Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
,167,787232/,7(1,21$,21$/                            6(5(7$5,$$$(0,$             ...
2%-(7,92(/028/2(1 %$6( $ /$ ,1)250$,21 352325,21$$ ,19(67,*$,21 %,%/,2*5$),$ (678,2 /,1,2 21 3$,(17(6 (/ $/8012 212(5$ /(...
028/2   *,1(2/2*,$2%67(75,,$                                    +2-$(       ...
/$6,*8((/028/2(3(,$75,$(,1)(72/2*,$
028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$                                               +2...
6LWXDFLyQIRUPDGLUHFFLyQGLPHQVLRQHVGLYLVLRQHVHV       WUXFWXUDDQDWyPLFD  5HODFLRQHV  0HGLRVGHILMDFLyQ  9DVRVQHU...
1ž(/$81,$         ,        120%5((/$81,$028/$5         ,(1,$6%$6,$61ž7(0$            ...
+HQGLGXUDFRQGXFWRYXOYDUPRQWHGH9HQXV     ([SRVLFLyQSRUORVDOXPQRV       ODELRVPDRUHVPHQRUHVFOtWRULVYHVWtEXORRULI...
HSLVLRWRPLDHSLVLRUUDILD  0~VFXORVDEGRPLQDOHV     DPELRVDQDWyPLFRVTXHDFRQWHFHQGXUDQWHHO                ...
1ž(/$81,$        ,        120%5((/$81,$028/$5           ,(1,$6%$6,$61ž7(0$           ...
1ž(/$81,$        ,        120%5((/$81,$028/$5         ,(1,$6%$6,$61ž7(0$             ...
0RGHODGRH[WHUQRGHOHPEULyQ   RQFHSWRGHWHUDWRORJtDVXLPSRUWDQFLD    (PEDUD]RVPXOWLSOHV                 ...
1ž(/$81,$        ,        120%5((/$81,$028/$5           ,(1,$6%$6,$61ž7(0$           ...
0RQWHGH9HQXV   /DELRVPDRUHV   /DELRVPHQRUHV   9HVWtEXOR   OtWRULV   *OiQGXODVSDUDXUHWUDOHVGH%DUWKROLQ   ...
PXVFXODUPLRPHWULR
VHURVDDGYHQWLFLD  ,UULJDFLyQVDQJXtQHDGHODVGLIHUHQWHVFDSDVKLVWROyJLFDV  DPELRVKLVWROyJLFRVGXUDQWHODVIDVHVGHOFLFORPHQV ...
1ž7(0$                 7(0$6                     ,167580(17$,21           ...
FpOXODVLQWHUVWLFLDOHVHKLOLD       UHV   3ODFHQWD                                 ...
SODFHQWDFLyQ       YHOORVLGDGHVSULPDULDVVHFXQGDULDVWHUFLDULDV
%DUUHUDSODFHQWDULD  +RUPRQDVSODFHQWDULDV   *OiQGXODVPDPDULDV                             ...
1ž7(0$               7(0$6                   ,167580(17$,21         +25$6    ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

7.1. ginecologia y obstetricia

384 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

7.1. ginecologia y obstetricia

 1. 1. ,167,787232/,7(1,21$,21$/ 6(5(7$5,$$$(0,$ ,5(,21((678,26352)(6,21$/(6(1,(1,$60(,2%,2/2*,$6 352*5$0$((678,2(68(/$ (1752 ,17(5,6,3/,1$5,2 ( ,(1,$6 ( /$ 028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ 6$/8$55(5$ 0(,2,58-$123$57(52 7,32(028/2 7(25,2± 35$7,2(3$57$0(172 02$/,$(62/$5,=$$ 9,*(1,$$*2672 6(0(675(6(37,02 )81$0(17$,21(/028/2 6,*8,(17(+2-$
 2. 2. 2%-(7,92(/028/2(1 %$6( $ /$ ,1)250$,21 352325,21$$ ,19(67,*$,21 %,%/,2*5$),$ (678,2 /,1,2 21 3$,(17(6 (/ $/8012 212(5$ /(6758785$ )81,21 1250$/ (/ $3$5$72 *(1,7$/ )(0(1,12 (1752 )8(5$ (/ (0%$5$=2 3$5$ ,17(*5$5 (/ ,$*1267,275$7$0,(172 3521267,2 5(+$%,/,7$,21 21752/ 35(9(17,92 $63(726 62,20(,26 ( /$6 (17,$(6 3$72/2*,$6 0$)5(8(17(648(/$$)(7$17,(0326 727$/(6$6,*1$26 352*5$0$(/$%25$2$78$/,=$2 $8725,=$2325+UV6HPHVWUHWRWDO 3RU $$(0,$,17(*5$7,9$,, 20,6,21(3/$1(6352*5$0$6+UV6HPDQD 5HYLVDGRSRU 68%,5(,21$$(0,$ ((678,2(/*+V7HRUtDVHPHVWUH $SUREDGRSRU +216(-27(1,2+UV3UiFWLFDVHPHVWUH 2168/7,92(62/$5
 3. 3. 028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$( )81$0(17$,21(/ 35(6(17( 028/2 2035(1( (/ (678,2(/352(62(6$/8(/$3$5$72*(1,7$/)(0(1,12(1/$(7$3$)(57,//,0$7(5,2$6, 202 /26 $0%,26 ),6,2/2*,26 $$37$7,926 ( /$ 08-(5 85$17( (/ (0%$5$=2 3$5$ (/ (67$%/(,0,(172 ( /$ 5(/$,210$7(512± )(7$//$ ,03257$1,$ ( 7$/ 212,0,(172 5(6,( (1 /$ (/(9$$ 7$6$ ( 025%,±0257$/,$ 0$7(512)(7$/ (5,9$$ ((1)(50($(6203/,$,21(6(1/(08-(5*(67$17($81$2$(//2/$7(1(1,$$/,15(0(172(1/$)5(8(1,$(/$1((59,287(5,120$0$5,2$6,202/$,03257$1,$48(+$1720$2$78$/0(17(/$6(1)(50($(6(75$160,6,216(;8$/32/2 48( (/ 6,67(0$ 1$,21$/ ( 6$/8 +$ 0$5$2 202 35,25,7$5,26 /26 352*5$0$6 ( 21752/ 35(1$7$/ 0$7(512 ,1)$17,/ 3/$1,),$,21)$0,/,$5$17( (67( 5(48(5,0,(172 (6 1((6$5,2 48( (/ $/8012 ( 0(,,1$ $48,(5$ (/ 212,0,(%172 (/ 352(62 ( 6$/8 ( /$(17,$(63$72/2*,$648($)(7$10$6)5(8(17(0(17($/$08-(5(1686,67,17$6(7$3$6(/$9,$,1/8(12/26$63(7236,262,$/(648((5,9$1((67$6(/028/2(67$8%,$2(1/$)$6(,,,+20%5(2081,$(1)(5026(1(/6(37,026(0(675(2181727$/(+25$6,675,%8,$6(12681,$(6028/$5(648(621,(1,$6%$6,$621+25$6,(1,$6/,1,$621+25$6/$$17((((/028/2(,19(67,*$,212081,7$5,$,,,(125,12/2*,$1()52/2*,$852/2*,$
