SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Internet (                           )
                           .  .
                          Dekart (         , www.dekart.com)

                                          ...      ,                 ,
                                                            !     "    #,   $    %
                                               &                           %       –
                                                  (                   )
                                                              ( !     " #.
                                          ( &       *       + &        ,%- .             .
                                          /%       %            )1

                                                      , "#     "      # #       #,
                                                    2        *                   ...
                                                                       3. (%


      4    !  "    #    ( ( ! "&        % -             %5                       (
                 ( "     .            #    )  #           &         " &         !
        6  -    !   #. 7 " *5         %         )     (          .

    8
    & «(      %        –       %   » & (                    .; %      ,
    ( ,     # ,     * #                       &             (  ,
 .& (        . <         "#      $ )% + &                %=      *
       3%5 !. 7        ! (              ! Echelon     *       %         . D
        ( "               & #      *                   *   *   - % "
«       ( »              *       6    -   %. 6 %.            .,
 6    -   #)     !      %        *                  #    . ,   ( *(%
 6    -        %         %       * #! ) ( ,            "# *      *&    ( (
        #), (                  ( ) "E ( . 7 ")          % # *,            !
 &% *          6    -       %              %                 [2, 7].
8 "#     6   -          &    #       "    (   !     #)          & =    *
     ( #         =*.     &   #)         (   % !)    .          "E    #
 !       %         !      (          .     &        5    !, & ( .= )
           2
( "           .      * #     # « 6       -   #)»    5    !    %( %
 ( & #      . 1.
  4 %           %         5      & ( .      %.=      :
  • ; %        (    #      )–        ;
  • ; %        (    #      )–          *    #      & -     %      (
         "=       # ,        & #        & - ,          ,            !
      6   -     . .);
  • 7        *     #       & -    %       –      ;
  •     5   ,(     #     .       %    (   ! % #.
    ( *(% Internet,        ( "            ,        %        #! ) ( ,       (
 6    -   ( ."         )   "           = .       % %"E (       ,  ) =

1
  +    &    &(  :   !   /.    (   #. – 5      : ,%   , 1990. – 672 .
2
  P        *(    6 ( - .   %%     (   6    -     #) &     5  !.
*  & #         (              &    #   %      %       %         #
    -  ./ (  " &       , &                  5 !:
                                         ; %      2


                                          1'
                  ; %      1
                                                         2’

                  1
                                   2           3’                       3
      1, 1’ –    #   %     !      ; 2, 2’ –       *   #     & -   ; 3, 3’ –       .

                               S .1

 •     #        ; %     1-       #        ; %      2(    %   "#
     #5 );
 •  7       *       #     & -    ; %        1 –        *      #      & -
    ; %        2;
 •  7       *  #      & - ; %      1–      ; %       2;
 •     #     ; %     1–      ; %      2.
 U  6  -    #  5      % "# * ( ( %        # , (                          .  #
7 (    #         #   6    -  #    5    ,        -                #   - *.
 ( &          -    ,      & * 6     -   #    & !     .
 4&       5      %      ( %      #)       )
( "           *( & ( # . .         $     5      *&   & *                 #   .D
   !     #  %       % "         *      ,       #                   % *
       "  6  -   #)    ( ),  &# .= ) ( (                                 * #
    . D   % !    #,  (   %   %    .    ( (    *.   #) &              = (
& (  # #   6   -   #     #      *    #) %       !.   "               Internet
 &    .    " *"% «          )»,  * &      *     &   *
         ( (  #!      & & #)     !    . 7     V3S    #              *    *
 "     %.      %-5    «Magic Lantern» («4 5 " #! 6        *»),                ( % *
 %      .4 -  #),       "$ ! (     !              *                %, , -
#),        *   (             !        (   !- & "  (      %
            "         . 4 S    ! ( ! V       -     = ( % % Internet " & #
%      *      # )        ( )       "        .     - &# ( #)     !
(D S ). (           *          )        &     %=   *     $ (   !
(         -       *(       5    . % . 7 ,          "       "   *
   %     *.          =*.          #)       ,  & ( .      ,  "%
& %     "    !         #    - % ".
           %         6    - ,       & #       * !        *     (       5   (
 # ),      %            -    &    #)      & - ! #          ( &# *      6    -
 & !               )                * #)        !       #,            - *.
6                   %.=      "=               [6- 8, 11].        & &     #) 5
                        "# *               %   (   (    #    !      (
      (                 % ) ! .          "         (                  ( # ,
      ,      ,        & %          !6     (D<2) [23].
         ( " *" , " *" & 6 #                   , " *" & # ( "#             . . &     * !
  &                *   ( "            . <     (     &        D , (          .,
    (       *&%.       & % #5        (              %            6    - ! ( . .
 & 6      - , ( #              (        6    - ).             %   %   *       #
   * , (            %.=      ( - "      [14]. D        =*. (       *.    #)    )     !
6 * 6 - %.           & "       ,     # .       (%    #. 4    #(         & )    # .
    * #)                  #)       #). 4#             5   !      )        & ) %
    ), ( 6 ( %.=               #        .      #"     #       !, %          # ,
  *(   %   % ,           * #)        !        .
  _     * "# "        *              %.= !         . P=                 *&
 6    -     !         " .       (    #                 (          %=
   #! &                 ! ( ( ). D         ,(         .,     *       ( #     ! )
         %(      (        (    (   . , ( (                 5 %        D U
( "            ,      (                 (        "=     .
         (         ,       & #       & -     (       *&%. Internet
  #)      ,6               "=                     , . .&      .         ( !
 (    !. Internet- %             2001    %          445.9     .      (,          &
     (   " =      %       * "           50 % ( 2004       %.              % & )
      .    -     10     24     [18, 19]. U         $     &      & ( # .          #
     &&    .    $   %    "        ,   "#       $ (            *&     ! Internet
                  &    #) "E         !,        %.= )          & #! 6%         & ,
 &"%    .= ) - * %.,               %., -       * %.            & %.        *       %,
        #)         & #)     ( [2]. 4 *         "        D       ( #,           #
 %" (      #!              %     & ." !      (       # 24         % (    *   !
    ..
         (     (     &       %     #    & -     ( "            .D(    #
%       .      ) #(         !     (   %         % %    D . / *(       D<2 2001
  %    $ (       %.    (   % "#            5.7      .         [20]. - ( (
 (   # (           ( !     (       ( !),      & !              (    "%.     "
 &"     *   ,     ( *(%         ( ( )       !,              &
    *&     *$       # 6       -        %   .
7       "# )       *     # # " *5 !               (      % *     (    , (
" *5        "       ! ( "              . Internet-            *      &   #) (       !,
       * #       -# . !              % 6      - ., (       ,        .    )      *-
( &      !),           * ( % .=          5 *( ( - "           "    #, & (       *   !
   !      *.          & - !     . .          ., ( , & #            .= ) 6       - .
D ,                            ,             (    #!      *         !      -#
 " %             *       ( . 4 $         %      (     (         %         * #!,
      * #! %= ".          &    , ( *(                       "%
       3
   % - .
  , ( *        %           & =          6     -      Internet
        *    $66 (            -    * #        #, –      )        %5         ( )
[5, 9, 17].                       #          .       # V3S, 2001           % %= "
Internet-         -            " &      *     3                   [20, 22].       #!
D       # <         & ( ,      % 5 ! &           Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
 &    * "#       &    & =     *                &      .4 !          *          #!
& (       *(                      "     !,        &     &       %(     )      ,
(            *&%.         5        .   % #)           ( )&       [23].
  8             $ (       %.      %. 4 ( !, (       .    *&%     , )    "# * %     ,
   %      (         -                                   - , *       (       )
%( & #        « ( »,           *             "#           ,                  5
«     (»            %                #-5        («      (     (   »).
  ) =   #)       !          *(            )         * !       * ! )        5    ( .
     "=    . 6      -                CNN, %"# (           % #)       (& 8     - 2001
       #    10.7      .        .i           % Code Red              %= ", -        #!
   " &     *    3    .         [23].
  7       5 !      *          -      ! %              ,        ( .    #! ( Internet
(   *.                  ( ,       (         (             ( !    (       &
         (-          #   !     .
          (       *    *   ( "                (                 (   . 4
P    ! ( !                  ,      2000    %&       & (    #)      - ! (       #
(           Internet ) =                 270                  .     $      ")
% # *,                .           &D *          %)    -     ) %      [21].
        #        «Cybercrime Survey 2001» (4 ( "                    )   2000    %
"     ( ) (        !                Internet-     %     . 4                     #
   %.= - 6 #:              % &      )       ) (     (45%), "# 5 ) "           ( (
(13%),       &     !      %      (13%)     # 5 )        %    ( (11%) [20].
  4               $(                   %5        ( "              P     ! (
(           "             %5    !         #    %.=        "        #      #
           #      %       [3].
  1.      %             ( 6      - *       , -            (    *.    #)     #)
      "       "     (    *.     #)       :
    • 7     (-          #!     % (      #          ;
    • 7     (-          #!     )       #);
    • 4 5       *       " %        ;
    •            #);
3
  8  6  #" & *       *   % - .      "  *5 !    ,   " & *6       #)     *.
•    7         %.=      *&     " %     .
 2.        %      ,  &  #  #      * ! ) ( !:
    •          ,   5   #!     =*. (  *.  ;
    •      5         ,   5        =*. (  *.   .
 3.        %      ,  &  #         , %" (%    ! D                  6       -    :
    •        %     ,    =    (  ( !     6 .
 4.        %      ,    =   (   %5  .   ( )                   #)      .

