Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615

Herunterladen, um offline zu lesen

Vaikuttavuusinvestointiin ja yhteiskunnalliseen rahoitukseen kuuluva Social Impact Bond on Suomessakin herättänyt kiinnostusta. UUSIA Network kehittää SIB-rahoitus- ja liiketoimintamalleja sekä tekee niihin liittyviä vaikutusten arviointeja.

Vaikuttavuusinvestointiin ja yhteiskunnalliseen rahoitukseen kuuluva Social Impact Bond on Suomessakin herättänyt kiinnostusta. UUSIA Network kehittää SIB-rahoitus- ja liiketoimintamalleja sekä tekee niihin liittyviä vaikutusten arviointeja.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615 (20)

Anzeige

Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615

 1. 1.     Social  Impact  Bond     Kesäkuu  2015   Anne  Bland   UUSIA  Network  
 2. 2.          Arvioin?   Markkinat     Liiketoiminta-­‐ mallit   Rahoitus   Ø  Evaluoiva  ja  kehiGävä   arvioin?   Ø  MiGarit  ja   menetelmät   Ø  VaikuGavuusvies?ntä     Ø  VaikuGavuusinvestoin?   Ø  Instrumen?t  ja  prosessit   Ø  Yhteiskunnallisen  tavoiGeen   arvostaminen     Ø  TavoiGeena  kestävät   markkinat   Ø  Julkisen  sektorin   hankintaosaaminen   Ø  Tulosperusteiset   toimintamallit     Ø  Kilpailukyvyn   rakentaminen   Ø  Kilpailuetujen   kirkastaminen   Ø  Juridiset  muodot,   omistajuus-­‐  ja   hallintomallit   Ø  Johtajuus   Koulutus,  neuvonta  ja  poli?ikkatoimet   Yhteiskunnallisia  vaikutuksia  tuo/ava  ekosysteemi  
 3. 3.        Yhteiskunnallinen  sijoiGaminen…                Sosiaalinen  investoin?…           VaikuGavuusinvestoin?…     Sosiaalinen  vaikuGavuussijoiGaminen…       Rahoitus        
 4. 4. Social  Impact  Bondin  perusmalli     Vaikutusten   tuo/aja:   yhteiskunnallinen   organisaa?o   (yhteiskunnalli-­‐ nen  yritys  tai   järjestö)   Vaikutusten   rahoi/aja:   yksityinen  ja/ tai  julkinen     Tulokset:   vaikutukset,     sosiaaliset   innovaa?ot  ja   taloudelliset   säästöt   Vaikutusten   ostaja/ maksaja:   julkinen  sektori   ”Täydentävyysperiaate”   Peruspalvelun  sijasta  SIB  sopii     seuraavaan  kahteen  funk?oon:     1.  PalveluinnovaaCo   •  Uusien  julkisten  palvelujen   tuoGaminen,  joita  muuten  ei   järjesteGäisi     2.  Skaalautuminen   •  Palvelujen  laajentaminen  uusille   maan?eteellisille  alueille,  jota   muuten  ei  tapahtuisi   Lisäksi  uusien  rakenteiden  ja   järjestelmien  rakentaminen          
 5. 5.         Tilaaja   TuoGamisesta   vastaava  taho     SijoiGajat   Social  Impact  Bondin  perusrakenne   Maksu   perustuu   mitaGavis-­‐ sa  oleviin   tuloksiin   Taloudellinen   tuoGo  riippuu   mitaGavissa   olevista  tuloksista  Palvelun-­‐ tuoGaja(t)   Kohderyhmä   Lähde:  Center  for  Social  Impact   Bond,  käännös  Anne  Bland  UUSIA   Network   Paremmat  tulokset   kohderyhmässä  ja   yhteiskunnassa  
 6. 6.           •  LinkiGää  julkinen  rahoitus  suoriGeiden  sijasta   tulostavoiGeisiin   •  Tarjota  käyGöpääomaa  vaikutuksia  luoville   yhteiskunnallisille  organisaa?oille  kuten   järjestöille  ja  yhteiskunnallisille  yrityksille   •  Rakentaa  monimuotoiset  palvelumarkkinat,   jotka  pistävät  kuntalaisten  tarpeet  etusijalle   •  RahoiGaa  ennaltaehkäiseviä  palveluja   •  Vahvistaa  palvelujen  tuloksellisuuGa,  ml.   vaikutusten  arvioin?a  siitä  mikä  todella  toimii       SIB:n  tavoi/eet    
