SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Митцю не треба нагород, його судьба нагородила
Миколаїв, 2016
Біобібліографічний покажчик
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ
ТА РЕЛІГІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА
БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА
2
!" #$ %
& ' () *( * +
! "
# # # $
# % %
&' % (' ) (' * &' + % '
, # # # $#
$# # - # $# '
, %- % *( .
/ 0* !"
3
! """
. )
1 %*- *- 2 (* * %-)( '
3 ( %( %- ) * ) ) *( * )
() .) 4( % % . ( * %* % % 2 (* 5 .
( 6 2 7 * . 8 7 . 9 * ( % .
1 2
''' % / $
#
& % 0
( ( % 6 2
%. ! /* !:;!
) %* 9 ) <3 (0- =9=
% * ' 3
-*(* %-
( %* * * )
> ? @ %- &!:$"+
8 - 0/ %( (
A %. % *
B %* * * % 7 ()
<=9= 9 0 %-
4( * 3 ( . ) %- ) C - D % ( *E
F %. 2 C? E C G ( HE CI *(
E C9 0.E C ( % . (E 3 2 C> *( .E
& !!+ C E & !J+ C - % ( GE & !;+ CF 0 .
) .E & !; !"+ C9 *G !# 5 !"E & !"+ F ( %* (
*( (*5% * 2 CF K3 . E C9* 2 E C ( *E * 7 *
2 (* 2 3 C %( % )E & L+ CM) ( * E
& ! + A C * . %* GE & ! +
4
I ( * >%( %- (%* / % %- (3
CF A % . %( - (%%(E & ! + >%( %- (%* /
(3 C> *( .E & !!+
6 2 G 9* 2 6 2 G >( ( (
$ # . &N !#!+ 9 J
6 2 G %( % ) %* 2 ( 6 2 G
( M3 5 M G ? G) L :; %
6 2 G O * *( ?( ( .P %* 2 % % .'( ()
6 2 G I *( L N ! 9 ;# ;"
6 2 G G( %* 2 6 2 G >( ( (
: ; &N #"+ 9 J
6 2 G M) ( * %* 2 ( 6 2 G (
> 3) %* 8 ))( ! ! $ %
6 2 G 8 - F G* ) 3 0 Q K3 .R
6 2 G = ( F . ! ; * &N ! :+ 9 J
6 2 G 7 * %* 2 6 2 G > *( .
% %* 2 * ( %* K* (% (%* .
( > 3) %* 8 ))( !! 9 ; L
6 2 G 6 - ( * %* 2 * ( . 6 2 G
9 0. S ! N 9 "! ";
6 2 G 8 ) 3 ( G2 ( (A( %* 2
6 2 G I *( ! N J 9 !L !
6 2 G > * * )( .(*%. 3 - Q%* 2 * ( (R
6 2 G 9 %* 2 * ( ( ( % %*
* ( % D ? A ( ( M3 *( -
T ) F !J 9 #L #:
6 2 G 7 * - Q%* 2 R ( 6 2 G - % (
G K* (% ( *( . )( 7 2 % % ( 7 > 1 2 U
* 7 7 8 () Q R ( M !; 9 ;J
;#
5
6 2 G I( ( ( 3( Q%* 2 R ( 6 2 G
F 0 . ) . !; % 3 ( ( %* .*
( *5 (%* . CF 0 . ) . !;E
(%% !; 9 !!; !!"
6 2 G > ( /5* Q%* 2 * ( .R (
6 2 G ( % . ( !" N ! 9 L" :
6 2 G ? * 6 2 G 9 *G !# 5 !"
*( * 52 (%* ( ( 3 ( ( 6 8 (
M3 *( -% ) 6) * . !" 9 J#: J;
6 2 G CF A / - 3 . ) GVE Q%* 2 R
( 6 2 G F 0 . ) . !" % 3 ( (
%* A(%* ( *5 (%* . CF 0 .
) . !"E % %* 9 ? 0 (%% !" 9 ! $
! L
? 9 %* ( G CM) ( * E 9 ? A
( ! 5L / . 9 !;
6 3 . ( ( >( ( ( !J J ) .
&N " + 9 L
6 2 G ( 7 ( % 9 0. !
N 9 "!
8 . %* 3 ( / >( ( (
!J !# %( * &N ! J+
8 2( 7 ( W - W / - 5 ( % 7 8 2(
( % ( %* !J !: / . 9 L
( 6 2 G > *( . % %* 2 * (
%* K* (% (%* . ( > 3) %*
8 ))( !! 9 L
F K*G % %*.3 /*%. CF 0 ) .E .
!; # / . &N $ + 9 !
6
9 % 7 M2 C6 - ( * E 7 9 % >( (
( !; J &N #:+ 9 L
9 % . A *G C9 %% * ) .E 9 % .
9 0. !" N ! 9 !J" S !#!
9 % . 9( ( . G - 9 % . >( (
( ! ; %( * &N !! + 9 L
9* M 9 ) ( 6 2 Q ( 6 2 G
C %( % )ER M 9* >( ( ( L
! / . &N ";+ 9 J
9*( 1 9(3 G( ) * G ( 6 2 Q (
6 2 G C %( % )ER 1 9*( .
L !J ( &N !#!+ 9 J
X %* 7 (% %* C% *-E Y X %*
>( ( ( !! 9 J
X %* 7 -) 2 C9 *GE A (* % G
% X %* >( ( ( !" :
9 J
X %* C> 3) 3 K* %* 2 . 3 E
X %* >( ( ( !! $ / . &N " +
9 J
X %* = 3 % 0 X %* >( ( (
: J ) . &N ;L+ 9 #
Z0 ( 6 F K3 . / 6 Z0 ( >( ( (
!# !$ &N ##5#;+ 9 ;
6 2 G ( Q[ ( * G (% %R %* 0 *
( * ( 3 % - G * [ ( * :
!" =( ) %*
]]^ ___ ^`abcdefg] `h ^c`iajefi #;$#klhmanjopkafcd ]bf
3 ( % K 6 * %) * !L !! !"
6 2 G * . %* G Q[ ( * G (% %R
( 6 2 G ( 6 2 G F K3 . Q% *R
7
[ ( * =( ) %*
]]^i ig]ci daadfc qab ig]c afcdlhanjop abc mjgdg 3 ( %
K 6 * %) * !L !! !"
( 6 2 G Q[ ( * G (% %R %* 0 *
F K3 . Q% *R [ ( * ! !" =( )
%* ]]^ ___ ^acrge `h eh]a`i el!# 3 ( % K
6 * %) * !# !! !"
( 6 2 G Q[ ( * G (% %R %* 0 *
9* 2 *( * G * [ ( * !"
=( ) %* ]]^ ___ i]gg `h en]a` el!# 3 ( %
K 6 * %) * !# !! !"
( 6 2 G > *( !! Q[ ( * G (% %R
sahthuc vhmafe tw [ ( * ( =( ) %*
]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnxyc r!z{r{z# 3 ( %
K 6 * 0 !# " !! 6 * %) *
!# !! !"
- 9 % . ( 6 2 G K* (% ( (
C6 - ( > * E Q[ ( * G (% %R sahthuc - 9 % .
[ ( * ( =( ) %*
]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnx|s}p$~`foz 3 ( % K
6 * 0 : # !; 6 * %) * !L !! !"
8
1 ! $ $
% $ % 2
( )
7 * I( * 8
%. !" % . !:# %(
? • (%-
' F % . 3 ( .
-*(* (%-
( ( % *(*
) B B ( &!:";+ *( /
) %*( > (
%- % 0() 8 )
(% ( * ) ) 3(*
( * ) 0* C . E
(% 6 * %.
%* ( *%- € !:$! (
8 @
F *. ) * % / *( *
*. 2 2 CF ( .E &*( ( C % E+ C E
C9 .A E (% %- ( *( * ( •@ . A .
CF( 0 *E 3(* C>( 8 E %* *. * %*
C8 E . 3 ) ( ( % % ) %* ( . CZ
9 ) 9 ) E
F 0/ ( % %*( %* < % 2
(% * ) 0 * 8 ) *(* 3 0 - () < )(
1 % T( ( &!::; S J+ € # *
•@ . *. 2 %-)( 8 %- 3 0 9F< O (
( ( 9 %- 2 %-)( 9
C6 .E &) F .A + € % ( 0 -* <
& !+ € * 3 3 * * 2 3 %*( / 2 * * ) @
3 C> ) % * E &!:LL+ )( )(
7 9 ( * C < E € % ) )
7 () =( * . %* C€ *
9
• * E & L+ ( ( ) C€ 3 < E
) ? A( %-
7 * 3 C6 ( ( -0(E &!:$;+ C> * ) %* E &!:$$+
C ( ( E &!:$:+ C8 % (*-%.E &!:L!+ C€( (
) -E &!:LJ+ C9 * E &!:L"+ CF ' . 3 * )E &!::!+
C‚ . . ) .E &!:: + C6 % - ) . 2) (E
& !+ CO * E & ;+ CX . 2 / .@E & $+
CI %* 3 % - % E & ! +
6 (3 7 * . 8 A % ( 2
A - 2 % 2 (%* ) * * *
%- *. *( *
I ( * *( * 2 () )( 1 &!:L +
)( I(% < & + C€ * E )( > * 3 (0.
& #+ )( % ( ( & "+ *( * 5) %*(0- ()
C8 E )( ƒ ( F & :+ * *( * 5
) %*(0- () > ) = * %- C6 E & !#+
O ( 0 - 9 %-)( < &!:$:+
8 7 6 ( ( -0( A 7 8 U ) > 9 8 /
8 >(%( !:$; %
8 7 > * ) %* A 7 8 U 2 I Z ? ) 3
8 >(%( !:$$ !$ %
8 7 ( ( A 7 8 U 2 ƒ > F
8 >(%( !:$: # %
8 7 8 % @*-%. A 7 8 U 2
F 2 8 >(%( !:L! !" %
8 7 €( ( ) - A . %* A * ) A
7 8 8 >(%( !:LJ J %
8 7 9 * A 7 8 U 2 ƒ > F
8 >(%( !:L" J %
10
8 7 F ' . 3 * ) A 7 8 U 2
> > 8 3-)( 8 >(%( !::! ;; %
8 7 ‚ . . ) . A 7 8 U 2
7 F (% . !:: JJ %
8 7 I 6 % - ) . 2) ( *
3 - A . *( 7 8 U 2 B (%
. ! ! $q
8 7 ‚ ( - ' ' ( - 3( 3) A 2
7 8 8 FF 9 9 * !" %
&>(%( +
8 7 I I ( A 5 (3 ( Q . *(
A * ) A R 7 I 8 U 2 > 8 ' 8 FF
9 9 * !" % &>(%( +
8 7 I F 3 2 3 3 % ) 5 )
Q A . *( ) * %( ( A R 7 I 8 U 2
1 > (%*( 8 FF 9 9 * !" %
&>(%( +
8 7 O * Q3 2 2
3 - 2 (3 R 7 8 8 F * A ;
!: %
8 7 I X . 2 / .@ * A .
*( 7 8 U 2 8 I (% . $ !"L %
8 7 I %* 3 % - % (3 .
7 8 U 2 8 I 8 >(%( ! " %
&< %- * +
! "
8 7 €( ( % * Q AR 7 8 8 )% ) -%- (
()•. !:"! $
8 7 D 3 )( Q AR 7 8 8 )% ) -%- %
!:" J (
11
8 7 6( - Q AR 7 8 < !:"J N J
9 L
8 7 ) Q AR 7 8 8 )% ) -%- ( ()•.
!:"J !J %
8 7 > % * 2 Q AR 7 8 8 )% ) -%- %
!:"$ L %
8 7 F * . Q AR 7 8 I *( * <
!:"$ # *
8 7 >( @ **. Q AR 7 8 8 )% ) -%-
% !:"L !
8 7 CF ) A %- * ( VE Q A R
7 8 F (3 .5!:"L ( > F ? F 8 - 8
!:"L 9 J: #
8 7 CF )( ( (VE Q A R 7 8
8 )% ) -%- % !:"L !J
8 7 • - * Q AR 7 8
8 )% ) -%- % !:"L L ( (3
8 7 Q> A R 7 8 I( %- ( ()•. !:": !;
%*
8 7 / Q AR 7 8 8 )% ) -%- %
!:": ; (
8 7 A 7 8 8 )% ) -%- % !:":
! ( (3
8 7 C9*( ' ) *- 2 /VE Q A R 7 8
= !:": N $ 9 J
8 7 „( 3 ) Q A R 7 8 I *( * <
!:": ; ( (3 9 !
8 7 ? ) - *- Q A R 7 8
8 )% ) -%- % !:$
8 7 9* - ( .* Q% ) R 7 8 .*
!:$! N J 9 "
8 7 ( %* * Q AR 7 8 !:$
N !! 9 !J
12
8 7 9 Q A R 7 8 !:$
N ! 9 ! !!
8 7 … ( 3 ) Q AR 7 8 !:$J
N ! 9 J
8 7 F Q A R 7 8 ‚ *( - !:$J
N " 9 !;$
8 7 = 3) Q AR 7 8 !:$#
N ! 9 L
8 7 X) ( . %*( . Q AR 7 8 .*
!:$# N ! 9
8 7 O Q A R 7 8 F ( .
!:$# N : 9
8 7 )(* Q AR 7 8 .* !:$;
N ! 9 !#
8 7 Q> A R 7 8 8 )% ) -%- % !:$;
# %
8 7 6 ( ( -0( Q AR 7 8 .* !:$;
N $ 9 !#
8 7 € 0 Q AR 7 8 !:$;
N $ 9
8 7 Q AR 7 8 !:$;
N ! 9 L
8 7 F * *( Q AR 7 8 !:$;
N 9
8 7 = 3) 3 ) Q A R 7 8 F ( .
!:$; N " 9 :
8 7 7 * 3 Q A R 7 8 F ( . !:$"
N : 9 !L
8 7 € 3 3 Q AR 7 8
!:$" N !! 9 $
8 7 Q AR 7 8 6 0.*- ) %.0
!:$$ %* 5 ( . A * ) A (
1 ? 8 U ) 7 F > % ( Q* R 8 !:$" 9 !!#
13
8 7 2 Q AR 7 8 .* !:$"
N ; 9 ;
8 7 F %* 3( Q A R 7 8 I( %- (
()•. !:$" !$ %
8 7 X( % %- Q AR 7 8 I *( *
< !:$" !# *
8 7 7( * Q A R 7 8 8 )% ) -%- %
!:$$ J (
8 7 C VE Q AR 7 8 I( %-
3) !:$$ !$ ( (3
8 7 € 3 3 Q AR 7 8 >( 8
!:$$ !" ( (% &8 +
8 7 I %* Q A R 7 8 € !:$$
!: %(
8 7 . ( Q A R 7 8 8 )% ) -%- %
!:$$ !" * > A 3 C> * ) %* E
8 7 9 3 Q AR 7 8 .*
!:$$ N 9 #
8 7 9 Q AR 7 8 .* !:$$
N ! 9 ;
8 7 „( ) ( *( ( Q AR 7 8 !:$$
N L 9 ;
8 7 . * 2 6 / Q AR 7 8 .*
!:$L N ! 9 !J
8 7 > A R 7 8 6 * .
) (3 < . 7 B 8 0 ( -% 8 !:$L
9 !:# !:"
8 7 . 5 ( Q%* 2 R 7 8 U ( %
1 ? 0 ( G ( (0 !:$L ! ) *
8 7 F ' V Q A R 7 8 8 )% ) -%-
% !:$L :
8 7 9 % Q A R 7 8 8 )% ) -%-
% !:$L ( (3
14
8 7 1( Q A R 7 8 8 )% ) -%-
% !:$L ! %*
8 7 1- 2 @ Q AR 7 8 .* !:$L
N ! 9 J
8 7 ( ( > * 3 Q A R 7 8 I( %- ( ()†.
!:$: ! ( (3 9 J
8 7 ( ( > * 3 Q A R 7 8 F ( . !:$:
N # 9 !"
8 7 € %* (% P Q A R 7 8 .*
!:$: N ; 9 J
8 7 8 ( - % % Q A R 7 8 = !:$:
N ; 9 !L
8 7 T* ) Q A R 7 8 !:$: N "
9
8 7 ? %* . Q AR 7 8 !:L
N ! 9 U € !:L !J %*
8 7 8 /@ Q AR 7 8 !:L N !
9 !
8 7 F %* Q A R 7 8 F ( . !:L
N L 9 !"
8 7 9 % Q AR 7 8 .* !:L
N " 9 ;
8 7 1 A( G 7 8 U ( % = € % %
3 !:L N " 9 J!
8 7 ( ( Q A R 7 8 6 * !:L!
J > A 3 3 C8 % @*-%.E
8 7 6 /% Q AR 7 8 .* !:L!
N ! 9 #
8 7 6 * Q AR 7 8 .* !:L!
N ! 9
8 7 ( ( > * 3 Q A R 7 8 < * 3 %* @)
3 A * . A * ) A .
F(* A U 2 I ? ) 3 Q* R 8 !:L 9 # ;L
15
8 7 € % Q A R 7 8 !:L
N ! 9 ! !J
8 7 F %* Q A R 7 8 = > * 3
3 A . 7 8 %*(0- U 2 > ( - (
8 !:L 9 L : J
8 7 F %* Q AR 7 8 6 0.*- ) %.0
!:LJ %* 5 ( . A * ) A (
ƒ )( 9 Q* R 8 !:L 9 !!#
8 7 F - Q A R 7 8 F ( . !:L
N ! 9 !
8 7 O 7 8 U Q ( 1 ( 3‡ R )% .
!:L L
8 7 ( ( > * 3 Q AR 7 8 6 0.*-
) %.0 !:L# %* 5 ( . A * ) A
( I € Q* R 8 !:LJ 9 :L
8 7 > %*.2 CT . E (* 7 * 8
Q A R 7 8 O ) %- 3 !:LJ ! ( (3
8 7 Q> A R 7 8 . *- ' (3 .
) A . ( ( ) 1 8 ) @0- 8 !:LJ 9 JJ
!: : !
8 7 6 Q A R 7 8 !:LJ
N ! 9
8 7 F ( . Q%* 2 * ( (R 7 8 U ( %
I 8 3-) 3 !:LJ N 9 !
8 7 F (* % 0 Q A R 7 8 6
!:LJ N 9 :#
8 7 ( ( > * 3 Q AR 7 8 6 ( ( -0(
3 * . 3 % * . ! % .
I 8 ( 8 !:L# 9 ; "
8 7 ( ( > * 3 Q A R 7 8 I( %- A .2
!:L# $ ( (3
8 7 Q> A R 7 8 >(%( * . %-
*( * . *( J * . ( ( ) %
16
… O %- 8 !:L# 1 1 . %-
( F (3 . 9 #" #"#
8 7 6( - 0 * . Q A R 7 8 !:L#
N # 9 !# !;
8 7 Q AR 7 8
!:L# N ! 9 !J
8 7 9 ( - Q%* 2 R 7 8 U ( %
M 3 G ( (0 !:L# L
8 7 ( ( ( ) ) * % Q A R 7 8
- < !:L; !; *
8 7 6 /% Q AR 7 8 6 !:L;
N ! 9 !!J
8 7 6 /% Q A R 7 8 6 *( *-P
. 3 % A . ? 9* )%-
7 8 %*(0- U ) 9 8 ) 8 U 9 . !:L; 9 !";
8 7 € %* ) P Q%* 2 R 7 8 U ( %
M 3 3 !:L; N ;
8 7 F ( ( . %) * Q AR 7 8
8 )% ) (0 6 %% !:L; ! / .
8 7 F ( ( . %) * Q A R 7 8
!:L; N ; 9 ! !J
8 7 F ( ) ( 3() / Q A R 7 8 I( %- (
()•. !:L; !; %
8 7 9 A Q AR 7 8
!:L; N L 9 !J U 8 )% ) (0- F * ' !:L;
! %*
8 7 C9 *( % . 3 VE Q A R 7 8
€ !:L; ! * U = . %- % * !:L; *
8 7 T* ) Q A R 7 8 A
. 3 % . 8 ( U 2 )
2 A 8 !:L; 9 L !;$
17
8 7 > 3 * %. *( 2 Q%* 2 * ( (R 7 8 U ( %
M 3 6 !:L" N J 9 !":
8 7 € % Q A R 7 8 8 ( 5
A . !:L$ A . 3 % ) 3
. 7 € U 2 7 F > % ( Q* R 8
!:L" 9 ! !!
8 7 8 *( % . Q A R 7 8 >( 8
!:L" : * &8 +
8 7 Q AR 7 8 !:L"
N ; 9 !J
8 7 Q AR 7 8 /
3 2 2 * . 7 1 6 %-
> 6 8 A %- 8 !:L" 9 !J!
8 7 F( A Q A R 7 8 F !:L"
N # 9 !L"
8 7 F ( ( . %) * Q AR 7 8
6 0.*- ) %.0 !:L$ %* 5 ( . ) A
. 7 I 8 U ) > % ( 7 F Q* R 8 !:L"
9 ;
8 7 9 ( - Q%* 2 R 7 8 U ( %
M 3 9 ( ) %*( %( - Q% %* 2 * ( R
% !:L" 9 J$ J:
8 7 CZ 3 A % VE Q A R 7 8
!:L" N ! 9 :
8 7 € 7 8 - < !:L$
!L %
8 7 I(*.' - Q%* 2 R 7 8 U ( %
> 8 = !:L$ N J 9 !;:
8 7 9 .* Q AR 7 8 .*
!:L$ N ; 9 !J
8 7 ( ( * 3 G Q%* 2 R 7 8 U ( > 8
8 ) * G %* 2 % 2 K* % %* 7 8 %*(0
% !:LL 9 # !JL !J:
18
8 7 C /%- . % 0 VE 3 7 8
.* !:LL N ! 9 "
8 7 €() () Q AR 7 8 !:LL
N ! 9 !# U O( %- !:LL J ( (3
8 7 F ' %- * Q AR 7 8 .*
!:LL N ! 9
8 7 F ' . 3 * ) Q A R 7 8 > *( 3
) (3 > F ( ƒ ? A (
D B Z - (% . !:LL 9 !:: !
8 7 € ) % Q A R 7 8 6 0.*- ) %.0
!:: %* 5 ( . 9 A 0- 8
!::! 9 !
8 7 ( % (( ) ( %* 2 7 8 U ( %
> 8 Q R = !::! N : 9 ; $
8 7 9 .A Q AR 7 8 9 .A !::!
N J 9 #
8 7 > * Q AR 7 8 = . %- ( F .
!:: : %
8 7 %- 3 ) Q A R 7 8 .* !::
N ! 9 J
8 7 F ) %- % - Q A R 7 8 >( 8
!:: !" %
8 7 9 * Q A R 7 8 = . %- (
F . !:: !L %
8 7 9) A 7 8 9 % (%(
3) . 3 A % •.
3 %) A . ) * %( ( A . B
7 *() 1 8 U ( ( ) O %- 8 !::#
9 L &T - *( +
8 7 9 Q A R 7 8 = . %- ( F .
!::; 9 #
19
8 7 Q> A R 7 8 / ( A . *(
A ) A > B F 1( - !:::