 4. 4. /$6,*8((/028/2(3(,$75,$(,1)(72/2*,$
 5. 5. 028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$(1ž(/$81,$ , 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6%$6,$6 2%-(7,9263$57,8/$5(6(/$81,$028/$5(1 %$6( $ /$ ,1)250$,21 352325,21$$ ,19(67,*$,21 %,%/,2*5$),$ 35 7,$6 ( /$%25$725,2 (/ $/8012 2035(1(5$ /$ $025)2),6,2/2*,$ (6$552//2 1250$/ ( $63(726 *,1(2/2*,26 2%67(75,26 $6,0,602 (65,%,5$ /26 35,1,3$/(6 $*(17(,1)(,2626 48( /26 $)(7$1 0($1,6026 ( ()(16$ /$ $,21 ( /26 )$50$26 48( 3(5 ,7(1 0$17(1(5 2 5((67$%/((5 (/ 0(67$2(+20(267$6,6(1/$08-(5(1(7$3$)(57,//,0$7(5,21ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9( ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2* $QDWRPtD *HQLWDOHV,QWHUQRV ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH 2YDULRVVLWXDFLyQIRUPDGLUHFFLyQGLPHQVLRQHVPH ([SRVLFLyQSRUORVDOXPQRV GLRVGHILMDFLyQ ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD 5HODFLRQHV LVFXVLyQGLULJLGD 9DVRVQHUYLRV 7URPSDGH)DORSLRRYLGXFWRV
 6. 6. 6LWXDFLyQIRUPDGLUHFFLyQGLPHQVLRQHVGLYLVLRQHVHV WUXFWXUDDQDWyPLFD 5HODFLRQHV 0HGLRVGHILMDFLyQ 9DVRVQHUYLRV 8WHUR /RFDOL]DFLyQVLWXDFLyQIRUPDGLPHQVLRQHVSRVLFLyQ GLYLVLRQHVPHGLRVGHVRVWpQHVWUXFWXUDDQDWyPLFD RQILJXUDFLyQLQWHUQDH[WHUQD 5HODFLRQHVDQDWRPRTXLU~UJLFDV 9DVRVQHUYLRV 9DJLQD 6LWXDFLyQIRUPDGLPHQVLRQHVGLYLVLRQHVGLUHFFLyQ PHGLRVGHILMDFLyQ RQILJXUDFLyQLQWHUQD 5HODFLRQHV 9DVRVQHUYLRV028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$(
 7. 7. 1ž(/$81,$ , 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6%$6,$61ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9( ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2* *HQLWDOHV([WHUQRV ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH 9XOYD
 8. 8. +HQGLGXUDFRQGXFWRYXOYDUPRQWHGH9HQXV ([SRVLFLyQSRUORVDOXPQRV ODELRVPDRUHVPHQRUHVFOtWRULVYHVWtEXORRULILFLR ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD YDJLQDOKLPHQ IRUPDGLPHQVLRQHVGLUHFFLyQGLYLVLR LVFXVLyQGLULJLGD QHVUHODFLRQHVHVWUXFWXUDDQDWyPLFDYDVRVQHUYLRV IXQFLyQJHQHUDO $QH[RVGHO$SDUDWR*HQLWDO)HPHQLQR *OiQGXODVGH%DUWKROLQRGH6NHQHPDPDULD /RFDOL]DFLyQVLWXDFLyQIRUPDGLPHQVLRQHVUHODFLRQHV YDVRVQHUYLRVIXQFLyQJHQHUDO 3HOYLV 3HOYLVyVHD 3HOYLVIDOVDSHOYLVYHUGDGHUD (VWUHFKRVGLiPHWURVSpOYLFRV 3HOYLVDGXOWDGLIHUHQFLDVDQDWRPRIXQFLRQDOHVHQWUHODV SHOYLVGHOYDUyQODPXMHU 7LSRVGHSHOYLVJLQHFRLGHDQGURLGHDQWURSRLGHSOD WLSHORLGH 3HOYLPHWUtDFHIDORPHWUtD 3HOYLPHWUtDFOtQLFDUDGLROyJLFD LiPHWURVPDVLPSRUWDQWHVGHODFDEH]DIHWDO LVWRFLDVSpOYLFDV 3HOYLVEODQGD 0~VFXORVTXHLQWHUYLHQHQHQHOWUDEDMRGHSDUWR LDIUDJPDSpOYLFR 3HULQHGLDIUDJPDXURJHQLWDO
 9. 9. HSLVLRWRPLDHSLVLRUUDILD 0~VFXORVDEGRPLQDOHV DPELRVDQDWyPLFRVTXHDFRQWHFHQGXUDQWHHO HPEDUD]R LDVWDVLVGHORVUHFWRVHVWULDVJUDYtGLFDVKHUQLD XPEL OLFDOOtQHDPRUHQDDUDxDVYDVFXODUHV028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$(
