Romcapital,QYHVWH WH LQWHOLJHQW SH SLD D GH FDSLWDO FX 66,) 5RPFDSLWDO                    www.romcapit...
ROMCAPITALCine suntem?    &RPSDQLH °QILLQ DWÅ °Q DQXO RGDWÅ FX GHPDUDUHD    DFWLYLWÅ LL SH SLD D GH FDSLWDO URP¤QHD...
DF LRQDU DO DVHL GH RPSHQVD LH %XFXUH WL    PHPEUX DO $VRFLD LHL %URNHULORU    XWLOL]DWRU GLUHFW DO %XUVHL 0RQHWDU)L...
GLQ5RP¤QLD VÅ SUHVWH]H JDPD FRPSOHWÅ GH VHUYLFLL GH LQYHVWL LL ILQDQFLDUH $FHVWHD LQFOXG6HUYLFLL GH LQWHUPHGLHUH3ULQ LQWHU...
L 6,%(;    FRQWUDFWH OD WHUPHQ )XWXUHV
RS LXQL 2SWLRQV
L )XUL    )RUH[ 2S LXQL (XURSHDQ GH WLS 9DQLOOD )RUZDUG 2XWULJKWV SH FHOH PDL OLFKLGH    SHUHFKL YDOXWDUH )XUL SH DF...
66,) 5RPFDSLWDO 6$ HVWH R FRPSDQLH GLQDPLFÅ FH VD            DGDSWDW °Q SHUPDQHQ Å FHULQ HORU OHJLVOD LHL SLH ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Brosura de prezentare

611 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Brosura de prezentare

 1. 1. Romcapital,QYHVWH WH LQWHOLJHQW SH SLD D GH FDSLWDO FX 66,) 5RPFDSLWDO www.romcapital.ro
 2. 2. ROMCAPITALCine suntem? &RPSDQLH °QILLQ DWÅ °Q DQXO RGDWÅ FX GHPDUDUHD DFWLYLWÅ LL SH SLD D GH FDSLWDO URP¤QHDVFÅ $XWRUL]DWÅ SHQWUX GHVIÅ XUDUHD DFWLYLWÅ LORU GH LQWHUPHGLHUH GH LQVWUXPHQWH ILQDQFLDUH SUHYÅ]XWH GH /HJHD QU HFL]LD GH DXWRUL]DUH 690 QU L 66,) QU 5HOD LLOH 66,) 5RPFDSLWDO 6$ FX LQVWLWX LLOH SLH HL GH FDSLWDO GLQ 5RP¤QLD DF LRQDU L XWLOL]DWRU GLUHFW DO %XUVHL GH 9DORUL %XFXUH WL %9%
 3. 3. DF LRQDU DO DVHL GH RPSHQVD LH %XFXUH WL PHPEUX DO $VRFLD LHL %URNHULORU XWLOL]DWRU GLUHFW DO %XUVHL 0RQHWDU)LQDQFLDUH L GH 0ÅUIXUL 6LELX DF LRQDU L PHPEUX DO DVHL 5RP¤QH GH RPSHQVD LH DF LRQDU L PHPEUX DO )RQGXOXL GH RPSHQVDUH DO ,QYHVWLWRULORU DF LRQDU DO HSR]LWDUXOXL HQWUDO %XFXUH WLCe oferim?66,) 5RPFDSLWDO HVWH DXWRUL]DWÅ GH RPLVLD 1D LRQDOÅ D 9DORULORU 0RELOLDUH 190
 4. 4. GLQ5RP¤QLD VÅ SUHVWH]H JDPD FRPSOHWÅ GH VHUYLFLL GH LQYHVWL LL ILQDQFLDUH $FHVWHD LQFOXG6HUYLFLL GH LQWHUPHGLHUH3ULQ LQWHUPHGLXO 66,) 5RPFDSLWDO 6$ SXWH L WUDQ]DF LRQD R JDPÅ YDULDWÅ GH LQVWUXPHQWHILQDQFLDUH DW¤W SH SLD D GH FDSLWDO GLQ 5RP¤QLD F¤W L SH SLH HOH LQWHUQD LRQDOH YDORUL PRELOLDUH OLVWDWH OD %9% L 6,%(; DF LXQL REOLJD LXQL GUHSWXUL GH SUHIHULQ Å SURGXVH VWXFWXUDWH XQLWÅ L GH IRQG LQVWUXPHQWH ILQDQFLDUH GHULYDWH °Q FDGUXO %9% FRQWUDFWH )XWXUHV
