Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
3$5/$0(172 (8523(2                  RFXPHQWR GH VHVLyQ                          ...
%   5HVROXFLyQ GHO 3DUODPHQWR (XURSHR VREUH XQ HQIRTXH EDVDGR HQ ORV GHUHFKRV HQ   UHODFLyQ FRQ OD UHVSXHVWD GH OD 8( ...
±   9LVWD VX 5HVROXFLyQ GH   GH MXQLR GH   VREUH HO SURJUHVR KDFLD HO ORJUR GH ORV   2EMHWLYRV GH HVDUUROOR GHO ...
-  &RQVLGHUDQGR TXH VH GLVSRQH GH QXHYDV SUXHEDV GH QLYHOHV HOHYDGRV GH LQIHFFLyQ ULHVJR     HQ ORV JUXSRV GH SREO...
3LGH D OD &RPLVLyQ DO &RQVHMR TXH FXPSODQ VXV FRPSURPLVRV DXPHQWHQ VXV HVIXHU]RV   SRU DERUGDU HO 9,+ VLGD FRPR XQD S...
± UHVSHWDQGR ORV SULQFLSLRV GH FRQVHQWLPLHQWR LQIRUPDGR FRQILGHQFLDOLGDG       DVHVRUDPLHQWR HQ ODV SUXHEDV GHO 9,+ ...
GLVFULPLQDFLyQ HQ OD PHMRUD GHO DFFHVR D OD MXVWLFLD HQ ODV UHVSXHVWDV QDFLRQDOHV   9,+ VLGD   3LGH D OD &RPLVLyQ ...
YHKtFXOR GH OD DFWXDFLyQ FRQMXQWD GH OD &RPLVLyQ ORV (VWDGRV PLHPEURV HQ ORV FDPSRV     SULRULWDULRV HVWDEOHFLGRV  ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Resolución del Parlamento Europeo sobre un enfoque basado en los derechos en relación con la respuesta de la UE ante el VIH/SIDA

458 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Unterhaltung & Humor, Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Resolución del Parlamento Europeo sobre un enfoque basado en los derechos en relación con la respuesta de la UE ante el VIH/SIDA

 1. 1. 3$5/$0(172 (8523(2 RFXPHQWR GH VHVLyQ % 35238(67$ ( 5(62/8&,Ï1 WUDV XQD GHFODUDFLyQ GH OD 9LFHSUHVLGHQWD GH OD &RPLVLyQ $OWD 5HSUHVHQWDQWH GH OD 8QLyQ SDUD $VXQWRV ([WHULRUHV 3ROtWLFD GH 6HJXULGDG SUHVHQWDGD GH FRQIRUPLGDG FRQ HO DUWtFXOR DSDUWDGR GHO 5HJODPHQWR VREUH XQ HQIRTXH EDVDGR HQ ORV GHUHFKRV HQ UHODFLyQ FRQ OD UHVSXHVWD GH OD 8( DQWH HO 9,+ VLGD 9pURQLTXH H .HVHU 0LFKDHO &DVKPDQ 7KLMV %HUPDQ /LQGD 0F$YDQ HQ QRPEUH GHO *UXSR 6 5(? (6 GRF 3( Y(6 8QLGD HQ OD GLYHUVLGDG (6
 2. 2. % 5HVROXFLyQ GHO 3DUODPHQWR (XURSHR VREUH XQ HQIRTXH EDVDGR HQ ORV GHUHFKRV HQ UHODFLyQ FRQ OD UHVSXHVWD GH OD 8( DQWH HO 9,+ VLGD (O 3DUODPHQWR (XURSHR ± 9LVWD OD SUy[LPD ;9,,, &RQIHUHQFLD ,QWHUQDFLRQDO VREUH HO 6LGD ©HUHFKRV DTXt HUHFKRV DKRUDª TXH VH FHOHEUDUi HQ 9LHQD GHO DO GH MXOLR GH ± 9LVWD OD HFODUDFLyQ GH FRPSURPLVR HQ OD OXFKD FRQWUD HO 9,+ VLGD ©&ULVLV PXQGLDO ± $FFLyQ 0XQGLDOª DSUREDGD SRU OD $VDPEOHD *HQHUDO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV HO GH MXQLR GH GXUDQWH VX ž SHUtRGR H[WUDRUGLQDULR GH VHVLRQHV ± 9LVWDV OD UHXQLyQ GH DOWR QLYHO GHO SHUtRGR H[WUDRUGLQDULR GH VHVLRQHV GH OD $VDPEOHD *HQHUDO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV 81*$66 VREUH HO 9,+ VLGD GHO GH MXQLR GH OD GHFODUDFLyQ SROtWLFD DGRSWDGD HQ GLFKD UHXQLyQ ± 9LVWDV OD HFODUDFLyQ GH $EXMD GH GH DEULO GH VREUH HO 9,+ VLGD OD WXEHUFXORVLV RWUDV HQIHUPHGDGHV LQIHFFLRVDV UHODFLRQDGDV OD SRVLFLyQ FRP~Q GH ÈIULFD HQ OD UHXQLyQ GH DOWR QLYHO GH OD 81*$66 GH OD SHWLFLyQ GH XQD DFFLyQ DFHOHUDGD SDUD HO DFFHVR D VHUYLFLRV GH OXFKD FRQWUD HO 9,+ VLGD OD WXEHUFXORVLV HO SDOXGLVPR HQ ÈIULFD ILUPDGD HQ $EXMD HO GH PDR GH SRU OD 8QLyQ $IULFDQD ± 9LVWDV VXV 5HVROXFLRQHV GH GH MXOLR GH VREUH ©9,+ VLGD HV KRUD GH UHDFFLRQDUª GH GH DEULO GH VREUH OD OXFKD FRQWUD HO 9,+ VLGD HQ OD 8QLyQ (XURSHD ORV SDtVHV YHFLQRV GH GH QRYLHPEUH GH VREUH HO 9,+ VLGD LDJQyVWLFR WUDWDPLHQWR SUHFRFHV ± 9LVWDV ODV FRQFOXVLRQHV GHO &RQVHMR VREUH ORV SURJUHVRV UHDOL]DGRV HQ FXDQWR DO 3URJUDPD GH $FFLyQ (XURSHR SDUD FRPEDWLU HO 9,+ VLGD OD PDODULD OD WXEHUFXORVLV D WUDYpV GH OD DFWXDFLyQ H[WHULRU GH QRYLHPEUH GH ± 9LVWDV OD &RPXQLFDFLyQ GH OD &RPLVLyQ WLWXODGD ©/XFKD FRQWUD HO 9,+ VLGD HQ OD 8QLyQ (XURSHD ORV SDtVHV YHFLQRV ª OD HVWUDWHJLD SDUD OD OXFKD FRQWUD HO 9,+ VLGD HQ OD 8QLyQ (XURSHD ORV SDtVHV YHFLQRV HQ HO SHULRGR ± 9LVWR HO LQIRUPH GH GH 2186,$ VREUH OD HSLGHPLD PXQGLDO GH VLGD ± 9LVWR HO 0DUFR GH UHVXOWDGRV GH 2186,$ ± 9LVWR HO LQIRUPH GH GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV VREUH ORV 2EMHWLYRV GH HVDUUROOR GHO 0LOHQLR 3( Y 5(? (6 GRF(6
 3. 3. ± 9LVWD VX 5HVROXFLyQ GH GH MXQLR GH VREUH HO SURJUHVR KDFLD HO ORJUR GH ORV 2EMHWLYRV GH HVDUUROOR GHO 0LOHQLR UHYLVLyQ LQWHUPHGLD HQ SUHSDUDFLyQ GH OD UHXQLyQ GH DOWR QLYHO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV GH VHSWLHPEUH GH± 9LVWR HO DUWtFXOR DSDUWDGR GH VX 5HJODPHQWR$ &RQVLGHUDQGR TXH HO Q~PHUR GH SHUVRQDV FRQ 9,+ VLGD VLJXH DXPHQWDQGR VH HVWLPD HQ PLOORQHV GH SHUVRQDV HQ WRGR HO PXQGR FRQ PLOORQHV QXHYRV FDVRV GH SHUVRQDV LQIHFWDGDV HQ OR TXH HV HVSHFLDOPHQWH SUHRFXSDQWH% &RQVLGHUDQGR TXH HO 9,+ VLGD VLJXH VLHQGR XQD GH ODV SULQFLSDOHV FDXVDV GH PRUWDOLGDG FRQ GRV PLOORQHV GH IDOOHFLPLHQWRV HQ TXH VHJ~Q ODV SUHYLVLRQHV VHJXLUi VLHQGR XQD LPSRUWDQWH FDXVD