   "E (       #             &    (           &      ( "        %             .   :
 1. 7 "                  (                "     ( ,                .=           %
   (         * #        %( %           %    ( (    6    -  * !         6     -    , %
                   &    !        %               & *  "=        ,
   & = =             & (   #)                , "=           %                6     -    !
   6 ;
 2. 7       & "    *                        !        ! " &#,      %     %.= !  5
    6   -  ! 6 ,   (                                          *      ( ( ;
 3.   *5  $66 (        # "                   &                     ,    .            *
       (    . %)   ,                                  (           -   . !;
 4. 8  * -  %)  #)       #)                   -        !,               " &-             !
   (% * % # - *.    =    "=                      "=            "      .

 D         %"E (       #)    .= )  , . ! &   "%   *          !
    *      *. ( "          #   *  , %.= :
 •  D          * ( %- " (( (     !      ,(      -   );
 •  D      "#   "    * ,    ( #     "#) %    !;
 •  D       ( & *     %=   ,  # (    %    *   ."#     " ;
 •      #) . ! & # .         -#    %   * #       ( "        ,
     & *          ( (        (   *.    !   #. 4   &% *  $   %
       (      %   %               ,      5      %   .
 •      ( ,   =   &     * # (   *.       ,      " ,    Internet-
    ( 6 , & (     .&     !& = =       % &     .

 o               ( !    % -         *?    (     " &            *        ( ( "          (
      &    ?
      #    #    # ) # *     ( *(       ! ( ( - *    , (
 )     ) ( (   .
 7    5 !    *( "             (        ( ( ) ( % .= !
    *  . $    %, ( (    % 5 , (        #    # 5 ! &    )
      ( "        .U )   &$   ,(   ! %      %      "
 " .       #)      * -$   ( )   , ( (     *     ,  (
( "        [2, 13].  ( *(%   (    (   " # D     . *   &  .
   &     ,    &    (        %              #    ,
         6    -    " .          %. " &    *  )   * #).
S & =  #   Internet     #     #     *    ( %- "       # ,
(   # " & .
%         %         6    -       & (      *   ,   &   5     *
  &        -     * #) & (        *      "%.        *&     ! ,           ,
  -       (   &    #) "      )     *    )          *   # (   %=
6% (- !     %         ( "          ,      #   *   =          " .
    #), (      $    ( )     , " & %.= )        # (     &          "=      !
     [12].
  4    =     " . .           #     ")          5    *       )  "     !
( "                    =   .       #)         ! !     ! % ) "        !.
4          ,   &   #)    " !$ (           %(-    eBay. 8              "#
  & 5               & %(-       -   ( !      "% (           «      ( )»
         &         5 50     . D 17      2001        (                ,
«      .= ) " %" !        )», %        100     « & %       (   *     »4. 8   .
o% *          %.= !      *          ( ) "# ! 11         "   (         "#
 #     # "     ( &                        -    .        "#    # %
  (   *           #      [23].
  V (    (      - #,       *&% #        %            *     %"E (
   Internet,     # "# * 6        #            ( ( 5.        !   %    *    (
        Internet (      ), _     Internet (V - ), 7 -         * #! ( (        *
 "      6     (      (   % ( - !,       #! /      -    #5    !     ! SV [4,
12]. D %          *,   7 -     * #! ( (      (    %   ,( (           -    #
( . .   %           "    *             ),                &
    *&       %       (                 (%          ( )   6   -
& (      *    .8   # ( ( #          #    "=      #)    6      * #)       ),
   .= )           (        6    - , ( ( )                  ,      %.= )
  " .     $    ( )        * #)       "=     ,      #    * " & !      &
     -    *      6    -      & (      *    [12].

