SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010

  ĐỀ CHÍNH THỨC
                          ĐÁP ÁN
              Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao

                    Mã đề thi
 Câu số
     139  241  298  365  384  423  457  516  671  708  842  925
  1.  C   C   C   C  B   C   D   A   A   B   D   D
  2.  B   B  C   A  D   D   D   C   D   B   C   D
  3.  D   B   A   B   B  C   B   D   D   D   B   C
  4.  B   A   B   D  A   B   B   A   B  C   C     B
  5.  D   D   D   C  A   D   A   D   A   A   B   C
  6.  A   C   D   B  D   A  D   D   D   B   A   C
  7.  A   B   B   C  C   D   C   A   A   A   C     A
  8.  C   D   B   C  C   D   C   C   B   A   D     B
  9.  D   C   A   D  B   C   B    B  D   B   A   C
  10.  C   A   C   C  D   B  D   D   C   C   B   C
  11.  D   B   D   C  B   C   D   B   A   D   A     A
  12.  D   A   C   A   A  C   C    A  D   D   D     B
  13.  C   A   C   A  C   A   B    A   A   A   D     B
  14.  A   D   B   D  C   C   D   C   C   B   C   D
  15.  B   A  D   C  C   A   B   D   D   B   D     B
  16.  D   B   B   A  C   B   A   C   D   A   C     A
  17.  A   D   A   B   A  C   A   C   B  C   B     A
  18.  C   C   D   B  D   B   D   A   A   D   A     B
  19.  B   D   A   C  B   A   A   A  C   C   B   C
  20.  A   D   C   B  A   B  C   C   B   A   B     A
  21.  C   D   A   A  D   A   A   A   B   A   D   D
  22.  A   A   B   B   B  D   C    A   A  C   B     A
  23.  D   C   C   A  B   D   A   B   A   A   A   D
  24.  B   A   A   A   A   B   A   A  D   C   C   D
  25.  D   A   D   D  B   A   B    B   A  D   A     B
  26.  B   B  C   B  A   D   B    B   B   B   A     B
  27.  A   C   B   A   B  D   C   D   B   B   A     A
  28.  C   A   B   A  A   B   B   B   B  D   C     B
  29.  B   B  C   B   B   B  D   D   C   B   D   D
  30.  C   C   C   D  D   A   B   C   A  C   D   C
  31.  C   D   D   B  C   B   A   D   C   C   B   D
  32.  B   A  C   C  B   C   D   B   A   A   B   C
  33.  A   B  D   C  C   A   B   C   C   D   C     B
  34.  B   B   B   D   A   A  D    B  C   A   D   C
  35.  C   B   D   D  D   B   C   A   C   D   A     B
  36.  A   A   A   A   A  D   C   D   C   A   B     A
  37.  B   B  C   D  D   D   A    B  D   B   C     A
                                    Trang 1/2
Mã đề thi
Câu số
     139  241  298  365  384  423  457  516  671  708  842  925
 38.  A   B   B  D   C   B   A   B   B   B   D     B
 39.  C   C   D   C   A   A   B   A  D   A   D   D
 40.  A   B   B   A   B   B   A  C   D   C   C     A
 41.  C   A   B  D   C   D   C   C   B   D   B   C
 42.  B   C   C   D   A   C   C   D   D   A   A   C
 43.  C   D   D   B   D   A  C   C   B   D   A   C
 44.  D   D   A   C   D   D   D   B   A   C   B   D
 45.  D   C   A   C   D   C   D   C   C   A   C   D
 46.  D   C   A   D   B   D   B   B  D   C   C   C
 47.  B   B  C   B  C   D   C   C   C   B   D     A
 48.  D   C   A   B   C   C   C   D   C   C   A     A
 49.  C   D   D   C   B   A   B  D   B  D   A   C
 50.  A   D   A   A  D   C   A  C   D   D   A   D
                                   Trang 2/2

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)
Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)
Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)
Sự Kiện Hay
 
Dap an mon Sinh Khoi B 2012
Dap an mon Sinh Khoi B 2012Dap an mon Sinh Khoi B 2012
Dap an mon Sinh Khoi B 2012
Sự Kiện Hay
 
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_dDap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
Pham Van Cong
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
Anh Pham Duy
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
Anh Pham Duy
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Pham Van Cong
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
Anh Pham Duy
 
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
dethinet
 

Was ist angesagt? (8)

Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)
Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)
Dap an de thi dai hoc 2012 - mon hoa khoi a (Chuan bo giao duc)
 
Dap an mon Sinh Khoi B 2012
Dap an mon Sinh Khoi B 2012Dap an mon Sinh Khoi B 2012
Dap an mon Sinh Khoi B 2012
 