9 ;L ;: !!L !!: !# L : ;L ;:
8 7 € 2 (3 7 8 = . %- ( F .
!: %(
8 7 ?( 2* % * 3 %. (3 7 8 6 .
! N ; " 9 ;" ;:
8 7 7 0 0 * (3 7 8 %
N 9 ! !!
8 7 6 % - ) . Q A R 7 8 >( ( ..
(%% ! . 9 J
8 7 8 2* 2 Q A R 7 8 1 A
%- ) 3 A . !S# . ? B
6 (* %- 9 "L ! J !J$
8 7 ? %* 3 ) Q A R 7 8 9*( ) ) A
*.) 3 @ . %*- F ( 1( -
J 9 ;
8 7 6 % - ) . Q A R 7 8 I *( *
/ F %-)( ' % 52 (%* ) * .
Q 3 ( ( R > 5 BFF
J 9 !"L !$!
8 7 6 % - ) . Q A R 7 8 =
J N
8 7 O % Q AR 7 8 >(%( J
N " 9 J
8 7 Q> A R 7 8 > 3 ) 3 )
A 2 . > 8 0 U 2 ? 8 0 > 0. #
9 ; !L ;; :J
8 7 Q> A R 7 8 (%- ( *( * ( ( .
* * ( ( ) > ? = * %- (% # 1 ! 7 * .
(3 9 JJ #
8 7 6 % - ) .V Q A R 7 8 7 * .
%- ) %- (3 1 ? T( ( A 2
20
. %* %* 7 ? ' (% # 9 !
& %- *( +
8 7 € % Q AR 7 8 >(%( #
N " 9
8 7 €( ( ) - Q A R 7 8 9 .* 3
>(% 3 A %( - . ;SL
I > > 3 / ? 9 1( - # 9 " L:
8 7 8 *( % . Q AR 7 8 >(%(
# N ; 9 ;
8 7 F ' . 3 * ) Q A R 7 8 %-
( (* * . ( > 7 8 2
%* 8 ))( # 9 #" #$
8 7 Q> A R 7 8 6 % * C>(%( E * .
*( * . *( * / 0* J * . O %- …
8 ; 1 J < %- *( * 9 #: #:#
8 7 (3 ( 3 . 7 8 8 3 ( 0()
-) 2 %- 2 % * ) %* . >
8 " 9 !#$ !;"
8 7 C< ( ( VE Q A R 7 8
% $ N ! 9 !
8 7 6 ' % - Q A R 7 8 €( ( ( ! !
A * . %- (3 . *( . B I
1( - L 9 :J ! !J :: J
8 7 B3 (* % 7 * . 8 7 8
F * % * L N !! 9 ;
8 7 F ) 3 V Q A R 7 8
%- L N ! 9 !# !
8 7 9*( 0. Q A R 7 8 < %-
-* L N ! 9 !:
8 7 1 @) 0. %* ) . Q (3 R 7 8 = (
F . L : /* &N !;+ 9 #
8 7 X . 2 / .@ Q A R 7 8 6 .
L N # 9 !! !$
21
8 7 X) ( . %*( . Q A R 7 8
A . . * * . ( 5 .
F %- 8 L 9 :# ! ;
8 7 6 ' % - Q AR 7 8 F 3 :
N !! 9 $
8 7 QF (3 .R 7 8 F 3 : N ! 9
!J
8 7 = Q AR 7 8 F 3 :
N $ 9 J
8 7 9 Q AR 7 8 1 . (* €() .
. * . . ) A 2 A . * 5 .
> * ( > > ' 6 (0- : 9 "
&X (%* ) * . 3 % * .+
8 7 Q AR 7 8 9 .* 3 * % - 3
A = 0 8 ! 9 ;J
8 7 ? %* 3 ) Q A R 7 8 >(% .
2 (%* ) * . . 3 % * . &!S# + .
B ? @ 8 ! 9 !J: !; $$
8 7 ? %* 3 ) Q AR 7 8 9 .* % 3 )
A 3 . '( . B 9 ? @ 8
! 9 L
8 7 6 ' % - 7 8 6 A - ( 2 .
! N L 9 J
8 7 Q AR 7 8 F 3
! N ! 9 #
8 7 Q> A R 7 8 9*( ( * - (*
* . 1 ? T( ( A 2 . ( ( )
7 ? ' (% !! 9 "$ $
8 7 Q> A R 7 8 < %- *( * . *(
2 (%* ) * . . 7 B € 6 > 8 !!
9 ;": ;$#
22
8 7 * % . Q A R 7 8 < %-
*( * . *( 2 (%* ) * . ? %-
8 7 () . !! 9 "$ "$
8 7 > %- ) %* Q A R 7 8 %
! N ! 9
8 7 ? .@ % I ) Q A R 7 8
< %- *( * 3(* ! N 9 ! !!
8 7 C63 *- % - A . )E Q A R 7 8
I *( * < ! N JJ &J %( + 9 ! L
8 7 € ) ) ) ( @ Q AR 7 8 6
! N ! 9 LL
8 7 € 2 (3 7 8 F * % * !
N ; 9 !# !;
8 7 I %* 3 % - % Q A R 7 8 ‚
! N !! 9 !
8 7 I %* 3 % - % A 7 8 8 •@
8 % ! N $!5 $ 5 $J 9 !L J!
8 7 Q AR 7 8 ( -
3 ) ! N ! 9 J
8 7 F % %*( Q A R 7 8 6 . !
N ! 9 !
8 7 9 .* % Q A R 7 8 9 ( * 5
2 (%* ) * . . * . *. ) % 8 B
1( - ! 9 ;L
8 7 1 @) 0. %* ) . Q (3 .R 7 8 .
! !# . &N J+ 9 J
8 7 1- 2 @ Q AR 7 8 € * (
2 (%* ) * . . ) A - * 3 % * .
? % 7 > • - ? 8 *( I F 8 )•. (0-5
F -%- ! 9 !;;
8 7 C B * A %* * ) @ * - * E
(3 . 7 8 I *( * < !J
N JJ & : %( + 9 $
23
8 7 6 % %* ( € ) Q A R 7 8 8 -*
**. !# N 9 !J
8 7 ( ) () 7 A* Q A R 7 8
‚ /' % @) *( * * . ' Q
( > B T . U B ( (3 Q* R B
!# 9 # ##
8 7 F *( - ) ( 0 Q AR 7 8
( - 3 ) !# N $ 9 J
8 7 F ' . 3 * ) . ) . Q A R 7 8
I *( * < !# N J 9 L :
8 7 € * * %( (3 . 7 *
8 9 F % * !; N J" & ( (% + 9 !J
8 7 @ %( 0( ( (3 ) . A 7 8
. !; ! 9 J
8 7 T ) *- ) A ) ( % 8 ) 7 8
8 )%- % * 0. !" N !; &L * + 9 !J
7 * 8 6 % * C>(%( E * . *( * .
*( * / 0* J * . * O %-
… 8 ; 1 J < %- *( * 9 #L:
7 * 8 8 3 ( 0() -) 2 %- 2 % *
) %* . > 8 " 9 !#$
7 * 8 I *( * / F %-)(
' % 52 (%* ) * . Q 3 (
( R > 5 BFF J 9 !"$
7 * 8 '( 3 % ( * . . J
% . 7 B I B X % 8 : 9 ;
"
7 * 8 & %. !:# + < %-
*( * . *( 2 (%* ) * . . 7 B
€ 6 > 8 !! 9 ;"# ;":
24
7 * 8 (* F %-)( = . %- < !:!$
!:L$ 8 !:LL 9 "
7 * 8 (* F %-)( <
. 6 ? 6 / I ? 8 ( ( > F F %-
6 (* %- !::" 9 !!"
7 * 8 (* 3 F %-)( <
. > F %- I
I 9 ( 8 " 9 !":
7 * 8 (* 3 9 % %-)( <
. 7 ? <*
4( ! 9 !:!
7 * 8 CZ '( ( % %. . (* (3 * 2 *. 2
( -E % 0 5 < . *( U
* 5 > € 8 ! "# % &6 *.
%-)( < U J+
)( F * ) * %* Q7 8 C6 % -
) . 2) (ER )( 8 -* **. ;
! 9 J
)( F * ) * %* Q7 8 CO
* ER )( I *( * < L
! /* 9 "
)( < *( * %* )( 9
F % * ! ! S!L % 9 !!
- 7 * 8 & !:# + < %- *
3 %-)( 3 **. * %*- -
1( - F % $ 9 ": $
( > . % Q7 8 CO * ER
> ( = ( F . L ! % 9 J
> % A > I %* •@ - * Q7 8 CO
* ER > > % A I *( * < L $ /*
9 "
> % A > ( . %*( ) . Q7 8 CO * ER
> > % A 9 % * " !$S J %( 9 L
25
> * @) P Q % @ . 7 8 3 . C€ % (
0 -* < ER I *( * <
!L * 9 "
? ( € )%* 3 **@ ) * ) A .2 )
% % *. %-)( 7 8 ? (
= 3 *- N : 9 ## #$
? ? C . * 2 6 / % %* A E
? ? „ * . !$ %
? > 7 * . 8 > ?
< %- -* J N L 9 #
? < F *. *( * T( ( %- ) ) *(*
( 3 /*- ( (%.* .V < ? 9 F % *
L J! % S " /* 9 L
? ' 7 8 3- ) %* * %* 7 ? '
O ) %- ! !# %
? I 8 7 * I( * I ?
D 0 ( . 9 % < 8 ! 1 ! 9 ;
? I F ) %*( ) . 3 **. *( *
() ) I(% < Q3 C6 % - ) . 2) (ER
I ? < %- ) S!; % 9 $
? B > % %( 0() Q7 8 C ( ( ER
B ? I( %- ( ()†. !:L ! *
ƒ ) F %* 3( P Q7 8 C6 ( ( -0(ER
ƒ ) I *( * < !:$" J 9 J
€ 3 * * %-)( F * A
N ! 9 "! "
8 ( B'( * ./*-%. PV 8 (
F * A N ! 9 " "!
8 ( > 7 * / 8 ; > 8 ( I *( *
< !:: /* 9 "
8 ( > 6 .**. 0 ( > 8 (
= ( F . ! !: % &N J+ 9 !#
26
8 ( > 6 .**. 0 ( Q%
*- 7 8 % - 2 3 R < ( 2
> 8 ( 8 9) % !! 9 ; ;J#
8 ( D 7 * 8 ( ( D 8 (
. !J !L ) . &N ;J+ 9 J
8 ( D 8 F ( % ) ( .* )
D 8 8 ( >(%* F -. J : * 9 J
8 1 6 ) %*( ) ) () Q (3 . 7 8 R
1 8 8 †@ 8 % !# N :: J ! 9 $; $L
8 1 F (3 . ( (2 Q %- *. *( * R
1 8 *( C6 % E !; N # 9 J "
8 7 * ‚ /' % @) *( * * .
' Q ( > B T . U B ( (3 Q* R
B !# 9 J:
8 7 * I( * ( * *( * 2 ()
0 - % %-)( < & !S L + B 5
• < ) B • U Q = > 8 3 @0 R B 5
• %- : > 9 J#
8 7 * I( * (* I *( * '
% 2 ! 9 ##
#;
8 7 * I( * F %-)( = . %-
< * 5 . > 8 8 -
> F F %- 8 !:L! 9 ! $
8 7 * I( * < %- *( *
( 0 ( . 8 !:: 1 9 #JJ
8 7 < A 2 % ( 7 8 ( .
( CF( %E %-) %( ( ( * (0( * .
• 9 A 0- 8 ! 9
8 %- 7 6 ./ %- ) ( @ Q7 8
C6 ( ( -0(ER 7 8 %- I( %- !:$"
%
27
8 ( ? CF (* ( E *. (3 Q7 8 3
C€( ( ) -ER ? 8 ( I *( * < !:L;
J * 9 ;
8 ( ? CF (* ( E (3 . *( Q7 8
C9 * ER ? 8 ( 6 !:L$ N ! 9 !!!
!!J
8 ( ? 9 .* 3 3 ) %* 7 * / 8 ?
8 ( 8 †@ 8 % L N 5 ! 9 J : JJ
8 ( ? 1 (0- C( % . *. ) 3 E ? 8 (
< %- *( * 3(* ! N ! 9 " $
8 (0- I 9 . ( ( ( * @ % (3 . 7 * . 8
I 8 (0- 9 % !# N 9 ! " ! :
8 (0- I 9 . ( ( ( * @ % % ) . ( (%
7 * . 8 I . 8 (0- < ) !J
" %*
8 / Z 7 * 8 Z 8 / ? 0 !
3 ( %-)( . *( . * 2
% Z 8 / ? 0 8 A % " 9 ";
""
8 % ( 7 F( A 3( * Q7 8 C> * ) %* ER
7 8 % ( I *( * < !:$: ! %( 9
8 %*/ ( > 7 * 8 > 8 %*/ (
I *( * ) %*( ) % %* 5 . *( XX %*
> 8 %*/ ( 8 : 9 J J #
8 ( 7 ƒ 8 7 * I( *
7 ƒ 8 ( < %- *( * ( 0 ( . ; *
8 !:: 1 658 9 #JJ
8 () - 6 6 ) / / 3 - 3 )( *( - )
(*% ) K* 7 * / 8 5$ 6 8 () - .
! !# . &N J+ 9 J
8 () - 6 9 ( % ) ) () 6 8 () - = (
F . J !; % 9 J
28
I %- >% ( *- ) . Q7 8 CX .
2 / .@ER I %- < %- -* L
N ! 9 !L
I ( I CZ %- *( E Q7 8
C8 % @*-%.E C€( ( ) -ER I I (
I *( * < !:L" " /* 9 $
I * %- > 7 * 8 > I * %- 8 )%-
% * 0. !" N !; &L * + 9 !J
I ( * () ) I(% < I *( * <
L /* 9 "
%* 0 * %* < %- -* !
N ! 9 J
' > ( ( 2 ( (*%* Q7 * 8
( ' (R > ' = ( F . : "
ˆ #
' > (*% ) % *( () 7 * () 8 )
( ( ( % %* %- C* E > ' ( % (
%* ! " . ˆ L
( = %- % 7 * . 8 (
< %- *( * 3(* !J N !! 9 !#
* @ (3 ( %* 2 . ) . Q 3 ) . %-
*( * R * @ Z / %- ! N #
9 !" !:
( 3 */ € O % V * Y Q7 8
CO * ER € ( 3 */ T .2 ( () "
%*
( *( - 7 * 8 C<% ) ) 3 * %* E
( *( - = ( F . J L % 9 J
@ 7 6 * % 6( - %- %() %*
* ) CI<E 7 @ I *( * < !
!L %* 9 L
29
7 7 * 8 (3 . * 2( % .* A
7 I I ( * () ) I(% < *.)
I 0- ! 9 !;$ !$
7 %*( ) 2 * @) 0- Q7 8 CO
* ER 7 F * % * L N " & /* +
9 !J !#
@ B F (* C %*( ) .E B @ > 8 * A
F 0. %(
% @ 7 C1 2* * *- 3 E $ 5 . 7 * .
8 7 % @ F * % * ! N ; & /* +
9 !J !#
- > 9 ' % *-%. ) 3 > -
< %- ) 3 3(* L N J
( ( G F 3 *( ( ( ( G
. L * 9 ;
* D CX .E (*%* .(* D * >( (
( L $ %( * 9 #
C ( * - % * ' *( ( E Q *( * 3
(3 @/ 7 8 R T - *( ! N : ! 9 J
;
( T 2) *G ) 3 ( .
!! N ;: 9 #
F ( > „ % .P ' .
> F ( X . 2 / .@ * A . *(
7 8 (% $ 9 !"!
F I 6 *. (* 2 (0- 3 ' I F
? % 8 3 ' ! N #
F () . )( % ( ( Q7 8 R I *( *
< " $ 9
= * %- > I 0 *. % & $ 5 **. .
7 * . 8 + > = * %- (%- %* !
!$ %
30
= * %- > . ( (3 * %* $ 5 . .
( . 7 * . 8 > = * %- I *( * <
! N J &!: % + 9 ! U 6 . ! N ! 9 $$
$:
= * %- > 2 .2 ) . %*( Q7 8 CX . 2 /
.@ER > = * %- F * % * !! N ! &% +
9 !! !
= * %- > F * ( - 7 * . 8 >% ) ) 3
%* QA* 2 * (* R > = * %- I *( *
< L /* 9 "
= * %- > 1( (* > = * %- = . %- (
F . !:: !L %
= * %- > O * Q7 8 CO
* ER > = * %- (%- %* $ !J %
9 L
9 ) ( I D 5 ( *( ( *. )
%-)( ) I 9 ) ( - < L ;S"
/*
9 F I %* 3 % (3 & 3 (%( % /+ Q7 8
CI %* 3 % - % ER F 9 I *( * <
!J N L & ! /* + 9 $
9 (0- %*( ) . = J N
9* 7 F (3 . * A 2 0. Q ( A < *
A 2 (3 3 %*/ 7 8 R 7 9* I *( * <
!! *
9* * I > C‚ 2 / * *E
& > %- + 7 * . 8 I > 9* * I *( *
' - % % CI *( * (
@3 %* E I > 9* * B !# 9 !#J
!#$
9* * I 9 ) * %*- 2 - % * (3 7 * .
8 I 9* * I *( * 6 * O % % 4( *
% ( . *( * . *( * / 0* = ( 6.*
!J > # 9 !$J !$"
31
9 A %- > * %*( 2 * - Q8 7 CX .
2 / .@ER 9 A %- (%- %* L !$
9 A %- 8 3- ) %* * %* Q7 8
CX . 2 / .@ER 9 A %- I *( * <
L !L ( (% 9 ;
1 9 . (* % Q7 8 CO
* ER 9 1 = ( F . "
9 J
X I . )( * - Q7 8 CO
* ER I X 6 . " N " 9 L; L:
X I F (3 . / . 3 % * *
2 . I X < %- *( * 3 - % *
A N # 9 " "#
X I 1( (3 Q7 8 CO * ER
I X I *( * < " $ 9 $
O 9 C6 E /*- (* 5) %* 9 O
I *( * < !# N !L !: &!5L * + 9 ! ;
T I %* 3 (3 %* T 9 % g*
!J N #; 9 :
Z ) 7 ( (3 * %* V Q7 8 CX .
2 / .@ER 7 Z ) = ( F . L
J ( (% 9
Z ) A 6 % * 7 * . 8 I *( * <
J % 9 ;
Z ) A ( ( ( Q7 8 C6 ( ( -0(ER
Z ) A 6 !:$" N $ 9 !;$S!;L
7 * 8 QD ( * (% %R Q R
< %- 0( * Q% *R D ( * ! !!
=( ) %*
]]^ ___ hm`qcj]c` qab I *( * J:#$ 7 * 58 .
3 3 ( 6 * ( ( . ! !! !"
32
7 * 8 QD ( * (% %R Q%* * R
( I *( * G *( * 52 (%* ( G *( (*5
[ ( * ( ! !" =( )
%* ]]^ fg]jgm a`d gjlc‰ ^^ lc]imeoe5fg]c`e]h`e eje]afgp5meqej
3 ( % K 6 * %) * ! !! !"
7 * 8 QD ( * (% %R Q%* * R
F 3 D ( * ; !" =( ) %*
]]^ ^aijeoma qab he `celc` mjgrjeoe5^afme eje]afgo5meqej ]bf
3 3 ( 6 * ( ( . ! !! !"
7 * 8 7 ) A QD ( * (% %R
sahthuc 9 )( A C7B91E D ( * ( =( )
%* ]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnxekudŠ!ow‹J_ 3 3
( 6 * 0 # " !! 6 * ( ( .
! !! !"
7 * / 8 $ QD ( * (% %R sahthuc Œ`cde]j!
D ( * ( =( ) %*
]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnxca•qŽu|}t]a 3 3 (
6 * 0 " !! ! 6 * ( ( . ! !! !"
8 7 * I( * QD ( * (% %R > ( .
- ( 0 D ( * *( %* =( ) %*
]]^i hm _gmg^clge a`d _gmg 8 k7 * kI( * 3 3
( 6 * %* - : L !" 6 * ( ( .
! !! !"
< * @ *.) 7 * 8 QD ( * (% %R
sahthuc Œ`cde]j! D ( * ( =( ) %*
]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnx•dt••}:_}j_ 3 3 (
6 * 0 " !! ! 6 * ( ( . ! !! !"
33
##
3 '
1 / 4
, 5 # % 0 26
( *
9 7 ?(
%. !" * . !:"# ) F( )
&= % %- •( ( 0 .+ < !:$ 0 % )•.
( ( 2 @ *- '
) *( F % . 3 ( . A %.
( ) %* * * <
0 3 %-
( %* * *
> A % * * )
0 6 %. 2 C= E
C7 E C‚ % ()( *( * GE C G ( HE
-) % C ( 3 (%* G( K*G = %% E & % + * .2
C %- ( E C< = %% . K3 . ‘‘ ( E
( 2 .2 9 *5F(*( -/5… D *@
&B3 -+
7 * (* 2 3 CF 3 *( - ( * ( E &!::"+
C (( (E &!::L+ C? % ) ()E & + C9* 2 E
& J+ C> * ( (( %* %* E & L+ C8 (% • * E & !!+
% ( * 3 C8 (* ( G2E & ;+
F 3( (* % ) FD S 0( * = %
& + * *( * () C= E & !+
O ( 9 %-)( = % & $+
#
9 7 G % )(%*( %* 2 7 9 .
( % . 3(* !::; L ( 9 !
9 7 = %% 3G *( / % 3 %* 2 7 9
. ( % . 3(* !::; $ %( * 9 !
34
9 7 F 3 *( - ( * ( %* 2 7 9
( !::"
9 7 (( ( %* 2 7 9 ( OF
T ) !::L #L %
9 7 C72 *G %*( - ) .E %* 2 7 9 F * (
M ) !::: # ) * 9 L
9 7 CI(% . G -E %* 2 * ( . 7 9 F * (
M ) !::: ; ) . 9 !"
9 7 F % .' (*%. ( %* 2 7 9
? !::: N ; " 9
9 7 F %* 2 * ( . 7 9 F * ( M )
!::: $ 9 !
9 7 CO* ( ( . % %*-. VE %* 2 * ( (
7 9 ? !::: N 9
9 7 >(%( ( * 3 %* 2 * ( . 7 9 .
( % . 3(* : ) * 9 !
9 7 ? % ) () 7 9 ( 8 *
J: %
9 7 F K3 . 7 9 = N 9 $
!
9 7 > ( * 5* %2 *Y %* 2 * ( (
7 9 G ( H ! N ; " 9 !
9 7 C6(*%* 2 * E %* 2 * ( ( 7 9
F * ( M ) ! J! ) . 9 !
9 7 VM / - % - G %* 2 * ( (
7 9 G ( H ! N J # 9
9 7 C ) ( - EV %* 2 * ( (
7 9 G ! N ! 9
