SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 7
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Pentru Brukenthal si cultura romana
Petiție pentru Muzeul Brukenthal și pentru cultura română
http://www.petitieonline.com/pentru_bruk
enthal_si_cultura_romana


Vă invităm să citiți și să semnați această petiție adresată Ministrului Culturii din
România. guvernului român, președinției, membrilor comisiilor de cultură din Parlament
și oricui se simte responsabil pentru soarta culturii române

În ultimele zile, am aflat despre evacuarea muzeelor de la Gala ți, Oradea și Bra șov din fostele lor
clădiri. Aceste frumoase reședințe, rechiziționate în timpul regimului comunist, au fost retrocedate,
în cele din urmă, proprietarilor lor de drept. În consecin ță, muzeele însele au fost mutate în
blocuri, cazărmi, sau nicăieri. Nu există bani pentru muzee noi și nu există legi în România care să
protejeze patrimoniul cultural în astfel de situații, deși colec țiile muzeelor sunt proprietate de stat.

Săptămâna trecută, Palatul Brukenthal (un complex de șase muzee) din Sibiu a trebuit să- și
închidă temporar porțile pentru public, din cauza lipsei de fonduri de la buget. Între timp, s-au
primit banii necesari de la Ministerul Culturii, care îi vor permite să func ționeze în continuare - dar
cât timp pâna când situația se va repeta?

Samuel von Brukenthal, guvernatorul Habsburg al Transilvaniei, a adunat prima dintre colec țiile
muzeului în jurul anului 1790, deschisă publicului în 1817, făcând din acest minunat muzeu una
dintre cele mai vechi instituții de acest gen din România. Construit între 1778-1788 ca re ședin ță
particulară, complexul muzeal de azi găzduiește peste 1.000 de lucrări ale unor arti ști ca Van
Mieris, Carriera, da Cadore, Raoux, Van Dyck, Rubens și Titian, și expune adesea lucrări de artă
contemporană ale unor artiști locali, create în mod expres pentru muzeu.

Sub-finanțarea culturii este cronică în România. Muzeul Brukenthal este sub-finan țat de cinci ani și
i s-a cerut în mod absurd să se auto-finan țeze. O institu ție culturală, mai ales una de talia
Brukenthalului, NU ar trebui să se auto-finanțeze, mai ales că veniturile cerute au crescut în ultimii
cinci ani. Bugetul destinat culturii în România este cel mai mic, și totu și, când e nevoie de tăieri,
ele se fac de aici, mai mult decât din alte părți. Legea managementului cultural este bună în sine,
dar sistemul de contabilitate datează din anii șaizeci, iar mentalitățile și atitudinea sunt staliniste.

Muzeul Brukenthal, distins cu Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural - Europa Nostra
- în 2010, atrage mii de vizitatori zilnic. Doar pe 5 aprilie, au fost înregistra ți 4.000 de vizitatori, în
ciuda recentei închideri parțiale. Este o institu ție mai mult decât viabilă, care trăie ște și respiră
bogăția culturii, istoriei, folclorului și legendei.
Nu este o coincidență faptul că Sibiul a fost ales Capitala Culturală europeană în 2007. Ora șul este
cunoscut nu doar pentru faptul că găzduie ște cel mai vechi muzeu din țară, ci și primul spital din
România (1292), prima farmacie (1494), tot aici fiind tipărită și prima carte în limba română
(1544). Prima mentiune documentara pentru Sibiu datează din vremurile romanilor, iar ora șul a
fost fondat pe vestigiile unei vechi așezări, probabil slave, la mijlocul secolului al XII-lea. Prima
mențiune despre cetate datează din 1191, iar Sibiul este oraș din 1366.

Rușinoasa situație recentă de la Brukenthal, si evacuarile muzeelor din alte parti din tara, in curs
sau iminente, sunt legate de soarta în declin rapid a culturii române, care va continua în absen ța
unei restructurări totale a sistemului învechit care persistă și acum. Facem apel la o dezbatere
publică despre soarta culturii române in secolul XXI, la care să participe Ministerul Culturii,
muzeele, instituțiile culturale, ONG-urile, pentru:

a) a discuta despre adoptarea și aplicarea legilor care să protejeze patrimoniul cultural

b) a defini cursul reformelor atât de disperat necesare în acest domeniu vital pentru viitorul
României.

Trebuie să spargem zidul de tăcere și indiferență. Trebuie să arătăm că ne pasă de cultură.Petition for the Brukenthal Museum and for Romanian Culture

We invite you to read and sign this petition addressed to the Minister of Culture of Romania, the
Romanian  government,  the  presidency,  members  of  the  Romanian  Parliament's  culture
commissions, and to whoever feels responsible for the fate of Romanian culture:

In recent days, the eviction of museums in Galati, Oradea and Brasov from their former homes
have come to our attention. These beautiful residences were requisitioned under the communist
regime and have at last been returned to their rightful owners. As a result,      the museums
themselves have been relegated to apartment blocks, army barracks or nowhere at all. There is no
money for new museums and there are no laws in Romania that protect cultural heritage in such a
situation, even though the collections are state property.

Last week, the lovely Brukenthal Palace (a complex of six museums) in Sibiu had to temporarily
close its doors to the public due to lack of funds through budget cuts. It has since received a sum
from the Ministry of Culture which should keep it going for a little while – but for how long and will
it happen again?

Samuel von Brukenthal, the Habsburg governor of Transylvania, established the first of the
museum's collections in around 1790 which were officially opened to the public in 1817 making
this lovely museum the oldest institution of its kind in Romania. Built between 1778-1788 as a
private home, the modern day museum complex is home to over 1,000 works of art by artists
such as Van Mieris, Carriera, da Cadore, Raoux, Van Dyck, Rubens and Titian, and often includes
contemporary works commissioned by local artists especially for the museum.

The under-budgeting of culture is chronic in Romania. The Brukenthal Museum has been under-
financed for the last five years, and has been absurdly requested to self-finance. A cultural
institution, especially one such as the Brukenthal, should NOT have to self-finance, especially when
the revenues demanded have increased over the last five years. The budget put aside for culture
in Romania is the lowest, and still cuts are made from it more than any other budget. The law of
cultural management itself is a good one, but the accounting system dates back to the ‘60s whilst
mentality and attitude smacks of the Stalin era.

The Brukenthal Museum, awarded the European Union Prize for Cultural Heritage - Europa Nostra -
in 2010, draws thousands of visitors every day. On 5 th April alone, 4,000 visitors were counted
despite its partial closure. It is a more than viable institution that lives and breathes the richness
of culture, history, folk-lore and legend.

It is not by coincidence that Sibiu was elected European Culture Capital in 2007. As well as being
known for the oldest museum in the country, Sibiu was also home to the first hospital in Romania
(1292), the first pharmacy (1494) and the printing of the first book in the Romanian language
(1544). The first documented mention for Sibiu dates back to Roman times and the city was
founded on the site of an old settlement, probably Slavic, in the mid-XII century. The first mention
of the fortress dates from 1191 and Sibiu has been a city in itself since 1366.

The shameful situation recently seen at the Brukenthal along with the evictions underway or
looming in other parts of the country are part and parcel of the rapidly declining fortunes of
Romanian culture, which will continue unless there is a complete overhaul of the antiquated
system currently in place. We call for a public debate on the fate of Romanian culture in the 21st
century, involving the Ministry of Culture, museums, cultural institutions and NGOs to:a)  discuss the adoption and application of laws that would protect the country’s cultural heritage

b)  define the course of reforms so desperately needed in this vital sector for the future of
Romania.

We must put an end to the silence and indifference. We must show that culture matters.Bittschrift für das Brukenthalmuseum und die rumänische KulturWir bitten Sie, diese an das Kulturministerium Rumäniens, an die rumänische Regierung, das
Präsidentschaftsamt, die Mitglieder der Kulturausschüsse des Parlaments sowie an all jene, die sich
für das Schicksal der rumänischen Kultur verantwortlich fühlen, gerichtete Petition zu lesen und zu
unterzeichnen.

