SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 28
Downloaden Sie, um offline zu lesen
(HQ SUDNWLMNFDVH
5RE 3RHOV     +DQV .RRSPDQ
6HQLRU $GYLVHXU  0DQDJHU $UFKLWHFWXXU
7ZQVWUD *XGGH   ,QQRYDWLH
         9*=,=$ JURHS
*URRWVWH ]RUJYHU]HNHUDDU LQ 1HGHUODQG
UXLP PLOMRHQ YHU]HNHUGHQ
=LHNHQIRQGV 3DUWLFXOLHU
 PHGHZHUNHUV
 ORFDWLHV
9HUNRRS
 ± GLUHFW SDUWLFXOLHU RI FROOHFWLYLWHLW
± YLD LQWHUPHGLDLU
 ± ODEHO
0DUNW

               =RUJ
 :HUNJHYHU         DDQELHGHU


       9HU]HNHUGH
6WDQGDDUG
YHU]HNHULQJ
         =RUJ
       YHU]HNHUDDU
9ROZDVVHQKHLG ZHUNHQ
        RQGHU DUFKLWHFWXXU

             %HODQJULMN HQ
           FRQVHTXHQWLHV QHPHQ
9ROZDVVHQKHLG
           %HODQJULMN PDDU ODVWLJ            *HHQ RQGHUZHUS
:HUNHQ RQGHU DUFKLWHFWXXU
        ELM 9*= LQ GH WLMG XLWJH]HW

            (UYDULQJVFXUYH 9*=
                          
9ROZDVVHQKHLG
                 
                            WLMG
:HUNHQ RQGHU DUFKLWHFWXXU
        ELM 9*= RPVODJSXQWHQ

           (UYDULQJVFXUYH 9*=
           (UYDULQJVFXUYH 9*=      
                         
9ROZDVVHQKHLG
             (HUVWH
        2QWZHUS  LPSOHPHQ 'RRUVWDUW  9HUYROJ
             WDWLH
9LVLH RS YHUDQGHUHQ
JHNR]HQ YRRU ³JHHO´
  (U YHUDQGHUW LHWV   *DDQ YRRU GH
     DOV MH     EHVW KDDOEDUH
  RYHUNRHSHOHQGH     RSORVVLQJ
 EHODQJHQ ELM HONDDU
   NXQW EUHQJHQ    UXLPWH ODWHQ YRRU
            RQGHUKDQGHOLQJHQ


            ]RUJ GUDJHQ YRRU
1HX]HQ ULFKWHQ
              GUDDJYODN
$QDOVHPRGHO     3UREOHPHQ
 2SORVVLQJHQ     'UDDJYODN
$QDOVHPRGHO     3UREOHPHQ
 2SORVVLQJHQ     'UDDJYODN
$QDOVHPRGHO     3UREOHPHQ
 2SORVVLQJHQ   'UDDJYODN
2QWZHUSIDVH
3UREOHHPGLPHQVLH
YHUJURWHQ        
 XXU  RQWLQXwWHLW
6WDQGDDUG   6HUYLFH   LQIRUPDWLH
9HU]HNHULQJ  YHUOHQLQJ  YRRU]LHQLQJ
2QWZHUSIDVH
'UDDJYODN YHUJURWHQ
   'H WRHNRPVW EHVWDDW DO
'H WRHNRPVW EHVWDDW DO
2QWZHUSIDVH
'UDDJYODN YHUJURWHQ


                               RPPXQLFDWLH
                               LQWUDQHW
                               ' UDSSRUWDJH
                               :HUNRYHUOHJ                    3THVEGLXKIZIV
     7XYYVKVSIT              .S
            *VERO       /RMTTIRFIVK       ,IRRMI
            ,SPXQER                  7GLIRO    1EVXMR
                         *VERO                 4VSNIGX
                                        /VSSR
      IVX      ;MPJVMH   0SVEMRI  3THEQ                 WIGVIXEVMEEX
     /SIRIQER     3TLIMN  0MI%,YIR                     1MVNEQ HI :VMIW
                               4VSNIGXQEREKIV
                                    6SF
                                   4SIPW
     /PEROFSVHKSIT    4VSNIGXKVSIT
     .SLER 7GLIPPIRW       .EGUYIPMRI       .ER        ,EVSPH   .S]GI
     .SW (YFSMW          1 O O       .           + X    7M
(HUVWH
LPSOHPHQWDWLH

     3UREOHPHQ
 2SORVVLQJHQ   'UDDJYODN
(HUVWH
LPSOHPHQWDWLH


      3UREOHPHQ
 2SORVVLQJHQ   'UDDJYODN
(HUVWH
  LPSOHPHQWDWLH
  SUREOHHP ZHUG NOHLQHU
 ³:H KHEEHQ JHHQ            ³20 KSH LV RYHU
 DFWXHHO SUREOHHP           ODWHQ ZH QX PDDU
HLJHQOLMN ]LMQ ZH ZHO         ZHHU PHW EHLGH EHQHQ
   WHYUHGHQ´             RS GH JURQG VWDDQ ´
            ³6WDQGDDUG
            YHU]HNHULQJ
             LV QRJ YHU
              ZHJ´
(HUVWH
  LPSOHPHQWDWLH
  'UDDJYODN ZHUG NOHLQHU
 ,N KHE QX PLQGHU
 JHOG HQ FDSDFLWHLW         ³+HW LV HHQ ,7
YRRU HLJHQ SODQQHQ   :DW OHYHUW  SUREOHHP KLHU
            KHW PLMQ   ZLO LN QLHWV PHH
            VSHFLILHNH    WH PDNHQ
           DIGHOLQJ RS    KHEEHQ ´
'RRUVWDUW