    (  *(%    #        *     )  (         %   ( "#    %  5  .
   "    #     %5   !,              *   %.=    )   (   5   .
  %" (         Internet " .       )       ."      ( ( ,    6 ( , " &#
    #), %   -      6    -   . .)  "   * )- 6   !     *.    .
     ( *(%     =            -   & " (         & (     * #) ( ,
     = ) (- 6     !      ,$ (      % (%    "   %, $ (     !(    -
 . .,           * ,      "   !5   "% %=  " *5        %     %& (
- 6 %.       *,          .     ( ( "#    ! %(     !. D %.=     5
$          "%     &    PKI (Public Key Infrastructure) –   6   %( % # & = #
  6    - ,      !     ( # #) ( . ).           )   ( !   %( % # -
    6 ( -    ( # #) ( . ! (Certificate Authority – CA)           5 " [10] &
    &   *  %.=%. ) %.        ! # Internet-% % (ISP)     % & ( . *
  ( * # CA          &   * % "      &    , #   .= 6% (-      CA.    #!
    .= !      *        D       %   .  % ( . !,     6 - %    D2 ISP
      &            -       6 ( -    !  ( # #! ( . . U      6 (
4
    ,  &        (     , %" !           %" !    .U           " #)
5  ( !         "% *,      .  ,         # % 5         ( (         )  %5 *
 %5 #!   ( !  % ).  6    * #!             ( , .     (    " #           "# *
%        & ( # #)  5  ( ! %" ( %(-         )  .
5
   " &% (   #;   (  %   !.
# %    * ! %.= !        $ (     !   #. 8  ,
     & =          host-    ISP      #(   &                            * # )    )
    # .        - 6   !     *.    . D   6 ( #    ( # #) (                    . !
              # "# *   % #     *&     Internet.     % &                    = *   host-
      ISP (        , & (    (     ©       #                            (    !
6% (-           %( &    - # ( !  6 !  - 6   !     *. [9]), %                    "# *  % #
  # (           *&% #! D2,    ( . *   6 ! ,      = ! - 6 %.                       *.

                                        %           & -
                                        (       ,  7),
                                          !-       6 ( -    D2  %      1          D2   %    2        D2    %    3        D2  %     N                   #
                                                            + 6
                                                               *
                                                       ©     (%    ,
                                                            #

    , ( * #!           , ( * #!       , ( * #!
      D2              D2          D2
        #-          6 ( -   ,
      +    #D      6 ( -
               %
                                   ISP
                                          CA
                 -        6 ( -

                                          2        ,
                                           %"  (%    Internet                                      S .2

  8  #!        )    ,    -    #),    5      &             (  #) « ."   !»  & = *
" &#   #                #(    # )      ! ),        5 *          , #  "    #! %
 %           (              %                  %         ); &      * "
           ( (  %                     ! 5      ( ! "=            6  - . 4 -   #),
"%  "         * & =                      D      . U, -      * ),    ")    (  %
 & 5      (  6 (   % "                            ( )          & * ( &  * %. " &%. 4
=        ( % #      # (Lycos, AltaVista, Yahoo!) & ( . .
       *    !   (     ( !      & - ! TRUSTe       "      & =          #
      * #)    #)   *&    !,   %   #)     =              &
     .     (     , &   .=    & = ! 6     - ,   .    & -              #
- 6    !      (RSA, VeriSign, EnTrust, Microsoft, Thawte, Wisekey,      -  , 2 (          ,
Dekart).    $ %,    ! &   ,   %=    %       !      & -                !
 )      .
   "    $ (    !(       - ! (         %=    *  & = =                ,
– . .   *     #  # *         # - 6    !    *..
   "     (  ( "             %. &            (    , ) =
( "    "=   . 8       "# Internet       % " #     %        5
    ) &     %  - )    ( , " &      *  , (     (         ) (
  *&     *              ! & % #5      ( ,   ")       " .
& (       * , %           )   "    ! ( "
       #)             )    (      & -    ) (    .


#$ %$ &   '$(:
1. ( S %" (               "     (           #)     ), ~ 293-XIII    23  "
  1994 . (   !      2     1995 .)
2. 8 (       6    -     ! " &        S   ! ( ! V     - .          9   "
  2000 . ~ -1895.
3. European Committee on Crime Problems. Committee of Experts on Crime in Cyber-Space. “Final
  Activity Report”, 2001.
4. 7 -     * #! ( (          *       "      6     (      (   % ( - ! // PC
  Week, 30 . 1996, ~~ 29-30.
5.       . =             Internet//       #    * !       ! ( !( 6     -
  «     U      :         ( ( »,     ( ,   " * 2000. D. 83 - 85.
6. , ( ! 4. U 6         -    - )       ( " &       *        !// Acta Academia,
    5   : Evrica, 1999. D. 315 - 316.
7. o( %     4. U 6      -      $(        6    -       %  .     * -$   (
    "  # 6        & - // Acta Academia, 5        : Evrica, 1999. D. 47 - 50.
8. , &   8.    "    # (% * % #      %)         6     & -           "=   .
  4 % *         *    *–     #!     ?// Acta Academia,    5   : Evrica, 1999. D. 58 –
  61.
9. D       D.     "   # ) #         ( )           ! (     (    U    //
        #    * !        ! ( !( 6      - «        U     :         ( ( »,
     ( ,   " * 2000. D. 98 - 104.
10. %-#! 2. U 6        %( %         #) (      6   ( )      & = # 6       - //
  Acta Academia, 5        : Evrica, 1999. D. 135 – 142.
11.   !       /         ,   (   % ( -        )   #!      :    , "=
   -    *            *. – .: U& -      (. % - , 2000. – 336 .
12. < " 5     2.      ( # U        –                       6   -
  & (      *   // Slavic division of HON Foundation, 1999 (http://www.mig.rssi.ru/pub06.htm)
13. V       .   "            ( ( 6      "         //  6     ‡7PD
      ( % * ! "             (http://copyright.iile.ru/publish/kiber.html)
14. ˆ  %)   U.   "   # ) (        (     *&    (      // Law and Internet
  Researching (http://www.russianlaw.net/law/doc/a98.htm)
15. 7 %   4. D% *" "E (          ( % * ! "              ! (
  U     //      # ( 6      -   «2( % * #     "  #    (  % ( -
     »,   ( , . * 1998 . (http://www.russianlaw.net/law/doc/a07.htm)
16. , " Internet, "    " *?//       & connect, 1999, N9, c.8 – 11.
17. 3 *"     %5         ( )         U     : # (      %     // +
  «              ! 6     - » (http://www.vic.spb.ru/law/doc/a74.htm)
18. eMarketer, Inc. - provider of internet statistics (http://www.emarketer.com/)
19. Pew Internet and American Life Project (http://www.pewinternet.org/)
20. E-Commerce Times (http://www.ecommercetimes.com/)
21. S   D " // http://www.svoboda.org/
22. U 6   -    -(       #! -           $ (    % " & %// http://www.e-
  commerce.ru/
23. C-News: Computer, communication, e-commerce (http://www.cnews.com)                      *
                  (   )    ( )  %(,   5 ! % #!      %  (,
                  %= !  -          “Dekart”.

