Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
'BHMBQ JOHOX OOUOtf g-£ qH BBJIBjAx XMWBJBLrtfBtf ^
xdeetf LreudeatfLJMA,, jiqut/dBe HBodBJ tfH-^HBBhBjAx xn>KBJBLjtfBtf
b...
'BHLJBlBg Jiq-HIAIBdA>K XBLJhAAc
dAi HOirog HMMJBh JiqoAAL/Bc 'HBJ.ACHO,, BJdBtf HiqdeBJ HMMdeiAiuetfex HMMUGLJOMMH ^
•OHh...
•QHOJHOO
D00d0gLf0i0x HMMuejidAg xotT'og HBUJJBH 'AAxHBO nouog HMMJHMi0NdBi/
'eewuAo HiqiuBuAAudog Ixeuxde BBJBUUM>KB UMA ...
4.3.5. A>K axyti spxnsmmu cypranibm ypr3n>Kn3x xyrauaa a>KJibiH 5-10 XOHOP
6afix 60r00fl 5 xoHornMH cypram HB 36-raac floo...
6onoBcpon, cyprariTbiH 6ai/iryynnarbiH
xaiviaapna.
Tae. Sanyynyyfl, oroyTHbir HMMTMMT xaiuapcaH a>Kmifl 3oxnoH
Gaiiryyjia/...
flonoo. Yp
7.1. X0T0n60pni/iH YP flYHr flapaax Y3YYJ13J1T33p TOOLJHO.
7.1.1. flaranflyynaH cyprax a>KiibiH 6ai/ipaHfl cypn...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

залуучууд мэргэжлийн боловсрол сурглатын байгуулагын төгсөгчидын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

370 Aufrufe

Veröffentlicht am

test

Veröffentlicht in: Business
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

залуучууд мэргэжлийн боловсрол сурглатын байгуулагын төгсөгчидын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

  1. 1. 'BHMBQ JOHOX OOUOtf g-£ qH BBJIBjAx XMWBJBLrtfBtf ^ xdeetf LreudeatfLJMA,, jiqut/dBe HBodBJ tfH-^HBBhBjAx xn>KBJBLjtfBtf bVlhJOJLTO LJI/I>KB HBOLfAAULJM>KB deeJMeiOLJ0X HMLTBh deetf LjeLfdeatfLjyA qH deeu>Kejdei/ Heomi/ieee JMi/ihJ0oj0i HiqiLJBJdAo 'Ljodoaouog HMmr>Kejdei/ 'tfAAhAAuBe MeiLW>Kejce|/ 'BHLTMhAAc tfHBdMBg Hiqu>KB ^uAAyuBJBbf1 deetf LreL/deayui/iA 'xuAAjMBg HOMXOC j0Lrd0tf'0 HBOLfMBJoAi y0tfhj0oj0i HiqjBULfAAjMBg HiqiLTBJdAo 'uodoaouog HMMLDKejdeiAi 'tfAAhAAuBC MeiLmwejdeiAi qH oeiuex HMMd0iAiLr0y0x •0HJ0 deejuAg Houog HBUhdBBhHBJ HBLfAA>KiAiBtf deetfAAa0i xn>Ki/ietf d0iAiLJ0t7'6x iqniAcHO 'WAAhAAuBC 'oeiuex HMnd0i/iLT0tf0x 'LreuoMMH 'JBIAIMB J00j0ua0c HeoeujMh yexejiireg tfHBJBLJhuMdK{x0Lfj0g 19MHB iqndMBg HiqioKB 'BJBLft/dBBm JBti'b'jMaBi bf'oxodo tfLfi/i>KB 'ueueeiT'eiAi HiqU>KB 'hJOJL/0 LTM>KB 'LTCeC