 10. 10. 1ž(/$81,$ , 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6%$6,$61ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9( ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2* (PEULRORJtD ,QWURGXFFLyQ ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH (PEULyQWULODPLQDU ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD 8ELFDFLyQGHOPHVRGHUPRLQWHUPHGLRVXUHODFLyQFRQ LVFXVLyQSRUHTXLSRV HOFHORPDLQWUDHPEULRQDULR ([SRVLFLyQSRUHODOXPQR 8ELFDFLyQFDUDFWHUtVWLFDVHVWUXFWXUDOHVGHOVDFR /OXYLDGHLGHDV YLWHOLQR 0RUIRJpQHVLVGHORYDULR 2ULJHQXELFDFLyQGHODFUHVWDJRQDGDO *UXSRVFHOXODUHVLQYROXFUDGRVHQHOGHVDUUROORRYiULFR (WDSDVGHOGHVDUUROORGHORYDULRHKLVWRJpQHVLV HVFHQVRRYiULFR 0RUIRJpQHVLVGHJHQLWDOHVLQWHUQRV 8WHUR 8ELFDFLyQGHODFUHVWDXURJHQLWDO 2ULJHQXELFDFLyQGHFRQGXFWRVSDUDPHVRQpIULFRV PHVRQpIULFRV (WDSDVGHOGHVDUUROORGHORVFRQGXFWRVJHQLWDOHVSULPL WLYRVVXVGHULYDGRVGHILQLWLYRV 9DJLQD 8ELFDFLyQGHODFORDFD 2ULJHQHYROXFLyQGHOVHQRXURJHQLWDO 5HODFLyQHPEULROyJLFDGHOVHQRXURJHQLWDOFRQORVFRQ GXFWRVSDUDPHVRQpIULFRV 0RUIRJpQHVLVGHJHQLWDOHVH[WHUQRV 9XOYDODELRVPDRUHVPHQRUHVFOtWRULVHKLPHQ 2ULJHQXELFDFLyQGHODPHPEUDQDXURJHQLWDO 2ULJHQHYROXFLyQGHOIDORSOLHJXHVJHQLWDOHV *ODQGXODPDPDULD )RUPDFLyQHYROXFLyQGHODOtQHDPDPDULDHKLVWRJp QHVLV ,QIOXHQFLDJHQpWLFDKRUPRQDOHQODPRUIRJpQHVLVGHO DSDUDWRJHQLWDOIHPHQLQR 0DOIRUPDFLRQHVFRQJpQLWDV (PEULRSDWRJpQHVLVVXVFHSWLELOLGDGDODLQIOXHQFLDKRU PRQDOHQODVGLIHUHQWHVHWDSDVGHOGHVDUUROORJHQLWDOGH028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$(
 11. 11. 1ž(/$81,$ , 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6%$6,$61ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9( ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2* $OWHUDFLRQHVLQWHUVH[XDOHV ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH $JHQHVLD HKLSRJRQDGLVPR ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD XSOLFDFLyQDWUHVLDGHOFRQGXFWRXWHULQRYDJLQDO LVFXVLyQSRUHTXLSRV +LPHQLPSHUIRUDGR ([SRVLFLyQSRUHODOXPQR 3ROLWHOLDSH]yQLQYHUWLGRSROLPDVWLD /OXYLDGHLGHDV )HFXQGDFLyQ *HQHUDOLGDGHVGHORVJDPHWRV %DVHVPROHFXODUHV )DFWRUHVFXDQWLWDWLYRVFXDOLWDWLYRVIDYRUHFHGRUHVGHOD IHFXQGDFLyQ RQFHSWRGHIHUWLOLGDGLQIHUWLOLGDGHVWHULOLGDG 3ODFHQWDPHPEUDQDVIHWDOHV 6LWLRQRUPDOGHLPSODQWDFLyQ ,GHQWLILFDFLyQUHJLRQDOL]DFLyQGHOWURIREODVWR ,GHQWLILFDFLyQUHJLRQDOL]DFLyQGHODGHVLGXD )RUPDFLyQGHYHOORVLGDGHVWDELTXHVSODFHQWDULRV DPELRVHVWUXFWXUDOHVGHODVYHOORVLGDGHVSODFHQWDULDV HQHOFXUVRGHOHPEDUD]RVXVLJQLILFDGRIXQFLRQDO )RUPDFLyQIXQFLyQGHOFRUGyQXPELOLFDO )RUPDFLyQIXQFLyQGHOVDFRDPQLyWLFR *HQHUDOLGDGHVGHOGHVDUUROORSUHQDWDO RQFHSWRGHRUJDQRJpQHVLVPRUIRJpQHVLV 5HODFLyQKHUHQFLD± PHGLRDPELHQWH )DFWRUHVLQWUtQVHFRVH[WUtQVHFRVGHOGHVDUUROORJH QpWLFRSODFHQWDULRPDWHUQRVDPELHQWDOHV
 12. 12. 0RGHODGRH[WHUQRGHOHPEULyQ RQFHSWRGHWHUDWRORJtDVXLPSRUWDQFLD (PEDUD]RVPXOWLSOHV 7LSRVPHFDQLVPRVTXHORVRULJLQDQ DUDFWHUtVWLFDVJHQRWtSLFDVIHQRWtSLFDV *HPHORVIXVLRQDGRVWHRUtDVGHVXIRUPDFLyQVXFOD VLILFDFLyQ028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$ (
 13. 13. 1ž(/$81,$ , 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6%$6,$61ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9( ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2* +LVWRORJtD ,QWURGXFFLyQ ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH ,PSRUWDQFLDGHODSDUDWRJHQLWDOIHPHQLQR ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD )XQFLRQHVJHQHUDOHV LVFXVLyQGLULJLGDGHGRFXPHQWRV ODVLILFDFLyQGHORVyUJDQRVJHQLWDOHVIHPHQLQRVH[ WHUQRVHLQWHUQRV3ULPDULRVVHFXQGDULRV *HQLWDOHVH[WHUQRVYXOYD
 14. 14. 0RQWHGH9HQXV /DELRVPDRUHV /DELRVPHQRUHV 9HVWtEXOR OtWRULV *OiQGXODVSDUDXUHWUDOHVGH%DUWKROLQ +LPHQ *HQLWDOHVLQWHUQRV 9DJLQD *HQHUDOLGDGHV DSDVKLVWROyJLFDVFRQVWLWXWLYDVPXFRVDPXVFXODU DGYHQWLFLD pUYL[RFXHOORXWHULQR (VWUXFWXUDKLVWROyJLFDGHVXVGLIHUHQWHVSRUFLRQHVLVWPR HQGRFHUYL[H[RFHUYL[ LWRORJLDH[IROLDWLYDSDSDQLFRODRX 8WHUR *HQHUDOLGDGHV DSDVKLVWROyJLFDVFRQVWLWXWLYDVPXFRVDHQGRPHWULR
 15. 15. PXVFXODUPLRPHWULR
 16. 16. VHURVDDGYHQWLFLD ,UULJDFLyQVDQJXtQHDGHODVGLIHUHQWHVFDSDVKLVWROyJLFDV DPELRVKLVWROyJLFRVGXUDQWHODVIDVHVGHOFLFORPHQV WUXDOSUROLIHUDWLYDRIROLFXODUVHFUHWRUDO~WHDRSURJHV WDFLRQDOSUHPHQVWUXDORLVTXpPLFD 2YLGXFWRV *HQHUDOLGDGHV028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$(1ž(/$81,$ , 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6%$6,$6
