Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
UNIVERSITETI I PRISHTINES
FAKULTETI EKONOMIK
STUDIMET POSTDIPLOMIKE - BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET

PUNIM PRAKTIK
ANALI...
HYRJE

Për analizë financiare të një ndërmarrjeje kam zgjedhur ndërmarrjen ”I&A” me seli në Prishtinë
e cila i plotëson kr...
HISTORIKU I KOMPANISE “I&A”

Kompania „I&A“ sh.p.k operon në tregun e Kosovës me veprimtarinë e saj që nga viti
2005, ësht...
BILANCI I GJENDJES I KOMPANISE “I&A” PER TRI VITE

Mjetet

2009

2010

01.01.2011-31.03.2011

Mjetet xhiruese
Para të gats...
Vazhdim i bilancit te gjendjes të kompanisë “I&A”
Detyrimet
Detyrimet afatshkurtra
Llogaritë e pagueshme (komuna)

2,100.0...
Pasqyra e bilancit te suksesit
Përshrimi
Të hyrat
Të hyrat nga shitja
Lejimet ne shitje dhe sherbime
Totali I te hyrave ng...
Paraqitja grafike e pasurisë në tregues absolutë të kompanisë “I&A”
Pasuritë qarkulluese

350,000.00
300,000.00
250,000.00...
Totali i pasurisë

1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
2009
400,000.00

2010

200,000.00

2011

0.00

pasuria jo qarkullues...
Kapitalet e veta

700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00

2009

300,000.00

2011

200,000.00

2010
2011

2010

100,00...
2.Bilanci krahasues i gjendjes 31.12.2010 me 31.12.2011
VLERA
PERSHKRIMI
PASURIA
PASURIA RRJEDHESE
Paraja e gatshme
Banka
...
Paraqitja grafike komparative e treguesve absolute ,viti 2011 në krahasim me 2010

350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,00...
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00

2010

100,000.00

20102

50,000.00
0.00
llogarite e
pagueshme
(komuna)

detyr...
3. ANALIZA HORIZONTALE
Bilanci komparativ i kompanisë „I&A‟ per vitet 2009 - 2010

Përshkrimi

2009

Shuma e rritjes apo
z...
Shuma e rritjes/zvogelimit te pozicioneve ne vlere absolute ne bilancin e gjendjes
Per 2009-2010

shuma e rritjes apo zvog...
shuma e rritjes apo zvoglimit te detyrimeve
rrjedhese
500
400
300
200
100
0
llogarite e
pagueshme

detyrimet tjera

tatimi...
4.Bilanci komparativ I kompanise “I&A” 2010 – 2011
PERSHKRIMI
PASURIA
PASURIA RRJEDHESE
Paraja e gatshme
Banka
Llogaritë e...
Shuma e rritjes/zvogelimit te pozicioneve ne vlere absolute ne bilancin e gjendjes
Per 2010-2011

shuma e rritjes(zvoglimi...
rritja - zvoglimi I detyrimeve rrjedhese
300,000
250,000
200,000
150,000

rritja - zvoglimi I detyrimeve
rrjedhese

100,00...
5. Analiza vertikale e kompanisë “I&A”

Përshkrimi

2009

2010

2011

%2009

%2010

%2011

PASURIA
Pasuritë rrjedhëse
Para...
Struktura e bilancit krahasues te gjendjes ,viti 2009 ne krahasim me vitin 2010
Përshkrimi

2009

2010

%2009

%2010

PASU...
Paraqitja grafike komparative në tregues relativë për kompaninë ”I&A”
Viti 2010 në krahasim me 2009

100.00%
90.00%
80.00%...
2.00%
1.80%
1.60%
1.40%
1.20%

2009

1.00%

2010

0.80%
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%
llogarite e pagueshme

detyrimet tjera

Fi...
6.Struktura e bilancit krahasues te gjendjes viti 2010 ne krahasim me vitin 2011
Përshkrimi

2010

2011

%2010

%2011

PAS...
Paraqitja grafike komparative në tregues relativë për ndërmarrjen ”I&A”
Viti 2011 krahasuar me 2010