9 7 F K3 . 7 9 = ! N $ L
9 !! !!J
9 7 9* 2 7 9 € * * %*- ) 2
) *0 % ' %* 8 ))(
! 9 $; $:
35
9 7 6( I/ %* 2 7 9 >(%* F -.
J ) * 9 #
9 7 9* 2 7 9 ( > 3) %*
8 ))( J L %
9 7 ( I/ ) ( ( % (* 7 9 G
( H # N J # 9 ;" "!
9 7 9* 2 7 9 %- ( (*
* . %* 8 ))( # 9 :L !
9 7 7 %% % */ %* 2 7 9 >( (
( ; $ &N JL+ 9 ;
9 7 7 %% % */ %* 2 7 9 8
(* ( G2 % ?( A( 7 9 F T 9 *5
F(*( M3 *( -%* 9( (. X ; 9 ! : !;"
9 7 CZ % M3 - E %* 2 7 9 }fga
; N 9 $L
9 7 M%* 3 %* 2 7 9 ? ) .
" !:5 ; / . 9 ! L
9 7 8 % 8 %* ( %* 2 7 9 ? ) .
" !5 $ &NJ#+
9 7 ( * %* .*- %* 2 7 9 ? ) .
" 5 " ) * 9 L
9 7 ( * %* .*- %* 2 7 9 I *( "
N ! 9 J ;
9 7 F * % 3 . ( 0 |bemg %* 2 * ( (
7 9 I *( " N # 9 $ :
9 7 ( . 0 %% 3 7 9 .
$ $ / . 9 ;
9 7 6 %* 2 7 9 I *( $ N J
9 !# !:
9 7 6 ) N #! %* 2 7 9 I *( $
N # 9 #
36
9 7 ( G %()- . % G %* 2 7 9
< = %% . K3 . ‘‘ ( * . % %* 8
8 ( $ 9 J!
9 7 .. % 3 %* 2 7 9 ? ) .
$ !5$ . 9 L
9 7 9* 2 7 9 ? ) . $ ! 5!L (
9 L
9 7 > * ( (( %* %* K3 3
7 9 >( ( ( L ) * 9 J
9 7 > * ( (( %* %* 7 9 (
M3 *( -%* M G ? G) L L %
9 7 I( ( % (* 7 9 I *( L
N ! 9 JJ #
9 7 O %*( ) %* F O %*/ *
Q 5 3) - . *( A * ) A R
7 9 U 2 8 L !" %
9 7 ? * (* %* 2 * ( ( 7 9
? 9 M ( (* ( %* 3
9 M ? M I/ ( OF
CI/ D M E : 9 !:$
9 7 8 -0 % G %* 2 7 9 >( ( (
: !J / . &N "J+ 9 J
9 7 ( 3 )G %* 2 * ( ( 7 9 M)(
: N " 9 JL
9 7 =(3( 0 . K3 . 7 9 I *( :
N 9 J# J;
9 7 8 (% • * 7 9 (
M3 *( -%* M G ? G) !! ;; %
9 7 9* 2 7 9 I *( !! N ! 9 !:
!
9 7 7 ( & ( 3 (%* G2 % +
( % (* 7 9 9 0. ! N ! 9 J$
#
37
9 7 9 * %* 2 7 9 I *( !
N J 9 : !
9 7 € (%- %( ) ( Q%* 2 R 7 9 9
%* 2 * ( ( ( % %* * ( %
D ? A ( ( M3 *( - T ) F !J
9 " "J
9 7 F * (*G K3 . 7 9 9 0.
!# N ! 9 J; J:
9 7 F G - ( ( ( 3 . %* 2 7 9
- % ( G K* (% ( *( . )( 7 2 % % (
7 > 1 2 U * 7 7 8 () Q R ( M
!; 9 : :!
#
? GA( > CZ 9 . K*E > ? GA( ? C
%*G ( ) . ) E > ? GA( ( ? GA(
> > !J 9 !# !#;
6 ( 0 9 /3 % *( ( = %% >( (
( $ # &N #$+ 9 !
6 2 G F % ( ) * 6 2 G >( (
( " !: . 9 #
D 3 F *- C8 (% • * E D 3 >( (
( !! : &N # + 9 J
8 %*/ I M3 (%* ( C ( 3 (%* ) K*(E I 8 %*/
. ; 9 J
8 %*/ I CZ (%( - K*E I 8 %*/ >( (
( !::L ( 9 J
8 () - 6 %* ( 6 8 () -
? N ; 9 #"
8* %* (* C8 () K* EY >3 . : L *
9 !
38
A ( D > ( %* 2 Q7 9 C8
(* ( G2ER D A ( . " J / .
9 ;
A ( D > ( %* 2 D A ( ?
) *( -/ (0( 3 -* (% ( *( %*G
D A ( ( M $ 9 ; ;#
A ( D M). ) . D A (
>( ( ( $ $ / . 9 #
* D <% GA *- % K* D * >( (
( " L &N ##+ 9 J
( 9 G ) ( .
!! !J 9 J
F I CZ % I GE I F >(%* F -.
J ) * 9 #
9 % . A *G C9 %% * ) .E 9 % .
9 0. !" N ! 9 !J" S !#!
9 7 ?( -( ( % *( *
L % ( L 9 L
9 7 ?( ( 9 0. ! N !
9 J$
1(% 6 7 9 *( -/ % K* ) 6 1(% .
( % . 3(* $ J ) . 9
1 > F( A( (* % *G *- 5
% % > 1 >( ( ( : !$ (
9
1 2 7 - % ( G = 3)GA ( . (*
7 1 2 9 0. ! N 9 :; ::
X %* C 2 ) (* E X %*
>( ( ( !# !# &N :;+ 9 ;
T ( 7 7 9 CZ %) * .' E
7 T ( . ( % . 3(* !! N : &
/ .+ 9 !
39
Z ( [ * (* ) H(3 [ Z ( >( (
( / . 9 #
7 9 Q[ ( * G (% %R Q%* 0 * R
( I *( * G *( * 52 (%* ( G *( (*5
[ ( * ( ! !" =( )
%* ]]^ fg]jgm a`d gjlc‰ ^^ ^acrgoe e`melgp5ih`an! 3 (
% K 6 * %) * !L !! !"
7 9 Q[ ( * G (% %R % * [ ( *
=( ) %* ]]^ e`melgoio`an hqar `h 3 ( %
K 6 * %) * !L !! !"
7 9 C8 2 A * )G () / (E
Q[ ( * G (% %R sahthuc ’`cde]j! [ ( * (
=( ) %* ]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnxms|duLJohay
3 ( % K 6 * 0 L # !J 6 *
%) * !L !! !"
7 9 (3( * 0 % %* 2 C E
Q[ ( * G (% %R sahthuc F ( T ) [ ( *
( =( ) %* ]]^i ___ oah]huc qab _e]qY
nxJ ˆŽ•wrd 3 ( % K 6 * 0
!! !! !J 6 * %) * !L !! !"
7 9 (%* ( 9* Z2*5 Q[ ( * G
(% %R sahthuc vhmafe tw [ ( * ( =( )
%* ]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnx;h}‹5:“”!;y
3 ( % K 6 * 0 L L !! 6 *
%) * !L !! !"
7 9 (3( * (* % Q[ ( * G (% %R
sahthuc vhmafe tw [ ( * ( =( ) %*
]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnxp‘|k•h d# 3 ( % K
6 * 0 !; $ !! 6 * %) * !L !! !"
>8 * *( 7 9 Q[ ( * G (% %R 0 - .
%* 0 7 . 9 [ ( * =( ) %*
40
]]^i nm qab gl !:$ $" ; 3 ( % K 6 * %) *
!L !! !"
C‚ .E K3 . 7 9 Q[ ( * G (% %R
sahthuc ’`cde]j! [ ( * ( =( ) %*
]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnx^zjq‹p|e|“v 3 ( %
K 6 * 0 ! : ! 6 * %) *
!L !! !"
9 7 ?( QD ( * (% %R
Q R 4( * - *(
) I 8 0- 4 9 . % 2 ) @ Q% *R
D ( * =( ) %*
]]^ ___ jgmfgu qab `ciah`qc me`]e heYglx 3 3 (
6 * ( ( . !L !! !"
9 7 Q9* 2 R Q[ ( * G (% %R 7 9
9(*( . % (% %*- *( * G *( (*5 * [ ( *
*( %* =( ) %* ]]^ ___ jc]ifane `h ih`an i]gg ]bf
3 ( % K 6 * %) * !L !! !"
3''' 7 #
%
$
8 2
1999996
( + %
( % > ( * 1 2
%. L /* !:"! %(
% @ ( %
O * %- %* < !:L! 0
3 6 (* %- *(2 )
41
3 3 * % * !:L! !:LJ % 2
%- 2 !:LJ % ) 0 &) 6 (* %-
) € . ) + !:L" !:: 3 %.
/ ) -*(* (%- ( ( % *(* )(
B B @
7 * (* 2 3 C9(.*( - * 0E & $+ CO . 3
( ( /3 )E & :+ C (3 G G2 E & !#+ 1 %( )
7 > 1 F %. 2 C ( % . (E & (%% +
C, /3 F % *( ( E &X + C> * 3 E &8 + C= E &8 +
C‚ F K* E & % + C= %% % E & % +
C6 E & % + C E &< 5< (+ CO |cedhffE
&9T7+ C•cŒfcq]58 %(A'*E &9T7+ I *( * 3(*(
-) 2 2 C91–XE &6 ( (* % + C -( ( -E &8 ( +
F ( %* ( (* 2 * .2 CF(% = % 9* 2
%% 2 K* < G G* * E &6 (0 L+
C€() . E & % :+
( ( ( 0 % * CF * E CO( E
*( * C E )( ( ( C6 (
A (E *
I ( * %( %- 2 * ) 2 *( * 2
(%* * % C€ (3 E &> 0.+ CI(* /' .
GA E &O( % + CD * E &I %- + CF F( % E &> 0.+
) * )( *- % %- * 3) 6
/ & :+ () . ) > 9 %/ & :+ C9 % (
()( E& :+ C9 †. %- * 0 E & : ! + C7 *
B A %E &7 %* . !!+ > A %- () . & ! + *
O ( ( - % /3 %-)( < & "+
. %- % 3 0 8 (%
*( * <
O ( 9 %-)( = % & !!+ O ( F ( % %-
% /3 %-)( & ! +
=( * *( * 52 - -) 2 C6( .*G
9 %E € % ( * % ) (%*(* 5A
C IZFPE O ( ( ( *( * 52 - C9
0.E 3 * ) % * 3
42
C9* % (E & ( * C IZFPE+ 9 3 * *
>%( %- (%* / (3 C> *( .E 3 * *
( & ( *+ * -. % C9 % ( E O (
*( * C6 - ( '(%* 2 G %* ( 3E
&6 9+ & L+ 3 * * ( ( %* C ?I IZPE
1 2 7 I/ *- *( * . Q%* 2 R 7 1 2 9*G2
-) 2 % ( ()( *( * G 6 ( (* % G
%* ; >G !" 9 !: !
1 2 7 F * N " Q%* 2 R 7 1 2 9*G2
-) 2 % ( ()( *( * G 6 ( (* % G
%* " >G !L 9 : QJ! J R
1 2 7 9* 2 7 1 2 >( ( ( "
! (
1 2 7 6 ( *G%. 3 ) Q%* 2 R 7 ( %( 1 2
F K* (% . %* - % %* 2 ( M3 *( -%*
M G ? G) $ 9 J: ;!
1 2 7 8 A 3 A . A %% 3 7 1 2
6( .*G % % >* . K 2 F( ( A(%* ( *( * 5
2 (%* ( ( 3 ( ( 7 F > 9 = (
B $ >G ! & ( - $ + 9 J #!
1 2 7 A Q%* 2 R 7 ( %( 1 2 < = %% .
K3 . ‘‘ ( * . % %* 8 8 ( $
ˆ J "
1 7 > 9 %* 0 %* 2 * ( 7 > 1
6( .*G % % >* . K 2 F( ( A(%* ( *( * 5
2 (%* ( ( 3 ( ( 7 F > 9 = (
B $ >G ! & ( - $ + 9 L :;
1 2 7 > 9(.*( - * 0 %* 2 7 > 1 2 > 0
8 * ( *5F ) $ J % &€ )%* % * )+
1 2 7 |c5C3 PE Q0 %* 2 * ( R 7 1 2 9*G2
-) 2 % ( ()( *( * G 6 ( (* % G
%* L >G J 1 (* 3 9 ## #;
43
1 2 7 / . ( ( ( 9* % Q%* 2 R 7 1 2
I *[ *( * G -) 2 K3 . 3 0 %*
9 ) ( - 6 IZ : >G # 9 !"$ !$!
1 2 7 8 G ( - ( * 3 G K%%( 7 1 2
7 A )( G *( * G -) 2
6 ( (* % : N !
1 2 ( 3 *( ( Q (3 .R ( % 1 2 U (
> ( % %- > * 3 : N ; " 9 : !
1 2 7 =G . - Q%* 2 R 7 1 2 €() . .
* . K3 !$ K* 3 # %* % %* ( > 9 1
% I ) : 9 :!" : & *
%% )+
1 2 7 9* 2 * ( . 7 1 2 = :
N !! ! ˆ ## #:
1 2 7 > O . 3 ( ( /3 ) % %* 2
7 > 1 2 ( M : ! %
1 2 7 ( *H2 3 7 * ) Q G 3 ) R 7 ( %(
1 2 7 *5T ) ! N # 9 ;J ;:
1 2 7 (* * 2 Q%* 2 R 7 ( %( 1 2 9
* -) 2 ( ( - % /3 % *( ( 8 (%%
*( * < G I % [ * 5 ! N !# 9 JJ$
JJ:
1 2 7 ) *( ( %* 2 Q%* 2 R 7 ( %( 1 2
9 * -) 2 ( ( - % /3 % *( (
8 (%% *( * < G I % [ * 5 !
N !J 9 # " # L
1 2 7 (* * 2 Q%* 2 R 7 ( %( 1 2 9
* -) 2 ( ( - % /3 % *( ( 8 (%%
*( * < G I % [ * 5 !! N !" 9 #J;
#J"
1 2 7 9( ( G % 3G % ) ( ( A *5 (%*-
7 1 2 ( % . ( !! N ! 9 :J !
1 2 7 /5…( 9 ) 3 ) %% 3 2
7 1 2 ( % . ( ! N # 9 !:$ !
44
1 2 7 6 A ( % G A 2 %% 3G 7 1 2
6 ! N ; 9 !#L !;
1 2 7 ( 2 ( G / ( G2 % (* Q%* 2 R 7 1 2
I *5— K* (% % % %* F ? %% . U (
I I X - 8 ( ) ! 9 !! !!J
1 2 7 9 (5 ‡ * . % ) & 3 ) %% 3 2+
7 1 2 9 0. ! N ! 9 #J ;
1 2 7 Q9* 2 3 R 7 1 2 9 /3 F % *( ( !
N !# 9 "L :!
1 2 7 > %G G ( (% & 3 K* (% 0 +
7 1 2 9 0. !J N 9 J J$
1 2 7 >%( G G ) ( ) Q%* 2 R 7 ( %( 1 2
? ( !J N ; 9 # #:
1 2 7 * ( ( * )GA Q%* 2 R 7 1 2
F 0 . ) . !J % 3 ( ( %* •••
( *5 (%* . CF 0 . ) . !JE
(% D * U B %- ? *( !J 9 $# $L
1 2 7 F * - %% 3 7 1 2 6
!J N ! 9 !#L !;J
1 2 7 Z3G * ) 7 ( %( 1 2 ‚
F K* !J N ! 9 !!
1 2 7 > (3 G G2 K3 . 7 1 2 (
M !# !J" %
1 2 = 3 2 A 3( ( A ( % 1 2
9 0. !# N 9 $ J!
1 2 7 . 7 ( %( 1 2 9 0. !;
N J # 9 " ""
1 2 7 * ( ( * )GA Q%* 2 R 7 1 2
- % ( G K* (% ( *( . )( 7 2 % % (
7 > 1 2 U * 7 7 8 () Q R ( M
!; 9 : :J
1 2 1( * Q A R ( % 1 2 U 3 % ( > ( .
% %- I *( * < !" N : 9 !
45
7 ( %( 1 2 I *[ *( * G -) 2 K3 .
3 0 %* 9 ) ( - 6 IZ : >G N #
9 !"$
7 ( %( 1 2 I *5— K* (% % % %*
F ? %% . U ( I I X - 8 ( ) !
9 ! :
7 ( %( 1 2 F K* (% . %* - % %* 2
( M3 *( -%* M G ? G) $ 9 JL
7 ( %( 1 2 F 0 . ) . !J % 3 ( (
%* ••• ( *5 (%* . CF 0 . ) .E
(% D * U B %- ? *( !J 9 $J $#
7 ( %( 1 2 9 /3 F % *( ( ! N !# 9 "L
( > 9(.*( - 7 ( %( 1 Q7 1 2 C9(.*( -
* 0ER > ( = $ N # &!J5!:
/ .+
? 6 ( 0 *-Y . ? € ). L
N ! 9 !" S !L
€ ) 7 > ( K3 . ( Cyf]c`je]gncE 7 € ) .
( % . 3(* !! : ( 5 # . 9
8 ( ( % *( * 1 2 K* (% )
% % 3 C 2 * % E 8 (
( % ( %* " ; . 9 L
8 - 8 7 3 8 8 - .
! !" ( &N !L+ 9 J
A ( D > ( ( % ( * G
D A ( >( ( ( : !; 9 !
A ( D ? F % ( K* (% (%* .
D ? A ( ‚ ' ( ( ( (%* (
D ? A ( ( M !! 9 ! ! !J
46
A ( D •(%* K* (% . ( * 0 .
* 0 D A ( >( ( ( !
J ( 9 J
9 ) D •ja i^g`g]h D 9 ) 9 0.
!# N 9 !!J !!#
1 2 7 ( %( > ( * 9 0. !
N ! 9 #J
1 2 7 ( %( > ( * 9 0. !J
N 9 J
O( (3 M *( (* ) % % / * / Q ( % (
K*G % ( C€() . . * . K3 ER >( (
( : L ) . 9 !
O %* . 3 - * G2 .' Q[ ( * G
(% %R 5 K* % ) 7 ( %( 1 2 U Q2
7 ( ( R - . M3 *( -%* C„<„E !"
!#" % &F * *G * + =( ) %*
]]^ ^afh]aje `h uaami ta`mank˜a`algjkˆei]jeoekrgrjk^aq]anom
koeiqgman ^lΠ3 ( % K 6 * %) * !L !! !"
1 2 7 ( %( > ( * Q[ ( * G (% %R
> ( . % . K 0 [ ( * *( %* =( )
%*
]]^i `h _gmg^clge a`d _gmg 1 2 k7 ( %( k> ( *
3 ( % K 6 * % ( ( !! : !" 6 *
%) * ! !! !"
1 2 7 ( %( > ( * &1 2 7 > + Q[ ( * G
(% %R %* 0 * I *% (* Q% *R [ ( *
J S !" =( ) %*
]]^ ___ fg]ianc] `h gjlc‰ ^^ eh]a` ^edcYeh]a`kglx $::
3 ( % K 6 * %) * !L !! !"
1 2 7 M H( 0 3 A 3) . Q[ ( * G (% %R
&0 %* 2 * ( + 1 2 7 ( %( I (3 *( * G
-) 2 [ ( * ! N "$ &) *+ =( )
47
%* ]]^ ___ fgm5
ucr `h e`qgnc rgjckjhbuc`JJ"L rgjck^acbiJJ$ ^hufgqe]gajJJL:
3 ( % K 6 * %) * !J !! !"
1 2 7 %* . %( ( . ( % 3 %*- Q[ ( * G
(% %R &0 %* 2 * ( 3 CO . 3 ( (
/3 )E+ 7 ( %( 1 2 F * *G * Q% *R
[ ( * =( ) %* ]]^ ^afh]aje `h Yia_x! ! !
3 ( % K 6 * %) * J !! !"
1 2 7 F * " Q[ ( * G (% %R &0
%* 2 * ( + 7 ( %( 1 2 9(*( . % (% %*-
*( * G *( (*5 * [ ( * *( %* =( )
%* ]]^ ___ jc]ifane `h ]a`an ^efe]e ]bf 3 ( %
K 6 * %) * !J !! !"
1 2 7 F( ( % () *G Q[ ( * G (% %R &
%* 2 + 1 2 7 ( %( I (3 *( * G -) 2
[ ( * ! N "" =( ) %* ]]^ ___ fgm5
ucr `h e`qgnc rgjckjhbuc`JJ!" rgjck^acbiJJ!L ^hufgqe]gajJJJ;
3 ( % K 6 * %) * !J !! !"
1 2 7 9 ( ) %*( Q[ ( * G (% %R
7 ( %( 1 2 O x |cedhff bedergjc *( (*5
[ ( * N !! =( ) %*
]]^i ___ qeome a`d jalc J""! 3 ( % K 6 *
%) * J !! !"
1 2 7 O( . ) 3 Q[ ( * G (% %R 7 ( %(
1 2 O x |cedhff bedergjc *( (*5 [ ( *
# N !; =( ) %*
]]^i ___ qeome a`d jalc !L 3 ( % K 6 *
%) * J !! !"
48
$
+ & % ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :
. $ & % ''''' ;
< ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' =
! "
+ ( $ ) '& # $ '''''''''''''''''''''''''''' >
+ % # % % % $% ''''' ?@
. $ ( $ ) ''' AB
< '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' B?
# $
+ ( $ * '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' BB
. $ ( $ * '''''''' BC
< ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' B>
# % &'
+ & $ + % ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :A
. $ & $ + % ''''' :;
< ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :=
( )
* ) #+ ( * % *( . / 0*
# $ %" &"
,# !+ ) ( * . * 3 0 )( *
*
%" "
' ( * % *( . / 0*
# $ %" &"
-).
- # /+ 3 / ) * ) * 3 0
% " ("
) *+"*+"+,*-
* & ;! + J$5" 5JJ (5begf bm hjugu™oejlc‰ he hjugu bm he
./,,* " & ! 0+ " 1
Митцю не треба нагород, його судьба нагородила