In den letzten Tagen haben wir herausgefunden, dass weitere Museen sprich Galatz, Großwardein
und Kronstadt, die ursprünglichen Gebäuden verlassen mussten. Diese schönen Gebäuden wurden
während des komunistischen Regimes zurückgegeben, schließlich heutzutage an ihren jeweiligen
Inhaber rückübertragen. Folglich wurden die oben erwähnten Museen dazu gezwungen den
Wohnsitz zu verlassen und sich selbst nach Wohnblocks, Kasernen oder jedwelchen Orten
umzuschauen. Geld ist knapp, dadurch gibt es keine Möglichkeit neue Museen zu bauen. Mehr
hinaus gibt es innerhalb Rumäniens kein Gesetz, wodurch unsere kulturelle Erbe geschützt werden
kann, ohwohl die genannten Sammlungen dem Staat angehören.

Letzte  Woche,  das  schöne  Brukenthalpalais  (insgesamt  sechs  Museen  umfassend)  aus
Hermannstadt musste seine Tore für die Besucher teilweise schließen, weil es an Geld vom Budget
fehlte. In der Zwischenzeit hat das Brukenthalpalais eine Geldsumme von dem Ministerium für
Kultur erhalten. Diese sollte für eine Weile ausreichen – aber für wie lange und wie oft wird sich
das wiederholen, weiß keiner Bescheid!

Samuel von Brukenthal, Habsburgs Gouverneur von Siebenbürgen, trug die erste Sammlung des
Museums um das Jahr 1790 zusammen, und 1817 war diese bereits dem Publikum zugänglich und
machte das Museum zu einer der ältesten einschlägigen Einrichtungen auf dem Gebiete
Rumäniens. Errichtet zwischen 1778-1788 als privater Wohnsitz, beherbergt der Museumskomplex
gegenwärtig über 1.000 Werke von Künstlern wie Van Mieris, Carriera, da Cadore, Raoux, Van
Dyck, Rubens und Tizian und stellt oft speziell für das Museum angefertigte Arbeiten von lokalen
Hermannstädter Gegenwartskünstlern aus.

Die Unterfinanzierung der Kultur ist ein chronisches Übel in Rumänien. Das Brukenthalmuseum ist
seit fünf Jahren unterfinanziert und wurde absurderweise aufgefordert, sich selbst zu finanzieren.
Eine Kultureinrichtung, dazu eine von der Größe des Brukenthals, sollte sich NICHT selbst
finanzieren, vor allem auch da die geforderten Einnahmen in den letzten fünf Jahren gestiegen
sind. Das in Rumänien für die Kultur bestimmte Budget ist das kleinste, und trotzdem wird es,
sooft Kürzungen notwendig sind, als erstes und in größerem Ausmaße als jene anderer Bereiche
gekürzt. An sich ist das Kulturmanagementgesetz gut, aber das Buchhaltungssystem stammt aus
den 1960er Jahren, während Mentalität und Haltung stalinistisch sind.

Das Brukenthalmuseum, das 2010 den Preis der Europäischen Union für Kulturerbe Europa
Nostra erhalten hat, zieht täglich Tausende von Besuchern an. Allein am 5. April wurden 4.000
Besucher verzeichnet – trotz der teilweisen Schließung. Es ist eine mehr als lebensfähige
Einrichtung, die den Reichtum von Kultur, Geschichte, Folklore und Legende vermittelt.

Es ist kein Zufall, dass Hermannstadt für das Jahr 2007 zur Europäischen Kulturhauptstadt gekürt
wurde. Die Stadt ist nicht bloß für das älteste Museum des Landes bekannt – hier gibt es auch das
älteste Krankenhaus Rumäniens (1292), die erste Apotheke (1494) und ebenfalls hier wurde das
erste Buch in rumänischer Sprache gedruckt (1544). Zum ersten Mal wurde das Gebiet um das
heutige Sibiu in einer Urkunde aus dem Jahre 1191 unter dem Namen Praepositum Cibiniensem
erwähnt,  obwohl das Gebiet bereits im 3. Jahrhundert von einer romanisierten Bevölkerung
besiedelt gewesen war. Der Ort ist seit 1366 eine Stadt.

Sowohl die schändliche rezente Situation des Brukenthalmuseums als auch die laufenden
Aussiedlungen der Museen in anderen Teilen des Landes, sind mit dem rapiden Niedergang der
rumänischen Kultur, der aber fortfahren wird, eng verbunden. Das ist eine Folge des veralteten
Systems, das jetzt noch besteht, welches neugestaltet werden muss. Wir rufen auf zu einer
öffentlichen Debatte über das Schicksal der rumänischen Kultur im XXI. Jahrhundert, an der das
Kulturministerium, die Museen, die Kultureinrichtungen und NGO-s teilnehmen sollten, für:

a)  die Durchsetzung von Gesetzen, in Rahmen dessen das kulturelle Erbe geschützt werden kann

b) die Bestimmung der Richtung der verzweifelt notwendigen Reformen für diesen so vitalen
Bereich für die Zukunft Rumäniens

Wir müssen die Mauer des Schweigens und der Gleichgültigkeit niederreißen. Wir müssen zeigen,
dass uns Kultur etwas wert ist.Pétition pour le Musée Brukenthal et pour la culture roumaineNous vous invitons à lire et à signer cette pétition, adressée au Ministre roumain de la
Culture, au gouvernement roumain, à la Présidence, aux membres des commissions de
culture du Parlement roumain et à quiconque se sent responsable du sort de la culture
roumaine.

Ces derniers jours, des nouvelles concernant l'évacuation des musées de Galati, Oradea et Brasov
nous sont parvenues. Ces jolies résidences, réquisitionnées au temps du régime communiste, ont
été finalement retournées à leurs propriétaires de droit. En conséquence, les musées eux mêmes
ont été relégués dans des immeubles d'appartements, dans des casernes militaires, ou nulle part.
Il n'y pas d'argent pour de nouveaux musées et il n'y pas de lois en Roumanie pour protéger le
patrimoine culturel dans une telle situation, même si les collections sont la propriété de l'état.

La semaine passée, le magnifique Palais Brukenthal (un complexe de six musées) de Sibiu a dû
fermer ses portes au public, du moins partiellement, faute de fonds budgétaires. Entre temps, il a
reçu une somme du Ministère de la Culture, qui devrait lui suffire pour quelque temps, - mais pour
combien de temps, et est-ce que cette situation ne va pas se répéter?

Samuel von Brukenthal, nommé gouverneur de la Transylvanie en 1777, monta la première des
collections du musée vers 1790. La collection fut exposée au grand public en 1817, ce qui fait de
ce charmant musée l'une des plus anciennes institutions de ce genre de Roumanie.

Construit entre 1778-1788 comme résidence privée, le complexe muséal d'aujourd'hui rassemble
plus de 1,000 œuvres de maîtres tels Van Mieris, Carriera, da Cadore, Raoux, Van Dyck, Rubens et
Titien, et expose souvent des œuvres d'art contemporain créées par des artistes locaux
spécialement pour le musée.

Le sous-financement de la culture est chronique en Roumanie. Le Musée Brukenthal est sous-
financé depuis cinq années, et aussi absurde que cela puisse être, on lui a demandé de
s’autofinancer. Une institution culturelle, surtout de la taille du Brukenthal, NE DEVRAIT PAS être
obligée de s'autofinancer, d’autant plus que les demandes de revenus ne cessent de monter depuis
cinq ans. Bien que la part du budget destinée à la culture en Roumanie soit la plus faible de toutes,
c’est celle que le gouvernement ne cesse de diminuer. La loi régissant la gestion du patrimoine est
louable, mais la comptabilité date des années soixante et les mentalités et l'attitude sont
staliniennes.

Le Musée Brukenthal, qui s’est vu décerner le Prix de l'Union Européenne pour le Patrimoine
Culturel - Europa Nostra – en 2010, reçoit des milliers de visiteurs chaque jour. Rien que le 5 avril,
il a enregistré 4,000 visiteurs, en dépit de la récente clôture partielle. L'institution est plus que
viable, car elle vit et respire la richesse de la culture, de l'histoire, du folklore et de la légende.

Ce n'est pas une coïncidence que Sibiu ait été élue Capitale Culturelle Européenne en 2007. La
ville est connue non seulement parce qu'elle abrite le plus ancien musée du pays, mais aussi le
premier hôpital de Roumanie (1292), la première pharmacie (1494), et c'est aussi ici que fut
imprimé le premier livre en langue roumaine (1544). La premiere mention documentaire pour
Sibiu date des temps des Romains, et la ville fut fondée sur les vestiges d'un ancien site,
probablement slave, au milieu du XIIème siècle. La première mention de la forteresse date de
1191, et Sibiu est une ville depuis 1366.