40.00%
35.00%
30.00%
...
30.00%
25.00%
20.00%
2010
15.00%

2011

10.00%
5.00%
0.00%
llogarite e pagueshme

detyrimet tjera

Fig.6.3. Paraqitja e ra...
7.ANALIZA E TRENDIT
Pasqyra e të ardhurave
Përshrimi
Të hyrat
Të hyrat nga shitja
Lejimet ne shitje dhe sherbime
Totali I ...
Pasqyra e te ardhurave, viti 2010 ne raport me 2009

Përshrimi
Të hyrat
Të hyrat nga shitja
Lejimet ne shitje dhe sherbime...
Paraqitja grafike komparative e pasqyrës së të ardhurave në tregues absolutë
Viti 2010 në krahasim me 2009

1,000,000.00
9...
PASQYRA KOMPARATIVE E TE ARDHURAVE
Përshrimi
Të hyrat
Të hyrat nga shitja
Lejimet ne shitje dhe
sherbime
Totali I te hyrav...
Shuma e rritjes/zvogëlimit të pozicioneve në pasqyrën e të ardhurave

2010 - 2009
800,000.00
700,000.00
600,000.00
500,000...
Pasqyra e te ardhurave, viti 2011 ne raport me 2010
Përshrimi
Të hyrat
Të hyrat nga shitja
Lejimet ne shitje dhe sherbime
...
Paraqtja grafike komparative e pasqyrës së të ardhurave në tregues absolutë
Viti 2011 në krahasim me 2010

1,000,000.00
90...
PASQYRA KOMPARATIVE E TE ARDHURAVE
Përshrimi
Të hyrat
Të hyrat nga shitja
Lejimet ne shitje dhe
sherbime
Totali I te hyrav...
Shuma e rritjes / zvogëlimit të pozicioneve në pasqyrën e të ardhurave për 2011-2010

2010 - 2011
0
-100,000
-200,000
-300...
Paraqitja grafike komparative në tregues relativë e pasqyrës së të ardhurave
Vitet 2009-2010-2011
6,000,000.00
5,000,000.0...
PARAQITJA KOMPARATIVE E STRUKTURËS SË TË ARDHURAVE
Përshrimi

Të hyrat
Të hyrat nga shitja
Lejimet ne shitje dhe
sherbime
...
Paraqitja grafike e strukturës së të ardhurave

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
te hyrat
neto nga
shitja

kost...
Pasqyra përmbledhëse e pozicioneve në bilancin e gjendjes dhe pasqyrën e të ardhurave:
Përshkrimi

2009

2010

2011

109,4...
8.ANALIZA E TREGUESVE FINANCIAR – RACIO ANALIZA

Likuiditeti rrjedhes = Pasuria rrjedhese / Obligimet rrjedhese
Likuiditet...
Qarkullimi I mjeteve neto = Shitjet/ Mjetet totale – detyrimet rrjedhese
Qarkullimi I mjeteve neto (2009) = 1.9 herë
Qarku...
Marzha e fitimit neto = Neto fitimi / Shitja
Marzha e fitimit neto (2009) = 30%
Marzha e fitimit neto (2010) = 24.24%
Marz...
Paraqitja grafike e treguesve financiar

Likuiditeti rrjedhes

0

50
100
150
Likuiditeti rrjedhes

2011

3.39

2010

115.3...
neto kapitali

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

neto kapitali
2011

0.66

2010

0.97

2009

0.94

Fig.8.3. Paraqitja grafike e ne...
qarkullimi I pasurise se tersishme

0
1
2
3
qarkullimi I pasurise se tersishme
2011

0.23

2010

2.77

2009

1.86

Fig.8.5...
periudha mesatare e arktimit

0

200

400

600

periudha mesatare e arktimit
2011

530

2010

48.9

Fig.8.6. Periudha mesa...
qarkullimi I pasurise totale

0

1

2
3

qarkullimi I pasurise totale
2011

0.23

2010

2.77

2009

1.86

Fig.8.8.Qarkulli...
marzha e fitimit neto

0%

10%

20%

30%

marzha e fitimit neto
2011

24.63%

2010

24.24%

2009

30%

Fig.8.10.Marzha e f...
kthimi ne pasuri

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

kthimi ne pasuri
2011

0.40%

2010

59%

2009

57...
KOMENTIMI I REZULTATEVE TË PËRFITUARA NGA ANALIZA
HORIZONTALE VERTIKALE DHE ANALIZA E TRENDIT TE
KOMPANISE “I&A”

