЕРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ PC800-8E0 PC1250 PC2000 PC3000 PC4000 PC5500 PC7000 PC8000
Длина стрелы, мм 4600 5300 6400 6000 7150 7600 8000 8150
Длина рукояти, мм 3400 3800 4900 4300 4900 5600 5600 5750
A Габаритная высота, мм 5790 6200 7435 8000 9000 10500 * 11000
B Габаритная длина, мм 10075 10940 13075 13700 14300 16800 * 18650
E Габаритная длина гусеницы, мм 5810 6425 7445 7910 8 842 9720 10510 10735
I Высота (кабина), мм 4000 4120 7030 7455 7600 8610 9001 9655
J Ширина (с навесным оборудованием), мм 4280 5355 7550 6800 8300 7900 9620 10010
K Ширина башни, мм 3195 3470 6240 6070 7399 7270 8720 8300
N Ширина по гусеницам, мм 4110 4600 5410 5600 6750 7540 8050 8330
Q Макс. высота копания, мм 10800 12330 14450 15100 17400 19500 20900
R Макс. высота выгрузки, мм 7260 8700 9665 10200 12000 13300 14000 13900
S Макс. глубина копания, мм 3605 3650 3190 3300 2900 2700 2800 3000
V Макс. радиус копания на уровне стояния, мм 9990 10900 11940 16200 15100 16500 * 17800
X Макс. радиус копания, мм 10370 11400 13170 13300 15100 16500 17700
W Мин. радиус поворота платформы, мм 5645 6 415 7500 6410 6500 7550 8710
Усилие резания ковшом (по SAE) при макс. мощности, kH 477 590 721 1000 1250 1865 * 2320
Усилие резания рукоятью (по SAE) при макс. мощности, kH 404 620 755 1100 1330 1870 * 2320
Усилие резания ковшом (по ISO) при макс. мощности, kH * 590 * * * * 1994 *
Усилие резания рукоятью (по ISO) при макс. мощности, kH * * * * * * 2151 *
* размеры для справок

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Icma book 7 part 1. trends in corporate media

Designinmainz 2010 #6
Designinmainz 2010 #6Designinmainz 2010 #6
Designinmainz 2010 #6
designinmainz
 
A contemporary carlowitz anrede
A contemporary carlowitz anredeA contemporary carlowitz anrede
A contemporary carlowitz anrede
Ole Wintermann
 
Klubschule migros präsentation_quer_d_0113
Klubschule migros präsentation_quer_d_0113Klubschule migros präsentation_quer_d_0113
Klubschule migros präsentation_quer_d_0113
Klubschule
 
DigiMediaL - Crowdfunding für Musiker
DigiMediaL - Crowdfunding für MusikerDigiMediaL - Crowdfunding für Musiker
DigiMediaL - Crowdfunding für Musiker
DigiMediaL_musik
 

Ähnlich wie Icma book 7 part 1. trends in corporate media (20)

Senioren ans Netz - Ein Silversurfer Imagefilm
Senioren ans Netz - Ein Silversurfer ImagefilmSenioren ans Netz - Ein Silversurfer Imagefilm
Senioren ans Netz - Ein Silversurfer Imagefilm
 
dpr „digital publishing report“
dpr „digital publishing report“dpr „digital publishing report“
dpr „digital publishing report“
 
Buchtage 2011: Programmheft
Buchtage 2011: ProgrammheftBuchtage 2011: Programmheft
Buchtage 2011: Programmheft
 
Designinmainz 2010 #6
Designinmainz 2010 #6Designinmainz 2010 #6
Designinmainz 2010 #6
 
A contemporary carlowitz anrede
A contemporary carlowitz anredeA contemporary carlowitz anrede
A contemporary carlowitz anrede
 
Klubschule migros präsentation_quer_d_0113
Klubschule migros präsentation_quer_d_0113Klubschule migros präsentation_quer_d_0113
Klubschule migros präsentation_quer_d_0113
 
Newsletter victor Kongress 2014
Newsletter victor Kongress 2014Newsletter victor Kongress 2014
Newsletter victor Kongress 2014
 
4. ICMA Ausschreibung D
4. ICMA Ausschreibung D4. ICMA Ausschreibung D
4. ICMA Ausschreibung D
 
Dokumentation PR 2.0 FORUM (10.02.2011, Muenchen)
Dokumentation PR 2.0 FORUM (10.02.2011, Muenchen)Dokumentation PR 2.0 FORUM (10.02.2011, Muenchen)
Dokumentation PR 2.0 FORUM (10.02.2011, Muenchen)
 
Social Media Leitfaden für NGOs
Social Media Leitfaden für NGOsSocial Media Leitfaden für NGOs
Social Media Leitfaden für NGOs
 
trendtalk. Zeitungskrise - Neue soziale Mediengewohnheiten - Neue Klassische ...
trendtalk. Zeitungskrise - Neue soziale Mediengewohnheiten - Neue Klassische ...trendtalk. Zeitungskrise - Neue soziale Mediengewohnheiten - Neue Klassische ...
trendtalk. Zeitungskrise - Neue soziale Mediengewohnheiten - Neue Klassische ...
 
Iv summer acad abbau der grenzen im kopf
Iv summer acad abbau der grenzen im kopfIv summer acad abbau der grenzen im kopf
Iv summer acad abbau der grenzen im kopf
 
SMGBE 61: Nachhaltigkeit
SMGBE 61: NachhaltigkeitSMGBE 61: Nachhaltigkeit
SMGBE 61: Nachhaltigkeit
 
Workshop: Facebook & Co. im Corporate Publishing
Workshop: Facebook & Co. im Corporate PublishingWorkshop: Facebook & Co. im Corporate Publishing
Workshop: Facebook & Co. im Corporate Publishing
 
Social Media & Mobile Business
Social Media & Mobile BusinessSocial Media & Mobile Business
Social Media & Mobile Business
 
Bildung in einer digital geprägten Kultur.
Bildung in einer digital geprägten Kultur. Bildung in einer digital geprägten Kultur.
Bildung in einer digital geprägten Kultur.
 
Marktforschung und Social Media
Marktforschung und Social MediaMarktforschung und Social Media
Marktforschung und Social Media
 
DigiMediaL - Crowdfunding für Musiker
DigiMediaL - Crowdfunding für MusikerDigiMediaL - Crowdfunding für Musiker
DigiMediaL - Crowdfunding für Musiker
 
neuwal journal 3 • ganz in weiß
neuwal journal 3 • ganz in weißneuwal journal 3 • ganz in weiß
neuwal journal 3 • ganz in weiß
 