 17. 17. 1ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9( ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2* (VWUXFWXUDKLVWROyJLFDGHODVFDSDVPXFRVDPXVFXODU ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH VHURVDHQVXVGLIHUHQWHVSRUFLRQHVLQIXQGtEXORDP ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD SROODLVWPRUHJLyQLQWUDPXUDO LVFXVLyQGLULJLGDGHGRFXPHQWRV 2YDULRV *HQHUDOLGDGHV XELHUWDV0HVRWHOLRSHULWRQHDOW~QLFDDOEXJtQHD (VWUXFWXUDLQWHUQDFRUWH]DPpGXOD )ROtFXORVHVWUXFWXUDKLVWROyJLFDGHORVGLIHUHQWHVHVWD GtRVGHPDGXUDFLyQIROtFXORSULPRUGLDOSULPDULRVH FXQGDULRWHUFLDULRDWUpVLFR 2YXODFLyQHVWUXFWXUDKLVWROyJLFDGHORVFXHUSRVDPDUL OORPHQVWUXDOGHJHVWDFLyQFXHUSRDOELFDQV (VWURPDRYiULFRPpGXOD
 18. 18. FpOXODVLQWHUVWLFLDOHVHKLOLD UHV 3ODFHQWD DUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQHVJHQHUDOHV (VWUXFWXUDKLVWROyJLFDHQODVGLIHUHQWHVHWDSDVGHVX GHVDUUROORGHFtGXDEODVWRFLVWRFRULyQ
 19. 19. SODFHQWDFLyQ YHOORVLGDGHVSULPDULDVVHFXQGDULDVWHUFLDULDV
 20. 20. %DUUHUDSODFHQWDULD +RUPRQDVSODFHQWDULDV *OiQGXODVPDPDULDV (VWURPD 6LVWHPDGHFRQGXFWRVSH]yQ 3DUpQTXLPDWLSRGHJOiQGXODRUJDQL]DFLyQKLVWROyJLFD (VWUXFWXUDKLVWROyJLFDHQODVGLIHUHQWHVHWDSDVGHOGHVD UUROORQLxH]SXEHUWDGHPEDUD]RODFWDQFLDPHQRSDXVLD %LRTXtPLFD ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH +RUPRQDVKLSRWDOiPLFDVTXHUHJXODQODIXQFLyQJHQLWDO ([SRVLFLyQSRUHODOXPQR IHPHQLQD ,QWHUURJDWRULRGLULJLGR 1DWXUDOH]DTXtPLFDRULJHQVtQWHVLVDOPDFHQDPLHQWR /HFWXUDFRPHQWDGD028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$(1ž(/$81,$ , 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6%$6,$6
 21. 21. 1ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9( ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2* VHFUHFLyQWUDQVSRUWHPHFDQLVPRGHDFFLyQDFFLyQ ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH UHJXODFLyQ ([SRVLFLyQSRUHODOXPQR +RUPRQDVKLSRILVLDULDVTXHUHJXODQODIXQFLyQJHQLWDO ,QWHUURJDWRULRGLULJLGR IHPHQLQD /HFWXUDFRPHQWDGD 1DWXUDOH]DTXtPLFDRULJHQVtQWHVLVDOPDFHQDPLHQWR VHFUHFLyQWUDQVSRUWHPHFDQLVPRGHDFFLyQDFFLyQ UHJXODFLyQ +RUPRQDVRYiULFDVTXHUHJXODQODIXQFLyQJHQLWDOIH PHQLQD 1DWXUDOH]DTXtPLFDRULJHQVtQWHVLVDOPDFHQDPLHQWR VHFUHFLyQWUDQVSRUWHPHFDQLVPRGHDFFLyQDFFLyQ UHJXODFLyQ 9DULDFLRQHVKRUPRQDOHVELRTXtPLFDVGXUDQWHORVGL IHUHQWHVFLFORV 0HQVWUXDO 2YDULFR (QGRPHWULDO 9DJLQDO *OiQGXODVPDPDULDV (PEDUD]R DPELRVELRTXtPLFRVKRUPRQDOHVGXUDQWHHO HPEDUD]R )XQFLRQHVGHODSODFHQWDGXUDQWHHOHPEDUD]R (QGyFULQD 0HWDEyOLFD 3URWHFWRUD 3DUWR RQWUDFWLOLGDGXWHULQDPHFDQLVPRELRTXtPLFRGHOD FRQWUDFFLyQXWHULQD +RUPRQDVTXHGHVHQFDGHQDQHOSDUWRVXUHODFLyQFRQ ODVREUHYLYHQFLDGHOUHFLpQQDFLGR /DFWDQFLD ,QIOXHQFLDKRUPRQDODQWHVGHVSXHVGHOSDUWRVREUH JOiQGXODPDPDULD028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$(1ž(/$81,$ , 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6%$6,$6
 22. 22. 1ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9( ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2* 6tQWHVLVFRPSRVLFLyQVHFUHFLyQUHJXODFLyQHLPSRUWDQ ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH FLDGHODVVHFUHFLRQHVGHODJOiQGXODPDPDULD ([SRVLFLyQSRUHODOXPQR DORVWUR ,QWHUURJDWRULRGLULJLGR /HFKH /HFWXUDFRPHQWDGD )LVLRORJtD )XQFLRQHVGHODSDUDWRUHSURGXFWRUIHPHQLQR ([SRVLFLyQSRU HOGRFHQWH )HFXQGDFLyQ /OXYLDGHLGHDV *HVWDFLyQ ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD ,QPXQRORJtD RQFOXVLRQHVJHQHUDOHV (QGyFULQD 6HQVRULRPRWRU 9tDVGHOGRORU 1HXURWUDQVPLVRUHVUHFHSWRUHVLPSOLFDGRVHQHOGRORU SDUWR LFORGRORU± FRQWUDFFLyQ± GRORU 0DUFDSDVRVXWHULQRVDXWRFRLGHVGHVHQFDGHQDQWHVGH ODFRQWUDFFLyQ DUDFWHUtVWLFDVHOHFWURILVLROyJLFDVGH ODPLRILEULOODXWHULQD 7HRUtDHQGyFULQDGHOWUDEDMRGHSDUWR 7HRUtDDXWyFULQDSDUiFULQDGHOWUDEDMRGHSDUWR 7HRUtDLQPXQROyJLFDGHOWUDEDMRGHSDUWR 7HRUtDELRPHFiQLFDGHOWUDEDMRGHSDUWR ,QIOXHQFLDDGUHQpUJLFDHQHOWUDEDMRGHSDUWR ,QIOXHQFLDGHFRUWLFRHVWHURLGHVHQHOWUDEDMRGHSDUWR $FWRVH[XDO ³HQWURV´GHSODFHU RSDPLQDDFXPEHQVSODFHU RPSRQHQWHVRYiULFRV LFORPHQVWUXDO LFORRYiULFR LFORKLSRWiODPR± KLSyILVLV± RYDULR028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$(1ž(/$81,$ , 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6%$6,$6