      3UREOHPHQ
  2SORVVLQJHQ   'UDDJYODN
'RRUVWDUW
3UREOHPHQ YHUJURWHQ

:LH ]RUJW YRRU GH DDQVOXLWLQJ  6WDQGDDUG
                 YHU]HNHULQJ
                 NRPW GLFKWELM
    9HUQLHXZLQJV
    SURJUDPPD
'RRUVWDUW
'UDDJYODN YHUJURWHQ
6DPHQVWHOOLQJ   9HUWURXZHQ GRRU  +HOSHQGH
DUFKLWHFWXXUJURHS YDNPDQVFKDS    +DQG
 2EMHFWLHI

       7GIREVMS
W
       WIPIGXMIGVMXIVME
  -78
9HUYROJ


      3UREOHPHQ
  2SORVVLQJHQ   'UDDJYODN
9HUYROJ
3UREOHPHQ YHUJURWHQ
RQVHTXHQWLHV VFKHWVHQ YDQ
QLHW GRRUJDDQ RS LQJHVODJHQ ZHJ
       ZKLFK LV VLPLODU WR FOLPELQJ WKH 0RXQW (YHUHVW


                            DPS 
                     DPS 
            DPS 
                                 $UFKLWHFWXXU
                                 SULQFLSHV HQ
                                 ULFKWOLMQHQ
 %DVH DPS
9HUYROJ
'UDDJYODN YHUJURWHQ
       a’’aF
                                                        §ab˜*pVFm˜=F˜4pm›am¤»›Fa›˜¦m˜=F˜
                                                      amOph›aF¦pp«aFmamV˜*ab˜
!˜Fm˜pz=›˜
                                                        =F«F˜m=¦pp§=Fm˜*aF=›˜ph˜›F˜
                                                           F¨4FddFFm˜am˜=F˜hc›
       _ pFdFm
                             pOF’’apmFdF
                                                             =c4^›aVF
                               am=˜¢¬¬Q˜
                am=˜¢¬¬T˜
                              ^F**Fm˜ddF˜
              §FcFm˜§F˜¦pp˜                         am=˜¢¬¬Q˜
                                =aF4›˜
m˜¢¬¬Q˜^F**Fm˜
               G¬~˜¦m˜pm«F˜                         mFhFm˜§F˜
                              *F›pccFmFm˜                       §F˜=F˜O¤m=hFm›Fm˜
               4›a¦a›Fa›Fm˜                        4›aFO˜=FFd˜am˜
                              ›pFVmV˜›p›˜                     ¦m˜=F˜
hz¤d’˜4^a›F4›¤¤

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Implantacion, Control y Cuidados de los Accesos Vasculares
Implantacion, Control y Cuidados de los Accesos VascularesImplantacion, Control y Cuidados de los Accesos Vasculares
Implantacion, Control y Cuidados de los Accesos VascularesClinica de imagenes
 
Vl plantocut 22-sr
Vl plantocut 22-srVl plantocut 22-sr
Vl plantocut 22-srtkxkd19
 
Revista 2010part2
Revista 2010part2Revista 2010part2
Revista 2010part2ada
 
Verbigràcia1
Verbigràcia1Verbigràcia1
Verbigràcia1autobombo
 
Automatic Configuration of Component-Based Distributed Systems
Automatic Configuration of Component-Based Distributed SystemsAutomatic Configuration of Component-Based Distributed Systems
Automatic Configuration of Component-Based Distributed SystemsFabio Kon
 
Euclide 2020 - Il futuro geometri (anno 2011)
Euclide 2020 - Il futuro geometri (anno 2011)Euclide 2020 - Il futuro geometri (anno 2011)
Euclide 2020 - Il futuro geometri (anno 2011)Stefano Palumbo
 
Fisiopatologia del transporte sanitario
Fisiopatologia del transporte sanitarioFisiopatologia del transporte sanitario
Fisiopatologia del transporte sanitarioVictoriano Mendez
 
Ràdio Korneta ràdio lliure de Berga Desembre 2007
Ràdio Korneta ràdio lliure de Berga Desembre 2007Ràdio Korneta ràdio lliure de Berga Desembre 2007
Ràdio Korneta ràdio lliure de Berga Desembre 2007Radio Bronka 104.5 FM
 
Activity Report 2011
Activity Report 2011Activity Report 2011
Activity Report 2011Eurovia_Group
 
Manualformulacionmagistral
ManualformulacionmagistralManualformulacionmagistral
ManualformulacionmagistralGema Maillo
 
Pen test pavol.luptak
Pen test pavol.luptakPen test pavol.luptak
Pen test pavol.luptakAmiga Utomo
 

