SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 82
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Janusz Pieklik
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Dlaczego harmonogramowanie
SAP, Oracle, D365
nie sprawdza się w praktyce
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. SAP S/4 HANA, Oracle eBS / Fusion, D365, Infor to bez wątpienia jedne z lepszych
ERP’ów na świecie. Znajdziemy taką kategorię aby stwierdzenie to było prawdziwe.

2. SAP posiada specjalizowany moduł planistyczny o nazwie APO (Advanced Planning
and Optimization) i oczywiście PP/DS.

3. Oracle posiada super moduł ASCP (Advanced Supply Chain Planning) I
specjalizowany Oracle EBS PS. 

4. D365 nie posiada odpowiednika SAP APO czy Oracle ASCP. W obszarze wsparcia
procesu planowania i realizacji produkcji jest troszeczkę z innej półki.

5. Infor ma kilka specjalizowanych modułów do planowania. Infor AS, Infor Workbench.

6. Fantastyczne rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby biznesowe. Czyżby?

Fakty o rozwiązaniach z
górnej półki
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. Skoro na świecie powstały specjalizowane moduły takie jak APS, MES, CMMS to
znaczy, że wypełniają jakąś lukę. Rozwiązują problemy których nie rozwiązano w
dużych systemach z górnej półki.

2. Czy planowanie i harmonogramowanie produkcji jest taka luką?

3. Załóżmy, że nie. Musimy jednak znaleść odpowiedź na pytanie dlaczego tak wiele
firm korzysta z MS Excel do planowania i harmonogramowania produkcji? Też jesteś
jednym z nich.

4. Co sprawia, że MS Excel wygrywa?

Tak dobrze, a tak źle
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. Czy MS Excel dostarcza w 100% funkcjonalny system planistyczny? Nie.

2. Czy przygotowanie danych podstawowych jest prostsze i łatwiejsze w utrzymaniu?
Nie.

3. Czy sposób prezentacji danych jest lepszy? Nie.

4. Czy szybko przetwarza dane? Nie.

5. Czy generowany harmonogram jest dokładny? Nie.

To gdzie są korzyści?

MS Excel
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
MS Excel
1. MS Excel - każdy go ma.

2. MS Excel - każdy umie go obsługiwać - zero szkoleń.

3. Nie musi się prosić o zakup specjalizowanego oprogramowania klasy APS i
udowadniania ROI ludziom nieznającym się na produkcji.

4. Chcesz efektów, daj narzędzia. Nie dajesz narzędzi - wykorzystuje takie jakie
mam - MS Excel.
MS Excel wykorzystany do harmonogramowania produkcji dostarcza niby narzędzi,
na niby danych, w który bazuje na niekompletnych regułach i udziela odpowiedzi na
zasadzie mniej więcej.
Wymaga opakowanie KnowHow wieloletniego planisty.
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
MS Excel
MS Excel
SAP APO
SAP S/4 HANA PP/DS
Oracle ASCP
Oracle EBS PS
Infor Workbench
Infor AS
D365
Precyzyjne dane podstawowe
Czy dane odzwierciedlają proces
produkcyny
Wysoki koszt utrzymania danych
podstawowych
Elastyczność
Precyzja harmonogramowania
Odpowiedź na nieobliczalność
klientów
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Jak nie MS Excel, SAP, Oracle, Infor, D365
To co?
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Precyzyjne dane podstawowe
Czy dane odzwierciedlają proces produkcyny
Wysoki koszt utrzymania danych
podstawowych
Elastyczność
Precyzja harmonogramowania
Odpowiedź na nieobliczalność klientów
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Co możesz osiągnąć
ale nie masz narzędzi
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- Ile czasu trwa proces harmonogramowania produkcji?
- Czy możesz uruchamiać harmonogramowanie ad hoc np. 3 razy w ciągu
zmiany?
- Ile czasu potrzebujesz na potwierdzenie planu zakupów materiałów?
- Czy wystarcza Ci czasu na analizę harmonogramu czy uwalniasz go w ciemno?
Szybkość
harmonogramowania
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Szybkość harmonogramowania
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- Czy wiesz gdzie masz wąskie gardła w procesie produkcyjnym?
- Czy zarządzasz wąskimi gardłami czy one zarządzają Tobą?
- Jak zarządzasz kompetencjami, przezbrojeniami, zadaniami serwisowymi na
wąskim gardle.
Czy Twój SAP, Oracle, D365 czy Infor Cię w tym skutecznie wspiera?
Umiesz udowodnić to na liczbach.
Wąskie gardła
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Wąskie gardła
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- Ile czasu tracisz na niepotrzebne klikanie?
- Czy wizualizacja wyników harmonogramowania jest czytelna, intuicyjna
- Czy obliczenia odbywają się onLine czy musisz regenerować plan.
- Czy wykonujesz obliczenia poza systemem?
- Czy używasz MS Excel?
Ergonomia pracy
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Ergonomia pracy
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- Czy poziom zapasów magazynowych jest zbyt duży?
- Czy zasoby ludzkie są zarządzane systemowo z uwzględnieniem ich
kompetencji i awansu kompetencji?
- Czy dotrzymujesz terminów realizacji?
- Czy przezbrojenia i następstwa produkcji są zarządzane systemowo?
- Czy poziom wykorzystania zasobów jest zadowalający?
- Czy wiesz jak zbudować harmonogram aby obniżyć koszty produkcji lub
zwiększyć przychód?
Mierzalne korzyści
biznesowe
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Mierzalne korzyści biznesowe
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- Ile zatrudniasz konstruktorów / technologów?
- Czy zawsze masz dane na czas?
- Jeżeli Twoją organizację charakteryzuje produkcja jednostkowa jak radzisz
sobie z danymi?
Czy Twój SAP, Oracle, D365, Infor odpowiadają na te wyzwania?
Koszt utrzymania danych
planistycznych
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Koszty utrzymania danych
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- Jak szczegółowy jest Twój harmonogram produkcji?
- Czy realizujesz operacje technologiczne w kolejności ustalonej przez planistę
- Jak informujesz planistę o realizacji zleceń produkcyjnych.
- Jak informujesz planistę o poziomie zapasów
- Jak informujesz planistę o przeglądach, serwisach, remontach.
- Jak informujesz planistę o awariach?
Czy Twój SAP, Oracle, D365 czy Infor Cię w tym skutecznie wspiera?
Polityka zarządzania
produkcją
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Jak system informuje Cię o błędach w danych?
Czy Twój świat harmonogramowania to optymalizacja czy zarządzanie wyjątkami?
Czy Twój SAP, Oracle, D365 czy Infor Cię w tym skutecznie wspiera?
Tolerowanie błędów w
danych
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- Czas życia produktów jest coraz krótszy i będzie jeszcze krótszy
- liczba wariantów produktów jest coraz większa, w wielu biznesach są już to
miliony kombinacji kolorystycznych, materiałowych, czy dostępnych parametrów
technicznych
- klienci są nieprzewidywalni, oczekują wysokich standardów współpracy
- Przewaga konkurencyjna to nie status quo
- sztuką jest wyprodukować wyrób który w reżimie pazerności ekonomicznej
wytrzymuje okres gwarancji
- okres zamrożenia harmonogramu jest bardzo krótki lub nie istnieje
Przewaga konkurencyjna = umiejętność
kreowania odmienności i zarządzania
zmianą
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Transfer
of
the
bestw
orld
practices
Dziękuje za uwagę!
Zapraszamy do współpracy
Jeżeli Ci się spodobało, nie zapomnij o lajku
W materiale wykorzystano zrzuty ekranowe systemu HAL APS®
Janusz Pieklik
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Why scheduling
SAP, Oracle, D365
does not work in practice
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. SAP S / 4 HANA, Oracle eBS / Fusion, D365, Infor are undoubtedly one of the best
ERPs in the world. We will find a category to make this statement true.

2. SAP has a specialized planning module called APO (Advanced Planning and
Optimization) and of course PP / DS.

3. Oracle has a super module ASCP (Advanced Supply Chain Planning) and
specialized Oracle EBS PS.

4. D365 does not have the equivalent of SAP APO or Oracle ASCP. There is a bit of a
different shelf in the area of supporting the planning and implementation of
production.

5. Infor has several specialized planning modules. Infor AS, Infor Workbench.

6. Fantastic solutions meeting real business needs. Really?

Facts about top shelf
solutions
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. Since specialized modules such as APS, MES, CMMS have been created in the
world, they fill a gap. They solve problems that were not solved in large, top-shelf
systems.

2. Is production planning and scheduling such a gap?

3. Suppose not. However, we must find the answer to the question why so many
companies use MS Excel to plan and schedule production? You are one of them
too.

4. What makes MS Excel win?

So good and so bad
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. Does MS Excel provide a 100% functional planning system? No.

2. Is the preparation of master data simpler and easier to maintain? No.

3. Is the data presentation better? No.

4. Does it process data quickly? No.

5. Is the generated schedule accurate? No.

6. Where are the benefits?

MS Excel
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
MS Excel
1. MS Excel - everyone has it.

2. MS Excel - everyone knows how to use it - zero training.

3. You do not have to ask for the purchase of specialized APS class software and
prove ROI to people who are not familiar with the production.

4. You want effects, give tools. You don't give tools - use what I have - MS Excel.
MS Excel, used for production scheduling, provides tools, like data, in which it is
based on incomplete rules and provides answers on a more or less the basis.

Requires long-term KnowHow.
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
MS Excel
MS Excel
SAP APO
SAP S/4 HANA PP/DS
Oracle ASCP
Oracle EBS PS
Infor Workbench
Infor AS
D365
Precise basic data
Does the data reflect the
production process?
High cost of maintaining master
data
Flexibility
Scheduling precision
Response to unpredictability of
customers
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
If not MS Excel, SAP, Oracle, Infor, D365
What?
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Precise basic data
Does the data reflect the production process?
High cost of maintaining master data
Flexibility
Scheduling precision
Response to unpredictability of customers
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
What can you achieve but
you don't have the tools
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- How long does the production scheduling process take?
- Can you run ad hoc scheduling, e.g. 3 times during a shift?
- - How much time do you need to confirm your material purchase plan?
- Is there enough time for you to analyze the schedule or do you release it in the
dark?
Scheduling speed
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Scheduling speed
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Do you know where you have bottlenecks in the production process?
Do you manage bottlenecks or do they manage you?
How do you manage competencies, rearming, service tasks at the bottleneck.
Does your SAP, Oracle, D365 or Infor effectively support you in this?
You can prove it with numbers.
Bottlenecks
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Bottlenecks
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
How much time do you waste on unnecessary clicking?
Is the visualization of scheduling results clear, intuitive
Do the calculations take place onLine or do you need to regenerate the plan.
Do you perform calculations outside the system?
- Do you use MS Excel?
Ergonomics of work
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Ergonomics of work
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- Is the level of inventory too high?
- Are human resources managed systemically taking into account their
competences and competency promotion?
- Do you meet the deadlines?
- Are changes and production sequences managed systemically?
- Is the level of resource use satisfactory?
- Do you know how to build a schedule to reduce production costs or increase
revenues?
Measurable business
benefits
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Measurable business benefits
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- How many constructors / technologists do you employ?
- Do you always have data on time?
- - If your organization is characterized by unit production, how do you deal with
the data?
- Do your SAP, Oracle, D365, Infor respond to these challenges?
The cost of maintaining
planning data
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
The cost of maintaining planning data
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
How detailed is your production schedule?
Do you carry out technological operations in the order set by the planner
How do you inform the planner about the implementation of production orders.
How do you inform your planner about your inventory level
How do you inform the planner about inspections, services, repairs.
How do you inform a planner about failures?
Does your SAP, Oracle, D365 or Infor effectively support you in this?
Production management
policy
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
How does the system inform you about data errors?
Is your world of scheduling optimization or exception management?
Does your SAP, Oracle, D365 or Infor effectively support you in this?
Tolerating data errors
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Transfer
of
the
bestw
orld
practices
Thank you!
We invite you to cooperation
If you liked it, don't forget about like
The material uses screenshots of the HAL APS® system
Janusz Pieklik
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Warum das Planen von SAP,
Oracle, D365
in der Praxis nicht funktioniert
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. SAP S / 4 HANA, Oracle eBS / Fusion, D365 und Infor sind zweifellos eines der
besten ERPs der Welt. Wir werden eine Kategorie finden, um diese Aussage wahr zu
machen.