 23. 23. 1ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9( ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2* $GDSWDFLyQPDWHUQDDOHPEDUD]R ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH 3ODFHQWD /OXYLDGHLGHDV )XQFLRQHV ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD LUFXODFLyQXWHURSODFHQWDULD RQFOXVLRQHVJHQHUDOHV /DFWDQFLD 3URGXFFLyQVHFUHFLyQFRQWUROHQGyFULQRGHODOHFKH ,QLFLDFLyQGHODODFWDQFLDSULQFLSDOHVHVWtPXORV OODQWRVXFFLyQ
 24. 24. (IHFWRVGHODODFWDQFLDVREUHHOHMHKLSRWiODPRKLSyILVLV RYDULR )DFWRUHVILVLROyJLFRVTXHPRGLILFDQODODFWDQFLD OLPDWHULR HILQLFLyQ DPELRVKRUPRQDOHVILVLROyJLFRV ³7ySLFRVVHOHFWR´)XQGDPHQWRVILVLRSDWROyJLFRVGH GLVIXQFLyQHQGyFULQD )DUPDFRORJtD ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH (VWUyJHQRVFODVLILFDFLyQQDWXUDOVLQWpWLFRHVWHURLGHRV /OXYLDGHLGHDV QRHVWHURLGHRV
 25. 25. ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD )DUPDFRGLQDPLDUHFHSWRUHVPHFDQLVPRGHDFFLyQ
 26. 26. RQFOXVLRQHVJHQHUDOHV )DUPDFRFLQpWLFDDEVRUFLyQGLVWULEXFLyQ ELRWUDQVIRU PDFLyQHOLPLQDFLyQ
 27. 27. (IHFWRVIDUPDFROyJLFRVyUJDQREODQFR
 28. 28. 8VRVWHUDSpXWLFRV ,QWHUDFFLRQHVIDUPDFROyJLFDV (IHFWRVDGYHUVRVWy[LFRVFRQWUDLQGLFDFLRQHV 3URJHVWHURQD ODVLILFDFLyQSXURVDQGURJpQLFRV
 29. 29. )DUPDFRGLQDPLDUHFHSWRUHVPHFDQLVPRGHDFFLyQ
 30. 30. )DUPDFRFLQpWLFDDEVRUFLyQGLVWULEXFLyQELRWUDQVIRU PDFLyQHOLPLQDFLyQ
 31. 31. (IHFWRVIDUPDFROyJLFRVyUJDQR EODQFR
 32. 32. 8VRVWHUDSpXWLFRV028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$(1ž(/$81,$ , 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6%$6,$61ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9(
 33. 33. ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2* ,QWHUDFFLRQHVIDUPDFROyJLFDV (IHFWRVDGYHUVRVWy[LFRVFRQWUDLQGLFDFLRQHV 0pWRGRVDQWLFRQFHSWLYRVWUDWDPLHQWRLQIHUWLOLGDG +RUPRQDVJRQDGRWUyILFDV 7DPR[LIHQFORPLIHQR )DUPDFRFLQpWLFD )DUPDFRGLQDPLD (IHFWRVDGYHUVRVWy[LFRVFRQWUDLQGLFDFLRQHV )iUPDFRVTXHDXPHQWDQODPRUWDOLGDGXWHULQD 2[LWRFLFRV $OFDORLGHVGHOFRUQH]XHORGHFHQWHQRHUJRQRYLQDHU JRWDPLQD
 34. 34. 3URVWDJODQGLQDV3*(3*)
 35. 35. )DUPDFRFLQpWLFD )DUPDFRGLQDPLD (IHFWRVDGYHUVRVWy[LFRVFRQWUDLQGLFDFLRQHV )iUPDFRVTXHGLVPLQXHQODPRWLOLGDGXWHULQD 7RFROtWLFRVDGUHQpUJLFRV 620J $,1(6,QGRPHWDFLQD
 36. 36. $QHVWpVLFRVJHQHUDOHV $QWDJRQLVWDVGHD )DUPDFRFLQpWLFD )DUPDFRGLQDPLD (IHFWRVDGYHUVRVWy[LFRVFRQWUDLQGLFDFLRQHV 0LFURELRORJtD3DUDVLWRORJtD )ORUDQRUPDORULJHQPLFURRUJDQLVPRVTXHODFRQIRU ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH PDQGHDFXHUGRDODHWDSDSUHS~EHUUHSURGXFWLYD /OXYLDGHLGHDV SRVWPHQRSiXVLFD,PSRUWDQFLD IXQFLyQTXHGHVHPSHxD ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD %DFWHULDV 6HPLQDULRV 7UHSRQHPDSDOOLGXPFDUDFWHUtVWLFDV PRUIROyJLFDVDQWL JpQLFDVSDWRJpQHVLVGHODVtILOLVDGTXLULGDVtILOLVFRQ JpQLWDGLDJQyVWLFRGHODERUDWRULR028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$(1ž(/$81,$ , 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6%$6,$61ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9( ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2*
 37. 37. 1HLVVHULDJRQRUUKRHDHFDUDFWHUtVWLFDVPRUIROyJLFDV ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH DQWLJpQLFDVSDWRJpQHVLVGHODXUHWULWLVFHUYLFLWLVVDO /OXYLDGHLGHDV SLQJLWLVODRIWDOPtDQHRQDWRUXPGLDJQyVWLFRGH ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD ODERUDWRULR 6HPLQDULRV +HDPRSKLOXVGXFUHLFDUDFWHUtVWLFDVPRUIROyJLFDVDQ WLJpQFLDVFXOWLYRSDWRJpQHVLVGHOFKDQFUREODQGR GLDJQyVWLFRGHODERUDWRULR KODPGLDWUDFKRPDWLVFDUDFWHUtVWLFDVPRUIROyJLFDV DQWLJpQLFDVFXOWLYRSDWRJpQHVLVGHODXUHWULWLV QRJRQR FyFFLFDFHUYLFLWLVVDOSLQJLWLVGHODLQIHFFLyQQHRQDWDO GLDJQyVWLFRGHODERUDWRULR *DUGQHUHOODYDJLQDOLV8UHDSODVPD8UHDOWLFXP 