                2   27 %" (     #) "    (           6  ).
                S    * 16 6   1966 .
                e-mail: petrova@dekart.com

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Manual de Disco Externo
Manual de Disco ExternoManual de Disco Externo
Manual de Disco Externo
Jose Luz
 
Beznadziejna ucieczka przed Basią. Reportaże seksualne - ebook
Beznadziejna ucieczka przed Basią. Reportaże seksualne - ebookBeznadziejna ucieczka przed Basią. Reportaże seksualne - ebook
Beznadziejna ucieczka przed Basią. Reportaże seksualne - ebooke-booksweb.pl
 
Poster V2
Poster V2Poster V2
Poster V2
Nathan Hutting
 
M01 introduksi teori manajemen
M01 introduksi teori manajemenM01 introduksi teori manajemen
M01 introduksi teori manajemenCoky Fauzi Alfi
 
Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.
Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.
Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.
FARM-Africa
 
Oracle Data Integrator Curriculum
Oracle Data Integrator CurriculumOracle Data Integrator Curriculum
Oracle Data Integrator Curriculumkapildevang
 
Design &amp; Evaluation Edu-Game
Design &amp; Evaluation Edu-GameDesign &amp; Evaluation Edu-Game
Design &amp; Evaluation Edu-Game
Luc Sluijsmans
 
Josef Krizek Cz
Josef Krizek CzJosef Krizek Cz
Josef Krizek Cz
Jacques Duivenvoorden
 
Olor, una cosa invisible
 Olor, una cosa invisible Olor, una cosa invisible
Olor, una cosa invisiblenurialopezre
 

Was ist angesagt? (15)

2nd annual cem
2nd annual cem2nd annual cem
2nd annual cem
 
English cv sgm 052510 linkedin
English cv sgm 052510 linkedinEnglish cv sgm 052510 linkedin
English cv sgm 052510 linkedin
 
Manual de Disco Externo
Manual de Disco ExternoManual de Disco Externo
Manual de Disco Externo
 
Beznadziejna ucieczka przed Basią. Reportaże seksualne - ebook
Beznadziejna ucieczka przed Basią. Reportaże seksualne - ebookBeznadziejna ucieczka przed Basią. Reportaże seksualne - ebook
Beznadziejna ucieczka przed Basią. Reportaże seksualne - ebook
 
Poster V2
Poster V2Poster V2
Poster V2
 
M01 introduksi teori manajemen
M01 introduksi teori manajemenM01 introduksi teori manajemen
M01 introduksi teori manajemen
 
Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.
Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.
Land Restitution & Livelihoods The #Khomani San.
 
Oracle Data Integrator Curriculum
Oracle Data Integrator CurriculumOracle Data Integrator Curriculum
Oracle Data Integrator Curriculum
 
Design &amp; Evaluation Edu-Game
Design &amp; Evaluation Edu-GameDesign &amp; Evaluation Edu-Game
Design &amp; Evaluation Edu-Game
 
Josef Krizek Cz
Josef Krizek CzJosef Krizek Cz
Josef Krizek Cz
 
Marketing afiliacion
Marketing afiliacionMarketing afiliacion
Marketing afiliacion
 
Leng 08
Leng 08Leng 08
Leng 08
 
Olor, una cosa invisible
 Olor, una cosa invisible Olor, una cosa invisible
Olor, una cosa invisible
 
Instituto La Inmaculada
Instituto La InmaculadaInstituto La Inmaculada
Instituto La Inmaculada
 
Bhs inggris
Bhs inggrisBhs inggris
Bhs inggris
 

Andere mochten auch

Le dernier rappel de produit n’est pas loin
Le dernier rappel de produit n’est pas loinLe dernier rappel de produit n’est pas loin
Le dernier rappel de produit n’est pas loin
Connected Futures
 
Valorar lo que tenemos
Valorar lo que tenemosValorar lo que tenemos
Valorar lo que tenemos
wendypaolagarcia
 
Robotica por hector oscar luis
Robotica por hector oscar luisRobotica por hector oscar luis
Robotica por hector oscar luis
dkkkkkkkkk1888889
 
10 etapes pour envoyer un colis a l'étranger
10 etapes pour envoyer un colis a l'étranger10 etapes pour envoyer un colis a l'étranger
10 etapes pour envoyer un colis a l'étrangerlevenrobby
 
EXPDES
EXPDESEXPDES
EXPDEStjmie
 
Los 10-inventos-que-revolucionaron-el-mundo-por-liliana
Los 10-inventos-que-revolucionaron-el-mundo-por-lilianaLos 10-inventos-que-revolucionaron-el-mundo-por-liliana
Los 10-inventos-que-revolucionaron-el-mundo-por-liliana
Liliana Moreno
 
SAP
SAPSAP
Members, die Mitgliederverwaltung von CRM Partners
Members, die Mitgliederverwaltung von CRM PartnersMembers, die Mitgliederverwaltung von CRM Partners
Members, die Mitgliederverwaltung von CRM Partners
CRM Partners AG
 
1500 1600 مخطوطة كاملة للمصحف الشريف
1500 1600 مخطوطة كاملة للمصحف الشريف1500 1600 مخطوطة كاملة للمصحف الشريف
1500 1600 مخطوطة كاملة للمصحف الشريفسمير بسيوني
 
Dossier de production
Dossier de productionDossier de production
Dossier de production
May Kasahara
 
El+proyecto+gubernamental+de+reforma+a+la+ley+30+de+1992 (2) (1)
El+proyecto+gubernamental+de+reforma+a+la+ley+30+de+1992 (2) (1)El+proyecto+gubernamental+de+reforma+a+la+ley+30+de+1992 (2) (1)
El+proyecto+gubernamental+de+reforma+a+la+ley+30+de+1992 (2) (1)
Luis Parmenio Cano Gómez
 
Perderesganar
PerderesganarPerderesganar
Perderesganar
0989378423
 
Sistemasoperativos
SistemasoperativosSistemasoperativos
Sistemasoperativos
gciayasminsalirrosascarbajal
 