OJ Absolventen
OJ AbsolventenOJ Absolventen
OJ Absolventen
 

Icma book 7 part 1. trends in corporate media

 • 1. 1 of 44 icma7 Part 1: Corporate Media icma7icma7 I N TER NATIONAL CORP O RATE MEDIA AWAR D
 • 2. Trends in Corporate Media 2 Here are the results of the 7th ICMA. Many thanks to the jury. In two days, the 10 jury members evaluated the submissions and determined the award winners. Many thanks to all participants! There were never more submissions than this year: 419 from 16 countries. Congratulations! However, there is always the problem that not all submissions Can win. Perhaps this quote helps: “The important thing in the olympic Games is not winning but taking part, for the essential thing in life is not conquering but fighting well.” Pierre de Coubertin, 1908 Kontakt International Editorial-Design & Research-Forum c/o Norbert Küpper · Gutenbergstr. 4 · 40670 Meerbusch · Germany Email nkuepper@creative-media-award.com Phone +49 21 59 91 16 15 www.facebook.com/ICMA.international.corporate.media.award
 • 3. The Categories of the 7th ICMA 3 I N T E R N A T I O N A L C U S T O M M E D I A A W A R D Part One: Custom Media  1.1. Customer magazines B2B print  1.2. Customer magazines B2B online  1.3. Customer magazines B2C print  1.4. Customer magazines B2C online  1.5. Employee media print  1.6. Employee media online  1.7. Annual reports print  1.8. Annual reports pnline  1.9. Custom media for iPad/tablet  1.10. Image brochures  1.11. Print catalogues  1.12. Concept  1.13. Front pages  1.14. Cover- and cover story  1.15. Typography, layout  1.16. Photography  1.17. Photo reportage  1.18. Visualization  1.19. Visual story telling  1.20. Alternative story telling  1.21. Infographics  1.22. Illustration  1.23. Print finishing I N T E R N A T I O N A L C R E A T I V E M E D I A A W A R D B O O K S Part Two: Books  2.1. Academic works, educational textbooks and schoolbooks  2.2. Children‘s and young people‘s books  2.3. Guides and non-fiction  2.4. Art books  2.5. Photo books  2.6. Book series  2.7. Corporate books  2.8. iPad and tablet books  2.9. Innovative book ideas  2.10. General literature  2.11. Book cover  2.12. Book typography, layout  2.13. Book design  2.14. Print finishing Part Three: Corporate Design  3.1. Logos  3.2. Corporate design Business stationery  3.3. Corporate design manuals  3.4. Type design Part Four: Magazines  4.1. Magazines print  4.2. Magazines online  4.3 Magazines for iPad/tablet  4.4. Trade Magazines print  4.5. Trade Magazines online  4.6. Trade Magazines for iPad/tablet  4.7. Concept  4.8. Front pages  4.9. Cover and cover story  4.10. Typography  4.11. Photography  4.12. Photo reportage  4.13. Visual story telling  4.14. Visualization  4.15. Alternative story telling  4.16. Infographics  4.17. Illustration  4.18. Print finishing Participation fee  150 Euro, 165 $ US, 135 £  075 Euro,080 $ US, 60 £  035 Euro,030 $ US, 30 £  Participation in this category is free when you take part in a red or yellow labeled category.
 • 4. The Jury of the 7th ICMA 4 The jury of the Seventh ICMA (from left):  Ann Mestdag, Senior Editor, Mercatorfonds, Brussels  Rodrigo Faustino, Commgroup, Brazil  Meike Quentin, CEO, Das Amt, Kiel  Michael Adams, Editorial-Design, Switzerland  Reinhard Sorger, Creative Director, Publicis, Erlangen  Claudia Eustergerling, Claudia Eustergerling Design, Luxembourg  Prof. Eberhard Wolf, Art-Director, Luxemburger Wort  Ilga Tick, Creative Director, Gala, Hamburg  Christian Baun, Art-Director GreyWorks, Copenhagen  Katharina Reitan, Media Training, Vienna Members of the jury are not allowed to judge their own entries.
 • 5. The Jury of the 7th ICMA 5 Christian Baun and Ann Mestdag judging the book categories. Rodrigo Faustino from Brazil, Prof. Eberhard Wolf from Luxembourg and Christian Baun from Denmark.
 • 6. The Jury of the 7th ICMA 6 Ilga Tick, Michael Adams and Meike Quentin judging the magazine categories. Claudia Eustergerling, Katharina Reitan and Reinhard Sorger judging corporate media.
 • 7. The Jury of the 7th ICMA 7 Prof. Eberhard Wolf, Christian Baun, Ann Mestdag and Rodrigo Faustino.
 • 8. General Information 8 Awards: Main awards: gold, silver and bronze The entries will be sorted in the categories and presented to the jury which will decide about awards in gold, silver and bronze. The awarding of special prices – “Judges‘ Special Recognitions” – will also be decided by the jury. Outstanding individual achievement: Award of Excellence In addition to the main prizes, there are also the “Awards of Excellence” for outstanding individual achievements. These awards – like the main prizes – are on the list of winners. Competition time schedule:  You can submit work created between September 1, 2015 und September 30, 2016.  Further schedule: 30th November: Announcement of the winners. The list of winners will be prospectively published on the website www.creative-media-award.com on 30th November. If no list is visi- ble, reload the website in the browser. 30th November: Notification by e-mail. All participants are informed of their results by e-mail. January: Dispatch of the certificates. The certificates are sent by e-mail at the end of January. Eberhard Wolf Professor Visual Communication, AMD Munich Michael Adams Editor in Chief and Art Director, Beobachter Natur, Zürich Blasius Thätter Creative Director, Roland Berger Strategy Consultants Munich Reinhard Sorger Creative Director, Publicis Erlangen Birgit Leifhelm Designer Editorial Design, Coop Presse, Basel Meike Quentin General Manager Das Amt, Kiel Carolin Anselmann Editor-in-Chief, Vodafone update Düsseldorf Katharina Meisel, Head of Branding & Publishing, Metro Group, Germany Christian Baun Logodesign.dk, Denmark Katharina Reitan, Journalist video. blogging. wording. training. Vienna — HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI — 1/2014 TILASTO — 29 28 — ASIANTUNTIJA 1/2014 — HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI — YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Fyysisen ja psyykkisen tauon lisäksilounastauolla on sosiaalinen puoli: se ettätapaa työkavereita myös epämuodolli- semmassa tilanteessa. Tällä on merkitystäyleisen virkistymisen ja hyvinvoinnin kannalta. ”Toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät ja tiedostaisivat lounaan merkityksen – jatoisaalta, että työnantajat ymmärtäisivät sen, että kun työntekijöille tarjoaa hyvänmahdollisuuden syödä, sillä on oikeastivaikutusta tulokseen asti.” LOUNAAN SUORANAISTA vaikutusta vireysti-laan on vaikeampi tutkia, sillä kyseessä onyksilöllinen asia. ”Toisaalta, se on itsestään selvä asia.Ihminen nyt joka tapauksessa tarvitsee päivän mittaan sekä lepoa että ravintoa”,Raulio hymähtää. K urkistetaanpa tutki- muslöydöksiin. Jos aloi- tetaan perusasioista, henkilöstöravintoloiden käyttömäärä Suomessa on pysynyt vuosien ku- luessa hyvin vakaana. ”Haluan aina nostaa esille sen, vaikkahenkilöstöravintolan käyttö on Suomessaon todella yleistä, kaikilla ei ole siihenmahdollisuutta. Keskimäärin 40–50 pro-senttia työssäkäyvistä ihmisistä syö henki-löstöravintolassa”, Raulio sanoo vilkaistenpapereitaan. Kiinnostava löydös on sekin, ettäihmisten, jotka syövät henkilöstöravinto- lassa lounaan, ruokavalio on keskimäärin parempi kuin niiden, jotka eivät henkilös-töravintolaa käytä. ”Tutkimus osoittaa, että myös kasvistenkäyttö on korkeammalla tasolla varsinkinmiehillä, joilla siinä on eniten parantami- sen varaa”, tutkija kertoo. S iihen, miksi Raulio itse päätyi tutkimaan ravitse- musta, ei ole yhtä syytä. Ruoka ja terveys ja elintavat yleisesti kiinnostivat häntä, niinpä hän meni opiske- lemaan lukion jälkeen ravitsemustiedettä Viikkiin. Seuraavaksi hän teki valtionhallinnon harjoittelun, gradun ja myöhemmin tuntitöitä vanhassaKansanterveyslaitoksessa. Ennen nykyistätehtäväänsä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella hän työskenteli muutaman vuoden Elintarvikevirastossa. ”Kiinnostavinta ja haastavinta on se,että kun kaikki ihmiset syövät, kaikilla onsiihen myös mielipide. Kauhean monellaalalta ei käydä niin laajaa keskustelua julkisuudessa, somessa ja oikeastaan missävain”, Raulio sanoo. Tutkimuksen painopiste on hänen mie-lestään mennyt yhä enemmän yksittäisestä kokonaisuuteen. Yksittäisten ravintoainei- den sijaan katsotaan enemmän kokonai-suutta. ”Tämä näkyy uusissa ravitsemussuo- situksissakin ja on mielestäni hyvä asia.Kokonaiskuvan näkeminen on tärkeää.Kokonaisuuttahan ihmiset syövät, eivätkäyksittäisiä ravintoaineita. ” R uokaan ja ravitsemuk- seen liittyviä trendejä on ollut aina, ja niistä kirjoitetaan tasaisin vä- liajoin. Tiedon leviämis- tä leimaa somen myötä hektisyys. Lounasruo- kailuun liittyvä keskustelu on esimerkki. ”Se alkoi artikkelista, jossa pohdittiin lounaan kokoa. Ja jos Jenkeissä esimerkik-si joku näyttelijätär rupeaa noudattamaan jotain dieettiä, se on täällä saman tientiedossa ja sitten se leviää.” TRENDIT VAIHTELEVAT, mutta Raulio muistuttaa perusasioista: ravitsemuksen perusteet eivät muutu juurikaan. Koko-naisuuden rinnalle tutkija nostaa esilleyksilöllisyyden. ”Oikeanlainen ruokavalio on mahdol-lista koostaa monella tavalla. Jo uudestaravintokolmiosta näkee, että on lukuisiamahdollisuuksia koostaa se siten, mikäitselle sopii. Jos joku ruoka-aine ei sovi,sen voi jättää pois ja korvata toisella. Keskiössä on yksilöllisyys: kenellekään eiyritetä pakkosyöttää tietynlaista mallia.” T yöelämä on murrokses- sa, mutta Raulio uskoo lounasruokailun ja hen- kilöstöruokailun olevan instituutiona pysyvä. Se saa varmasti myös uusia muotoja Tutkija ottaa esille myös joukkoruo- kailun laajemminkin sisällään pitämän potentiaalin. Sitä ei ole hänen mielestään ymmärretty ja hyödynnetty Suomessa aivan täysin kaikilla tahoilla. Joukkoruo- kailu on täällä jo päiväkodista ja koulustalähtien niin itsestäänselvyys, että senvaikutukset kansanterveyteen ja hyvin-vointiin jäävät helposti tiedostamatta. ”Esimerkiksi Tanskassa henkilöravin- tolan tarjoaminen on kilpailuvaltti ihmisiärekrytoitaessa, mutta täällä sitä ei ole ihanymmärretty. Kun ihminen hakee uuteentyöpaikkaan, kysyykö hän, että onko täällämahdollisuus syödä terveellinen ja maitta-va lounas?”, tutkija kysyy. Hän muistuttaa, että myös johdon esimerkki on tärkeä. ”Se on tärkeä esimerkiksi siinä mieles-sä, että jos buukataan kokouksia lounasai-kaan, lounastaukoa on vaikea noudattaa.” Ihminen tarvitsee päivän mittaan sekä lepoa että ravintoa. MUKANATUTKIMUKSESSAKEVÄÄLLÄ2013OLINOIN100SUOMALAISTAYRITYSTÄ.VASTAAJIAOLI2700,JOISTA52%NAISIAJA48%MIEHIÄ.SMARTUMTILASITUTKIMUKSENTEKNIIKANTOHTORIMERJAFISCHERILTÄ—KUVITUS:JOHNSALINERO—LÄHDE:MERJAFISCHER HYVÄÄ TYÖN MERKITYKSELLISYYS 79%79 % koki työnsä merkitykselliseksi. HYVÄÄ POTENTIAALI JA KEHITYSHALU 47%47 % oli sitä mieltä, että heidän potentiaaliaan ei hyödynnetä riittävästi. 