0FRSODVPDKRPLQLVFDUDFWHUtVWLFDVPRUIROyJLFDVSD WRJpQHVLVGHODVYDJLQRVLVXUHWULWLVGLDJQyVWLFRGH ODERUDWRULR 6HSVLVSXHUSHUDOGHILQLFLyQSULQFLSDOHVEDFWHULDVTXH ODSURGXFHQIDFWRUHVSUHGLVSRQHQWHVSULQFLSDOHVYtDVGH DFFHVRILVLRSDWRORJtDGLDJQyVWLFRGHODERUDWRULR 9LUXV +HUSHVVLPSOHFDUDFWHUtVWLFDVPRUIROyJLFDVGHFXOWLYR DQWLJpQLFDVSDWRJpQHVLVGHODYXOYRYDJLQLWLVKHUSHV QHRQDWDOGLDJQyVWLFRGHODERUDWRULR 3DSLOORPDYLUXVFDUDFWHUtVWLFDVPRUIROyJLFDVDQWLJpQL FDVVHURWLSRVDVRFLDGRVFRQFiQFHUFHUYLFRXWHULQRSD WRJpQHVLVGHODVYHUUXJDVJHQLWDOHVRFRQGLORPDVDFX PLQDGRVGLDJQyVWLFRGHODERUDWRULR 9LUXVGHOD5XEpRODPRUIRORJtDFXOWLYRFDUiFWHUtVWLFDV DQWLJpQLFDVILVLRSDWRORJtDGHODUXEpRODFRQJpQLWD GLDJQyVWLFRGHODERUDWRULRSUHYHQFLyQ LWRPHJDORYLUXVPRUIRORJtDFXOWLYRFDUDFWHUtVWLFDV DQWLJpQLFDVSDWRJpQHVLVGHODUXEpRODFRQJpQLWDGLDJ QyVWLFRGHODERUDWRULRSUHYHQFLyQ028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$(1ž(/$81,$ , 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6 %$6,$61ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9( ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2* 9LUXVGHOD,QPXQRGHILFLHQFLD+XPDQDPRUIRORJtD ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH
 38. 38. FODVLILFDFLyQDQLJpQLFDSDWRJpQHVLVGHODVPDQLIHVWDFLR /OXYLD GHLGHDV QHVJLQHFROyJLFDVGHODWUDQVPLVLyQSHULQDWDOGLDJQyV ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD WLFRGHODERUDWRULR 6HPLQDULRV +RQJRV DQGLGDDOELFDQVPRUIRORJtDFXOWLYRSDWRJpQHVLVGHOD YXOYRYDJLQLWLVHQ ODHPEDUD]DGDODFDQGLGLDVLVRUDOHQ UHFLpQQDFLGRVGLDJQyVWLFRGHODERUDWRULR 3URWR]RDULRV (QWDPRHEDKLVWROWLFDFODVLILFDFLyQIDVHVPRUIROyJLFDV WUDQVPLLVLyQSDWRJpQHVLVGHODV~OFHUDVDQRJHQLWDOHV GLDJQyVWLFRGHODERUDWRULR 7R[RSODVPDJRQGLLFODVLILFDFLyQIDVHVPRUIROyJLFDV SDWRJpQHVLVGHODWR[RSODVPRVLVFRQJpQLWDGLDJQyVWLFR GHODERUDWRULR ,QPXQRORJtD 0HFDQLVPRVGHGHIHQVD GHODSDUDWRJHQLWDO ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH DUDFWHUtVWLFDVKLVWROyJLFDVDVRFLDGDVDODIXQFLyQSUR 7UDEDMRHQHTXLSRVFRQFOXVLyQSRU WHFWRUD HOGRFHQWH pOXODVFLOLDGDV 6HPLQDULRV pOXODVVHFUHWRUDV ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD ,UULJDFLyQVDQJXtQHDOLQIiWLFD 3REODFLRQHVFHOXODUHVSURWHFWRUDVHQPXFRVD 5HQRYDFLyQFHOXODU 3DSHOSURWHFWRUGHODIORUDQRUPDO 5HVSXHVWDLQPXQROyJLFDHQHODSDUDWRJHQLWDOIHPHQLQR 6LWLRVGHLQGXFFLyQGHODUHVSXHVWDLQPXQH *HQHUDFLyQGHODUHVSXHVWDLQPXQH ,PSRUWDQFLDGHODLQPXQRJOREXOLQD$,J$
 39. 39. 5HFLUFXODFLyQOLQIRFtWLFDVLJQLILFDGRELROyJLFR RPSDUWLPHQWDOL]DFLyQGHVXESREODFLRQHVOLQIRLGHVHQ FHUYL[RYLGXFWR028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$ (1ž(/$81,$ , 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6%$6,$61ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9( ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2* ,QPXQRORJtDGHOHPEDUD]R ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH (OIHWRFRPRLPSODQWHVHPLDORJpQLFR 7UDEDMRHQHTXLSRVFRQFOXVLyQSRU
 40. 40. (O~WHURFRPRVLWLRGHSULYLOHJLRLQPXQROyJLFR HOGRFHQWH WHRUtDVLQLFLDOHVFRQFHSWRDFWXDO 6HPLQDULRV 3REODFLRQHVFHOXODUHVHQHOHQGRPHWULRGHVLGXD ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD pOXODV1.RQWRJHQLDPDUFDGRUHVIXQFLyQ 5HODFLyQ77OLQIRFLWRV7DFWLYDGRV FDUDFWHUtVWLFDVVLJQLILFDGRELROyJLFR 0HFDQLVPRVPROHFXODUHVFHOXODUHVTXHIDYRUHFHQHO HPEDUD]R $QWLFXHUSRVIDFLOLWDGRUHVDQWL+/$DQWLLGLRWtSLFRV ([SUHVLyQGHPROpFXODV+/$*VXUHODFLyQFRQFpOX ODV1. 