Was ist angesagt? (19)

31 medicion calidad
31 medicion calidad31 medicion calidad
31 medicion calidad
 
Resina
ResinaResina
Resina
 
Franquisme politic
Franquisme politicFranquisme politic
Franquisme politic
 
Implantacion, Control y Cuidados de los Accesos Vasculares
Implantacion, Control y Cuidados de los Accesos VascularesImplantacion, Control y Cuidados de los Accesos Vasculares
Implantacion, Control y Cuidados de los Accesos Vasculares
 
Vl plantocut 22-sr
Vl plantocut 22-srVl plantocut 22-sr
Vl plantocut 22-sr
 
Revista 2010part2
Revista 2010part2Revista 2010part2
Revista 2010part2
 
Enfermidades de pacus e patingas
Enfermidades de pacus e patingasEnfermidades de pacus e patingas
Enfermidades de pacus e patingas
 
Verbigràcia1
Verbigràcia1Verbigràcia1
Verbigràcia1
 
4. microscopía
4. microscopía4. microscopía
4. microscopía
 
Automatic Configuration of Component-Based Distributed Systems
Automatic Configuration of Component-Based Distributed SystemsAutomatic Configuration of Component-Based Distributed Systems
Automatic Configuration of Component-Based Distributed Systems
 
Euclide 2020 - Il futuro geometri (anno 2011)
Euclide 2020 - Il futuro geometri (anno 2011)Euclide 2020 - Il futuro geometri (anno 2011)
Euclide 2020 - Il futuro geometri (anno 2011)
 
000726251
000726251000726251
000726251
 
Fisiopatologia del transporte sanitario
Fisiopatologia del transporte sanitarioFisiopatologia del transporte sanitario
Fisiopatologia del transporte sanitario
 
Ràdio Korneta ràdio lliure de Berga Desembre 2007
Ràdio Korneta ràdio lliure de Berga Desembre 2007Ràdio Korneta ràdio lliure de Berga Desembre 2007
Ràdio Korneta ràdio lliure de Berga Desembre 2007
 
Activity Report 2011
Activity Report 2011Activity Report 2011
Activity Report 2011
 
Manualformulacionmagistral
ManualformulacionmagistralManualformulacionmagistral
Manualformulacionmagistral
 
Pen test pavol.luptak
Pen test pavol.luptakPen test pavol.luptak
Pen test pavol.luptak
 
Sontext Acoustic Panels Catalogue
Sontext Acoustic Panels CatalogueSontext Acoustic Panels Catalogue
Sontext Acoustic Panels Catalogue
 
28 05 conjuraciones e invocación de salomón www.gftaognosticaespiritual.org
28 05 conjuraciones e invocación de salomón www.gftaognosticaespiritual.org28 05 conjuraciones e invocación de salomón www.gftaognosticaespiritual.org
28 05 conjuraciones e invocación de salomón www.gftaognosticaespiritual.org
 

Andere mochten auch

Ppp griechenland (fsg gpa djp eu-projekt) (oktober 2012)
Ppp griechenland (fsg gpa djp eu-projekt) (oktober 2012)Ppp griechenland (fsg gpa djp eu-projekt) (oktober 2012)
Ppp griechenland (fsg gpa djp eu-projekt) (oktober 2012)Werner Drizhal
 
Videoblogs und Webisodes / re-publica 08
Videoblogs und Webisodes / re-publica 08Videoblogs und Webisodes / re-publica 08
Videoblogs und Webisodes / re-publica 08Bertram Gugel
 
Broschre eurokrise-a-6
Broschre eurokrise-a-6Broschre eurokrise-a-6
Broschre eurokrise-a-6Werner Drizhal
 
Verdi präsentation stuttgart
Verdi präsentation stuttgartVerdi präsentation stuttgart
Verdi präsentation stuttgartWerner Drizhal
 
Doerre handbuch arbeitssoziologie proofversion_im erscheinen
Doerre handbuch arbeitssoziologie proofversion_im erscheinenDoerre handbuch arbeitssoziologie proofversion_im erscheinen
Doerre handbuch arbeitssoziologie proofversion_im erscheinenWerner Drizhal
 
Wie man den kreativen Todeskampf übersteht ...
Wie man den kreativen Todeskampf übersteht ...Wie man den kreativen Todeskampf übersteht ...
Wie man den kreativen Todeskampf übersteht ...Wolfgang Weicht
 
Dauer Der Arbeitslosigkeit
Dauer Der ArbeitslosigkeitDauer Der Arbeitslosigkeit
Dauer Der ArbeitslosigkeitWerner Drizhal
 
Griechenland fsg gpa djp (oktober 2012)
Griechenland fsg gpa djp (oktober 2012)Griechenland fsg gpa djp (oktober 2012)
Griechenland fsg gpa djp (oktober 2012)Werner Drizhal
 
Informationen zu Antimobbing
Informationen zu AntimobbingInformationen zu Antimobbing
Informationen zu AntimobbingWerner Drizhal
 
Bertrand-Modell und Kollusion
Bertrand-Modell und KollusionBertrand-Modell und Kollusion
Bertrand-Modell und KollusionPhilippxx
 