70 % haluaa kehittyä työssään. Käyttämätön- tä potentiaalia ja tahtoa on paljon! KEHITETTÄVÄÄ VUOROVAIKUTUS 64%64 % koki, että yksiköi- den välisessä yhteis- työssä on puutteita, ja puolet työntekijöistä oli sitä mieltä, että asiakkaita ei kuunnella tarpeeksi. Smartum Oy tarjosi 100:lle PK-yritykselle maksuttoman tutkimuksen selvittämään työnte- kijöidensä mielipiteitä omasta hyvinvoinnistaan, johtamisesta, organisaa- tion vuorovaikutuksesta ja asiakaslähtöisyydestä. Jokainen yritys sai analyysiavaimen, jonka perusteella he pystyivät analysoimaan mitä heidän pitää tehdä, jotta hyvinvointitulokset paranisivat. 5 X PARANNUSEHDOTUS 1) Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus synnyttää toisille merkityksellisyyden kokemus 2) Jokaisen vastuulla on arvostuksen, avoimuuden ja välittämisen kulttuurin rakentaminen 3) Otetaan vastuu omasta hyvinvoinnista ja onnellisuudesta 4) Tervehditään ja autetaan kollegaa, pyytämättäkin 5) Keskitytään toisten vahvuuksiin jakohdellaan kaikkia tasapuolisesti Award of Excellence We hereby honour the Magazine Smartum with the icma Award of Excellencefor exemplary design and concept in the category Alternative Storytelling364 publications participated in the fi h icma – International Creative Media Award. The competition has been founded in 2010 and is organized by the International Editorial-Design and Research Forum, Germany. The competition aims to support the exchangeof creative ideas at the international platform. Awards of Excellence are given in twentytwo categories:employees newspapers and employee magazines, image brochures, annual reports, books, company logos, corporate design, magazines, customer magazines B2B, customer magazines B2C, trade magazines, cover and coverstory, typography, photography, photo-report, visual storytelling, visualization, alternative storytelling, infographics, illustration, online and tablet apps. The certificate shows the publication that has won, the category and at the bottom the signatures of each member of the jury.
 • 9. General Information 9 The participants come from these countries: Traditionally, the ICMA is very well positioned in the German-speaking world. A great deal of presentations for this independent contest come from Germany, Switzerland and Austria. Participants within Europe include companies, agencies and designers from Belgium, Luxembourg, The Netherlands, Italy, Slovakia, Hungary, Romania, Spain, Ireland and Great Britain. Submissions from outside Europe include submissions from Singapore, Brazil, India, Australia, New Zealand, Canada, the USA and Russia. Difference from other competitions Those who participate in the ICMA are both major agencies and design services and individual designers. This year too some companies that generate corporate media in-house have been successful. Examples are the NordLB, Hagergroup and Rewe. Unlike in other competitions, there are no nominations for the ICMA. There are places 1, 2 and 3 – that is, gold, silver and bronze. Awards of Excellence are awarded for outstanding individual achievements. It is often photo-reports, illustrations or bookbinding work that are honoured in this way. This survey shows some examples of such Award-of-Excellence work.
 • 10. General Information 10 Statistics 411 publications from 17 countries participated in the 6th ICMA The following awards were given in the 22 categories of the competition: 7. ICMA 6. ICMA 5. ICMA 4. ICMA 3. ICMA 2. ICMA 1. ICMA Entries 419 411 364 389 226 214 194 7. ICMA 6. ICMA 5. ICMA 4. ICMA 3. ICMA 2. ICMA 1. ICMA Gold Awards 40 39 27 21 10 10 7 Silver Awards 41 45 25 25 11 9 5 Bronze Awards 31 31 22 16 12 7 7 as well as Awards of Excellence
 • 11. Trends in Corporate Media 11 A look at selected works This yearbook gives an overview of the trends. You can find the ICMA also in social media, for example Facebook: www.facebook.com/ICMA.international.corporate.media.award/ Part 1: Corporate Medien The ICMA started in 2010 as a competition for corporate media. Meanwhile there are categories for books, logos, corporate design and magazines. Agencies for corporate media and design offices send numerous entries to the ICMA. That is why the category for corporate media remains the largest in this competition. DO ModerneArbeitswelten Neue Arbeitskultur bei Microsoft Der Spirit von Coworking Design zum Denken Hamburg, unsere Perle 2016 | Ausgabe 2 10 NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM? Mehr Mut zu Veränderungen. 11 Veränderungen? Wer heute dies und morgen das macht, wird spätestens übermorgen vom Markt gefegt. Das Geheimnis erfolgreicher Unternehmerpersönlichkeiten ist ihre Kontinuität. Schließlich erwarten Kunden Verlässlichkeit. Genau wie die Belegschaft auch. Und Prozessabläufe lassen sich nicht von jetzt auf gleich ändern, die müssen sich allmählich einschleifen, sonst fliegt die ganze „komplizierte Maschine“ auseinander. Natürlich soll man auch offen für Neuerungen sein, gar keine Frage, aber bitte nicht für jeden Blödsinn. So wie z. B. Social Networking, veganes Kantinenessen oder Teambuilding-Maßnahmen. Flexible Arbeitszeiten sind ja in Ordnung, solange sie in einem überschaubaren Rahmen bleiben. Wenn alle wieder etwas mehr an die Arbeit und ein bisschen weniger an die Freizeit denken, dann brauchen wir auch keine Angst vor dem internationalen Wettbewerb zu haben. Viele Unternehmen erinnern an die Musikkapelle von der Titanic: Denen steht das Wasser bis Unterkante Oberlippe und sie hören trotzdem nicht auf, den alten Seich zu dudeln. Dabei ist das nächste große Ding schon längst am Start und das übernächste auch. Wer heute was reißen will, muss verdammt beweglich sein, so wie eine Raubkatze, die im Sprung mal locker die Richtung wechseln kann. Wach muss man durch die Welt gehen, damit man eine gute Idee erkennt, wenn man davorsteht. Und dann sollte man den Mut haben, das Neue zu wagen. Ganz egal was man unternimmt, man muss es mit Leidenschaft tun. Nur wer Spaß an seinen Aufgaben hat, ist in der Lage, Neues zu denken und exzellente Lösungen zu finden – und damit für alle die Welt vielleicht ein bisschen besser und schöner zu machen. DER DISRUPTIVEDER BEWAHRER Customer Magazines B2B: „DO“ is the abbreviation for „Design Offices“. This company offers Flexible office and coworking solutions. The magazine is slightly higher and narrower than DIN A 3. The layout is very much relaxed and very varied. Bronze for the agency brand.david communication, Munich. 16 1716 DAS COWORKING MANIFEST. Neue Regeln für eine neue Arbeitswelt. 1. ARBEIT MUSS SELBSTBESTIMMT SEIN! 2. FLEXIBILITÄT IST OBERSTES GESETZ! 3. ALLE MACHT DEN MACHERN! 4. NET­ WORKER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 5. INSPIRIERENDES DESIGN IST MENSCHEN­ RECHT! 6. BÜROS HABEN SICH DER ARBEIT ANZUPASSEN! 7. TÄGLICH NEUES WAGEN! 8. WER ALLES GIBT, SOLL ALLES HABEN! 9. WISSEN IST DIE NEUE WÄHRUNG! 10. GE­ TRENNT ARBEITEN, GEMEINSAM FEIERN! Der gute, alte Nine-to-five-Job ist gerade dabei, auf ewig das Zeitliche zu segnen. Vorbei die Zeiten, in denen sich die Menschen Tag für Tag an der Stechuhr vorbeischleppten, um vor Ort mehr oder weniger motiviert ihr Tagewerk zu verrichten. Heute ist eine ganz neue, aufregende Arbeitswelt im Entstehen begriffen. Doch keine Welt kann ohne Regeln und Grundsätze funktionieren. Wir von Design Offices, als Vorreiter in der Entwicklung innovativer Arbeitsplätze, haben daher eine neue Ethik des Arbeitens formuliert, damit alle die fantastischen neuen Möglichkeiten ausschöpfen können und jeder nach seiner Fasson glücklich wird – die Unterneh- men genau wie die Angestellten. Hier können Sie gerne Ihr persönliches Exemplar unseres Coworking Manifests „Free your mind“ kostenlos bestellen: manifest@designoffices.de DO ModerneArbeitswelten NET WORK ING 2015 | Ausgabe 1 Der König der Netzwerker Über den Arbeitsplatz der Zukunft Erfolgsstory Artemide Das neue Highlight von München
 • 12. Trends in Corporate Media 12 Diesmal: die Rüttelplatte Zipper ZI-RPE90 AUF DEMONTAGE Seite 30 / 31 macher STÜCK WERK Werkzeuge. Wir lieben sie. Sie begleiten uns bei Siegen und Niederlagen, oft von Generation zu Generation. Aber wie sieht es eigentlich in ihrem Innersten aus? MACHER schaut in jeder Ausgabe ganz genau hin FOTOS: REINHARD HUNGER m_30_Demontage_DE_RZ 30-31 14.06.2016 17:08:11 Customer Magazines B2B: „Macher“ is the B2B magazine of Hornbach, a DIY chain. It turns to the makers among us. The layout is reminiscent of the imperfection of a construction market, where there is a certain order, but there is much to be searched and found. Bronze for the agency Territory Content to Results. Geschichte in 411 Teilen Ziemlich zerrüttelte m_30_Demontage_DE_RZ 32-33 14.06.2016 17:08:39 MacherAusgabe3/2016 das magazin von hornbach Ni mm mich mit . Ausgabe 3/2016 D e i n e H ä n d e , d e i n We r k macher m_01_Cover_DE_RZ.indd 1-2 22.06.16 14:57 1 % 99 % Foto:AndrewGombert/picturealliance/dpa(Zuckerberg) Geld verdirbt den Charakter?Von wegen. Heutzutage formt Geld vielmehr den Charakter. Es bringt Einzelpersonen wie auch Unternehmen dazu, bewusster mit demVermögen umzugehen. Moralische Werte rücken plötzlich umso mehr in denVordergrund. Text Hella Wittenberg Illustrationen Christian Barthold Meine Firma, mein GEld, dein Glück ÜbErraschEndE  GrosszÜGiGkEit  Mark Zuckerberg hat sich dafür entschieden, im Laufe seines Lebens 99 Prozent seiner Facebook-Anteile für einen guten Zweck zu spenden. www.pay-magazine.com 18 — pay — Moral Moral — pay — 19 Ausgabe 3 2016 Customer Magazines B2B: „Pay“ reports on international economic and financial issues. The magazine layout and a wide range of journalistic formats are used. Silver for the agency muehlhausmoers corporate communications. Wann handelt ein Wirtschaftsunternehmen moralisch? 80%WEnn Es WErtschätzunG und   anErkEnnunG auch im klEinEn lEbt. 73%WEnn Es sich lanGFristiG und  konsEquEnt FÜr EinE sachE EinsEtzt. 64%WEnn das handEln dirEktE positivE  konsEquEnzEn nach sich ziEht. 