Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Digitalisation of the documents and manuscripts
of the Tuscan Habsburg family archive
within the Monasterium project
Břevn...
TOSKÁNSKO/TUSCANY
(1737-1859)
Francis Stephen-Maria Theresa
1st Grand Duke regnant:Peter Leopold
the last Grand Duke regna...
FORMOVÁNÍ ARCHIVU
FORMATION of ARCHIVE
• 1859 zvláštní komise ve Florencii
• Soupis majetku, uměleckých
předmětů, knih a p...
PŘEVOZY/TRANSFER of ARCHIVE
TUSCANY – AUSTRIA (Salzburg) - BOHEMIA
RODINNÝ ARCHIV TOSKÁNSKÝCH HABSBURKŮ
TUSCAN HABSBURG FAMILY ARCHIVE
• Fond uložen v Národním Archivu v Praze
• Původci: čl...
Tématický obsah archivu
Thematic contents of the archive
Archivní dokumentace:
• Politická, státní, zákonodárná,
ekonomick...
LISTINY/CHARTERS
(43 pcs, 1606, 1779-1900)
DIPLOM/DIPLOMA ORDRE TOISON d´OR
Historická hodnota rukopisů
The Historic Value of Manuscripts, Diaries, Memories
Toskánské rukopisy (1740 – 1908)
• Dokume...
RUKOPISY/MANUSCRIPTS
of PETER LEOPOLD
(61 pcs, 1765-1790)
DENÍKY a PAMĚTI
DIARIES and MEMOIRS
of LEOPOLD II
DENÍKY/DIARIES
of FERDINAND IV
(1859-1907)
MAPY a PLÁNY/MAPS and PLANS
CABREA
(7pcs, 2nd half of 18th century)
Project ENArC
SOUHRN - SUMMARY
• V roce 2011 - ENArC zařadil listiny RAT a poprvé kategorii
rukopisů do plánu digitalizace...
FORMULÁŘ POPISU RUKOPISŮ
FORM for DESCRIPTION of MANUSCRIPTS
1. úroveň: Název fondu – fondové části
• Inventární číslo
2. ...
DESCRIPTION of MANUSCRIPT
• Národní archiv v Praze, RAT, Petr Leopold, Inv. č. 1, kn. 1
• 1) Old reference number 2
• 2) D...
Námět k digitalizaci: Fotografie?!
Incentive for Digitisation: Photographs?!
Sbírka fotografií
• 4 tisíc kusů
• Výjimečnos...
FOTOGRAFIE
PHOTOGRAPHS
AMBASÁDY/ TUSCAN EMBASSY
PARIS, ROME, NAPLES, VIENNA , BRUSSELS
important for the european history
(1814-1873) 132 arch. b...
TOSKÁNSKÁ LIKVIDATURA VÁLEČNÝCH REPARACÍ,
PAŘÍŽ
TUSCAN OFFICE for SETTLEMENT of WAR CLAIMS in
PARIS, 1812-1823
important f...
TISKY, GRAFIKA, KRESBY
PRINTS, GRAPHICS, DRAWINGS
THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Digitalization of the documents and manuscripts of the Tuscan Habsburg family archive within the Monasterium project

408 Aufrufe

Veröffentlicht am

Eva Gregorovičová (Czech National Archives in Prague) on “Digitalization of the documents and manuscripts of the Tuscan Habsburg family archive within the Monasterium project” held on 27.04.2015 at the international conference "Archival Cooperation and Community Building in the Digital Age" within the panel “The Czech Archival Landscape" at Břevnov Archabbey in Prague (CZ).