GH PRUWDOLGDG SUHPDWXUD HQ HO PXQGR GXUDQWH ODV SUy[LPDV GpFDGDV& &RQVLGHUDQGR TXH D ILQDOHV GH VH HVWLPDED HQ FLQFR PLOORQHV HO Q~PHUR GH SHUVRQDV TXH UHFLEtDQ WHUDSLDV DQWLUUHWURYLUDOHV HQ SDtVHV GH UHQWD EDMD PHGLD OR TXH KD VXSXHVWR PXOWLSOLFDU SRU HVWH Q~PHUR HQ FLQFR DxRV DXPHQWR VLQ SUHFHGHQWHV HQ OD KLVWRULD GH OD VDOXG S~EOLFD &RQVLGHUDQGR TXH HO Q~PHUR GH QXHYDV LQIHFFLRQHV VLJXH VLHQGR VXSHULRU D OD H[SDQVLyQ GHO WUDWDPLHQWR TXH HQ VHJXtDQ VLQ UHFLELU WUDWDPLHQWR GRV WHUFLRV GH ODV SHUVRQDV TXH OR QHFHVLWDEDQ OR TXH VLJQLILFD TXH GLH] PLOORQHV GH HOODV QR WHQtDQ DFFHVR DO WUDWDPLHQWR HILFD] TXH UHTXHUtDQ( &RQVLGHUDQGR TXH HO ÈIULFD VXEVDKDULDQD VLJXH VLHQGR OD UHJLyQ PiV DIHFWDGD FRQ PLOORQHV GH SHUVRQDV FRQ 9,+ VLGD HO GH WRGDV ODV QXHYDV LQIHFFLRQHV GH 9,+ VLGD HQ) &RQVLGHUDQGR TXH H[LVWHQ SUXHEDV FRQYLQFHQWHV GH TXH OD SUHYHQFLyQ GHO 9,+ VLGD HV XQ LQVWUXPHQWR HILFD] SDUD UHGXFLU ODV QXHYDV LQIHFFLRQHV* &RQVLGHUDQGR TXH H[LVWH XQD LPSRUWDQWH ODJXQD HQ ORV SURJUDPDV SRU OR TXH VH UHILHUH D OD SDUWLFLSDFLyQ GH ODV SHUVRQDV FRQ 9,+ VLGD HQ ODV WDUHDV GH SUHYHQFLyQ+ &RQVLGHUDQGR TXH ODV PXMHUHV ODV QLxDV VLJXHQ UHVXOWDQGR DIHFWDGDV GHVSURSRUFLRQDGDPHQWH SRU HO 9,+ VLGD FRQ DSUR[LPDGDPHQWH HO GH ODV LQIHFFLRQHV HQ HO ÈIULFD VXEVDKDULDQD TXH HO 9,+ VLGD VLJXH VLHQGR OD FDXVD SULQFLSDO GH PRUWDOLGDG HQIHUPHGDG HQ ODV PXMHUHV HQ HGDG UHSURGXFWLYD, FRQVLGHUDQGR TXH ODV SRVLELOLGDGHV DFWXDOHV GH SUHYHQFLyQ GHO 9,+ QR VRQ VXILFLHQWHV SDUD SURWHJHU D ODV PXMHUHV TXH PpWRGRV GH SUHYHQFLyQ FRPR ORV SUHVHUYDWLYRV OD DEVWLQHQFLD QR VRQ SRVLELOLGDGHV UHDOLVWDV SDUD PXFKDV PXMHUHV HVSHFLDOPHQWH ODV FDVDGDV ODV TXH GHVHDQ WHQHU KLMRV R ODV TXH FRUUHQ ULHVJR GH VXIULU YLROHQFLD VH[XDO FRQVLGHUDQGR TXH PHGLDQWH YDFXQDV R PLFURELFLGDV VHJXURV HILFDFHV VH SRGUtDQ SURSRUFLRQDU D ODV PXMHUHV QXHYRV LQVWUXPHQWRV SDUD TXH VH SURWHJLHUDQ GHO 9,+ VLQ OLPLWDU VXV SRVLELOLGDGHV GH WHQHU KLMRV5(? (6 GRF 3( Y (6
 4. 4. - &RQVLGHUDQGR TXH VH GLVSRQH GH QXHYDV SUXHEDV GH QLYHOHV HOHYDGRV GH LQIHFFLyQ ULHVJR HQ ORV JUXSRV GH SREODFLyQ FODYH LQFOXLGRV ORV SURIHVLRQDOHV GHO VH[R ORV KRPEUHV TXH PDQWLHQHQ UHODFLRQHV VH[XDOHV FRQ KRPEUHV ORV SUHVRV ORV FRQVXPLGRUHV GH GURJDV SRU YtD LQWUDYHQRVD ODV SREODFLRQHV PLJUDQWHV ORV UHIXJLDGRV ORV WUDEDMDGRUHV PyYLOHV GH FDVL WRGDV OD UHJLRQHV WDPELpQ HQ SDtVHV FRQ HSLGHPLDV JHQHUDOL]DGDV