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

A flor do pântano
A flor do pântanoA flor do pântano
A flor do pântano
Michela Fontoura
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Dimitris Psounis
 
Roey Almog Search Engine
Roey Almog Search EngineRoey Almog Search Engine
Roey Almog Search Engine
Ram Dutt Shukla
 
Creatividad origenes y_tendencias
Creatividad origenes y_tendenciasCreatividad origenes y_tendencias
Creatividad origenes y_tendencias
shutys
 
La Consulta Sobre el Futur Politic de Catalunya
La Consulta Sobre el Futur Politic de CatalunyaLa Consulta Sobre el Futur Politic de Catalunya
La Consulta Sobre el Futur Politic de Catalunya
Miqui Mel
 
مذكرة الليالى العشر للصف الرابع ترم ثانى
مذكرة الليالى العشر للصف الرابع ترم ثانىمذكرة الليالى العشر للصف الرابع ترم ثانى
مذكرة الليالى العشر للصف الرابع ترم ثانى
أمنية وجدى
 
Front office
Front officeFront office
Front office
ImranBashirDar
 
Livro pensamento el inguagem vygostsky
Livro pensamento el inguagem vygostskyLivro pensamento el inguagem vygostsky
Livro pensamento el inguagem vygostsky
EDILENE CABRAL
 
Оскар Уайльд: виховання духовності у молодого покоління : методичні рекоменда...
Оскар Уайльд: виховання духовності у молодого покоління : методичні рекоменда...Оскар Уайльд: виховання духовності у молодого покоління : методичні рекоменда...
Оскар Уайльд: виховання духовності у молодого покоління : методичні рекоменда...
Unbib Mk
 
A maquina-do-tempo
A maquina-do-tempoA maquina-do-tempo
A maquina-do-tempo
Erico Roman
 
Eco, umberto la estructura ausente
Eco, umberto  la estructura ausenteEco, umberto  la estructura ausente
Eco, umberto la estructura ausente
Ronald Marrero
 
La estructura ausente umberto eco libro completo
La estructura ausente umberto eco libro completoLa estructura ausente umberto eco libro completo
La estructura ausente umberto eco libro completo
Jessie86
 

Was ist angesagt? (15)

A flor do pântano
A flor do pântanoA flor do pântano
A flor do pântano
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
 
Livro o segredo
Livro o segredoLivro o segredo
Livro o segredo
 
prensa pp
prensa ppprensa pp
prensa pp
 
Roey Almog Search Engine
Roey Almog Search EngineRoey Almog Search Engine
Roey Almog Search Engine
 
Creatividad origenes y_tendencias
Creatividad origenes y_tendenciasCreatividad origenes y_tendencias
Creatividad origenes y_tendencias
 
La Consulta Sobre el Futur Politic de Catalunya
La Consulta Sobre el Futur Politic de CatalunyaLa Consulta Sobre el Futur Politic de Catalunya
La Consulta Sobre el Futur Politic de Catalunya
 
مذكرة الليالى العشر للصف الرابع ترم ثانى
مذكرة الليالى العشر للصف الرابع ترم ثانىمذكرة الليالى العشر للصف الرابع ترم ثانى
مذكرة الليالى العشر للصف الرابع ترم ثانى
 
Front office
Front officeFront office
Front office
 
Livro pensamento el inguagem vygostsky
Livro pensamento el inguagem vygostskyLivro pensamento el inguagem vygostsky
Livro pensamento el inguagem vygostsky
 
Оскар Уайльд: виховання духовності у молодого покоління : методичні рекоменда...
Оскар Уайльд: виховання духовності у молодого покоління : методичні рекоменда...Оскар Уайльд: виховання духовності у молодого покоління : методичні рекоменда...
Оскар Уайльд: виховання духовності у молодого покоління : методичні рекоменда...
 
A maquina-do-tempo
A maquina-do-tempoA maquina-do-tempo
A maquina-do-tempo
 
58
5858
58
 
Eco, umberto la estructura ausente
Eco, umberto  la estructura ausenteEco, umberto  la estructura ausente
Eco, umberto la estructura ausente
 
La estructura ausente umberto eco libro completo
La estructura ausente umberto eco libro completoLa estructura ausente umberto eco libro completo
La estructura ausente umberto eco libro completo
 

Andere mochten auch

HP & Heineken Samenwerking (HP intern magazine First Sep 2013)
HP & Heineken Samenwerking (HP intern magazine First Sep 2013) HP & Heineken Samenwerking (HP intern magazine First Sep 2013)
HP & Heineken Samenwerking (HP intern magazine First Sep 2013)
Engelbert Pelster SMP
 
第8回学生ツーリズムサミット~阿波市テーブル~
第8回学生ツーリズムサミット~阿波市テーブル~第8回学生ツーリズムサミット~阿波市テーブル~
第8回学生ツーリズムサミット~阿波市テーブル~
WYTS 学生ツーリズムサミット
 
Turkey Honeymoon Tour Packages, Honeymoon Destinations in Turkey
Turkey Honeymoon Tour Packages, Honeymoon Destinations in TurkeyTurkey Honeymoon Tour Packages, Honeymoon Destinations in Turkey
Turkey Honeymoon Tour Packages, Honeymoon Destinations in Turkey
Paras Holidays Pvt Ltd
 
La primera comunidad que comparte software
La primera comunidad que comparte softwareLa primera comunidad que comparte software
La primera comunidad que comparte software
Leandro Suarez
 
Base Itinerary / Duke
Base Itinerary / DukeBase Itinerary / Duke
Base Itinerary / Duke
elliehill42
 
Magazine Beisbol y Softbol Miranda Noviembre 2016
Magazine Beisbol y Softbol Miranda Noviembre 2016Magazine Beisbol y Softbol Miranda Noviembre 2016
Magazine Beisbol y Softbol Miranda Noviembre 2016
Prof. Luis Eduardo Camacho Saez
 
Biblioplus12
Biblioplus12Biblioplus12
Biblioplus12
Unbib Mk
 
Enterprise Mobility 1st Step Towards Digital Transformation
Enterprise Mobility 1st Step Towards Digital TransformationEnterprise Mobility 1st Step Towards Digital Transformation
Enterprise Mobility 1st Step Towards Digital Transformation
andreas kuncoro
 
Kazkaterapiya
KazkaterapiyaKazkaterapiya
Kazkaterapiya
Unbib Mk
 
Holiday packages in india
Holiday packages in indiaHoliday packages in india
Holiday packages in india
Unusualescape
 
Commerce traditionnel : Couponing et commerce (par Marché privé)
Commerce traditionnel : Couponing et commerce (par Marché privé)Commerce traditionnel : Couponing et commerce (par Marché privé)
Commerce traditionnel : Couponing et commerce (par Marché privé)
Normandie Web Xperts
 

Andere mochten auch (13)

HP & Heineken Samenwerking (HP intern magazine First Sep 2013)
HP & Heineken Samenwerking (HP intern magazine First Sep 2013) HP & Heineken Samenwerking (HP intern magazine First Sep 2013)
HP & Heineken Samenwerking (HP intern magazine First Sep 2013)
 
第8回学生ツーリズムサミット~阿波市テーブル~
第8回学生ツーリズムサミット~阿波市テーブル~第8回学生ツーリズムサミット~阿波市テーブル~
第8回学生ツーリズムサミット~阿波市テーブル~
 
Turkey Honeymoon Tour Packages, Honeymoon Destinations in Turkey
Turkey Honeymoon Tour Packages, Honeymoon Destinations in TurkeyTurkey Honeymoon Tour Packages, Honeymoon Destinations in Turkey
Turkey Honeymoon Tour Packages, Honeymoon Destinations in Turkey
 
Diploma
DiplomaDiploma
Diploma
 
La primera comunidad que comparte software
La primera comunidad que comparte softwareLa primera comunidad que comparte software
La primera comunidad que comparte software
 
Base Itinerary / Duke
Base Itinerary / DukeBase Itinerary / Duke
Base Itinerary / Duke
 
Ijasah
IjasahIjasah
Ijasah
 
Magazine Beisbol y Softbol Miranda Noviembre 2016
Magazine Beisbol y Softbol Miranda Noviembre 2016Magazine Beisbol y Softbol Miranda Noviembre 2016
Magazine Beisbol y Softbol Miranda Noviembre 2016
 
Biblioplus12
Biblioplus12Biblioplus12
Biblioplus12
 
Enterprise Mobility 1st Step Towards Digital Transformation
Enterprise Mobility 1st Step Towards Digital TransformationEnterprise Mobility 1st Step Towards Digital Transformation
Enterprise Mobility 1st Step Towards Digital Transformation
 
Kazkaterapiya
KazkaterapiyaKazkaterapiya
Kazkaterapiya
 
Holiday packages in india
Holiday packages in indiaHoliday packages in india
Holiday packages in india
 
Commerce traditionnel : Couponing et commerce (par Marché privé)
Commerce traditionnel : Couponing et commerce (par Marché privé)Commerce traditionnel : Couponing et commerce (par Marché privé)
Commerce traditionnel : Couponing et commerce (par Marché privé)
 

Ähnlich wie Митцю не треба нагород, його судьба нагородила

Math 4th-primary-2nd-term
Math 4th-primary-2nd-termMath 4th-primary-2nd-term
Math 4th-primary-2nd-term
khawagah
 
S7-200_Hardware.pdf
S7-200_Hardware.pdfS7-200_Hardware.pdf
S7-200_Hardware.pdf
TooAguilar5
 
Ra material-la-legge-delluno
Ra material-la-legge-dellunoRa material-la-legge-delluno
Ra material-la-legge-delluno
Gio Aita
 
4707 1
4707 14707 1
Los Modelos de comunicación y de educación
Los Modelos de comunicación y de educaciónLos Modelos de comunicación y de educación
Los Modelos de comunicación y de educación
alejandromarquez335925
 
Inmovilizacion y traslado perfecto
Inmovilizacion y traslado perfectoInmovilizacion y traslado perfecto
Inmovilizacion y traslado perfecto
BHETSY YOSSELIN GUTIERREZ UGARTE
 
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
Tekade2018
Tekade2018Tekade2018
Tekade2018
RBRGATE
 
1. Fundamentos sistemas de producción.pdf
1. Fundamentos sistemas de producción.pdf1. Fundamentos sistemas de producción.pdf
1. Fundamentos sistemas de producción.pdf
Tecnologico Mario Molina Pasquel y Enriquez y CBTA31
 
Informe #1 CATN - La Consulta Sobre el Futur Politic de Catalunya
Informe #1 CATN - La Consulta Sobre el Futur Politic de CatalunyaInforme #1 CATN - La Consulta Sobre el Futur Politic de Catalunya
Informe #1 CATN - La Consulta Sobre el Futur Politic de Catalunya
Miqui Mel
 
Le estructura umberto eco
Le estructura umberto ecoLe estructura umberto eco
Le estructura umberto eco
ripacanat
 
La estructura ausente - Umberto Eco
La estructura ausente - Umberto EcoLa estructura ausente - Umberto Eco
La estructura ausente - Umberto Eco
Celeste3194
 
Conde j w rochester a flor do pântano
Conde j w rochester  a flor do pântanoConde j w rochester  a flor do pântano
Conde j w rochester a flor do pântano
Senac
 
A flôr do pântano (psicografia wera krijanowskaia espírito j. w. rochester)
A flôr do pântano (psicografia wera krijanowskaia  espírito j. w. rochester)A flôr do pântano (psicografia wera krijanowskaia  espírito j. w. rochester)
A flôr do pântano (psicografia wera krijanowskaia espírito j. w. rochester)
Ricardo Akerman
 
pdf-adaptasi-tumbuhan.pptx
pdf-adaptasi-tumbuhan.pptxpdf-adaptasi-tumbuhan.pptx
pdf-adaptasi-tumbuhan.pptx
sriayunistiana
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 

Ähnlich wie Митцю не треба нагород, його судьба нагородила (20)

Math 4th-primary-2nd-term
Math 4th-primary-2nd-termMath 4th-primary-2nd-term
Math 4th-primary-2nd-term
 
S7-200_Hardware.pdf
S7-200_Hardware.pdfS7-200_Hardware.pdf
S7-200_Hardware.pdf
 
Ra material-la-legge-delluno
Ra material-la-legge-dellunoRa material-la-legge-delluno
Ra material-la-legge-delluno
 
4707 1
4707 14707 1
4707 1
 
Los Modelos de comunicación y de educación
Los Modelos de comunicación y de educaciónLos Modelos de comunicación y de educación
Los Modelos de comunicación y de educación
 