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Digitalization of the documents and manuscripts of the Tuscan Habsburg family archive within the Monasterium project

 1. 1. Digitalisation of the documents and manuscripts of the Tuscan Habsburg family archive within the Monasterium project Břevnov, 27. 4. 2015 Eva Gregorovičová National Archiv, Prague
 2. 2. TOSKÁNSKO/TUSCANY (1737-1859) Francis Stephen-Maria Theresa 1st Grand Duke regnant:Peter Leopold the last Grand Duke regnant:Leopold II
 3. 3. FORMOVÁNÍ ARCHIVU FORMATION of ARCHIVE • 1859 zvláštní komise ve Florencii • Soupis majetku, uměleckých předmětů, knih a písemnosti • 1860 protokolární předání předmětů hmotné povahy, knih a písemnosti osobního a soukromého charakteru Ferdinandu IV. • Všechny předměty, nábytek, prádlo, oblečení, drobné plastiky, obrazy, fotografie, knižní svazky, mapy a plány a písemné dokumenty z let 1765 – 1859 byly převezeny do vily Montughi ve Florencii • Převozy z Montughi do Salcburku a Brandýsa • 1859 special committee in Florence • Inventory of property, works of art and documents • 1860 tangible assets, books, and personal and private documents were officialy handed over to the Ferdinand's representative. • All these objects, furniture, linen, clothing, petty sculptures, paintings, photographs, books, maps and plans, and documents from 1765 – 1859, were transferred to the Montughi residence in Florence • Transfer from Montughi to Salzburg and Brandýs
 4. 4. PŘEVOZY/TRANSFER of ARCHIVE TUSCANY – AUSTRIA (Salzburg) - BOHEMIA
 5. 5. RODINNÝ ARCHIV TOSKÁNSKÝCH HABSBURKŮ TUSCAN HABSBURG FAMILY ARCHIVE • Fond uložen v Národním Archivu v Praze • Původci: členové sekundogenitury habsbursko- lotrinského rodu • 130 m; 500 kartonů, 2000 map, 4000 fotografií, 100 ks ikonografického materiálu • Dokumentace z let 1765 – 1915 • Rozdělen na 14 fondových částí • Charakter dokumentace různorodý: úřední, poloúřední, státní, osobní a soukromý • Obsah: listiny, diplomy, úřední knihy, rukopisy, původní evidenční pomůcky, spisy, osobní korespondence, osobní doklady, deníky, paměti, účty, skicáře, herbáře, mapy, plány, fotografie, grafika, kresby i tisky • Provenience: Toskánsko, Würzbursko, Rakousko, Čechy • Fond in the National Archives in Prague • Creators: Members of House of Habsburg- Lorraine Grand Dukes of Tuscany • 130 meters; 500 arch. boxes, 2000 maps, 4000 photos, 100 pcs graphics, drawings, prints • Documentation of 1765-1915 • Divided into 14 sub-fonds • Character heterogeneous of documentation: administrative, semi-administrative, state, personal, privat nature • Contents: charters, diplomas, administrative books, manuscripts, original record-keeping aids, records, personal correspondence, personal documents, diaries, memoires, bills, sketchbooks, herbariums, photographs, graphics, drawings, and prints • Provenance: Tuscany, Austria, the Würzburg area, Bohemia
 6. 6. Tématický obsah archivu Thematic contents of the archive Archivní dokumentace: • Politická, státní, zákonodárná, ekonomická a reformní činnost toskánských Habsburků • Správa majetku a statků v Toskánsku • Podpora vědy, umění a stavitelství • Evropské politické dění 18. a 19. století • Osobní život toskánských panovníků, životní osudy jednotlivých členů rodu • Rodinné vztahy a vazby k rakouskému arcidomu, dvorské prostředí • Vzdělání, zájmy i tužby, aktivity Records depict: • The political, state, legislative, economic and reform activities of the Tuscan Grand dukes of this dynasty • Administration of their property • Support of science, arts and architecture • European political events of the 18th and 19th centuries • Personal lives of the Tuscan monarchs, life stories of the individual family members • Family relations, and their bonds with the Habsburgs, the court environment • Education, interests and desires, activities
 7. 7. LISTINY/CHARTERS (43 pcs, 1606, 1779-1900) DIPLOM/DIPLOMA ORDRE TOISON d´OR