Në bazë ...
1.8. Gjatë vitit 2011 – 2010 kapitali i pronarit u rrit për 67.72% ndërsa fitimi u rrit për 4.52%
dhe siq shihet kjo perud...
3. ANALIZA E TREGUEVE FINANCIAR – RACIO ANALIZA

Nga të gjita këto analiza ndër më të rëndësishmet është edhe analiza e tr...
3.8. Qarkullimi i mjeteve fikse për vitin 2009 ishte 58.47 ditë, në vitin 2010 ishte 219 dië
ndërsa me 2011 kishte rënie n...
KONSTATIMET DHE REKOMANDIMET

Nga analiza që kemi bërë mund të konstatojmë se trendi i ndërmarrjes ka qenë shumë i
luhatsh...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Analiza e raporteve financiare 2009 2011 kompania "I&A"

24.886 Aufrufe

Veröffentlicht am

FINANCIAL ANALYSIS

analiza financiare

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Analiza e raporteve financiare 2009 2011 kompania "I&A"

 1. 1. UNIVERSITETI I PRISHTINES FAKULTETI EKONOMIK STUDIMET POSTDIPLOMIKE - BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET PUNIM PRAKTIK ANALIZA FINANCIARE E KOMPANISE “I&A” Sh.p.k PER VITET 2009 - 2010 - 2011 PUNOI: MENTORI: Venera ZEQIRAJ Prof.Dr. Hysen ISMAJLI Prishtinë ,Qershor 2012 1
 2. 2. HYRJE Për analizë financiare të një ndërmarrjeje kam zgjedhur ndërmarrjen ”I&A” me seli në Prishtinë e cila i plotëson kriteret e një ndërmarrjeje mjaft të fuqishme dhe të respektueshme njëkohësisht. Detyra jonë ishte që të japim një pasqyrë të ecurisë së zhvillimit të veprimtarisë së kësaj ndërmarrjeje,natyrisht duke u mbështetur në treguesit real të kësaj ndërmarrjeje. Raportet financiare të cilat të përpunuara janë: - Bilanci i Gjendjes Pasqyra e të ardhurave Raporti mbi Rrjedhën e parasë( Cash Floë) Raporti mbi ndryshimet në ekuitet Këto raporte i kam analizuar dhe krahasuar ndërmjet veti për të nxjerr një gjendje reale në të cilën ka kaluar ndërmarrja në vitet 2009, 2010, 2011. Pastaj të dhënat e fituara nga këto analiza I kemi paraqitur edhe në mënyrë grafike për të fituar një pasqyrë më të qartë të kësaj analize. Natyrisht kam bërë edhe përllogaritjen e treguesve financiar të ndërmaarjes në fjalë. Treguesit financiar mund të klasifikohen në disa grupe: Në fund punimi. Treguesit e likuiditetit Treguesit e raporteve të menaxhimit të mjeteve apo aktivitetit Treguesit e raporteve të borxhit Treguesit e rentabilitetit Treguesit e raportit të vlerës së firmës të analizës janë paraqitur edhe komentimet dhe rekomandimet përfundimtare të këtij 2
 3. 3. HISTORIKU I KOMPANISE “I&A” Kompania „I&A“ sh.p.k operon në tregun e Kosovës me veprimtarinë e saj që nga viti 2005, është një kompani serioze, qe bashkëpunon me firma po aq serioze vendore dhe të huaja. Kompania përbëhet prej një stafi me një numër të madh punëtorësh me përvoja nga më profesionalet. Veprimtari e kompanisë është që të siguroj mallra dhe shërbime në sektorë të ndryshëm si të minierave, prodhimit të energjisë, telekomunikacionit, transportit hekurudhor dhe sektorët të cilat kërkojnë një përmbajtje të lartë të naftës si bazë e produkteve. Kompania “I&A” ofron këto mallra dhe shërbime: pajisje për miniera ( furnizim ,renovim) Pajisje elektrike për termocentral, Llojet e ndryshme të makinave të veçanta industriale, pajisje dhe pjesë këmbimi si dhe Lloje të ndryshme të makinave industriale 3