2. SAP verfügt über ein spezielles Planungsmodul namens APO (Advanced Planning
and Optimization) und natürlich PP / DS.

3. Oracle verfügt über ein Supermodul ASCP (Advanced Supply Chain Planning) und
ein spezialisiertes Oracle EBS PS.

4. D365 entspricht nicht SAP APO oder Oracle ASCP. Im Bereich der Unterstützung
der Planung und Durchführung der Produktion gibt es ein etwas anderes Regal.

5. Infor verfügt über mehrere spezialisierte Planungsmodule. Infor AS, Infor Workbench.

6. Fantastische Lösungen für echte Geschäftsanforderungen. "Ja wirklich?"

Fakten zu erstklassigen
Lösungen
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. Da weltweit spezialisierte Module wie APS, MES, CMMS erstellt wurden, füllen sie
eine Lücke. Sie lösen Probleme, die in großen Top-Regalsystemen nicht gelöst
wurden.

2. Ist die Produktionsplanung und -planung eine solche Lücke?

3. Angenommen, nicht. Wir müssen jedoch die Antwort auf die Frage finden, warum so
viele Unternehmen MS Excel verwenden, um die Produktion zu planen und zu
planen. Du bist auch einer von ihnen.

4. Was bringt MS Excel zum Sieg?

So gut und so schlecht
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. Bietet MS Excel ein 100% funktionales Planungssystem? Nein.

2. Ist die Aufbereitung von Stammdaten einfacher und leichter zu pflegen? Nein.

3. Ist die Datenpräsentation besser? Nein.

4. Verarbeitet es Daten schnell? Nein.

5. Ist der generierte Zeitplan korrekt? Nein.

6. Wo liegen die Vorteile?

MS Excel
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. MS Excel - jeder hat es.

2. MS Excel - jeder weiß, wie man es benutzt - kein Training.

3. Sie müssen nicht nach dem Kauf einer speziellen Software der APS-Klasse fragen
und den ROI gegenüber Personen nachweisen, die mit der Produktion nicht vertraut
sind.

4. Sie wollen Effekte, geben Werkzeuge. Sie geben keine Werkzeuge - verwenden
Sie, was ich habe - MS Excel.
MS Excel, das für die Produktionsplanung verwendet wird, bietet Tools wie Daten, in
denen es auf unvollständigen Regeln basiert und mehr oder weniger Antworten
liefert.
Benötigt langfristiges KnowHow.
MS Excel
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
MS Excel
MS Excel
SAP APO
SAP S/4 HANA PP/DS
Oracle ASCP
Oracle EBS PS
Infor Workbench
Infor AS
D365
Präzise Basisdaten
Entsprechen die Daten dem
Produktionsprozess?
Hohe Kosten für die Pflege der
Stammdaten
Flexibilität
Planungsgenauigkeit
Reaktion auf Unvorhersehbarkeit
der Kunden
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Wenn nicht MS Excel, SAP, Oracle, Infor,
D365
Was?
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Präzise Basisdaten
Entsprechen die Daten dem
Produktionsprozess?
Hohe Kosten für die Pflege der Stammdaten
Flexibilität
Planungsgenauigkeit
Reaktion auf Unvorhersehbarkeit der Kunden
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Was können Sie
erreichen, aber Sie haben
nicht die Werkzeuge
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- Wie lange dauert der Produktionsplanungsprozess?
- Können Sie eine Ad-hoc-Planung ausführen, z. 3 mal während einer Schicht?
- - Wie viel Zeit benötigen Sie, um Ihren Materialeinkaufsplan zu bestätigen?
- Haben Sie genug Zeit, um den Zeitplan zu analysieren, oder geben Sie ihn im
Dunkeln frei?
Planungsgeschwindigkeit
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Planungsgeschwindigkeit
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Wissen Sie, wo Sie Engpässe im Produktionsprozess haben?
Verwalten Sie Engpässe oder verwalten sie Sie?
Wie managen Sie Kompetenzen, Aufrüstung und Serviceaufgaben am Engpass?
Unterstützt Sie Ihr SAP, Oracle, D365 oder Infor dabei effektiv?
Sie können es mit Zahlen beweisen.
Engpässe
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Engpässe
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Wie viel Zeit verschwenden Sie mit unnötigem Klicken?
Ist die Visualisierung der Planungsergebnisse klar und intuitiv?
Finden die Berechnungen online statt oder müssen Sie den Plan neu generieren?
Führen Sie Berechnungen außerhalb des Systems durch?
- Verwenden Sie MS Excel?
Ergonomie der Arbeit
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Ergonomie der Arbeit
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- Ist der Lagerbestand zu hoch?
- Werden die Humanressourcen systematisch unter Berücksichtigung ihrer
Kompetenzen und ihrer Kompetenzförderung verwaltet?
- Halten Sie die Fristen ein?
- Werden Änderungen und Produktionsabläufe systemisch verwaltet?
- Ist der Ressourcenverbrauch zufriedenstellend?
- Wissen Sie, wie Sie einen Zeitplan erstellen, um die Produktionskosten zu
senken oder die Einnahmen zu steigern?
Messbare Geschäftsvorteile
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Messbare Geschäftsvorteile
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- Wie viele Konstrukteure / Technologen beschäftigen Sie?
- Haben Sie immer pünktliche Daten?
- - Wie gehen Sie mit den Daten um, wenn Ihre Organisation durch
Stückproduktion gekennzeichnet ist?
- Reagieren Ihre SAP, Oracle, D365, Infor auf diese Herausforderungen?
Die Kosten für die Pflege
der Planungsdaten
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Die Kosten für die Pflege der Planungsdaten
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Wie detailliert ist Ihr Produktionsplan?
Führen Sie technologische Operationen in der vom Planer festgelegten
Reihenfolge durch?
Wie informieren Sie den Planer über die Ausführung von Fertigungsaufträgen?
Wie informieren Sie Ihren Planer über Ihren Lagerbestand?
Wie informieren Sie den Planer über Inspektionen, Dienstleistungen und
Reparaturen?
Wie informieren Sie einen Planer über Ausfälle?
Unterstützt Sie Ihr SAP, Oracle, D365 oder Infor dabei effektiv?
Produktionsmanagementpolitik
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Wie informiert Sie das System über Datenfehler?
Ist Ihre Welt der Planungsoptimierung oder des Ausnahmemanagements?
Unterstützt Sie Ihr SAP, Oracle, D365 oder Infor dabei effektiv?
Datenfehler tolerieren
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Transfer
of
the
bestw
orld
practices
Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Wir laden Sie zur Zusammenarbeit ein
Wenn es Ihnen gefallen hat, vergessen Sie nicht wie
Das Material verwendet Screenshots des HAL APS®-Systems
Janusz Pieklik
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Pourquoi planifier
SAP, Oracle, D365
ne fonctionne pas dans la
pratique
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. SAP S / 4 HANA, Oracle eBS / Fusion, D365, Infor sont sans aucun doute l'un des
meilleurs ERP au monde. Nous trouverons une catégorie pour rendre cette
affirmation vraie.

2. SAP dispose d'un module de planification spécialisé appelé APO (Advanced
Planning and Optimization) et bien sûr PP / DS.

3. Oracle dispose d'un super module ASCP (Advanced Supply Chain Planning) et d'un
Oracle EBS PS spécialisé.

4. D365 n'a pas l'équivalent de SAP APO ou Oracle ASCP. Il y a un peu une étagère
différente dans le domaine du soutien à la planification et à la mise en œuvre de la
production.

5. Infor dispose de plusieurs modules de planification spécialisés. Infor AS, Infor
Workbench.

6. Des solutions fantastiques répondant aux besoins réels des entreprises. Vraiment?

Faits sur les solutions haut
de gamme
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. Étant donné que des modules spécialisés tels que APS, MES, GMAO ont été créés
dans le monde, ils comblent une lacune. Ils résolvent des problèmes qui n'ont pas
été résolus dans les grands systèmes haut de gamme.

2. La planification et l'ordonnancement de la production constituent-ils un tel écart?

3. Supposez que non. Cependant, nous devons trouver la réponse à la question de
savoir pourquoi tant d'entreprises utilisent MS Excel pour planifier et planifier la
production? Vous êtes aussi l'un d'eux.

4. Qu'est-ce qui fait gagner MS Excel?

Si bon et si mauvais
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. MS Excel fournit-il un système de planification 100% fonctionnel? Non.

2. La préparation des données de base est-elle plus simple et plus facile à maintenir?
Non.

3. La présentation des données est-elle meilleure? Non.

4. Traite-t-il les données rapidement? Non.

5. Le planning généré est-il précis? Non.

6. Quels sont les avantages?

MS Excel
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. MS Excel - tout le monde l'a.

2. MS Excel - tout le monde sait comment l'utiliser - aucune formation.

3. Vous n'avez pas à demander l'achat d'un logiciel spécialisé de classe APS et à
prouver le ROI à des personnes qui ne sont pas familières avec la production.