Workshop Pensionsversicherung
Workshop PensionsversicherungWorkshop Pensionsversicherung
Workshop PensionsversicherungWerner Drizhal
 

Andere mochten auch (20)

Ppp griechenland (fsg gpa djp eu-projekt) (oktober 2012)
Ppp griechenland (fsg gpa djp eu-projekt) (oktober 2012)Ppp griechenland (fsg gpa djp eu-projekt) (oktober 2012)
Ppp griechenland (fsg gpa djp eu-projekt) (oktober 2012)
 
Videoblogs und Webisodes / re-publica 08
Videoblogs und Webisodes / re-publica 08Videoblogs und Webisodes / re-publica 08
Videoblogs und Webisodes / re-publica 08
 
Nexus catalog - קטלוג נקסוס
Nexus catalog - קטלוג נקסוסNexus catalog - קטלוג נקסוס
Nexus catalog - קטלוג נקסוס
 
Broschre eurokrise-a-6
Broschre eurokrise-a-6Broschre eurokrise-a-6
Broschre eurokrise-a-6
 
Verdi präsentation stuttgart
Verdi präsentation stuttgartVerdi präsentation stuttgart
Verdi präsentation stuttgart
 
Doerre handbuch arbeitssoziologie proofversion_im erscheinen
Doerre handbuch arbeitssoziologie proofversion_im erscheinenDoerre handbuch arbeitssoziologie proofversion_im erscheinen
Doerre handbuch arbeitssoziologie proofversion_im erscheinen
 
Antimobbing
AntimobbingAntimobbing
Antimobbing
 
Pp arbeits reisezeit
Pp arbeits reisezeitPp arbeits reisezeit
Pp arbeits reisezeit
 
Entscheidungen
EntscheidungenEntscheidungen
Entscheidungen
 
2d
2d2d
2d
 
Sopra Steria Consulting auf einen Blick
Sopra Steria Consulting auf einen BlickSopra Steria Consulting auf einen Blick
Sopra Steria Consulting auf einen Blick
 
Wie man den kreativen Todeskampf übersteht ...
Wie man den kreativen Todeskampf übersteht ...Wie man den kreativen Todeskampf übersteht ...
Wie man den kreativen Todeskampf übersteht ...
 
Jahresbericht online
Jahresbericht onlineJahresbericht online
Jahresbericht online
 
Argentine
ArgentineArgentine
Argentine
 
Dauer Der Arbeitslosigkeit
Dauer Der ArbeitslosigkeitDauer Der Arbeitslosigkeit
Dauer Der Arbeitslosigkeit
 
Griechenland fsg gpa djp (oktober 2012)
Griechenland fsg gpa djp (oktober 2012)Griechenland fsg gpa djp (oktober 2012)
Griechenland fsg gpa djp (oktober 2012)
 
Informationen zu Antimobbing
Informationen zu AntimobbingInformationen zu Antimobbing
Informationen zu Antimobbing
 
Bertrand-Modell und Kollusion
Bertrand-Modell und KollusionBertrand-Modell und Kollusion
Bertrand-Modell und Kollusion
 
Workshop Pensionsversicherung
Workshop PensionsversicherungWorkshop Pensionsversicherung
Workshop Pensionsversicherung
 
Jutta
JuttaJutta
Jutta
 

Ähnlich wie Lac2004 werken onder architectuur

Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...
Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...
Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...Marco Esquia
 
DavyMarkham Brochure
DavyMarkham BrochureDavyMarkham Brochure
DavyMarkham BrochureKevin Parkin
 
sabaragroseeds & rijk zwaan
sabaragroseeds & rijk zwaan sabaragroseeds & rijk zwaan
sabaragroseeds & rijk zwaan sabar agro seeds
 
Taller para la busqueda de empleo
Taller para la busqueda de empleoTaller para la busqueda de empleo
Taller para la busqueda de empleoirisschvartz
 
Rima yousif nov.2012
Rima yousif nov.2012Rima yousif nov.2012
Rima yousif nov.2012Rima Yousif
 
Current Listings
Current ListingsCurrent Listings
Current Listingsapacella
 
SEO - Optimizacion en buscadores
SEO - Optimizacion en buscadoresSEO - Optimizacion en buscadores
SEO - Optimizacion en buscadoresKanvasMedia
 
Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f...
Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f...Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f...
Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f...Oracle Hrvatska
 
Manual completo Cuidados de los accesos vasculares
Manual completo Cuidados de los accesos vascularesManual completo Cuidados de los accesos vasculares
Manual completo Cuidados de los accesos vascularesvictorino66 palacios
 
New Holland Td3.50 Tractor Operator & Maintenance Manual.pdf
New Holland Td3.50 Tractor Operator & Maintenance Manual.pdfNew Holland Td3.50 Tractor Operator & Maintenance Manual.pdf
New Holland Td3.50 Tractor Operator & Maintenance Manual.pdfFernelis Garcia
 
Oberste establishing enteroviruses in chronic diseases
Oberste establishing enteroviruses in chronic diseasesOberste establishing enteroviruses in chronic diseases
Oberste establishing enteroviruses in chronic diseasesdegarden
 

Ähnlich wie Lac2004 werken onder architectuur (20)

Transmission Operations
Transmission OperationsTransmission Operations
Transmission Operations
 
Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...
Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...
Teoma - Catalogo productos detallado - LEER MAS: http://bit.ly/presentacionon...
 