 8. 8. Historická hodnota rukopisů The Historic Value of Manuscripts, Diaries, Memories Toskánské rukopisy (1740 – 1908) • Dokumentární a informační hodnota k historii Toskánska, Itálie a Evropy 2. poloviny 18. a 19. stol. • Digitalizace a zveřejnění na webu - umožní jejich neomezenou přístupnost. • Úřední relace Petra Leopolda - komplexní a srovnávací studium osvícenských hnutí a realizaci reforem v evropských monarchiích. • Manuskript o historii vlády Ferdinanda III. - nové pohledy na období napoleonských válek a restauraci poměrů v Evropě po Vídeňském kongresu 1814 – 1815 • Deníky a paměti Leopolda II. - informační zdroj k evropské historii 1. poloviny 19. století: rozhodující politické události, národní hnutí, průmyslovou revoluci, architektonický, umělecký a literární vývoj, vědecký pokrok i objevitelské expedice. • Záznamy Ferdinanda IV. (1859 – 1908) - nové údaje o situaci na italském poloostrově a v Evropě za 2. války za nezávislost, postavení toskánské sekundogenitury v rámci rakouského císařského domu, vztah k jiným panovnickým rodům, správu toskánských panství v Čechách, Toskánsku a Rakousku, i realizaci projektu zúrodnění sienské Maremmy. • 7 cabrei – svazky rukopisných plánů: korunní panství, vily, paláce, rezidence Pitti, zahrada Boboli, úřední, soudní budovy i florentské kostely. Tuscan manuscripts (1740 – 1908) • Documentary and informational value for the history of Tuscany, Italy and Europe of the 2nd half of the 18th and 19th century. • Digitisation and pubblication - unlimited availability possible for research. • Peter Leopold's official travel reports - for comparative study of enlightenment movements, and reform implementation in European monarchies. • The manuscript of Ferdinand III's rule - new aspects of the Napoleonic Wars, and the restoration of conditions in Europe after the Congress of Vienna in 1814 – 1815. • Leopold's diaries and memoirs - informational sources for European history of the first half of the 19th century: political events, national movements, industrial revolution, architectural, artistic and literary development, scientific progress and discovery expeditions. • Ferdinand IV's diaries (1859 – 1908) - new data on the situation in the Italy and in Europe during the second Italian war of independence, the position of the secundogeniture in Tuscany within the Austrian Empire, the relations with other monarchic families, administration of Tuscan estates in Bohemia, Tuscany and Austria, and the implementation of the fertilization project of Maremma in the Siena region. • 7 cabrei - manuscript planimetrics: crown manors, villas and residences, palaces, palace of Pitti, gardens of Boboli, administrative, court tribunals, official buildings, Florence
 9. 9. RUKOPISY/MANUSCRIPTS of PETER LEOPOLD (61 pcs, 1765-1790)
 10. 10. DENÍKY a PAMĚTI DIARIES and MEMOIRS of LEOPOLD II
 11. 11. DENÍKY/DIARIES of FERDINAND IV (1859-1907)
 12. 12. MAPY a PLÁNY/MAPS and PLANS CABREA (7pcs, 2nd half of 18th century)
 13. 13. Project ENArC SOUHRN - SUMMARY • V roce 2011 - ENArC zařadil listiny RAT a poprvé kategorii rukopisů do plánu digitalizace • Tvorba formulář pro metadata: základ záznamová pole formuláře: • 1) listin projektu Monasterium • 2) z metodiky popisu rukopisů České akademie věd • V letech 2011 – 2013 - zdigitalizovány nejvýznamnější části rukopisných svazků toskánského rodinného archiv • Dokumentují historii Toskánského velkovévodství, rakouského císařství a Evropy v letech 1765 – 1908 • Bylo provedeno téměř 30 000 digitálních snímků • V lednu 2015 byla dokončena metadata 61 rukopisů Petra Leopolda a probíhá příprava jejich uveřejněn na webu projektu. Nasnímáno: • 43 ks listin a diplomů (1606 – 1900) • 61 svazků k osvícenským reformám Petra Leopolda (císaře Leopolda II.) z let 1765 – 1792 • 1 rukopis o historii vlády Ferdinanda III. a napoleonských válek (1790 – 1814) • 53 deníků a 5 svazků pamětí Leopolda II. z let 1818 – 1870 • 12 deníků a 1770 folií pamětí Ferdinanda IV. z let 1859 – 1908 • 7 svazků rukopisných plánů z 2. pol. 18. století • In 2011 - ENArC – ranked Tuscan charters and the firts time the Tuscan manuscripts in the digitisation program • Creating schedule for metadata: basis for recording fields: • 1) from charters of the forms applied in the Monasterium • 2) from the methodology of the Czech Academy of Sciences manuscripts description • In 2011 – 2013 - digitised the most significant parts of the Habsburg -Tuscany Family Archive of manuscripts • They document the history of the Grand Duchy of Tuscany, the Austrian Empire, and Europe in 1765 – 1908 • Produced: nearly 30,000 digital photos • In January 2015, the metadata of Peter Leopold's 61 manuscripts was completed, and their publication is coming soon. Scanned: • 43 charters and diplomas, 1606 – 1900 • 61 volumes of Peter Leopold, 1765 – 1792 • 1 manuscript of Ferdinand III's reign, 1790 – 1814 • 53 diaries and 5 volumes of Leopold II's memoirs, 1818 – 1870 • 12 diaries and 1770 folies of Ferdinanda IV's memoirs, 1859 – 1908 • 7 volumes of manuscript plans, 2nd half of 18th century