57%WEnn Es sich ExtErnEn   kontrollEn untErziEht. Quelle: statista.com mEhr auF   WWW.pay-maGazinE.com Der richtige Weg zur ersten Million. Ein mann   mit vision Elon Musk liebt die Menschen. Und genau aus diesem Grund gibt er einen Großteil seines Geldes für eine bessere Zukunft für die Gesell- schaft aus. tenz wahrhaftiger Moral fragwürdig. Tun Unternehmer nicht viel mehr etwas ethisch Vertretbares, um auf diese Weise negative Auswirkungen zu vermeiden? Außerdem ist moralisch richtiges oder falsches Handeln immer von der jewei- ligen Perspektive abhängig. Dazu muss man nur einmal den gewieften Gründer Elon musk betrachten. Mit 17 Jahren zog er von Afrika nach Kanada und lebte dort zunächst von einem Dollar am Tag. Mittlerweile ist er mehrfacher Milliardär und einer der reichsten US-Amerikaner. Sein Geld will er nun hauptsächlich nutzen, um die großen Visionen der Menschheit Realität werden zu lassen. Dafür stieg er 2002 in das Raumfahrt- geschäft ein und gründete Space Ex- ploration Technologies Corporation, kurz SpaceX. Er pumpt seitdem eine un- glaubliche Menge Geld in das Unterfan- gen, den Mars kolonisieren zu können. Denn wenn er das mit seinem privaten Raumfahrtunternehmen schafft, hätte er durchschlagend zum multiplaneta- ren Leben beigetragen. Dem US-Zu- kunftsforscher Paul Saffo zufolge geht es Musk (wie auch Zuckerberg) dabei nicht darum, noch reicher zu werden. Musk wäre viel mehr nicht mit dem Status quo zufrieden und suche Wege, um dies zu ändern. Elon Musk sieht das Problem der Überbevölkerung der Erde und arbei- tet an einer Lösung. Er entspricht da- mit ganz dem wirtschaftsethischen An- spruch, nimmt die Verantwortung an und benutzt die existierenden Freiheiten, um auch zukünftig Freiheit für die Ge- sellschaft zu gewährleisten. Er verwen- det seine Ressourcen auf eine moralisch richtige Art und Weise. Doch auch bei ihm sprechen Kritiker vor allem von Grö- ßenwahn. Dennoch ist hier nicht erkenn- bar, ob die These passt, Geld würde den Charakter verderben. Und so etwas wie Moral scheint es tatsächlich zu geben. Dienst an der Menschheit Der Däne sørEn  nørGaard ist ein weiteres Beispiel für einen Unternehmer, der sein Wertesystem sehr deutlich nach außen trägt. Er ist der Gründer von Care- maker, einer Internetplattform, auf der Menschen aus aller Welt von ihren Nöten und Problemen berichten und um Spen- den bitten – zum Beispiel für die Über- nahme von ärztlichen Behandlungskos- ten. Seit der Gründung 2012 haben schon 100.000 Dänen auf Caremaker gespendet. Mit der Expansion in weitere europäische Länder wie Deutschland, Italien, Frank- reich und Spanien können sogar noch mehr Menschen dabei helfen, Gutes zu tun. Nørgaard kam die Start-up-Idee, als er erfolgreich eine Chemotherapie über- standen und damit den Krebs besiegt hatte. Der Schicksalsschlag besiegelte sei- ne Zukunft. Von nun an wollte er der Ge- sellschaft etwas zurückgeben. Die Moral kommtbeiihmvordemProfit.Unddamit liegt er auch stark im Trend. Sozialun- ternehmen erleben derzeit einen Boom. Das liegt vor allem daran, dass es ein Be- wusstsein für die rapide Zunahme der Ungleichheit zwischen den Menschen gibt. Diese bedroht, laut dem Wirtschafts- ethikexperten Dr. Ernst von Kimakowitz, sogar unseren sozialen Frieden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er stellt fest: „Die Wirtschaft kann sowohl Geld ist Macht. Je mehr Nullen vor dem Komma stehen, desto größer wird die Anziehungskraft auf die Menschen. For- schungenergabengar,dassdieGiersteigt, sobald man viel Kapital erwirtschaftet hat. Plötzlich will man einfach immer noch ein bisschen mehr. Nach oben hin gibt es keine Grenzen. An der Universität von Kalifornien in Berkeley ging das Psy- chologenteam um Paul Piff dem Phäno- men nach. Sie konnten feststellen, dass wohlhabende Personen bei Verhandlun- gen schneller zur Notlüge greifen. Tat- sächlich würde bei reichen Menschen auch die Empathie für Mitbürger abneh- men. Diese Untersuchungen legen nahe, dass das altbekannte Sprichwort stimmt: Geld verdirbt den Charakter. Moralische Bedenken werden für den Profit zur Seite geschoben. Solange die Taschen immer voller werden, läuft also alles rund. Dennoch wird in der heutigen Zeit der Wunsch der Menschen nach einer Wirtschaftsethik immer lauter. Was zu- mindest von der Begrifflichkeit nicht zusammenzupassen scheint, soll in der Praxis ineinandergefügt werden. Ethik bedeutet, sich auf moralische Ideale und Sittlichkeit zu berufen. In der Wirtschaft geht es hingegen um Kostenrechnun- gen, Wechselkurse und Aktionärswerte. Wie passen diese beiden Begriffe nun zusammen, von denen der eine Egois- mus, Gewinnstreben und das Kreieren von Ungleichheiten fördert, der andere dieses hingegen gänzlich ablehnt? Die Zauberformel: Es müssen Anreize ge- schaffen werden. Zu solchen Anreizen zählen die soziale Achtung eines Unter- nehmens genauso wie der Versuch, ei- nem schlechten Gewissen aus dem Weg zu gehen. Richtig angestellt, ermöglicht eine wirtschaftsethische Handlungswei- se also einen gegenseitigen Vorteil. Business as usual ist nicht zukunftsfähig BlicktmanaufdasgesellschaftlicheLeben in der Gegenwart und das vor einhundert Jahren, so ist die Veränderung aufgrund der Digitalisierung eklatant. Während frü- her für den Einzelnen das soziale Umfeld den Wertekanon festlegte, gibt es heute einen Wertepluralismus. Global gesehen gilt es als wichtig, den Frieden sowie den Umweltschutz voranzubringen und auf Nachhaltigkeit zu achten. Reine morali- sche Intuition genügt somit nicht mehr. Naivität wird ebenso wenig geduldet. Schauen wir uns mark zuckEr- bErGs aktuelle Richtung an. Der Face- book-Gründer gab Ende 2015, zur Ge- burt seiner ersten Tochter Maxima Chan, bekannt, dass er im Laufe seines Lebens 99 Prozent seiner Anteile an Facebook für einen guten Zweck abtreten will – der Gesamtwert betrug zu diesem Zeitpunkt 45 Milliarden US-Dollar. Konkret formu- lierte er in einem Manifest das Ziel, das Potenzial der Menschen voranbringen zu wollen und Gleichberechtigung zu för- dern. Also ein höchst moralischer Ansatz. Zumindest auf den ersten Blick. Der zwei- te zeigt, dass er damit sicherlich auch sei- nen sozialen Status aufhübschen wollte. Der Superreiche wurde im Kinofilm „The Social Network“ (2010) noch als jemand dargestellt, der nichts unversucht lässt, um seine Vision in die Tat umzusetzen. Moralisches Verhalten wie Ehrlichkeit, Anstand und Verlässlichkeit waren bei ihm nicht zu finden. Und nun wird genau dieser Mann in der Realität im UN-Haupt- gebäude in New York zum Gipfeltreffen für mehr Nachhaltigkeit eingeladen. Ne- ben Regierungschefs aus aller Welt steht also Zuckerberg auf und erklärt, dass der Zugang zum Internet ein grundlegendes Menschenrecht sei. Für die Vernetzung derWeltmöchteersichnuneinsetzen,um sojedemdieChancezugeben,andermo- dernen Wirtschaft teilzunehmen. Zucker- berg sieht es tatsächlich als seine morali- sche Verpflichtung an, beispielsweise der indischen Bevölkerung den Zugang zum Internet zu ermöglichen. Dafür gründe- te er 2013 internet.org. Der Slogan der Website: „Connecting the world“. Kri- tiker nennen Zuckerberg überheblich. Dennoch hat er es geschafft, sein Image vom Egomanen zum Gutmenschen mit Gewissen zu ändern. Gibt es überhaupt so etwas wie Moral? Glaubt man den Worten des US-Philo- sophen Thomas Nagel, so ist die Exis- G Foto:HubertBoesl/picturealliance/dpa(Musk) www.pay-magazine.com 20 — pay — Moral Moral — pay — 21 Ausgabe 3 2016 Foto:EranWolff Das Kundenmagazin von arvato Financial SolutionS Deutsche Ausgabe — 3 — 2016 financialsolutions Was ist richtig, was ist falsch? Gute Frage! Lässt sich aber oft nicht eindeutig beantworten. Ein Blick in den Alltag zeigt: Es bleibt eine Grauzone. Moral schwerpunkt Betrüger aus der Unterwelt So schützen sich Kunden und Händler vor Onlinebetrug, Seite 26 Ohne Wartezeit zum Kredit Dank digital account check leichtere Kreditprüfung, Seite 29 Betrugsprävention Barclaycard
 • 13. Trends in Corporate Media 13 ÜBERBLICK MONOMEER Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre es diese Schlagzeile: „Monomeer verkauft plastikfreie Wimperntusche“, sagt Susan Rößner. In ihrem Onlineshop verkauft sie ausschließlich Produkte, die kein Plastik beinhalten und ohne Plastik verpackt sind. Wimperntusche gibt es noch nicht, aber Lippenstift, Deo, Tacker und Einmachgläser. www.monomeer.de ORIGINAL UNVERPACKT Als einer der ersten Supermärkte hat in Kreuzberg „Original Unverpackt“ eröffnet: In den Räumlichkeiten einer ehemaligen Metzgerei werden Spiri­ tuosen, Putzmittel, Lebensmittel und Kosmetik zum Abfüllen angeboten. Auch möglich: Einfach eine Bio­Kiste mit frischem Obst, Gemüse und Trockenprodukten zu sich nachhause liefern lassen. www.original-unverpackt.de EINFACH OHNE PLASTIK Kinderspielzeug ohne Plastik? Nicht einfach zu bekommen. Aber was ist mit Töpfchen für die Kleinen? Fast un­ möglich zu finden! Wie gut, dass der österreichische Versandhandel „Einfach ohne Plastik“ eine große Auswahl für Babys im Sortiment hat – darunter auch Bade­Enten aus Naturkautschuk. Für die klassischen „Plastik­Stolperfallen“ wie Aufbewahrungsdosen gibt es Edelstahl­Varianten. www.einfach-ohne-plastik.at Die Produkte in diesen Shops sollen ohne Plastik verkauft werden. Angebote gibt es mittlerweile viele – analog und online. LAGUNA ONLINESHOP Die Auswahl ist recht klein, aber dafür geschmackvoll: Baby­Löffel aus Bambus, tragbare Jute­Beutel und Hüllen aus Filz oder Leder für Laptops. Gründer Julian von Gebhardi hat den Shop nach einem Aufenthalt in Südostasien gegründet, wo das Plastik­Problem noch viel größer als bei uns ist. Er fängt erst mal vor der eigenen Haustür an zu handeln. www.laguna-onlineshop.de VORHER ZELT-RESTE Gerade als Bettina Kletzsch überlegte, was sie nach ihrem Modedesign-Studium machen sollte, traf sie nahe ihrem sächsischen Heimatdorf einen Rucksackfabrik-Besitzer wieder. Bei der Besichtigung der Fabrik in Bretnig stieß sie in einer Ecke auf einen Haufen Zelte, der weggeworfen werden sollte. Für Kletzsch bedeuten diese Reste aber mehr, sie sym- bolisierten für sie „zusammengerollte Geschichten“, wie sie sagt. „Das waren mal Behausungen, in denen DDR-Bürger ihren Urlaub an der Ostsee verbrachten.“ NEU GEFASST Es reizte die gebürtige Sächsin, an dem verwaisten Industrieort wieder Rucksäcke aus diesen Relikten zu nähen. Während Bettina Kletzsch Zeltfragmente auseinandernahm und zu neuen Rückenbeuteln zusammenpuzzelte, setzte sie sich persönlich damit auseinander, wie viel sie noch von dem Land, in dem sie aufwuchs, in sich trägt. Nun freut sie sich, falls die Stoffe wieder das Meer sehen. www.bettinakletzsch.com Lange Zeit suchten Katrin und Andy Wyeth nach der perfekten Lampe für ihr Esszimmer. Heute wissen sie: „Zum Glück haben wir diese nie gefunden!