TXH SRU OR FRP~Q QR VH FRQFHGH SULRULGDG QL ILQDQFLDFLyQ D SURJUDPDV GH SUHYHQFLyQ GHO 9,+ VLGD GLULJLGRV D HVWRV JUXSRV GH SREODFLyQ . &RQVLGHUDQGR TXH GHELGR DO HVWLJPD TXH OOHYD FRQVLJR HO 9,+ VLGD XQ GH ODV SHUVRQDV LQIHFWDGDV FRQ HO 9,+ VLGD QR VRQ FRQVFLHQWHV GH VX FRQGLFLyQ TXH ORV HVWXGLRV PXHVWUDQ TXH ODV LQIHFFLRQHV VLQ GLDJQRVWLFDU IDFLOLWDQ OD FRQWLQXD WUDQVPLVLyQ GHO 9,+ VLGD DXPHQWDQ ODV SUREDELOLGDGHV GH XQD PXHUWH WHPSUDQD GH ODV SHUVRQDV FRQ 9,+ VLGD / &RQVLGHUDQGR TXH HO FRPSRUWDPLHQWR KRPRVH[XDO VLJXH HVWDQGR PX HVWLJPDWL]DGR PX HVSHFLDOPHQWH HQ HO ÈIULFD VXEVDKDULDQD GRQGH SDtVHV FRQVLGHUDQ GHOLWR OD DFWLYLGDG KRPRVH[XDO HQWUH DGXOWRV FRQ FRQVHQWLPLHQWR PXWXR FXDWUR OD FDVWLJDQ FRQ OD SHQD GH PXHUWH RWURV SUHYpQ SHQDV GH PiV GH GLH] DxRV GH FiUFHO TXH HVWD HVWLJPDWL]DFLyQ LPSLGH HO WUDEDMR GH SUHYHQFLyQ GHO 9,+ VLGD 0 &RQVLGHUDQGR TXH HO FDUiFWHU GHOLFWLYR GHO FRQVXPR GH GURJDV LOtFLWDV HQ PXFKRV SDtVHV LPSLGH D ORV FRQVXPLGRUHV DFFHGHU D OD SUHYHQFLyQ WUDWDPLHQWR DWHQFLyQ DSRR HQ PDWHULD GH 9,+ VLGD IDFLOLWD OD WUDQVPLVLyQ GHO 9,+ VLGD GHULYDGD GHO FRQVXPR GH GURJDV SRU YtD LQWUDYHQRVD 1 &RQVLGHUDQGR TXH SDtVHV D~Q FRQILUPDQ WHQHU OHHV SROtWLFDV TXH REVWDFXOL]DQ GH PRGR FRQVLGHUDEOH XQD UHVSXHVWD HILFD] DO 9,+ VLGD 2 &RQVLGHUDQGR TXH VH HVWLPD HQ PLOORQHV HO Q~PHUR GH QLxRV TXH HQ SHUGLHURQ DO PHQRV D XQR GH VXV SDGUHV SRU FDXVD GHO 9,+ VLGD TXH OD JUDQ PDRUtD GH HVWRV QLxRV YLYHQ HQ HO ÈIULFD VXEVDKDULDQD TXH FRQ IUHFXHQFLD VRQ HVWLJPDWL]DGRV GLVFULPLQDGRV SXHGHQ YHUVH SULYDGRV GH DFFHVR D VHUYLFLRV EiVLFRV FRPR OD HGXFDFLyQ R HO DORMDPLHQWR OR TXH DXPHQWD DO PLVPR WLHPSR VX YXOQHUDELOLGDG D OD LQIHFFLyQ GHO 9,+ VLGD 3 &RQVLGHUDQGR TXH QR VH KD SUHVWDGR VXILFLHQWH DWHQFLyQ D OD UHODFLyQ HQWUH HO 9,+ VLGD OD GLVFDSDFLGDG DXQTXH H[LVWHQ GLVFDSDFLWDGRV HQ WRGRV ORV JUXSRV GH SREODFLyQ FODYH FRQ PDRU ULHVJR GH H[SRVLFLyQ DO 9,+ VLGD 4 &RQVLGHUDQGR TXH XQ HQIRTXH SDUD GDU UHVSXHVWD DO 9,+ VLGD TXH VH EDVH HQ ORV GHUHFKRV HV IXQGDPHQWDO SDUD FRQWULEXLU DO ILQ GH OD HSLGHPLD /RV ©JUXSRV GH SREODFLyQ FODYHª VRQ DTXHOORV FRQ XQ PDRU ULHVJR GH UHVXOWDU LQIHFWDGRV FRQ HO 9,+ TXH WLHQHQ XQ SDSHO SULQFLSDO HQ OD H[SDQVLyQ GHO 9,+ FXD SDUWLFLSDFLyQ HV FUXFLDO SDUD GDU XQD UHVSXHVWD HILFD] GXUDGHUD DO 9,+ /RV JUXSRV GH SREODFLyQ FODYH YDUtDQ GH XQ FRQWH[WR JHRJUiILFR D RWUR SHUR LQFOXHQ JUXSRV TXH VRQ YXOQHUDEOHV HVWiQ PDUJLQDOL]DGRV FRPR ODV SHUVRQDV FRQ 9,+ VXV SDUHMDV IDPLOLDV ODV SHUVRQDV TXH FRPSUDQ R YHQGHQ VH[R ORV KRPEUHV TXH PDQWLHQHQ UHODFLRQHV VH[XDOHV FRQ KRPEUHV ORV FRQVXPLGRUHV GH GURJDV ORV KXpUIDQRV RWURV QLxRV YXOQHUDEOHV ORV PLJUDQWHV GHVSOD]DGRV ORV SUHVRV 3( Y 5(? (6 GRF(6