Les 15 innovations qui vont vous étonner ce mois-ci
Les 15 innovations qui vont vous étonner ce mois-ciLes 15 innovations qui vont vous étonner ce mois-ci
Les 15 innovations qui vont vous étonner ce mois-ci
Gabriella Vieira
 
Situaciones de aprendizaje en ambientes virtuales
Situaciones de aprendizaje en ambientes virtualesSituaciones de aprendizaje en ambientes virtuales
Situaciones de aprendizaje en ambientes virtuales
rafael_mtz_mtz
 
Tarea 3.5 r
Tarea 3.5 rTarea 3.5 r
Tiposdemedicina
TiposdemedicinaTiposdemedicina
Tiposdemedicina
jhonatandejesus
 
Cesar moreno 2015
Cesar moreno 2015Cesar moreno 2015
Cesar moreno 2015
Cesar Moreno Barria
 
Tabla de contenido
Tabla de contenidoTabla de contenido
Tabla de contenido
cynthiamartinezn
 

Andere mochten auch (20)

Le dernier rappel de produit n’est pas loin
Le dernier rappel de produit n’est pas loinLe dernier rappel de produit n’est pas loin
Le dernier rappel de produit n’est pas loin
 
Valorar lo que tenemos
Valorar lo que tenemosValorar lo que tenemos
Valorar lo que tenemos
 
Robotica por hector oscar luis
Robotica por hector oscar luisRobotica por hector oscar luis
Robotica por hector oscar luis
 
10 etapes pour envoyer un colis a l'étranger
10 etapes pour envoyer un colis a l'étranger10 etapes pour envoyer un colis a l'étranger
10 etapes pour envoyer un colis a l'étranger
 
EXPDES
EXPDESEXPDES
EXPDES
 
Los 10-inventos-que-revolucionaron-el-mundo-por-liliana
Los 10-inventos-que-revolucionaron-el-mundo-por-lilianaLos 10-inventos-que-revolucionaron-el-mundo-por-liliana
Los 10-inventos-que-revolucionaron-el-mundo-por-liliana
 
SAP
SAPSAP
SAP
 
Members, die Mitgliederverwaltung von CRM Partners
Members, die Mitgliederverwaltung von CRM PartnersMembers, die Mitgliederverwaltung von CRM Partners
Members, die Mitgliederverwaltung von CRM Partners
 
1500 1600 مخطوطة كاملة للمصحف الشريف
1500 1600 مخطوطة كاملة للمصحف الشريف1500 1600 مخطوطة كاملة للمصحف الشريف
1500 1600 مخطوطة كاملة للمصحف الشريف
 
Dossier de production
Dossier de productionDossier de production
Dossier de production
 
El+proyecto+gubernamental+de+reforma+a+la+ley+30+de+1992 (2) (1)
El+proyecto+gubernamental+de+reforma+a+la+ley+30+de+1992 (2) (1)El+proyecto+gubernamental+de+reforma+a+la+ley+30+de+1992 (2) (1)
El+proyecto+gubernamental+de+reforma+a+la+ley+30+de+1992 (2) (1)
 
Perderesganar
PerderesganarPerderesganar
Perderesganar
 
Sistemasoperativos
SistemasoperativosSistemasoperativos
Sistemasoperativos
 
Les 15 innovations qui vont vous étonner ce mois-ci
Les 15 innovations qui vont vous étonner ce mois-ciLes 15 innovations qui vont vous étonner ce mois-ci
Les 15 innovations qui vont vous étonner ce mois-ci
 
Situaciones de aprendizaje en ambientes virtuales
Situaciones de aprendizaje en ambientes virtualesSituaciones de aprendizaje en ambientes virtuales
Situaciones de aprendizaje en ambientes virtuales
 
Tarea 3.5 r
Tarea 3.5 rTarea 3.5 r
Tarea 3.5 r
 
Tiposdemedicina
TiposdemedicinaTiposdemedicina
Tiposdemedicina
 
Présentation1
Présentation1Présentation1
Présentation1
 
Cesar moreno 2015
Cesar moreno 2015Cesar moreno 2015
Cesar moreno 2015
 
Tabla de contenido
Tabla de contenidoTabla de contenido
Tabla de contenido
 

Ähnlich wie Pom2001d

Appadurai modernidad desbordada
Appadurai modernidad desbordadaAppadurai modernidad desbordada
Appadurai modernidad desbordadamelisene
 
Taximedia
TaximediaTaximedia
Taximediaminored
 
Programa saúde e bem estar
Programa saúde e bem estarPrograma saúde e bem estar
Programa saúde e bem estar
csmendes
 
שירות לציבור
 שירות לציבור שירות לציבור
שירות לציבורAshtori Haparhi
 
Redes informe pizarrasinteractivas_250506
Redes informe pizarrasinteractivas_250506Redes informe pizarrasinteractivas_250506
Redes informe pizarrasinteractivas_250506
juanasanher
 
Redes informe pizarrasinteractivas_250506
Redes informe pizarrasinteractivas_250506Redes informe pizarrasinteractivas_250506
Redes informe pizarrasinteractivas_250506Estefany Choque
 
Redes informe pizarras interactivas_250506
Redes informe pizarras interactivas_250506Redes informe pizarras interactivas_250506
Redes informe pizarras interactivas_250506alexcruz28
 
Resume buku dari gerakan ke negara
Resume buku dari gerakan ke negaraResume buku dari gerakan ke negara
Resume buku dari gerakan ke negaraSirajuddin Putra
 
Figures i piràmides
Figures i piràmidesFigures i piràmides
Figures i piràmides
dbarrero
 
C Design Summary
C Design SummaryC Design Summary
C Design SummaryOptiTex
 

Ähnlich wie Pom2001d (18)

Appadurai modernidad desbordada
Appadurai modernidad desbordadaAppadurai modernidad desbordada
Appadurai modernidad desbordada
 
Proposta de actuación, sin techo, bilbao
Proposta de actuación, sin techo, bilbaoProposta de actuación, sin techo, bilbao
Proposta de actuación, sin techo, bilbao
 
Taximedia
TaximediaTaximedia
Taximedia
 
Test logika angka
Test logika angkaTest logika angka
Test logika angka
 
Sanchezpreciado dv pac3
Sanchezpreciado dv pac3Sanchezpreciado dv pac3
Sanchezpreciado dv pac3
 
Programa saúde e bem estar
Programa saúde e bem estarPrograma saúde e bem estar
Programa saúde e bem estar
 