“ Denn der Mangel inspirierte die Werber aus Düsseldorf, selber zu designen. Sie zerlegten ein ausgedientes Stahlfass in drei Teile – die ersten Lichtfässer entstanden. Die 60­ oder 200­Liter­Fässer sehen in ihrer Ursprungsform abschreckend nach Giftmüll­Transport aus. Doch als Hängeleuchte strahlen sie glänzenden Industrie­Charme aus. www.lichtfasscompany.com ZELT-BEUTEL NACHHER ILLUSTRATIONJulianeFilepFOTODorotheeKletzsch,JennyBewer | TrenntMagazin8 dsd_0017_005_trenntmagazin_nr11_Innen_RZ.indd 8-9 10.10.16 11:00 Customer Magazines B2C: „Trennt Magazin“ is published by the Berlin city cleaning companies. It covers waste prevention, waste separation and recycling. Stunning creativity in finding the themes for this magazine. Bronze for the Peperoni Advertising and PR agency. Himmel gefallen in den Regalen der Geschäfte landet und oft auf Kosten von Mensch und Umwelt hergestellt wird. Mit ihrem Label Jan ’n June möchten sie, dass ihre Kunden nachvollziehen können, was sie auf der Haut tragen und woher es stammt. Die Modedesignerinnen lassen ihre gesamte Kollektion bei einer Familie im polnischen Breslau produzieren. Dank der geringen Entfernung können sie oft vor Ort sein. Keinerlei Arbeiten wer­ den an Dritte weitergegeben, sondern alles bleibt in der Hand der Familie. Jan ’n June verwendet für ihre hanseatisch gerad­ linige Mode – zu der Hemdblusenkleider genauso gehören wie Bodys aus gerippter Baumwolle und hochgeschlitzte Jersey­ röcke – ausschließlich Materialien, die nachvollziehbar produ­ ziert und ressourcenschonend hergestellt werden. Dazu gehört zertifizierte Biobaumwolle, für deren Produktion deutlich we­ niger Wasser und deutlich weniger Pestizide eingesetzt werden müssen. Nach neuen Materialien fahnden sie am liebsten auf der Stoffmesse Munich Fabric Start, wo sie beispielsweise recy­ celtes Polyester aus geschredderten PET­Flaschen fanden und nun gern verwenden. „Der Markt für nachhaltige Stoffe, die transparent produziert werden und eine gute Umweltbilanz haben, ist noch überschaubar“, sagt Anna Boronowski, „aber ich denke, die Produzenten verstehen allmählich, dass es ein lohnender Markt ist.“ Während die Auswahl vor zwei Jahren besonders im Bereich Wolle oft nur aus Braun und Beigetönen bestand, wird das Angebot inzwischen breiter, die Stoffprodu­ zenten reagieren auf die steigende Nachfrage. Jan ’n June arbeitet beispielsweise mit den Materialien Viskose, Modal und Tencel – das sind aus Holz gewonnene Fasern, die umwelt­ schonend sind. Um sie herzustellen, wird ein ungiftiges Lösungsmittel verwendet, das in einem geschlossenen Kreislauf immer wieder verwendet werden kann. Und sie haben einen neuen Stoff gefunden, der sie begeistert: „Für die kommende Winterkollektion haben wir zum ersten Mal recycelten Polyester­ Satin verwendet“, sagt Anna Boronowski, „von dem türkischen Hersteller Ipeker.“ Er hat Qualitäten, die man sonst nur von dem Naturstoff Seide kennt, fühlt sich weich an, glänzt matt und hochwertig und ist außerdem atmungsaktiv. Jan ’n June verarbeitet ihn zu einem ebenso schönen wie zeitlosen Träger­ top, wahlweise in Schwarz oder Türkis. Auch Ilka Brand, die mit ihrer Marke Lapàporter Accessoires aus Leder herstellt, ist immer auf der Suche nach neuen Materialien. Sie mag strukturierte Leder, will für die Hüllen von Smartphones, I­Pads und Laptops aber kein Schlangenleder verwenden. Die Berliner Designerin stieß als Alternative auf Fischleder – und war begeistert. „Es erleichtert mein Gewissen, Abfallprodukte aus der Lebensmittelindustrie zu so schönen Produkten verarbeiten zu können“, sagt Ilka Brand. Tatsächlich sehen ihre Laptop­ und Smartphonehüllen so hochwertig aus, wie man es von luxuri­ ösen Lederartikeln kennt. Es gibt sie in einer Farbpalette von Altrosa über Türkis, Mitternachtsblau bis hin zu Cognacbraun und tiefem Schwarz. Aber anders als bei Produkten von Marken wie Louis Vuitton oder Prada weiß der Kunde bei Lapàporter, woher die verwendeten Materialien stammen und wie sie ge­ färbt wurden – mit Pflanzenfarben und ohne den Einsatz giftiger Chromsalze, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Ein bisschen Aufklärungsarbeit musste die Designerin für das Fisch­ leder allerdings leisten: „Die meisten Kunden schnuppern erst einmal skeptisch an den Hüllen aus Lachsleder. Sie denken, Fischleder riecht wie Fisch. Tut es aber nicht.“ Erfinderisch zu sein, ist für den im Sudan geborenen und in Berlin lebenden Designer Bobby Kolade eine wichtige Tugend. Das Genie denkt: Der Berliner Bobby Kolade gilt als schräger Durchstarter in der Modewelt. Statt Tierhäuten verwendet er für die Lederteile seiner Modekollektionen die Rinde des Feigen- baums, Bark Cloth genannt. Genialer Gedanke. PRODUKTFOTOBobbyKolade TrenntMagazin | 21 dsd_0017_005_trenntmagazin_nr11_Innen_RZ.indd 20-21 10.10.16 11:01 Nr. 11 [Frühling 2016] Trennt Magazin Wie Designer mit anderen Stoffen und sparsamen Schnitten die Mode revolutionieren HOT STOFF FOTOGR AFIE Die Prophezeiungen – wenn Gaia ihre Kinder schickt. REPORTA GE Der Retter der Dörrpflaume – wenn ein Berliner Arzt altem Obst hilft. KOSMOS Die Meeresfrüchte der Zukunft – wenn es mehr Plastik als Fische im Ozean gibt. dsd_0017_005_trenntmagazin_nr11_Innen_RZ.indd 1 10.10.16 11:00 Foto:Fr ank Grunwald Quellen:StatistischesBundesamt,FACT,Statistau.a.Infografik:C3VisualLab Frau Professor Onnen, die traditionelle Familienform, die lange un- ser Bild geprägt hat – Vater, Mutter, verheiratet, Kinder – wird seltener. Woran liegt das? Tatsächlich herrschte dieses konservative Modell über die kürzeste Zeitspanne, die wir historisch ermitteln können. Es hatte sich als Idealvorstel- lung der bürgerlichen Familie vom Anfang des Jahrhunderts in die Nachkriegszeit „geret- tet“, in die 50er- und 60er-Jah- re. In den 70er-Jahren setzte ein historischer Wandel der Familie ein. Was war so attraktiv am bürgerlichen Familienbild, dass es in der Nachkriegszeit als Ideal galt? Im Bürgertum, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hatte sich eine neue Arbeitsform herausgebildet, bei der der Mann außer Haus arbeiten ging, ins Kontor, ins Büro. Die Frau blieb zu Hause und „ma- nagte“ das Haus. Wir spre- chen hier wohlgemerkt nicht von der Hausfrau in der Drei- zimmerwohnung. Die Dame des Hauses hat nie einen Putz- lappen in der Hand gehabt. Sie hat nicht ihre Kinder erzogen. Dafür gab es Angestellte. Die zu führen, das Haus zu repräsentieren, war Aufgabe der Frau. Parallel dazu gab es die Arbeiterinnen. Und auch im Krieg, unter Hitler, gingen die Frauen arbeiten. Wieso hielt sich dann das bürgerliche Bild so stark? Die Gesellschaft entwickelte diese höchst konservative Einstellung aus den Wirren des Zweitens Weltkrieges heraus. Die Väter waren im Krieg, Familien wurden aus- einandergerissen, die Frauen mussten irgendwie durch- kommen. In der Nachkriegs- zeit herrschte dann der Wille, dass Ruhe einkehrt, dass es gemütlich wird. Parallel lief die wirtschaftliche Entwick- lung in Westdeutschland so gut und es gab so viel Arbeit, dass wir Gastarbeiter beschäftigen konnten. Die Frau brauchte nicht mehr zu arbeiten. Was geschah dann? In den 60er- und 70er-Jah- ren gab es eine flächendeckende Bildungsexpansion. Überall wurden Schulen, Gymnasien, Universitäten gebaut, sodass immer mehr Kinder auch aus einfacheren Bildungsschichten auf diese Schulen gehen konnten. Das bewirkte eine Veränderung. Und dann wurde in den 70er- Jahren in der alten BRD das Familienrecht neu gefasst, als Reaktion auf die gesell- schaftlichen Bestrebungen. Die Frauen bekamen mehr Rechte, durften eigenständig Verträge schließen und kün- digen – auch ihre Ehe, was vorher finanziell gar nicht möglich gewesen war. In der Folge stiegen die Scheidungs- zahlen stark an. Seitdem haben wir auch eine neue Definition von Familie. Ist Familie seitdem weniger wichtig geworden? Was allgemein die Gefüh- le angeht, die emotionale Zugehörigkeit, hat sich nichts geändert. Partnerschaft und Familie sind immer noch wichtig – bloß die Ehe ist es nicht mehr so. Wie wirkt sich das auf den Zusammenhalt aus? Der Zusammenhalt ist nicht weniger geworden. Aber die Konsumorientierung ist heute stärker – die Vorstellung, was ein gutes Leben ausmacht. Dazu gehört der Klavierun- terricht für die Kinder, ein be- sonderer Sport, natürlich ein Auto, und in Urlaub fahren will man auch. Die Ansprü- che ökonomischer Art sind gestiegen, sodass Familien finanziell meist ausgelastet sind und kaum etwas zurück- legen können. Gleichzeitig verteilen sich Familien heute oft über große Entfernungen, während man früher enger zusammengewohnt hat. Das bedeutet, dass Onkel, Tanten oder die Schwägerin einem heute nicht helfen können, wenn man sich zum Beispiel das Bein bricht. In solchen Fällen brauchen wir externe Hilfe – und dazu fehlt es oft an Vorsorgemöglichkeiten. „Familie ist immer noch wichtig“ INTERVIEW Corinna Onnen ist Sprecherin des Fachs Sozialwissenschaften an der Universität Vechta. Die Familiensoziologie gehört zu ihren Forschungsschwerpunkten. Vater, Mutter, Kind – das traditionelle Familienbild stimmt immer weniger mit der Wirklichkeit überein. Immer mehr Paare leben ohne Trauschein zusammen, immer mehr Kinder wachsen in Patchworkfamilien auf. Die Grafik gibt einen Überblick. Nur noch in einem von 200 Haushalten leben drei Generationen – also Kinder, Eltern und Großeltern – unter einem Dach. Und nur sechs Prozent der 70–85-Jährigen leben mit ihren Kindern in einem Haushalt. Kinder wurden im Jahr 2013 in Deutschland geboren. Ehepaare und Lebensgemeinschaften nach Vollzeit-/Teilzeitarbeit der Partner Angaben in Prozent Eheschließungen gab es 2013. Demgegenüber stehen 169.833 Scheidungen. Millionen Kinder besuch- ten 2014 in Deutschland Kindertageseinrichtungen. Neun von zehn Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren sind in der Tagesbetreuung. kostet ein Labrador im Monatkostet ein Labrador im Monatkostet ein Labrador durchschnittlich für Futter, Tierarzt und Versicherung. Pferde stehen schätzungsweise in deutschen Ställen. Rund 700.000 Deutsche reiten mehrmals monatlich. Späte Mütter Durchschnittlich sind Frauen in Deutschland heute knapp 31 Jahre alt, wenn sie ihr erstes Kind zur Welt bringen. Vor dreißig Jahren waren die Frauen in Westdeutschland bei der ersten Geburt durchschnitt- lich 25 (beziehungsweise 22 Jahre in Ostdeutschland) alt. Jeder achte Berufstätige in Deutschland geht mit einem Kind unter drei Jahren in Elternzeit. Kinder In gut vier von fünf Familien leben ein oder zwei Kinder. Etwa jede siebte Familie hat drei Kinder oder mehr. Tiere Die Deutschen halten sich mehr als elf Millio- nen Katzen und knapp sieben Millionen Hunde als Haustiere. Wohnen Die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf beträgt in Deutschland 43 Quadratmeter – in der selbst genutzten Immobilie sind es 47 Quadratmeter, in Mietwohnungen nur 38 Quadratmeter. Familie und Beruf Nur drei von zehn Müttern mit Kindern unter drei Jahren sind berufstätig. Nicht verheiratete Paare mit Kindern arbeiten fast doppelt so oft Vollzeit als verheiratete Paare mit Kindern. Konsumausgaben von Familien Mit Kindern entstehen zusätzliche monatliche Ausgaben von mehreren Hundert Euro. Bei Kindern bis sechs Jahren ist die Be- treuung ein großer Posten, bei älteren sind es vor allem Kleidung und Schul- essen. Größere Familien haben im Schnitt ein höhe- res Einkommen, während Alleinerziehende oft an der Armutsgrenze leben. Verheiratete Paare mit Kindern machen heute nur noch 70 Prozent der Familien in Deutschland aus. Vor rund zwanzig Jahren waren es noch 79 Prozent. *Familien mit KindernFamilien mit KindernF sind nach der Definition des Statistischen Bundesamtes alle Haushalte, in denen mindestens ein minderjähri- ges Kind lebt. Ohne Trauschein leben die Eltern inzwischen in zehn Prozent der Familien. Vor rund zwanzig Jahren hatten „wilde Ehen“ nicht einmal einen Anteil von fünf Prozent. Alleinerziehende Mütter und Väter gibt es mittlerweile in zwanzig Prozent aller Familien. Sechs von sieben Alleinerziehenden sind Frauen. Auch viele Paare ohne Kinder verstehen sich als Familie – etwa, weil ihnen zusammen eine Immobilie gehört oder sie gemeinsam für ein Tier sorgen. Gleichgeschlechtliche Paare sind in der Familienstatistik schwer zu beziffern, zumal eingetragene Lebenspartnerschaften erst seit 2014 statistisch erfasst werden. Zuletzt waren rund 70.000 gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften eingetragen. Insgesamt leben knapp zwölf Millionen Paare ohne Kinder in Deutschland. Das schließt Paare ein, deren Kinder erwachsen sind und selbstständig leben. Schulkinder Anzahl der Kinder in Millionen der Haushalte in Deutschland wohnen in selbst genutztem Eigentum. der Familien mit minder- jährigen Kindern haben eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus. Hotel Mama 37 Prozent der jungen Männer bis 25 Jahre leben noch zu Hause bei den Eltern – bei den gleichaltrigen Frauen sind es 21 Prozent. 