 5. 5. 3LGH D OD &RPLVLyQ DO &RQVHMR TXH FXPSODQ VXV FRPSURPLVRV DXPHQWHQ VXV HVIXHU]RV SRU DERUGDU HO 9,+ VLGD FRPR XQD SULRULGDG PXQGLDO GH VDOXG S~EOLFD GDQGR D ORV GHUHFKRV KXPDQRV XQ OXJDU FHQWUDO HQ OD SUHYHQFLyQ HO WUDWDPLHQWR OD DWHQFLyQ HO DSRR HQ PDWHULD GH 9,+ VLGD WDPELpQ HQ OD FRRSHUDFLyQ GH OD 8( SDUD HO GHVDUUROOR 3LGH D OD &RPLVLyQ DO &RQVHMR TXH SURPXHYDQ ORV HVIXHU]RV HQ IDYRU GH OD GHVSHQDOL]DFLyQ GH OD WUDQVPLVLyQ OD H[SRVLFLyQ DO 9,+ VLGD HQWUH RWURV PHGLRV IRPHQWDQGR HO UHFRQRFLPLHQWR GHO 9,+ VLGD FRPR GLVFDSDFLGDG SRU OR TXH VH UHILHUH D OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH IXWXUD HQ PDWHULD GH QR GLVFULPLQDFLyQ 3LGH D OD &RPLVLyQ DO &RQVHMR TXH SURPXHYDQ PHMRUHV SROtWLFDV SUiFWLFDV HQ HO GLiORJR SROtWLFR D HVFDOD PXQGLDO FRQ SDtVHV FRQFUHWRV HQ UHODFLyQ FRQ ODV UHVSXHVWDV DO 9,+ VLGD EDVDGDV HQ ORV GHUHFKRV ± JDUDQWL]DQGR OD SURPRFLyQ OD SURWHFFLyQ HO UHVSHWR GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV GH ODV SHUVRQDV FRQ 9,+ VLGD RWURV JUXSRV GH SREODFLyQ FODYH ± DSRDQGR OD UHYLVLyQ OD PRGLILFDFLyQ GH ORV DFWRV OHJLVODWLYRV TXH RSRQJDQ REVWiFXORV D XQRV SURJUDPDV VHUYLFLRV FRQWUD HO 9,+ VLGD HILFDFHV EDVDGRV HQ SUXHEDV GHVWLQDGRV HVSHFLDOPHQWH D ORV JUXSRV GH SREODFLyQ FODYH ± DWULEXHQGR XQD LPSRUWDQFLD FDSLWDO D ORV GHUHFKRV KXPDQRV HQ ODV GHFLVLRQHV GH ILQDQFLDFLyQ GH UHVSXHVWDV DO 9,+ VLGD GHQWUR IXHUD GH OD 8QLyQ (XURSHD ± KDFLHQGR XQD SURJUDPDFLyQ HQ PDWHULD GH 9,+ VLGD GLULJLGD D ODV SHUVRQDV FRQ 9,+ VLGD RWURV JUXSRV GH SREODFLyQ FODYH GHVWLQDGD D FDSDFLWDU D ODV SHUVRQDV D ODV FRPXQLGDGHV SDUD TXH UHVSRQGDQ DO 9,+ VLGD UHGXFLU HO ULHVJR OD YXOQHUDELOLGDG IUHQWH D OD LQIHFFLyQ FRQ HO 9,+ VLGD PLWLJDU ODV UHSHUFXVLRQHV QHJDWLYDV GHO 9,+ VLGD ± IDFLOLWDQGR SURPRYLHQGR OD SDUWLFLSDFLyQ VLJQLILFDWLYD GH ORV JUXSRV GH SREODFLyQ FODYH HQ OD FRQFHSFLyQ DSOLFDFLyQ VHJXLPLHQWR HYDOXDFLyQ GH ORV SURJUDPDV GH SUHYHQFLyQ WUDWDPLHQWR DWHQFLyQ DSRR HQ PDWHULD GH 9,+ VLGD ± IDFLOLWDQGR HO DFFHVR XQLYHUVDO D OD DWHQFLyQ VDQLWDULD SRU OR TXH VH