4. Vous voulez des effets, donnez des outils. Vous ne donnez pas d'outils - utilisez
ce que j'ai - MS Excel.
MS Excel, utilisé pour la planification de la production, fournit des outils, comme les
données, dans lesquels il est basé sur des règles incomplètes et fournit des
réponses à peu près sur la base.
Nécessite KnowHow à long terme.
MS Excel
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
MS Excel
MS Excel
SAP APO
SAP S/4 HANA PP/DS
Oracle ASCP
Oracle EBS PS
Infor Workbench
Infor AS
D365
Données de base précises
Les données reflètent-elles le
processus de production?
Coût élevé de maintenance des
données de base
Souplesse
Précision de planification
Réponse à l'imprévisibilité des
clients
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Sinon MS Excel, SAP, Oracle, Infor, D365
Quelle?
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Données de base précises
Les données reflètent-elles le processus de
production?
Coût élevé de maintenance des données de
base
Souplesse
Précision de planification
Réponse à l'imprévisibilité des clients
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Que pouvez-vous réaliser
mais vous n'avez pas les
outils
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- Combien de temps prend le processus de planification de la production?
- Pouvez-vous exécuter une planification ad hoc, par exemple 3 fois pendant un
quart de travail?
- - De combien de temps avez-vous besoin pour confirmer votre plan d'achat de
matériel?
- Avez-vous suffisamment de temps pour analyser le calendrier ou le publiez-
vous dans le noir?
Vitesse de planification
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Vitesse de planification
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Savez-vous où vous avez des goulots d'étranglement dans le processus de
production?
Gérez-vous les goulots d'étranglement ou vous gèrent-ils?
Comment gérez-vous les compétences, le réarmement, les tâches de service au
goulot d'étranglement.
Votre SAP, Oracle, D365 ou Infor vous soutient-il efficacement dans ce domaine?
Vous pouvez le prouver avec des chiffres.
Goulots d'étranglement
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Goulots d'étranglement
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Combien de temps perdez-vous en cliquant inutile?
La visualisation des résultats de la planification est-elle claire et intuitive
Les calculs ont-ils lieu en ligne ou avez-vous besoin de régénérer le plan?
Effectuez-vous des calculs en dehors du système?
- Utilisez-vous MS Excel?
Ergonomie du travail
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Ergonomie du travail
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- Le niveau d'inventaire est-il trop élevé?
- Les ressources humaines sont-elles gérées de manière systématique en tenant
compte de leurs compétences et de la promotion des compétences?
- Respectez-vous les délais?
- Les changements et les séquences de production sont-ils gérés de manière
systémique?
- Le niveau d'utilisation des ressources est-il satisfaisant?
- Savez-vous comment construire un calendrier pour réduire les coûts de
production ou augmenter les revenus?
Avantages commerciaux
mesurables
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Avantages commerciaux mesurables
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Combien de constructeurs / technologues employez-vous?
Avez-vous toujours des données à temps?
- Si votre organisation se caractérise par la production unitaire, comment gérez-
vous les données?
Votre SAP, Oracle, D365, Infor répondent-ils à ces défis?
Le coût de la maintenance
des données de planification
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
Le coût de la maintenance des données de
planification
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Votre calendrier de production est-il détaillé?
Effectuez-vous des opérations technologiques dans l'ordre défini par le
planificateur
Comment informez-vous le planificateur de la mise en œuvre des ordres de
fabrication.
Comment informez-vous votre planificateur de votre niveau d'inventaire
Comment informez-vous le planificateur des inspections, des services, des
réparations.
Comment informez-vous un planificateur des échecs?
Votre SAP, Oracle, D365 ou Infor vous soutient-il efficacement dans ce domaine?
Politique de gestion de la
production
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Comment le système vous informe-t-il des erreurs de données?
Votre monde est-il l'optimisation de la planification ou la gestion des exceptions?
Votre SAP, Oracle, D365 ou Infor vous soutient-il efficacement dans ce domaine?
Tolérer les erreurs de
données
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Transfer
of
the
bestw
orld
practices
Merci pour votre attention
Nous vous invitons à la coopération
Si vous avez aimé, n'oubliez pas comme
Le matériel utilise des captures d'écran du système HAL APS®
Janusz Pieklik
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
‫جدولة‬ ‫تعمل‬ ‫ال‬ ‫ملاذا‬ SAP ‫و‬ Oracle ‫و‬ D365 ‫ا‬ً‫ي‬‫عمل‬
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. SAP S / 4 HANA ‫و‬ Oracle eBS / Fusion ‫و‬ D365 ‫و‬ Infor ‫أنظمة‬ ‫أفضل‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫شك‬ ‫بال‬ ‫هي‬
‫ا‬ً‫صحيح‬ ‫البيان‬ ‫هذا‬ ‫لجعل‬ ‫فئة‬ ‫سنجد‬ .‫العالم‬ ‫في‬ ‫املؤسسات‬ ‫موارد‬ ‫
.تخطيط‬
2. ‫لدى‬ SAP ‫تسمى‬ ‫متخصصة‬ ‫تخطيط‬ ‫وحدة‬ APO (‫والتحسني‬ ‫املتقدم‬ ‫)التخطيط‬ ‫وبالطبع‬ PP / DS.

3. ‫تمتلك‬ Oracle ‫وحدة‬ Super ASCP (‫املتقدمة‬ ‫التوريد‬ ‫سلسلة‬ ‫)تخطيط‬ ‫و‬ Oracle EBS PS ‫
.املتخصصة‬
4. ‫تحتوي‬ ‫ال‬ D365 ‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫على‬ SAP APO ‫أو‬ Oracle ASCP. ‫دعم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫املختلف‬ ‫الرف‬ ‫من‬ ‫القليل‬ ‫هناك‬
‫اإلنتاج‬ ‫وتنفيذ‬ ‫
.تخطيط‬
5. ‫لدى‬ Infor ‫املتخصصة‬ ‫التخطيط‬ ‫وحدات‬ ‫من‬ ‫.العديد‬ Infor AS ، ‫منضدة‬ Infor.

6. ‫حقا؟‬ ‫هل‬ .‫الحقيقية‬ ‫العمل‬ ‫احتياجات‬ ‫تلبي‬ ‫رائعة‬ ‫
حلول‬
‫العلوي‬ ‫الرف‬ ‫حلول‬ ‫حول‬ ‫حقائق‬
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. ‫مثل‬ ‫متخصصة‬ ‫وحدات‬ ‫إنشاء‬ ‫منذ‬ APS ‫و‬ MES ‫و‬ CMMS ‫املشاكل‬ ‫بحل‬ ‫يقومون‬ .‫فجوة‬ ‫تمأل‬ ‫فإنها‬ ، ‫العالم‬ ‫في‬
‫الكبيرة‬ ‫الرفوف‬ ‫أنظمة‬ ‫في‬ ‫حلها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫
.التي‬
2. ‫الفجوة؟‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫وجدولة‬ ‫اإلنتاج‬ ‫تخطيط‬ ‫
هل‬
3. ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تستخدم‬ ‫ملاذا‬ ‫السؤال‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫نجد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ، ‫ذلك‬ ‫ومع‬ .‫تفترض‬ ‫ال‬ MS Excel ‫لتخطيط‬
‫ايضا‬ ‫منهم‬ ‫واحد‬ ‫انت‬ ‫اإلنتاج؟‬ ‫
وجدولة‬
4. ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫ما‬ MS Excel ‫
يفوز؟‬
‫جدا‬ ‫وسيء‬ ‫جدا‬ ‫جيد‬
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. ‫يوفر‬ ‫هل‬ MS Excel ‫ال‬ ‫001٪؟‬ ‫بنسبة‬ ‫وظيفي‬ ‫تخطيط‬ ‫
.نظام‬
2. ‫ال‬ ‫الصيانة؟‬ ‫في‬ ‫وأسهل‬ ‫أبسط‬ ‫الرئيسية‬ ‫البيانات‬ ‫إعداد‬ ‫
.هل‬
3. ‫ال‬ ‫أفضل؟‬ ‫البيانات‬ ‫عرض‬ ‫
.هل‬
4. ‫ال‬ ‫بسرعة؟‬ ‫البيانات‬ ‫يعالج‬ ‫
.هل‬
5. ‫ال‬ ‫دقيق؟‬ ‫إنشاؤه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫الزمني‬ ‫الجدول‬ ‫
.هل‬
6. ‫الفوائد؟‬ ‫
أين‬
MS Excel
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
1. MS Excel - ‫الجميع‬ ‫
.لدى‬
2. MS Excel - ‫تدريب‬ ‫بدون‬ - ‫استخدامه‬ ‫كيفية‬ ‫يعرف‬ ‫
.الجميع‬
3. ‫فئة‬ ‫برنامج‬ ‫شراء‬ ‫طلب‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ً‫مضطر‬ ‫لست‬ APS ‫على‬ ‫ليسوا‬ ‫الذين‬ ‫لألشخاص‬ ‫االستثمار‬ ‫عائد‬ ‫وإثبات‬ ‫متخصص‬
‫باإلنتاج‬ ‫
.دراية‬
4. ‫لدي‬ ‫ما‬ ‫استخدم‬ - ‫أدوات‬ ‫تعطي‬ ‫ال‬ .‫األدوات‬ ‫وإعطاء‬ ، ‫تأثيرات‬ ‫تريد‬ - MS Excel.
‫يوفر‬ MS Excel ، ‫ويوفر‬ ‫مكتملة‬ ‫غير‬ ‫قواعد‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫حيث‬ ، ‫البيانات‬ ‫مثل‬ ، ‫أدوات‬ ، ‫اإلنتاج‬ ‫لجدولة‬ ‫املستخدم‬
‫أقل‬ ‫أو‬ ‫أكثر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫
.إجابات‬
‫املدى‬ ‫طويلة‬ ‫معرفة‬ ‫.يتطلب‬
MS Excel
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
MS Excel
MS Excel
SAP APO
SAP S/4 HANA PP/DS
Oracle ASCP
Oracle EBS PS
Infor Workbench
Infor AS
D365
‫دقيقة‬ ‫أساسية‬ ‫بيانات‬
‫اإلنتاج؟‬ ‫عملية‬ ‫البيانات‬ ‫تعكس‬ ‫هل‬
‫البيانات‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫عالية‬ ‫تكلفة‬
‫الرئيسية‬
‫املرونة‬
‫الجدولة‬ ‫دقة‬
‫التنبؤ‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫لعدم‬ ‫االستجابة‬
‫بالعمالء‬
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ MS Excel ، SAP ، Oracle ، Infor ، D365
‫ماذا؟‬
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
‫دقيقة‬ ‫أساسية‬ ‫بيانات‬
‫اإلنتاج؟‬ ‫عملية‬ ‫البيانات‬ ‫تعكس‬ ‫هل‬
‫الرئيسية‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫عالية‬ ‫تكلفة‬
‫املرونة‬
‫الجدولة‬ ‫دقة‬
‫بالعمالء‬ ‫التنبؤ‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫لعدم‬ ‫االستجابة‬
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ MS Excel ، SAP ، Oracle ، Infor ، D365
‫ماذا؟‬
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
‫دقيقة‬ ‫أساسية‬ ‫بيانات‬
‫اإلنتاج؟‬ ‫عملية‬ ‫البيانات‬ ‫تعكس‬ ‫هل‬
‫الرئيسية‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫عالية‬ ‫تكلفة‬
‫املرونة‬
‫الجدولة‬ ‫دقة‬
‫بالعمالء‬ ‫التنبؤ‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫لعدم‬ ‫االستجابة‬
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
‫تحقيقه‬ ‫يمكنك‬ ‫الذي‬ ‫ما‬
‫األدوات‬ ‫لديك‬ ‫ليس‬ ‫ولكن‬
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- ‫اإلنتاج؟‬ ‫جدولة‬ ‫عملية‬ ‫تستغرق‬ ‫كم‬
- ‫املناوبة؟‬ ‫خالل‬ ‫مرات‬ 3 ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ، ‫مخصصة‬ ‫جدولة‬ ‫تشغيل‬ ‫يمكنك‬ ‫هل‬
- - ‫بك؟‬ ‫الخاصة‬ ‫املواد‬ ‫شراء‬ ‫خطة‬ ‫لتأكيد‬ ‫تحتاجه‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫كم‬
- ‫الظالم؟‬ ‫في‬ ‫تطلقه‬ ‫هل‬ ‫أو‬ ‫الجدول‬ ‫لتحليل‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫يكفي‬ ‫ما‬ ‫هناك‬ ‫هل‬
‫الجدولة‬ ‫سرعة‬
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
‫الجدولة‬ ‫سرعة‬
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
‫اإلنتاج؟‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫اختناقات‬ ‫توجد‬ ‫أين‬ ‫تعرف‬ ‫هل‬
‫تديرك؟‬ ‫أنها‬ ‫أم‬ ‫االختناقات‬ ‫تدير‬ ‫هل‬
‫الزجاجة‬ ‫عنق‬ ‫في‬ ‫الخدمة‬ ‫ومهام‬ ‫التسليح‬ ‫وإعادة‬ ‫الكفاءات‬ ‫تدير‬ ‫.كيف‬
‫يدعمك‬ ‫هل‬ SAP ‫أو‬ Oracle ‫أو‬ D365 ‫أو‬ Infor ‫هذا؟‬ ‫في‬ ‫بفعالية‬
‫باألرقام‬ ‫ذلك‬ ‫إثبات‬ ‫.يمكنك‬
‫االختناقات‬
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
‫االختناقات‬
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
‫الضروري؟‬ ‫غير‬ ‫النقر‬ ‫عند‬ ‫تضيعه‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫كم‬
‫وبديهية‬ ‫واضحة‬ ‫جدولة‬ ‫نتائج‬ ‫تصور‬ ‫هو‬
‫الخطة‬ ‫تجديد‬ ‫إلى‬ ‫بحاجة‬ ‫أنك‬ ‫أم‬ ‫الخط‬ ‫على‬ ‫تتم‬ ‫الحسابات‬ ‫.هل‬
‫النظام؟‬ ‫خارج‬ ‫حسابات‬ ‫بإجراء‬ ‫تقوم‬ ‫هل‬
- ‫تستخدم‬ ‫هل‬ MS Excel‫؟‬
‫العمل‬ ‫بيئة‬
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
‫العمل‬ ‫بيئة‬
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
- ‫ًا؟‬‫د‬‫ج‬ ‫مرتفع‬ ‫املخزون‬ ‫مستوى‬ ‫هل‬
- ‫الكفاءات؟‬ ‫وتعزيز‬ ‫كفاءاتها‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫منهجي‬ ‫بشكل‬ ‫البشرية‬ ‫املوارد‬ ‫تدار‬ ‫هل‬
- ‫النهائية؟‬ ‫باملواعيد‬ ‫تلتزم‬ ‫هل‬
- ‫منهجي؟‬ ‫بشكل‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وتسلسل‬ ‫التغييرات‬ ‫إدارة‬ ‫تتم‬ ‫هل‬
- ‫؟‬ ٍ‫ُرض‬‫م‬ ‫املوارد‬ ‫استخدام‬ ‫مستوى‬ ‫هل‬
- ‫اإليرادات؟‬ ‫زيادة‬ ‫أو‬ ‫اإلنتاج‬ ‫تكاليف‬ ‫لخفض‬ ‫زمني‬ ‫جدول‬ ‫بناء‬ ‫كيفية‬ ‫تعرف‬ ‫هل‬
‫للقياس‬ ‫قابلة‬ ‫تجارية‬ ‫فوائد‬
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
‫للقياس‬ ‫قابلة‬ ‫تجارية‬ ‫فوائد‬
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
‫توظفهم؟‬ ‫الذين‬ ‫التقنيني‬ / ‫البناء‬ ‫عمال‬ ‫عدد‬ ‫كم‬
‫املحدد؟‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫بيانات‬ ‫دائما‬ ‫لديك‬ ‫هل‬
- ‫البيانات؟‬ ‫مع‬ ‫تتعامل‬ ‫كيف‬ ، ‫الوحدة‬ ‫بإنتاج‬ ‫تتميز‬ ‫مؤسستك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫جهاز‬ ‫يستجيب‬ ‫هل‬ SAP ‫و‬ Oracle ‫و‬ D365 ‫و‬ Infor ‫التحديات؟‬ ‫لهذه‬
‫التخطيط‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫تكلفة‬
APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel
‫التخطيط‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫تكلفة‬
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
‫بك؟‬ ‫الخاص‬ ‫اإلنتاج‬ ‫جدول‬ ‫تفصيل‬ ‫مدى‬ ‫ما‬
‫املخطط‬ ‫حدده‬ ‫الذي‬ ‫بالترتيب‬ ‫التكنولوجية‬ ‫العمليات‬ ‫بتنفيذ‬ ‫تقوم‬ ‫هل‬
‫اإلنتاج‬ ‫أوامر‬ ‫تنفيذ‬ ‫حول‬ ‫املخطط‬ ‫تعلم‬ ‫.كيف‬
‫بك‬ ‫الخاص‬ ‫املخزون‬ ‫مستوى‬ ‫عن‬ ‫مخططك‬ ‫تخبر‬ ‫كيف‬
‫واإلصالحات‬ ‫والخدمات‬ ‫التفتيش‬ ‫عمليات‬ ‫عن‬ ‫املخطط‬ ‫تبلغ‬ ‫.كيف‬
‫الفشل؟‬ ‫مخطط‬ ‫تبلغ‬ ‫كيف‬
‫يدعمك‬ ‫هل‬ SAP ‫أو‬ Oracle ‫أو‬ D365 ‫أو‬ Infor ‫هذا؟‬ ‫في‬ ‫بفعالية‬
‫اإلنتاج‬ ‫إدارة‬ ‫سياسة‬
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
‫البيانات؟‬ ‫بأخطاء‬ ‫النظام‬ ‫يخبرك‬ ‫كيف‬
‫االستثناء؟‬ ‫إدارة‬ ‫أو‬ ‫التحسني‬ ‫جدولة‬ ‫من‬ ‫عاملك‬ ‫هل‬
‫يدعمك‬ ‫هل‬ SAP ‫أو‬ Oracle ‫أو‬ D365 ‫أو‬ Infor ‫هذا؟‬ ‫في‬ ‫بفعالية‬
‫البيانات‬ ‫أخطاء‬ ‫تحمل‬
Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl
Transfer
of
the
bestw
orld
practices
‫انتباهك‬ ‫على‬ ‫لك‬ ‫شكرا‬
‫للتعاون‬ ‫ندعوكم‬
‫مثل‬ ‫تنسى‬ ‫ال‬ ، ‫تحب‬ ‫كنت‬ ‫إذا‬
‫لنظام‬ ‫شاشة‬ ‫لقطات‬ ‫املادة‬ ‫تستخدم‬ HAL APS®