PDQ-AT_Users_Guide
PDQ-AT_Users_GuidePDQ-AT_Users_Guide
PDQ-AT_Users_Guide
 
Flyer Schwarzwaldgipfel.pdf
Flyer Schwarzwaldgipfel.pdfFlyer Schwarzwaldgipfel.pdf
Flyer Schwarzwaldgipfel.pdf
 
DavyMarkham Brochure
DavyMarkham BrochureDavyMarkham Brochure
DavyMarkham Brochure
 
Rz export catalogue_2012
Rz export catalogue_2012Rz export catalogue_2012
Rz export catalogue_2012
 
sabaragroseeds & rijk zwaan
sabaragroseeds & rijk zwaan sabaragroseeds & rijk zwaan
sabaragroseeds & rijk zwaan
 
Taller para la busqueda de empleo
Taller para la busqueda de empleoTaller para la busqueda de empleo
Taller para la busqueda de empleo
 
Rima yousif nov.2012
Rima yousif nov.2012Rima yousif nov.2012
Rima yousif nov.2012
 
Fno media kit 2
Fno media kit 2Fno media kit 2
Fno media kit 2
 
Current Listings
Current ListingsCurrent Listings
Current Listings
 
Naked bike 200-duke
Naked bike 200-dukeNaked bike 200-duke
Naked bike 200-duke
 
Billeterasweb
BilleteraswebBilleterasweb
Billeterasweb
 
SEO - Optimizacion en buscadores
SEO - Optimizacion en buscadoresSEO - Optimizacion en buscadores
SEO - Optimizacion en buscadores
 
Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f...
Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f...Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f...
Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f...
 
Folleto Wificase
Folleto WificaseFolleto Wificase
Folleto Wificase
 
Manual completo Cuidados de los accesos vasculares
Manual completo Cuidados de los accesos vascularesManual completo Cuidados de los accesos vasculares
Manual completo Cuidados de los accesos vasculares
 
New Holland Td3.50 Tractor Operator & Maintenance Manual.pdf
New Holland Td3.50 Tractor Operator & Maintenance Manual.pdfNew Holland Td3.50 Tractor Operator & Maintenance Manual.pdf
New Holland Td3.50 Tractor Operator & Maintenance Manual.pdf
 
Oberste establishing enteroviruses in chronic diseases
Oberste establishing enteroviruses in chronic diseasesOberste establishing enteroviruses in chronic diseases
Oberste establishing enteroviruses in chronic diseases
 
Video On Demand India
Video On Demand IndiaVideo On Demand India
Video On Demand India
 

Mehr von Dan Kamminga

Twynstra gudde presentatie implementatie juni 2012
Twynstra gudde presentatie implementatie juni 2012 Twynstra gudde presentatie implementatie juni 2012
Twynstra gudde presentatie implementatie juni 2012 Dan Kamminga
 
9 soa infrastructuur
9 soa infrastructuur9 soa infrastructuur
9 soa infrastructuurDan Kamminga
 
7 soa event driven architecture
7 soa event driven architecture7 soa event driven architecture
7 soa event driven architectureDan Kamminga
 
SOA procesbesturing
SOA procesbesturingSOA procesbesturing
SOA procesbesturingDan Kamminga
 
SOA organisatorisch perspectief
SOA organisatorisch perspectiefSOA organisatorisch perspectief
SOA organisatorisch perspectiefDan Kamminga
 
SOA basisconcepten
SOA basisconceptenSOA basisconcepten
SOA basisconceptenDan Kamminga
 
SOA ontwerpproces en migratie
SOA ontwerpproces en migratieSOA ontwerpproces en migratie
SOA ontwerpproces en migratieDan Kamminga
 
8 soa technisch perspectief
8 soa technisch perspectief8 soa technisch perspectief
8 soa technisch perspectiefDan Kamminga
 
Lac 2009 eco architectuur
Lac 2009 eco architectuurLac 2009 eco architectuur
Lac 2009 eco architectuurDan Kamminga
 
Lac 2003 blauwdrukken en andere kleurendrukken
Lac 2003  blauwdrukken en andere kleurendrukkenLac 2003  blauwdrukken en andere kleurendrukken
Lac 2003 blauwdrukken en andere kleurendrukkenDan Kamminga
 
Lac 2010 Track architectuur als hefboom in de zorg
Lac 2010 Track architectuur als hefboom in de zorgLac 2010 Track architectuur als hefboom in de zorg
Lac 2010 Track architectuur als hefboom in de zorgDan Kamminga
 
Lac 2006 achilles en de schildpad
Lac 2006 achilles en de schildpadLac 2006 achilles en de schildpad
Lac 2006 achilles en de schildpadDan Kamminga
 
Lac 2005 implementatie soa provincie gelderland
Lac 2005 implementatie soa provincie gelderlandLac 2005 implementatie soa provincie gelderland
Lac 2005 implementatie soa provincie gelderlandDan Kamminga
 