UHILHUH WDQWR D OD SUHYHQFLyQ WUDWDPLHQWR DWHQFLyQ DSRR HQ PDWHULD GH 9,+ VLGD FRPR D ORV VHUYLFLRV PpGLFRV QR UHODFLRQDGRV FRQ HO 9,+ VLGD ± IDFLOLWDQGR HO DFFHVR D OD HGXFDFLyQ HO HPSOHR GH ODV SHUVRQDV FRQ 9,+ VLGD RWURV JUXSRV GH SREODFLyQ FODYH ± YHODQGR SRU TXH HQ HO IXWXUR HO VHJXLPLHQWR GHO SURJUHVR HQ OD OXFKD FRQWUD HO 9,+ VLGD LQFOXD LQGLFDGRUHV TXH VH UHILHUDQ GLUHFWDPHQWH D FXHVWLRQHV GH GHUHFKRV KXPDQRV UHODWLYDV DO 9,+ VLGD ODV HYDO~HQ 6HJ~Q HO ,QIRUPH GH SROtWLFD GH 2186,$ 318 3HQDOL]DFLyQ GH OD WUDQVPLVLyQ GHO 9,+ ORV JRELHUQRVGHEHQ UHVWULQJLU OD SHQDOL]DFLyQ D ORV FDVRV GH WUDQVPLVLyQ LQWHQFLRQDGD HV GHFLU FXDQGR XQD SHUVRQD TXHFRQRFH VX FRQGLFLyQ GH VHURSRVLWLYR SRU 9,+ DFW~D FRQ OD LQWHQFLyQ GH WUDQVPLWLUOR HIHFWLYDPHQWH OR WUDQVPLWH5(? (6 GRF 3( Y (6
 6. 6. ± UHVSHWDQGR ORV SULQFLSLRV GH FRQVHQWLPLHQWR LQIRUPDGR FRQILGHQFLDOLGDG DVHVRUDPLHQWR HQ ODV SUXHEDV GHO 9,+ VLGD RWURV VHUYLFLRV UHODFLRQDGRV FRQ HO 9,+ VLGD ± FRPEDWLHQGR OD HVWLJPDWL]DFLyQ OD GLVFULPLQDFLyQ GH ODV SHUVRQDV FRQ 9,+ VLGD RWURV JUXSRV GH SREODFLyQ FODYH SURWHJLHQGR VXV GHUHFKRV D VHJXULGDG SURWHFFLyQ IUHQWH D PDORV WUDWRV YLROHQFLD ± SURPRYLHQGR IDFLOLWDQGR XQD PDRU SDUWLFLSDFLyQ GH ODV SHUVRQDV FRQ 9,+ VLGD RWURV JUXSRV GH SREODFLyQ FODYH HQ ODV UHVSXHVWDV DQWH HO 9,+ VLGD ± IDFLOLWDQGR LQIRUPDFLyQ VREUH OD HQIHUPHGDG FRQ REMHWLYLGDG VLQ MXLFLRV GH YDORU ± SURSRUFLRQDQGR D OD SREODFLyQ IDFXOWDGHV FDSDFLWDFLRQHV FRQRFLPLHQWRV UHFXUVRV TXH OHV SHUPLWDQ SURWHJHUVH SDUD QR FRQWUDHU HO 9,+ VLGD 3LGH D OD &RPLVLyQ (XURSHD D ORV (VWDGRV PLHPEURV TXH DWLHQGDQ D ODV QHFHVLGDGHV GH ODV PXMHUHV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ WUDWDPLHQWR DVLVWHQFLD HQ UHODFLyQ FRQ HO 9,+ VLGD FRPR PHGLGD HVHQFLDO SDUD LQYHUWLU OD WHQGHQFLD GH OD HSLGHPLD HQ SDUWLFXODU DPSOLDQGR HO DFFHVR D SURJUDPDV GH VDOXG VH[XDO UHSURGXFWLYD TXH LQWHJUHQ SOHQDPHQWH SUXHEDV GH 9,+ VLGD VHUYLFLRV GH DVHVRUDPLHQWR SUHYHQFLyQ FRUULJLHQGR ORV IDFWRUHV VRFLRHFRQyPLFRV VXEDFHQWHV TXH FRQWULEXHQ D TXH ODV PXMHUHV HVWpQ PiV H[SXHVWDV DO ULHVJR GH FRQWUDHU HO 9,+ VLGD FRPR OD GHVLJXDOGDG GH JpQHUR OD SREUH]D OD IDOWD GH RSRUWXQLGDGHV HFRQyPLFDV HGXFDWLYDV OD IDOWD GH SURWHFFLyQ MXUtGLFD GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV 3LGH D OD 8QLyQ (XURSHD D ORV (VWDGRV PLHPEURV TXH IDFLOLWHQ XQD ILQDQFLDFLyQ HTXLWDWLYD IOH[LEOH