שירות לציבור
שירות לציבורשירות לציבור
שירות לציבור
 
שירות לציבור
 שירות לציבור שירות לציבור
שירות לציבור
 
Redes informe pizarrasinteractivas_250506
Redes informe pizarrasinteractivas_250506Redes informe pizarrasinteractivas_250506
Redes informe pizarrasinteractivas_250506
 
Redes informe pizarrasinteractivas_250506
Redes informe pizarrasinteractivas_250506Redes informe pizarrasinteractivas_250506
Redes informe pizarrasinteractivas_250506
 
Redes informe pizarrasinteractivas_250506
Redes informe pizarrasinteractivas_250506Redes informe pizarrasinteractivas_250506
Redes informe pizarrasinteractivas_250506
 
Redes informe pizarras interactivas_250506
Redes informe pizarras interactivas_250506Redes informe pizarras interactivas_250506
Redes informe pizarras interactivas_250506
 
Cpnsbahasainggris
CpnsbahasainggrisCpnsbahasainggris
Cpnsbahasainggris
 
Cpnsbahasainggris
CpnsbahasainggrisCpnsbahasainggris
Cpnsbahasainggris
 
24 raising beef cattle
24 raising beef cattle24 raising beef cattle
24 raising beef cattle
 
Resume buku dari gerakan ke negara
Resume buku dari gerakan ke negaraResume buku dari gerakan ke negara
Resume buku dari gerakan ke negara
 
Figures i piràmides
Figures i piràmidesFigures i piràmides
Figures i piràmides
 
C Design Summary
C Design SummaryC Design Summary
C Design Summary
 

Mehr von CompaniaDekartSRL

Keyserv
KeyservKeyserv
Keyexpo
KeyexpoKeyexpo
Ikeygen
IkeygenIkeygen
Ckeygen
CkeygenCkeygen
Xcd pg
Xcd pgXcd pg
Cdserv
CdservCdserv
Cdexpert
CdexpertCdexpert
Keycert
KeycertKeycert
Ikeyexpo
IkeyexpoIkeyexpo
Ccrt pg
Ccrt pgCcrt pg
Cdex pg
Cdex pgCdex pg
Suprfull
SuprfullSuprfull
Pom2005b
Pom2005bPom2005b
Pom2001
Pom2001Pom2001
Petr98
Petr98Petr98

Mehr von CompaniaDekartSRL (20)