XBC HMMd0IAILT0tf0X t7>0tfhJ00J01 HiqiLJBJdAo 'Lrodoaouog HMMLDKejdeiAi XBLThAAc JMMt7lhJ0oj0i HiqjBLfuAAjMBg HiqiLJBJdAo 'uodoaouog HMMLOKejdeiAi HOMXOC COKIAICX Bjde XBUhAAe tfuiDKB JisHiAoio HiqiifBjdAo 'uodoaouog HMMifwejdeiAi ^AAhAAi/ee 'XBLlAAdlAIBX dBBJMBllLTBUAAjMBg HBOdBIAIBX JMH1MMH J|qHlAo^O 'tfAAhAAlTBg HiqLQKB HiqjBLfuAAjMBg HiqiLJBJdAo 'Ljodoaouog HMMU>Kejde|/ 'Z'Z'Z IXBLJhAAetfLJM>KBJlqHlACHO 'yilhJGOJ©! HiqiuBjdAo 'Lrodoaouog HMMLJ>KejdeiAi 'tfAAhAALJBg 'I'Z'Z :tfHAx 'BHirAAjMBg nonxoe jeexiAiex BJdB XBBdBtT1 tfneedAx HMnd©gLJ0i0x •BHBbf'JBdiAiBx bf'Mhj0oj0i t/HO HMBxAi JiqjBLJuAAjMBg HiqiuBjdAo 'uodoaouog HMMLJ>KejdeiAI HMMHIAI0 HMMd01 'HBlACHO 't/AAhAALJBC NHOBH XLJCldAx $Z ld0gLJ010X ee>KiAiex BJdB xcLrAAxacdcx 'eedAx 'Z'Z •QHumdo t/exeuAAcA jeLJ^iAiebf1 qn tfoxouo ojoudo 'xnxBJBLjmdAi >KMMX d0i/iLJ0tf0x LJMXB deejMAjx0dMMtipH0x eeoeeueehnx t/BtfAAniAcno 'xn>Ki/ietf qn tT'exeuAA^edex BBJLJMhBBHBO 'UCLJXe HMM09HCHg 'XOJLJOg MBldMBg HiqU>KB HRJHMBg JMMtfhJ00J01 HiqiLJBJdAo Hiquodoaouog HMMLDKejdeiAi 'tfAAhAAirBe i'zi 'Z'£'9 HMMirAAx MBxAi xiDKiAieb1 JMHiueirxde d0i/iu0tf0x degueiex d0gu0i0x Ji/iMiueuxde deiAiueUex Hi/ii/itfhjeojei LTVJdAO uodoaouog LUSOLU Z wo xde
  2. 2. 'BHLJBlBg Jiq-HIAIBdA>K XBLJhAAc dAi HOirog HMMJBh JiqoAAL/Bc 'HBJ.ACHO,, BJdBtf HiqdeBJ HMMdeiAiuetfex HMMUGLJOMMH ^ •OHhooi deejrnn>K HBOBBC y-((iAiBdA>K XOJLJO />Kohooi dBBcfwdBi/ iLJM>KAAxHBO'>KejidAg JMfDKdug HkwaAy,, HBOUBiBg HiqbVjBO HMMdei/Muetfex e •BHMBg MAjxeuAAdiex oeeH-uee>Ki/iex jnmn>K xotfJOH tfMhJBhLJBdAo JGH HiqiiTBJdAo xdeetf ueirdeauMx,, HBOUBiBg HiqtfMBO Hi/indeiAiLretilexz jeu>Ki/ietf HMMJAAXHBO yBXBLfAAxdoauoi BBJBBJBULJM>KB LIMA idegirex HBguB jMMdeguex HiqiLrBirAAjMBg noMxoe HMMJirAg IxetfAAeA JGLOKiAiet}1 tfBXBuAALfdog HBtT'LTBltfAx JMMnAAxet/jeeiAg 'BBdBg IXOJUO 1LT0LJ0JH0X HMMOGGdAl NHdMBg HiqLJ>KB HMMUGUdeatfLTMA IXBLfAAdlAIBX yHBlLTBJdAo HMMlLfGUXde MAXB >Ky IxeuAAcA jeu>KiAietf NHBBdBJ HBJHBX d00>KiAi0d00x0i JOHOI >KuAMdoc qH tfexeuxde MAXB >KB tfHee>KiAiex BJdB xBBdBtf dcedegirex HiqiuBuAAjMBg HOMXOC HMMJirAg