 5. 5. L 6,%(; FRQWUDFWH OD WHUPHQ )XWXUHV
 6. 6. RS LXQL 2SWLRQV
 7. 7. L )XUL )RUH[ 2S LXQL (XURSHDQ GH WLS 9DQLOOD )RUZDUG 2XWULJKWV SH FHOH PDL OLFKLGH SHUHFKL YDOXWDUH )XUL SH DF LXQL LQGLFL L PÅUIXUL FRQWUDFWH )XWXUHV RQOLQH SH EXUVH GH PÅUIXUL GLQ OXPHD °QWUHDJÅ $F XQL (7)XUL L (7XUL REOLJD LXQL RIIOLQH HPLVH GH VWDWH VDX FRPSDQLL GLQ GLYHUVH SÅU L DOH JOREXOXL6HUYLFLL GH FRQVXOWDQ Å RIHUWH SXEOLFH GH FXPSÅUDUH SUHOXDUH Y¤Q]DUH YROXQWDUH VDX REOLJDWRULL RSHUD LXQL GH OLVWDUH L GHOLVWDUH D VRFLHWÅ LORU HPLWHQWH OLVWDWH IX]LXQL DFKL]L LL PRGLILFÅUL °Q VWUXFWXUD FDSLWDOXOXL VRFLDO Y¤Q]ÅUL VSHFLDOH OD RUGLQ FRQVXOWDQ Å SHQWUX LQYHVWL LL2
 8. 8. 66,) 5RPFDSLWDO 6$ HVWH R FRPSDQLH GLQDPLFÅ FH VD DGDSWDW °Q SHUPDQHQ Å FHULQ HORU OHJLVOD LHL SLH HL GH FDSLWDO SUHFXP L QHYRLORU LQYHVWLWRULORU YHQLQG PHUHX °Q °QW¤PSLQDUHD FHULQ HORU DFHVWRUD $YDQWDMHOH WUDQ]DF LRQÅULL SULQ 66,) 5RPFDSLWDO 6$ *DUDQ LD RIHULWÅ GH 66,) 5RPFDSLWDO 6$ DFHDVWD DY¤QG R SUH]HQ Å SXWHUQLFÅ L °QGHOXQJDWÅ SH SLD D GH FDSLWDO URP¤QHDVFÅ SUHFXP L DF LRQDUL FX UHQXPH °Q GRPHQLX O 0LUFHD %RWWD SUH HGLQWH 5RPFDSLWDO *URXS HVWH DFWXDOXO YLFHSUH HGLQWH DO %9%
 9. 9. $FFHVXO OD R JDPÅ YDULDWÅ GH LQVWUXPHQWH ILQDQFLDUH DF LXQL SH SLD D LQWHUQÅ L LQWHUQD LRQDOÅ
 10. 10. REOLJD LXQL SH SLD D LQWHUQÅ L LQWHUQD LRQDOÅ SURGXVH VWUXFWXUDWH XQLWÅ L GH IRQG FRQWUDFWH )XWXUHV FX GLYHUVH DFWLYH VXSRUW )XUL SH $FWLXQL ,QGLFL 0DUIXUL )25(; VSRW LQFOXVLY SHUHFKLOH (85521 L 86521
 11. 11. )RUZDUG L 2S LXQL 9DQLOOD (7)XUL L (7XUL%HQHILFLD L GH FRPLVLRDQH GH WUDQ]DF LRQDUH FRPSHWLWLYH IÅUÅ FRVWXULVXSOLPHQWDUH 66,) 5RPFDSLWDO 18 SHUFHSH FRPLVLRQ GH GHVFKLGHUH GH FRQW SHQWUXWUDQ]DF LRQDUHD RQOLQH FRPLVLRQ GH JHVWLRQDUH D FRQWXOXL VDX FRPLVLRDQH GHGHSXQHUH UHWUDJHUH QXPHUDU 3HQWUX DQXPLWH LQVWUXPHQWH FRPLVLRQXO HVWH DFHVWD ILLQG UHSUH]HQWDW GRDU GH VSUHDGXO ELGDVN(IHFWXD L WUDQ]DF LL DW¤W °Q FDGUXO %XUVHL GH 9DORUL %XFXUH WL %XUVHL0RQHWDU)LQDQFLDUH