DO GHVDUUROOR GH QXHYDV WHFQRORJtDV SUHYHQWLYDV FRPR YDFXQDV PLFURELFLGDV 3LGH D OD &RPLVLyQ (XURSHD D ORV (VWDGRV PLHPEURV TXH DWLHQGDQ D ODV QHFHVLGDGHV GH QLxRV MyYHQHV GH SUHYHQFLyQ WUDWDPLHQWR DWHQFLyQ DSRR HQ PDWHULD GH 9,+ VLGD YHOHQ SRU VX DFFHVR D VHUYLFLRV UHODFLRQDGRV FRQ HO 9,+ VLGD HQ SDUWLFXODU HO GLDJQyVWLFR SUHFR] LQIDQWLO XQRV PHGLFDPHQWRV DQWLUUHWURYLUDOHV DGHFXDGRV DVHTXLEOHV DSRR SVLFRVRFLDO SURWHFFLyQ VRFLDO SURWHFFLyQ MXUtGLFD 3LGH D OD &RPLVLyQ D ORV (VWDGRV PLHPEURV TXH DSRHQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH GLVFDSDFLWDGRV HQ OD UHVSXHVWD DO 9,+ VLGD TXH VXV GHUHFKRV KXPDQRV VH LQFRUSRUHQ D ODV SROtWLFDV SODQHV HVWUDWpJLFRV QDFLRQDOHV HQ PDWHULD GH 9,+ VLGD SDUD JDUDQWL]DU VX DFFHVR D VHUYLFLRV HQ HVWH iPELWR TXH VH DGHFXHQ D VXV QHFHVLGDG VHDQ LJXDOHV D ORV GLULJLGRV D RWUDV FRPXQLGDGHV 3LGH D OD &RPLVLyQ D ORV (VWDGRV PLHPEURV TXH DSRHQ ORV SURJUDPDV GH UHGXFFLyQ GH GDxRV GLULJLGRV D SUHVRV FRQVXPLGRUHV GH GURJDV SRU YtD LQWUDYHQRVD 6ROLFLWD D OD &RPLVLyQ TXH DSRH D ORV JRELHUQRV QDFLRQDOHV H LPSOLTXH D OD VRFLHGDG FLYLO HQ OD VROXFLyQ GH OD EDMD FREHUWXUD GH ORV SURJUDPDV SDUD UHGXFLU OD HVWLJPDWL]DFLyQ OD 3( Y 5(? (6 GRF(6
 7. 7. GLVFULPLQDFLyQ HQ OD PHMRUD GHO DFFHVR D OD MXVWLFLD HQ ODV UHVSXHVWDV QDFLRQDOHV 9,+ VLGD 3LGH D OD &RPLVLyQ DO &RQVHMR TXH FRODERUHQ FRQ 2186,$ RWURV LQWHUORFXWRUHV SDUD PHMRUDU ORV LQGLFDGRUHV TXH VLUYHQ SDUD PHGLU ORV SURJUHVRV D QLYHO PXQGLDO QDFLRQDO GH SURJUDPD HQ OD UHGXFFLyQ GH OD HVWLJPDWL]DFLyQ OD GLVFULPLQDFLyQ UHODFLRQDGDV FRQ HO 9,+ VLGD LQFOXLGRV ORV LQGLFDGRUHV HVSHFtILFRV XWLOL]DGRV SDUD ORV JUXSRV GH SREODFLyQ FODYH 3LGH D OD &RPLVLyQ DO &RQVHMR TXH DSRHQ HO WUDEDMR GH OD UHFLHQWHPHQWH FRQVWLWXLGD &RPLVLyQ *OREDO VREUH 9,+ HUHFKR SDUD YHODU SRU XQD UHVSXHVWD PiV HILFD] GH ODV DFWLYLGDGHV OHJLVODWLYDV DQWH HO 9,+ VLGD 3LGH D OD &RPLVLyQ DO &RQVHMR TXH LQVWHQ D OD $JHQFLD (XURSHD GH HUHFKRV )XQGDPHQWDOHV D TXH FRQWLQ~H UHFRSLODQGR HOHPHQWRV UHIHUHQWHV D OD VLWXDFLyQ GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV GH ODV SHUVRQDV FRQ 9,+ VLGD RWURV JUXSRV GH SREODFLyQ FODYH HQ (XURSD WHQLHQGR HVSHFLDOPHQWH HQ FXHQWD VX YXOQHUDELOLGDG DQWH OD GLVFULPLQDFLyQ P~OWLSOH H LQWHUVHFFLRQDO 3LGH D ORV (VWDGRV PLHPEURV D OD &RPLVLyQ TXH DVLJQHQ DO PHQRV XQ GH WRGR HO JDVWR HQ GHVDUUROOR D OD VDQLGDG HGXFDFLyQ EiVLFDV DXPHQWHQ VX FRQWULEXFLyQ DO )RQGR 0XQGLDO SDUD OD OXFKD FRQWUD HO VLGD OD WXEHUFXORVLV OD PDODULD H LQFUHPHQWHQ VX ILQDQFLDFLyQ GH RWURV SURJUDPDV GHVWLQDGRV D UHIRU]DU ORV VLVWHPDV VDQLWDULRV FRPXQLWDULRV 3LGH D WRGRV ORV (VWDGRV PLHPEURV D OD &RPLVLyQ TXH LQYLHUWDQ HO SUHRFXSDQWH GHFOLYH GH OD ILQDQFLDFLyQ SDUD OD DWHQFLyQ ORV GHUHFKRV GH VDOXG VH[XDO UHSURGXFWLYD HQ ORV SDtVHV HQ GHVDUUROOR DSRHQ SROtWLFDV GH WUDWDPLHQWR GH ODV LQIHFFLRQHV GH WUDQVPLVLyQ VH[XDO HO VXPLQLVWUR GH PDWHULDO GH VDOXG UHSURGXFWLYD FRPR PHGLFDPHQWRV TXH SXHGHQ VDOYDU YLGDV FRQWUDFHSWLYRV LQFOXLGRV ORV SUHVHUYDWLYRV 3LGH D OD 8( TXH VLJD DFWXDQGR PHGLDQWH XQD FRPELQDFLyQ GH LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV D HVFDOD PXQGLDO QDFLRQDO DGHPiV GH DSRR SUHVXSXHVWDULR D WUDYpV GH RUJDQL]DFLRQHV PHFDQLVPRV SHUWLQHQWHV TXH KDDQ GHPRVWUDGR VX HILFDFLD HQ DERUGDU OD GLPHQVLyQ GH GHUHFKRV KXPDQRV GHO 9,+ VLGD HQ HVSHFLDO ODV RUJDQL]DFLRQHV GH OD VRFLHGDG FLYLO ODV EDVDGDV HQ ODV FRPXQLGDGHV 6DOXGD OD DGRSFLyQ GHO 0DQXDO SDUD SURPRYHU SURWHJHU HO GLVIUXWH GH WRGRV ORV GHUHFKRV KXPDQRV SRU SDUWH GH ODV SHUVRQDV OHVELDQDV JDV ELVH[XDOHV WUDQVJpQHUR SRU HO *UXSR ©HUHFKRV +XPDQRVª GHO &RQVHMR SLGH DO &RQVHMR D OD &RPLVLyQ TXH DSOLTXHQ VXV UHFRPHQGDFLRQHV 3LGH D OD &RPLVLyQ D ORV (VWDGRV PLHPEURV TXH UHLWHUHQ VX DSRR DO DSDUWDGR GH ODV &RQFOXVLRQHV GHO &RQVHMR VREUH HO 3URJUDPD GH DFFLyQ GH QRYLHPEUH GH SRU HO TXH HO &RQVHMR LQYLWD D OD &RPLVLyQ D TXH HPSUHQGD XQD DPSOLD FRQVXOWD FRQ ORV (VWDGRV PLHPEURV RWURV LQWHUHVDGRV FRQ YLVWDV D OD SUHSDUDFLyQ GH XQ 3URJUDPD GH DFFLyQ HXURSHR SDUD FRPEDWLU HO 9,+ VLGD OD PDODULD OD WXEHUFXORVLV D WUDYpV GH OD DFWXDFLyQ H[WHULRU TXH DSRHQ GHFLGLGDPHQWH OD FUHDFLyQ GH HTXLSRV GH DFWXDFLyQ GH OD 8( FRPR5(? (6 GRF 3( Y (6
 8. 8. YHKtFXOR GH OD DFWXDFLyQ FRQMXQWD GH OD &RPLVLyQ ORV (VWDGRV PLHPEURV HQ ORV FDPSRV SULRULWDULRV HVWDEOHFLGRV (QFDUJD D VX 3UHVLGHQWH TXH WUDQVPLWD OD SUHVHQWH 5HVROXFLyQ DO &RQVHMR D OD &RPLVLyQ D ORV 3DUODPHQWRV GH ORV (VWDGRV PLHPEURV DO 6HFUHWDULR *HQHUDO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV DO 3URJUDPD FRQMXQWR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV VREUH HO 9,+ VLGD D OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG D ORV RUJDQL]DGRUHV GH OD ;9,,, &RQIHUHQFLD ,QWHUQDFLRQDO VREUH HO 6LGD 3( Y 5(? (6 GRF(6

×