JMMtfhJ00J01 HiqjBLfL/AAjMBg HiqiLTBJdAo 'LJOdoaOLJOg HMMLDKGJdeiAl HMMHIAI0 HMMd©l XBLfAAjMBQ HOMXOE JCOKIAICX BJdB XCL/AAeA JGLDKIAIGt/ HiqjBuuAAjMBg HHiuBjdAo 'uodoaouog HMMU>Kejde|/ -aedetf 'MAjXBdBBIAIBX AAxene tfHBBhBjAx HiqiirBdiAiB iqnAe AcnAg BJBudBoaBC HMMUM>K HMMUeGhMX 'BHMBg M/dAAUM OBBJBh Q2 JJOHOX OOLJOtf 'OBBJBh t7 ld0t3*0 qH BBhBjAx X€LJ>KLfejdA HiqLJ>KB HMMJBh bf'BtT'AAHlAOlO 'VZ'Z 'BHLlAAhdBe yBXBLfAAULrMXB JMM-u>KdMg lH00JLf0tf0X,, ttottoodox 'jedAAbf1 HBOt/JBuoLTB HMMLTCLJOMMH 'X0J0 BBJUMhdBaBBe NHIBITI HBXHB iqHBBJBLfLTM>KB MAjLfACHB HMMd0l/ILT0tf0X 'XBLfAALfLfM>KB lAIMXBh HCOtj'jeH HBOBBtf 8Mg 'XGL/AA>KJ0X HOJLTOg MMg HBO HNLfBifhAAc 'uejidAg HNLOKB HMMJBh tfetfAA-t,a0i XMXiAietf JMMlLfeUXde d0IAIU0tf0X NHlACHQ,, 'XUMdBBaAx idBCBJ HMMd0IAILT0tf'0X HMMLTGLJOMMH JMMILTMXAAXHBO HBOL/AMdOC t/LTBLfhAAc Hiqif>KB HMMJBh 'C'Z'C 'BHhAMdBX hJOJUO UM>KB HMBxAl Jiqut/dBS iqHBBJBLTLJMXB M/ULfAOiB HMMd0IAIU0t/0X 'OLJ0X HMLJBh HHUXB dAi HOLfOg HMMJBJH '£'Z'£ 'BHLfAAjMBg HOMXOC tfOlOX BLjAAwi/MBtf deetfAA-<(a0i XMXiAiebf* jMMiLreuxde d0iAiu0t3'0x ,, xet/ejdey HiqjBLruAAjMBg HiqiuBJdAo 'Lfodoaoirog HMMir>Kejde|/ 'quAAjdAo Weetf XM ^dBCBJ HMMd0i/iLJ0tf0x HMMLreuoMMH jee>KiAiex BJdB XBLfhAAc t/HBdMBg HiqLDKB dAl HOLJOg HMMJBh JiqoAAlJBC 'HBlACHQ 'VZ'Z XBLJhAAc tfHBdMBg HRLDKB dAl HOLJOg HMMJBh JROAAUBC 'HBiACHO hJBhLJBdAO tfMJHB HMMdb1© HMMLfAAjdAo •QHirog iLreuAAcA dAAjuBm HeotfnA xemAtf jnAt/ dA Hiqu>KB HiqjBLrtfdMtT'A HiqjBLTLrAAjMBg HiqiuBJdAo 'Lfodoaouog HMMLOKGJdeiAl qH GGXIAIGX qaAx XeUCG t/MhJ00J01 1MMH 'O01 Hoodo tfuM>KB deejeejifMhUMA XBUhAAc HBuAAtfirBJBt/ t/HBdMBg 'OHOJLJO H0X0H WMbJOJUO LTM>KB JMMOLT0X HiqLTBLJhAAc JGH >Kohooi deedAg HJ0oj0i HBOBB tfuM>KB HBLfii/MMdBg jee>Ki/iex xot/jon tfHejdM M/ULTM>KB 'KJMBX LJM>KB HMMJmM>K MMHeeJLJMhLTMA cXBLJhAAc tflfMWB tfLfOtfLTOMXOl HBOLrAAULTM>KB dBBJBBhBjAx meetf OBBdBO 9 HeLfAALDKLfejdA mMOx oooHOirog dBasjoAAtf BBhBjAx XMXBJBLrtfBtf xdeeb1 LreirdeayuMX 'OHOJLTO H0X0H HBUll/MMdBg j- ce>KiAiex JMmM>K HiqutfdBc xot/jon tfMhJBhuBdAo JCH HiqiifBJdAo