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Dlaczego harmonogramowanie SAP, Oracle, D365 
nie sprawdza się w praktyce

SAP Trends 2013 - die Entscheider kennen sollten ...
SAP Trends 2013 - die Entscheider kennen sollten ...SAP Trends 2013 - die Entscheider kennen sollten ...
SAP Trends 2013 - die Entscheider kennen sollten ...IT-Onlinemagazin
 
MT AG 8 Gute Gründe warum Forms zu APEX
MT AG 8 Gute Gründe warum Forms zu APEXMT AG 8 Gute Gründe warum Forms zu APEX
MT AG 8 Gute Gründe warum Forms zu APEXNiels de Bruijn
 
SAP Trends 2014 - die Entscheider kennen sollten
SAP Trends 2014 - die Entscheider kennen solltenSAP Trends 2014 - die Entscheider kennen sollten
SAP Trends 2014 - die Entscheider kennen solltenIT-Onlinemagazin
 
Webinar SAP/ABAP und Microsoft
Webinar SAP/ABAP und MicrosoftWebinar SAP/ABAP und Microsoft
Webinar SAP/ABAP und MicrosoftCadaxo GmbH
 
Projektbeispiele SAP MRS - Michael Irrgang
Projektbeispiele SAP MRS - Michael IrrgangProjektbeispiele SAP MRS - Michael Irrgang
Projektbeispiele SAP MRS - Michael Irrgangmirrgang
 
Iodata, Qlik Solution Provider in Projektkooperation zum Thema Industrie 4.0
Iodata, Qlik Solution Provider in Projektkooperation zum Thema Industrie 4.0Iodata, Qlik Solution Provider in Projektkooperation zum Thema Industrie 4.0
Iodata, Qlik Solution Provider in Projektkooperation zum Thema Industrie 4.0Iodata GmbH
 
Unic AG - Enterprise-Search Breakout Session X.Days 2009
Unic AG - Enterprise-Search Breakout Session X.Days 2009Unic AG - Enterprise-Search Breakout Session X.Days 2009
Unic AG - Enterprise-Search Breakout Session X.Days 2009André Schmid
 
Newsletter Nr. 10_April 2015
Newsletter Nr. 10_April 2015Newsletter Nr. 10_April 2015
Newsletter Nr. 10_April 2015socialmediapp
 
Machine Learning
Machine LearningMachine Learning
Machine LearningSplunk
 
project work Michael Irrgang - SAP MRS
project work Michael Irrgang - SAP MRSproject work Michael Irrgang - SAP MRS
project work Michael Irrgang - SAP MRSmirrgang
 
Jochen Schafberger (evidanza)
Jochen Schafberger (evidanza)Jochen Schafberger (evidanza)
Jochen Schafberger (evidanza)Praxistage
 
Digitales Talentmanagement: Überblick und Erfahrungen aus einem MOOC mit über...
Digitales Talentmanagement: Überblick und Erfahrungen aus einem MOOC mit über...Digitales Talentmanagement: Überblick und Erfahrungen aus einem MOOC mit über...
Digitales Talentmanagement: Überblick und Erfahrungen aus einem MOOC mit über...Thomas Jenewein
 
Benötigt Ihr Unternehmen eine geschäftsorientierte IT-Strategie
Benötigt Ihr Unternehmen eine geschäftsorientierte IT-StrategieBenötigt Ihr Unternehmen eine geschäftsorientierte IT-Strategie
Benötigt Ihr Unternehmen eine geschäftsorientierte IT-StrategieGernot Sauerborn
 
Engineering Processing & Product Development Minds 2013
Engineering Processing & Product Development Minds 2013Engineering Processing & Product Development Minds 2013
Engineering Processing & Product Development Minds 2013Maria Willamowius
 
KnowTech 2010 - 10 Jahre KM bei Detecon
KnowTech 2010 - 10 Jahre KM bei DeteconKnowTech 2010 - 10 Jahre KM bei Detecon
KnowTech 2010 - 10 Jahre KM bei DeteconMichael Schomisch
 
Enterprise Architecture Management - Capabilities entwickeln
Enterprise Architecture Management - Capabilities entwickelnEnterprise Architecture Management - Capabilities entwickeln
Enterprise Architecture Management - Capabilities entwickelnJan Thielscher
 
SAP Branchenlösungen von All for One Steeb
SAP Branchenlösungen von All for One SteebSAP Branchenlösungen von All for One Steeb
SAP Branchenlösungen von All for One SteebAll for One Steeb AG
 
Kongress Instandhaltung mit SAP 2022.pdf
Kongress Instandhaltung mit SAP 2022.pdfKongress Instandhaltung mit SAP 2022.pdf
Kongress Instandhaltung mit SAP 2022.pdfargvis GmbH
 
Infografik ERP - Enterprise-Resource-Planning
Infografik ERP - Enterprise-Resource-PlanningInfografik ERP - Enterprise-Resource-Planning
Infografik ERP - Enterprise-Resource-PlanningFilipe Felix
 
Digital führen bei der SAP - LEARNTEC 2016
Digital führen bei der SAP - LEARNTEC 2016Digital führen bei der SAP - LEARNTEC 2016
Digital führen bei der SAP - LEARNTEC 2016Thomas Jenewein
 

Ähnlich wie Dlaczego harmonogramowanie SAP, Oracle, D365 
nie sprawdza się w praktyce (20)

SAP Trends 2013 - die Entscheider kennen sollten ...
SAP Trends 2013 - die Entscheider kennen sollten ...SAP Trends 2013 - die Entscheider kennen sollten ...
SAP Trends 2013 - die Entscheider kennen sollten ...
 