Si newsletter
Si newsletterSi newsletter
Si newsletter
 
Inmovilizacion y traslado perfecto
Inmovilizacion y traslado perfectoInmovilizacion y traslado perfecto
Inmovilizacion y traslado perfecto
 
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
Tekade2018
Tekade2018Tekade2018
Tekade2018
 
1. Fundamentos sistemas de producción.pdf
1. Fundamentos sistemas de producción.pdf1. Fundamentos sistemas de producción.pdf
1. Fundamentos sistemas de producción.pdf
 
Informe #1 CATN - La Consulta Sobre el Futur Politic de Catalunya
Informe #1 CATN - La Consulta Sobre el Futur Politic de CatalunyaInforme #1 CATN - La Consulta Sobre el Futur Politic de Catalunya
Informe #1 CATN - La Consulta Sobre el Futur Politic de Catalunya
 
Le estructura umberto eco
Le estructura umberto ecoLe estructura umberto eco
Le estructura umberto eco
 
La estructura ausente - Umberto Eco
La estructura ausente - Umberto EcoLa estructura ausente - Umberto Eco
La estructura ausente - Umberto Eco
 
Conde j w rochester a flor do pântano
Conde j w rochester  a flor do pântanoConde j w rochester  a flor do pântano
Conde j w rochester a flor do pântano
 
A flôr do pântano (psicografia wera krijanowskaia espírito j. w. rochester)
A flôr do pântano (psicografia wera krijanowskaia  espírito j. w. rochester)A flôr do pântano (psicografia wera krijanowskaia  espírito j. w. rochester)
A flôr do pântano (psicografia wera krijanowskaia espírito j. w. rochester)
 
Paipa
PaipaPaipa
Paipa
 
Kapitel 5
Kapitel 5Kapitel 5
Kapitel 5
 
fatlossbook_promo
fatlossbook_promofatlossbook_promo
fatlossbook_promo
 
pdf-adaptasi-tumbuhan.pptx
pdf-adaptasi-tumbuhan.pptxpdf-adaptasi-tumbuhan.pptx
pdf-adaptasi-tumbuhan.pptx
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 

Mehr von Unbib Mk

Світлана Воронцова. Магія пісочної анімації
Світлана Воронцова. Магія пісочної анімаціїСвітлана Воронцова. Магія пісочної анімації
Світлана Воронцова. Магія пісочної анімації
Unbib Mk
 
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 23
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 23Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 23
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 23
Unbib Mk
 
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22
Unbib Mk
 
Іван Мельниченко : до 90-річчя від дня народження
Іван Мельниченко : до 90-річчя від дня народженняІван Мельниченко : до 90-річчя від дня народження
Іван Мельниченко : до 90-річчя від дня народження
Unbib Mk
 
Кирило Курашкевич : до 100-річчя від дня народження
Кирило Курашкевич : до 100-річчя від дня народженняКирило Курашкевич : до 100-річчя від дня народження
Кирило Курашкевич : до 100-річчя від дня народження
Unbib Mk
 
Зупинимо булінг разом
Зупинимо булінг разом Зупинимо булінг разом
Зупинимо булінг разом
Unbib Mk
 
Краєзнавча діяльність: актуальні та результативні форми роботи з молоддю
Краєзнавча діяльність: актуальні та результативні форми роботи з молоддюКраєзнавча діяльність: актуальні та результативні форми роботи з молоддю
Краєзнавча діяльність: актуальні та результативні форми роботи з молоддю
Unbib Mk
 
Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...
Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...
Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...
Unbib Mk
 
Статистичний звіт МОБЮ за 2019 рік (форма №6-НК)
Статистичний звіт МОБЮ за 2019 рік (форма №6-НК)Статистичний звіт МОБЮ за 2019 рік (форма №6-НК)
Статистичний звіт МОБЮ за 2019 рік (форма №6-НК)
Unbib Mk
 
План роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2020 рік
План роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2020 рікПлан роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2020 рік
План роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2020 рік
Unbib Mk
 
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 21
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 21 Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 21
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 21
Unbib Mk
 
БІБЛІОТЕЧНІ МЕТОДИ ПРОМОЦІЇ ЧИТАННЯ
БІБЛІОТЕЧНІ МЕТОДИ ПРОМОЦІЇ ЧИТАННЯБІБЛІОТЕЧНІ МЕТОДИ ПРОМОЦІЇ ЧИТАННЯ
БІБЛІОТЕЧНІ МЕТОДИ ПРОМОЦІЇ ЧИТАННЯ
Unbib Mk
 
Медіакомпетентність на допомогу сучасному підлітку
Медіакомпетентність на допомогу сучасному підліткуМедіакомпетентність на допомогу сучасному підлітку
Медіакомпетентність на допомогу сучасному підлітку
Unbib Mk
 
Е-урядування+бібліотеки = нові можливості громади
Е-урядування+бібліотеки = нові можливості громадиЕ-урядування+бібліотеки = нові можливості громади
Е-урядування+бібліотеки = нові можливості громади
Unbib Mk
 
Григорій Бичков : до 70-річчя від дня народження
Григорій Бичков : до 70-річчя від дня народженняГригорій Бичков : до 70-річчя від дня народження
Григорій Бичков : до 70-річчя від дня народження
Unbib Mk
 
Віталій Колодій : до 80-річчя від дня народження
Віталій Колодій : до 80-річчя від дня народженняВіталій Колодій : до 80-річчя від дня народження
Віталій Колодій : до 80-річчя від дня народження
Unbib Mk
 
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 20
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 20Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 20
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 20
Unbib Mk
 
Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...
Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...
Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...
Unbib Mk
 
Звіт Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва за 2018 рік
Звіт Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва за 2018 рікЗвіт Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва за 2018 рік
Звіт Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва за 2018 рік
Unbib Mk
 
План роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2019 рік
План роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2019 рікПлан роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2019 рік
План роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2019 рік
Unbib Mk
 

Mehr von Unbib Mk (20)

Світлана Воронцова. Магія пісочної анімації
Світлана Воронцова. Магія пісочної анімаціїСвітлана Воронцова. Магія пісочної анімації
Світлана Воронцова. Магія пісочної анімації
 
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 23
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 23Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 23
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 23
 
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22
 
Іван Мельниченко : до 90-річчя від дня народження
Іван Мельниченко : до 90-річчя від дня народженняІван Мельниченко : до 90-річчя від дня народження
Іван Мельниченко : до 90-річчя від дня народження
 
Кирило Курашкевич : до 100-річчя від дня народження
Кирило Курашкевич : до 100-річчя від дня народженняКирило Курашкевич : до 100-річчя від дня народження
Кирило Курашкевич : до 100-річчя від дня народження
 
Зупинимо булінг разом
Зупинимо булінг разом Зупинимо булінг разом
Зупинимо булінг разом
 
Краєзнавча діяльність: актуальні та результативні форми роботи з молоддю
Краєзнавча діяльність: актуальні та результативні форми роботи з молоддюКраєзнавча діяльність: актуальні та результативні форми роботи з молоддю
Краєзнавча діяльність: актуальні та результативні форми роботи з молоддю
 
Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...
Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...
Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...
 
Статистичний звіт МОБЮ за 2019 рік (форма №6-НК)
Статистичний звіт МОБЮ за 2019 рік (форма №6-НК)Статистичний звіт МОБЮ за 2019 рік (форма №6-НК)
Статистичний звіт МОБЮ за 2019 рік (форма №6-НК)
 
План роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2020 рік
План роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2020 рікПлан роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2020 рік
План роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2020 рік
 
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 21
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 21 Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 21
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 21
 
БІБЛІОТЕЧНІ МЕТОДИ ПРОМОЦІЇ ЧИТАННЯ
БІБЛІОТЕЧНІ МЕТОДИ ПРОМОЦІЇ ЧИТАННЯБІБЛІОТЕЧНІ МЕТОДИ ПРОМОЦІЇ ЧИТАННЯ
БІБЛІОТЕЧНІ МЕТОДИ ПРОМОЦІЇ ЧИТАННЯ
 
Медіакомпетентність на допомогу сучасному підлітку
Медіакомпетентність на допомогу сучасному підліткуМедіакомпетентність на допомогу сучасному підлітку
Медіакомпетентність на допомогу сучасному підлітку
 
Е-урядування+бібліотеки = нові можливості громади
Е-урядування+бібліотеки = нові можливості громадиЕ-урядування+бібліотеки = нові можливості громади
Е-урядування+бібліотеки = нові можливості громади
 
Григорій Бичков : до 70-річчя від дня народження
Григорій Бичков : до 70-річчя від дня народженняГригорій Бичков : до 70-річчя від дня народження
Григорій Бичков : до 70-річчя від дня народження
 
Віталій Колодій : до 80-річчя від дня народження
Віталій Колодій : до 80-річчя від дня народженняВіталій Колодій : до 80-річчя від дня народження
Віталій Колодій : до 80-річчя від дня народження
 
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 20
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 20Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 20
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 20
 
Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...
Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...
Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області по обслуговуванню юнацтва у...
 
Звіт Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва за 2018 рік
Звіт Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва за 2018 рікЗвіт Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва за 2018 рік
Звіт Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва за 2018 рік
 
План роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2019 рік
План роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2019 рікПлан роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2019 рік
План роботи Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва на 2019 рік
 

Kürzlich hochgeladen

Das Biologiestudium an der Universität Duisburg-Essen
Das Biologiestudium an der Universität Duisburg-EssenDas Biologiestudium an der Universität Duisburg-Essen
Das Biologiestudium an der Universität Duisburg-Essen
Team Studienorientierung (Universität Duisburg-Essen)
 
Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...
Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...
Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...
kylerkelson6767
 
Unterrichten der Programmierung 📚 Python 🐍
Unterrichten der Programmierung 📚 Python 🐍Unterrichten der Programmierung 📚 Python 🐍
Unterrichten der Programmierung 📚 Python 🐍
Miguel Delamontagne
 
Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...
Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...
Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...
Wolfgang Geiler
 
Lehramt an der Universität Duisburg Essen
Lehramt an der Universität Duisburg EssenLehramt an der Universität Duisburg Essen
Lehramt an der Universität Duisburg Essen
Team Studienorientierung (Universität Duisburg-Essen)
 
Medizin an der Universität Duisburg - Essen
Medizin an der Universität Duisburg - EssenMedizin an der Universität Duisburg - Essen
Medizin an der Universität Duisburg - Essen
Team Studienorientierung (Universität Duisburg-Essen)
 
Microsoft Roadshow Stuttgart AI-Presentation Wurzer
Microsoft Roadshow Stuttgart AI-Presentation WurzerMicrosoft Roadshow Stuttgart AI-Presentation Wurzer
Microsoft Roadshow Stuttgart AI-Presentation Wurzer
MIPLM
 
Psychologie an der Universität Duisburg-Essen
Psychologie an der Universität Duisburg-EssenPsychologie an der Universität Duisburg-Essen
Psychologie an der Universität Duisburg-Essen
Team Studienorientierung (Universität Duisburg-Essen)
 

Kürzlich hochgeladen (8)

Das Biologiestudium an der Universität Duisburg-Essen
Das Biologiestudium an der Universität Duisburg-EssenDas Biologiestudium an der Universität Duisburg-Essen
Das Biologiestudium an der Universität Duisburg-Essen
 
Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...
Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...
Abortion Pills In Dubai☎️ "+971)555095267 " to buy abortion pills in Dubai, A...
 
Unterrichten der Programmierung 📚 Python 🐍
Unterrichten der Programmierung 📚 Python 🐍Unterrichten der Programmierung 📚 Python 🐍
Unterrichten der Programmierung 📚 Python 🐍
 
Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...
Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...
Klimaabkühlung durch die CO2 Kanone, Konvektionskreislauf,Klimaabkühlung stat...
 
Lehramt an der Universität Duisburg Essen
Lehramt an der Universität Duisburg EssenLehramt an der Universität Duisburg Essen
Lehramt an der Universität Duisburg Essen
 
Medizin an der Universität Duisburg - Essen
Medizin an der Universität Duisburg - EssenMedizin an der Universität Duisburg - Essen
Medizin an der Universität Duisburg - Essen
 
Microsoft Roadshow Stuttgart AI-Presentation Wurzer
Microsoft Roadshow Stuttgart AI-Presentation WurzerMicrosoft Roadshow Stuttgart AI-Presentation Wurzer
Microsoft Roadshow Stuttgart AI-Presentation Wurzer
 
Psychologie an der Universität Duisburg-Essen
Psychologie an der Universität Duisburg-EssenPsychologie an der Universität Duisburg-Essen
Psychologie an der Universität Duisburg-Essen
 