 4. 4. BILANCI I GJENDJES I KOMPANISE “I&A” PER TRI VITE Mjetet 2009 2010 01.01.2011-31.03.2011 Mjetet xhiruese Para të gatshme Banka 106,980.00 2,450.00 Llogaritë e arkëtueshme 125,000.00 77,005.91 125,600.00 Stoqet 145,266.00 193,600.00 334,471.94 230,827.56 109,430.00 Gji Gjithsejt mjetet 904,165.50 109,430.00 Gji 327,605.91 327,605.91 904,165.50 109,430.00 327,605.91 904,165.50 Pasuritë e qëndrueshme Ndërtesat, Paimet 3,600.00 4,200.00 56,050.00 3,600.00 4,200.00 56,050.00 113,030.00 331,805.91 960,215.00 Pasuritë aktive te huazuara nga lizingu Pasuritë jomateriale (të paprekshme) Amortizimi Gjithsejt pasuria 4
 5. 5. Vazhdim i bilancit te gjendjes të kompanisë “I&A” Detyrimet Detyrimet afatshkurtra Llogaritë e pagueshme (komuna) 2,100.00 2,600.00 240.00 266,210.00 Detyrimet tjera 200.00 240.00 Tatimi në fitim - - 2,300.00 2,840.00 266,450.00 2,300.00 2,840.00 266,450.00 Kapitali i pronarit 45,669.50 131,018.60 650,336.50 Fitimi (humbja) e vitit vijues 65,060.50 197,947.31 43,429.00 110,730.00 328,965.91 693,765.50 110,730.00 328,965.91 693,765.50 113,030.00 331,805.91 960,215.50 - Kapitalet e veta gjithsejt detyrimet dividenda dhe kapitalet e veta Kapitalet e veta – Ekuiteti Kapitalet e veta 2009 2011 01.01.2011-31.03.2011 Kapitali i pronarit 45,669.50 131,018.60 650,336.50 Fitimi (Humbja) e vitit vijues 65,060.50 197,947.31 43,429.00 110,730.00 328,965.91 693,765.50 110,730.00 328,965.91 693,765.50 5
 6. 6. Pasqyra e bilancit te suksesit Përshrimi Të hyrat Të hyrat nga shitja Lejimet ne shitje dhe sherbime Totali I te hyrave nga shitja Kostoja e shitjes Kostoja e malit te shitur Fitimi bruto Shpenzimet operative Pagat e të punësuarve Pagesa e takses 5% trust Shpenzime të rrymës Shpenzime kontabilitetit Shpenzime te zyres Shpenzime shpedicioni Shpenzime perfaqesimi jasht vendi Shpenzime perfaqsimi Brenda vendit Shpenzime tenderimi Shpenzime per ushqim Shpenzime Tel. Fiks Shpenzime bankare Pagat dhe shperblimet e personelit Sigurimet shoqerore dhe shendetsore TOTAL SHPENZIMET Fitimi (Humbja) para tatimit Tatimi ne te ardhurat e korporates FITIMI NETO 2009 2010 01.01.2011 - 31.03.2011 210,500.00 0.00 210,500.00 920,000.00 0.00 920,000.00 226,828.00 0.00 226,828.00 135,660.00 74,840.00 696,969.70 223,030.30 170,948.00 55,880.00 6,000.00 300.00 8.00 350.00 487.00 503.00 321.00 300.50 6,000.00 300.00 11.57 450.00 609.67 550.00 342.06 336.21 1,500.00 75.00 45.00 1,800.00 250.00 400.00 850.00 400.00 30.00 140.00 150.00 870.00 300.00 20.00 906.73 67.11 155.96 933.68 400.00 20.00 1,030.00 136.00 220.00 1,470.00 600.00 25.00 9,779.50 11,082.99 8,801.00 65,060.50 211,947.31 14,000.00 197,947.31 47,079.00 3,650.00 43,429.00 65,060.50 6
 7. 7. Paraqitja grafike e pasurisë në tregues absolutë të kompanisë “I&A” Pasuritë qarkulluese 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 2009 150,000.00 100,000.00 2010 50,000.00 0.00 2011 para te gatshme banka llogarite e arketueshme stoqet Fig.1.Paraqitja grafike e pasurise qarkulluese të kompansë “I&A” per vitet 2009-2011 Pasuritë jo qarkulluese 60,000.00 50,000.00 2009 40,000.00 2010 2011 30,000.00 2011 20,000.00 2010 10,000.00 2009 0.00 ndertesat, paimet lizingu pasuri te paprekshmeamortizimi Fig.1.1. paraqitja grafike e asurisë jo qarkulluese për vitet 2009-2011 7