MT AG 8 Gute Gründe warum Forms zu APEX
MT AG 8 Gute Gründe warum Forms zu APEXMT AG 8 Gute Gründe warum Forms zu APEX
MT AG 8 Gute Gründe warum Forms zu APEX
 
SAP Trends 2014 - die Entscheider kennen sollten
SAP Trends 2014 - die Entscheider kennen solltenSAP Trends 2014 - die Entscheider kennen sollten
SAP Trends 2014 - die Entscheider kennen sollten
 
Webinar SAP/ABAP und Microsoft
Webinar SAP/ABAP und MicrosoftWebinar SAP/ABAP und Microsoft
Webinar SAP/ABAP und Microsoft
 
Projektbeispiele SAP MRS - Michael Irrgang
Projektbeispiele SAP MRS - Michael IrrgangProjektbeispiele SAP MRS - Michael Irrgang
Projektbeispiele SAP MRS - Michael Irrgang
 
Iodata, Qlik Solution Provider in Projektkooperation zum Thema Industrie 4.0
Iodata, Qlik Solution Provider in Projektkooperation zum Thema Industrie 4.0Iodata, Qlik Solution Provider in Projektkooperation zum Thema Industrie 4.0
Iodata, Qlik Solution Provider in Projektkooperation zum Thema Industrie 4.0
 
Unic AG - Enterprise-Search Breakout Session X.Days 2009
Unic AG - Enterprise-Search Breakout Session X.Days 2009Unic AG - Enterprise-Search Breakout Session X.Days 2009
Unic AG - Enterprise-Search Breakout Session X.Days 2009
 
Newsletter Nr. 10_April 2015
Newsletter Nr. 10_April 2015Newsletter Nr. 10_April 2015
Newsletter Nr. 10_April 2015
 
Machine Learning
Machine LearningMachine Learning
Machine Learning
 
project work Michael Irrgang - SAP MRS
project work Michael Irrgang - SAP MRSproject work Michael Irrgang - SAP MRS
project work Michael Irrgang - SAP MRS
 
Jochen Schafberger (evidanza)
Jochen Schafberger (evidanza)Jochen Schafberger (evidanza)
Jochen Schafberger (evidanza)
 
Digitales Talentmanagement: Überblick und Erfahrungen aus einem MOOC mit über...
Digitales Talentmanagement: Überblick und Erfahrungen aus einem MOOC mit über...Digitales Talentmanagement: Überblick und Erfahrungen aus einem MOOC mit über...
Digitales Talentmanagement: Überblick und Erfahrungen aus einem MOOC mit über...
 
Benötigt Ihr Unternehmen eine geschäftsorientierte IT-Strategie
Benötigt Ihr Unternehmen eine geschäftsorientierte IT-StrategieBenötigt Ihr Unternehmen eine geschäftsorientierte IT-Strategie
Benötigt Ihr Unternehmen eine geschäftsorientierte IT-Strategie
 
Engineering Processing & Product Development Minds 2013
Engineering Processing & Product Development Minds 2013Engineering Processing & Product Development Minds 2013
Engineering Processing & Product Development Minds 2013
 
KnowTech 2010 - 10 Jahre KM bei Detecon
KnowTech 2010 - 10 Jahre KM bei DeteconKnowTech 2010 - 10 Jahre KM bei Detecon
KnowTech 2010 - 10 Jahre KM bei Detecon
 
Enterprise Architecture Management - Capabilities entwickeln
Enterprise Architecture Management - Capabilities entwickelnEnterprise Architecture Management - Capabilities entwickeln
Enterprise Architecture Management - Capabilities entwickeln
 
SAP Branchenlösungen von All for One Steeb
SAP Branchenlösungen von All for One SteebSAP Branchenlösungen von All for One Steeb
SAP Branchenlösungen von All for One Steeb
 
Kongress Instandhaltung mit SAP 2022.pdf
Kongress Instandhaltung mit SAP 2022.pdfKongress Instandhaltung mit SAP 2022.pdf
Kongress Instandhaltung mit SAP 2022.pdf
 
Infografik ERP - Enterprise-Resource-Planning
Infografik ERP - Enterprise-Resource-PlanningInfografik ERP - Enterprise-Resource-Planning
Infografik ERP - Enterprise-Resource-Planning
 
Digital führen bei der SAP - LEARNTEC 2016
Digital führen bei der SAP - LEARNTEC 2016Digital führen bei der SAP - LEARNTEC 2016
Digital führen bei der SAP - LEARNTEC 2016
 

Mehr von Janusz Pieklik

Produkcja przyszłości
Produkcja przyszłościProdukcja przyszłości
Produkcja przyszłościJanusz Pieklik
 
Porównanie metod harmonogramowania produkcji APS, ERP, Lean, Teorii Ograniczeń
Porównanie metod harmonogramowania produkcji APS, ERP, Lean, Teorii OgraniczeńPorównanie metod harmonogramowania produkcji APS, ERP, Lean, Teorii Ograniczeń
Porównanie metod harmonogramowania produkcji APS, ERP, Lean, Teorii OgraniczeńJanusz Pieklik
 
Zaawansowane Standardowe reguły harmonogramowania produkcji
Zaawansowane Standardowe reguły harmonogramowania produkcjiZaawansowane Standardowe reguły harmonogramowania produkcji
Zaawansowane Standardowe reguły harmonogramowania produkcjiJanusz Pieklik
 
Najnowsze światowe trendy zarządzania projektami
Najnowsze światowe trendy zarządzania projektamiNajnowsze światowe trendy zarządzania projektami
Najnowsze światowe trendy zarządzania projektamiJanusz Pieklik
 
Wady lean manufacturing
Wady lean manufacturingWady lean manufacturing
Wady lean manufacturingJanusz Pieklik
 
Ekonomia się myli - Teoria Ograniczeń w praktyce
Ekonomia się myli - Teoria Ograniczeń w praktyceEkonomia się myli - Teoria Ograniczeń w praktyce
Ekonomia się myli - Teoria Ograniczeń w praktyceJanusz Pieklik
 

Mehr von Janusz Pieklik (7)

Produkcja przyszłości
Produkcja przyszłościProdukcja przyszłości
Produkcja przyszłości
 
Porównanie metod harmonogramowania produkcji APS, ERP, Lean, Teorii Ograniczeń
Porównanie metod harmonogramowania produkcji APS, ERP, Lean, Teorii OgraniczeńPorównanie metod harmonogramowania produkcji APS, ERP, Lean, Teorii Ograniczeń
Porównanie metod harmonogramowania produkcji APS, ERP, Lean, Teorii Ograniczeń
 
Porównanie ERP
Porównanie ERPPorównanie ERP
Porównanie ERP
 
Zaawansowane Standardowe reguły harmonogramowania produkcji
Zaawansowane Standardowe reguły harmonogramowania produkcjiZaawansowane Standardowe reguły harmonogramowania produkcji
Zaawansowane Standardowe reguły harmonogramowania produkcji
 
Najnowsze światowe trendy zarządzania projektami
Najnowsze światowe trendy zarządzania projektamiNajnowsze światowe trendy zarządzania projektami
Najnowsze światowe trendy zarządzania projektami
 
Wady lean manufacturing
Wady lean manufacturingWady lean manufacturing
Wady lean manufacturing
 
Ekonomia się myli - Teoria Ograniczeń w praktyce
Ekonomia się myli - Teoria Ograniczeń w praktyceEkonomia się myli - Teoria Ograniczeń w praktyce
Ekonomia się myli - Teoria Ograniczeń w praktyce
 