  3. 3. •QHOJHOO D00d0gLf0i0x HMMuejidAg xotT'og HBUJJBH 'AAxHBO nouog HMMJHMi0NdBi/ 'eewuAo HiqiuBuAAudog Ixeuxde BBJBUUM>KB UMA wuAAjMBg jeuAg 'Lf0Lfd0x0H 'oomdox IxBuAAdoaouog 110001 '00j0ua0u0i xeuxde MAXB >KB IxeuAA>KJ0X 'XCUXC 00HCMg IHCOhMMH JJOUhHO iqHBBJBLJLTM>KB UMA H000LJa0LT0i HMMJUAg JiqiLJBJdAo HMMlUeUXde MAXB >KV >'£> •BHuAAjMBg HOMXOC deedeguex HMMJuAg deeueujMh XBjdAo >KBBC JMAc BJdB 'x©j0 0©j©ua©c HMMumejdei/ nouog HMMiueuxde MAXB >KB deeireujMh xcuAAxjedex JMMLTO©! HMMJirAg HMBxAi JiqiLJBJdAo '£'0 •BHBLTLfM>KB HBLfAAjMBg GGdGJ 'XL/AAdBJUBm HOJHOO JiqjBLruAAjMBg HiqiifBjdAo HeomejdeiAi MMxAg xde xBuAAjMBg HOMXoe JiqiuBJdAo qn oeiuex HMMd0i/Mu0tf0x HMMjdAAtf 'JBIAIMV '2'9> •BHLfAAJMBg HOMXOC JiqiLJBJdAo HMMiueuxde MAXB >KB neuAAhMMH t/neehjedex HMMJuAg xeuAAMaedex JMMUO©I HBodBJUBfn '!.'£> xBuAAdiAiBX tfHBiuBJdAo HMMiueuxde MAXB >KV •enuAAudeat/MMm AAjBtf HMM>KIAIOOUOI quAAx HBhAMdBX nedAg JiqutT'AAoB iqHBBjdBiAi HBodBJ Moiooguox MBiiUBuAAdBJUBm HOJHOQ 'enueebtei/M t/oi UM 'Menueen t/eiMMH HOUO dBBUBi HMMdeatfMMm nAtf HiqiuBuAAdBJUBm HOJHOO HMMU001 OCIUCX HMMdOIAIUOtl'OX HMMJdAAtT* 'JBIAIMy '8'2> 'BHBUUM>KB HBdllAIBX >KuAAjMBg eedej Heoueadetr BJBuuAAjMBg HiqiuBJdAo 'uodoaouog HMMLOKejdeiAl HMBXAl 'U0U00U01 HiqdCBJ HiqJIAIBl HiqjdBtf JBOBg uAxoe BJdBb1 JBOB^ HMMjdAAtf 'JBIAIMB 'oeiuex HMMd0iAiu0tf0x HMMJdAAb1 'JBI/VMB 'jeuAg HMMtfhJ0oj©i yexeuAA>Kjedex JMMUO©I HBodBJUBin 'Z'2> •BHMBg J0dj0i BBO ueidAx Q'OI^ ee>KiAiex HMMJH0d0x xBuAAhdBC tfBXBaB HBtfuBt/Ax ueojedex >KBJBg '>KiAi0d00x0i JOHOI 'MMHX©! 'Q'Z't •BHuAAjMBg HOMXOC AAjBtf HMMXIAIOOJJOI 'quAAx JNLDKB xejiueg jMMUojedex >KBJBg '>KiAi0d00x0i 'JOHOI MBiBJBut/dBBm tfexeuAAMCiedex JMMUOOI 'xuAAdBJUBrn HBBiJBg id0tf0 g HNLDKB jMMt/AAuo0i neouAAdM qn oeiuex HMMd0i/iu0tf0x HMMJdAAt/ 'JBIAIMV '9'2> 'BHMBg MAJBJBg OBMaAx 09 HMMtfAAmMJ HMMJUAg OOI Hiqtj'hJBhuBdAo X00J01 BJBuuAAjMBg HiqiuBJdAo 'uodoaouog HMMLDKejdeiAi tfuM>K HMBxAi tf00j0g XMBg meet}1 OBB-Q qn 001 HMMtfAAmMJ HMMJuAg 'YZ'b 'BHUAAUUM>KB hJ0 00J0U30C >KUMIAIO1 JMMITIJBg HMMLDKejdeiAl XOtfJOgUOX uog MBiBJBut/dBBm 'xuAAeA jeuxiAiet/ tfBXBJdBJ joohooi 'BBJUBt/Ao HMMuojedex '>KBJBg J>KiAi0d00x0i JOHOI MBiBJBut/dBBm bpexeuAA>Kjedex jMMtfAAuo0i 'BtfAjHBut* 'BBJUBt/Ao oohooi 'XBuAAdoaouog u0o0i xeuAAuxe o0HCMg 'xeuxde MAXB >KB deeueujMh HMMLDKejdeiAi H000J01 yot/hJOOJ©! MAjBBt/JBUhAAc tfHBdMBg HNU>KB t/00J0g XB8B jeexiAiex BJdB xsuhAAc t/HBdMBg HNLOKB WnAAjdei Hen JiqtfhJBhuBdAo HMMJHB X00J01 qn BJBuuAAjMBg HiqiuBJdAo 'uodoaouog HMMU>Kejde|/ 'e'2> •enuAAdM doiot/ HiqdBO z BBdBtf HMBxAi loeiuex HMMd0iAiu0bp0x IIAIBX HMMU001 HBOuAAdoaouog ' JBBJUBtfAo HMMJUAg HMMtfhJ00J01 MClUCOAx XBt/JBdlAIBX t/BlUBJdAo 'd0gu0i0x qn BJBuuAAjMBg HiqiuBJdAo 'uodoaouog HMMU>Kejde|/ •BHBJHBX deeuueet/ei/M '00j0ua0e HMMUCUJMH XBUUM>KB HMmdox 00d0iAiu0t7'0x 'XBuAAdoaouog u0o0i 'xeuxde o0H9Mg 'MAXB '>KB tfByhJBhUBdAo HMMJHB X00J01 HNJBUUAAjMBg HNlUBJdAo 'uodoaouog HMMLDKejdeiAi HMMHIAI© HMMd0i qn oeiuex HMMd0i/iu0tf0x xeuAAeA jeu>KiAiet3p HBJHBX d00>KiAi0d00x0i JOHOI >KuAMdoc qH tfexeuxde MAXB >KB 'ueudeatfuyx
  4. 4. 4.3.5. A>K axyti spxnsmmu cypranibm ypr3n>Kn3x xyrauaa a>KJibiH 5-10 XOHOP 6afix 60r00fl 5 xoHornMH cypram HB 36-raac flooujryti qarnMH x0T0n60pi3M 6aMHa. 4.4. YMJiflB3pji3rmMH a>KnbiH GatfpHbi TYPSSCMMH xeHreneni onrox 4.4.1. XspsB x0Ten6epT xaiviparflcaH rercerHflUMH Synsr a>Knbm 6ai7ip TYP33C3J1B3J1 6 capbm xyraiiaaHfl rypsscMMH renSepee Ten>K, YMJI a>Knnjiaraaraa TacpamryM flByyncHbi flapaa TYPSSCMMH T0n6epnMH xeHrenejir Ysyynsx >Kmunr X3M>K33HMM5 flaryy 6 capbm xyraqaaHbi HexeH OJIRDHO. 4.4.2. Xsp3B x0Ten6epT xaiviparflcaH T0rc0rHflMMH 6YJiar Ypr3Ji>KJiYY-n3H 6 cap a>Knbm 6aMp TYpsacnaH ywn axunnaraaraa spxsncsH roxnojiflOJifl flsspx fl3M>Kn3rni/ir flaxnn HSF yflaa onro>K 6onHO. 4.5. Bapaa, 6yT33rfl3XYYHMMr xyflanflaH 6opnyynaxaflfl3M>KJi3rysyy/isx 4.5.1. AMMar, AyyprMMH X0fl0nM0pni/iH XSJITSC, opOH HyirnMH aaxupraaHbi 6ai/iryyjinaraac T0rc0rHflMMH 6yjirnMH yi/ijiflB3pJi3C3H 6apaa, 6yT33rfl3XYYHMMr cypianHnax, 6opjiyynaxafl fl3M>iai3 4.5.2. T0rc0rHflMMH 6ynrnMH 6onoBCpyyncaH 6apaa, "Xysnapaa x0fl0nM0p spxnsrn, H0x0pn0n, xopiuoo 6afiryynax fl3M>Knx x0T0n60p"-MMH 3.5.2-T saacaH "BopnyynajiTbiH flaM>KyyjiaH 6opjiyynax fvmvn-33 3ynH3. 