L GH 0ÅUIXUL 6LELX F¤W L SH SLH HOH LQWHUQD LRQDOH GH FDSLWDO3RVLELOLWDWHD WUDQ]DF LRQÅULL OD GLVWDQ Å SULQ LQWHUPHGLXO SODWIRUPHORU RQOLQH%HQHILFLD L GH VHUYLFLL GH FRQVXOWDQ Å VSHFLDOL]DWÅ L UDSRDUWH GH DQDOL]Å HIHFWXDWHGH DQDOL WLL QR WULL7HKQRORJLH DYDQVDWÅ H[HFX LH UDSLGÅ D RUGLQHORU$FFHVXO OD FRWD LL °Q WLPS UHDO L LQVWUXPHQWH VSHFLDOL]DWH GH FHUFHWDUH D SLH HL3RVLELOLWDWHD XWLOL]ÅULL SRUWRIROLXOXL GH DF LXQL L (7)XUL FD L JDUDQ LH SHQWUXWUDQ]DF LRQDUHD °Q PDUMÅ D DOWRU LQVWUXPHQWH0RQLWRUL]DUHD L DGPLQLVWUDUHD °QWUHJXOXL SRUWRIROLX GH LQVWUXPHQWH SULQWURVLQJXUÅ SODWIRUPÅ GH RUH GLQ GH OD FDOFXODWRUXO SHUVRQDO SHQWUXWUDQ]DF LRQDUHD SH SLH HOH LQWHUQD LRQDOH
 12. 12. 3RVLELOLWDWHD GHVFKLGHULL FRQWXOXL °Q GLIHULWH PRQHGH (8586*%3
 13. 13. SHQWUXWUDQ]DF LRQDUHD SH SLH HOH LQWHUQD LRQDOH3URIHVLRQDOLVP 3
 14. 14. 75$1=$ ,21$5( 21/,1(6WRFN+LW WUDQ]DF LL RQOLQH SH %XUVD GH 9DORUL %XFXUH WLStockHit HVWH XQ SURGXV GH WRS SH SLD D GH FDSLWDO GLQ 5RP¤QLD FDUH VH GLVWLQJH SULQWHKQRORJLD DYDQVDWÅ XWLOL]DWÅ FDSDFLWDWHD GH D WUDQVPLWH XQ IOX[ GH GDWH °QVHPQDW °Q WLPSUHDO °Q FRQGL LL GH ILDELOLWDWH L FDUH DVLJXUÅ R VHFXULWDWH VXSHULRDUÅ D GDWHORU3ODWIRUPD StockHit DVLJXUÅ SRVLELOLWDWHD H[HFXWÅULL GH WUDQ]DF LL °Q WLPS UHDO SULQ LQWHUQHWSHQWUX WRDWH DF LXQLOH OLVWDWH OD %XUVD GH 9DORUL %XFXUH WL 0DL PXOW GHF¤W DW¤W DFHDVWÅSODWIRUPÅ GÅ SRVLELOLWDWHD LQYHVWLULL °Q LQVWUXPHQWH ILQDQFLDUH WUDQ]DF LRQDWH SULQLQWHUPHGLXO FRQWXULORU JOREDOH H[ SURGXVH VWUXFWXUDWH DF LXQL (UVWH %DQN )RQGXO3URSULHWDWHD HWF
 15. 15. StockHit HVWH R DSOLFD LH GH WLS FOLHQW FDUH VH LQVWDOHD]Å SH FDOFXODWRUXO SHUVRQDO DOXWLOL]DWRUXOXL QHILLQG QHFHVDUÅ XWLOL]DUHD GH EURZVHUH GH LQWHUQHW $FHVW OXFUX SUH]LQWÅDYDQWDMXO XQHL YLWH]H VXSHULRDUH D IOX[XOXL GH GDWH IÅF¤QG SRVLELOÅ DFWXDOL]DUHD FRWD LLORUFRQILUPDUHD LQWURGXFHULL RUGLQHORU L H[HFX LD WUDQ]DF LLORU °QWUXQ WLPS IRDUWH VFXUW6HFXULWDWHD RIHULWÅ GH SODWIRUPD 6WRFN+LW FRQVWÅ °Q FRPXQLFD LH FULSWDWÅ DOJRULWP GH DXWHQWLILFDUH SHUVRQDOL]DW SURWHF LH GH GDWH SULQ XWLOL]DUHD WHKQLFLORU PRGHUQH GH VHFXULWDWH L VWRFDUH DVLJXUDUHD IOXHQ HL FRPXQLFD LLORU