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_dDap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
Dap an cao_dang_tieng_anh_khoi_d
 
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1
 
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
đán án đề thi đại học tiếng anh khối a1 2012
 
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
Đáp án môn Tiếng Anh - Khối D - Kỳ thi ĐH 2010
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn VẬT LÍ Khối A và Khối A1
 
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 

Andere mochten auch

tugas biologi LAKSMONO AJI PUTRA
tugas biologi LAKSMONO AJI PUTRAtugas biologi LAKSMONO AJI PUTRA
tugas biologi LAKSMONO AJI PUTRA
akuaji
 
Worksheet for IIT
Worksheet for IITWorksheet for IIT
Worksheet for IIT
lswvivian
 
Form halfsleeve team_hoppy
Form halfsleeve team_hoppyForm halfsleeve team_hoppy
Form halfsleeve team_hoppy
suzukikazunari
 
Mates
MatesMates
Mates
Irene
 
Happy Birthday Dear Thankachan
Happy Birthday Dear ThankachanHappy Birthday Dear Thankachan
Happy Birthday Dear Thankachan
Ren
 
Estrategias didacticas
Estrategias didacticasEstrategias didacticas
Estrategias didacticas
a12lma
 
Programa ficma2010
Programa ficma2010Programa ficma2010
Programa ficma2010
XVAC
 
Namasmaranachi jadu dr. pushkar shikarkhane
Namasmaranachi jadu dr. pushkar shikarkhaneNamasmaranachi jadu dr. pushkar shikarkhane
Namasmaranachi jadu dr. pushkar shikarkhane
urjita
 
Arbol geneologico familiar
Arbol geneologico familiarArbol geneologico familiar
Arbol geneologico familiar
josevalentinyepez
 
2010 01 13 Me -- DOMINIQUE FAVRE DOMO PROJECT en direct
2010 01 13 Me -- DOMINIQUE FAVRE DOMO PROJECT en direct2010 01 13 Me -- DOMINIQUE FAVRE DOMO PROJECT en direct
2010 01 13 Me -- DOMINIQUE FAVRE DOMO PROJECT en direct
Ivor Malherbe
 
Case study marki tvn z albumu superbrands polska 2010
Case study marki tvn z albumu superbrands polska 2010Case study marki tvn z albumu superbrands polska 2010
Case study marki tvn z albumu superbrands polska 2010
Superbrands Polska
 
Nosaltres reciclem
Nosaltres reciclemNosaltres reciclem
Nosaltres reciclem
miriamirene
 
C:\Fake Path\Nbnmbn
C:\Fake Path\NbnmbnC:\Fake Path\Nbnmbn
C:\Fake Path\Nbnmbn
makao2786
 
Felicia profile-4
Felicia profile-4Felicia profile-4
Felicia profile-4
Bhupendra
 
Copia de [1]..
Copia de [1]..Copia de [1]..
Copia de [1]..
elunderdog
 

Andere mochten auch (20)

tugas biologi LAKSMONO AJI PUTRA
tugas biologi LAKSMONO AJI PUTRAtugas biologi LAKSMONO AJI PUTRA
tugas biologi LAKSMONO AJI PUTRA
 
Worksheet for IIT
Worksheet for IITWorksheet for IIT
Worksheet for IIT
 
30009145
3000914530009145
30009145
 
Form halfsleeve team_hoppy
Form halfsleeve team_hoppyForm halfsleeve team_hoppy
Form halfsleeve team_hoppy
 
PresentacióN1
PresentacióN1PresentacióN1
PresentacióN1
 
What is a blog
What is a blogWhat is a blog
What is a blog
 
Nite Candy design
Nite Candy designNite Candy design
Nite Candy design
 
Mates
MatesMates
Mates
 
Happy Birthday Dear Thankachan
Happy Birthday Dear ThankachanHappy Birthday Dear Thankachan
Happy Birthday Dear Thankachan
 
Estrategias didacticas
Estrategias didacticasEstrategias didacticas
Estrategias didacticas
 
Programa ficma2010
Programa ficma2010Programa ficma2010
Programa ficma2010
 
Namasmaranachi jadu dr. pushkar shikarkhane
Namasmaranachi jadu dr. pushkar shikarkhaneNamasmaranachi jadu dr. pushkar shikarkhane
Namasmaranachi jadu dr. pushkar shikarkhane
 
Paseos
PaseosPaseos
Paseos
 
Arbol geneologico familiar
Arbol geneologico familiarArbol geneologico familiar
Arbol geneologico familiar
 
2010 01 13 Me -- DOMINIQUE FAVRE DOMO PROJECT en direct
2010 01 13 Me -- DOMINIQUE FAVRE DOMO PROJECT en direct2010 01 13 Me -- DOMINIQUE FAVRE DOMO PROJECT en direct
2010 01 13 Me -- DOMINIQUE FAVRE DOMO PROJECT en direct
 