4.6. BY/irnMH SOXMOH 6aMryynanTbiH x3Ji63pnMr an6aH axujiJiaraaraa TorrBop>Kyyjiaxafl caHxyY^HMH fl3M>KJi3r 4.6.1. T0rc0rHflMMH 6YJirni/iH YMJI axunnaraaHbi yp flynr T0c0n x3p3DKyyn>K 3X3HCH33C 12 capbm flapaa yH3Ji3x 60r00fl yiiJi axunnaraar 3px3n>K 6yT33rfl3xyYH, virwnr33r Tacpa 3OXMOH 6aMryynanTbir an6a>KyynaH H0x0pn0n, xopiuoo LUMJI>KH>K Y^ a>Knnnaraaraa TonrBOp>Kyyjiax sopmiroop TOOHOOC xaiviaapyynaH 2 >KMJIMMH xyraqaaHfl 3pr3H T0n0x H0XM0iiT3i/ir33p 10.0 can XYpisn T0rp0rni/iH onroHO. 4.7. M3prs>KnMMH 6onoBcpon, cypranibm 6aMryynnara Hb fisqafl T0rc0rnflMMH 6Y/irMMr M3pr3>KJiMMH apra SYMH flsivDKnsrssp xaHra>K a>KMJinax 6a aMMar, flYYprnMH X0fl0nM0pMMH XSJITSC Hb yr Gynarr LuaapflnaraiaM 6ai/iraa a>K axyw apxnaniMMH cypranr, yMJiflBspnaji yw^^rasHMM SOXMOH SaMryyjianibiH Hurnanaap axiviafl M3pr3>KMJiTHMi/i 30BH0X yMJiHMnrssr SOXMOH 6aiiryynHa. 4.8. T0rc0rHflMMH Gynsrr 30Bn0x yMUHMiirss ysyyiiax saxnanrbir aMMar, X0fl0JlM0pMMH X3J1T3C XyJ133H 3BH 6ypir3H X0fl0JlM0p 3pXJ13JlTMMH cyflanraa, M3fl33nnni/iH yHfl3CHMM T0Bfl xypryynHS. 4.9. X0fl0JlM0p 3PXJ13J1TMMH yMJlHMJir33, Cyflanraa, M3fl33JlJlMMH YHfl3CHMl1 T0B6 Hb 30BJ10X yMJlHHnr33 Y3YY^3X XYC3J1T3M 3XM3fl M3pf3>KMJlTHYYfl SOJIOH aXMaflblH HMMTJisr spx anirnMr xaMraanax yiin axunnaraa HByynflar T0pnMH 6yc 6aMryynnaryyflbir 6Ypir3>K, 3H3XYY x0T0Ji60pni/iH 4.8-fl aaacnbi flaryy npYY«nc3H 3axnanrbiH xypssnfl axiviafl M3pr3>KMJiTHMM 30Bn0x yi/inHMnr33r ayyHJian SOXMOH 6aMryynHa. 4.10.3H3 x0T0n60pHMH xypssHfl a>KnbiH 6ai/ipaHfl syynnarflcaH T0rc0rnflMMH TOO 6onoH T0c0n xspsDKyynx 6yi/i 6ynrnMH aM>KMJiT Hb ryxafin 6aiancaH "TYPSSCUMH T0n6epnMH xeHrenem y3yyn3x H3r capbm X3M>K33"-r M0PA6H6. 6Xefl0JiMep spxnsniMMH vnvvnr33, cyflanraa, M3fl33nnniiH yHflscHMM TeenCiH aaxup/ibiH 6aiajicaH "Axiviafl M3prs>KMjiTHHM see/lex yMnHniirssr SOXMOH 6aMryynax yflnpflaivi>K"-nMH flaryy 4