4 soa basisconcepten
4 soa basisconcepten4 soa basisconcepten
4 soa basisconceptenDan Kamminga
 
3 software architectuur
3 software architectuur3 software architectuur
3 software architectuurDan Kamminga
 
2 enterprise architectuur
2 enterprise architectuur2 enterprise architectuur
2 enterprise architectuurDan Kamminga
 
1 introductie architectuur
1 introductie architectuur1 introductie architectuur
1 introductie architectuurDan Kamminga
 
Congres: Ketenregie in Facility Management - Workshop Alliander sourcing th...
Congres: Ketenregie in Facility Management -  Workshop Alliander sourcing th...Congres: Ketenregie in Facility Management -  Workshop Alliander sourcing th...
Congres: Ketenregie in Facility Management - Workshop Alliander sourcing th...Dan Kamminga
 
Congres: Ketenregie in Facility Management - Het FB van RIVM in regie
Congres: Ketenregie in Facility Management - Het FB van RIVM in regieCongres: Ketenregie in Facility Management - Het FB van RIVM in regie
Congres: Ketenregie in Facility Management - Het FB van RIVM in regieDan Kamminga
 
Congres: Ketenregie in Facility Management - Presentatie Leo Schunck
Congres: Ketenregie in Facility Management - Presentatie Leo SchunckCongres: Ketenregie in Facility Management - Presentatie Leo Schunck
Congres: Ketenregie in Facility Management - Presentatie Leo SchunckDan Kamminga
 

Mehr von Dan Kamminga (20)

Twynstra gudde presentatie implementatie juni 2012
Twynstra gudde presentatie implementatie juni 2012 Twynstra gudde presentatie implementatie juni 2012
Twynstra gudde presentatie implementatie juni 2012
 
9 soa infrastructuur
9 soa infrastructuur9 soa infrastructuur
9 soa infrastructuur
 
7 soa event driven architecture
7 soa event driven architecture7 soa event driven architecture
7 soa event driven architecture
 
SOA procesbesturing
SOA procesbesturingSOA procesbesturing
SOA procesbesturing
 
SOA organisatorisch perspectief
SOA organisatorisch perspectiefSOA organisatorisch perspectief
SOA organisatorisch perspectief
 
SOA basisconcepten
SOA basisconceptenSOA basisconcepten
SOA basisconcepten
 
SOA ontwerpproces en migratie
SOA ontwerpproces en migratieSOA ontwerpproces en migratie
SOA ontwerpproces en migratie
 
8 soa technisch perspectief
8 soa technisch perspectief8 soa technisch perspectief
8 soa technisch perspectief
 
Lac 2009 eco architectuur
Lac 2009 eco architectuurLac 2009 eco architectuur
Lac 2009 eco architectuur
 
Lac 2003 blauwdrukken en andere kleurendrukken
Lac 2003  blauwdrukken en andere kleurendrukkenLac 2003  blauwdrukken en andere kleurendrukken
Lac 2003 blauwdrukken en andere kleurendrukken
 
Lac 2010 Track architectuur als hefboom in de zorg
Lac 2010 Track architectuur als hefboom in de zorgLac 2010 Track architectuur als hefboom in de zorg
Lac 2010 Track architectuur als hefboom in de zorg
 
Lac 2006 achilles en de schildpad
Lac 2006 achilles en de schildpadLac 2006 achilles en de schildpad
Lac 2006 achilles en de schildpad
 
Lac 2005 implementatie soa provincie gelderland
Lac 2005 implementatie soa provincie gelderlandLac 2005 implementatie soa provincie gelderland
Lac 2005 implementatie soa provincie gelderland
 
4 soa basisconcepten
4 soa basisconcepten4 soa basisconcepten
4 soa basisconcepten
 
3 software architectuur
3 software architectuur3 software architectuur
3 software architectuur
 
2 enterprise architectuur
2 enterprise architectuur2 enterprise architectuur
2 enterprise architectuur
 
1 introductie architectuur
1 introductie architectuur1 introductie architectuur
1 introductie architectuur
 
Congres: Ketenregie in Facility Management - Workshop Alliander sourcing th...
Congres: Ketenregie in Facility Management -  Workshop Alliander sourcing th...Congres: Ketenregie in Facility Management -  Workshop Alliander sourcing th...
Congres: Ketenregie in Facility Management - Workshop Alliander sourcing th...
 
Congres: Ketenregie in Facility Management - Het FB van RIVM in regie
Congres: Ketenregie in Facility Management - Het FB van RIVM in regieCongres: Ketenregie in Facility Management - Het FB van RIVM in regie
Congres: Ketenregie in Facility Management - Het FB van RIVM in regie
 
Congres: Ketenregie in Facility Management - Presentatie Leo Schunck
Congres: Ketenregie in Facility Management - Presentatie Leo SchunckCongres: Ketenregie in Facility Management - Presentatie Leo Schunck
Congres: Ketenregie in Facility Management - Presentatie Leo Schunck
 