 14. 14. FORMULÁŘ POPISU RUKOPISŮ FORM for DESCRIPTION of MANUSCRIPTS 1. úroveň: Název fondu – fondové části • Inventární číslo 2. úroveň: 13 polí česko-italsky: • Stará signatura • Datum vzniku • Místo vzniku • Název rukopisu v jazyce originálu • Rozměry – výška, šířka a výška knižního bloku • Rozsah folií • Typ písemnosti spolu s údaji o psací látce • Jazyk rukopisu • Česko-italský regest přinášející stručný obsah písemnosti • Obsah vyhotovený v jazyce originálu rukopisu, v němž se uvádí přesný rozpis obsahu rukopisu na folia • Zdroj regestu, který byl podkladem pro jeho vyhotovení • Literatura a edice svazku • Poznámky, česko-italsky záznam o restaurování, fyzickém stavu rukopisu či jeho případném poškození 1st level: Title of archive fond – part of archive fond • Inventory Number 2nd level: 13 fields in Czech-Italian: • Old reference number • Date of origin • Place of origin • Title of the manuscript in the original language • Dimensions – height, width, and thickness • Extent of volume • Type of document with the carrier data • Language of manuscript • Czech-Italian regesta containing brief summary of the document • Contents of the manuscript in the original language with detailed data on the folio • Source of regesta that was the foundation for its preparation • Literature and edition of the volume • Czech and Italian notes about renovation, and physical state of the manuscript or its possible damage
 15. 15. DESCRIPTION of MANUSCRIPT • Národní archiv v Praze, RAT, Petr Leopold, Inv. č. 1, kn. 1 • 1) Old reference number 2 • 2) Date: (1766) 1767 • 3) Place: Siena, Florencie, Maremma, Toskánsko, Itálie/Siena, Firenze, Maremma, Toscana, Italia • 4) Title: Maremma. "Memorie intorno alla visita fatta da S. A. R. nella pianta di Grosseto e Castiglione"1. • 5) Dimensions: 33x24x6 cm/ cm. 33x24x6 • 6) Extent: 452 s.;238 fol. /pp. 452; cc. 242 • 7) Material: Papírový rukopis vázaný v papírových deskách potažených vzorovaným papírem/Manoscritto cartaceo legato in cartone marmorizzato rivestito di carta stampata • 8) Language: Italština/italiano • 9) Regesta: Záznamy o inspekční cestě podniknuté toskánským velkovévodou Petrem Leopoldem v roce 1767 do oblasti sienské přímořské Maremmy v prostoru území Grosseta a Castiglione della Pescaia s přílohami nařízení velkovévody a rozbory odborníků na problematiku vysoušení bažinatých oblastí a jejich rekultivaci. Jsou zde uvedena nařízení o svobodném obchodu s obilím a zprávy o ekonomické a sociální situaci oblasti sienské Maremmy s návrhy na zlepšení situace, ekonomických podmínek a osídlení obyvatelstvem./Il manoscritto contiene le registrazioni della visita d´ispezione compiuta nella Maremma Senese e dei provvedimenti presi dal granduca Pietro Leopoldo e dai suoi funzionari. Particolare attenzione viene prestata alla neccessità di concedere la libertà di estrazione dei cereali e alla situazione economica e sociale del territorio. • 10) Contents: fol. 4r – 5r Indice; 6r – 39v Memorie intorno alla visita fatta da S. A. R. nella Pianura di Grosseto e Castiglione; 44r - 47v Relazione del senatore [Giulio] Rucellai sopra la collazione dei benefici in Maremma; 48r – 53v Partecipazione a Sua Altezza Reale del Visitator Generale Cristiano Miller sulla neccessità della libertà perpetua ed irrevocabile delle tratte de´grani per fuori del Granducato della Toscana; 56r-57r Bandi per la conservazione degli argini (stampa); 60r, 61v – 62r, 62v – 63r Somme da pagarsi al Monte dei Paschi; 66r – 70r Ordini per gli argini; 72r-80r-94r, Varie copie dei motupropri di S. A. R.; 96r-97v Istruzione di S. A. R. per il deputato Giovanni Nerucci; 98r-104v Copie degli ordini, editti e motupropri manoscritti relativi alle Maremme: 96r – 97v, 98r, 100r Ancora sul Monte dei Paschi e Motu proprio di Pietro Leopoldo, Firenze 8 giugno 1767, sulla facoltà di estrarre grani e biade raccolti nella Provincia inferiore dello Stato di Siena; 106r Copia ci motuproprio manoscrittop do S. A. R. in cui ordina a tutti i magistrati, tribunali, ministri e impiegati di Grosseto e della Provincia grossetana conceder tutte le informazioni e i documenti al visitatore Givanni Cristiano Miller; …. 