2.Wie leben Familien in Deutschland? 6 7 Customer Magazines B2C: The „Family“ magazine of Allianz Versicherung (insurance) is published in DIN A 3 format and often uses illustrations, visual storytelling and alternative story forms. Gold for C3 Creative Code and Content. 5.Welche Lösung passt zu uns? Wenn aus zwei Menschen ein Paar oder aus einem Paar eine Familie mit Kindern wird, bekommen Themen wie Sicherheit und Vorsorge eine neue Bedeutung. Nicht nur Ihr eigener Versicherungsschutz wird wichtiger. Sondern auch die Absicherung der Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Diese Seiten helfen Ihnen, rasch zu prüfen, was Sie bereits haben und was Sie möglicherweise noch brauchen für das gute Gefühl, rundum abgesichert zu sein. Welche Lösungen zu Ihnen passen, finden Sie am besten in einem Gespräch mit Ihrem Allianz Vermittler heraus. 1 Den Bedarf klären Jede Familie ist einzigar- tig, hat unterschiedliche Ziele, Wünsche, Bedürfnisse – und un- terschiedliche Risiken. Welche Versicherungen für Sie und Ihre Liebsten sinnvoll sind, klären Sie am besten im Gespräch mit Ihrem Allianz Vermittler. 2 Die Lösung finden Gerade beim Thema Versicherung gibt es keine einheitliche Lösung. Aber es gibt für jedes Lebensmodell eine passende Absicherung. 3 Sich sicher fühlen Ihr Allianz Vermittler steht Ihnen zur Seite. Wenn sich Ihre Lebenssituation oder Ihr Bedarf geändert hat – oder Sie einfach nur einen Rat brauchen. Den Allianz Vermittler in Ihrer Nähe finden Sie unter www.allianz.de/vermittler Berufsunfähigkeits- versicherung Jeder Fünfte wird im Laufe seines Lebens berufsunfähig. Wenn Ihr Einkommen weg- bricht, weil Sie krank werden und nicht mehr arbeiten können, kann das Ihre Exis- tenz bedrohen. Besonders hart trifft es dann Familien. Pflegevorsorge Unsere Gesellschaft altert. Schon 2030 werden schätzungsweise mehr als drei Millionen Menschen auf Pflege angewiesen sein – und die gesetzliche Pflegeversicherung zahlt nur einen Bruchteil der Kosten. Wenn Sie und Ihr Partner auch im hohen Alter gut versorgt sein und ein würdevolles Leben führen wollen, ohne Ihren Kindern zur Last zu fallen, sollten Sie mit einer priva- ten Pflegeversicherung vorsorgen. Krankenversicherung Was eine gute medizinische Versorgung ausmacht, sehen viele Menschen unterschiedlich: Dem einen reichen die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse, der andere legt Wert auf Zusatzleis- tungen – wie das Einbettzimmer im Krankenhaus, aufwendige Zahnbehandlungen oder alterna- tive Behandlungsmethoden beim Heilpraktiker. Mit einer privaten Krankenversicherung können Sie Ihre Absicherung optimal auf Ihren individuellen Bedarf abstimmen. Haftpflichtversicherung Ein Moment der Unaufmerksam- keit im Straßenverkehr reicht, um anderen Menschen großen Scha- den zuzufügen – die Ansprüche, die der Geschädigte an Sie stellt, können in die Millionen gehen. Eine private Haftpflichtversicher- ung schützt Sie vor den finanzi- ellen Folgen von Schäden, die Sie anderen Menschen zufügen, ganz gleich, ob es Sachschäden oder körperliche Verletzungen sind. Beachten Sie, dass Kinder unter sieben Jahren nicht „deliktfähig“ und von sieben bis 18 Jahren nur bedingt deliktfähig sind. Gegebe- nenfalls haften Sie als Eltern wei- ter aus der Aufsichtspflicht. Empfehlung Einige Versicherungen sind so wichtig, dass auch Verbraucherschutz- einrichtungen wie der Bund der Versicherten und die Stiftung Warentest sie für notwendig erachten, wie etwa die private Haftpflichtversicherung und die Berufsunfähigkeitsversicherung. Diese haben wir mit dem „ -Symbol“ gekennzeichnet. Unfallversicherung Auf dem Klettergerüst, mit dem Fahrrad, beim Baden – Kinder sollen nicht überbehütet aufwach- sen und brauchen Freiraum, um sich auszuprobieren. Gleichzeitig brauchen sie besonderen Schutz, denn sie haben nicht das Gefah- renbewusstsein von Erwachsenen. Mit einer privaten Unfall- und In- validitätsversicherung für Ihr Kind sorgen Sie dafür, dass Ihre Familie zumindest finanziell entlastet wird, wenn Ihr Kind verunglückt oder dauerhaft erkrankt. Zukunftsabsicherung Kinder sind unsere Zukunft, und da- rum möchte man sie auch finanziell umsorgt wissen – besonders für den Fall, dass Sie als Versorger ausfallen. Mit einem anpassbaren Schutz für die unterschiedlichen Lebensphasen beziehungsweise eigens für die Ausbildung oder das Studium kann man nicht früh genug vorsorgen. Krankenversicherung Kinder werden öfter mal krank oder brechen sich vielleicht beim Toben ein Bein. Dann ist es gut, wenn sie wie ihre Eltern die bestmögliche medizinische Versorgung bekommen – zum Beispiel im Krankenhaus, beim Zahnarzt oder Kieferorthopäden und beim Heilpraktiker mit alternativen Behandlungen. Eine private Krankenversicherung kann deshalb auch für Kinder sinnvoll sein. Wohngebäude- versicherung Wenn Sie ein Haus besitzen, ist eine Wohngebäudeversi- cherung sinnvoll. Sie greift bei Schäden, die durch Feuer, Blitzschlag, Rohrbruch, Sturm und Hagel sowie weitere Elementargefahren verursacht werden, wie zum Beispiel eine Überschwemmung. Hausrat- versicherung Im Laufe eines Lebens sammeln sich viele Dinge an, die Ihnen wichtig sind. Eine Hausratversicherung ersetzt den Neuwert von Möbeln, Klei- dung, Laptop und weiterem Inventar, etwa wenn es brennt oder eingebrochen wird. Auch Schäden, die durch Leitungs- wasser, Sturm und Hagel entstehen, sind abgesichert. Tierkranken- versicherung Heilbehandlungen beim Tierarzt und Operationen können schnell ins Geld gehen. Eine Tierkranken- versicherung für Hunde und Katzen deckt diese Kosten ab. Für Pferde gibt es eine eigene OP-Versicherung, die Sie vor hohen Operations- kosten – etwa nach einem Unfall – bewahrt. Tierhalter-Haftpflicht- versicherung Mehrere Bundesländer schreiben die Haftpflichtver- sicherung für Hundehalter bereits gesetzlich vor. Denn auch wenn Sie selbst keine Schuld haben, nimmt das Gesetz Sie bei Schäden, die Ihr Tier bei anderen anrichtet, als Halter in die Pflicht. Dem- entsprechend empfiehlt sich eine Haftpflichtversicherung auch für Pferdehalter. Private Altersvorsorge Die gesetzliche Rente reicht in den wenigsten Fällen aus, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Je nach Ihrer Lebenslage und Ihren finanziellen Mitteln können Sie die drohende „Ver- sorgungslücke“ mit einer privaten Altersvorsorge schließen. In einer Partnerschaft und Familie sollte es außerdem selbstverständlich sein, dass der Besserverdienende auch in die Zukunftssicherung des weniger Verdienenden investiert und ihn bei der Vorsorge für den Ruhestand unterstützt. Infografik:C3VisualLab Unfallversicherung Ein Unfall mit bleibenden Ver- letzungen ist schnell passiert. Es reicht, dass Sie auf der Trep- pe ausrutschen. Eine private Unfallversicherung schützt Sie vor dem wirtschaftlichen Fall, speziell bei dauerhafter Beein- trächtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähig- keit (Invalidität). Der Unfallver- sicherungsschutz gilt weltweit und rund um die Uhr. Risikolebensversicherung Dass ein Elternteil oder Partner vor- zeitig stirbt, mag man sich gar nicht vorstellen. Für eine Familie kann der Tod eines Partners obendrein zu finanziellen Schwierigkeiten führen, etwa wenn noch ein Kredit abbezahlt werden muss oder da- durch der Hauptverdienst ausfällt. Mit einer Risikolebensversicherung sichern Sie Ihre Angehörigen für den schlimmsten Fall ab. Unser Kind Ein Kind braucht besonderen Schutz, denn es ist nicht nur emotional von Ihnen abhängig. Es braucht auch Schutz für den Fall, dass Ihnen etwas passiert. Darüber hinaus soll Ihr Kind bestmöglich versorgt sein, wenn es selbst krank wird oder einen Unfall hat. Und natürlich auch dann, wenn es die ersten eigenen Schritte ins Erwachse- nenleben macht. Unser Zuhause Für Ihre Familie ist das Zuhause ein kostbares Gut, nicht nur im übertragenen Sinn. Einrichtung, Kleidung, Fahrräder, Ihr gesamtes Hab und Gut wollen abgesichert sein, falls jemand einbricht oder es brennt. Die eigenen vier Wände brauchen erst recht guten Schutz. Unsere Tiere Wenn Sie einen Hund haben, haften Sie mit Ihrem Vermögen, falls er jemanden beißt. Ohne eine Tierhalterhaftpflicht- versicherung geht es deshalb nicht. Eine Krankenversiche- rung für Ihr Haustier mindert die finanzielle Belastung, die etwa durch Opera- tionen entstehen kann. Ich selbst & mein Partner Bestimmte Versicherungen braucht jeder Erwachsene, auch wenn er nur für sich selbst sorgen muss. Noch wichtiger wird eine umfas- sende Absicherung, wenn Sie für andere Menschen verantwortlich sind. INDIVIDUELLER BEDARF 14 15 ABSICHERUNG So sorgen Sie für Ihre Liebsten vor IM WANDEL DER ZEIT Wie Familien heute leben ÜBER EIN BESONDERES GEFÜHL Wenn aus zwei Menschen eine Familie wird e Besonderer Service für alle Allianz Kunden Meine Allianz Hier können Sie alles rund um Ihre Versicherungen jederzeit bequem erledigen. Der Online- Versicherungsordner bietet Ihnen permanent Überblick und Zugriff auf alle wichtigen Dokumente. Mit dem Vorteilsprogramm können Sie eine Vielfalt an attraktiven Einkaufsvorteilen und weiteren Angebote nutzen –Tag für Tag. Mehr unter: www.allianz.de/meine-allianz MM---2100Z0(00)50.6.15 EIN THEMA 5FRAGEN Familie