 7. 7.   Mitä  palvelunkäyGäjän  elämässä  muuGuu  palvelun   johdosta?  =  vaiku/avuus;  vaikutukset   SIB:n  peruslogiikka:   •  Posi?ivisen  muutoksen  aikaansaaminen  eniten  apua   tarvitsevien  elämässä     •  EeZnen  sijoiGamismahdollisuus,  jossa  sekä   sosiaalisen  eGä  taloudellisen  tuoton  poten?a     •  Yhteiskunnallisten  organisaa?oiden   rahoitusmekanismi     Konsep?n  kehiGäjä  Geoff  Mulgan,  The  Young  Founda?on   (nyk.  Nesta),  Sir  Ronald  Cohen  tehnyt  tunnetuksi   Vaiku/avuuden  arvoteoria  perustuu  muutoksen   teoriaan  (Theory  of  Change)      
 8. 8.         •  Britanniassa  yli  30  ja  maailmalla  toistakymmentä   •  Inspiraa?on  leviää  globaalis?  –  hypen  vaara?   •  Britannian  hallituksen  tavoiGeena  kasvaGaa  SIB-­‐ sektoria;  poli?ikkatoimena  mm.  verohelpotus   sijoiGajille  (Social  Investment  Tax  Relief)   •  Elokuuhun  2014  mennessä  SIBeihin  sijoiteGu  yli   sata  miljoonaa  euroa,  muGa  arvio  tälle  vuodelle   on  jo  viisinkertainen     Nopeas?  kasvava  sektori  
 9. 9. Miksi  SIB?               Maksaja/ostaja:   KuntaClaaja     Maksaja/ostaja:   ValCo   Kela   Sijoi/aja:   ValCo   Yksityinen  henkilö   SääCö   Eläke-­‐  ja   vakuutusyhCöt   Pääomasijoi/aja   Palveluntuo/aja:   Yhteiskunnallinen   organisaaCo  kuten   järjestö  tai   yhteiskunnallinen   yritys   Palvelunkäy/äjä   Ohjaa  ?laamaan   suoriGeiden  sijasta   tuloksia;  ei  osteta   ”sikaa  säkissä”   Työväline   pitkäaikaisten   strategisten   tavoiGeiden   toteutumiselle   Taloudellinen   tuoGo  palvelun   saadessa  tuloksia   aikaan   Uusien  palvelu-­‐ innovaa?oiden,   järjestelmien  ja   rakenteiden  väline   Saa  palvelua,  jota   muuten  ei  saisi   Uusien   palveluinnovaa?oi-­‐ den  kokeilu  pienellä   tai  olemaGomalla   riskillä   Taloudelliset   säästöt  ennalta-­‐ ehkäisyn  ja   parempien  tulosten   johdosta   Sosiaalinen  tuoGo;     raha  poikii  myös   yhteiskunnallista   hyvää   Mahdollisuus   skaalata  jo   olemassa  oleva   palveluinnovaa?o   uusille  alueille   Asiakaskeskeisyys:   palvelu  keskiGyy   muuGamaan   kuntalaisen  elämää   paremmaksi   Todennetut   tulostavoiGeet  ja   vaikuGavuuden   arvioin?   TulostavoiGeet  ja   vaikutukset   ohjaavat   yhteistyöhön  ja   purkaa  siiloja     EeZnen  vaihtoehto   perinteisille   sijoituskohteille   Kilpailuetu     vaikutusten   todentamisen   myötä   Tarpeiden  mukaista   tukea,  hoitoa  ja   hoivaa  
 10. 10.         • Kun?en  hankinnat  suorite-­‐  ei  tulosperusteisia   • Hankintalainsäädäntö  mahdollistaa  uudet  mallit  Hankinnat   • VaikuGavuusvies?ntä  julkisuuteen,  poliiZseen  kenGään  ja   palvelunkäyGäjille   • Yhteinen  kieli   • Tarinallisuus       Vies?ntä   • TuoGo  perustuu  todenneGuihin  tuloksiin,  jolloin  vaikutusten   arvioin?  oleellista   • Kerrannaisvaikutusten  ymmärtäminen  näyGää  säästöt   Arvioin?   • PalveluntuoGajien  investoin?-­‐  ja  innovoin?valmius   • Kuka  tuoGaa  vaikutuksia  luoteGavimmin?   • Muutosjohtaminen  kehiGyvässä  konteks?ssa   Valmius   • Taloudellinen  ja  yhteiskunnallinen  tuoGo   • Kärsivälliset  sijoiGajat   • PalveluntuoGajan  vaikutushistoria     Riski  vs.  tuoGo   Haasteet  
 11. 11. •  Sitran  vaikuGavuusinvestoinnin  avainalue     •  YksiGäiset  pilo?t  ja  kokeilut   •  Laajemman  sektorin  kehiGäminen   •  Sektoriverkostot:  rahoiGajat,  tuoGajat,   kun?en  hankintayksiköt   •  Tukipalvelut:  juridiikka,  vaikutusten  arvioin?,   koulutus  ja  neuvonta,  tutkimus  &   kehiGäminen   Mitä  seuraavaksi?  
 12. 12.       Anne  Bland   040  -­‐  852  5656     anne.bland@uusianetwork.fi    

×