0HFDQLVPRVGHSURWHFFLyQGHOIHWR /DEDUUHUDSODFHQWDULD RPSRQHQWHVKLVWROyJLFRVGHODEDUUHUDSODFHQWDULDFD UDFWHUtVWLFDVIXQFLRQHVGHEDUUHUD 5HFHSWRUHVSDUDHO)HGHOD,J*LPSOLFDFLRQHV ELROyJLFDVGLDJQyVWLFDV pOXODV1.IHWDOHVLPSRUWDQFLD 3DWRORJtDVGHEDVHLQPXQROyJLFDUHODFLRQDGDVFRQHO HPEDUD]R (ULWUREODVWRVLVIHWDOVLVWHPDVVDQJXtQHRVDVRFLDGRV 5+$%2PHFDQLVPRVGHJHQHUDFLyQPDQLIHVWDFLRQHV FOtQLFDVLQPXQRSURILOD[LV ,QIHUWLOLGDGGHEDVHLQPXQROyJLFDPHFDQLVPRVSDUWLFL SDQWHVPDQHMRDFWXDOSUXHEDVGHODERUDWRULRHQOD LQIHUWLOLGDGGHELGRDDQWLFXHUSRVDQWLHVSHUPDWR]RLGH FRPSDWLELOLGDGGHO+/$PDWHUQDSDWHUQDDXWRLQPXQL GDG 0HFDQLVPRVGHSURWHFFLyQUHODFLRQDGRVFRQODODFWDQFLD )DFWRUHVLQHVSHFtILFRVIDFWRUHVVROXEOHVFpOXODV )DFWRUHVHVSHFtILFRVLQPXQRJOREXOLQDVOLQIRFLWRV028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$(1ž(/$81,$ ,, 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6/,1,$6 2%-(7,9263$57,8/$5(6(/$81,$028/$5(1 %$6( $ /$ ,1)250$,21 352325,21$$ ,19(67,*$,21 %,%/,2*5$),$ 35$7,$ /,1,$ 21 3$,(17(6 ( ,17(535(7$,21 ( (678,26 (/$%25$725,2 *$%,1(7( (/ $/8012 6(5$ $3$= ( ,17(*5$5 81 ,$*1267,2 75$7$0,(172 3521267,2 35(9(1,21 ( /$6 3$72/2* ,$6
 41. 41. *,1(2/2*,$62%7(75,$648($)(7$10$6)5(8(17(0(17($6,202(5,9$52325781$0(17($/$60,60$6$/$$7(1,21(7(5(51,9(/1ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9( ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2* *LQHFRORJtD +LVWRULDFOtQLFDJLQHFROyJLFD ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH 3DWRORJtDJLQHFROyJLFDFRQFHSWRLQFLGHQFLDHWLRORJtD ([SRVLFLyQSRUHODOXPQR SDWRJHQLDGLDJQyVWLFRWUDWDPLHQWRSURQyVWLFRFRP 6HPLQDULRV SOLFDFLRQHV
 42. 42. ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD 7UDQVWRUQRVGHOFLFORPHQVWUXDO $PHQRUUHDV LVPHQRUUHDV6tQGURPHSUHPHQVWUXDO +HPRUUDJLDXWHULQDDQRUPDO LFORDQRYXODWRULR (QIHUPHGDGHVGHOD YXOYDYDJLQD 9XOYRYDJLQLWLV $EVFHVRGHODJOiQGXODGH%DUWKROLQ (QIHUPHGDGHVGHWUDQVPLVLyQVH[XDO6,$WULFRPR QLDVLV*DUGQHUHOODKHUSHV
 43. 43. (QIHUPHGDGHVGHOFHUYL[ HUYLWLVDJXGDFUyQLFD 3ROLSRVLVFHUYLFDO (QIHUPHGDGHVSRUYLUXVGHOSDSLORPDKXPDQRQHR SODVLDLQWUDHSLWHOLDOFHUYLFDO iQFHUFHUYLFRXWHULQR (QIHUPHGDGHVGHO~WHURHQGRPHWULR +LSHUSODVLDHQGRPHWULDODGHQRFDUFLQRPDGHHQGR PHWULR 0LRPDWRVLVXWHULQDDGHQRPLRVLV (QIHUPHGDGHVGHORYDULRVDOSLQJHVDQH[RV028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$(1ž(/$81,$ ,, 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6/,1,$61ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9( ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2* 7XPRUHV EHQLJQRVPDOLJQRVGHRYDULRV ([SRVLFLyQSRUHOGRFHQWH 3ROLTXLVWRVLVRYiULFD ([SRVLFLyQSRUHODOXPQR (QIHUPHGDGSpOYLFDLQIODPDWRULDWXEHUFXORVLVJHQLWDO 6HPLQDULRV
 44. 44. 7UDQVWRUQRVGHODHVWiWLFDSpOYLFD ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD (QIHUPHGDGHVGHODPDPD (QIHUPHGDGHVEHQLJQDV iQFHUGHPDPD OLPDWHULRPHQRSDXVLD 3URFHGLPLHQWRVGHODERUDWRULRJDELQHWH 3HUILOKRUPRQDO LWRORJtDFHUYLFRYDJLQDO ROSRVFRSLD 8OWUDVRQRJUDItD 2EVWHWULFLD +LVWRULDFOtQLFDREVWpWULFD LDJQyVWLFRGHHPEDUD]R $GDSWDFLyQPDWHUQDDOHPEDUD]R RQWURO3UHQDWDO ,PSRUWDQFLD iOFXORGHHGDGJHVWDFLRQDOIHFKDSUREDEOHGHSDUWR 9LJLODQFLDPDWHUQRIHWDO $WHQFLyQGHOSDUWRHXWyFLFR 0HFDQLVPRVGHOWUDEDMR GHSDUWR ,QGXFFLyQFRQGXFFLyQGHOWUDEDMRGHSDUWR $QHVWHVLDDQDOJHVLD (SLVLRWRPtD LVWRFLDV )DFWRUHVPDWHUQRVIHWDOHVPL[WRV ,QGLFDFLyQFHViUHD )RUFHSVWUDXPDREVWpWULFR 3XHUSHULRILVLROyJLFRSDWROyJLFR $WHQFLyQLQPHGLDWDGHOUHFLpQQDFLGR $OLPHQWDFLyQDOVHQRPDWHUQR028/2 *,1(2/2*,$2%67(75, ,$ +2-$(1ž(/$81,$ ,, 120%5((/$81,$028/$5 ,(1,$6/,1,$61ž7(0$ 7(0$6 ,167580(17$,21 +25$6 /$9( ,$7,$ 7 3 ( %,%/,2* RPSOLFDFLRQHVGHODSULPHUDPLWDGGHOHPEDUD]R $ERUWR (PEDUD]RHFWySLFR (QIHUPHGDGWURIREOiVWLFD RPSOLFDFLRQHVGHODPLWDGGHOHPEDUD]R 3ODFHQWDSUHYLD
 45. 45. $FUHWLVPRSODFHQWDULR 5XSWXUDSUHPDWXUDGHPHPEUDQDV $PHQD]DGHSDUWRSUHPDWXURSDUWRSUHWHUPLQR (PEDUD]RSURORQJDGRyELWRIHWDO 5XSWXUDDWRQtDHLQYHUVLyQXWHULQD (QIHUPHGDGKLSHUWHQVLYDLQGXFLGDSRUHOHPEDUD]R (PEDUD]RGHDOWRULHVJR (PEDUD]RP~OWLSOH (GDGPDWHUQDHPEDUD]R LDEHWHVHPEDUD]R +LSHUWHQVLyQHPEDUD]R ,QGLFHGHPDGXUDFLyQIHWDOGHWHFFLyQGHDQRPDOtDV IHWDOHV $PQLRFHQWHVLV 8OWUDVRQRJUDItD )HUWLOLGDG (GXFDFLyQVH[XDO 3ODQLILFDFLyQIDPLOLDU ,QIHUWLOLGDGHVWHULOLGDG (WLRORJtDGLDJQyVWLFRWUDWDPLHQWR $VSHFWRVpWLFROHJDOHV028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$( 3(5,22 81,$(67(0$7,$6 352(,0,(1726((9$/8$,21 35,0(5$ , ([DPHQHVFULWR 6HPLQDULRV ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD 6(*81$ ,, ([DPHQHVFULWR DVRVOtQLFRV 6HPLQDULRV ,QYHVWLJDFLyQELEOLRJUiILFD