Dlaczego harmonogramowanie SAP, Oracle, D365 
nie sprawdza się w praktyce

 • 1. Janusz Pieklik Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Dlaczego harmonogramowanie SAP, Oracle, D365 nie sprawdza się w praktyce
 • 2. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. SAP S/4 HANA, Oracle eBS / Fusion, D365, Infor to bez wątpienia jedne z lepszych ERP’ów na świecie. Znajdziemy taką kategorię aby stwierdzenie to było prawdziwe. 2. SAP posiada specjalizowany moduł planistyczny o nazwie APO (Advanced Planning and Optimization) i oczywiście PP/DS. 3. Oracle posiada super moduł ASCP (Advanced Supply Chain Planning) I specjalizowany Oracle EBS PS. 4. D365 nie posiada odpowiednika SAP APO czy Oracle ASCP. W obszarze wsparcia procesu planowania i realizacji produkcji jest troszeczkę z innej półki. 5. Infor ma kilka specjalizowanych modułów do planowania. Infor AS, Infor Workbench. 6. Fantastyczne rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby biznesowe. Czyżby? Fakty o rozwiązaniach z górnej półki
 • 3. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. Skoro na świecie powstały specjalizowane moduły takie jak APS, MES, CMMS to znaczy, że wypełniają jakąś lukę. Rozwiązują problemy których nie rozwiązano w dużych systemach z górnej półki. 2. Czy planowanie i harmonogramowanie produkcji jest taka luką? 3. Załóżmy, że nie. Musimy jednak znaleść odpowiedź na pytanie dlaczego tak wiele firm korzysta z MS Excel do planowania i harmonogramowania produkcji? Też jesteś jednym z nich. 4. Co sprawia, że MS Excel wygrywa? Tak dobrze, a tak źle
 • 4. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. Czy MS Excel dostarcza w 100% funkcjonalny system planistyczny? Nie. 2. Czy przygotowanie danych podstawowych jest prostsze i łatwiejsze w utrzymaniu? Nie. 3. Czy sposób prezentacji danych jest lepszy? Nie. 4. Czy szybko przetwarza dane? Nie. 5. Czy generowany harmonogram jest dokładny? Nie. To gdzie są korzyści? MS Excel
 • 5. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl MS Excel 1. MS Excel - każdy go ma. 2. MS Excel - każdy umie go obsługiwać - zero szkoleń. 3. Nie musi się prosić o zakup specjalizowanego oprogramowania klasy APS i udowadniania ROI ludziom nieznającym się na produkcji. 4. Chcesz efektów, daj narzędzia. Nie dajesz narzędzi - wykorzystuje takie jakie mam - MS Excel. MS Excel wykorzystany do harmonogramowania produkcji dostarcza niby narzędzi, na niby danych, w który bazuje na niekompletnych regułach i udziela odpowiedzi na zasadzie mniej więcej. Wymaga opakowanie KnowHow wieloletniego planisty.
 • 6. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl MS Excel MS Excel SAP APO SAP S/4 HANA PP/DS Oracle ASCP Oracle EBS PS Infor Workbench Infor AS D365 Precyzyjne dane podstawowe Czy dane odzwierciedlają proces produkcyny Wysoki koszt utrzymania danych podstawowych Elastyczność Precyzja harmonogramowania Odpowiedź na nieobliczalność klientów
 • 7. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Jak nie MS Excel, SAP, Oracle, Infor, D365 To co? APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Precyzyjne dane podstawowe Czy dane odzwierciedlają proces produkcyny Wysoki koszt utrzymania danych podstawowych Elastyczność Precyzja harmonogramowania Odpowiedź na nieobliczalność klientów
 • 8. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Co możesz osiągnąć ale nie masz narzędzi
 • 9. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - Ile czasu trwa proces harmonogramowania produkcji? - Czy możesz uruchamiać harmonogramowanie ad hoc np. 3 razy w ciągu zmiany? - Ile czasu potrzebujesz na potwierdzenie planu zakupów materiałów? - Czy wystarcza Ci czasu na analizę harmonogramu czy uwalniasz go w ciemno? Szybkość harmonogramowania APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Szybkość harmonogramowania
 • 10. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - Czy wiesz gdzie masz wąskie gardła w procesie produkcyjnym? - Czy zarządzasz wąskimi gardłami czy one zarządzają Tobą? - Jak zarządzasz kompetencjami, przezbrojeniami, zadaniami serwisowymi na wąskim gardle. Czy Twój SAP, Oracle, D365 czy Infor Cię w tym skutecznie wspiera? Umiesz udowodnić to na liczbach. Wąskie gardła APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Wąskie gardła
 • 11. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - Ile czasu tracisz na niepotrzebne klikanie? - Czy wizualizacja wyników harmonogramowania jest czytelna, intuicyjna - Czy obliczenia odbywają się onLine czy musisz regenerować plan. - Czy wykonujesz obliczenia poza systemem? - Czy używasz MS Excel? Ergonomia pracy APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Ergonomia pracy
 • 12. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - Czy poziom zapasów magazynowych jest zbyt duży? - Czy zasoby ludzkie są zarządzane systemowo z uwzględnieniem ich kompetencji i awansu kompetencji? - Czy dotrzymujesz terminów realizacji? - Czy przezbrojenia i następstwa produkcji są zarządzane systemowo? - Czy poziom wykorzystania zasobów jest zadowalający? - Czy wiesz jak zbudować harmonogram aby obniżyć koszty produkcji lub zwiększyć przychód? Mierzalne korzyści biznesowe APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Mierzalne korzyści biznesowe
 • 13. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - Ile zatrudniasz konstruktorów / technologów? - Czy zawsze masz dane na czas? - Jeżeli Twoją organizację charakteryzuje produkcja jednostkowa jak radzisz sobie z danymi? Czy Twój SAP, Oracle, D365, Infor odpowiadają na te wyzwania? Koszt utrzymania danych planistycznych APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Koszty utrzymania danych
 • 14. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - Jak szczegółowy jest Twój harmonogram produkcji? - Czy realizujesz operacje technologiczne w kolejności ustalonej przez planistę - Jak informujesz planistę o realizacji zleceń produkcyjnych. - Jak informujesz planistę o poziomie zapasów - Jak informujesz planistę o przeglądach, serwisach, remontach. - Jak informujesz planistę o awariach? Czy Twój SAP, Oracle, D365 czy Infor Cię w tym skutecznie wspiera? Polityka zarządzania produkcją
 • 15. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Jak system informuje Cię o błędach w danych? Czy Twój świat harmonogramowania to optymalizacja czy zarządzanie wyjątkami? Czy Twój SAP, Oracle, D365 czy Infor Cię w tym skutecznie wspiera? Tolerowanie błędów w danych
 • 16. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - Czas życia produktów jest coraz krótszy i będzie jeszcze krótszy - liczba wariantów produktów jest coraz większa, w wielu biznesach są już to miliony kombinacji kolorystycznych, materiałowych, czy dostępnych parametrów technicznych - klienci są nieprzewidywalni, oczekują wysokich standardów współpracy - Przewaga konkurencyjna to nie status quo - sztuką jest wyprodukować wyrób który w reżimie pazerności ekonomicznej wytrzymuje okres gwarancji - okres zamrożenia harmonogramu jest bardzo krótki lub nie istnieje Przewaga konkurencyjna = umiejętność kreowania odmienności i zarządzania zmianą
 • 17. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Transfer of the bestw orld practices Dziękuje za uwagę! Zapraszamy do współpracy Jeżeli Ci się spodobało, nie zapomnij o lajku W materiale wykorzystano zrzuty ekranowe systemu HAL APS®
 • 18. Janusz Pieklik Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Why scheduling SAP, Oracle, D365 does not work in practice
 • 19. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. SAP S / 4 HANA, Oracle eBS / Fusion, D365, Infor are undoubtedly one of the best ERPs in the world. We will find a category to make this statement true. 2. SAP has a specialized planning module called APO (Advanced Planning and Optimization) and of course PP / DS. 3. Oracle has a super module ASCP (Advanced Supply Chain Planning) and specialized Oracle EBS PS. 4. D365 does not have the equivalent of SAP APO or Oracle ASCP. There is a bit of a different shelf in the area of supporting the planning and implementation of production. 5. Infor has several specialized planning modules. Infor AS, Infor Workbench. 6. Fantastic solutions meeting real business needs. Really? Facts about top shelf solutions
 • 20. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. Since specialized modules such as APS, MES, CMMS have been created in the world, they fill a gap. They solve problems that were not solved in large, top-shelf systems. 2. Is production planning and scheduling such a gap? 3. Suppose not. However, we must find the answer to the question why so many companies use MS Excel to plan and schedule production? You are one of them too. 4. What makes MS Excel win? So good and so bad
 • 21. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. Does MS Excel provide a 100% functional planning system? No. 2. Is the preparation of master data simpler and easier to maintain? No. 3. Is the data presentation better? No. 4. Does it process data quickly? No. 5. Is the generated schedule accurate? No. 6. Where are the benefits? MS Excel
 • 22. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl MS Excel 1. MS Excel - everyone has it. 2. MS Excel - everyone knows how to use it - zero training. 3. You do not have to ask for the purchase of specialized APS class software and prove ROI to people who are not familiar with the production. 4. You want effects, give tools. You don't give tools - use what I have - MS Excel. MS Excel, used for production scheduling, provides tools, like data, in which it is based on incomplete rules and provides answers on a more or less the basis. Requires long-term KnowHow.
 • 23. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl MS Excel MS Excel SAP APO SAP S/4 HANA PP/DS Oracle ASCP Oracle EBS PS Infor Workbench Infor AS D365 Precise basic data Does the data reflect the production process? High cost of maintaining master data Flexibility Scheduling precision Response to unpredictability of customers
 • 24. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl If not MS Excel, SAP, Oracle, Infor, D365 What? APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Precise basic data Does the data reflect the production process? High cost of maintaining master data Flexibility Scheduling precision Response to unpredictability of customers
 • 25. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl What can you achieve but you don't have the tools
 • 26. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - How long does the production scheduling process take? - Can you run ad hoc scheduling, e.g. 3 times during a shift? - - How much time do you need to confirm your material purchase plan? - Is there enough time for you to analyze the schedule or do you release it in the dark? Scheduling speed APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Scheduling speed
 • 27. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Do you know where you have bottlenecks in the production process? Do you manage bottlenecks or do they manage you? How do you manage competencies, rearming, service tasks at the bottleneck. Does your SAP, Oracle, D365 or Infor effectively support you in this? You can prove it with numbers. Bottlenecks APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Bottlenecks
 • 28. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl How much time do you waste on unnecessary clicking? Is the visualization of scheduling results clear, intuitive Do the calculations take place onLine or do you need to regenerate the plan. Do you perform calculations outside the system? - Do you use MS Excel? Ergonomics of work APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Ergonomics of work
 • 29. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - Is the level of inventory too high? - Are human resources managed systemically taking into account their competences and competency promotion? - Do you meet the deadlines? - Are changes and production sequences managed systemically? - Is the level of resource use satisfactory? - Do you know how to build a schedule to reduce production costs or increase revenues? Measurable business benefits APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Measurable business benefits