Митцю не треба нагород, його судьба нагородила

 • 2. Миколаїв, 2016 Біобібліографічний покажчик УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА
 • 3. 2 !" #$ % & ' () *( * + ! " # # # $ # % % &' % (' ) (' * &' + % ' , # # # $# $# # - # $# ' , %- % *( . / 0* !"
 • 4. 3 ! """ . ) 1 %*- *- 2 (* * %-)( ' 3 ( %( %- ) * ) ) *( * ) () .) 4( % % . ( * %* % % 2 (* 5 . ( 6 2 7 * . 8 7 . 9 * ( % . 1 2 ''' % / $ # & % 0 ( ( % 6 2 %. ! /* !:;! ) %* 9 ) <3 (0- =9= % * ' 3 -*(* %- ( %* * * ) > ? @ %- &!:$"+ 8 - 0/ %( ( A %. % * B %* * * % 7 () <=9= 9 0 %- 4( * 3 ( . ) %- ) C - D % ( *E F %. 2 C? E C G ( HE CI *( E C9 0.E C ( % . (E 3 2 C> *( .E & !!+ C E & !J+ C - % ( GE & !;+ CF 0 . ) .E & !; !"+ C9 *G !# 5 !"E & !"+ F ( %* ( *( (*5% * 2 CF K3 . E C9* 2 E C ( *E * 7 * 2 (* 2 3 C %( % )E & L+ CM) ( * E & ! + A C * . %* GE & ! +
 • 5. 4 I ( * >%( %- (%* / % %- (3 CF A % . %( - (%%(E & ! + >%( %- (%* / (3 C> *( .E & !!+ 6 2 G 9* 2 6 2 G >( ( ( $ # . &N !#!+ 9 J 6 2 G %( % ) %* 2 ( 6 2 G ( M3 5 M G ? G) L :; % 6 2 G O * *( ?( ( .P %* 2 % % .'( () 6 2 G I *( L N ! 9 ;# ;" 6 2 G G( %* 2 6 2 G >( ( ( : ; &N #"+ 9 J 6 2 G M) ( * %* 2 ( 6 2 G ( > 3) %* 8 ))( ! ! $ % 6 2 G 8 - F G* ) 3 0 Q K3 .R 6 2 G = ( F . ! ; * &N ! :+ 9 J 6 2 G 7 * %* 2 6 2 G > *( . % %* 2 * ( %* K* (% (%* . ( > 3) %* 8 ))( !! 9 ; L 6 2 G 6 - ( * %* 2 * ( . 6 2 G 9 0. S ! N 9 "! "; 6 2 G 8 ) 3 ( G2 ( (A( %* 2 6 2 G I *( ! N J 9 !L ! 6 2 G > * * )( .(*%. 3 - Q%* 2 * ( (R 6 2 G 9 %* 2 * ( ( ( % %* * ( % D ? A ( ( M3 *( - T ) F !J 9 #L #: 6 2 G 7 * - Q%* 2 R ( 6 2 G - % ( G K* (% ( *( . )( 7 2 % % ( 7 > 1 2 U * 7 7 8 () Q R ( M !; 9 ;J ;#
 • 6. 5 6 2 G I( ( ( 3( Q%* 2 R ( 6 2 G F 0 . ) . !; % 3 ( ( %* .* ( *5 (%* . CF 0 . ) . !;E (%% !; 9 !!; !!" 6 2 G > ( /5* Q%* 2 * ( .R ( 6 2 G ( % . ( !" N ! 9 L" : 6 2 G ? * 6 2 G 9 *G !# 5 !" *( * 52 (%* ( ( 3 ( ( 6 8 ( M3 *( -% ) 6) * . !" 9 J#: J; 6 2 G CF A / - 3 . ) GVE Q%* 2 R ( 6 2 G F 0 . ) . !" % 3 ( ( %* A(%* ( *5 (%* . CF 0 . ) . !"E % %* 9 ? 0 (%% !" 9 ! $ ! L ? 9 %* ( G CM) ( * E 9 ? A ( ! 5L / . 9 !; 6 3 . ( ( >( ( ( !J J ) . &N " + 9 L 6 2 G ( 7 ( % 9 0. ! N 9 "! 8 . %* 3 ( / >( ( ( !J !# %( * &N ! J+ 8 2( 7 ( W - W / - 5 ( % 7 8 2( ( % ( %* !J !: / . 9 L ( 6 2 G > *( . % %* 2 * ( %* K* (% (%* . ( > 3) %* 8 ))( !! 9 L F K*G % %*.3 /*%. CF 0 ) .E . !; # / . &N $ + 9 !
 • 7. 6 9 % 7 M2 C6 - ( * E 7 9 % >( ( ( !; J &N #:+ 9 L 9 % . A *G C9 %% * ) .E 9 % . 9 0. !" N ! 9 !J" S !#! 9 % . 9( ( . G - 9 % . >( ( ( ! ; %( * &N !! + 9 L 9* M 9 ) ( 6 2 Q ( 6 2 G C %( % )ER M 9* >( ( ( L ! / . &N ";+ 9 J 9*( 1 9(3 G( ) * G ( 6 2 Q ( 6 2 G C %( % )ER 1 9*( . L !J ( &N !#!+ 9 J X %* 7 (% %* C% *-E Y X %* >( ( ( !! 9 J X %* 7 -) 2 C9 *GE A (* % G % X %* >( ( ( !" : 9 J X %* C> 3) 3 K* %* 2 . 3 E X %* >( ( ( !! $ / . &N " + 9 J X %* = 3 % 0 X %* >( ( ( : J ) . &N ;L+ 9 # Z0 ( 6 F K3 . / 6 Z0 ( >( ( ( !# !$ &N ##5#;+ 9 ; 6 2 G ( Q[ ( * G (% %R %* 0 * ( * ( 3 % - G * [ ( * : !" =( ) %* ]]^ ___ ^`abcdefg] `h ^c`iajefi #;$#klhmanjopkafcd ]bf 3 ( % K 6 * %) * !L !! !" 6 2 G * . %* G Q[ ( * G (% %R ( 6 2 G ( 6 2 G F K3 . Q% *R
 • 8. 7 [ ( * =( ) %* ]]^i ig]ci daadfc qab ig]c afcdlhanjop abc mjgdg 3 ( % K 6 * %) * !L !! !" ( 6 2 G Q[ ( * G (% %R %* 0 * F K3 . Q% *R [ ( * ! !" =( ) %* ]]^ ___ ^acrge `h eh]a`i el!# 3 ( % K 6 * %) * !# !! !" ( 6 2 G Q[ ( * G (% %R %* 0 * 9* 2 *( * G * [ ( * !" =( ) %* ]]^ ___ i]gg `h en]a` el!# 3 ( % K 6 * %) * !# !! !" ( 6 2 G > *( !! Q[ ( * G (% %R sahthuc vhmafe tw [ ( * ( =( ) %* ]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnxyc r!z{r{z# 3 ( % K 6 * 0 !# " !! 6 * %) * !# !! !" - 9 % . ( 6 2 G K* (% ( ( C6 - ( > * E Q[ ( * G (% %R sahthuc - 9 % . [ ( * ( =( ) %* ]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnx|s}p$~`foz 3 ( % K 6 * 0 : # !; 6 * %) * !L !! !"
 • 9. 8 1 ! $ $ % $ % 2 ( ) 7 * I( * 8 %. !" % . !:# %( ? • (%- ' F % . 3 ( . -*(* (%- ( ( % *(* ) B B ( &!:";+ *( / ) %*( > ( %- % 0() 8 ) (% ( * ) ) 3(* ( * ) 0* C . E (% 6 * %. %* ( *%- € !:$! ( 8 @ F *. ) * % / *( * *. 2 2 CF ( .E &*( ( C % E+ C E C9 .A E (% %- ( *( * ( •@ . A . CF( 0 *E 3(* C>( 8 E %* *. * %* C8 E . 3 ) ( ( % % ) %* ( . CZ 9 ) 9 ) E F 0/ ( % %*( %* < % 2 (% * ) 0 * 8 ) *(* 3 0 - () < )( 1 % T( ( &!::; S J+ € # * •@ . *. 2 %-)( 8 %- 3 0 9F< O ( ( ( 9 %- 2 %-)( 9 C6 .E &) F .A + € % ( 0 -* < & !+ € * 3 3 * * 2 3 %*( / 2 * * ) @ 3 C> ) % * E &!:LL+ )( )( 7 9 ( * C < E € % ) ) 7 () =( * . %* C€ *
 • 10. 9 • * E & L+ ( ( ) C€ 3 < E ) ? A( %- 7 * 3 C6 ( ( -0(E &!:$;+ C> * ) %* E &!:$$+ C ( ( E &!:$:+ C8 % (*-%.E &!:L!+ C€( ( ) -E &!:LJ+ C9 * E &!:L"+ CF ' . 3 * )E &!::!+ C‚ . . ) .E &!:: + C6 % - ) . 2) (E & !+ CO * E & ;+ CX . 2 / .@E & $+ CI %* 3 % - % E & ! + 6 (3 7 * . 8 A % ( 2 A - 2 % 2 (%* ) * * * %- *. *( * I ( * *( * 2 () )( 1 &!:L + )( I(% < & + C€ * E )( > * 3 (0. & #+ )( % ( ( & "+ *( * 5) %*(0- () C8 E )( ƒ ( F & :+ * *( * 5 ) %*(0- () > ) = * %- C6 E & !#+ O ( 0 - 9 %-)( < &!:$:+ 8 7 6 ( ( -0( A 7 8 U ) > 9 8 / 8 >(%( !:$; % 8 7 > * ) %* A 7 8 U 2 I Z ? ) 3 8 >(%( !:$$ !$ % 8 7 ( ( A 7 8 U 2 ƒ > F 8 >(%( !:$: # % 8 7 8 % @*-%. A 7 8 U 2 F 2 8 >(%( !:L! !" % 8 7 €( ( ) - A . %* A * ) A 7 8 8 >(%( !:LJ J % 8 7 9 * A 7 8 U 2 ƒ > F 8 >(%( !:L" J %
 • 11. 10 8 7 F ' . 3 * ) A 7 8 U 2 > > 8 3-)( 8 >(%( !::! ;; % 8 7 ‚ . . ) . A 7 8 U 2 7 F (% . !:: JJ % 8 7 I 6 % - ) . 2) ( * 3 - A . *( 7 8 U 2 B (% . ! ! $q 8 7 ‚ ( - ' ' ( - 3( 3) A 2 7 8 8 FF 9 9 * !" % &>(%( + 8 7 I I ( A 5 (3 ( Q . *( A * ) A R 7 I 8 U 2 > 8 ' 8 FF 9 9 * !" % &>(%( + 8 7 I F 3 2 3 3 % ) 5 ) Q A . *( ) * %( ( A R 7 I 8 U 2 1 > (%*( 8 FF 9 9 * !" % &>(%( + 8 7 O * Q3 2 2 3 - 2 (3 R 7 8 8 F * A ; !: % 8 7 I X . 2 / .@ * A . *( 7 8 U 2 8 I (% . $ !"L % 8 7 I %* 3 % - % (3 . 7 8 U 2 8 I 8 >(%( ! " % &< %- * + ! " 8 7 €( ( % * Q AR 7 8 8 )% ) -%- ( ()•. !:"! $ 8 7 D 3 )( Q AR 7 8 8 )% ) -%- % !:" J (
 • 12. 11 8 7 6( - Q AR 7 8 < !:"J N J 9 L 8 7 ) Q AR 7 8 8 )% ) -%- ( ()•. !:"J !J % 8 7 > % * 2 Q AR 7 8 8 )% ) -%- % !:"$ L % 8 7 F * . Q AR 7 8 I *( * < !:"$ # * 8 7 >( @ **. Q AR 7 8 8 )% ) -%- % !:"L ! 8 7 CF ) A %- * ( VE Q A R 7 8 F (3 .5!:"L ( > F ? F 8 - 8 !:"L 9 J: # 8 7 CF )( ( (VE Q A R 7 8 8 )% ) -%- % !:"L !J 8 7 • - * Q AR 7 8 8 )% ) -%- % !:"L L ( (3 8 7 Q> A R 7 8 I( %- ( ()•. !:": !; %* 8 7 / Q AR 7 8 8 )% ) -%- % !:": ; ( 8 7 A 7 8 8 )% ) -%- % !:": ! ( (3 8 7 C9*( ' ) *- 2 /VE Q A R 7 8 = !:": N $ 9 J 8 7 „( 3 ) Q A R 7 8 I *( * < !:": ; ( (3 9 ! 8 7 ? ) - *- Q A R 7 8 8 )% ) -%- % !:$ 8 7 9* - ( .* Q% ) R 7 8 .* !:$! N J 9 " 8 7 ( %* * Q AR 7 8 !:$ N !! 9 !J
 • 13. 12 8 7 9 Q A R 7 8 !:$ N ! 9 ! !! 8 7 … ( 3 ) Q AR 7 8 !:$J N ! 9 J 8 7 F Q A R 7 8 ‚ *( - !:$J N " 9 !;$ 8 7 = 3) Q AR 7 8 !:$# N ! 9 L 8 7 X) ( . %*( . Q AR 7 8 .* !:$# N ! 9 8 7 O Q A R 7 8 F ( . !:$# N : 9 8 7 )(* Q AR 7 8 .* !:$; N ! 9 !# 8 7 Q> A R 7 8 8 )% ) -%- % !:$; # % 8 7 6 ( ( -0( Q AR 7 8 .* !:$; N $ 9 !# 8 7 € 0 Q AR 7 8 !:$; N $ 9 8 7 Q AR 7 8 !:$; N ! 9 L 8 7 F * *( Q AR 7 8 !:$; N 9 8 7 = 3) 3 ) Q A R 7 8 F ( . !:$; N " 9 : 8 7 7 * 3 Q A R 7 8 F ( . !:$" N : 9 !L 8 7 € 3 3 Q AR 7 8 !:$" N !! 9 $ 8 7 Q AR 7 8 6 0.*- ) %.0 !:$$ %* 5 ( . A * ) A ( 1 ? 8 U ) 7 F > % ( Q* R 8 !:$" 9 !!#
 • 14. 13 8 7 2 Q AR 7 8 .* !:$" N ; 9 ; 8 7 F %* 3( Q A R 7 8 I( %- ( ()•. !:$" !$ % 8 7 X( % %- Q AR 7 8 I *( * < !:$" !# * 8 7 7( * Q A R 7 8 8 )% ) -%- % !:$$ J ( 8 7 C VE Q AR 7 8 I( %- 3) !:$$ !$ ( (3 8 7 € 3 3 Q AR 7 8 >( 8 !:$$ !" ( (% &8 + 8 7 I %* Q A R 7 8 € !:$$ !: %( 8 7 . ( Q A R 7 8 8 )% ) -%- % !:$$ !" * > A 3 C> * ) %* E 8 7 9 3 Q AR 7 8 .* !:$$ N 9 # 8 7 9 Q AR 7 8 .* !:$$ N ! 9 ; 8 7 „( ) ( *( ( Q AR 7 8 !:$$ N L 9 ; 8 7 . * 2 6 / Q AR 7 8 .* !:$L N ! 9 !J 8 7 > A R 7 8 6 * . ) (3 < . 7 B 8 0 ( -% 8 !:$L 9 !:# !:" 8 7 . 5 ( Q%* 2 R 7 8 U ( % 1 ? 0 ( G ( (0 !:$L ! ) * 8 7 F ' V Q A R 7 8 8 )% ) -%- % !:$L : 8 7 9 % Q A R 7 8 8 )% ) -%- % !:$L ( (3
 • 15. 14 8 7 1( Q A R 7 8 8 )% ) -%- % !:$L ! %* 8 7 1- 2 @ Q AR 7 8 .* !:$L N ! 9 J 8 7 ( ( > * 3 Q A R 7 8 I( %- ( ()†. !:$: ! ( (3 9 J 8 7 ( ( > * 3 Q A R 7 8 F ( . !:$: N # 9 !" 8 7 € %* (% P Q A R 7 8 .* !:$: N ; 9 J 8 7 8 ( - % % Q A R 7 8 = !:$: N ; 9 !L 8 7 T* ) Q A R 7 8 !:$: N " 9 8 7 ? %* . Q AR 7 8 !:L N ! 9 U € !:L !J %* 8 7 8 /@ Q AR 7 8 !:L N ! 9 ! 8 7 F %* Q A R 7 8 F ( . !:L N L 9 !" 8 7 9 % Q AR 7 8 .* !:L N " 9 ; 8 7 1 A( G 7 8 U ( % = € % % 3 !:L N " 9 J! 8 7 ( ( Q A R 7 8 6 * !:L! J > A 3 3 C8 % @*-%.E 8 7 6 /% Q AR 7 8 .* !:L! N ! 9 # 8 7 6 * Q AR 7 8 .* !:L! N ! 9 8 7 ( ( > * 3 Q A R 7 8 < * 3 %* @) 3 A * . A * ) A . F(* A U 2 I ? ) 3 Q* R 8 !:L 9 # ;L
 • 16. 15 8 7 € % Q A R 7 8 !:L N ! 9 ! !J 8 7 F %* Q A R 7 8 = > * 3 3 A . 7 8 %*(0- U 2 > ( - ( 8 !:L 9 L : J 8 7 F %* Q AR 7 8 6 0.*- ) %.0 !:LJ %* 5 ( . A * ) A ( ƒ )( 9 Q* R 8 !:L 9 !!# 8 7 F - Q A R 7 8 F ( . !:L N ! 9 ! 8 7 O 7 8 U Q ( 1 ( 3‡ R )% . !:L L 8 7 ( ( > * 3 Q AR 7 8 6 0.*- ) %.0 !:L# %* 5 ( . A * ) A ( I € Q* R 8 !:LJ 9 :L 8 7 > %*.2 CT . E (* 7 * 8 Q A R 7 8 O ) %- 3 !:LJ ! ( (3 8 7 Q> A R 7 8 . *- ' (3 . ) A . ( ( ) 1 8 ) @0- 8 !:LJ 9 JJ !: : ! 8 7 6 Q A R 7 8 !:LJ N ! 9 8 7 F ( . Q%* 2 * ( (R 7 8 U ( % I 8 3-) 3 !:LJ N 9 ! 8 7 F (* % 0 Q A R 7 8 6 !:LJ N 9 :# 8 7 ( ( > * 3 Q AR 7 8 6 ( ( -0( 3 * . 3 % * . ! % . I 8 ( 8 !:L# 9 ; " 8 7 ( ( > * 3 Q A R 7 8 I( %- A .2 !:L# $ ( (3 8 7 Q> A R 7 8 >(%( * . %- *( * . *( J * . ( ( ) %
 • 17. 16 … O %- 8 !:L# 1 1 . %- ( F (3 . 9 #" #"# 8 7 6( - 0 * . Q A R 7 8 !:L# N # 9 !# !; 8 7 Q AR 7 8 !:L# N ! 9 !J 8 7 9 ( - Q%* 2 R 7 8 U ( % M 3 G ( (0 !:L# L 8 7 ( ( ( ) ) * % Q A R 7 8 - < !:L; !; * 8 7 6 /% Q AR 7 8 6 !:L; N ! 9 !!J 8 7 6 /% Q A R 7 8 6 *( *-P . 3 % A . ? 9* )%- 7 8 %*(0- U ) 9 8 ) 8 U 9 . !:L; 9 !"; 8 7 € %* ) P Q%* 2 R 7 8 U ( % M 3 3 !:L; N ; 8 7 F ( ( . %) * Q AR 7 8 8 )% ) (0 6 %% !:L; ! / . 8 7 F ( ( . %) * Q A R 7 8 !:L; N ; 9 ! !J 8 7 F ( ) ( 3() / Q A R 7 8 I( %- ( ()•. !:L; !; % 8 7 9 A Q AR 7 8 !:L; N L 9 !J U 8 )% ) (0- F * ' !:L; ! %* 8 7 C9 *( % . 3 VE Q A R 7 8 € !:L; ! * U = . %- % * !:L; * 8 7 T* ) Q A R 7 8 A . 3 % . 8 ( U 2 ) 2 A 8 !:L; 9 L !;$
 • 18. 17 8 7 > 3 * %. *( 2 Q%* 2 * ( (R 7 8 U ( % M 3 6 !:L" N J 9 !": 8 7 € % Q A R 7 8 8 ( 5 A . !:L$ A . 3 % ) 3 . 7 € U 2 7 F > % ( Q* R 8 !:L" 9 ! !! 8 7 8 *( % . Q A R 7 8 >( 8 !:L" : * &8 + 8 7 Q AR 7 8 !:L" N ; 9 !J 8 7 Q AR 7 8 / 3 2 2 * . 7 1 6 %- > 6 8 A %- 8 !:L" 9 !J! 8 7 F( A Q A R 7 8 F !:L" N # 9 !L" 8 7 F ( ( . %) * Q AR 7 8 6 0.*- ) %.0 !:L$ %* 5 ( . ) A . 7 I 8 U ) > % ( 7 F Q* R 8 !:L" 9 ; 8 7 9 ( - Q%* 2 R 7 8 U ( % M 3 9 ( ) %*( %( - Q% %* 2 * ( R % !:L" 9 J$ J: 8 7 CZ 3 A % VE Q A R 7 8 !:L" N ! 9 : 8 7 € 7 8 - < !:L$ !L % 8 7 I(*.' - Q%* 2 R 7 8 U ( % > 8 = !:L$ N J 9 !;: 8 7 9 .* Q AR 7 8 .* !:L$ N ; 9 !J 8 7 ( ( * 3 G Q%* 2 R 7 8 U ( > 8 8 ) * G %* 2 % 2 K* % %* 7 8 %*(0 % !:LL 9 # !JL !J:
 • 19. 18 8 7 C /%- . % 0 VE 3 7 8 .* !:LL N ! 9 " 8 7 €() () Q AR 7 8 !:LL N ! 9 !# U O( %- !:LL J ( (3 8 7 F ' %- * Q AR 7 8 .* !:LL N ! 9 8 7 F ' . 3 * ) Q A R 7 8 > *( 3 ) (3 > F ( ƒ ? A ( D B Z - (% . !:LL 9 !:: ! 8 7 € ) % Q A R 7 8 6 0.*- ) %.0 !:: %* 5 ( . 9 A 0- 8 !::! 9 ! 8 7 ( % (( ) ( %* 2 7 8 U ( % > 8 Q R = !::! N : 9 ; $ 8 7 9 .A Q AR 7 8 9 .A !::! N J 9 # 8 7 > * Q AR 7 8 = . %- ( F . !:: : % 8 7 %- 3 ) Q A R 7 8 .* !:: N ! 9 J 8 7 F ) %- % - Q A R 7 8 >( 8 !:: !" % 8 7 9 * Q A R 7 8 = . %- ( F . !:: !L % 8 7 9) A 7 8 9 % (%( 3) . 3 A % •. 3 %) A . ) * %( ( A . B 7 *() 1 8 U ( ( ) O %- 8 !::# 9 L &T - *( + 8 7 9 Q A R 7 8 = . %- ( F . !::; 9 #