Case study marki tvn z albumu superbrands polska 2010
Case study marki tvn z albumu superbrands polska 2010Case study marki tvn z albumu superbrands polska 2010
Case study marki tvn z albumu superbrands polska 2010
 
Nosaltres reciclem
Nosaltres reciclemNosaltres reciclem
Nosaltres reciclem
 
C:\Fake Path\Nbnmbn
C:\Fake Path\NbnmbnC:\Fake Path\Nbnmbn
C:\Fake Path\Nbnmbn
 
Felicia profile-4
Felicia profile-4Felicia profile-4
Felicia profile-4
 
Copia de [1]..
Copia de [1]..Copia de [1]..
Copia de [1]..
 

Ähnlich wie Da ctanh cnc_tn_k10

Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
ntquangbs
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
nhathung
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
nhathung
 
Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
nhathung
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kd
ntquangbs
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
nhathung
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
regstrtn
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
adminseo
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
adminseo
 
Dap an anh
Dap an anhDap an anh
Dap an anh
adminseo
 
IIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solutionIIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solution
regstrtn
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Ngô Tiến Dũng
 
De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)
SEO by MOZ
 

Ähnlich wie Da ctanh cnc_tn_k10 (16)

Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10Da cthoa gdthpt_tn_k10
Da cthoa gdthpt_tn_k10
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da ly a_2010
Da ly a_2010Da ly a_2010
Da ly a_2010
 
Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010Da hoa a(2)_2010
Da hoa a(2)_2010
 
ðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kdðáP án anh_d_ct_kd
ðáP án anh_d_ct_kd
 
Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010Goi y-sinh-tong-hop 2010
Goi y-sinh-tong-hop 2010
 
11 dn-03
11 dn-0311 dn-03
11 dn-03
 
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
IIT JEE 2012 paper 2 complete solution.
 
Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2Tieng trung tot nghiep 2
Tieng trung tot nghiep 2
 
Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2Tieng duc tot nghiep 2
Tieng duc tot nghiep 2
 
Respuestas
RespuestasRespuestas
Respuestas
 
Dap an anh
Dap an anhDap an anh
Dap an anh
 
IIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solutionIIT JEE 2012 paper 1 complete solution
IIT JEE 2012 paper 1 complete solution
 
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Anh - Khối D - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh - Khối D năm 2012 - Mã 475
 
De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)De thi dai hoc mon hoa (43)
De thi dai hoc mon hoa (43)
 

Da ctanh cnc_tn_k10

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Mã đề thi Câu số 139 241 298 365 384 423 457 516 671 708 842 925 1. C C C C B C D A A B D D 2. B B C A D D D C D B C D 3. D B A B B C B D D D B C 4. B A B D A B B A B C C B 5. D D D C A D A D A A B C 6. A C D B D A D D D B A C 7. A B B C C D C A A A C A 8. C D B C C D C C B A D B 9. D C A D B C B B D B A C 10. C A C C D B D D C C B C 11. D B D C B C D B A D A A 12. D A C A A C C A D D D B 13. C A C A C A B A A A D B 14. A D B D C C D C C B C D 15. B A D C C A B D D B D B 16. D B B A C B A C D A C A 17. A D A B A C A C B C B A 18. C C D B D B D A A D A B 19. B D A C B A A A C C B C 20. A D C B A B C C B A B A 21. C D A A D A A A B A D D 22. A A B B B D C A A C B A 23. D C C A B D A B A A A D 24. B A A A A B A A D C C D 25. D A D D B A B B A D A B 26. B B C B A D B B B B A B 27. A C B A B D C D B B A A 28. C A B A A B B B B D C B 29. B B C B B B D D C B D D 30. C C C D D A B C A C D C 31. C D D B C B A D C C B D 32. B A C C B C D B A A B C 33. A B D C C A B C C D C B 34. B B B D A A D B C A D C 35. C B D D D B C A C D A B 36. A A A A A D C D C A B A 37. B B C D D D A B D B C A Trang 1/2
 • 2. Mã đề thi Câu số 139 241 298 365 384 423 457 516 671 708 842 925 38. A B B D C B A B B B D B 39. C C D C A A B A D A D D 40. A B B A B B A C D C C A 41. C A B D C D C C B D B C 42. B C C D A C C D D A A C 43. C D D B D A C C B D A C 44. D D A C D D D B A C B D 45. D C A C D C D C C A C D 46. D C A D B D B B D C C C 47. B B C B C D C C C B D A 48. D C A B C C C D C C A A 49. C D D C B A B D B D A C 50. A D A A D C A C D D A D Trang 2/2