 • 30. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - How many constructors / technologists do you employ? - Do you always have data on time? - - If your organization is characterized by unit production, how do you deal with the data? - Do your SAP, Oracle, D365, Infor respond to these challenges? The cost of maintaining planning data APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel The cost of maintaining planning data
 • 31. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl How detailed is your production schedule? Do you carry out technological operations in the order set by the planner How do you inform the planner about the implementation of production orders. How do you inform your planner about your inventory level How do you inform the planner about inspections, services, repairs. How do you inform a planner about failures? Does your SAP, Oracle, D365 or Infor effectively support you in this? Production management policy
 • 32. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl How does the system inform you about data errors? Is your world of scheduling optimization or exception management? Does your SAP, Oracle, D365 or Infor effectively support you in this? Tolerating data errors
 • 33. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Transfer of the bestw orld practices Thank you! We invite you to cooperation If you liked it, don't forget about like The material uses screenshots of the HAL APS® system
 • 34. Janusz Pieklik Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Warum das Planen von SAP, Oracle, D365 in der Praxis nicht funktioniert
 • 35. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. SAP S / 4 HANA, Oracle eBS / Fusion, D365 und Infor sind zweifellos eines der besten ERPs der Welt. Wir werden eine Kategorie finden, um diese Aussage wahr zu machen. 2. SAP verfügt über ein spezielles Planungsmodul namens APO (Advanced Planning and Optimization) und natürlich PP / DS. 3. Oracle verfügt über ein Supermodul ASCP (Advanced Supply Chain Planning) und ein spezialisiertes Oracle EBS PS. 4. D365 entspricht nicht SAP APO oder Oracle ASCP. Im Bereich der Unterstützung der Planung und Durchführung der Produktion gibt es ein etwas anderes Regal. 5. Infor verfügt über mehrere spezialisierte Planungsmodule. Infor AS, Infor Workbench. 6. Fantastische Lösungen für echte Geschäftsanforderungen. "Ja wirklich?" Fakten zu erstklassigen Lösungen
 • 36. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. Da weltweit spezialisierte Module wie APS, MES, CMMS erstellt wurden, füllen sie eine Lücke. Sie lösen Probleme, die in großen Top-Regalsystemen nicht gelöst wurden. 2. Ist die Produktionsplanung und -planung eine solche Lücke? 3. Angenommen, nicht. Wir müssen jedoch die Antwort auf die Frage finden, warum so viele Unternehmen MS Excel verwenden, um die Produktion zu planen und zu planen. Du bist auch einer von ihnen. 4. Was bringt MS Excel zum Sieg? So gut und so schlecht
 • 37. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. Bietet MS Excel ein 100% funktionales Planungssystem? Nein. 2. Ist die Aufbereitung von Stammdaten einfacher und leichter zu pflegen? Nein. 3. Ist die Datenpräsentation besser? Nein. 4. Verarbeitet es Daten schnell? Nein. 5. Ist der generierte Zeitplan korrekt? Nein. 6. Wo liegen die Vorteile? MS Excel
 • 38. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. MS Excel - jeder hat es. 2. MS Excel - jeder weiß, wie man es benutzt - kein Training. 3. Sie müssen nicht nach dem Kauf einer speziellen Software der APS-Klasse fragen und den ROI gegenüber Personen nachweisen, die mit der Produktion nicht vertraut sind. 4. Sie wollen Effekte, geben Werkzeuge. Sie geben keine Werkzeuge - verwenden Sie, was ich habe - MS Excel. MS Excel, das für die Produktionsplanung verwendet wird, bietet Tools wie Daten, in denen es auf unvollständigen Regeln basiert und mehr oder weniger Antworten liefert. Benötigt langfristiges KnowHow. MS Excel
 • 39. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl MS Excel MS Excel SAP APO SAP S/4 HANA PP/DS Oracle ASCP Oracle EBS PS Infor Workbench Infor AS D365 Präzise Basisdaten Entsprechen die Daten dem Produktionsprozess? Hohe Kosten für die Pflege der Stammdaten Flexibilität Planungsgenauigkeit Reaktion auf Unvorhersehbarkeit der Kunden
 • 40. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Wenn nicht MS Excel, SAP, Oracle, Infor, D365 Was? APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Präzise Basisdaten Entsprechen die Daten dem Produktionsprozess? Hohe Kosten für die Pflege der Stammdaten Flexibilität Planungsgenauigkeit Reaktion auf Unvorhersehbarkeit der Kunden
 • 41. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Was können Sie erreichen, aber Sie haben nicht die Werkzeuge
 • 42. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - Wie lange dauert der Produktionsplanungsprozess? - Können Sie eine Ad-hoc-Planung ausführen, z. 3 mal während einer Schicht? - - Wie viel Zeit benötigen Sie, um Ihren Materialeinkaufsplan zu bestätigen? - Haben Sie genug Zeit, um den Zeitplan zu analysieren, oder geben Sie ihn im Dunkeln frei? Planungsgeschwindigkeit APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Planungsgeschwindigkeit
 • 43. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Wissen Sie, wo Sie Engpässe im Produktionsprozess haben? Verwalten Sie Engpässe oder verwalten sie Sie? Wie managen Sie Kompetenzen, Aufrüstung und Serviceaufgaben am Engpass? Unterstützt Sie Ihr SAP, Oracle, D365 oder Infor dabei effektiv? Sie können es mit Zahlen beweisen. Engpässe APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Engpässe
 • 44. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Wie viel Zeit verschwenden Sie mit unnötigem Klicken? Ist die Visualisierung der Planungsergebnisse klar und intuitiv? Finden die Berechnungen online statt oder müssen Sie den Plan neu generieren? Führen Sie Berechnungen außerhalb des Systems durch? - Verwenden Sie MS Excel? Ergonomie der Arbeit APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Ergonomie der Arbeit
 • 45. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - Ist der Lagerbestand zu hoch? - Werden die Humanressourcen systematisch unter Berücksichtigung ihrer Kompetenzen und ihrer Kompetenzförderung verwaltet? - Halten Sie die Fristen ein? - Werden Änderungen und Produktionsabläufe systemisch verwaltet? - Ist der Ressourcenverbrauch zufriedenstellend? - Wissen Sie, wie Sie einen Zeitplan erstellen, um die Produktionskosten zu senken oder die Einnahmen zu steigern? Messbare Geschäftsvorteile APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Messbare Geschäftsvorteile
 • 46. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - Wie viele Konstrukteure / Technologen beschäftigen Sie? - Haben Sie immer pünktliche Daten? - - Wie gehen Sie mit den Daten um, wenn Ihre Organisation durch Stückproduktion gekennzeichnet ist? - Reagieren Ihre SAP, Oracle, D365, Infor auf diese Herausforderungen? Die Kosten für die Pflege der Planungsdaten APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Die Kosten für die Pflege der Planungsdaten
 • 47. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Wie detailliert ist Ihr Produktionsplan? Führen Sie technologische Operationen in der vom Planer festgelegten Reihenfolge durch? Wie informieren Sie den Planer über die Ausführung von Fertigungsaufträgen? Wie informieren Sie Ihren Planer über Ihren Lagerbestand? Wie informieren Sie den Planer über Inspektionen, Dienstleistungen und Reparaturen? Wie informieren Sie einen Planer über Ausfälle? Unterstützt Sie Ihr SAP, Oracle, D365 oder Infor dabei effektiv? Produktionsmanagementpolitik
 • 48. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Wie informiert Sie das System über Datenfehler? Ist Ihre Welt der Planungsoptimierung oder des Ausnahmemanagements? Unterstützt Sie Ihr SAP, Oracle, D365 oder Infor dabei effektiv? Datenfehler tolerieren
 • 49. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Transfer of the bestw orld practices Danke für Ihre Aufmerksamkeit Wir laden Sie zur Zusammenarbeit ein Wenn es Ihnen gefallen hat, vergessen Sie nicht wie Das Material verwendet Screenshots des HAL APS®-Systems
 • 50. Janusz Pieklik Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Pourquoi planifier SAP, Oracle, D365 ne fonctionne pas dans la pratique
 • 51. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. SAP S / 4 HANA, Oracle eBS / Fusion, D365, Infor sont sans aucun doute l'un des meilleurs ERP au monde. Nous trouverons une catégorie pour rendre cette affirmation vraie. 2. SAP dispose d'un module de planification spécialisé appelé APO (Advanced Planning and Optimization) et bien sûr PP / DS. 3. Oracle dispose d'un super module ASCP (Advanced Supply Chain Planning) et d'un Oracle EBS PS spécialisé. 4. D365 n'a pas l'équivalent de SAP APO ou Oracle ASCP. Il y a un peu une étagère différente dans le domaine du soutien à la planification et à la mise en œuvre de la production. 5. Infor dispose de plusieurs modules de planification spécialisés. Infor AS, Infor Workbench. 6. Des solutions fantastiques répondant aux besoins réels des entreprises. Vraiment? Faits sur les solutions haut de gamme
 • 52. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. Étant donné que des modules spécialisés tels que APS, MES, GMAO ont été créés dans le monde, ils comblent une lacune. Ils résolvent des problèmes qui n'ont pas été résolus dans les grands systèmes haut de gamme. 2. La planification et l'ordonnancement de la production constituent-ils un tel écart? 3. Supposez que non. Cependant, nous devons trouver la réponse à la question de savoir pourquoi tant d'entreprises utilisent MS Excel pour planifier et planifier la production? Vous êtes aussi l'un d'eux. 4. Qu'est-ce qui fait gagner MS Excel? Si bon et si mauvais
 • 53. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. MS Excel fournit-il un système de planification 100% fonctionnel? Non. 2. La préparation des données de base est-elle plus simple et plus facile à maintenir? Non. 3. La présentation des données est-elle meilleure? Non. 4. Traite-t-il les données rapidement? Non. 5. Le planning généré est-il précis? Non. 6. Quels sont les avantages? MS Excel
 • 54. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. MS Excel - tout le monde l'a. 2. MS Excel - tout le monde sait comment l'utiliser - aucune formation. 3. Vous n'avez pas à demander l'achat d'un logiciel spécialisé de classe APS et à prouver le ROI à des personnes qui ne sont pas familières avec la production. 4. Vous voulez des effets, donnez des outils. Vous ne donnez pas d'outils - utilisez ce que j'ai - MS Excel. MS Excel, utilisé pour la planification de la production, fournit des outils, comme les données, dans lesquels il est basé sur des règles incomplètes et fournit des réponses à peu près sur la base. Nécessite KnowHow à long terme. MS Excel
 • 55. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl MS Excel MS Excel SAP APO SAP S/4 HANA PP/DS Oracle ASCP Oracle EBS PS Infor Workbench Infor AS D365 Données de base précises Les données reflètent-elles le processus de production? Coût élevé de maintenance des données de base Souplesse Précision de planification Réponse à l'imprévisibilité des clients
 • 56. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Sinon MS Excel, SAP, Oracle, Infor, D365 Quelle? APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Données de base précises Les données reflètent-elles le processus de production? Coût élevé de maintenance des données de base Souplesse Précision de planification Réponse à l'imprévisibilité des clients
 • 57. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Que pouvez-vous réaliser mais vous n'avez pas les outils