SULQ VROX LL GH EDFNXS DFFHVDUHD SODWIRUPHL GH FÅWUH FOLHQW SULQ DXWHQWLILFDUH FX XVHU L SDUROÅ DVLJXUDUHD FRQILGHQ LDOLWÅ LL LQIRUPDÅ LLORU ODQVDUHD SDURODWÅ D RUGLQHORU$YDQWDMHOH RIHULWH GH SODWIRUPD 6WRFN+LW LIXQF LRQDOLWÅ LOH DFHVWHLD 9L]XDOL]DUHD VLPXOWDQÅ D FRWD LLORU °Q VLVWHP 0DUNHW :DWFK 3UH]HQWDUHD DFWLYLWÅ LL EXUVLHUH °Q VLVWHP 7LFNHU 9L]XDOL]DUHD WXWXURU RUGLQHORU GH WUDQ]DF LRQDUH GLQ SLD Å SH QLYHOH GH SUH /DQVDUHD FX UDSLGLWDWH D RUGLQHORU GH FXPSÅUDUH VDX Y¤Q]DUH %DFNRIILFH °Q WLPS UHDO 3UHOXDUHD GDWHORU VWDWLVWLFH DIHUHQWH HGLQ HORU GH WUDQ]DF LRQDUH °Q WLPS UHDO RPXQLFDWH EXUVLHUH L WLUL HFRQRPLFH DOHQGDU ILQDQFLDU 0RGXO 3XEOLF KDW $QDOL]Å WHKQLFÅ DYDQVDWÅ4
 16. 16. 6WRFN+LW :RUOG WUDQ]DF LL RQOLQH SH SLH HOH LQWHUQD LRQDOH6WRFN+LW :RUOG HVWH R SODWIRUPÅ GH WUDQ]DF LRQDUH X RU GH IRORVLW FRPSOHW SHUVRQDOL]DELOÅFH LQWHJUHD]Å PRGXOH GH WUDQ]DF LL DQDOL]Å WHKQLFÅ L IXQGDPHQWDOÅ FRWD LL WLUL L IXQF LLGH FHUFHWDUH D SLH HL °QWUR VLQJXUÅ LQWHUID Å6WRFN+LW :RUOG :(% UHSUH]LQWÅ VROX LD FRPSOHWÅ GH WUDQ]DF LRQDUH FH RIHUÅ FOLHQ LORU DFFHVIOH[LELO OD SLH HOH ILQDQFLDUH FDUH SRW IL DFFHVDWH RQOLQH GH OD RULFH FRPSXWHU GLQ °QWUHDJDOXPH02%,/( 6WRFN+LW :RUOG RIHUÅ FOLHQ LORU PRELOLWDWH H[WUHPÅ DFFHV OD FRQWXULOH GHWUDQ]DF LRQDUH GH RULXQGH L RULF¤QG SULQ LQWHUPHGLXO XQXL WHOHIRQ PRELO FRQHFWDW ODLQWHUQHW20 de motive pentru a alege StockHit World: 7UDQ]DF LRQDUH IDFLOÅ RULXQGH RULF¤QG 6WDELOLWDWH L DQGXUDQ Å OD YRODWLOLWDWH ULGLFDWÅ D SLH HL 3ODWIRUPD GH WUDQ]DF LRQDUH FX FHD PDL H[WLQVÅ L YDULDWÅ JDPÅ GH LQVWUXPHQWH WUDQ]DF LRQDWH °Q 5RP¤QLD $FFHV IDFLO OD FRWD LLOH OLYH DOH LQVWUXPHQWHORU WUDQ]DF LRQDWH /DQVDUHD UDSLGÅ D RUGLQHORU GH WUDQ]DF LRQDUH 6H RIHUÅ SRVLELOLWDWHD LUHFW 0DUNHW $FFHV 0$
 17. 17. SHQWUX PDMRULWDWHD )XULORU RPLVLRQ SHQWUX )RUH[ ,QGLFL ) L )XUL SH PÅUIXUL FX H[FHS LD VSUHDGXOXL )XUL SH PÅUIXUL FH SHUPLW WUDQ]DF LRQDUHD XQRU ORWXUL FX S¤QÅ OD GH RUL PDL PLFL GHF¤W °Q FD]XO FRQWUDFWHORU )XWXUHV 6SUHDGXUL H[WUHP GH PLFL FH SRUQHVF GH OD SLSV SH SLD D )RUH[ 0DUMH UHGXVH °QFHS¤QG GH OD SH FHOH PDL LPSRUWDQWH SHUHFKL YDOXWDUH ,QVWUXPHQWH GH PDQDJHPHQW DO ULVFXOXL $QDOL]Å WHKQLFÅ DYDQVDWÅ 3RVLELOLWDWHD Y¤Q]ÅULL VKRUW SH PDMRULWDWHD LQVWUXPHQWHORU WUDQ]DF LRQDWH 3URJUDP GH WUDQ]DF LRQDUH H[WLQV SHQWUX )RUH[ FX H[FHS LD ZHHNHQGXOXL