Keyserv
KeyservKeyserv
Keyserv
 
Keyexpo
KeyexpoKeyexpo
Keyexpo
 
Ikeygen
IkeygenIkeygen
Ikeygen
 
Ckeygen
CkeygenCkeygen
Ckeygen
 
Xcd pg
Xcd pgXcd pg
Xcd pg
 
Cdserv
CdservCdserv
Cdserv
 
Cdexpert
CdexpertCdexpert
Cdexpert
 
Keycert
KeycertKeycert
Keycert
 
Ikeyexpo
IkeyexpoIkeyexpo
Ikeyexpo
 
Ccrt pg
Ccrt pgCcrt pg
Ccrt pg
 
Cdex pg
Cdex pgCdex pg
Cdex pg
 
Suprfull
SuprfullSuprfull
Suprfull
 
Pom2010a
Pom2010aPom2010a
Pom2010a
 
Pom2009a
Pom2009aPom2009a
Pom2009a
 
Pom2005b
Pom2005bPom2005b
Pom2005b
 
Pom2002e
Pom2002ePom2002e
Pom2002e
 
Pom2001a
Pom2001aPom2001a
Pom2001a
 
Pom2001
Pom2001Pom2001
Pom2001
 
Petrova 99full
Petrova 99fullPetrova 99full
Petrova 99full
 
Petr98
Petr98Petr98
Petr98
 

Pom2001d

 • 1. Internet ( ) . . Dekart ( , www.dekart.com) ... , , ! " #, $ % & % – ( ) ( ! " #. ( & * + & ,%- . . /% % )1 , "# " # # #, 2 * ... 3. (% 4 ! " # ( ( ! "& % - %5 ( ( " . # ) # & " & ! 6 - ! #. 7 " *5 % ) ( . 8 & «( % – % » & ( .; % , ( , # , * # & ( , .& ( . < "# $ )% + & %= * 3%5 !. 7 ! ( ! Echelon * % . D ( " & # * * * - % " « ( » * 6 - %. 6 %. ., 6 - #) ! % * # . , ( *(% 6 - % % * #! ) ( , "# * *& ( ( #), ( ( ) "E ( . 7 ") % # *, ! &% * 6 - % % [2, 7]. 8 "# 6 - & # " ( ! #) & = * ( # =*. & #) ( % !) . "E # ! % ! ( . & 5 !, & ( .= ) 2 ( " . * # # « 6 - #)» 5 ! %( % ( & # . 1. 4 % % 5 & ( . %.= : • ; % ( # )– ; • ; % ( # )– * # & - % ( "= # , & # & - , , ! 6 - . .); • 7 * # & - % – ; • 5 ,( # . % ( ! % #. ( *(% Internet, ( " , % #! ) ( , ( 6 - ( ." ) " = . % %"E ( , ) = 1 + & &( : ! /. ( #. – 5 : ,% , 1990. – 672 . 2 P *( 6 ( - . %% ( 6 - #) & 5 !.
 • 2. * & # ( & # % % % # - ./ ( " & , & 5 !: ; % 2 1' ; % 1 2’ 1 2 3’ 3 1, 1’ – # % ! ; 2, 2’ – * # & - ; 3, 3’ – . S .1 • # ; % 1- # ; % 2( % "# #5 ); • 7 * # & - ; % 1 – * # & - ; % 2; • 7 * # & - ; % 1– ; % 2; • # ; % 1– ; % 2. U 6 - # 5 % "# * ( ( % # , ( . # 7 ( # # 6 - # 5 , - # - *. ( & - , & * 6 - # & ! . 4& 5 % ( % #) ) ( " *( & ( # . . $ 5 *& & * # .D ! # % % " * , # % * " 6 - #) ( ), &# .= ) ( ( * # . D % ! #, ( % % . ( ( *. #) & = ( & ( # # 6 - # # * #) % !. " Internet & . " *"% « )», * & * & * ( ( #! & & #) ! . 7 V3S # * * " %. %-5 «Magic Lantern» («4 5 " #! 6 *»), ( % * % .4 - #), "$ ! ( ! * %, , -
 • 3. #), * ( ! ( !- & " ( % " . 4 S ! ( ! V - = ( % % Internet " & # % * # ) ( ) " . - &# ( #) ! (D S ). ( * ) & %= * $ ( ! ( - *( 5 . % . 7 , " " * % *. =*. #) , & ( . , "% & % " ! # - % ". % 6 - , & # * ! * ( 5 ( # ), % - & #) & - ! # ( &# * 6 - & ! ) * #) ! #, - *. 6 %.= "= [6- 8, 11]. & & #) 5 "# * % ( ( # ! ( ( % ) ! . " ( ( # , , , & % !6 (D<2) [23]. ( " *" , " *" & 6 # , " *" & # ( "# . . & * ! & * ( " . < ( & D , ( ., ( *&%. & % #5 ( % 6 - ! ( . . & 6 - , ( # ( 6 - ). % % * # * , ( %.= ( - " [14]. D =*. ( *. #) ) ! 6 * 6 - %. & " , # . (% #. 4 #( & ) # . * #) #) #). 4# 5 ! ) & ) % ), ( 6 ( %.= # . #" # !, % # , *( % % , * #) ! . _ * "# " * %.= ! . P= *& 6 - ! " . ( # ( %= #! & ! ( ( ). D ,( ., * ( # ! ) %( ( ( ( . , ( ( 5 % D U ( " , ( ( "= . ( , & # & - ( *&%. Internet #) ,6 "= , . .& . ( ! ( !. Internet- % 2001 % 445.9 . (, & ( " = % * " 50 % ( 2004 %. % & ) . - 10 24 [18, 19]. U $ & & ( # . # && . $ % " , "# $ ( *& ! Internet & #) "E !, %.= ) & #! 6% & , &"% .= ) - * %., %., - * %. & %. * %, #) & #) ( [2]. 4 * " D ( #, # %" ( #! % & ." ! ( # 24 % ( * ! .. ( ( & % # & - ( " .D( # % . ) #( ! ( % % % D . / *( D<2 2001 % $ ( %. ( % "# 5.7 . [20]. - ( ( ( # ( ( ! ( ( !), & ! ( "%. " &" * , ( *(% ( ( ) !, & *& *$ # 6 - % .
 • 4. 7 "# ) * # # " *5 ! ( % * ( , ( " *5 " ! ( " . Internet- * & #) ( !, * # -# . ! % 6 - ., ( , . ) *- ( & !), * ( % .= 5 *( ( - " " #, & ( * ! ! *. & - ! . . ., ( , & # .= ) 6 - . D , , ( #! * ! -# " % * ( . 4 $ % ( ( % * #!, * #! %= ". & , ( *( "% 3 % - . , ( * % & = 6 - Internet * $66 ( - * # #, – ) %5 ( ) [5, 9, 17]. # . # V3S, 2001 % %= " Internet- - " & * 3 [20, 22]. #! D # < & ( , % 5 ! & Digital Millennium Copyright Act (DMCA) & * "# & & = * & .4 ! * #! & ( *( " !, & & %( ) , ( *&%. 5 . % #) ( )& [23]. 8 $ ( %. %. 4 ( !, ( . *&% , ) "# * % , % ( - - , * ( ) %( & # « ( », * "# , 5 « (» % #-5 (« ( ( »). ) = #) ! *( ) * ! * ! ) 5 ( . "= . 6 - CNN, %"# ( % #) (& 8 - 2001 # 10.7 . .i % Code Red %= ", - #! " & * 3 . [23]. 7 5 ! * - ! % , ( . #! ( Internet ( *. ( , ( ( ( ! ( & (- # ! . ( * * ( " ( ( . 4 P ! ( ! , 2000 %& & ( #) - ! ( # ( Internet ) = 270 . $ ") % # *, . &D * %) - ) % [21]. # «Cybercrime Survey 2001» (4 ( " ) 2000 % " ( ) ( ! Internet- % . 4 # %.= - 6 #: % & ) ) ( (45%), "# 5 ) " ( ( (13%), & ! % (13%) # 5 ) % ( (11%) [20]. 4 $( %5 ( " P ! ( ( " %5 ! # %.= " # # # % [3]. 1. % ( 6 - * , - ( *. #) #) " " ( *. #) : • 7 (- #! % ( # ; • 7 (- #! ) #); • 4 5 * " % ; • #); 3 8 6 #" & * * % - . " *5 ! , " & *6 #) *.