La honteuse situation récente du Brukenthal, ainsi que les évacuations en cours ou imminentes
dans d'autres parts du pays, sont liées à l’effritement soutenu de la culture roumaine qui ne
cessera de continuer tant que le système vétuste qui régit le pays à l’heure actuelle reste en place.
Nous faisons appel à un débat public sur le sort de la culture roumaine au XXIème siècle, qui
devrait impliquer le Ministère de la Culture, les musées, les institutions culturelles, les ONG, pour:

a) discuter l'adoption et l'application de lois qui protégent le patrimoine culturel

b) définir le cours des réformes si désespérément nécessaires dans ce secteur si vital pour le futur
de la Roumanie.

Il faut mettre fin au silence et à l’indifférence. Il faut montrer que la culture compte.English version: Sair Jay

Romanian version: Roxana Dascalu

German version: Michael Astner, Oana Lăzăroiu

French version: Roxana Dascalu, Cecilia Nicholas
louable, mais la comptabilité date des années soixante et les mentalités et l'attitude sont
staliniennes.

Le Musée Brukenthal, qui s’est vu décerner le Prix de l'Union Européenne pour le Patrimoine
Culturel - Europa Nostra – en 2010, reçoit des milliers de visiteurs chaque jour. Rien que le 5 avril,
il a enregistré 4,000 visiteurs, en dépit de la récente clôture partielle. L'institution est plus que
viable, car elle vit et respire la richesse de la culture, de l'histoire, du folklore et de la légende.

Ce n'est pas une coïncidence que Sibiu ait été élue Capitale Culturelle Européenne en 2007. La
ville est connue non seulement parce qu'elle abrite le plus ancien musée du pays, mais aussi le
premier hôpital de Roumanie (1292), la première pharmacie (1494), et c'est aussi ici que fut
imprimé le premier livre en langue roumaine (1544). La premiere mention documentaire pour
Sibiu date des temps des Romains, et la ville fut fondée sur les vestiges d'un ancien site,
probablement slave, au milieu du XIIème siècle. La première mention de la forteresse date de
1191, et Sibiu est une ville depuis 1366.

La honteuse situation récente du Brukenthal, ainsi que les évacuations en cours ou imminentes
dans d'autres parts du pays, sont liées à l’effritement soutenu de la culture roumaine qui ne
cessera de continuer tant que le système vétuste qui régit le pays à l’heure actuelle reste en place.
Nous faisons appel à un débat public sur le sort de la culture roumaine au XXIème siècle, qui
devrait impliquer le Ministère de la Culture, les musées, les institutions culturelles, les ONG, pour:

a) discuter l'adoption et l'application de lois qui protégent le patrimoine culturel

b) définir le cours des réformes si désespérément nécessaires dans ce secteur si vital pour le futur
de la Roumanie.

Il faut mettre fin au silence et à l’indifférence. Il faut montrer que la culture compte.English version: Sair Jay

Romanian version: Roxana Dascalu

German version: Michael Astner, Oana Lăzăroiu

French version: Roxana Dascalu, Cecilia Nicholas

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Some of red_naxela’s photographs
Some of red_naxela’s photographsSome of red_naxela’s photographs
Some of red_naxela’s photographsrednaxela24
 
Business Communication
Business CommunicationBusiness Communication
Business CommunicationBabu Rao
 
Can You Trust What You Read In (Scientific and News)papers?
Can You Trust What You Read In (Scientific and News)papers?Can You Trust What You Read In (Scientific and News)papers?
Can You Trust What You Read In (Scientific and News)papers?Ivan Oransky
 
We Are All Gatekeepers Now: Scrutiny of Science Goes Public
We Are All Gatekeepers Now: Scrutiny of Science Goes PublicWe Are All Gatekeepers Now: Scrutiny of Science Goes Public
We Are All Gatekeepers Now: Scrutiny of Science Goes PublicIvan Oransky
 
Re interactive game_three
Re interactive game_threeRe interactive game_three
Re interactive game_threeSchool
 
Post-Publication Peer Review in Science: Reflections on Retractions and Med...
Post-Publication Peer Review in Science: Reflections on Retractions and Med...Post-Publication Peer Review in Science: Reflections on Retractions and Med...
Post-Publication Peer Review in Science: Reflections on Retractions and Med...Ivan Oransky
 
Web 2 0 knowledge management and social networking- why should i care
Web 2 0 knowledge management and social networking- why should i careWeb 2 0 knowledge management and social networking- why should i care
Web 2 0 knowledge management and social networking- why should i careDani
 
HungryHippie – Echelon Malaysia Satellite pitch 2013
HungryHippie – Echelon Malaysia Satellite pitch 2013HungryHippie – Echelon Malaysia Satellite pitch 2013
HungryHippie – Echelon Malaysia Satellite pitch 2013Jun Yuen Lim
 
APV Engineered Coatings Company Overview
APV Engineered Coatings Company OverviewAPV Engineered Coatings Company Overview
APV Engineered Coatings Company OverviewAPV Engineered Coatings
 
How Do We Know What We Know?
How Do We Know What We Know?How Do We Know What We Know?
How Do We Know What We Know?Ivan Oransky
 
Bachelor of Computer Science
Bachelor of Computer ScienceBachelor of Computer Science
Bachelor of Computer Sciencehansmelo
 
poem de Toma George Maiorescu și un articol de Alin Fumurescu
poem de Toma George Maiorescu și un articol de Alin Fumurescupoem de Toma George Maiorescu și un articol de Alin Fumurescu
poem de Toma George Maiorescu și un articol de Alin FumurescuEmanuel Pope
 
7th grade questions right V.S. age
7th grade questions right V.S. age7th grade questions right V.S. age
7th grade questions right V.S. ageAaronZ1
 
Webinar slides on "New Frontiers in Microinsurance Distribution"
Webinar slides on "New Frontiers in Microinsurance Distribution"Webinar slides on "New Frontiers in Microinsurance Distribution"
Webinar slides on "New Frontiers in Microinsurance Distribution"Impact Insurance Facility
 
Caietul nr. 10 al Grupului de reflecție privind problemele democrației reale
Caietul nr. 10 al Grupului de reflecție privind problemele democrației reale Caietul nr. 10 al Grupului de reflecție privind problemele democrației reale
Caietul nr. 10 al Grupului de reflecție privind problemele democrației reale Emanuel Pope
 
Mobile web me2day_seminar
Mobile web me2day_seminarMobile web me2day_seminar
Mobile web me2day_seminarSang-il Jung
 
DESPRE UNELE SENSIBILITĂȚI DEMOCRATICE (6),autor Corneliu LEU
DESPRE UNELE SENSIBILITĂȚI DEMOCRATICE (6),autor Corneliu LEUDESPRE UNELE SENSIBILITĂȚI DEMOCRATICE (6),autor Corneliu LEU
DESPRE UNELE SENSIBILITĂȚI DEMOCRATICE (6),autor Corneliu LEUEmanuel Pope
 

Andere mochten auch (20)

Some of red_naxela’s photographs
Some of red_naxela’s photographsSome of red_naxela’s photographs
Some of red_naxela’s photographs
 
Rutgers
RutgersRutgers
Rutgers
 
Business Communication
Business CommunicationBusiness Communication
Business Communication
 
Can You Trust What You Read In (Scientific and News)papers?
Can You Trust What You Read In (Scientific and News)papers?Can You Trust What You Read In (Scientific and News)papers?
Can You Trust What You Read In (Scientific and News)papers?
 
We Are All Gatekeepers Now: Scrutiny of Science Goes Public
We Are All Gatekeepers Now: Scrutiny of Science Goes PublicWe Are All Gatekeepers Now: Scrutiny of Science Goes Public
We Are All Gatekeepers Now: Scrutiny of Science Goes Public
 
Re interactive game_three
Re interactive game_threeRe interactive game_three
Re interactive game_three
 
Post-Publication Peer Review in Science: Reflections on Retractions and Med...
Post-Publication Peer Review in Science: Reflections on Retractions and Med...Post-Publication Peer Review in Science: Reflections on Retractions and Med...
Post-Publication Peer Review in Science: Reflections on Retractions and Med...
 