 18. 18. 3RVLELOLWDWHD UHXWLOL]ÅULL °Q FD]XO DFKL]L LHL GH DF LXQL (7)XUL VDX (7XUL D XQHL SÅU L GLQ FRODWHUDO SHQWUX WUDQ]DF LRQDUH °Q PDUMÅ 6SD LX GH OXFUX FRQILJXUDELO SHQWUX DPEHOH YDULDQWH 6WRFN+LW :RUOG L 6WRFN+LW :RUOG :(% %DFNRIILFH °Q WLPS UHDO ,GHL GH WUDQ]DF LRQDUH ]LOQLFH RIHULWH GH SURYLGHUL GH WRS 7UDGH 0DNHU
 19. 19. WLUL HFRQRPLFH DOHQGDU ILQDQFLDU 5
 20. 20. STOCKHIT WORLD EQUITY1RL PRGXOH SHQWUX WUDQ]DF LRQDUHD DF LXQLORU3HQWUX RULFH LQYHVWLWRU HVWH IRDUWH LPSRUWDQW VÅ DLEÅ DFFHV OD LQIRUPD LL FRUHFWH L PDLDOHV VÅ GH LQÅ DFHVWH LQIRUPD LL OD PRPHQWXO SRWULYLW $Y¤QG °Q YHGHUH DFHVW DVSHFW YÅSXQHP OD GLVSR]L LH FHD PDL FXSULQ]ÅWRDUH SODWIRUPÅ GH SH SLD Å FX QRL PRGXOH LQWHJUDWHVSHFLILFH WUDQ]DF LRQÅULL $F LXQLORU RPELQ¤QG LQWHUID D DYDQVDWÅ SHQWUX WUDQ]DF LRQDUHFX DSOLFD LLOH SURIHVLRQLVWH GH DQDOL]Å QRLOH PRGXOH YÅ YRU DMXWD VÅ GHVFRSHUL L PXOWLSOHGLUHF LL SHQWUX D YÅ SXQH VWUDWHJLLOH °Q PL FDUH 9H L YHGHD F¤W H GH VLPSOX VÅ WUDQ]DF LRQD LDF LXQL SH SLH HOH JOREDOH7RWXO °QWUR VLQJXUÅ SODWIRUPÅ1RLOH PRGXOH SHQWUX WUDQ]DF LRQDUHD $F LXQLORU YÅ RIHUÅ WRDWH LQVWUXPHQWHOH GHWUDQ]DF LRQDUH L DQDOL]Å GH FDUH DYH L QHYRLH °QWUR VLQJXUÅ SODWIRUPÅ RQOLQHFXSULQ]ÅWRDUH X RU GH °Q HOHV L GH XWLOL]DW$SOLFD LL VSHFLDOL]DWH3DQRX GH WUDQ]DF LRQDUH LQRYDWRU9Å DMXWÅ VÅ VHOHFWD L WLSXO GH LQYHVWL LH FDUH YÅLQWHUHVHD]Å LQYHVWL L °QWUR DQXPLWÅ $F LXQH FXPSÅUD L XQ ) DY¤QG FD VXSRUW R DQXPLWÅ $F LXQH YLQGH L VKRUW XQ ) DY¤QG FD VXSRUW R FRPSDQLH FRQFXUHQWÅ VDX XQ LQGLFH EXUVLHU,QYHVWL L LVDX YÅ PLQLPL]D L ULVFXO O3ODVDUHD RUGLQHORU PXOWLSOH GLQWUXQ VLQJXU PRGXO$YH L SRVLELOLWDWHD VÅ WUDQ]DF LRQD L VLPXOWDQ $F LXQL L )XUL PXOWLSOH DVWIHO °QF¤W VÅ YÅ GLYHUVLILFD LVXILFLHQW LQYHVWL LD SHQWUX D YÅ PLQLPL]D ULVFXO0RGXOH LQWHUFRQHFWDWH/D DOHJHUHD RULFÅUHL $F LXQL GLQ OLVWD GH FRWD LLLQIRUPD LLOH GLQ PRGXOHOH GH WLUL SODVDUH RUGLQH L JUDILFH YRU IL DFWXDOL]DWH DXWRPDW °Q IXQF LH GHDFHDVWD6
