1HZ /LIH
  
              
        
 RULQWKLDQV 
7KHUHIRUH LI DQRQH LV LQ KULVW
KH LV D QHZ FUHDWLRQ...
,Q KULVW WKH ZRUG ,I LV D
 FKRLFH EHWZHHQ HV RU
  QR
7KH 2OG +DV *RQH
               
           
  
7KHUH DUH JRRG DQG EDG WKLQJV KDSSHQHG
LQ RXU OLY...
%DG ROG WKLQJV
     
   5HMHFWLRQ FDXVHV LQVHFXULW
                    
           ...
%DG ROG WKLQJV
          +XUW E ZRUGV
    
            
     

3URYHUEV 
7KH WRQJXH KDV WKH S...
%DG ROG WKLQJV
         +XUW E ZRUGV
    


3URYHUEV 
7KH WRQJXH WKDW EULQJV KHDOLQJ LV D
WUHH RI OLIH EXW D G...
%DG ROG WKLQJV

            7UDXPD
   

    

 3VDOP 
+RZ VXGGHQO DUH WKH GHVWURHG
 FRPSOHWHO VZHSW DZD...
%DG ROG WKLQJV
   $GGLFWLRQ
 

6PRNLQJ JDPEOLQJ GUXJV
 DOFRKRO RQOLQH JDPLQJDGXOWHU
 PDVVDJH VHULHV GUDPD
%DG ROG WKLQJV


 ([SHFWDWLRQ
'LVDSSRLQWPHQW
%DG ROG WKLQJV
 
 +DWUHG   KXUWV EHWZHHQ UHODWLRQVKLSV
      
              
            ...
%DG ROG WKLQJV
  
          
                 
                

0DWWKHZ 
)RU L...
%DG ROG WKLQJV
  
                
            

0DWWKHZ 
 7KLV LV KRZ P KHDYHQO )DWKHU
ZLOO...
%DG ROG WKLQJV
             ,GRODWU DQG 6LQV
  
                       
       ...
+RO 6SLULW
+XPDQ   6SLULW

  6RXO
  %RG
(SK

+RO 6SLULW

+XPDQ  6SLULW
         $QG RX KDWK KH
         TXLFNHQHG ZKR
         ZHUH G...
8QKHDOHG
6RXO       ZRXQGV DQG
         VFDUV
          EXWWRQ
(PRWLRQ :LOO 0HPRU )HHOLQJV
6RXO
5HMHFWLRQ
+XUW E ZRUGV
7UDXPD
$GGLFWLRQ
([SHFWDWLRQ'LVDSSRLQWPHQW
+DWUHG
,GRODWU DQG 6LQV
1HZ %HLQJ
    
O
             
O
           

O -RKQ 
O 'HDU IULHQG , SUD WKDW RX
 PD HQMR JR...
1HZ %HLQJ
    6LJQV
 L        )UXLWV RI +RO 6SLULW


/RYH -R 3HDFH 3DWLHQFH .LQGQHVV
*RRGQHVV )DLWKIXOQHVV *H...
1HZ %HLQJ
    6LJQV
LL     $EXQGDQFH /LIH
   -Q 
 	
 /RYH WR ZRUVKLS SUDLVH SUD UHDG ELEOH
 VSUHDG WKH JRVS...
1HZ %HLQJ
    6LJQV
     )UHHGRP
LLL            -Q 
 $ELGH WKH WUXWK RI *RG
 FRPPDQGPHQWV IHDU *...
1HZ %HLQJ
   6LJQV
LY      5HQHZ LQ DVSHFWV
    5HODWLRQVKLS ZLWK *RG
    5HODWLRQVKLS ZLWK SHRSOH
   ...
0N 
/RYH WKH /RUG RXU *RG ZLWK DOO
RXU KHDUW DQG ZLWK DOO RXU
VRXO DQG ZLWK DOO RXU PLQG DQG
ZLWK DOO RXU VWUHQJWK WKH
VHF...
+DJJDL 
 7KH VLOYHU LV PLQH DQG WKH JROG LV
PLQH GHFODUHV WKH /25' $OPLJKW
3VDOP 
/25' RX KDYH DVVLJQHG PH P
SRUWLRQ DQG P FXS RX KDYH PDGH
P ORW VHFXUH
3VDOP 
  RX KDYH PDGH NQRZQ WR PH WKH
SDWK RI OLIH RX ZLOO ILOO PH ZLWK
MR LQ RXU SUHVHQFH ZLWK HWHUQDO
SOHDVXUHV DW RXU ...
New Life
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