200r – 221r G) - H) Istruzioni e Progetti sopra le Maremme; 224r Copia di lettera estratta dal pubblico archivio di Pitigliano dell´Ill.mo sig. Filippo Luci auditor di Consulta e della contea di Pitigliano, scritta al signor dottor Pier Francesco Incontri, Fiscale di detta contea di Pitigliano, del dì 13 gennaio 1731; 225r – 238r Dettaglio per render feritili, salubri e popolate le Maremme di Siena di Domenico Maria Ugolini a S. A. R. • 11) Source of regesta: Rodinný archiv toskánských Habsburků - III. Písemnosti období vlády Patra Leopolda. 1766 - 1790. Dílčí inventář. Ludmila Mrázková - Špétová, SÚA Praha 1965, strojopis, s. 9, inv. č. 2. Codici e Mappe dell´Archivio di Stato di Praga. Il tesoro dei Granduchi di Toscana. Catalogo della mostra a cura di Lucia Bonelli Conenna. Protagon Editori Toscani, Siena 1997, s. 24, č. 2. L´Archivio di Pietro Leopoldo d´Asburgo Lorena a Praga, inventario analitico a cura di Orsola Gori e Diana Toccafondi, n°. 1, in stampa (v tisku). • 12) Literature and edition: Edice zpráv z inspekčních cest, bez příloh/Edizione delle relazioni dei viaggi, senza gli allegati viz Pietro Leopoldo d´Asburgo Lorena. Relazioni sul governo della Toscana, a cura di Arnaldo Salvestrini, Leo S. Olschki Editore, Firenze 1974, vol. III, s. 77 - 99. • 13) Notes: Restaurováno v roce v Národním archivu v roce 2006./Restauro del manoscritto effettuato nel laboratorio del restauro dell´Archivio Nazionale nell´anno 2006.
 16. 16. Námět k digitalizaci: Fotografie?! Incentive for Digitisation: Photographs?! Sbírka fotografií • 4 tisíc kusů • Výjimečnost - pro dokumentární a technickou jedinečnost • Ateliérové snímky rodiny velkovévody Leopolda z 60. let 19. století. • Rodinné fotografie členů Ferdinandovy toskánské linie, jejich příbuzných pocházejících z evropských panovnických dvorů. • Fotografie - portréty aktérů • Rodinných události • Výlety, lovy a hony, cesty či prázdniny strávené na Istrii a v Dalmácii • Snímky velkovévodových i císařských sídel • Momentky z cest po Evropě (Rakousko, Itálie, Dalmácie, Istrie, Čechy, Uhersko, Slovensko) – jedinečné záběry • Památky, krajina, příroda, městská i vesnická zástavba, exteriéry, interiéry, výjevy ze života tamních obyvatel • Rodinná alba vizitkových snímků • Soubor 220 stereoskopických fotografií toskánských měst • Kolekce starých pozitivů alb Vídně, Lansdhutu, Ruska, Itálie (1900) • Záběry z 1. Olympijských her v Aténách v roce 1896 The collection of photographs • Quantity of 4 thousand pieces • Exceptionality - its documentary and technical value • The studio family photographs of the Grand Duke Leopold from the 1860's • The family photographs of Ferdinand's Tuscany lineage and of their relatives originating from European monarchic courts that prevail. • These photographs present portraits and family events. • Photos of trips, hunts and chases, trips to and stays at Istria or Dalmatia. • Photos of mansions of the Grand Duke and the emperor • Snapshots from European travels are also valuable (Austria, Italy, Dalmatia, Istria, Bohemia, the Kingdom of Hungary, Slovakia) • Views of sights, landscape, nature, city and village buildings, exteriors, interiors, also everyday life of the locals • Card-sized family albums • 220 stereoscopic photos of Tuscan towns • Collections of old prints of Vienna, Lansdhut, Russia, Italy (1900) • The first Olympic Games in the Athens in 1896
 17. 17. FOTOGRAFIE PHOTOGRAPHS
 18. 18. AMBASÁDY/ TUSCAN EMBASSY PARIS, ROME, NAPLES, VIENNA , BRUSSELS important for the european history (1814-1873) 132 arch. boxes of documentation • 1814-1859 Legace toskánského státu • 1814 – 1859 Ambassy of the Grand Duchy of Tuscany • 1859-1873 soukromá vyslanectví toskánského velkovévody • 1859 – 1873 private Ambassy of the Tuscan Grand Duke
 19. 19. TOSKÁNSKÁ LIKVIDATURA VÁLEČNÝCH REPARACÍ, PAŘÍŽ TUSCAN OFFICE for SETTLEMENT of WAR CLAIMS in PARIS, 1812-1823 important for the european history 43 arch. boxes of documentation
 20. 20. TISKY, GRAFIKA, KRESBY PRINTS, GRAPHICS, DRAWINGS
 21. 21. THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

×