 • 14. Trends in Corporate Media 14 Online Categories Of course, the ICMA has categories for online media. Members of the jury received the links before the meeting and were able to view the submissions in their good time beforehand. Customer Magazines B2B Online: http://evoswitch.com/about/ Under this link you can get an overview of the Dutch company evoSwitch. An Award of Excellence for Studio Piraat from The Hague. Customer Magazines B2C Online: www.laviva.com. Rewe‘s customer magazine is extremely successful. In addition to the printed version, the magazine is also available online and in the social media area.
 • 15. Trends in Corporate Media 15 Employee media In the employee media category, the publications are very different in design, depending on the target group. Trend is a relaxed magazine layout with many variants. Rigid page layouts with few loops are classic, but on the retreat. D A S I N T E R N A T I O N A L E M I T A R B E I T E R M A G A Z I N V O N B U S I N E S S S E R V I C E S NR. 1 – SEPTEMBER 2016 LIVING Henning Schmitz von HR Application Integration erklimmt die höchsten Gipfel. Helge von Grünberg, Head of Event/Congress Management taucht in unbekannte Tiefen. Hoch TiefSeite 40 DISCUSSING now hat bei Kollegen, die in den letzten Monaten und Jahren zu Business Services gewechselt sind, nachgefragt: Gut angekommen? Seite 14 Hola, Barcelona! LIVING UNSERE KOLLEGEN IN SPANIEN. Seite 36 FOCUSSING ROLLE VORWÄRTS BUSINESS SERVICES POSITIONIERT SICH NEU Seite 10 Die Bienen sind los!REPORTING KOLLEGEN VON BUSINESS SERVICES IN DEN USA HABEN ZWEI BIENENKOLONIEN GEGRÜNDET. WAS STECKT DAHINTER? Seite 30 NR. 1 – SEPTEMBER 2016 ROLLE VORWÄRTS BUSINESS SERVICES POSITIONIERT SICH NEU Seite 10 Die Bienen sind los! CURRYWURST ODER SALAT? WAS IST BELIEBTER? WIR WOLLEN ES IN UNSEREM GE WINNSPIE L GE NAU WISSE N. WAS SCHÄTZEN SIE? SCHREIBEN SIE UNS AN: BSNOW@BAYER.COM DIE ZEHN EINSENDER, DIE MIT IHREM TIPP AM NÄCHSTEN DRAN LIEGEN, GEWINNEN EINE NOW-KAFFEETASSE. VIEL GLÜCK! WAS SCHÄTZEN SIE? SCHREIBEN SIE UNS AN: BSNOW@BAYER.COM DIE ZEHN EINSENDER, DIE MIT IHREM TIPP AM NÄCHSTEN DRAN LIEGEN, GEWINNEN EINE NOW-KAFFEETASSE. 28.892 CURRY- WÜRSTE BSNOW@BAYER.COM Egal, dafür ist der deutsche Kantinen-Klassiker, die Currywurst, einfach viel zu lecker. Das finden auch zahlreiche Kollegen bei Business Services. UNGESUND? P R O J A H R G E H E N I N D E N K A N T I N E N W 1 8 , C 1 5 3 U N D H 4 ( I N K L . S H O P) I N L E V E R K U S E N Ü B E R D E N T R E S E N . A B E R W I E V I E L E K O L L E G E N G R E I F E N S T A T T D E S S E N Z U M G E S U N D E N S A L A T T E L L E R ( K L E I N U N D G R O S S) ? N R . 1 – S E P T E M B E R 2 016 nowDASINTERNATIONALEMITARBEITERMAGAZINVONBUSINESSSERVICESNR.1-SEPTEMBER2016 NOW_2016_1_44_01_U4_Cover_04_korr_x.indd 1 26.08.16 11:52 Employee media print: The magazine „Now“ by the company Bayer is only DIN A 5 size and is printed on natural paper. The somewhat rough typography with the heavy sans serif fonts fits well with the various topics of this magazine. Was läuft? Informativ und kurios: die Welt von Business Services in Zahlen. Mitarbeiter sind zum 1. Juli 2016 in Deutschland zur Bayer Business Services GmbH gewechselt. 24 Bayer Business Services GmbH Mitarbeiter sind am gleichen Tag zur Bayer AG übergegangen. 320Millionen Meilen sind die Bayer-Mitarbeiter weltweit im ersten Halbjahr 2016 gegflogen. Das entspricht der 3,5- fachenEntfernung von der Erde zur Sonne. Trotzdem verzeich- net TravelBoard einen leichten Rückgang der Flugbuchungen in den ersten sechs Monaten um 5%weltweit und 3%in Deutschland. 8 R E P O R T I N G F A C T S & F I G U R E S NOW_2016_1_08_09_WasLäuft_1_korr_x.indd 8 29.08.16 10:52 62 50junge Kollegen absolvieren zurzeit bei Business Services eine Ausbildung in den Berufen: Assistant of International Office Management und Wirtschaftsinformatik. Schritte ist das Team von Business Consulting während ihres letzten globalen Schrittwettbewerbs gegangen – eine Ge- sundheitsaktion, bei der die Kollegen ihre täglichen Strecken zu Fuß erfassen. Websites erhielten im vergangenen Jahr Applikationsunterstützung durch das Team von Bayer Business & Technology Services in den USA. 50 2.800 Die kaufmännisch-administrativen Aufgaben aus der Abteilung Commercial Service Center im Geschäftsfeld IT Operations sind an die Shared Service Center Manila und Danzig abgegeben worden. Die Mitarbeiter, die am Wissens- transfer beteiligt waren und diejenigen, die neue Aufgaben übernommen haben, erhielten Trainings. Insgesamt: 2.160Stunden an 270TAGEN. 133.525.312133.525.312 compact-Ausgaben sind seit 2003 erschie- nen. Ab sofort gibt es etwas Neues: now. 9 NOW_2016_1_08_09_WasLäuft_1_korr_x.indd 9 29.08.16 10:52 MANILA ODER SÃO PAULO?Hauptsache, gut beraten! 2 2 W O R K I N G M O B I L I T Y NOW_2016_1_22_25_ManilaMoskau.indd 22 24.08.16 13:14 MANILA ODER SÃO PAULO? 2 3 NOW_2016_1_22_25_ManilaMoskau.indd 23 24.08.16 13:14 Mitarbeiter von Business Services richten auf dem Gelände in Pittsburgh (USA) zwei Bienenkolonien ein. Bei Business Services summen die Bienen 3 0 R E P O R T I N G P R O J E C T NOW_2016_1_30_33_Bienen_2_korr_x.indd 30 26.08.16 11:57 Bei Business Services summen die Bienen Hier sind die Bienen: Business Services-Mit- arbeiter David Hanne (links) und George Stevens (rechts) beim Bienenstock in Pittsburgh 3 1 NOW_2016_1_30_33_Bienen_2_korr_x.indd 31 26.08.16 11:56 Employee media online: http://one.rewe-group.com. „one“ is the digital magazine of the Rewe Group. It is available for 330,000 employees in 12 European countries.
 • 16. Trends in Corporate Media 16 Annual Reports Annual Reports should convey a company‘s spirit to the observer. This can be achieved effortlessly by corresponding photographs in the image section, as well as by the typography beingAnnual Report selected in such a manner that an Annual Report comes over cool and sober or warm and emotional depending on the branch concerned. High bookbinding quality. Many Annual Reports have excellent bookbinding quality. Economising was a thing of the past as far as the selection of paper is concerned. Print finishings such as print cuts or the implementation of varied paper formats within a product are also applied regularly in Annual Reports. There has also been a trend towards partial lacquer finishes on the covers for some time. All these measures serve to make the product even more functional or valuable. Print finishing: punching and fold-out pages – the Annual Report of Dortmunder Volksbank is an outstanding example for bookbinding processing of Annual Reports. One Award of Excellence for WDD Dr. Faltz, Stute & Partner GmbH.
 • 17. Trends in Corporate Media 17 Trend: colour in annual reports Many annual reports tend to be designed in black-and-white. However, this year there are reports which have been prepared with more colour. Some pages are completely colour- backgrounded. Colours generally serve to create a friendly atmosphere and emphasise the division of the report into individual sections. Examples: Hagergroup und Merck. Annual report print: „Zuhören“ („Listen“) is the title of the Hagergroup’s annual report. It is divided into eight sections. Each section starts with a different colour. Hager Group Services Ausgezeichnete Produkte sind das eine. Zu einer echten Lösung werden sie häufig aber erst, indem man rund um sie hilfreiche Dienst- leistungen ergänzt. Genau das haben wir uns vorgenommen. Rund um Produkte wie Energiezentralen, Alarmanlagen oder E-Tanksäulen werden wir künftig Services anbieten – schließlich kennen wir sowohl die Themen als auch die Bedürfnisse unserer Kunden bestens. Eines ist das Bedürfnis, auch als pflegebedürftiger Mensch sicher daheim wohnen zu können. Wir alle interessieren uns für die Zukunft, schließlich werden wir den Rest unseres Lebens in ihr verbringen. Wenn es aber darum geht, wie sich diese Zukunft best­ möglich gestalten lässt, brauchen wir die besten Ideen. Grund genug für die Hager Group, im neuen Hager Forum ausgewiesene Experten zum Dialog einzuladen. Ins Gespräch bringen 1.016 Mio. Euro USA 42,7 Mio. Euro China 36 Mio. Euro Großbritannien 94,3 Mio. Euro Japan 73 Mio. Euro Deutschland Sicheres Wachstum In Sachen Sicherheits-Gebäudetechniken und entsprechenden Dienstleistungen sind die USA Vorreiter: Hier werden jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt. Für Deutschland prognostizieren Experten bis 2020 eine Versechsfachung auf 453 Mio. Euro. Zuhören Hager Group Annual Report 2015 8Services Wachstumsmärkte Wohnbau Zweckbau Nachhaltigkeit Digitalisierung Sparringspartner Leadership Vorstandsgespräch 9 HG_AR 2015 Innenseiten DE-EN-FR final.indd 8-9 19.09.16 10:59 Wie können uns Alltagsunter­ stützende Assistenzlösungen helfen, sollten wir pflegebedürftig werden? Bei den 1. Deutsch­ Französischen AAL Days diskutierten Techniker, Pflege­ experten, Philosophen und die Schirmherren der Veranstaltung erstmals gemeinsam Fragen, die uns alle früher oder später betreffen werden. Aufbruch einer Zukunfts­ branche 1 2 1 Veranstaltungsort mit Starqualitäten: Das Hager Forum am Standort Obernai. 2 Der Mensch im Mittelpunkt: Wie moderne Technik das Altern erleichtern kann, muss alle Generationen interessieren. 11Zuhören Hager Group Annual Report 2015 10Services HG_AR 2015 Innenseiten DE-EN-FR final.indd 10-11 19.09.16 10:59 29 Wer morgen energieeffizient wohnen und arbeiten will, muss heute erst einmal verstehen, wie es um die Elektroinstallation von gestern bestellt ist. Und da zeichnet eine aktuelle Studie ein düsteres Bild: Allein in Deutschland sind Millionen Bestandsgebäude elektro­ technisch überaltert. Für smartes Wohnen und intelli­ genten Energieverbrauch sind sie denkbar ungeeignet. In die Jahre gekommen In 70 Prozent der deutschen Bestandsgebäude stecken Kabel und Verteilerdosen, die mindestens 35 Jahre alt sind. Andernorts in Europa dürfte die Situation nicht viel besser aussehen. Bevor die Energiewende also wirklich Schwung aufnehmen kann, wartet eine gewaltige Sanierungs- aufgabe auf uns. Zuhören Hager Group Annual Report 2015 Wohnbau 28 HG_AR 2015 Innenseiten DE-EN-FR final.indd 28-29 19.09.16 10:59 AnnualReport2015HagerGroup Hager Group Annual Report 2015 08–19 Aufbruch einer Zukunftsbranche 20–25 Das Weltmodell 26–33 In die Jahre gekommen 34–43 Wir müssen die Nutzer mitnehmen 44–49 Beste Verbindungen 50–63 Gemeinsam weiterdenken 64–71 Wie wir Kuuki Yomenai überwinden können 72–79 Bleiben wir neugierig! 80–84 Anhang Statement des Aufsichtsrats E3-Initiative Kontakte weltweit Zuhören Zuhören. 19.09.16 11:03 Annual report online: „Stärker“ („Stronger“) by the Merk company. The powerful colours emphasise that Merck has transformed itself from a chemical and pharmaceutical company into a scientific and technology company. http://gb2015.merck.de