Web 2 0 knowledge management and social networking- why should i care
Web 2 0 knowledge management and social networking- why should i careWeb 2 0 knowledge management and social networking- why should i care
Web 2 0 knowledge management and social networking- why should i care
 
HungryHippie – Echelon Malaysia Satellite pitch 2013
HungryHippie – Echelon Malaysia Satellite pitch 2013HungryHippie – Echelon Malaysia Satellite pitch 2013
HungryHippie – Echelon Malaysia Satellite pitch 2013
 
APV Engineered Coatings Company Overview
APV Engineered Coatings Company OverviewAPV Engineered Coatings Company Overview
APV Engineered Coatings Company Overview
 
How Do We Know What We Know?
How Do We Know What We Know?How Do We Know What We Know?
How Do We Know What We Know?
 
February 12, 2011
February 12, 2011February 12, 2011
February 12, 2011
 
May 2011 newsletter
May 2011 newsletterMay 2011 newsletter
May 2011 newsletter
 
Bachelor of Computer Science
Bachelor of Computer ScienceBachelor of Computer Science
Bachelor of Computer Science
 
poem de Toma George Maiorescu și un articol de Alin Fumurescu
poem de Toma George Maiorescu și un articol de Alin Fumurescupoem de Toma George Maiorescu și un articol de Alin Fumurescu
poem de Toma George Maiorescu și un articol de Alin Fumurescu
 
7th grade questions right V.S. age
7th grade questions right V.S. age7th grade questions right V.S. age
7th grade questions right V.S. age
 
Webinar slides on "New Frontiers in Microinsurance Distribution"
Webinar slides on "New Frontiers in Microinsurance Distribution"Webinar slides on "New Frontiers in Microinsurance Distribution"
Webinar slides on "New Frontiers in Microinsurance Distribution"
 
Caietul nr. 10 al Grupului de reflecție privind problemele democrației reale
Caietul nr. 10 al Grupului de reflecție privind problemele democrației reale Caietul nr. 10 al Grupului de reflecție privind problemele democrației reale
Caietul nr. 10 al Grupului de reflecție privind problemele democrației reale
 
Mobile web me2day_seminar
Mobile web me2day_seminarMobile web me2day_seminar
Mobile web me2day_seminar
 
DESPRE UNELE SENSIBILITĂȚI DEMOCRATICE (6),autor Corneliu LEU
DESPRE UNELE SENSIBILITĂȚI DEMOCRATICE (6),autor Corneliu LEUDESPRE UNELE SENSIBILITĂȚI DEMOCRATICE (6),autor Corneliu LEU
DESPRE UNELE SENSIBILITĂȚI DEMOCRATICE (6),autor Corneliu LEU
 

Ähnlich wie Pentru Brukenthal si cultura romana

Reiseführer Rumänien.pdf
Reiseführer Rumänien.pdfReiseführer Rumänien.pdf
Reiseführer Rumänien.pdfHasenchat Books
 
Estudiar Español Madrid - spanisch lernen in madrid
Estudiar Español Madrid - spanisch lernen in madridEstudiar Español Madrid - spanisch lernen in madrid
Estudiar Español Madrid - spanisch lernen in madridmadriderasmus.es
 
Reiseführer Hamburg.pdf
Reiseführer Hamburg.pdfReiseführer Hamburg.pdf
Reiseführer Hamburg.pdfHasenchat Books
 
Minisoggiorno linguistico Vienna 2018
Minisoggiorno linguistico Vienna 2018Minisoggiorno linguistico Vienna 2018
Minisoggiorno linguistico Vienna 2018ISTITUTOGRITTI
 
Prof. Dieter Kummer - Mitteldeutsche "Peter-Sodann-Bibliothek Staucha" mit So...
Prof. Dieter Kummer - Mitteldeutsche "Peter-Sodann-Bibliothek Staucha" mit So...Prof. Dieter Kummer - Mitteldeutsche "Peter-Sodann-Bibliothek Staucha" mit So...
Prof. Dieter Kummer - Mitteldeutsche "Peter-Sodann-Bibliothek Staucha" mit So...Zukunftswerkstatt
 
Infoscreen-Präsentation Stabi HH Dezember 2009
Infoscreen-Präsentation Stabi HH Dezember 2009Infoscreen-Präsentation Stabi HH Dezember 2009
Infoscreen-Präsentation Stabi HH Dezember 2009stabihh
 
Reiseführer Österreich.pdf
Reiseführer Österreich.pdfReiseführer Österreich.pdf
Reiseführer Österreich.pdfHasenchat Books
 
Museumsinfoblatt 02/03 2012
Museumsinfoblatt 02/03 2012Museumsinfoblatt 02/03 2012
Museumsinfoblatt 02/03 2012Ivana Scharf
 
3. Buchgassenfest. Frankfurter Literaturfestival
3. Buchgassenfest. Frankfurter Literaturfestival3. Buchgassenfest. Frankfurter Literaturfestival
3. Buchgassenfest. Frankfurter LiteraturfestivalClaus-Peter Leonhardt
 
programme Murten Classics 2015 (traduction M. Bellot)
programme Murten Classics 2015 (traduction M. Bellot)programme Murten Classics 2015 (traduction M. Bellot)
programme Murten Classics 2015 (traduction M. Bellot)Bellot Magali
 
IIS Gritti Mestre. Mini soggiorno a Vienna classe 3 frim 2016
IIS Gritti Mestre. Mini soggiorno a Vienna classe 3 frim 2016IIS Gritti Mestre. Mini soggiorno a Vienna classe 3 frim 2016
IIS Gritti Mestre. Mini soggiorno a Vienna classe 3 frim 2016ISTITUTOGRITTI
 
Experience History - Cividale del Friuli
Experience History - Cividale del FriuliExperience History - Cividale del Friuli
Experience History - Cividale del FriuliComunicatecivi
 
Lingualandeskunde Hamburg
Lingualandeskunde HamburgLingualandeskunde Hamburg
Lingualandeskunde HamburgMuravyeva
 

Ähnlich wie Pentru Brukenthal si cultura romana (20)

Reiseführer Rumänien.pdf
Reiseführer Rumänien.pdfReiseführer Rumänien.pdf
Reiseführer Rumänien.pdf
 
Estudiar Español Madrid - spanisch lernen in madrid
Estudiar Español Madrid - spanisch lernen in madridEstudiar Español Madrid - spanisch lernen in madrid
Estudiar Español Madrid - spanisch lernen in madrid
 
Reiseführer Hamburg.pdf
Reiseführer Hamburg.pdfReiseführer Hamburg.pdf
Reiseführer Hamburg.pdf
 
Minisoggiorno linguistico Vienna 2018
Minisoggiorno linguistico Vienna 2018Minisoggiorno linguistico Vienna 2018
Minisoggiorno linguistico Vienna 2018
 
Museumsnacht
MuseumsnachtMuseumsnacht
Museumsnacht
 
1 proekt yevropa-na_sh_dim
1 proekt yevropa-na_sh_dim1 proekt yevropa-na_sh_dim
1 proekt yevropa-na_sh_dim
 
Prof. Dieter Kummer - Mitteldeutsche "Peter-Sodann-Bibliothek Staucha" mit So...
Prof. Dieter Kummer - Mitteldeutsche "Peter-Sodann-Bibliothek Staucha" mit So...Prof. Dieter Kummer - Mitteldeutsche "Peter-Sodann-Bibliothek Staucha" mit So...
Prof. Dieter Kummer - Mitteldeutsche "Peter-Sodann-Bibliothek Staucha" mit So...
 
Warschau
WarschauWarschau
Warschau
 
"der stat briefe mit laden zu ordenen". Beispiele reichsstädtischer Archivbau...
"der stat briefe mit laden zu ordenen". Beispiele reichsstädtischer Archivbau..."der stat briefe mit laden zu ordenen". Beispiele reichsstädtischer Archivbau...
"der stat briefe mit laden zu ordenen". Beispiele reichsstädtischer Archivbau...
 