Lac2004 werken onder architectuur

 • 2. 5RE 3RHOV +DQV .RRSPDQ 6HQLRU $GYLVHXU 0DQDJHU $UFKLWHFWXXU 7ZQVWUD *XGGH ,QQRYDWLH 9*=,=$ JURHS
 • 3. *URRWVWH ]RUJYHU]HNHUDDU LQ 1HGHUODQG UXLP PLOMRHQ YHU]HNHUGHQ =LHNHQIRQGV 3DUWLFXOLHU PHGHZHUNHUV ORFDWLHV 9HUNRRS ± GLUHFW SDUWLFXOLHU RI FROOHFWLYLWHLW
 • 5. 0DUNW =RUJ :HUNJHYHU DDQELHGHU 9HU]HNHUGH 6WDQGDDUG YHU]HNHULQJ =RUJ YHU]HNHUDDU
 • 6. 9ROZDVVHQKHLG ZHUNHQ RQGHU DUFKLWHFWXXU %HODQJULMN HQ FRQVHTXHQWLHV QHPHQ 9ROZDVVHQKHLG %HODQJULMN PDDU ODVWLJ *HHQ RQGHUZHUS
 • 7. :HUNHQ RQGHU DUFKLWHFWXXU ELM 9*= LQ GH WLMG XLWJH]HW (UYDULQJVFXUYH 9*= 9ROZDVVHQKHLG WLMG
 • 8. :HUNHQ RQGHU DUFKLWHFWXXU ELM 9*= RPVODJSXQWHQ (UYDULQJVFXUYH 9*= (UYDULQJVFXUYH 9*= 9ROZDVVHQKHLG (HUVWH 2QWZHUS LPSOHPHQ 'RRUVWDUW 9HUYROJ WDWLH
 • 9. 9LVLH RS YHUDQGHUHQ JHNR]HQ YRRU ³JHHO´ (U YHUDQGHUW LHWV *DDQ YRRU GH DOV MH EHVW KDDOEDUH RYHUNRHSHOHQGH RSORVVLQJ EHODQJHQ ELM HONDDU NXQW EUHQJHQ UXLPWH ODWHQ YRRU RQGHUKDQGHOLQJHQ ]RUJ GUDJHQ YRRU 1HX]HQ ULFKWHQ GUDDJYODN
 • 10. $QDOVHPRGHO 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ 'UDDJYODN
 • 11. $QDOVHPRGHO 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ 'UDDJYODN
 • 12. $QDOVHPRGHO 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ 'UDDJYODN
 • 13. 2QWZHUSIDVH 3UREOHHPGLPHQVLH YHUJURWHQ XXU RQWLQXwWHLW 6WDQGDDUG 6HUYLFH LQIRUPDWLH 9HU]HNHULQJ YHUOHQLQJ YRRU]LHQLQJ
 • 14. 2QWZHUSIDVH 'UDDJYODN YHUJURWHQ 'H WRHNRPVW EHVWDDW DO
 • 16. 2QWZHUSIDVH 'UDDJYODN YHUJURWHQ RPPXQLFDWLH LQWUDQHW ' UDSSRUWDJH :HUNRYHUOHJ 3THVEGLXKIZIV 7XYYVKVSIT .S *VERO /RMTTIRFIVK ,IRRMI ,SPXQER 7GLIRO 1EVXMR *VERO 4VSNIGX /VSSR IVX ;MPJVMH 0SVEMRI 3THEQ WIGVIXEVMEEX /SIRIQER 3TLIMN 0MI%,YIR 1MVNEQ HI :VMIW 4VSNIGXQEREKIV 6SF 4SIPW /PEROFSVHKSIT 4VSNIGXKVSIT .SLER 7GLIPPIRW .EGUYIPMRI .ER ,EVSPH .S]GI .SW (YFSMW 1 O O . + X 7M
 • 17. (HUVWH LPSOHPHQWDWLH 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ 'UDDJYODN
 • 18. (HUVWH LPSOHPHQWDWLH 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ 'UDDJYODN
 • 19. (HUVWH LPSOHPHQWDWLH SUREOHHP ZHUG NOHLQHU ³:H KHEEHQ JHHQ ³20 KSH LV RYHU DFWXHHO SUREOHHP ODWHQ ZH QX PDDU HLJHQOLMN ]LMQ ZH ZHO ZHHU PHW EHLGH EHQHQ WHYUHGHQ´ RS GH JURQG VWDDQ ´ ³6WDQGDDUG YHU]HNHULQJ LV QRJ YHU ZHJ´