 • 18. Trends in Corporate Media 18 Print catalogues are in the trend Most products can be seen on the Web and also ordered there. Nevertheless, there are successful print catalogues. It is mostly high-quality assets or technically very complex pieces of equipment that can be more clearly presented on paper than on the Web. техника созидания KOMEK.RU № 1/2016 Print catalogue: The „KOMEK“ print catalogue is a catalogue for construction equip- ment. The equipment can be presented very well photographically. Especially impressive are the technical details for each digger. Award of excellence to the Russian publisher Newmen, who also publishes magazines. Первый среди равных В третьем квартале 2016 года на отечественном рынке появится новейший кран Grove GMK 4100L-1. Рассмотрим уникальные разработки, воплощенные в этой машине. СУПЕРГЕРОЙ12 GMK4100L‑1 в одночасье стал лидером среди од‑ нотипных соперников не только в комплектации с максимальной массой противовеса, но и в наиболее востребованном исполнении «Такси» с нагрузкой менее 12 тонн на ось (стандартное ограничение по предельной нагрузке на ось во многих странах). Грузоподъемность новичка увеличена на 6,9% по сравнению с предшественни‑ ком GMK4100L, в комплекта‑ ции с противовесом массой в 26,2 тонны. В исполнении «Такси», снабжаемым про‑ тивовесом массой 6,7 тонны, рабочие характеристики модели улучшены на 9,3%. 7‑секционную телескопи‑ ческую стрелу длиной 60 м можно увеличивать на 26 м с помощью 18‑метрового телескопического откид‑ ного гуська и 8‑метровой дополнительной вставки. При этом угол отклонения гуська от основной стрелы может достигать 45°. GMK4100L‑1 компактнее своего старшего собрата, что упрощает его использование в стесненных рабочих услови‑ ях. С 14‑дюймовыми шинами (385/95R25), ширина крана составляет всего 2,55 м по сравнению с 2,75 м у преды‑ дущей модели GMK4100L, в то время как габаритная длина уменьшена на полметра. Алюминиевая кабина опера‑ тора с круговым остеклением, комфортным регулируемым сиденьем на пневмоподвеске и удобными джойстиками управления краном может отклонятся по вертикали на угол до 20°. Для создания оптимального микроклимата к услугам оператора предостав‑ лены автономный жидкостный отопитель и кондиционер. После того как оператор выбрал предпочтительную конфигурацию, стрела авто‑ матически выдвигается на требуемую длину. Компоненты и программное обеспечение CCS обеспечивают высочайшую надежность. Ограничитель грузового момента и незави‑ симая система блокировки при перегрузке со звуковой и визуальной сигнализацией и блокировкой органов управ‑ ления позволяют отображать на графическом дисплее угол наклона, длину стрелы, радиус, высоту оголовка, относительный грузовой момент, максимальную до‑ пустимую нагрузку, текущую нагрузку и предупреждение о риске перегруза, который повлечет за собой блоки‑ ровку управления краном. Эксклюзивное право на продажу и сервис кранов Grove на территории России компания Manitowoc Cranes доверила компании «КОМЕК», за плечами которой — 15 лет опыта дистрибуции премиальной спецтехники Усовершенствованная систе‑ ма управления крановой уста‑ новкой (CCS – Crane Control System) компании Manitowoc Cranes с измененным режи‑ мом конфигуратора стрелы и удобным пользовательским интерфейсом значительно упрощает работу оператора. Крановщику достаточно задать параметры подъе‑ ма: рабочий радиус, массу груза или длину стрелы, чтобы система автоматиче‑ ски рассчитала параметры оптимальной конфигурации стрелы для конкретной подъемной операции. ТЕХНИКА СОЗИДАНИЯ 13 Внешняя архитектура автокрана стала более выразительной благодаря отточенным стилевым решениям. Широкая цен‑ тральная консоль с вме‑ стительным отсеком для личных вещей делит новую кабину шасси на две части. Удобно устроиться на своем рабочем месте водителю помогают регулируемое сиденье с пневмоподвеской и поясничной опорой, на‑ клоняемая рулевое колесо и удачно расположенный педальный узел. Для удоб‑ ства пользования правая половина приборной панели развернута к водителю, а информация о состоянии важнейших систем выво‑ дится на большой жидко‑ кристаллический дисплей. Мотор работает в дуэте с ав‑ томатизированной коробкой передач (16 скоростей пе‑ реднего хода и 2—заднего), оборудованной электронным пневматическим приво‑ дом переключения (EPS). Двухступенчатая раздаточ‑ ная коробка с межосевым механизмом блокировки дифференциала распределя‑ ет усилие на ведущие мосты. Высокую плавность хода обеспечивает полностью независимая гидропнев‑ матическая подвеска всех колес MEGATRAK®, осна‑ щенная гидравлической блокировкой, контролем продольного и поперечного уровня с автоматической системой выравнивания на дороге. Важно, что GMK4100L‑1 оснащен системой управления всеми колесами. В распоряжении водителя в зависимости от дорожной обстанов‑ ки имеются несколько программ управления. Высокая маневренность автокрана достигается тем, что его колеса могут поворачиваться как в одну сторону, так и в противопо‑ ложные. Машина оснащена антиблокировочной и противопробуксовочной системами. Высокую устойчивость GMK4100L‑1 при выполнении грузоподъемных операций гарантируют 4 выносные телескопические опоры с вертикальными цилиндра‑ ми и основаниями, незави‑ симый контроль горизон‑ тального и вертикального перемещения с каждой стороны автокрана, а также электронный индикатор уровня с автоматической системой выравнивания. В новом кране присутствуют все фирменные изюминки: система фиксации секций стрелы TWIN‑LOCK® и про‑ филь стрелы MEGAFORM®. Для привода шасси и крановой установки GMK4100L‑1 теперь ком‑ плектуется только одним двигателем, что замет‑ но снижает вес крана, позволяет установить противовес большей массы и улучшить грузовысотные характеристики. В каче‑ стве силовой установки применили рядный 6‑цилиндровый дизель Mercedes‑Benz OM470LA мощностью 435 л.с., со‑ ответствующий экологи‑ ческим стандартам Tier IV Final/EUROMOT 4/(Евро 5). Электронная система управления контролирует все рабочие процессы. Однако при желании машину оснастят двига‑ телем уровня Tier 3, что особенно актуально для рынков с менее жесткими экологическими нормами. Гидравлическая система включает два раздельных контура, аксиально‑поршне‑ вой насос переменного рабо‑ чего объема (в зависимости от нагрузки), с электронным ограничителем мощности и сдвоенный шестеренчатый насос поворота крановой установки. Контролируемая электроникой, гидравли‑ ческая электропропорцио‑ нальная система управления с автоматическим возвратом в нейтральное положение обеспечивает точное и плав‑ ное управление рабочими операциями, широкий диапа‑ зон регулирования скоростей рабочих операций, а также возможность одновремен‑ ного совмещения несколь‑ ких крановых операций. KOMEK.RU Краны GROVE серии GMK, являясь вседо- рожными кранами могут перемещаться как по дорогам общего пользования, так и на пересечённой мест- ности. Различные режимы рулевого управления обеспечи- вают манёвренность на строительной пло- щадке, а полностью независимая подвеска MEGATRAK®, стан- дартная для моделей GMK, позволяет уве- личивать дорожный просвет и повышает проходимость крана. Грузоподъем- ность Скорость движения 100 тонн 85 км/ч Эта четырехосная машина обладает одними из лучших характеристик в классе вседорожных автомобильных кранов. КАТАЛОГ38 КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА: 8 800 2000 210 KOMEK.RUКОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА: 8 800 2000 210 KOMEK.RU ЭКСКАВАТОР С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ РАЗМЕРЫ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ PC800-8E0 PC1250 PC2000 PC3000 PC4000 PC5500 PC7000 PC8000 Длина стрелы, мм 7100 7 800 9170 8600 9750 11000 11000 11500 Длина рукояти, мм 2900 3 400 5495 4000 4500 5100 5100 5500 A Габаритная высота, мм 4615 6 265 7135 8300 10000 11100 * 13000 B Габаритная длина, мм 13130 14 790 17030 16700 18000 20800 * 23200 E Габаритная длина гусеницы, мм 5810 6 425 7445 7910 8842 9720 10510 10735 I Высота (кабина), мм 4000 4 120 7030 7455 7600 8610 9001 9655 J Ширина (с навесным оборудованием), мм 4280 5 355 7550 6800 8300 7900 9620 10010 K Ширина башни, мм 3195 3 470 6240 6070 7 399 7270 8270 8300 N Ширина по гусеницам, мм 4110 4 600 5410 5600 6 750 7540 8050 8330 Q Макс. высота копания, мм 11330 13 000 13410 14100 15000 15500 17100 15500 R Макс. высота выгрузки, мм 7525 8 450 8650 9000 9 700 10100 11000 10100 S Макс. глубина копания, мм 7130 7 900 9235 7900 8 000 8300 8600 8300 T Макс. глубина копания вертикальной стенки, мм 4080 5 025 2710 3200 3000 3000 2500 U Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 8 футов, мм 6980 7 745 9115 7800 7900 8200 8600 7900 V Макс. радиус копания на уровне стояния, мм 11945 13 670 15305 15600 16650 18700 19600 18700 X Макс. радиус копания, мм 12265 14070 15780 16200 17500 19800 20500 19800 W Мин. радиус поворота платформы, мм 5645 6415 7500 6410 6500 7550 8710 Усилие резания ковшом (по SAE) при макс. мощности, kH 428 512 626 850 1155 1450 * 2000 Усилие резания рукоятью (по SAE) при макс. мощности, kH 363 403 574 800 1050 1290 * 1800 Усилие резания ковшом (по ISO) при макс. мощности, kH 471 581 697 * * * 1671 * Усилие резания рукоятью (по ISO) при макс. мощности, kH 373 420 586 * * * 1509 * PC2000 PC3000 PC4000 PC5500 PC7000 PC8000 * размеры для справок ТЕХНИКА СОЗИДАНИЯ 39KOMEK.RU ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ РАЗМЕРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ PC800-8E0 PC1250 PC2000 PC3000 PC4000 PC5500 PC7000 PC8000 Длина стрелы, мм 4600 5300 6400 6000 7150 7600 8000 8150 Длина рукояти, мм 3400 3800 4900 4300 4900 5600 5600 5750 A Габаритная высота, мм 5790 6200 7435 8000 9000 10500 * 11000 B Габаритная длина, мм 10075 10940 13075 13700 14300 16800 * 18650 E Габаритная длина гусеницы, мм 5810 6425 7445 7910 8 842 9720 10510 10735 I Высота (кабина), мм 4000 4120 7030 7455 7600 8610 9001 9655 J Ширина (с навесным оборудованием), мм 4280 5355 7550 6800 8300 7900 9620 10010 K Ширина башни, мм 3195 3470 6240 6070 7399 7270 8720 8300 N Ширина по гусеницам, мм 4110 4600 5410 5600 6750 7540 8050 8330 Q Макс. высота копания, мм 10800 12330 14450 15100 17400 19500 20900 R Макс. высота выгрузки, мм 7260 8700 9665 10200 12000 13300 14000 13900 S Макс. глубина копания, мм 3605 3650 3190 3300 2900 2700 2800 3000 V Макс. радиус копания на уровне стояния, мм 9990 10900 11940 16200 15100 16500 * 17800 X Макс. радиус копания, мм 10370 11400 13170 13300 15100 16500 17700 W Мин. радиус поворота платформы, мм 5645 6 415 7500 6410 6500 7550 8710 Усилие резания ковшом (по SAE) при макс. мощности, kH 477 590 721 1000 1250 1865 * 2320 Усилие резания рукоятью (по SAE) при макс. мощности, kH 404 620 755 1100 1330 1870 * 2320 Усилие резания ковшом (по ISO) при макс. мощности, kH * 590 * * * * 1994 * Усилие резания рукоятью (по ISO) при макс. мощности, kH * * * * * * 2151 * * размеры для справок