Infoscreen-Präsentation Stabi HH Dezember 2009
Infoscreen-Präsentation Stabi HH Dezember 2009Infoscreen-Präsentation Stabi HH Dezember 2009
Infoscreen-Präsentation Stabi HH Dezember 2009
 
PM Eisenach.pdf
PM Eisenach.pdfPM Eisenach.pdf
PM Eisenach.pdf
 
Temeschwar - Rumänien
Temeschwar - RumänienTemeschwar - Rumänien
Temeschwar - Rumänien
 
Reiseführer Österreich.pdf
Reiseführer Österreich.pdfReiseführer Österreich.pdf
Reiseführer Österreich.pdf
 
Konzept april 2011
Konzept april 2011Konzept april 2011
Konzept april 2011
 
Museumsinfoblatt 02/03 2012
Museumsinfoblatt 02/03 2012Museumsinfoblatt 02/03 2012
Museumsinfoblatt 02/03 2012
 
3. Buchgassenfest. Frankfurter Literaturfestival
3. Buchgassenfest. Frankfurter Literaturfestival3. Buchgassenfest. Frankfurter Literaturfestival
3. Buchgassenfest. Frankfurter Literaturfestival
 
programme Murten Classics 2015 (traduction M. Bellot)
programme Murten Classics 2015 (traduction M. Bellot)programme Murten Classics 2015 (traduction M. Bellot)
programme Murten Classics 2015 (traduction M. Bellot)
 
IIS Gritti Mestre. Mini soggiorno a Vienna classe 3 frim 2016
IIS Gritti Mestre. Mini soggiorno a Vienna classe 3 frim 2016IIS Gritti Mestre. Mini soggiorno a Vienna classe 3 frim 2016
IIS Gritti Mestre. Mini soggiorno a Vienna classe 3 frim 2016
 
Experience History - Cividale del Friuli
Experience History - Cividale del FriuliExperience History - Cividale del Friuli
Experience History - Cividale del Friuli
 
Lingualandeskunde Hamburg
Lingualandeskunde HamburgLingualandeskunde Hamburg
Lingualandeskunde Hamburg
 

Mehr von Emanuel Pope

Transfagarasanul (english version)- author Ion Nălbitoru - România
Transfagarasanul (english version)- author Ion Nălbitoru - RomâniaTransfagarasanul (english version)- author Ion Nălbitoru - România
Transfagarasanul (english version)- author Ion Nălbitoru - RomâniaEmanuel Pope
 
Transfăgărăşanul ( text in limba română) autor Ion Nălbitoru - România
Transfăgărăşanul ( text in limba română) autor Ion Nălbitoru - RomâniaTransfăgărăşanul ( text in limba română) autor Ion Nălbitoru - România
Transfăgărăşanul ( text in limba română) autor Ion Nălbitoru - RomâniaEmanuel Pope
 
''Bucurie cu Booklook'' , autor Roni Căciularu
 ''Bucurie cu Booklook'' , autor Roni Căciularu ''Bucurie cu Booklook'' , autor Roni Căciularu
''Bucurie cu Booklook'' , autor Roni CăciularuEmanuel Pope
 
Vestul Anatoliei -Priene, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei -Priene, autor Nick Sava Vestul Anatoliei -Priene, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei -Priene, autor Nick Sava Emanuel Pope
 
Vestul Anatoliei - Pergam, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei - Pergam, autor Nick Sava Vestul Anatoliei - Pergam, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei - Pergam, autor Nick Sava Emanuel Pope
 
Vestul Anatoliei - Perge, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei - Perge, autor Nick Sava Vestul Anatoliei - Perge, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei - Perge, autor Nick Sava Emanuel Pope
 
Vestul Anatoliei -Thermessos, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei -Thermessos, autor Nick SavaVestul Anatoliei -Thermessos, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei -Thermessos, autor Nick SavaEmanuel Pope
 
Vestul Anatoliei - Ephes, autor Nick Sava
 Vestul Anatoliei - Ephes, autor Nick Sava Vestul Anatoliei - Ephes, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei - Ephes, autor Nick Sava Emanuel Pope
 
Vestul Anatoliei- Dydima, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei- Dydima, autor Nick Sava Vestul Anatoliei- Dydima, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei- Dydima, autor Nick Sava Emanuel Pope
 
Vestul Anatoliei- 7 cetati, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei- 7 cetati, autor Nick SavaVestul Anatoliei- 7 cetati, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei- 7 cetati, autor Nick SavaEmanuel Pope
 
Vestul Anatoliei- Milet, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei- Milet, autor Nick SavaVestul Anatoliei- Milet, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei- Milet, autor Nick SavaEmanuel Pope
 
Regulamentul concursului de creație literară ''Ion Creangă'' , 2016
Regulamentul concursului de creație literară ''Ion Creangă'' , 2016Regulamentul concursului de creație literară ''Ion Creangă'' , 2016
Regulamentul concursului de creație literară ''Ion Creangă'' , 2016Emanuel Pope
 
Declaratia Drepturilor Omului
Declaratia Drepturilor OmuluiDeclaratia Drepturilor Omului
Declaratia Drepturilor OmuluiEmanuel Pope
 
Să instituim o școală a ecranizărilor literare
Să instituim o școală a ecranizărilor literareSă instituim o școală a ecranizărilor literare
Să instituim o școală a ecranizărilor literareEmanuel Pope
 
Frumusetea calului
Frumusetea caluluiFrumusetea calului
Frumusetea caluluiEmanuel Pope
 
ediţia a treia a Festivalului Internaţional de Poezie şi Arte Vizuale Inside ...
ediţia a treia a Festivalului Internaţional de Poezie şi Arte Vizuale Inside ...ediţia a treia a Festivalului Internaţional de Poezie şi Arte Vizuale Inside ...
ediţia a treia a Festivalului Internaţional de Poezie şi Arte Vizuale Inside ...Emanuel Pope
 
Michael M. Dediu - ''Corneliu Leu''
Michael M. Dediu - ''Corneliu Leu''Michael M. Dediu - ''Corneliu Leu''
Michael M. Dediu - ''Corneliu Leu''Emanuel Pope
 
Caietul program al Cenaclului Ecranizarilor Literare
Caietul program al Cenaclului Ecranizarilor LiterareCaietul program al Cenaclului Ecranizarilor Literare
Caietul program al Cenaclului Ecranizarilor LiterareEmanuel Pope
 
"Adela" de M. Veroiu- Un exerciţiu de dramatizare la care am fost martor, a...
 "Adela" de M. Veroiu- Un exerciţiu de dramatizare la care am fost martor, a... "Adela" de M. Veroiu- Un exerciţiu de dramatizare la care am fost martor, a...
"Adela" de M. Veroiu- Un exerciţiu de dramatizare la care am fost martor, a...Emanuel Pope
 
HARTA LINKURILOR FESTIVALULUI ‘’CINELITERATURA’
HARTA LINKURILOR FESTIVALULUI ‘’CINELITERATURA’HARTA LINKURILOR FESTIVALULUI ‘’CINELITERATURA’
HARTA LINKURILOR FESTIVALULUI ‘’CINELITERATURA’Emanuel Pope
 

Mehr von Emanuel Pope (20)

Transfagarasanul (english version)- author Ion Nălbitoru - România
Transfagarasanul (english version)- author Ion Nălbitoru - RomâniaTransfagarasanul (english version)- author Ion Nălbitoru - România
Transfagarasanul (english version)- author Ion Nălbitoru - România
 
Transfăgărăşanul ( text in limba română) autor Ion Nălbitoru - România
Transfăgărăşanul ( text in limba română) autor Ion Nălbitoru - RomâniaTransfăgărăşanul ( text in limba română) autor Ion Nălbitoru - România
Transfăgărăşanul ( text in limba română) autor Ion Nălbitoru - România
 
''Bucurie cu Booklook'' , autor Roni Căciularu
 ''Bucurie cu Booklook'' , autor Roni Căciularu ''Bucurie cu Booklook'' , autor Roni Căciularu
''Bucurie cu Booklook'' , autor Roni Căciularu
 
Vestul Anatoliei -Priene, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei -Priene, autor Nick Sava Vestul Anatoliei -Priene, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei -Priene, autor Nick Sava
 
Vestul Anatoliei - Pergam, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei - Pergam, autor Nick Sava Vestul Anatoliei - Pergam, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei - Pergam, autor Nick Sava
 
Vestul Anatoliei - Perge, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei - Perge, autor Nick Sava Vestul Anatoliei - Perge, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei - Perge, autor Nick Sava
 
Vestul Anatoliei -Thermessos, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei -Thermessos, autor Nick SavaVestul Anatoliei -Thermessos, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei -Thermessos, autor Nick Sava
 
Vestul Anatoliei - Ephes, autor Nick Sava
 Vestul Anatoliei - Ephes, autor Nick Sava Vestul Anatoliei - Ephes, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei - Ephes, autor Nick Sava
 
Vestul Anatoliei- Dydima, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei- Dydima, autor Nick Sava Vestul Anatoliei- Dydima, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei- Dydima, autor Nick Sava
 