 • 20. 19 8 7 Q> A R 7 8 / ( A . *( A ) A > B F 1( - !::: 9 ;L ;: !!L !!: !# L : ;L ;: 8 7 € 2 (3 7 8 = . %- ( F . !: %( 8 7 ?( 2* % * 3 %. (3 7 8 6 . ! N ; " 9 ;" ;: 8 7 7 0 0 * (3 7 8 % N 9 ! !! 8 7 6 % - ) . Q A R 7 8 >( ( .. (%% ! . 9 J 8 7 8 2* 2 Q A R 7 8 1 A %- ) 3 A . !S# . ? B 6 (* %- 9 "L ! J !J$ 8 7 ? %* 3 ) Q A R 7 8 9*( ) ) A *.) 3 @ . %*- F ( 1( - J 9 ; 8 7 6 % - ) . Q A R 7 8 I *( * / F %-)( ' % 52 (%* ) * . Q 3 ( ( R > 5 BFF J 9 !"L !$! 8 7 6 % - ) . Q A R 7 8 = J N 8 7 O % Q AR 7 8 >(%( J N " 9 J 8 7 Q> A R 7 8 > 3 ) 3 ) A 2 . > 8 0 U 2 ? 8 0 > 0. # 9 ; !L ;; :J 8 7 Q> A R 7 8 (%- ( *( * ( ( . * * ( ( ) > ? = * %- (% # 1 ! 7 * . (3 9 JJ # 8 7 6 % - ) .V Q A R 7 8 7 * . %- ) %- (3 1 ? T( ( A 2
 • 21. 20 . %* %* 7 ? ' (% # 9 ! & %- *( + 8 7 € % Q AR 7 8 >(%( # N " 9 8 7 €( ( ) - Q A R 7 8 9 .* 3 >(% 3 A %( - . ;SL I > > 3 / ? 9 1( - # 9 " L: 8 7 8 *( % . Q AR 7 8 >(%( # N ; 9 ; 8 7 F ' . 3 * ) Q A R 7 8 %- ( (* * . ( > 7 8 2 %* 8 ))( # 9 #" #$ 8 7 Q> A R 7 8 6 % * C>(%( E * . *( * . *( * / 0* J * . O %- … 8 ; 1 J < %- *( * 9 #: #:# 8 7 (3 ( 3 . 7 8 8 3 ( 0() -) 2 %- 2 % * ) %* . > 8 " 9 !#$ !;" 8 7 C< ( ( VE Q A R 7 8 % $ N ! 9 ! 8 7 6 ' % - Q A R 7 8 €( ( ( ! ! A * . %- (3 . *( . B I 1( - L 9 :J ! !J :: J 8 7 B3 (* % 7 * . 8 7 8 F * % * L N !! 9 ; 8 7 F ) 3 V Q A R 7 8 %- L N ! 9 !# ! 8 7 9*( 0. Q A R 7 8 < %- -* L N ! 9 !: 8 7 1 @) 0. %* ) . Q (3 R 7 8 = ( F . L : /* &N !;+ 9 # 8 7 X . 2 / .@ Q A R 7 8 6 . L N # 9 !! !$
 • 22. 21 8 7 X) ( . %*( . Q A R 7 8 A . . * * . ( 5 . F %- 8 L 9 :# ! ; 8 7 6 ' % - Q AR 7 8 F 3 : N !! 9 $ 8 7 QF (3 .R 7 8 F 3 : N ! 9 !J 8 7 = Q AR 7 8 F 3 : N $ 9 J 8 7 9 Q AR 7 8 1 . (* €() . . * . . ) A 2 A . * 5 . > * ( > > ' 6 (0- : 9 " &X (%* ) * . 3 % * .+ 8 7 Q AR 7 8 9 .* 3 * % - 3 A = 0 8 ! 9 ;J 8 7 ? %* 3 ) Q A R 7 8 >(% . 2 (%* ) * . . 3 % * . &!S# + . B ? @ 8 ! 9 !J: !; $$ 8 7 ? %* 3 ) Q AR 7 8 9 .* % 3 ) A 3 . '( . B 9 ? @ 8 ! 9 L 8 7 6 ' % - 7 8 6 A - ( 2 . ! N L 9 J 8 7 Q AR 7 8 F 3 ! N ! 9 # 8 7 Q> A R 7 8 9*( ( * - (* * . 1 ? T( ( A 2 . ( ( ) 7 ? ' (% !! 9 "$ $ 8 7 Q> A R 7 8 < %- *( * . *( 2 (%* ) * . . 7 B € 6 > 8 !! 9 ;": ;$#
 • 23. 22 8 7 * % . Q A R 7 8 < %- *( * . *( 2 (%* ) * . ? %- 8 7 () . !! 9 "$ "$ 8 7 > %- ) %* Q A R 7 8 % ! N ! 9 8 7 ? .@ % I ) Q A R 7 8 < %- *( * 3(* ! N 9 ! !! 8 7 C63 *- % - A . )E Q A R 7 8 I *( * < ! N JJ &J %( + 9 ! L 8 7 € ) ) ) ( @ Q AR 7 8 6 ! N ! 9 LL 8 7 € 2 (3 7 8 F * % * ! N ; 9 !# !; 8 7 I %* 3 % - % Q A R 7 8 ‚ ! N !! 9 ! 8 7 I %* 3 % - % A 7 8 8 •@ 8 % ! N $!5 $ 5 $J 9 !L J! 8 7 Q AR 7 8 ( - 3 ) ! N ! 9 J 8 7 F % %*( Q A R 7 8 6 . ! N ! 9 ! 8 7 9 .* % Q A R 7 8 9 ( * 5 2 (%* ) * . . * . *. ) % 8 B 1( - ! 9 ;L 8 7 1 @) 0. %* ) . Q (3 .R 7 8 . ! !# . &N J+ 9 J 8 7 1- 2 @ Q AR 7 8 € * ( 2 (%* ) * . . ) A - * 3 % * . ? % 7 > • - ? 8 *( I F 8 )•. (0-5 F -%- ! 9 !;; 8 7 C B * A %* * ) @ * - * E (3 . 7 8 I *( * < !J N JJ & : %( + 9 $
 • 24. 23 8 7 6 % %* ( € ) Q A R 7 8 8 -* **. !# N 9 !J 8 7 ( ) () 7 A* Q A R 7 8 ‚ /' % @) *( * * . ' Q ( > B T . U B ( (3 Q* R B !# 9 # ## 8 7 F *( - ) ( 0 Q AR 7 8 ( - 3 ) !# N $ 9 J 8 7 F ' . 3 * ) . ) . Q A R 7 8 I *( * < !# N J 9 L : 8 7 € * * %( (3 . 7 * 8 9 F % * !; N J" & ( (% + 9 !J 8 7 @ %( 0( ( (3 ) . A 7 8 . !; ! 9 J 8 7 T ) *- ) A ) ( % 8 ) 7 8 8 )%- % * 0. !" N !; &L * + 9 !J 7 * 8 6 % * C>(%( E * . *( * . *( * / 0* J * . * O %- … 8 ; 1 J < %- *( * 9 #L: 7 * 8 8 3 ( 0() -) 2 %- 2 % * ) %* . > 8 " 9 !#$ 7 * 8 I *( * / F %-)( ' % 52 (%* ) * . Q 3 ( ( R > 5 BFF J 9 !"$ 7 * 8 '( 3 % ( * . . J % . 7 B I B X % 8 : 9 ; " 7 * 8 & %. !:# + < %- *( * . *( 2 (%* ) * . . 7 B € 6 > 8 !! 9 ;"# ;":
 • 25. 24 7 * 8 (* F %-)( = . %- < !:!$ !:L$ 8 !:LL 9 " 7 * 8 (* F %-)( < . 6 ? 6 / I ? 8 ( ( > F F %- 6 (* %- !::" 9 !!" 7 * 8 (* 3 F %-)( < . > F %- I I 9 ( 8 " 9 !": 7 * 8 (* 3 9 % %-)( < . 7 ? <* 4( ! 9 !:! 7 * 8 CZ '( ( % %. . (* (3 * 2 *. 2 ( -E % 0 5 < . *( U * 5 > € 8 ! "# % &6 *. %-)( < U J+ )( F * ) * %* Q7 8 C6 % - ) . 2) (ER )( 8 -* **. ; ! 9 J )( F * ) * %* Q7 8 CO * ER )( I *( * < L ! /* 9 " )( < *( * %* )( 9 F % * ! ! S!L % 9 !! - 7 * 8 & !:# + < %- * 3 %-)( 3 **. * %*- - 1( - F % $ 9 ": $ ( > . % Q7 8 CO * ER > ( = ( F . L ! % 9 J > % A > I %* •@ - * Q7 8 CO * ER > > % A I *( * < L $ /* 9 " > % A > ( . %*( ) . Q7 8 CO * ER > > % A 9 % * " !$S J %( 9 L
 • 26. 25 > * @) P Q % @ . 7 8 3 . C€ % ( 0 -* < ER I *( * < !L * 9 " ? ( € )%* 3 **@ ) * ) A .2 ) % % *. %-)( 7 8 ? ( = 3 *- N : 9 ## #$ ? ? C . * 2 6 / % %* A E ? ? „ * . !$ % ? > 7 * . 8 > ? < %- -* J N L 9 # ? < F *. *( * T( ( %- ) ) *(* ( 3 /*- ( (%.* .V < ? 9 F % * L J! % S " /* 9 L ? ' 7 8 3- ) %* * %* 7 ? ' O ) %- ! !# % ? I 8 7 * I( * I ? D 0 ( . 9 % < 8 ! 1 ! 9 ; ? I F ) %*( ) . 3 **. *( * () ) I(% < Q3 C6 % - ) . 2) (ER I ? < %- ) S!; % 9 $ ? B > % %( 0() Q7 8 C ( ( ER B ? I( %- ( ()†. !:L ! * ƒ ) F %* 3( P Q7 8 C6 ( ( -0(ER ƒ ) I *( * < !:$" J 9 J € 3 * * %-)( F * A N ! 9 "! " 8 ( B'( * ./*-%. PV 8 ( F * A N ! 9 " "! 8 ( > 7 * / 8 ; > 8 ( I *( * < !:: /* 9 " 8 ( > 6 .**. 0 ( > 8 ( = ( F . ! !: % &N J+ 9 !#
 • 27. 26 8 ( > 6 .**. 0 ( Q% *- 7 8 % - 2 3 R < ( 2 > 8 ( 8 9) % !! 9 ; ;J# 8 ( D 7 * 8 ( ( D 8 ( . !J !L ) . &N ;J+ 9 J 8 ( D 8 F ( % ) ( .* ) D 8 8 ( >(%* F -. J : * 9 J 8 1 6 ) %*( ) ) () Q (3 . 7 8 R 1 8 8 †@ 8 % !# N :: J ! 9 $; $L 8 1 F (3 . ( (2 Q %- *. *( * R 1 8 *( C6 % E !; N # 9 J " 8 7 * ‚ /' % @) *( * * . ' Q ( > B T . U B ( (3 Q* R B !# 9 J: 8 7 * I( * ( * *( * 2 () 0 - % %-)( < & !S L + B 5 • < ) B • U Q = > 8 3 @0 R B 5 • %- : > 9 J# 8 7 * I( * (* I *( * ' % 2 ! 9 ## #; 8 7 * I( * F %-)( = . %- < * 5 . > 8 8 - > F F %- 8 !:L! 9 ! $ 8 7 * I( * < %- *( * ( 0 ( . 8 !:: 1 9 #JJ 8 7 < A 2 % ( 7 8 ( . ( CF( %E %-) %( ( ( * (0( * . • 9 A 0- 8 ! 9 8 %- 7 6 ./ %- ) ( @ Q7 8 C6 ( ( -0(ER 7 8 %- I( %- !:$" %
 • 28. 27 8 ( ? CF (* ( E *. (3 Q7 8 3 C€( ( ) -ER ? 8 ( I *( * < !:L; J * 9 ; 8 ( ? CF (* ( E (3 . *( Q7 8 C9 * ER ? 8 ( 6 !:L$ N ! 9 !!! !!J 8 ( ? 9 .* 3 3 ) %* 7 * / 8 ? 8 ( 8 †@ 8 % L N 5 ! 9 J : JJ 8 ( ? 1 (0- C( % . *. ) 3 E ? 8 ( < %- *( * 3(* ! N ! 9 " $ 8 (0- I 9 . ( ( ( * @ % (3 . 7 * . 8 I 8 (0- 9 % !# N 9 ! " ! : 8 (0- I 9 . ( ( ( * @ % % ) . ( (% 7 * . 8 I . 8 (0- < ) !J " %* 8 / Z 7 * 8 Z 8 / ? 0 ! 3 ( %-)( . *( . * 2 % Z 8 / ? 0 8 A % " 9 "; "" 8 % ( 7 F( A 3( * Q7 8 C> * ) %* ER 7 8 % ( I *( * < !:$: ! %( 9 8 %*/ ( > 7 * 8 > 8 %*/ ( I *( * ) %*( ) % %* 5 . *( XX %* > 8 %*/ ( 8 : 9 J J # 8 ( 7 ƒ 8 7 * I( * 7 ƒ 8 ( < %- *( * ( 0 ( . ; * 8 !:: 1 658 9 #JJ 8 () - 6 6 ) / / 3 - 3 )( *( - ) (*% ) K* 7 * / 8 5$ 6 8 () - . ! !# . &N J+ 9 J 8 () - 6 9 ( % ) ) () 6 8 () - = ( F . J !; % 9 J
 • 29. 28 I %- >% ( *- ) . Q7 8 CX . 2 / .@ER I %- < %- -* L N ! 9 !L I ( I CZ %- *( E Q7 8 C8 % @*-%.E C€( ( ) -ER I I ( I *( * < !:L" " /* 9 $ I * %- > 7 * 8 > I * %- 8 )%- % * 0. !" N !; &L * + 9 !J I ( * () ) I(% < I *( * < L /* 9 " %* 0 * %* < %- -* ! N ! 9 J ' > ( ( 2 ( (*%* Q7 * 8 ( ' (R > ' = ( F . : " ˆ # ' > (*% ) % *( () 7 * () 8 ) ( ( ( % %* %- C* E > ' ( % ( %* ! " . ˆ L ( = %- % 7 * . 8 ( < %- *( * 3(* !J N !! 9 !# * @ (3 ( %* 2 . ) . Q 3 ) . %- *( * R * @ Z / %- ! N # 9 !" !: ( 3 */ € O % V * Y Q7 8 CO * ER € ( 3 */ T .2 ( () " %* ( *( - 7 * 8 C<% ) ) 3 * %* E ( *( - = ( F . J L % 9 J @ 7 6 * % 6( - %- %() %* * ) CI<E 7 @ I *( * < ! !L %* 9 L
 • 30. 29 7 7 * 8 (3 . * 2( % .* A 7 I I ( * () ) I(% < *.) I 0- ! 9 !;$ !$ 7 %*( ) 2 * @) 0- Q7 8 CO * ER 7 F * % * L N " & /* + 9 !J !# @ B F (* C %*( ) .E B @ > 8 * A F 0. %( % @ 7 C1 2* * *- 3 E $ 5 . 7 * . 8 7 % @ F * % * ! N ; & /* + 9 !J !# - > 9 ' % *-%. ) 3 > - < %- ) 3 3(* L N J ( ( G F 3 *( ( ( ( G . L * 9 ; * D CX .E (*%* .(* D * >( ( ( L $ %( * 9 # C ( * - % * ' *( ( E Q *( * 3 (3 @/ 7 8 R T - *( ! N : ! 9 J ; ( T 2) *G ) 3 ( . !! N ;: 9 # F ( > „ % .P ' . > F ( X . 2 / .@ * A . *( 7 8 (% $ 9 !"! F I 6 *. (* 2 (0- 3 ' I F ? % 8 3 ' ! N # F () . )( % ( ( Q7 8 R I *( * < " $ 9 = * %- > I 0 *. % & $ 5 **. . 7 * . 8 + > = * %- (%- %* ! !$ %
 • 31. 30 = * %- > . ( (3 * %* $ 5 . . ( . 7 * . 8 > = * %- I *( * < ! N J &!: % + 9 ! U 6 . ! N ! 9 $$ $: = * %- > 2 .2 ) . %*( Q7 8 CX . 2 / .@ER > = * %- F * % * !! N ! &% + 9 !! ! = * %- > F * ( - 7 * . 8 >% ) ) 3 %* QA* 2 * (* R > = * %- I *( * < L /* 9 " = * %- > 1( (* > = * %- = . %- ( F . !:: !L % = * %- > O * Q7 8 CO * ER > = * %- (%- %* $ !J % 9 L 9 ) ( I D 5 ( *( ( *. ) %-)( ) I 9 ) ( - < L ;S" /* 9 F I %* 3 % (3 & 3 (%( % /+ Q7 8 CI %* 3 % - % ER F 9 I *( * < !J N L & ! /* + 9 $ 9 (0- %*( ) . = J N 9* 7 F (3 . * A 2 0. Q ( A < * A 2 (3 3 %*/ 7 8 R 7 9* I *( * < !! * 9* * I > C‚ 2 / * *E & > %- + 7 * . 8 I > 9* * I *( * ' - % % CI *( * ( @3 %* E I > 9* * B !# 9 !#J !#$ 9* * I 9 ) * %*- 2 - % * (3 7 * . 8 I 9* * I *( * 6 * O % % 4( * % ( . *( * . *( * / 0* = ( 6.* !J > # 9 !$J !$"
 • 32. 31 9 A %- > * %*( 2 * - Q8 7 CX . 2 / .@ER 9 A %- (%- %* L !$ 9 A %- 8 3- ) %* * %* Q7 8 CX . 2 / .@ER 9 A %- I *( * < L !L ( (% 9 ; 1 9 . (* % Q7 8 CO * ER 9 1 = ( F . " 9 J X I . )( * - Q7 8 CO * ER I X 6 . " N " 9 L; L: X I F (3 . / . 3 % * * 2 . I X < %- *( * 3 - % * A N # 9 " "# X I 1( (3 Q7 8 CO * ER I X I *( * < " $ 9 $ O 9 C6 E /*- (* 5) %* 9 O I *( * < !# N !L !: &!5L * + 9 ! ; T I %* 3 (3 %* T 9 % g* !J N #; 9 : Z ) 7 ( (3 * %* V Q7 8 CX . 2 / .@ER 7 Z ) = ( F . L J ( (% 9 Z ) A 6 % * 7 * . 8 I *( * < J % 9 ; Z ) A ( ( ( Q7 8 C6 ( ( -0(ER Z ) A 6 !:$" N $ 9 !;$S!;L 7 * 8 QD ( * (% %R Q R < %- 0( * Q% *R D ( * ! !! =( ) %* ]]^ ___ hm`qcj]c` qab I *( * J:#$ 7 * 58 . 3 3 ( 6 * ( ( . ! !! !"
 • 33. 32 7 * 8 QD ( * (% %R Q%* * R ( I *( * G *( * 52 (%* ( G *( (*5 [ ( * ( ! !" =( ) %* ]]^ fg]jgm a`d gjlc‰ ^^ lc]imeoe5fg]c`e]h`e eje]afgp5meqej 3 ( % K 6 * %) * ! !! !" 7 * 8 QD ( * (% %R Q%* * R F 3 D ( * ; !" =( ) %* ]]^ ^aijeoma qab he `celc` mjgrjeoe5^afme eje]afgo5meqej ]bf 3 3 ( 6 * ( ( . ! !! !" 7 * 8 7 ) A QD ( * (% %R sahthuc 9 )( A C7B91E D ( * ( =( ) %* ]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnxekudŠ!ow‹J_ 3 3 ( 6 * 0 # " !! 6 * ( ( . ! !! !" 7 * / 8 $ QD ( * (% %R sahthuc Œ`cde]j! D ( * ( =( ) %* ]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnxca•qŽu|}t]a 3 3 ( 6 * 0 " !! ! 6 * ( ( . ! !! !" 8 7 * I( * QD ( * (% %R > ( . - ( 0 D ( * *( %* =( ) %* ]]^i hm _gmg^clge a`d _gmg 8 k7 * kI( * 3 3 ( 6 * %* - : L !" 6 * ( ( . ! !! !" < * @ *.) 7 * 8 QD ( * (% %R sahthuc Œ`cde]j! D ( * ( =( ) %* ]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnx•dt••}:_}j_ 3 3 ( 6 * 0 " !! ! 6 * ( ( . ! !! !"
 • 34. 33 ## 3 ' 1 / 4 , 5 # % 0 26 ( * 9 7 ?( %. !" * . !:"# ) F( ) &= % %- •( ( 0 .+ < !:$ 0 % )•. ( ( 2 @ *- ' ) *( F % . 3 ( . A %. ( ) %* * * < 0 3 %- ( %* * * > A % * * ) 0 6 %. 2 C= E C7 E C‚ % ()( *( * GE C G ( HE -) % C ( 3 (%* G( K*G = %% E & % + * .2 C %- ( E C< = %% . K3 . ‘‘ ( E ( 2 .2 9 *5F(*( -/5… D *@ &B3 -+ 7 * (* 2 3 CF 3 *( - ( * ( E &!::"+ C (( (E &!::L+ C? % ) ()E & + C9* 2 E & J+ C> * ( (( %* %* E & L+ C8 (% • * E & !!+ % ( * 3 C8 (* ( G2E & ;+ F 3( (* % ) FD S 0( * = % & + * *( * () C= E & !+ O ( 9 %-)( = % & $+ # 9 7 G % )(%*( %* 2 7 9 . ( % . 3(* !::; L ( 9 ! 9 7 = %% 3G *( / % 3 %* 2 7 9 . ( % . 3(* !::; $ %( * 9 !
 • 35. 34 9 7 F 3 *( - ( * ( %* 2 7 9 ( !::" 9 7 (( ( %* 2 7 9 ( OF T ) !::L #L % 9 7 C72 *G %*( - ) .E %* 2 7 9 F * ( M ) !::: # ) * 9 L 9 7 CI(% . G -E %* 2 * ( . 7 9 F * ( M ) !::: ; ) . 9 !" 9 7 F % .' (*%. ( %* 2 7 9 ? !::: N ; " 9 9 7 F %* 2 * ( . 7 9 F * ( M ) !::: $ 9 ! 9 7 CO* ( ( . % %*-. VE %* 2 * ( ( 7 9 ? !::: N 9 9 7 >(%( ( * 3 %* 2 * ( . 7 9 . ( % . 3(* : ) * 9 ! 9 7 ? % ) () 7 9 ( 8 * J: % 9 7 F K3 . 7 9 = N 9 $ ! 9 7 > ( * 5* %2 *Y %* 2 * ( ( 7 9 G ( H ! N ; " 9 ! 9 7 C6(*%* 2 * E %* 2 * ( ( 7 9 F * ( M ) ! J! ) . 9 ! 9 7 VM / - % - G %* 2 * ( ( 7 9 G ( H ! N J # 9 9 7 C ) ( - EV %* 2 * ( ( 7 9 G ! N ! 9 9 7 F K3 . 7 9 = ! N $ L 9 !! !!J 9 7 9* 2 7 9 € * * %*- ) 2 ) *0 % ' %* 8 ))( ! 9 $; $:
