(HQ SUDNWLMNFDVH
5RE 3RHOV     +DQV .RRSPDQ6HQLRU $GYLVHXU  0DQDJHU $UFKLWHFWXXU7ZQVWUD *XGGH   ,QQRYDWLH         9*=,=$ J...
*URRWVWH ]RUJYHU]HNHUDDU LQ 1HGHUODQGUXLP PLOMRHQ YHU]HNHUGHQ=LHNHQIRQGV 3DUWLFXOLHU PHGHZHUNHUV ORFDWLHV9HUNRRS ± GLUHFW...
± YLD LQWHUPHGLDLU ± ODEHO
0DUNW               =RUJ :HUNJHYHU         DDQELHGHU       9HU]HNHUGH6WDQGDDUGYHU]HNHULQJ ...
9ROZDVVHQKHLG ZHUNHQ        RQGHU DUFKLWHFWXXU             %HODQJULMN HQ           FRQVHTXH...
:HUNHQ RQGHU DUFKLWHFWXXU        ELM 9*= LQ GH WLMG XLWJH]HW            (UYDULQJVFXUYH 9*=      ...
:HUNHQ RQGHU DUFKLWHFWXXU        ELM 9*= RPVODJSXQWHQ           (UYDULQJVFXUYH 9*=           (...
9LVLH RS YHUDQGHUHQJHNR]HQ YRRU ³JHHO´  (U YHUDQGHUW LHWV   *DDQ YRRU GH     DOV MH     EHVW KDDOEDUH  RYHUNR...
$QDOVHPRGHO     3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ     UDDJYODN
$QDOVHPRGHO     3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ     UDDJYODN
$QDOVHPRGHO     3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ   UDDJYODN
2QWZHUSIDVH3UREOHHPGLPHQVLHYHUJURWHQ         XXU  RQWLQXwWHLW6WDQGDDUG   6HUYLFH   LQIRUPDWLH9HU]HNHULQJ  Y...
2QWZHUSIDVHUDDJYODN YHUJURWHQ   H WRHNRPVW EHVWDDW DO
H WRHNRPVW EHVWDDW DO
2QWZHUSIDVHUDDJYODN YHUJURWHQ                               RPPXQLFDWLH           ...
(HUVWHLPSOHPHQWDWLH     3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ   UDDJYODN
(HUVWHLPSOHPHQWDWLH      3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ   UDDJYODN
(HUVWH  LPSOHPHQWDWLH  SUREOHHP ZHUG NOHLQHU ³:H KHEEHQ JHHQ            ³20 KSH LV RYHU DFWXHHO SUREOHHP  ...
(HUVWH  LPSOHPHQWDWLH  UDDJYODN ZHUG NOHLQHU ,N KHE QX PLQGHU JHOG HQ FDSDFLWHLW         ³+HW LV HHQ ,7YRRU H...
RRUVWDUW      3UREOHPHQ  2SORVVLQJHQ   UDDJYODN
RRUVWDUW3UREOHPHQ YHUJURWHQ:LH ]RUJW YRRU GH DDQVOXLWLQJ  6WDQGDDUG                 YHU]HNHULQJ     ...
RRUVWDUWUDDJYODN YHUJURWHQ6DPHQVWHOOLQJ   9HUWURXZHQ GRRU  +HOSHQGHDUFKLWHFWXXUJURHS YDNPDQVFKDS    +DQG 2EMHFWLHI ...
9HUYROJ      3UREOHPHQ  2SORVVLQJHQ   UDDJYODN
9HUYROJ3UREOHPHQ YHUJURWHQRQVHTXHQWLHV VFKHWVHQ YDQQLHW GRRUJDDQ RS LQJHVODJHQ ZHJ       ZKLFK LV VLPLODU WR FOLPELQ...
9HUYROJUDDJYODN YHUJURWHQ       a’’aF                                        ...
m˜¢¬¬Q˜^F**Fm˜               G¬~˜¦m˜pm«F˜                         mFhFm˜§F˜     ...
hz¤d’˜4^a›F4›¤¤
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Lac2004 werken onder architectuur

639 Aufrufe

Veröffentlicht am

Lac2004 werken onder architectuur

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Lac2004 werken onder architectuur