Vestul Anatoliei- 7 cetati, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei- 7 cetati, autor Nick SavaVestul Anatoliei- 7 cetati, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei- 7 cetati, autor Nick Sava
 
Vestul Anatoliei- Milet, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei- Milet, autor Nick SavaVestul Anatoliei- Milet, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei- Milet, autor Nick Sava
 
Regulamentul concursului de creație literară ''Ion Creangă'' , 2016
Regulamentul concursului de creație literară ''Ion Creangă'' , 2016Regulamentul concursului de creație literară ''Ion Creangă'' , 2016
Regulamentul concursului de creație literară ''Ion Creangă'' , 2016
 
Declaratia Drepturilor Omului
Declaratia Drepturilor OmuluiDeclaratia Drepturilor Omului
Declaratia Drepturilor Omului
 
Să instituim o școală a ecranizărilor literare
Să instituim o școală a ecranizărilor literareSă instituim o școală a ecranizărilor literare
Să instituim o școală a ecranizărilor literare
 
Frumusetea calului
Frumusetea caluluiFrumusetea calului
Frumusetea calului
 
ediţia a treia a Festivalului Internaţional de Poezie şi Arte Vizuale Inside ...
ediţia a treia a Festivalului Internaţional de Poezie şi Arte Vizuale Inside ...ediţia a treia a Festivalului Internaţional de Poezie şi Arte Vizuale Inside ...
ediţia a treia a Festivalului Internaţional de Poezie şi Arte Vizuale Inside ...
 
Michael M. Dediu - ''Corneliu Leu''
Michael M. Dediu - ''Corneliu Leu''Michael M. Dediu - ''Corneliu Leu''
Michael M. Dediu - ''Corneliu Leu''
 
Caietul program al Cenaclului Ecranizarilor Literare
Caietul program al Cenaclului Ecranizarilor LiterareCaietul program al Cenaclului Ecranizarilor Literare
Caietul program al Cenaclului Ecranizarilor Literare
 
"Adela" de M. Veroiu- Un exerciţiu de dramatizare la care am fost martor, a...
 "Adela" de M. Veroiu- Un exerciţiu de dramatizare la care am fost martor, a... "Adela" de M. Veroiu- Un exerciţiu de dramatizare la care am fost martor, a...
"Adela" de M. Veroiu- Un exerciţiu de dramatizare la care am fost martor, a...
 
HARTA LINKURILOR FESTIVALULUI ‘’CINELITERATURA’
HARTA LINKURILOR FESTIVALULUI ‘’CINELITERATURA’HARTA LINKURILOR FESTIVALULUI ‘’CINELITERATURA’
HARTA LINKURILOR FESTIVALULUI ‘’CINELITERATURA’
 

Kürzlich hochgeladen

Presentation Endstation Dingden, Razzia von Rotterdam
Presentation Endstation Dingden, Razzia von RotterdamPresentation Endstation Dingden, Razzia von Rotterdam
Presentation Endstation Dingden, Razzia von RotterdamEus van Hove
 
Do's and Don'ts für mobile Streamsetups - Beitrag zum #ScienceVideoCamp2024 d...
Do's and Don'ts für mobile Streamsetups - Beitrag zum #ScienceVideoCamp2024 d...Do's and Don'ts für mobile Streamsetups - Beitrag zum #ScienceVideoCamp2024 d...
Do's and Don'ts für mobile Streamsetups - Beitrag zum #ScienceVideoCamp2024 d...Mathias Magdowski
 
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein TelefongesprächEin Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein TelefongesprächOlenaKarlsTkachenko
 
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdf
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdfKurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdf
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdfHenning Urs
 
Dignitas Infinita - MENSCHENWÜRDE; Erklärung des Dikasteriums für die Glauben...
Dignitas Infinita - MENSCHENWÜRDE; Erklärung des Dikasteriums für die Glauben...Dignitas Infinita - MENSCHENWÜRDE; Erklärung des Dikasteriums für die Glauben...
Dignitas Infinita - MENSCHENWÜRDE; Erklärung des Dikasteriums für die Glauben...Martin M Flynn
 
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt Popasna
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt PopasnaStadt Popasna.Stadt PopasnaStadt Popasna
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt PopasnaOlenaKarlsTkachenko
 

Kürzlich hochgeladen (7)

Presentation Endstation Dingden, Razzia von Rotterdam
Presentation Endstation Dingden, Razzia von RotterdamPresentation Endstation Dingden, Razzia von Rotterdam
Presentation Endstation Dingden, Razzia von Rotterdam
 
Díptic PFI pfi pfi pfi pfi pfi pfi pf.pdf
Díptic PFI pfi pfi pfi pfi pfi pfi pf.pdfDíptic PFI pfi pfi pfi pfi pfi pfi pf.pdf
Díptic PFI pfi pfi pfi pfi pfi pfi pf.pdf
 
Do's and Don'ts für mobile Streamsetups - Beitrag zum #ScienceVideoCamp2024 d...
Do's and Don'ts für mobile Streamsetups - Beitrag zum #ScienceVideoCamp2024 d...Do's and Don'ts für mobile Streamsetups - Beitrag zum #ScienceVideoCamp2024 d...
Do's and Don'ts für mobile Streamsetups - Beitrag zum #ScienceVideoCamp2024 d...
 
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein TelefongesprächEin Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch
Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch
 
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdf
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdfKurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdf
Kurzbeschreibung Schreibtools für die Toolbox.pdf
 
Dignitas Infinita - MENSCHENWÜRDE; Erklärung des Dikasteriums für die Glauben...
Dignitas Infinita - MENSCHENWÜRDE; Erklärung des Dikasteriums für die Glauben...Dignitas Infinita - MENSCHENWÜRDE; Erklärung des Dikasteriums für die Glauben...
Dignitas Infinita - MENSCHENWÜRDE; Erklärung des Dikasteriums für die Glauben...
 
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt Popasna
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt PopasnaStadt Popasna.Stadt PopasnaStadt Popasna
Stadt Popasna.Stadt PopasnaStadt Popasna
 