 • 36. 35 9 7 6( I/ %* 2 7 9 >(%* F -. J ) * 9 # 9 7 9* 2 7 9 ( > 3) %* 8 ))( J L % 9 7 ( I/ ) ( ( % (* 7 9 G ( H # N J # 9 ;" "! 9 7 9* 2 7 9 %- ( (* * . %* 8 ))( # 9 :L ! 9 7 7 %% % */ %* 2 7 9 >( ( ( ; $ &N JL+ 9 ; 9 7 7 %% % */ %* 2 7 9 8 (* ( G2 % ?( A( 7 9 F T 9 *5 F(*( M3 *( -%* 9( (. X ; 9 ! : !;" 9 7 CZ % M3 - E %* 2 7 9 }fga ; N 9 $L 9 7 M%* 3 %* 2 7 9 ? ) . " !:5 ; / . 9 ! L 9 7 8 % 8 %* ( %* 2 7 9 ? ) . " !5 $ &NJ#+ 9 7 ( * %* .*- %* 2 7 9 ? ) . " 5 " ) * 9 L 9 7 ( * %* .*- %* 2 7 9 I *( " N ! 9 J ; 9 7 F * % 3 . ( 0 |bemg %* 2 * ( ( 7 9 I *( " N # 9 $ : 9 7 ( . 0 %% 3 7 9 . $ $ / . 9 ; 9 7 6 %* 2 7 9 I *( $ N J 9 !# !: 9 7 6 ) N #! %* 2 7 9 I *( $ N # 9 #
 • 37. 36 9 7 ( G %()- . % G %* 2 7 9 < = %% . K3 . ‘‘ ( * . % %* 8 8 ( $ 9 J! 9 7 .. % 3 %* 2 7 9 ? ) . $ !5$ . 9 L 9 7 9* 2 7 9 ? ) . $ ! 5!L ( 9 L 9 7 > * ( (( %* %* K3 3 7 9 >( ( ( L ) * 9 J 9 7 > * ( (( %* %* 7 9 ( M3 *( -%* M G ? G) L L % 9 7 I( ( % (* 7 9 I *( L N ! 9 JJ # 9 7 O %*( ) %* F O %*/ * Q 5 3) - . *( A * ) A R 7 9 U 2 8 L !" % 9 7 ? * (* %* 2 * ( ( 7 9 ? 9 M ( (* ( %* 3 9 M ? M I/ ( OF CI/ D M E : 9 !:$ 9 7 8 -0 % G %* 2 7 9 >( ( ( : !J / . &N "J+ 9 J 9 7 ( 3 )G %* 2 * ( ( 7 9 M)( : N " 9 JL 9 7 =(3( 0 . K3 . 7 9 I *( : N 9 J# J; 9 7 8 (% • * 7 9 ( M3 *( -%* M G ? G) !! ;; % 9 7 9* 2 7 9 I *( !! N ! 9 !: ! 9 7 7 ( & ( 3 (%* G2 % + ( % (* 7 9 9 0. ! N ! 9 J$ #
 • 38. 37 9 7 9 * %* 2 7 9 I *( ! N J 9 : ! 9 7 € (%- %( ) ( Q%* 2 R 7 9 9 %* 2 * ( ( ( % %* * ( % D ? A ( ( M3 *( - T ) F !J 9 " "J 9 7 F * (*G K3 . 7 9 9 0. !# N ! 9 J; J: 9 7 F G - ( ( ( 3 . %* 2 7 9 - % ( G K* (% ( *( . )( 7 2 % % ( 7 > 1 2 U * 7 7 8 () Q R ( M !; 9 : :! # ? GA( > CZ 9 . K*E > ? GA( ? C %*G ( ) . ) E > ? GA( ( ? GA( > > !J 9 !# !#; 6 ( 0 9 /3 % *( ( = %% >( ( ( $ # &N #$+ 9 ! 6 2 G F % ( ) * 6 2 G >( ( ( " !: . 9 # D 3 F *- C8 (% • * E D 3 >( ( ( !! : &N # + 9 J 8 %*/ I M3 (%* ( C ( 3 (%* ) K*(E I 8 %*/ . ; 9 J 8 %*/ I CZ (%( - K*E I 8 %*/ >( ( ( !::L ( 9 J 8 () - 6 %* ( 6 8 () - ? N ; 9 #" 8* %* (* C8 () K* EY >3 . : L * 9 !
 • 39. 38 A ( D > ( %* 2 Q7 9 C8 (* ( G2ER D A ( . " J / . 9 ; A ( D > ( %* 2 D A ( ? ) *( -/ (0( 3 -* (% ( *( %*G D A ( ( M $ 9 ; ;# A ( D M). ) . D A ( >( ( ( $ $ / . 9 # * D <% GA *- % K* D * >( ( ( " L &N ##+ 9 J ( 9 G ) ( . !! !J 9 J F I CZ % I GE I F >(%* F -. J ) * 9 # 9 % . A *G C9 %% * ) .E 9 % . 9 0. !" N ! 9 !J" S !#! 9 7 ?( -( ( % *( * L % ( L 9 L 9 7 ?( ( 9 0. ! N ! 9 J$ 1(% 6 7 9 *( -/ % K* ) 6 1(% . ( % . 3(* $ J ) . 9 1 > F( A( (* % *G *- 5 % % > 1 >( ( ( : !$ ( 9 1 2 7 - % ( G = 3)GA ( . (* 7 1 2 9 0. ! N 9 :; :: X %* C 2 ) (* E X %* >( ( ( !# !# &N :;+ 9 ; T ( 7 7 9 CZ %) * .' E 7 T ( . ( % . 3(* !! N : & / .+ 9 !
 • 40. 39 Z ( [ * (* ) H(3 [ Z ( >( ( ( / . 9 # 7 9 Q[ ( * G (% %R Q%* 0 * R ( I *( * G *( * 52 (%* ( G *( (*5 [ ( * ( ! !" =( ) %* ]]^ fg]jgm a`d gjlc‰ ^^ ^acrgoe e`melgp5ih`an! 3 ( % K 6 * %) * !L !! !" 7 9 Q[ ( * G (% %R % * [ ( * =( ) %* ]]^ e`melgoio`an hqar `h 3 ( % K 6 * %) * !L !! !" 7 9 C8 2 A * )G () / (E Q[ ( * G (% %R sahthuc ’`cde]j! [ ( * ( =( ) %* ]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnxms|duLJohay 3 ( % K 6 * 0 L # !J 6 * %) * !L !! !" 7 9 (3( * 0 % %* 2 C E Q[ ( * G (% %R sahthuc F ( T ) [ ( * ( =( ) %* ]]^i ___ oah]huc qab _e]qY nxJ ˆŽ•wrd 3 ( % K 6 * 0 !! !! !J 6 * %) * !L !! !" 7 9 (%* ( 9* Z2*5 Q[ ( * G (% %R sahthuc vhmafe tw [ ( * ( =( ) %* ]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnx;h}‹5:“”!;y 3 ( % K 6 * 0 L L !! 6 * %) * !L !! !" 7 9 (3( * (* % Q[ ( * G (% %R sahthuc vhmafe tw [ ( * ( =( ) %* ]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnxp‘|k•h d# 3 ( % K 6 * 0 !; $ !! 6 * %) * !L !! !" >8 * *( 7 9 Q[ ( * G (% %R 0 - . %* 0 7 . 9 [ ( * =( ) %*
 • 41. 40 ]]^i nm qab gl !:$ $" ; 3 ( % K 6 * %) * !L !! !" C‚ .E K3 . 7 9 Q[ ( * G (% %R sahthuc ’`cde]j! [ ( * ( =( ) %* ]]^i ___ oah]huc qab _e]qYnx^zjq‹p|e|“v 3 ( % K 6 * 0 ! : ! 6 * %) * !L !! !" 9 7 ?( QD ( * (% %R Q R 4( * - *( ) I 8 0- 4 9 . % 2 ) @ Q% *R D ( * =( ) %* ]]^ ___ jgmfgu qab `ciah`qc me`]e heYglx 3 3 ( 6 * ( ( . !L !! !" 9 7 Q9* 2 R Q[ ( * G (% %R 7 9 9(*( . % (% %*- *( * G *( (*5 * [ ( * *( %* =( ) %* ]]^ ___ jc]ifane `h ih`an i]gg ]bf 3 ( % K 6 * %) * !L !! !" 3''' 7 # % $ 8 2 1999996 ( + % ( % > ( * 1 2 %. L /* !:"! %( % @ ( % O * %- %* < !:L! 0 3 6 (* %- *(2 )
 • 42. 41 3 3 * % * !:L! !:LJ % 2 %- 2 !:LJ % ) 0 &) 6 (* %- ) € . ) + !:L" !:: 3 %. / ) -*(* (%- ( ( % *(* )( B B @ 7 * (* 2 3 C9(.*( - * 0E & $+ CO . 3 ( ( /3 )E & :+ C (3 G G2 E & !#+ 1 %( ) 7 > 1 F %. 2 C ( % . (E & (%% + C, /3 F % *( ( E &X + C> * 3 E &8 + C= E &8 + C‚ F K* E & % + C= %% % E & % + C6 E & % + C E &< 5< (+ CO |cedhffE &9T7+ C•cŒfcq]58 %(A'*E &9T7+ I *( * 3(*( -) 2 2 C91–XE &6 ( (* % + C -( ( -E &8 ( + F ( %* ( (* 2 * .2 CF(% = % 9* 2 %% 2 K* < G G* * E &6 (0 L+ C€() . E & % :+ ( ( ( 0 % * CF * E CO( E *( * C E )( ( ( C6 ( A (E * I ( * %( %- 2 * ) 2 *( * 2 (%* * % C€ (3 E &> 0.+ CI(* /' . GA E &O( % + CD * E &I %- + CF F( % E &> 0.+ ) * )( *- % %- * 3) 6 / & :+ () . ) > 9 %/ & :+ C9 % ( ()( E& :+ C9 †. %- * 0 E & : ! + C7 * B A %E &7 %* . !!+ > A %- () . & ! + * O ( ( - % /3 %-)( < & "+ . %- % 3 0 8 (% *( * < O ( 9 %-)( = % & !!+ O ( F ( % %- % /3 %-)( & ! + =( * *( * 52 - -) 2 C6( .*G 9 %E € % ( * % ) (%*(* 5A C IZFPE O ( ( ( *( * 52 - C9 0.E 3 * ) % * 3
 • 43. 42 C9* % (E & ( * C IZFPE+ 9 3 * * >%( %- (%* / (3 C> *( .E 3 * * ( & ( *+ * -. % C9 % ( E O ( *( * C6 - ( '(%* 2 G %* ( 3E &6 9+ & L+ 3 * * ( ( %* C ?I IZPE 1 2 7 I/ *- *( * . Q%* 2 R 7 1 2 9*G2 -) 2 % ( ()( *( * G 6 ( (* % G %* ; >G !" 9 !: ! 1 2 7 F * N " Q%* 2 R 7 1 2 9*G2 -) 2 % ( ()( *( * G 6 ( (* % G %* " >G !L 9 : QJ! J R 1 2 7 9* 2 7 1 2 >( ( ( " ! ( 1 2 7 6 ( *G%. 3 ) Q%* 2 R 7 ( %( 1 2 F K* (% . %* - % %* 2 ( M3 *( -%* M G ? G) $ 9 J: ;! 1 2 7 8 A 3 A . A %% 3 7 1 2 6( .*G % % >* . K 2 F( ( A(%* ( *( * 5 2 (%* ( ( 3 ( ( 7 F > 9 = ( B $ >G ! & ( - $ + 9 J #! 1 2 7 A Q%* 2 R 7 ( %( 1 2 < = %% . K3 . ‘‘ ( * . % %* 8 8 ( $ ˆ J " 1 7 > 9 %* 0 %* 2 * ( 7 > 1 6( .*G % % >* . K 2 F( ( A(%* ( *( * 5 2 (%* ( ( 3 ( ( 7 F > 9 = ( B $ >G ! & ( - $ + 9 L :; 1 2 7 > 9(.*( - * 0 %* 2 7 > 1 2 > 0 8 * ( *5F ) $ J % &€ )%* % * )+ 1 2 7 |c5C3 PE Q0 %* 2 * ( R 7 1 2 9*G2 -) 2 % ( ()( *( * G 6 ( (* % G %* L >G J 1 (* 3 9 ## #;
 • 44. 43 1 2 7 / . ( ( ( 9* % Q%* 2 R 7 1 2 I *[ *( * G -) 2 K3 . 3 0 %* 9 ) ( - 6 IZ : >G # 9 !"$ !$! 1 2 7 8 G ( - ( * 3 G K%%( 7 1 2 7 A )( G *( * G -) 2 6 ( (* % : N ! 1 2 ( 3 *( ( Q (3 .R ( % 1 2 U ( > ( % %- > * 3 : N ; " 9 : ! 1 2 7 =G . - Q%* 2 R 7 1 2 €() . . * . K3 !$ K* 3 # %* % %* ( > 9 1 % I ) : 9 :!" : & * %% )+ 1 2 7 9* 2 * ( . 7 1 2 = : N !! ! ˆ ## #: 1 2 7 > O . 3 ( ( /3 ) % %* 2 7 > 1 2 ( M : ! % 1 2 7 ( *H2 3 7 * ) Q G 3 ) R 7 ( %( 1 2 7 *5T ) ! N # 9 ;J ;: 1 2 7 (* * 2 Q%* 2 R 7 ( %( 1 2 9 * -) 2 ( ( - % /3 % *( ( 8 (%% *( * < G I % [ * 5 ! N !# 9 JJ$ JJ: 1 2 7 ) *( ( %* 2 Q%* 2 R 7 ( %( 1 2 9 * -) 2 ( ( - % /3 % *( ( 8 (%% *( * < G I % [ * 5 ! N !J 9 # " # L 1 2 7 (* * 2 Q%* 2 R 7 ( %( 1 2 9 * -) 2 ( ( - % /3 % *( ( 8 (%% *( * < G I % [ * 5 !! N !" 9 #J; #J" 1 2 7 9( ( G % 3G % ) ( ( A *5 (%*- 7 1 2 ( % . ( !! N ! 9 :J ! 1 2 7 /5…( 9 ) 3 ) %% 3 2 7 1 2 ( % . ( ! N # 9 !:$ !
 • 45. 44 1 2 7 6 A ( % G A 2 %% 3G 7 1 2 6 ! N ; 9 !#L !; 1 2 7 ( 2 ( G / ( G2 % (* Q%* 2 R 7 1 2 I *5— K* (% % % %* F ? %% . U ( I I X - 8 ( ) ! 9 !! !!J 1 2 7 9 (5 ‡ * . % ) & 3 ) %% 3 2+ 7 1 2 9 0. ! N ! 9 #J ; 1 2 7 Q9* 2 3 R 7 1 2 9 /3 F % *( ( ! N !# 9 "L :! 1 2 7 > %G G ( (% & 3 K* (% 0 + 7 1 2 9 0. !J N 9 J J$ 1 2 7 >%( G G ) ( ) Q%* 2 R 7 ( %( 1 2 ? ( !J N ; 9 # #: 1 2 7 * ( ( * )GA Q%* 2 R 7 1 2 F 0 . ) . !J % 3 ( ( %* ••• ( *5 (%* . CF 0 . ) . !JE (% D * U B %- ? *( !J 9 $# $L 1 2 7 F * - %% 3 7 1 2 6 !J N ! 9 !#L !;J 1 2 7 Z3G * ) 7 ( %( 1 2 ‚ F K* !J N ! 9 !! 1 2 7 > (3 G G2 K3 . 7 1 2 ( M !# !J" % 1 2 = 3 2 A 3( ( A ( % 1 2 9 0. !# N 9 $ J! 1 2 7 . 7 ( %( 1 2 9 0. !; N J # 9 " "" 1 2 7 * ( ( * )GA Q%* 2 R 7 1 2 - % ( G K* (% ( *( . )( 7 2 % % ( 7 > 1 2 U * 7 7 8 () Q R ( M !; 9 : :J 1 2 1( * Q A R ( % 1 2 U 3 % ( > ( . % %- I *( * < !" N : 9 !
 • 46. 45 7 ( %( 1 2 I *[ *( * G -) 2 K3 . 3 0 %* 9 ) ( - 6 IZ : >G N # 9 !"$ 7 ( %( 1 2 I *5— K* (% % % %* F ? %% . U ( I I X - 8 ( ) ! 9 ! : 7 ( %( 1 2 F K* (% . %* - % %* 2 ( M3 *( -%* M G ? G) $ 9 JL 7 ( %( 1 2 F 0 . ) . !J % 3 ( ( %* ••• ( *5 (%* . CF 0 . ) .E (% D * U B %- ? *( !J 9 $J $# 7 ( %( 1 2 9 /3 F % *( ( ! N !# 9 "L ( > 9(.*( - 7 ( %( 1 Q7 1 2 C9(.*( - * 0ER > ( = $ N # &!J5!: / .+ ? 6 ( 0 *-Y . ? € ). L N ! 9 !" S !L € ) 7 > ( K3 . ( Cyf]c`je]gncE 7 € ) . ( % . 3(* !! : ( 5 # . 9 8 ( ( % *( * 1 2 K* (% ) % % 3 C 2 * % E 8 ( ( % ( %* " ; . 9 L 8 - 8 7 3 8 8 - . ! !" ( &N !L+ 9 J A ( D > ( ( % ( * G D A ( >( ( ( : !; 9 ! A ( D ? F % ( K* (% (%* . D ? A ( ‚ ' ( ( ( (%* ( D ? A ( ( M !! 9 ! ! !J
 • 47. 46 A ( D •(%* K* (% . ( * 0 . * 0 D A ( >( ( ( ! J ( 9 J 9 ) D •ja i^g`g]h D 9 ) 9 0. !# N 9 !!J !!# 1 2 7 ( %( > ( * 9 0. ! N ! 9 #J 1 2 7 ( %( > ( * 9 0. !J N 9 J O( (3 M *( (* ) % % / * / Q ( % ( K*G % ( C€() . . * . K3 ER >( ( ( : L ) . 9 ! O %* . 3 - * G2 .' Q[ ( * G (% %R 5 K* % ) 7 ( %( 1 2 U Q2 7 ( ( R - . M3 *( -%* C„<„E !" !#" % &F * *G * + =( ) %* ]]^ ^afh]aje `h uaami ta`mank˜a`algjkˆei]jeoekrgrjk^aq]anom koeiqgman ^lŒ 3 ( % K 6 * %) * !L !! !" 1 2 7 ( %( > ( * Q[ ( * G (% %R > ( . % . K 0 [ ( * *( %* =( ) %* ]]^i `h _gmg^clge a`d _gmg 1 2 k7 ( %( k> ( * 3 ( % K 6 * % ( ( !! : !" 6 * %) * ! !! !" 1 2 7 ( %( > ( * &1 2 7 > + Q[ ( * G (% %R %* 0 * I *% (* Q% *R [ ( * J S !" =( ) %* ]]^ ___ fg]ianc] `h gjlc‰ ^^ eh]a` ^edcYeh]a`kglx $:: 3 ( % K 6 * %) * !L !! !" 1 2 7 M H( 0 3 A 3) . Q[ ( * G (% %R &0 %* 2 * ( + 1 2 7 ( %( I (3 *( * G -) 2 [ ( * ! N "$ &) *+ =( )
 • 48. 47 %* ]]^ ___ fgm5 ucr `h e`qgnc rgjckjhbuc`JJ"L rgjck^acbiJJ$ ^hufgqe]gajJJL: 3 ( % K 6 * %) * !J !! !" 1 2 7 %* . %( ( . ( % 3 %*- Q[ ( * G (% %R &0 %* 2 * ( 3 CO . 3 ( ( /3 )E+ 7 ( %( 1 2 F * *G * Q% *R [ ( * =( ) %* ]]^ ^afh]aje `h Yia_x! ! ! 3 ( % K 6 * %) * J !! !" 1 2 7 F * " Q[ ( * G (% %R &0 %* 2 * ( + 7 ( %( 1 2 9(*( . % (% %*- *( * G *( (*5 * [ ( * *( %* =( ) %* ]]^ ___ jc]ifane `h ]a`an ^efe]e ]bf 3 ( % K 6 * %) * !J !! !" 1 2 7 F( ( % () *G Q[ ( * G (% %R & %* 2 + 1 2 7 ( %( I (3 *( * G -) 2 [ ( * ! N "" =( ) %* ]]^ ___ fgm5 ucr `h e`qgnc rgjckjhbuc`JJ!" rgjck^acbiJJ!L ^hufgqe]gajJJJ; 3 ( % K 6 * %) * !J !! !" 1 2 7 9 ( ) %*( Q[ ( * G (% %R 7 ( %( 1 2 O x |cedhff bedergjc *( (*5 [ ( * N !! =( ) %* ]]^i ___ qeome a`d jalc J""! 3 ( % K 6 * %) * J !! !" 1 2 7 O( . ) 3 Q[ ( * G (% %R 7 ( %( 1 2 O x |cedhff bedergjc *( (*5 [ ( * # N !; =( ) %* ]]^i ___ qeome a`d jalc !L 3 ( % K 6 * %) * J !! !"
 • 49. 48 $ + & % ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : . $ & % ''''' ; < ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' = ! " + ( $ ) '& # $ '''''''''''''''''''''''''''' > + % # % % % $% ''''' ?@ . $ ( $ ) ''' AB < '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' B? # $ + ( $ * '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' BB . $ ( $ * '''''''' BC < ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' B> # % &' + & $ + % ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :A . $ & $ + % ''''' :; < ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' := ( ) * ) #+ ( * % *( . / 0* # $ %" &" ,# !+ ) ( * . * 3 0 )( * * %" " ' ( * % *( . / 0* # $ %" &" -). - # /+ 3 / ) * ) * 3 0 % " (" ) *+"*+"+,*- * & ;! + J$5" 5JJ (5begf bm hjugu™oejlc‰ he hjugu bm he ./,,* " & ! 0+ " 1