 1. 1. (HQ SUDNWLMNFDVH
 2. 2. 5RE 3RHOV +DQV .RRSPDQ6HQLRU $GYLVHXU 0DQDJHU $UFKLWHFWXXU7ZQVWUD *XGGH ,QQRYDWLH 9*=,=$ JURHS
 3. 3. *URRWVWH ]RUJYHU]HNHUDDU LQ 1HGHUODQGUXLP PLOMRHQ YHU]HNHUGHQ=LHNHQIRQGV 3DUWLFXOLHU PHGHZHUNHUV ORFDWLHV9HUNRRS ± GLUHFW SDUWLFXOLHU RI FROOHFWLYLWHLW
 4. 4. ± YLD LQWHUPHGLDLU ± ODEHO
 5. 5. 0DUNW =RUJ :HUNJHYHU DDQELHGHU 9HU]HNHUGH6WDQGDDUGYHU]HNHULQJ =RUJ YHU]HNHUDDU
 6. 6. 9ROZDVVHQKHLG ZHUNHQ RQGHU DUFKLWHFWXXU %HODQJULMN HQ FRQVHTXHQWLHV QHPHQ9ROZDVVHQKHLG %HODQJULMN PDDU ODVWLJ *HHQ RQGHUZHUS
 7. 7. :HUNHQ RQGHU DUFKLWHFWXXU ELM 9*= LQ GH WLMG XLWJH]HW (UYDULQJVFXUYH 9*= 9ROZDVVHQKHLG WLMG
 8. 8. :HUNHQ RQGHU DUFKLWHFWXXU ELM 9*= RPVODJSXQWHQ (UYDULQJVFXUYH 9*= (UYDULQJVFXUYH 9*= 9ROZDVVHQKHLG (HUVWH 2QWZHUS LPSOHPHQ RRUVWDUW 9HUYROJ WDWLH
 9. 9. 9LVLH RS YHUDQGHUHQJHNR]HQ YRRU ³JHHO´ (U YHUDQGHUW LHWV *DDQ YRRU GH DOV MH EHVW KDDOEDUH RYHUNRHSHOHQGH RSORVVLQJ EHODQJHQ ELM HONDDU NXQW EUHQJHQ UXLPWH ODWHQ YRRU RQGHUKDQGHOLQJHQ ]RUJ GUDJHQ YRRU1HX]HQ ULFKWHQ GUDDJYODN
 10. 10. $QDOVHPRGHO 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ UDDJYODN
 11. 11. $QDOVHPRGHO 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ UDDJYODN
 12. 12. $QDOVHPRGHO 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ UDDJYODN
 13. 13. 2QWZHUSIDVH3UREOHHPGLPHQVLHYHUJURWHQ XXU RQWLQXwWHLW6WDQGDDUG 6HUYLFH LQIRUPDWLH9HU]HNHULQJ YHUOHQLQJ YRRU]LHQLQJ
 14. 14. 2QWZHUSIDVHUDDJYODN YHUJURWHQ H WRHNRPVW EHVWDDW DO
 15. 15. H WRHNRPVW EHVWDDW DO
 16. 16. 2QWZHUSIDVHUDDJYODN YHUJURWHQ RPPXQLFDWLH LQWUDQHW UDSSRUWDJH :HUNRYHUOHJ 3THVEGLXKIZIV 7XYYVKVSIT .S *VERO /RMTTIRFIVK ,IRRMI ,SPXQER 7GLIRO 1EVXMR *VERO 4VSNIGX /VSSR IVX ;MPJVMH 0SVEMRI 3THEQ WIGVIXEVMEEX /SIRIQER 3TLIMN 0MI%,YIR 1MVNEQ HI :VMIW 4VSNIGXQEREKIV 6SF 4SIPW /PEROFSVHKSIT 4VSNIGXKVSIT .SLER 7GLIPPIRW .EGUYIPMRI .ER ,EVSPH .S]GI .SW (YFSMW 1 O O . + X 7M
 17. 17. (HUVWHLPSOHPHQWDWLH 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ UDDJYODN
 18. 18. (HUVWHLPSOHPHQWDWLH 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ UDDJYODN
 19. 19. (HUVWH LPSOHPHQWDWLH SUREOHHP ZHUG NOHLQHU ³:H KHEEHQ JHHQ ³20 KSH LV RYHU DFWXHHO SUREOHHP ODWHQ ZH QX PDDUHLJHQOLMN ]LMQ ZH ZHO ZHHU PHW EHLGH EHQHQ WHYUHGHQ´ RS GH JURQG VWDDQ ´ ³6WDQGDDUG YHU]HNHULQJ LV QRJ YHU ZHJ´
 20. 20. (HUVWH LPSOHPHQWDWLH UDDJYODN ZHUG NOHLQHU ,N KHE QX PLQGHU JHOG HQ FDSDFLWHLW ³+HW LV HHQ ,7YRRU HLJHQ SODQQHQ :DW OHYHUW SUREOHHP KLHU KHW PLMQ ZLO LN QLHWV PHH VSHFLILHNH WH PDNHQ DIGHOLQJ RS KHEEHQ ´