Pentru Brukenthal si cultura romana

 • 1. Pentru Brukenthal si cultura romana Petiție pentru Muzeul Brukenthal și pentru cultura română http://www.petitieonline.com/pentru_bruk enthal_si_cultura_romana Vă invităm să citiți și să semnați această petiție adresată Ministrului Culturii din România. guvernului român, președinției, membrilor comisiilor de cultură din Parlament și oricui se simte responsabil pentru soarta culturii române În ultimele zile, am aflat despre evacuarea muzeelor de la Gala ți, Oradea și Bra șov din fostele lor clădiri. Aceste frumoase reședințe, rechiziționate în timpul regimului comunist, au fost retrocedate, în cele din urmă, proprietarilor lor de drept. În consecin ță, muzeele însele au fost mutate în blocuri, cazărmi, sau nicăieri. Nu există bani pentru muzee noi și nu există legi în România care să protejeze patrimoniul cultural în astfel de situații, deși colec țiile muzeelor sunt proprietate de stat. Săptămâna trecută, Palatul Brukenthal (un complex de șase muzee) din Sibiu a trebuit să- și închidă temporar porțile pentru public, din cauza lipsei de fonduri de la buget. Între timp, s-au primit banii necesari de la Ministerul Culturii, care îi vor permite să func ționeze în continuare - dar cât timp pâna când situația se va repeta? Samuel von Brukenthal, guvernatorul Habsburg al Transilvaniei, a adunat prima dintre colec țiile muzeului în jurul anului 1790, deschisă publicului în 1817, făcând din acest minunat muzeu una dintre cele mai vechi instituții de acest gen din România. Construit între 1778-1788 ca re ședin ță particulară, complexul muzeal de azi găzduiește peste 1.000 de lucrări ale unor arti ști ca Van Mieris, Carriera, da Cadore, Raoux, Van Dyck, Rubens și Titian, și expune adesea lucrări de artă contemporană ale unor artiști locali, create în mod expres pentru muzeu. Sub-finanțarea culturii este cronică în România. Muzeul Brukenthal este sub-finan țat de cinci ani și i s-a cerut în mod absurd să se auto-finan țeze. O institu ție culturală, mai ales una de talia Brukenthalului, NU ar trebui să se auto-finanțeze, mai ales că veniturile cerute au crescut în ultimii cinci ani. Bugetul destinat culturii în România este cel mai mic, și totu și, când e nevoie de tăieri, ele se fac de aici, mai mult decât din alte părți. Legea managementului cultural este bună în sine, dar sistemul de contabilitate datează din anii șaizeci, iar mentalitățile și atitudinea sunt staliniste. Muzeul Brukenthal, distins cu Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural - Europa Nostra - în 2010, atrage mii de vizitatori zilnic. Doar pe 5 aprilie, au fost înregistra ți 4.000 de vizitatori, în ciuda recentei închideri parțiale. Este o institu ție mai mult decât viabilă, care trăie ște și respiră bogăția culturii, istoriei, folclorului și legendei.
 • 2. Nu este o coincidență faptul că Sibiul a fost ales Capitala Culturală europeană în 2007. Ora șul este cunoscut nu doar pentru faptul că găzduie ște cel mai vechi muzeu din țară, ci și primul spital din România (1292), prima farmacie (1494), tot aici fiind tipărită și prima carte în limba română (1544). Prima mentiune documentara pentru Sibiu datează din vremurile romanilor, iar ora șul a fost fondat pe vestigiile unei vechi așezări, probabil slave, la mijlocul secolului al XII-lea. Prima mențiune despre cetate datează din 1191, iar Sibiul este oraș din 1366. Rușinoasa situație recentă de la Brukenthal, si evacuarile muzeelor din alte parti din tara, in curs sau iminente, sunt legate de soarta în declin rapid a culturii române, care va continua în absen ța unei restructurări totale a sistemului învechit care persistă și acum. Facem apel la o dezbatere publică despre soarta culturii române in secolul XXI, la care să participe Ministerul Culturii, muzeele, instituțiile culturale, ONG-urile, pentru: a) a discuta despre adoptarea și aplicarea legilor care să protejeze patrimoniul cultural b) a defini cursul reformelor atât de disperat necesare în acest domeniu vital pentru viitorul României. Trebuie să spargem zidul de tăcere și indiferență. Trebuie să arătăm că ne pasă de cultură. Petition for the Brukenthal Museum and for Romanian Culture We invite you to read and sign this petition addressed to the Minister of Culture of Romania, the Romanian government, the presidency, members of the Romanian Parliament's culture commissions, and to whoever feels responsible for the fate of Romanian culture: In recent days, the eviction of museums in Galati, Oradea and Brasov from their former homes have come to our attention. These beautiful residences were requisitioned under the communist regime and have at last been returned to their rightful owners. As a result, the museums themselves have been relegated to apartment blocks, army barracks or nowhere at all. There is no money for new museums and there are no laws in Romania that protect cultural heritage in such a situation, even though the collections are state property. Last week, the lovely Brukenthal Palace (a complex of six museums) in Sibiu had to temporarily close its doors to the public due to lack of funds through budget cuts. It has since received a sum from the Ministry of Culture which should keep it going for a little while – but for how long and will it happen again? Samuel von Brukenthal, the Habsburg governor of Transylvania, established the first of the museum's collections in around 1790 which were officially opened to the public in 1817 making this lovely museum the oldest institution of its kind in Romania. Built between 1778-1788 as a private home, the modern day museum complex is home to over 1,000 works of art by artists such as Van Mieris, Carriera, da Cadore, Raoux, Van Dyck, Rubens and Titian, and often includes contemporary works commissioned by local artists especially for the museum. The under-budgeting of culture is chronic in Romania. The Brukenthal Museum has been under- financed for the last five years, and has been absurdly requested to self-finance. A cultural
 • 3. institution, especially one such as the Brukenthal, should NOT have to self-finance, especially when the revenues demanded have increased over the last five years. The budget put aside for culture in Romania is the lowest, and still cuts are made from it more than any other budget. The law of cultural management itself is a good one, but the accounting system dates back to the ‘60s whilst mentality and attitude smacks of the Stalin era. The Brukenthal Museum, awarded the European Union Prize for Cultural Heritage - Europa Nostra - in 2010, draws thousands of visitors every day. On 5 th April alone, 4,000 visitors were counted despite its partial closure. It is a more than viable institution that lives and breathes the richness of culture, history, folk-lore and legend. It is not by coincidence that Sibiu was elected European Culture Capital in 2007. As well as being known for the oldest museum in the country, Sibiu was also home to the first hospital in Romania (1292), the first pharmacy (1494) and the printing of the first book in the Romanian language (1544). The first documented mention for Sibiu dates back to Roman times and the city was founded on the site of an old settlement, probably Slavic, in the mid-XII century. The first mention of the fortress dates from 1191 and Sibiu has been a city in itself since 1366. The shameful situation recently seen at the Brukenthal along with the evictions underway or looming in other parts of the country are part and parcel of the rapidly declining fortunes of Romanian culture, which will continue unless there is a complete overhaul of the antiquated system currently in place. We call for a public debate on the fate of Romanian culture in the 21st century, involving the Ministry of Culture, museums, cultural institutions and NGOs to: a) discuss the adoption and application of laws that would protect the country’s cultural heritage b) define the course of reforms so desperately needed in this vital sector for the future of Romania. We must put an end to the silence and indifference. We must show that culture matters. Bittschrift für das Brukenthalmuseum und die rumänische Kultur Wir bitten Sie, diese an das Kulturministerium Rumäniens, an die rumänische Regierung, das Präsidentschaftsamt, die Mitglieder der Kulturausschüsse des Parlaments sowie an all jene, die sich für das Schicksal der rumänischen Kultur verantwortlich fühlen, gerichtete Petition zu lesen und zu unterzeichnen. In den letzten Tagen haben wir herausgefunden, dass weitere Museen sprich Galatz, Großwardein und Kronstadt, die ursprünglichen Gebäuden verlassen mussten. Diese schönen Gebäuden wurden während des komunistischen Regimes zurückgegeben, schließlich heutzutage an ihren jeweiligen Inhaber rückübertragen. Folglich wurden die oben erwähnten Museen dazu gezwungen den Wohnsitz zu verlassen und sich selbst nach Wohnblocks, Kasernen oder jedwelchen Orten