 46. 46. /$9( % %,%/,2*5$),$ ; %HQ3DQVN$1$720,$+80$1$HGLFLyQ(GLWRULDO0F*UDZ+LOO,QWHUDPHULFDQD0p[LFR ; +5RXYLHUH$HOPDV$1$720,$+80$1$(65,37,9$7232*5$),$)81,21$/ HGLFLyQ7RPR (GLWRULDO0DVVRQ(VSDxDP ; +DUROG+/LQGHU$1$720,$/,1,$(GLWRULDO(O0DQXDO0RGHUQR0p[LFR ; +pFWRU0RQGUDJyQDVWUR2%67(75,,$%$6,$,/8675$$HGLFLyQ(GLWRULDO7ULOODV0p[LFR ; ./0RRUH$1$720,$+80$1$2125,(17$,21/,1,$HGLFLyQ(GLWRULDO3DQDPHULFDQD$UJHQWLQD ; 5LFKDUG66QHOO1(852$1$720,$/,1,$HGLFLyQ(GLWRULDO3DQDPHULFDQD%XHQRV$LUHV$UJHQWLQD ; 2¶5DKLOO50$1$720,$+80$1$HGLFLyQ(GLWRULDO0F*UDZ+LOO,QWHUDPHULFDQD ; %UXFH0(0%5,2/2*,$%$6,$(3$77(1(GLWRULDO,QWHUDPHULFDQDHGLFLyQ ; )LW]JHUDOG(0%5,2/2*,$+80$1$ (GLWRULDO(O0DQXDO0RGHUQR ; /DJPDQ6(0%5,2/2*,$0(,$(GLWRULDO3DQDPHULFDQD HGLFLyQ ; 0DWVXPXUD*(QJODQG0$(0%5,2/2*,$HGLFLyQ(GLWRULDO5HSUHVHQWDFLRQHV*UiILFDV(G0RVERPD ; 0RRUHV./(0%5,2/2*,$/,1,$HGLFLyQ(GLWRULDO,QWHUDPHULFDQD ; 3HOOLFHU± 6LPRQ8$(5126(0(,,1$5(35287,9$(GLWRULDO0pGLFD3DQDPHULFDQD %ORRP)DZFHWW+,672/2*,$(GLWRULDO0pGLFD3DQDPHULFDQD0p[LFR ; *DUWQHU+LDWW+,672/2*,$7(;72$7/$6(GLWRULDO0F*UDZ+LOO,QWHUDPHULFDQD0p[LFR 5RVV5RPUHOO7(;72$7/$6$2/25(GLWRULDO0pGLFD3DQDPHULFDQD0p[LFR 6WHYHQV/RZH 7(;72$7/$6(+,672/2*,$(GLWRULDO0RVE(VSDxD 6RODUL*(1(7,$+80$1$(GLWRULDO0pGLFD3DQDPHULFDQD ; )LQGOD$ODQ/5/$5(3528,21(/)(72(GLWRULDO(O0DQXDO0RGHUQRHGLFLyQ0p[LFR ; *DQRQJ:LOOLDP)),6,2/2*,$0(,$HGLFLyQ(GLWRULDO(O0DQXDO0RGHUQR0p[LFR ; 0RQWJRPHU5H[%,248,0,$HGLFLyQ(GLWRULDO0RVE%DUFHORQD(VSDxD ; 0XUUD5REHUW.%,248,0,$(+$53(5HGLFLyQ(GLWRULDO(O0DQXDO0RGHUQR0p[LFR ; %HVW7DORU%$6(6),6,2/2*,$6(/$35$7,$0(,$ HGLFLyQ(GLW3DQDPHULFDQD ; *DQRQ):LOOLDP),6,2/2*,$0(,$HGLFLyQ(GLWRULDO(O0DQXDO0RGHUQR ; *XWRQ75$7$2(),6,2/2*,$0(,$HGLFLyQ(GLWRULDO,QWHUDPHULFDQD028/2 *,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$( /$9( % %,%/,2*5$),$ ; *RRGPDQ*LOPDQ/$6%$6(6)$50$2/2*,$6(/$7(5$3(87,$ HGLFLyQ(GLWRULDO3DQDPHULFDQD ; *RWKODUN%UDWHU-RKQVRQ)$50$2/2*,$/,1,$HGLFLyQ(GLWRULDO3DQDPHULFDQD ; .DW]XQJ*%HUWUDP)$50$2/2*,$%$6,$/,1,$HGLFLyQ(GLWRULDO(O0DQXDO0RGHUQR ; -DZHW](UQHVW0,52%,2/2*,$0(,$HGLFLyQ(GLWRULDO(O0DQXDO0RGHUQR0p[LFR ; -RNOLN:LOOHW=,166(50,52%,2/2*,$HGLFLyQ(GLWRULDO3DQDPHULFDQD0p[LFR ; 0LPVHGULF0,52%,2/2*,$0(,$HGLFLyQ(GLWRULDO0RVKERPD/LEURV(VSDxD ; 5RPHUR5D~O0,52%,2/2*,$3$5$6,72/2*,$0(,$(,,Ï1(GLWRULDO3DQDPHULFDQD0p[LFR ; 6FKDHFKWH0RVHOLR0($1,6026(/$6(1)(50($(60,52%,$1$6 HGLFLyQ(GLWRULDO3DQDPHULFDQD ; $EEDV/LFKWPDQ,10812/2*,$(/8/$502/(8/$5HGLFLyQ(GLWRULDO0F*UDZ+LOO ; $FRVWD$*,10812/2*,$(/$60826$6HGLWRULDO0H[LFDQD6$GH9 ; $ODQ5)LQGOD35,1,3,26(),6,2/2*,$0(,$(GLWRULDO(O0DQXDO0RGHUQR ; KDSHO+,10812/2*,$/,1,$(GLWRULDO(O0DQXDO0RGHUQR
 47. 47. ; 3HUQROO/,$*1267,275$7$0,(172*,1(22%67(75,2 ; 5RLWW,,10812/2*,$)81$0(1726(GLWRULDO3DQDPHULFDQD ; 6WLWHV7HUU,10812/2*,$%$6,$/,1,$HGLFLyQ(GLWRULDO(O0DQXDO0RGHUQR ; %URZ6-URPEOHKROPH:5203(1,2(*,1(22%67(75,,$ HGLFLyQ(GLWRULDO(O0DQXDO0RGHUQR ; DQIRUWKHWDO75$7$0,(172(2%67(75,,$*,1(2/2*,$ HGLFLyQ(GLWRULDO0D*UDZ+LOO,QWHUQDFLRQDO ; +HOODPDQ/3ULWFKDUG-$:LOOLDPV2%67(75,,$(GLWRULDO6DOYDW0p[LFR ; 1DYDFN(5-RQHV+:75$7$2(*,1(2/2*,$(GLWRULDO,QWHUDPHULFDQD ; 3HUQROO/0,$*1267,275$7$0,(172*,1(22%67(75,2HGLFLyQ(GLWRULDO(O0DQXDO0RGHUQR028/2*,1(2/2*,$2%67(75,,$ +2-$( 5(/$,21(35$7,$635$7,$ 120%5((/$35$7,$ 5(/$,2181,$(6 85$,21 /8*$5(5($/,=$,21 1R 7(0$7,$6 35$7,$ +25$6 LVHFFLyQDQDWyPLFDGHODSDUDWR , $QILWHDWUR,6 JHQLWDOIHPHQLQR 2EVHUYDFLyQGHODPLQLOODVKLVWROyJL , /DERUDWRULRGH+LVWRORJtD,6 FDVGHORVGLIHUHQWHVyUJDQRV
 48. 48. HWHUPLQDFLyQGHKRUPRQDJRQDGR , /DERUDWRULRGH)DUPDFRORJtD,6 WUySLFDFRULyQLFDKXPDQD )iUPDFRVXWHURWyQLFRV , /DERUDWRULRGH)DUPDFRORJtD,6 7LQFLyQDQiOLVLVPLFURVFySLFRGH , /DERUDWRULRGH)DUPDFRORJtD,6 H[XGDGRV YDJLQDOHV (VWXGLRVFOtQLFRVFRQSDFLHQWHV ,, +RVSLWDOHV

×