New Life

616 Aufrufe

Veröffentlicht am

Powerpoints presentation of the sermon by Rev. Kok at Permai Chinese Methodist Church, Puchong, Malaysia on 26-4-2009

Veröffentlicht in: Seele & Geist
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
616
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
3
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
5
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

New Life

 1. 1. 1HZ /LIH RULQWKLDQV 7KHUHIRUH LI DQRQH LV LQ KULVW KH LV D QHZ FUHDWLRQ WKH ROG KDV JRQH WKH QHZ KDV FRPH
 2. 2. ,Q KULVW WKH ZRUG ,I LV D FKRLFH EHWZHHQ HV RU QR
 3. 3. 7KH 2OG +DV *RQH 7KHUH DUH JRRG DQG EDG WKLQJV KDSSHQHG LQ RXU OLYHV *RRG WKLQJV JLYH WKDQNV WR WKH /RUG EDG WKLQJV DVN *RG IRU KHDOLQJ
 4. 4. %DG ROG WKLQJV 5HMHFWLRQ FDXVHV LQVHFXULW 6LJQV $QJHU EDG WHPSHUHG HDVLO RIIHQGHG SHUIHFWLRQLVP VWXEERUQ XQFRRSHUDWLYH GRHV QRW WUXVW SHRSOH MXGJPHQWDO IHDU ORVHV H[WUHPH FRQWUROOLQJORZ LPDJH ODFN RI VHOI FRQILGHQFH
 5. 5. %DG ROG WKLQJV +XUW E ZRUGV 3URYHUEV 7KH WRQJXH KDV WKH SRZHU RI OLIH DQG GHDWK DQG WKRVH ZKR ORYH LW ZLOO HDW LWV IUXLW
 6. 6. %DG ROG WKLQJV +XUW E ZRUGV 3URYHUEV 7KH WRQJXH WKDW EULQJV KHDOLQJ LV D WUHH RI OLIH EXW D GHFHLWIXO WRQJXH FUXVKHV WKH VSLULW
 7. 7. %DG ROG WKLQJV 7UDXPD 3VDOP +RZ VXGGHQO DUH WKH GHVWURHG FRPSOHWHO VZHSW DZD E WHUURUV
 8. 8. %DG ROG WKLQJV $GGLFWLRQ 6PRNLQJ JDPEOLQJ GUXJV DOFRKRO RQOLQH JDPLQJDGXOWHU PDVVDJH VHULHV GUDPD
 9. 9. %DG ROG WKLQJV ([SHFWDWLRQ 'LVDSSRLQWPHQW
 10. 10. %DG ROG WKLQJV +DWUHG KXUWV EHWZHHQ UHODWLRQVKLSV -RKQ $QRQH ZKR KDWHV KLV EURWKHU LV D PXUGHUHU DQG RX NQRZ WKDW QR PXUGHUHU KDV HWHUQDO OLIH LQ KLP
 11. 11. %DG ROG WKLQJV 0DWWKHZ )RU LI RX IRUJLYH PHQ ZKHQ WKH VLQ DJDLQVW RX RXU KHDYHQO )DWKHU ZLOO DOVR IRUJLYH RX %XW LI RX GR QRW IRUJLYH PHQ WKHLU VLQV RXU )DWKHU ZLOO QRW IRUJLYH RXU VLQV