 • 4. umzuschauen. Geld ist knapp, dadurch gibt es keine Möglichkeit neue Museen zu bauen. Mehr hinaus gibt es innerhalb Rumäniens kein Gesetz, wodurch unsere kulturelle Erbe geschützt werden kann, ohwohl die genannten Sammlungen dem Staat angehören. Letzte Woche, das schöne Brukenthalpalais (insgesamt sechs Museen umfassend) aus Hermannstadt musste seine Tore für die Besucher teilweise schließen, weil es an Geld vom Budget fehlte. In der Zwischenzeit hat das Brukenthalpalais eine Geldsumme von dem Ministerium für Kultur erhalten. Diese sollte für eine Weile ausreichen – aber für wie lange und wie oft wird sich das wiederholen, weiß keiner Bescheid! Samuel von Brukenthal, Habsburgs Gouverneur von Siebenbürgen, trug die erste Sammlung des Museums um das Jahr 1790 zusammen, und 1817 war diese bereits dem Publikum zugänglich und machte das Museum zu einer der ältesten einschlägigen Einrichtungen auf dem Gebiete Rumäniens. Errichtet zwischen 1778-1788 als privater Wohnsitz, beherbergt der Museumskomplex gegenwärtig über 1.000 Werke von Künstlern wie Van Mieris, Carriera, da Cadore, Raoux, Van Dyck, Rubens und Tizian und stellt oft speziell für das Museum angefertigte Arbeiten von lokalen Hermannstädter Gegenwartskünstlern aus. Die Unterfinanzierung der Kultur ist ein chronisches Übel in Rumänien. Das Brukenthalmuseum ist seit fünf Jahren unterfinanziert und wurde absurderweise aufgefordert, sich selbst zu finanzieren. Eine Kultureinrichtung, dazu eine von der Größe des Brukenthals, sollte sich NICHT selbst finanzieren, vor allem auch da die geforderten Einnahmen in den letzten fünf Jahren gestiegen sind. Das in Rumänien für die Kultur bestimmte Budget ist das kleinste, und trotzdem wird es, sooft Kürzungen notwendig sind, als erstes und in größerem Ausmaße als jene anderer Bereiche gekürzt. An sich ist das Kulturmanagementgesetz gut, aber das Buchhaltungssystem stammt aus den 1960er Jahren, während Mentalität und Haltung stalinistisch sind. Das Brukenthalmuseum, das 2010 den Preis der Europäischen Union für Kulturerbe Europa Nostra erhalten hat, zieht täglich Tausende von Besuchern an. Allein am 5. April wurden 4.000 Besucher verzeichnet – trotz der teilweisen Schließung. Es ist eine mehr als lebensfähige Einrichtung, die den Reichtum von Kultur, Geschichte, Folklore und Legende vermittelt. Es ist kein Zufall, dass Hermannstadt für das Jahr 2007 zur Europäischen Kulturhauptstadt gekürt wurde. Die Stadt ist nicht bloß für das älteste Museum des Landes bekannt – hier gibt es auch das älteste Krankenhaus Rumäniens (1292), die erste Apotheke (1494) und ebenfalls hier wurde das erste Buch in rumänischer Sprache gedruckt (1544). Zum ersten Mal wurde das Gebiet um das heutige Sibiu in einer Urkunde aus dem Jahre 1191 unter dem Namen Praepositum Cibiniensem erwähnt, obwohl das Gebiet bereits im 3. Jahrhundert von einer romanisierten Bevölkerung besiedelt gewesen war. Der Ort ist seit 1366 eine Stadt. Sowohl die schändliche rezente Situation des Brukenthalmuseums als auch die laufenden Aussiedlungen der Museen in anderen Teilen des Landes, sind mit dem rapiden Niedergang der rumänischen Kultur, der aber fortfahren wird, eng verbunden. Das ist eine Folge des veralteten Systems, das jetzt noch besteht, welches neugestaltet werden muss. Wir rufen auf zu einer
 • 5. öffentlichen Debatte über das Schicksal der rumänischen Kultur im XXI. Jahrhundert, an der das Kulturministerium, die Museen, die Kultureinrichtungen und NGO-s teilnehmen sollten, für: a) die Durchsetzung von Gesetzen, in Rahmen dessen das kulturelle Erbe geschützt werden kann b) die Bestimmung der Richtung der verzweifelt notwendigen Reformen für diesen so vitalen Bereich für die Zukunft Rumäniens Wir müssen die Mauer des Schweigens und der Gleichgültigkeit niederreißen. Wir müssen zeigen, dass uns Kultur etwas wert ist. Pétition pour le Musée Brukenthal et pour la culture roumaine Nous vous invitons à lire et à signer cette pétition, adressée au Ministre roumain de la Culture, au gouvernement roumain, à la Présidence, aux membres des commissions de culture du Parlement roumain et à quiconque se sent responsable du sort de la culture roumaine. Ces derniers jours, des nouvelles concernant l'évacuation des musées de Galati, Oradea et Brasov nous sont parvenues. Ces jolies résidences, réquisitionnées au temps du régime communiste, ont été finalement retournées à leurs propriétaires de droit. En conséquence, les musées eux mêmes ont été relégués dans des immeubles d'appartements, dans des casernes militaires, ou nulle part. Il n'y pas d'argent pour de nouveaux musées et il n'y pas de lois en Roumanie pour protéger le patrimoine culturel dans une telle situation, même si les collections sont la propriété de l'état. La semaine passée, le magnifique Palais Brukenthal (un complexe de six musées) de Sibiu a dû fermer ses portes au public, du moins partiellement, faute de fonds budgétaires. Entre temps, il a reçu une somme du Ministère de la Culture, qui devrait lui suffire pour quelque temps, - mais pour combien de temps, et est-ce que cette situation ne va pas se répéter? Samuel von Brukenthal, nommé gouverneur de la Transylvanie en 1777, monta la première des collections du musée vers 1790. La collection fut exposée au grand public en 1817, ce qui fait de ce charmant musée l'une des plus anciennes institutions de ce genre de Roumanie. Construit entre 1778-1788 comme résidence privée, le complexe muséal d'aujourd'hui rassemble plus de 1,000 œuvres de maîtres tels Van Mieris, Carriera, da Cadore, Raoux, Van Dyck, Rubens et Titien, et expose souvent des œuvres d'art contemporain créées par des artistes locaux spécialement pour le musée. Le sous-financement de la culture est chronique en Roumanie. Le Musée Brukenthal est sous- financé depuis cinq années, et aussi absurde que cela puisse être, on lui a demandé de s’autofinancer. Une institution culturelle, surtout de la taille du Brukenthal, NE DEVRAIT PAS être obligée de s'autofinancer, d’autant plus que les demandes de revenus ne cessent de monter depuis cinq ans. Bien que la part du budget destinée à la culture en Roumanie soit la plus faible de toutes, c’est celle que le gouvernement ne cesse de diminuer. La loi régissant la gestion du patrimoine est
 • 6. louable, mais la comptabilité date des années soixante et les mentalités et l'attitude sont staliniennes. Le Musée Brukenthal, qui s’est vu décerner le Prix de l'Union Européenne pour le Patrimoine Culturel - Europa Nostra – en 2010, reçoit des milliers de visiteurs chaque jour. Rien que le 5 avril, il a enregistré 4,000 visiteurs, en dépit de la récente clôture partielle. L'institution est plus que viable, car elle vit et respire la richesse de la culture, de l'histoire, du folklore et de la légende. Ce n'est pas une coïncidence que Sibiu ait été élue Capitale Culturelle Européenne en 2007. La ville est connue non seulement parce qu'elle abrite le plus ancien musée du pays, mais aussi le premier hôpital de Roumanie (1292), la première pharmacie (1494), et c'est aussi ici que fut imprimé le premier livre en langue roumaine (1544). La premiere mention documentaire pour Sibiu date des temps des Romains, et la ville fut fondée sur les vestiges d'un ancien site, probablement slave, au milieu du XIIème siècle. La première mention de la forteresse date de 1191, et Sibiu est une ville depuis 1366. La honteuse situation récente du Brukenthal, ainsi que les évacuations en cours ou imminentes dans d'autres parts du pays, sont liées à l’effritement soutenu de la culture roumaine qui ne cessera de continuer tant que le système vétuste qui régit le pays à l’heure actuelle reste en place. Nous faisons appel à un débat public sur le sort de la culture roumaine au XXIème siècle, qui devrait impliquer le Ministère de la Culture, les musées, les institutions culturelles, les ONG, pour: a) discuter l'adoption et l'application de lois qui protégent le patrimoine culturel b) définir le cours des réformes si désespérément nécessaires dans ce secteur si vital pour le futur de la Roumanie. Il faut mettre fin au silence et à l’indifférence. Il faut montrer que la culture compte. English version: Sair Jay Romanian version: Roxana Dascalu German version: Michael Astner, Oana Lăzăroiu French version: Roxana Dascalu, Cecilia Nicholas
 • 7. louable, mais la comptabilité date des années soixante et les mentalités et l'attitude sont staliniennes. Le Musée Brukenthal, qui s’est vu décerner le Prix de l'Union Européenne pour le Patrimoine Culturel - Europa Nostra – en 2010, reçoit des milliers de visiteurs chaque jour. Rien que le 5 avril, il a enregistré 4,000 visiteurs, en dépit de la récente clôture partielle. L'institution est plus que viable, car elle vit et respire la richesse de la culture, de l'histoire, du folklore et de la légende. Ce n'est pas une coïncidence que Sibiu ait été élue Capitale Culturelle Européenne en 2007. La ville est connue non seulement parce qu'elle abrite le plus ancien musée du pays, mais aussi le premier hôpital de Roumanie (1292), la première pharmacie (1494), et c'est aussi ici que fut imprimé le premier livre en langue roumaine (1544). La premiere mention documentaire pour Sibiu date des temps des Romains, et la ville fut fondée sur les vestiges d'un ancien site, probablement slave, au milieu du XIIème siècle. La première mention de la forteresse date de 1191, et Sibiu est une ville depuis 1366. La honteuse situation récente du Brukenthal, ainsi que les évacuations en cours ou imminentes dans d'autres parts du pays, sont liées à l’effritement soutenu de la culture roumaine qui ne cessera de continuer tant que le système vétuste qui régit le pays à l’heure actuelle reste en place. Nous faisons appel à un débat public sur le sort de la culture roumaine au XXIème siècle, qui devrait impliquer le Ministère de la Culture, les musées, les institutions culturelles, les ONG, pour: a) discuter l'adoption et l'application de lois qui protégent le patrimoine culturel b) définir le cours des réformes si désespérément nécessaires dans ce secteur si vital pour le futur de la Roumanie. Il faut mettre fin au silence et à l’indifférence. Il faut montrer que la culture compte. English version: Sair Jay Romanian version: Roxana Dascalu German version: Michael Astner, Oana Lăzăroiu French version: Roxana Dascalu, Cecilia Nicholas