  5. 5. 6onoBcpon, cyprariTbiH 6ai/iryynnarbiH xaiviaapna. Tae. Sanyynyyfl, oroyTHbir HMMTMMT xaiuapcaH a>Kmifl 3oxnoH Gaiiryyjia/iTTaMraap xaMpyynax 5.1. l/lpraflMMH B9M aMbflpax opHHbir cai/ixpyynax, yHflscHMM ynaM>KnanT 6aap ecnon, T3Mfl3rn3JiT eflpYYflMMr TOXMonflyynan opOH HyirMMH saxi/ipraaHbi Gafiryynnaraac cypryyni/MH saxupraarai/i TOXHponqoH 6yT33H 6aMryynaniafl rycnax, HMMTMMH 333MLUJini/iH ryflaM>K, saM, Tan6ai/ir sacn csprssx, TOxn>Kyyjiax, rojibiH av, y0p ycHbi flananr qsBspnsx, 6awryynax, sacsapnaxaap xapODKyy/DK 6yi/i TOMOOXOH apra x3M>K33r HMMTMMT xaMapcaH a>KnbiH XYPSSHA 3OXMOH daMryyriHa. 5.2. OKDyiHbi HMMTMMr xaiviapcaH a>KJibiH ypf"3Ji>Kri3x xyraqaa Hb 0fl0pi 6 Liaraac, flonoo xoHorr 30 qaraac miyyrYM 6afiHa. XMHSSJIMMH >KnnnMH sascapnara 6yK)y syHbi aMpanTbiH xyraqaaHfl 3H3xyy x^sraapnam xaMaapaxryPi. 5.3. Byi33H 6aMryyjiajiT, qar y0nMH 6onoH xafljian, ypraq, rasap TapnanaHrntiH xasap HaMpbm a>Ki/m 33p3r qar y0, ynupjibm LUMH>K Hanapiaii a>Knnfl anrn, Gynsr, cypryyrib, xaMT onnoop Hb opojiqyynax a>KJibir a>Knn onrorHMMH saxnanraap 30XMOH 6aPiryyn>K 6onno. 3ns roxMonflonfl Manun x0nc, xon6orflox sapfl/ibir 6yp3H Sypraa-Yflnpflnara, SOXMOH 6aMryynanT 6.1. X0T0n60pnMH xspsDKmiTMMr X0fl0riM0pm/iH Haw M3pr3>Knm/iH yflnpflfiaraap, X0fl0nM0p spxnsnTMMH YMJiHunraa, cyflanraa, M3fl33nnnMH YHfl3CHMM T©B soxuMyyjiaiiT, apra sywrssp xanra>K, atiiviar, umcron, flyyprnMH X0fl0nM0pm/iH X3J1T3C 30XMOH 6ai/iryyjiHa. 6.2. X0T0Jl60pMI/iH X3P3DKMJ1TMMH flBM, yp flYHfl X0fl0JlM0p 3pXJ13flTMMH atlMar, HMMCJ13J1, flYYPm^H 30BJ10J1 6onoH aMMar, flYYPrM^H saxupraanbi SOJIOH npr3flMMH T0n00nnnMH 6ai/iryyjinara 6aMHrbm x^nariT TaBMHa. 6.3. X0T0Jl60pMMH X3P3DKHJ1TMMH «BM, YP flYHI"M^H X^HaJlT-YH3Jir33r X0fl0JlM0p 3pxji3JiTMMH ywrwiAnrss, cyflanraa, M3fl33nnm/iH YHA3CHMM T©B xarac, GYTSH >Kmi33p, XeflenMepi/iMH qaM 6yi3H xmissp XMMHS. 6.4. AMMar, flYYprni/iH XeflenMepuMH xaniac Hb xerenSepHMH xapSDKmiTni/iH capbin TaMJian, MSflaar flapaa capbm 3-Hbi florop, ynnpribiH rai/inaH, Maflaar flapaa ynupJibiH 3XHMM capbm 3-Hbi floiop XeflenMep apxriami/iMH cyflanraa, M3fl3annnMH YHfl3CHI/l^ T0Bfl, XeflenMep apxnsnTMMH cyflanraa, M3fl33nnnMH yHfl3CHMM yes laMnan, M3fl33r a>Knbm 3 xonorr Sarraan H3rrr3H flymax, XeflenMepMMH qaMaHfl rye rye xypn/ynHS. 6.5. Xeren6epnMH apra x3M>K33HyYflMMH xyp33Hfl TanyyflbiH xaMipaH a>Knnnax T3p33HMM sarsap, TaMnaHrm/iH Ma^rrbir XeflenMepMMH fiaMHbi TepMMH 6nHrnMH flapra 6ainaHa. 