 • 58. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - Combien de temps prend le processus de planification de la production? - Pouvez-vous exécuter une planification ad hoc, par exemple 3 fois pendant un quart de travail? - - De combien de temps avez-vous besoin pour confirmer votre plan d'achat de matériel? - Avez-vous suffisamment de temps pour analyser le calendrier ou le publiez- vous dans le noir? Vitesse de planification APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Vitesse de planification
 • 59. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Savez-vous où vous avez des goulots d'étranglement dans le processus de production? Gérez-vous les goulots d'étranglement ou vous gèrent-ils? Comment gérez-vous les compétences, le réarmement, les tâches de service au goulot d'étranglement. Votre SAP, Oracle, D365 ou Infor vous soutient-il efficacement dans ce domaine? Vous pouvez le prouver avec des chiffres. Goulots d'étranglement APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Goulots d'étranglement
 • 60. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Combien de temps perdez-vous en cliquant inutile? La visualisation des résultats de la planification est-elle claire et intuitive Les calculs ont-ils lieu en ligne ou avez-vous besoin de régénérer le plan? Effectuez-vous des calculs en dehors du système? - Utilisez-vous MS Excel? Ergonomie du travail APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Ergonomie du travail
 • 61. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - Le niveau d'inventaire est-il trop élevé? - Les ressources humaines sont-elles gérées de manière systématique en tenant compte de leurs compétences et de la promotion des compétences? - Respectez-vous les délais? - Les changements et les séquences de production sont-ils gérés de manière systémique? - Le niveau d'utilisation des ressources est-il satisfaisant? - Savez-vous comment construire un calendrier pour réduire les coûts de production ou augmenter les revenus? Avantages commerciaux mesurables APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Avantages commerciaux mesurables
 • 62. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Combien de constructeurs / technologues employez-vous? Avez-vous toujours des données à temps? - Si votre organisation se caractérise par la production unitaire, comment gérez- vous les données? Votre SAP, Oracle, D365, Infor répondent-ils à ces défis? Le coût de la maintenance des données de planification APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel Le coût de la maintenance des données de planification
 • 63. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Votre calendrier de production est-il détaillé? Effectuez-vous des opérations technologiques dans l'ordre défini par le planificateur Comment informez-vous le planificateur de la mise en œuvre des ordres de fabrication. Comment informez-vous votre planificateur de votre niveau d'inventaire Comment informez-vous le planificateur des inspections, des services, des réparations. Comment informez-vous un planificateur des échecs? Votre SAP, Oracle, D365 ou Infor vous soutient-il efficacement dans ce domaine? Politique de gestion de la production
 • 64. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Comment le système vous informe-t-il des erreurs de données? Votre monde est-il l'optimisation de la planification ou la gestion des exceptions? Votre SAP, Oracle, D365 ou Infor vous soutient-il efficacement dans ce domaine? Tolérer les erreurs de données
 • 65. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Transfer of the bestw orld practices Merci pour votre attention Nous vous invitons à la coopération Si vous avez aimé, n'oubliez pas comme Le matériel utilise des captures d'écran du système HAL APS®
 • 66. Janusz Pieklik Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl ‫جدولة‬ ‫تعمل‬ ‫ال‬ ‫ملاذا‬ SAP ‫و‬ Oracle ‫و‬ D365 ‫ا‬ً‫ي‬‫عمل‬
 • 67. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. SAP S / 4 HANA ‫و‬ Oracle eBS / Fusion ‫و‬ D365 ‫و‬ Infor ‫أنظمة‬ ‫أفضل‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫شك‬ ‫بال‬ ‫هي‬ ‫ا‬ً‫صحيح‬ ‫البيان‬ ‫هذا‬ ‫لجعل‬ ‫فئة‬ ‫سنجد‬ .‫العالم‬ ‫في‬ ‫املؤسسات‬ ‫موارد‬ ‫ .تخطيط‬ 2. ‫لدى‬ SAP ‫تسمى‬ ‫متخصصة‬ ‫تخطيط‬ ‫وحدة‬ APO (‫والتحسني‬ ‫املتقدم‬ ‫)التخطيط‬ ‫وبالطبع‬ PP / DS. 3. ‫تمتلك‬ Oracle ‫وحدة‬ Super ASCP (‫املتقدمة‬ ‫التوريد‬ ‫سلسلة‬ ‫)تخطيط‬ ‫و‬ Oracle EBS PS ‫ .املتخصصة‬ 4. ‫تحتوي‬ ‫ال‬ D365 ‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫على‬ SAP APO ‫أو‬ Oracle ASCP. ‫دعم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫املختلف‬ ‫الرف‬ ‫من‬ ‫القليل‬ ‫هناك‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وتنفيذ‬ ‫ .تخطيط‬ 5. ‫لدى‬ Infor ‫املتخصصة‬ ‫التخطيط‬ ‫وحدات‬ ‫من‬ ‫.العديد‬ Infor AS ، ‫منضدة‬ Infor. 6. ‫حقا؟‬ ‫هل‬ .‫الحقيقية‬ ‫العمل‬ ‫احتياجات‬ ‫تلبي‬ ‫رائعة‬ ‫ حلول‬ ‫العلوي‬ ‫الرف‬ ‫حلول‬ ‫حول‬ ‫حقائق‬
 • 68. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. ‫مثل‬ ‫متخصصة‬ ‫وحدات‬ ‫إنشاء‬ ‫منذ‬ APS ‫و‬ MES ‫و‬ CMMS ‫املشاكل‬ ‫بحل‬ ‫يقومون‬ .‫فجوة‬ ‫تمأل‬ ‫فإنها‬ ، ‫العالم‬ ‫في‬ ‫الكبيرة‬ ‫الرفوف‬ ‫أنظمة‬ ‫في‬ ‫حلها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ .التي‬ 2. ‫الفجوة؟‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫وجدولة‬ ‫اإلنتاج‬ ‫تخطيط‬ ‫ هل‬ 3. ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تستخدم‬ ‫ملاذا‬ ‫السؤال‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫نجد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ، ‫ذلك‬ ‫ومع‬ .‫تفترض‬ ‫ال‬ MS Excel ‫لتخطيط‬ ‫ايضا‬ ‫منهم‬ ‫واحد‬ ‫انت‬ ‫اإلنتاج؟‬ ‫ وجدولة‬ 4. ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫ما‬ MS Excel ‫ يفوز؟‬ ‫جدا‬ ‫وسيء‬ ‫جدا‬ ‫جيد‬
 • 69. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. ‫يوفر‬ ‫هل‬ MS Excel ‫ال‬ ‫001٪؟‬ ‫بنسبة‬ ‫وظيفي‬ ‫تخطيط‬ ‫ .نظام‬ 2. ‫ال‬ ‫الصيانة؟‬ ‫في‬ ‫وأسهل‬ ‫أبسط‬ ‫الرئيسية‬ ‫البيانات‬ ‫إعداد‬ ‫ .هل‬ 3. ‫ال‬ ‫أفضل؟‬ ‫البيانات‬ ‫عرض‬ ‫ .هل‬ 4. ‫ال‬ ‫بسرعة؟‬ ‫البيانات‬ ‫يعالج‬ ‫ .هل‬ 5. ‫ال‬ ‫دقيق؟‬ ‫إنشاؤه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫الزمني‬ ‫الجدول‬ ‫ .هل‬ 6. ‫الفوائد؟‬ ‫ أين‬ MS Excel
 • 70. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl 1. MS Excel - ‫الجميع‬ ‫ .لدى‬ 2. MS Excel - ‫تدريب‬ ‫بدون‬ - ‫استخدامه‬ ‫كيفية‬ ‫يعرف‬ ‫ .الجميع‬ 3. ‫فئة‬ ‫برنامج‬ ‫شراء‬ ‫طلب‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ً‫مضطر‬ ‫لست‬ APS ‫على‬ ‫ليسوا‬ ‫الذين‬ ‫لألشخاص‬ ‫االستثمار‬ ‫عائد‬ ‫وإثبات‬ ‫متخصص‬ ‫باإلنتاج‬ ‫ .دراية‬ 4. ‫لدي‬ ‫ما‬ ‫استخدم‬ - ‫أدوات‬ ‫تعطي‬ ‫ال‬ .‫األدوات‬ ‫وإعطاء‬ ، ‫تأثيرات‬ ‫تريد‬ - MS Excel. ‫يوفر‬ MS Excel ، ‫ويوفر‬ ‫مكتملة‬ ‫غير‬ ‫قواعد‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫حيث‬ ، ‫البيانات‬ ‫مثل‬ ، ‫أدوات‬ ، ‫اإلنتاج‬ ‫لجدولة‬ ‫املستخدم‬ ‫أقل‬ ‫أو‬ ‫أكثر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ .إجابات‬ ‫املدى‬ ‫طويلة‬ ‫معرفة‬ ‫.يتطلب‬ MS Excel
 • 71. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl MS Excel MS Excel SAP APO SAP S/4 HANA PP/DS Oracle ASCP Oracle EBS PS Infor Workbench Infor AS D365 ‫دقيقة‬ ‫أساسية‬ ‫بيانات‬ ‫اإلنتاج؟‬ ‫عملية‬ ‫البيانات‬ ‫تعكس‬ ‫هل‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫عالية‬ ‫تكلفة‬ ‫الرئيسية‬ ‫املرونة‬ ‫الجدولة‬ ‫دقة‬ ‫التنبؤ‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫لعدم‬ ‫االستجابة‬ ‫بالعمالء‬
 • 72. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ MS Excel ، SAP ، Oracle ، Infor ، D365 ‫ماذا؟‬ APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel ‫دقيقة‬ ‫أساسية‬ ‫بيانات‬ ‫اإلنتاج؟‬ ‫عملية‬ ‫البيانات‬ ‫تعكس‬ ‫هل‬ ‫الرئيسية‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫عالية‬ ‫تكلفة‬ ‫املرونة‬ ‫الجدولة‬ ‫دقة‬ ‫بالعمالء‬ ‫التنبؤ‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫لعدم‬ ‫االستجابة‬
 • 73. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ MS Excel ، SAP ، Oracle ، Infor ، D365 ‫ماذا؟‬ APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel ‫دقيقة‬ ‫أساسية‬ ‫بيانات‬ ‫اإلنتاج؟‬ ‫عملية‬ ‫البيانات‬ ‫تعكس‬ ‫هل‬ ‫الرئيسية‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫عالية‬ ‫تكلفة‬ ‫املرونة‬ ‫الجدولة‬ ‫دقة‬ ‫بالعمالء‬ ‫التنبؤ‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫لعدم‬ ‫االستجابة‬
 • 74. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl ‫تحقيقه‬ ‫يمكنك‬ ‫الذي‬ ‫ما‬ ‫األدوات‬ ‫لديك‬ ‫ليس‬ ‫ولكن‬
 • 75. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - ‫اإلنتاج؟‬ ‫جدولة‬ ‫عملية‬ ‫تستغرق‬ ‫كم‬ - ‫املناوبة؟‬ ‫خالل‬ ‫مرات‬ 3 ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ، ‫مخصصة‬ ‫جدولة‬ ‫تشغيل‬ ‫يمكنك‬ ‫هل‬ - - ‫بك؟‬ ‫الخاصة‬ ‫املواد‬ ‫شراء‬ ‫خطة‬ ‫لتأكيد‬ ‫تحتاجه‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫كم‬ - ‫الظالم؟‬ ‫في‬ ‫تطلقه‬ ‫هل‬ ‫أو‬ ‫الجدول‬ ‫لتحليل‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫يكفي‬ ‫ما‬ ‫هناك‬ ‫هل‬ ‫الجدولة‬ ‫سرعة‬ APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel ‫الجدولة‬ ‫سرعة‬
 • 76. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl ‫اإلنتاج؟‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫اختناقات‬ ‫توجد‬ ‫أين‬ ‫تعرف‬ ‫هل‬ ‫تديرك؟‬ ‫أنها‬ ‫أم‬ ‫االختناقات‬ ‫تدير‬ ‫هل‬ ‫الزجاجة‬ ‫عنق‬ ‫في‬ ‫الخدمة‬ ‫ومهام‬ ‫التسليح‬ ‫وإعادة‬ ‫الكفاءات‬ ‫تدير‬ ‫.كيف‬ ‫يدعمك‬ ‫هل‬ SAP ‫أو‬ Oracle ‫أو‬ D365 ‫أو‬ Infor ‫هذا؟‬ ‫في‬ ‫بفعالية‬ ‫باألرقام‬ ‫ذلك‬ ‫إثبات‬ ‫.يمكنك‬ ‫االختناقات‬ APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel ‫االختناقات‬
 • 77. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl ‫الضروري؟‬ ‫غير‬ ‫النقر‬ ‫عند‬ ‫تضيعه‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫كم‬ ‫وبديهية‬ ‫واضحة‬ ‫جدولة‬ ‫نتائج‬ ‫تصور‬ ‫هو‬ ‫الخطة‬ ‫تجديد‬ ‫إلى‬ ‫بحاجة‬ ‫أنك‬ ‫أم‬ ‫الخط‬ ‫على‬ ‫تتم‬ ‫الحسابات‬ ‫.هل‬ ‫النظام؟‬ ‫خارج‬ ‫حسابات‬ ‫بإجراء‬ ‫تقوم‬ ‫هل‬ - ‫تستخدم‬ ‫هل‬ MS Excel‫؟‬ ‫العمل‬ ‫بيئة‬ APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel ‫العمل‬ ‫بيئة‬
 • 78. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl - ‫ًا؟‬‫د‬‫ج‬ ‫مرتفع‬ ‫املخزون‬ ‫مستوى‬ ‫هل‬ - ‫الكفاءات؟‬ ‫وتعزيز‬ ‫كفاءاتها‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫منهجي‬ ‫بشكل‬ ‫البشرية‬ ‫املوارد‬ ‫تدار‬ ‫هل‬ - ‫النهائية؟‬ ‫باملواعيد‬ ‫تلتزم‬ ‫هل‬ - ‫منهجي؟‬ ‫بشكل‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وتسلسل‬ ‫التغييرات‬ ‫إدارة‬ ‫تتم‬ ‫هل‬ - ‫؟‬ ٍ‫ُرض‬‫م‬ ‫املوارد‬ ‫استخدام‬ ‫مستوى‬ ‫هل‬ - ‫اإليرادات؟‬ ‫زيادة‬ ‫أو‬ ‫اإلنتاج‬ ‫تكاليف‬ ‫لخفض‬ ‫زمني‬ ‫جدول‬ ‫بناء‬ ‫كيفية‬ ‫تعرف‬ ‫هل‬ ‫للقياس‬ ‫قابلة‬ ‫تجارية‬ ‫فوائد‬ APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel ‫للقياس‬ ‫قابلة‬ ‫تجارية‬ ‫فوائد‬
 • 79. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl ‫توظفهم؟‬ ‫الذين‬ ‫التقنيني‬ / ‫البناء‬ ‫عمال‬ ‫عدد‬ ‫كم‬ ‫املحدد؟‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫بيانات‬ ‫دائما‬ ‫لديك‬ ‫هل‬ - ‫البيانات؟‬ ‫مع‬ ‫تتعامل‬ ‫كيف‬ ، ‫الوحدة‬ ‫بإنتاج‬ ‫تتميز‬ ‫مؤسستك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫جهاز‬ ‫يستجيب‬ ‫هل‬ SAP ‫و‬ Oracle ‫و‬ D365 ‫و‬ Infor ‫التحديات؟‬ ‫لهذه‬ ‫التخطيط‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫تكلفة‬ APS SAP, Oracle, Infor, D365 MS Excel ‫التخطيط‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫تكلفة‬
 • 80. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl ‫بك؟‬ ‫الخاص‬ ‫اإلنتاج‬ ‫جدول‬ ‫تفصيل‬ ‫مدى‬ ‫ما‬ ‫املخطط‬ ‫حدده‬ ‫الذي‬ ‫بالترتيب‬ ‫التكنولوجية‬ ‫العمليات‬ ‫بتنفيذ‬ ‫تقوم‬ ‫هل‬ ‫اإلنتاج‬ ‫أوامر‬ ‫تنفيذ‬ ‫حول‬ ‫املخطط‬ ‫تعلم‬ ‫.كيف‬ ‫بك‬ ‫الخاص‬ ‫املخزون‬ ‫مستوى‬ ‫عن‬ ‫مخططك‬ ‫تخبر‬ ‫كيف‬ ‫واإلصالحات‬ ‫والخدمات‬ ‫التفتيش‬ ‫عمليات‬ ‫عن‬ ‫املخطط‬ ‫تبلغ‬ ‫.كيف‬ ‫الفشل؟‬ ‫مخطط‬ ‫تبلغ‬ ‫كيف‬ ‫يدعمك‬ ‫هل‬ SAP ‫أو‬ Oracle ‫أو‬ D365 ‫أو‬ Infor ‫هذا؟‬ ‫في‬ ‫بفعالية‬ ‫اإلنتاج‬ ‫إدارة‬ ‫سياسة‬
 • 81. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl ‫البيانات؟‬ ‫بأخطاء‬ ‫النظام‬ ‫يخبرك‬ ‫كيف‬ ‫االستثناء؟‬ ‫إدارة‬ ‫أو‬ ‫التحسني‬ ‫جدولة‬ ‫من‬ ‫عاملك‬ ‫هل‬ ‫يدعمك‬ ‫هل‬ SAP ‫أو‬ Oracle ‫أو‬ D365 ‫أو‬ Infor ‫هذا؟‬ ‫في‬ ‫بفعالية‬ ‫البيانات‬ ‫أخطاء‬ ‫تحمل‬
 • 82. Copyrights 2020 © All rights reserved https://bgc.com.pl Transfer of the bestw orld practices ‫انتباهك‬ ‫على‬ ‫لك‬ ‫شكرا‬ ‫للتعاون‬ ‫ندعوكم‬ ‫مثل‬ ‫تنسى‬ ‫ال‬ ، ‫تحب‬ ‫كنت‬ ‫إذا‬ ‫لنظام‬ ‫شاشة‬ ‫لقطات‬ ‫املادة‬ ‫تستخدم‬ HAL APS®