 21. 21. 3ODWIRUPD 6WRFN+LW :RUOG (TXLW YDULDQWD :HE YÅ GÅ SRVLELOLWDWHD VÅ WUDQ]DF LRQD L SHVWH GH $F LXQL SH GLQWUH FHOH PDL LPSRUWDQWH EXUVH GLQ °QWUHDJD OXPH RQWUDFWHOH SHGLIHUHQ H GH SUH )XULOH
 22. 22. SUH]LQWÅ DYDQWDMXO GH D OXD R SR]L LH DW¤W ORQJ GH FXPSÅUDUH
 23. 23. F¤W L VKRUW GH Y¤Q]DUH
 24. 24. IÅUÅ D GH LQH DFWLYXO VXSRUW3HVWH GH )XUL DY¤QG FD VXSRUW $F LXQL LQGLYLGXDOH ,QGLFL ) L GH (7)XUL([FKDQJH 7UDGHG )XQGV
 25. 25. VXQW GH DVHPHQHD GLVSRQLELOH °Q FDGUXO DFHVWHL SODWIRUPHHQWUX GH FHUFHWDUH L DQDOL]Å2SRUWXQLWÅ L GH LGHQWLILFDUH L XWLOL]DUH $QDOL]Å IXQGDPHQWDOÅ SHQWUX WRDWH FHOH GH $F LXQL ,QIRUPD LL LVWRULFH SHQWUX DQL °Q XUPÅ (VWLPÅUL XQDQLPH SHQWUX XUPÅWRULL DQL $QDOL]Å ILQDQFLDUÅ °Q DG¤QFLPH $QDOL]H FRPSDUDWLYH DOH VRFLHWÅ LORU FRQFXUHQWH $QDOL]H GH VHQVLELOLWDWH )RUH[ L 0ÅUIXUL SHQWUX $F LXQLOH LQGLYLGXDOH$QDOL]D L VHOHFWD L L WUDQ]DF LRQD L GLQWUXQ VLQJXU HFUDQ 0DUNHW 2YHUYLHZ 8UPÅUL L SHUIRUPDQ D FHORU PDL LPSRUWDQ L LQGLFL EXUVLHUL Market Movers 9L]XDOL]D L 7RS FUH WHUL VFÅGHUL °Q VHF LXQHD GH SLD Å DOHDVÅ SUHFXP L FHOH PDL DFWLYH FRPSDQLL GLQ FDGUXO XQHL EXUVH VSHFLILFDWH Stock Screener 3HVWH GH FULWHULL GH VHOHF LH DYDQVDWÅ D DF LXQLORU OD QLYHO JOREDO Forum %RUGXO GH GLVFX LL UHDOL]DW GH (852,19(6725 HVWH ORFXO XQGH SXWH L XUPÅULL FRPSDUD L GH]EDWH VXELHFWH GH LQWHUHV °PSUHXQÅ FX DO L LQYHVWLWRUL 7
 26. 26. SSIF Romcapital S.A.Decizia CNVM nr. D1188/10.09.1996Autorizata ca SSIF prin Decizia CNVM nr. 2051/03.07.2003Sediul social : %G 0LKDL 9LWHD]X 1U % 7LPL RDUD 5RP¤QLDTel.: +4 0356 80 30 00Fax: +4 0356 80 30 80Email: office@romcapital.ro6XFXUVDOÅ %XFXUH ti Agen ia CugirAdresa: Str. Carol I. Nr. 34-36, Et. 12 Adresa: Str. Doinei, Bl. S9C Sector 2, Bucure ti Alba-Iulia, Jud. AlbaTelefon: +4 021 311 27 02 Telefon: +4 0258 75 61 62Fax: +4 021 312 67 57 Agen ia Oradea6XFXUVDOÅ 6LELX Adresa: Str. Horea, Nr. 53Adresa: 6WU 1LFRODH %ÅOFHVFX 1U $S Oradea, Jud. Bihor Sibiu Telefon: +4 0259 44 64 48Telefon: +4 0369 40 70 676XFXUVDOÅ 6DWX 0DUHAdresa: 6WU 9DVLOH /XFDFLX 1U Satu MareTelefon: +4 0361 88 16 50www.romcapital.ro

×