 • 5. 7 %.= *& " % . 2. % , & # # * ! ) ( !: • , 5 #! =*. ( *. ; • 5 , 5 =*. ( *. . 3. % , & # , %" (% ! D 6 - : • % , = ( ( ! 6 . 4. % , = ( %5 . ( ) #) . "E ( # & ( & ( " % . : 1. 7 " ( " ( , .= % ( * # %( % % ( ( 6 - * ! 6 - , % & ! % & * "= , & = = & ( #) , "= % 6 - ! 6 ; 2. 7 & " * ! ! " &#, % %.= ! 5 6 - ! 6 , ( * ( ( ; 3. *5 $66 ( # " & , . * ( . %) , ( - . !; 4. 8 * - %) #) #) - !, " &- ! (% * % # - *. = "= "= " . D %"E ( #) .= ) , . ! & "% * ! * *. ( " # * , %.= : • D * ( %- " (( ( ! ,( - ); • D "# " * , ( # "#) % !; • D ( & * %= , # ( % * ."# " ; • #) . ! & # . -# % * # ( " , & * ( ( ( *. ! #. 4 &% * $ % ( % % , 5 % . • ( , = & * # ( *. , " , Internet- ( 6 , & ( .& !& = = % & . o ( ! % - *? ( " & * ( ( " ( & ? # # # ) # * ( *( ! ( ( - * , ( ) ) ( ( . 7 5 ! *( " ( ( ( ) ( % .= ! * . $ %, ( ( % 5 , ( # # 5 ! & ) ( " .U ) &$ ,( ! % % " " . #) * -$ ( ) , ( ( * , ( ( " [2, 13]. ( *(% ( ( " # D . * & . & , & ( % # , 6 - " . %. " & * ) * #). S & = # Internet # # * ( %- " # , ( # " & .
 • 6. % % 6 - & ( * , & 5 * & - * #) & ( * "%. *& ! , , - ( & #) " ) * ) * # ( %= 6% (- ! % ( " , # * = " . #), ( $ ( ) , " & %.= ) # ( & "= ! [12]. 4 = " . . # ") 5 * ) " ! ( " = . #) ! ! ! % ) " !. 4 , & #) " !$ ( %(- eBay. 8 "# & 5 & %(- - ( ! "% ( « ( )» & 5 50 . D 17 2001 ( , « .= ) " %" ! )», % 100 « & % ( * »4. 8 . o% * %.= ! * ( ) "# ! 11 " ( "# # # " ( & - . "# # % ( * # [23]. V ( ( - #, *&% # % * %"E ( Internet, # "# * 6 # ( ( 5. ! % * ( Internet ( ), _ Internet (V - ), 7 - * #! ( ( * " 6 ( ( % ( - !, #! / - #5 ! ! SV [4, 12]. D % *, 7 - * #! ( ( ( % ,( ( - # ( . . % " * ), & *& % ( (% ( ) 6 - & ( * .8 # ( ( # # "= #) 6 * #) ), .= ) ( 6 - , ( ( ) , %.= ) " . $ ( ) * #) "= , # * " & ! & - * 6 - & ( * [12]. ( *(% # * ) ( % ( "# % 5 . " # %5 !, * %.= ) ( 5 . %" ( Internet " . ) ." ( ( , 6 ( , " &# #), % - 6 - . .) " * )- 6 ! *. . ( *(% = - & " ( & ( * #) ( , = ) (- 6 ! ,$ ( % (% " %, $ ( !( - . ., * , " !5 "% %= " *5 % %& ( - 6 %. *, . ( ( "# ! %( !. D %.= 5 $ "% & PKI (Public Key Infrastructure) – 6 %( % # & = # 6 - , ! ( # #) ( . ). ) ( ! %( % # - 6 ( - ( # #) ( . ! (Certificate Authority – CA) 5 " [10] & & * %.=%. ) %. ! # Internet-% % (ISP) % & ( . * ( * # CA & * % " & , # .= 6% (- CA. #! .= ! * D % . % ( . !, 6 - % D2 ISP & - 6 ( - ! ( # #! ( . . U 6 ( 4 , & ( , %" ! %" ! .U " #) 5 ( ! "% *, . , # % 5 ( ( ) %5 * %5 #! ( ! % ). 6 * #! ( , . ( " # "# * % & ( # #) 5 ( ! %" ( %(- ) . 5 " &% ( #; ( % !.
 • 7. # % * ! %.= ! $ ( ! #. 8 , & = host- ISP #( & * # ) ) # . - 6 ! *. . D 6 ( # ( # #) ( . ! # "# * % # *& Internet. % & = * host- ISP ( , & ( ( © # ( ! 6% (- %( & - # ( ! 6 ! - 6 ! *. [9]), % "# * % # # ( *&% #! D2, ( . * 6 ! , = ! - 6 %. *. % & - ( , 7), !- 6 ( - D2 % 1 D2 % 2 D2 % 3 D2 % N # + 6 * © (% , # , ( * #! , ( * #! , ( * #! D2 D2 D2 #- 6 ( - , + #D 6 ( - % ISP CA - 6 ( - 2 , %" (% Internet S .2 8 #! ) , - #), 5 & ( #) « ." !» & = * " &# # #( # ) ! ), 5 * , # " #! % % ( % % ); & * " ( ( % ! 5 ( ! "= 6 - . 4 - #), "% " * & = D . U, - * ), ") ( % & 5 ( 6 ( % " ( ) & * ( & * %. " &%. 4
 • 8. = ( % # # (Lycos, AltaVista, Yahoo!) & ( . . * ! ( ( ! & - ! TRUSTe " & = # * #) #) *& !, % #) = & . ( , & .= & = ! 6 - , . & - # - 6 ! (RSA, VeriSign, EnTrust, Microsoft, Thawte, Wisekey, - , 2 ( , Dekart). $ %, ! & , %= % ! & - ! ) . " $ ( !( - ! ( %= * & = = , – . . * # # * # - 6 ! *.. " ( ( " %. & ( , ) = ( " "= . 8 "# Internet % " # % 5 ) & % - ) ( , " & * , ( ( ) ( *& * ! & % #5 ( , ") " . & ( * , % ) " ! ( " #) ) ( & - ) ( . #$ %$ & '$(: 1. ( S %" ( " ( #) ), ~ 293-XIII 23 " 1994 . ( ! 2 1995 .) 2. 8 ( 6 - ! " & S ! ( ! V - . 9 " 2000 . ~ -1895. 3. European Committee on Crime Problems. Committee of Experts on Crime in Cyber-Space. “Final Activity Report”, 2001. 4. 7 - * #! ( ( * " 6 ( ( % ( - ! // PC Week, 30 . 1996, ~~ 29-30. 5. . = Internet// # * ! ! ( !( 6 - « U : ( ( », ( , " * 2000. D. 83 - 85. 6. , ( ! 4. U 6 - - ) ( " & * !// Acta Academia, 5 : Evrica, 1999. D. 315 - 316. 7. o( % 4. U 6 - $( 6 - % . * -$ ( " # 6 & - // Acta Academia, 5 : Evrica, 1999. D. 47 - 50. 8. , & 8. " # (% * % # %) 6 & - "= . 4 % * * *– #! ?// Acta Academia, 5 : Evrica, 1999. D. 58 – 61. 9. D D. " # ) # ( ) ! ( ( U // # * ! ! ( !( 6 - « U : ( ( », ( , " * 2000. D. 98 - 104. 10. %-#! 2. U 6 %( % #) ( 6 ( ) & = # 6 - // Acta Academia, 5 : Evrica, 1999. D. 135 – 142. 11. ! / , ( % ( - ) #! : , "= - * *. – .: U& - (. % - , 2000. – 336 . 12. < " 5 2. ( # U – 6 - & ( * // Slavic division of HON Foundation, 1999 (http://www.mig.rssi.ru/pub06.htm) 13. V . " ( ( 6 " // 6 ‡7PD ( % * ! " (http://copyright.iile.ru/publish/kiber.html)
 • 9. 14. ˆ %) U. " # ) ( ( *& ( // Law and Internet Researching (http://www.russianlaw.net/law/doc/a98.htm) 15. 7 % 4. D% *" "E ( ( % * ! " ! ( U // # ( 6 - «2( % * # " # ( % ( - », ( , . * 1998 . (http://www.russianlaw.net/law/doc/a07.htm) 16. , " Internet, " " *?// & connect, 1999, N9, c.8 – 11. 17. 3 *" %5 ( ) U : # ( % // + « ! 6 - » (http://www.vic.spb.ru/law/doc/a74.htm) 18. eMarketer, Inc. - provider of internet statistics (http://www.emarketer.com/) 19. Pew Internet and American Life Project (http://www.pewinternet.org/) 20. E-Commerce Times (http://www.ecommercetimes.com/) 21. S D " // http://www.svoboda.org/ 22. U 6 - -( #! - $ ( % " & %// http://www.e- commerce.ru/ 23. C-News: Computer, communication, e-commerce (http://www.cnews.com) * ( ) ( ) %(, 5 ! % #! % (, %= ! - “Dekart”. 2 27 %" ( #) " ( 6 ). S * 16 6 1966 . e-mail: petrova@dekart.com