 12. 12. %DG ROG WKLQJV 0DWWKHZ 7KLV LV KRZ P KHDYHQO )DWKHU ZLOO WUHDW HDFK RI RX XQOHVV RX IRUJLYH RXU EURWKHU IURP RXU KHDUW
 13. 13. %DG ROG WKLQJV ,GRODWU DQG 6LQV 5HYHODWLRQ +H ZKR RYHUFRPHV ZLOO LQKHULW DOO WKLV DQG , ZLOO EH KLV *RG DQG KH ZLOO EH P VRQ %XW WKH FRZDUGO WKH XQEHOLHYLQJ WKH YLOH WKH PXUGHUHUV WKH VH[XDOO LPPRUDO WKRVH ZKR SUDFWLFH PDJLF DUWV WKH LGRODWHUV DQG DOO OLDUV WKHLU SODFH ZLOO EH LQ WKH ILHU ODNH RI EXUQLQJ VXOIXU 7KLV LV WKH VHFRQG GHDWK
 14. 14. +RO 6SLULW +XPDQ 6SLULW 6RXO %RG
 15. 15. (SK +RO 6SLULW +XPDQ 6SLULW $QG RX KDWK KH TXLFNHQHG ZKR ZHUH GHDG LQ WUHVSDVVHV DQG VLQV
 16. 16. 8QKHDOHG 6RXO ZRXQGV DQG VFDUV EXWWRQ (PRWLRQ :LOO 0HPRU )HHOLQJV
 17. 17. 6RXO
 18. 18. 5HMHFWLRQ
 19. 19. +XUW E ZRUGV
 20. 20. 7UDXPD
 21. 21. $GGLFWLRQ
 22. 22. ([SHFWDWLRQ'LVDSSRLQWPHQW
 23. 23. +DWUHG
 24. 24. ,GRODWU DQG 6LQV
 25. 25. 1HZ %HLQJ O O O -RKQ O 'HDU IULHQG , SUD WKDW RX PD HQMR JRRG KHDOWK DQG WKDW DOO PD JR ZHOO ZLWK RX HYHQ DV RXU VRXO LV JHWWLQJ DORQJ ZHOO
 26. 26. 1HZ %HLQJ 6LJQV L )UXLWV RI +RO 6SLULW /RYH -R 3HDFH 3DWLHQFH .LQGQHVV *RRGQHVV )DLWKIXOQHVV *HQWOHQHVV 6HOI FRQWURO *DO
 27. 27. 1HZ %HLQJ 6LJQV LL $EXQGDQFH /LIH -Q /RYH WR ZRUVKLS SUDLVH SUD UHDG ELEOH VSUHDG WKH JRVSHO EOHVV SHRSOH PHQWRU
 28. 28. 1HZ %HLQJ 6LJQV )UHHGRP LLL -Q $ELGH WKH WUXWK RI *RG FRPPDQGPHQWV IHDU *RG
 29. 29. 1HZ %HLQJ 6LJQV LY 5HQHZ LQ DVSHFWV 5HODWLRQVKLS ZLWK *RG 5HODWLRQVKLS ZLWK SHRSOH %OHVVHG PDWHULDOO
 30. 30. 0N /RYH WKH /RUG RXU *RG ZLWK DOO RXU KHDUW DQG ZLWK DOO RXU VRXO DQG ZLWK DOO RXU PLQG DQG ZLWK DOO RXU VWUHQJWK WKH VHFRQG LV WKLV /RYH RXU QHLJKERXU DV RXUVHOI
 31. 31. +DJJDL 7KH VLOYHU LV PLQH DQG WKH JROG LV PLQH GHFODUHV WKH /25' $OPLJKW
 32. 32. 3VDOP /25' RX KDYH DVVLJQHG PH P SRUWLRQ DQG P FXS RX KDYH PDGH P ORW VHFXUH
 33. 33. 3VDOP RX KDYH PDGH NQRZQ WR PH WKH SDWK RI OLIH RX ZLOO ILOO PH ZLWK MR LQ RXU SUHVHQFH ZLWK HWHUQDO SOHDVXUHV DW RXU ULJKW KDQG

×