 21. 21. RRUVWDUW 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ UDDJYODN
 22. 22. RRUVWDUW3UREOHPHQ YHUJURWHQ:LH ]RUJW YRRU GH DDQVOXLWLQJ 6WDQGDDUG YHU]HNHULQJ NRPW GLFKWELM 9HUQLHXZLQJV SURJUDPPD
 23. 23. RRUVWDUWUDDJYODN YHUJURWHQ6DPHQVWHOOLQJ 9HUWURXZHQ GRRU +HOSHQGHDUFKLWHFWXXUJURHS YDNPDQVFKDS +DQG 2EMHFWLHI 7GIREVMSW WIPIGXMIGVMXIVME -78
 24. 24. 9HUYROJ 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ UDDJYODN
 25. 25. 9HUYROJ3UREOHPHQ YHUJURWHQRQVHTXHQWLHV VFKHWVHQ YDQQLHW GRRUJDDQ RS LQJHVODJHQ ZHJ ZKLFK LV VLPLODU WR FOLPELQJ WKH 0RXQW (YHUHVW DPS DPS DPS $UFKLWHFWXXU SULQFLSHV HQ ULFKWOLMQHQ %DVH DPS
 26. 26. 9HUYROJUDDJYODN YHUJURWHQ a’’aF §ab˜*pVFm˜=F˜4pm›am¤»›Fa›˜¦m˜=F˜ amOph›aF¦pp«aFmamV˜*ab˜!˜Fm˜pz=›˜ =F«F˜m=¦pp§=Fm˜*aF=›˜ph˜›F˜ F¨4FddFFm˜am˜=F˜hc› _ pFdFm pOF’’apmFdF =c4^›aVF am=˜¢¬¬Q˜ am=˜¢¬¬T˜ ^F**Fm˜ddF˜ §FcFm˜§F˜¦pp˜ am=˜¢¬¬Q˜ =aF4›˜
 27. 27. m˜¢¬¬Q˜^F**Fm˜ G¬~˜¦m˜pm«F˜ mFhFm˜§F˜ *F›pccFmFm˜ §F˜=F˜O¤m=hFm›Fm˜ 4›a¦a›Fa›Fm˜ 4›aFO˜=FFd˜am˜ ›pFVmV˜›p›˜ ¦m˜=F˜
 28. 28. hz¤d’˜4^a›F4›¤¤
 29. 29. _=pFdFm 4pmOph˜
 30. 30. _ 4›¤FdF˜ VF»hzdFhFm›FF= VpF=VFcF¤=˜ «pVama›aF¦Fm 4^a›F4›¤¤_ zpbF4›zdm cFmma’ mO˜˜¢¬¬T˜ d
 31. 31. m˜¢¬¬T˜«abm˜F˜
 32. 32. m˜¢¬¬Q˜^F**Fm˜ §p=Fm˜ddF˜
 33. 33. ˜ F=ap˜¢¬¬T˜^F**Fm˜ §F hamahd˜T˜OphFdF˜ §F˜=F˜*d¤§=¤c VFFd›FF=F˜ §F˜FFm˜VpF=VFcF¤=˜ ¢¬¬T zpOF’’apmFdF˜=F*››Fm˜ ¤a›VF§Fc›˜¦pp˜=F˜ am¦F’›FamVFm˜VF›pF›’›˜ Fm˜OVF’›Fh=˜Fda’›aF_ ^F** VF¦pF=˜hF›˜4^a›F4›Fm˜ VFmFaFcF˜4phzpmFm›Fm˜ pz˜*’a’˜¦m˜FFm˜ zdm˜¦pp˜=F˜
 34. 34. hz¤d’˜ z4›F *¤a›Fm˜^F›˜!˜ ¦m˜=F˜
 35. 35. hz¤d’˜ ’›m==˜4^a›F4›¤¤ 4^a›F4›¤¤ ¤ =phFam 4^a›F4›¤¤ ¤=a› ph›˜% ^Fzpam› m›§accFdFm ¤*da4›aF FVF¦Fm’_ zp4F=¤F˜ F¦d¤FFm˜Fm F4p«p pFVmV p=hz ›pF›’ hcFm c¤a’ pz’›FddFm ¦F*F›FFm
 36. 36. m’zmmamVFm pF›’Fm˜Fm˜
 37. 37. m_ % !˜% pma›pamV˜ Fama4^›Fm ›pF›’ pm=F˜›OFd Fc›a’ ¤a›¦pF !a F’›¤amV %˜F¦d¤›aF’ ’^Fzpam›˜ F¦d¤FFm ˜¢¬¬T a4›a« =h p=hz
 38. 38. dpVa’›aFc !—
 39. 39. !
 40. 40. 6DPHQYDWWHQG:HUNHQ RQGHU DUFKLWHFWXXU YDQXLWJHOH YHUDQGHUEHQDGHULQJ‡ +HW DDQWDO RSORVVLQJHQ LV EHSHUNW‡ 2SORVVLQJVUXLPWH LV WH YHUJURWHQ GRRU ± PHHU PHQVHQ SUREOHPHQ WH ODWHQ HUYDUHQ ± GUDDJYODN WH YHUJURWHQ‡ (ONH IDVH YDQ YROZDVVHQKHLG YUDDJW RP HHQ DQGHUH EHQDGHULQJ
 41. 41. 9UDJHQ‡ ,V GH]H EHQDGHULQJ KHUNHQEDDU ‡ =LMQ HU VRRUWJHOLMNHRI DQGHUH HUYDULQJHQ ‡ =RX GLW RRN ELM DQGHUHQ ZHUNHQ 5RE 3RHOV USH#WJQO +DQV .RRSPDQ KDQVNRRSPDQ#YJ]QO

×