 • 20. (HUVWH LPSOHPHQWDWLH 'UDDJYODN ZHUG NOHLQHU ,N KHE QX PLQGHU JHOG HQ FDSDFLWHLW ³+HW LV HHQ ,7 YRRU HLJHQ SODQQHQ :DW OHYHUW SUREOHHP KLHU KHW PLMQ ZLO LN QLHWV PHH VSHFLILHNH WH PDNHQ DIGHOLQJ RS KHEEHQ ´
 • 21. 'RRUVWDUW 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ 'UDDJYODN
 • 22. 'RRUVWDUW 3UREOHPHQ YHUJURWHQ :LH ]RUJW YRRU GH DDQVOXLWLQJ 6WDQGDDUG YHU]HNHULQJ NRPW GLFKWELM 9HUQLHXZLQJV SURJUDPPD
 • 23. 'RRUVWDUW 'UDDJYODN YHUJURWHQ 6DPHQVWHOOLQJ 9HUWURXZHQ GRRU +HOSHQGH DUFKLWHFWXXUJURHS YDNPDQVFKDS +DQG 2EMHFWLHI 7GIREVMS W WIPIGXMIGVMXIVME -78
 • 24. 9HUYROJ 3UREOHPHQ 2SORVVLQJHQ 'UDDJYODN
 • 25. 9HUYROJ 3UREOHPHQ YHUJURWHQ RQVHTXHQWLHV VFKHWVHQ YDQ QLHW GRRUJDDQ RS LQJHVODJHQ ZHJ ZKLFK LV VLPLODU WR FOLPELQJ WKH 0RXQW (YHUHVW DPS DPS DPS $UFKLWHFWXXU SULQFLSHV HQ ULFKWOLMQHQ %DVH DPS
 • 26. 9HUYROJ 'UDDJYODN YHUJURWHQ a’’aF §ab˜*pVFm˜=F˜4pm›am¤»›Fa›˜¦m˜=F˜ amOph›aF¦pp«aFmamV˜*ab˜ !˜Fm˜pz=›˜ =F«F˜m=¦pp§=Fm˜*aF=›˜ph˜›F˜ F¨4FddFFm˜am˜=F˜hc› _ pFdFm pOF’’apmFdF =c4^›aVF am=˜¢¬¬Q˜ am=˜¢¬¬T˜ ^F**Fm˜ddF˜ §FcFm˜§F˜¦pp˜ am=˜¢¬¬Q˜ =aF4›˜
 • 27. m˜¢¬¬Q˜^F**Fm˜ G¬~˜¦m˜pm«F˜ mFhFm˜§F˜ *F›pccFmFm˜ §F˜=F˜O¤m=hFm›Fm˜ 4›a¦a›Fa›Fm˜ 4›aFO˜=FFd˜am˜ ›pFVmV˜›p›˜ ¦m˜=F˜
 • 29. _=pFdFm 4pmOph˜
 • 30. _ 4›¤FdF˜ VF»hzdFhFm›FF= VpF=VFcF¤=˜ «pVama›aF¦Fm 4^a›F4›¤¤_ zpbF4›zdm cFmma’ mO˜˜¢¬¬T˜ d
 • 32. m˜¢¬¬Q˜^F**Fm˜ §p=Fm˜ddF˜
 • 33. ˜ F=ap˜¢¬¬T˜^F**Fm˜ §F hamahd˜T˜OphFdF˜ §F˜=F˜*d¤§=¤c VFFd›FF=F˜ §F˜FFm˜VpF=VFcF¤=˜ ¢¬¬T zpOF’’apmFdF˜=F*››Fm˜ ¤a›VF§Fc›˜¦pp˜=F˜ am¦F’›FamVFm˜VF›pF›’›˜ Fm˜OVF’›Fh=˜Fda’›aF_ ^F** VF¦pF=˜hF›˜4^a›F4›Fm˜ VFmFaFcF˜4phzpmFm›Fm˜ pz˜*’a’˜¦m˜FFm˜ zdm˜¦pp˜=F˜
 • 34. hz¤d’˜ z4›F *¤a›Fm˜^F›˜ !˜ ¦m˜=F˜
 • 35. hz¤d’˜ ’›m==˜4^a›F4›¤¤ 4^a›F4›¤¤ ¤ =phFam 4^a›F4›¤¤ ¤=a› ph›˜% ^Fzpam› m›§accFdFm ¤*da4›aF FVF¦Fm’_ zp4F=¤F˜ F¦d¤FFm˜Fm F4p«p pFVmV p=hz ›pF›’ hcFm c¤a’ pz’›FddFm ¦F*F›FFm
 • 36. m’zmmamVFm pF›’Fm˜Fm˜
 • 37. m_ % !˜% pma›pamV˜ Fama4^›Fm ›pF›’ pm=F˜›OFd Fc›a’ ¤a›¦pF !a F’›¤amV %˜F¦d¤›aF’ ’^Fzpam›˜ F¦d¤FFm ˜¢¬¬T a4›a« =h p=hz
 • 39. !
 • 40. 6DPHQYDWWHQG :HUNHQ RQGHU DUFKLWHFWXXU YDQXLW JHOH YHUDQGHUEHQDGHULQJ ‡ +HW DDQWDO RSORVVLQJHQ LV EHSHUNW ‡ 2SORVVLQJVUXLPWH LV WH YHUJURWHQ GRRU ± PHHU PHQVHQ SUREOHPHQ WH ODWHQ HUYDUHQ ± GUDDJYODN WH YHUJURWHQ ‡ (ONH IDVH YDQ YROZDVVHQKHLG YUDDJW RP HHQ DQGHUH EHQDGHULQJ
 • 41. 9UDJHQ ‡ ,V GH]H EHQDGHULQJ KHUNHQEDDU ‡ =LMQ HU VRRUWJHOLMNH RI DQGHUH HUYDULQJHQ ‡ =RX GLW RRN ELM DQGHUHQ ZHUNHQ 5RE 3RHOV USH#WJQO +DQV .RRSPDQ KDQVNRRSPDQ#YJ]QO