6.6. 3H3xyy xeren6epT rycrarflcaH X3psr>KYY^3X apra X3M>K33r xepeHrnMr sopMynanrbm flaryy aapqyynaarYM, 6nHnr 6apnMT xyypaMHaap yi/inflC3H 6onoH 6ycafl 3epnnn flyrarflan rapracaH Hb xon6orflox 6a(iryynnaryyflaac XHMC3H xananT ujanraniaap TorroorflBon onrocon 6yiiaaH TenyY^3x apra X3M>K33 asn, 6ypyyiaM 3ir33fl3fl xapnyi_inarbir xon6orflox xyynb TOITOOM>KMMH flaryy
  6. 6. flonoo. Yp 7.1. X0T0n60pni/iH YP flYHr flapaax Y3YYJ13J1T33p TOOLJHO. 7.1.1. flaranflyynaH cyprax a>KiibiH 6ai/ipaHfl cypn 6yii T0rc0rnnMH TOO, flaranflyynaH cypracaH a>KJibiH Safipanflaa 6 cap GOJIOH Tyynssc flssiu xyraiiaaraap a>Knnna>K 6yfi aanyynyyfl, M3pr3>KJiMMH 6onoBCpon, cyprajiTbm 6aMryynnarbiH T0rc0rnflMMH TOO, xY^cssp, HMMT T0rc0rnfl0fl ssnsx xyeb; 7.1.2. A>KMJI spxnsjiTMMH GOJIOH 6M3H0CMMH cypraiiTaHfl xaMparflcaH T0rc0rnMfl,fiynrwJAHTOO; 7.1.3. X0T0n60pT xaMparflaH TOHOF T0x00p0M>KMMH fl3M>Kn3r aecaH T0rc0rnflMMH 6Y/i3r, XYHMM Too,6ara>K xspsrcnuMH T0p0n, yvn a>KnnriaraaHbi can6apaap; 7.1.4. X0T0n60pT xaMparflaH T0c0n x3p3r>KYYJi>*< 6yfi SynrnMH a>KJibiH 6ai/ipHbi TYP33CMMH x0Hr0n0riT0fl xaMparflcaH TOO,xyraqaaraap, vri T0pn00p; 7.1.5. TYP 6onoH qarm/iH a>KMJifl syynnarflcaH XYHMM TOO,xyticssp, M3prs>Kn33p, T0pn00p; 7.1.6. HMMTMMrxaMapcaH a>Knn, xaMparflcaH owyTHbi TOO, a>KnbiH T0pn00p; 7.1.7. X0fl0HM0p 3PXJ13J1TM11H 6YpTr3Jl, M3fl33JlJlMMH H3fflC3H C3Hfl 6YpTrsrflC3H qarnMH 6onoH Typ a>KnbiH 6aMpnbi saxnanra, axuii onrorn, GypTrsrifl xaMparflcaH OHDyTan, a>Knn xawrHMMH TOO; 7.1.8. AxMafl M3pr3>KnnTHMi/i 30Bn0x Y^Hnnrss YSYY^^H axMaflbm TOO; 7.1.9. AxMafl M3pr3>KnnTHm/i 30B/i0x Y^^^^r^Hfl xaMparflcaH T0rc0mMfl, 6Ynrni/iH TOO; 7.1.10.X0T0n60pnMH 6ycafl apra x3M>K33r T0p©Ji, xsnGspssp. 7.2. X0T0n60pMMH YP flYHrnwn ysYY^13111 TYC ^YPT xaMaapax sapqyyjicaH x0p0nrnMH Tycrana. — 000-

×