 8. 8. Totali i pasurisë 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 2009 400,000.00 2010 200,000.00 2011 0.00 pasuria jo qarkulluese pasurite e qendrueshme Fig.1.2.Paraqitja e pasurisë totale për vitet 2009-2011 Detyrimet afatshkurtëra 300,000.00 250,000.00 2009 200,000.00 2010 2011 150,000.00 100,000.00 2011 2010 50,000.00 2009 0.00 llogarite e pagueshme detyrimet tjera Fig.1.3.Paraqitja grafike e detyrimeve afatshkurtëra në zëra absolut 8
 9. 9. Kapitalet e veta 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 2009 300,000.00 2011 200,000.00 2010 2011 2010 100,000.00 0.00 2009 kapitali I pronarit fitimi(humbja)e vitit vijues Fig.1.4.Paraqitja grafke e kapitalit te pronarit për tri vite 9
 10. 10. 2.Bilanci krahasues i gjendjes 31.12.2010 me 31.12.2011 VLERA PERSHKRIMI PASURIA PASURIA RRJEDHESE Paraja e gatshme Banka Llogaritë e arkëtueshme Stoqet Total pasuria rrjedhese PASURIA FIKSE Ndertesat, paimet Pasuri aktive e huazuar- lizing Pasuritë jomateriale Amortizimi Total pasuria fikse TOTALI I PASURISE DETYRIMET DHE EKUITETI Detyrimet rrjedhese Llogarite e pagueshme(komuna) Detyrimet tjera Tatimi ne fitim Totali I detyrimeve afatshkurtra 2010 2011 125,000.00 77,005.91 125,600.00 0.00 327,605.91 145,266.00 193,600.00 334,471.94 230,827.56 904,165.5 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 331,805.91 56,050.00 0.00 0.00 0.00 56,050.00 960,215.50 2,600.00 2,40.00 0.00 2,840.00 266,210.0 2,40.00 0.00 266,450.00 131,018.60 197,947.31 328,965.91 331,805.91 650,336.50 43,429.00 693,765.50 960,215.50 DETYRIMET AFATGJATA Kapitalet e veta Kapitali I pronarit Fitimi (Humbja) e vitit vijues Totali I detyrimeve afatgjata TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALET E VETA 10
 11. 11. Paraqitja grafike komparative e treguesve absolute ,viti 2011 në krahasim me 2010 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 2010 150,000.00 2011 100,000.00 50,000.00 0.00 paraja e gatshme Fig.2.1. banka llogarite e arketueshme stoqet Ndryshimi i pasurise rrjedhese nga viti 2010 ne 2011 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 2010 0.00 2011 Fig.2.2. Ndryshimi ne pasurine fikse 2010 – 2011 11
 12. 12. 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 2010 100,000.00 20102 50,000.00 0.00 llogarite e pagueshme (komuna) detyrimet tjera tatimi ne fitim Fig.2.3. Ndryshimi ne detyrimet afatshurtera 2010 - 2011 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 2010 300,000.00 2011 200,000.00 100,000.00 0.00 kapitali I pronarit fitimi (humbja) e vitit vijues Fig.2.4.Ndryshimi ne detyrimet afatgjata per 2010 – 2011 12
 13. 13. 3. ANALIZA HORIZONTALE Bilanci komparativ i kompanisë „I&A‟ per vitet 2009 - 2010 Përshkrimi 2009 Shuma e rritjes apo zvoglimit 2010 % e rritjes apo zvoglimit PASURIA Pasuritë rrjedhëse Paraja e gatshme 106,980.00 125,000.00 18,020.00 16.84% 2,450.00 77,005.91 74,555.91 3043.09% Llogaritë e arkëtueshme 0.00 125,600.00 125,600.00 0.00% Stoqet 0.00 0.00 0.00 0.00% 109,430.00 327,605.91 218,175.91 199.37% 3,600.00 4,200.00 600.00 16.66% Pasuritë aktive - lizingu 0.00 0.00 0.00 0.00% Pasuritë jomateriale 0.00 0.00 0.00 0.00% Amortizimi 0.00 0.00 0.00 0.00% 113,030.00 331,805.91 218,775.91 193.55% 2,100.00 2,600.00 500.00 23.80% 200 240 40.00 20% 2,300.00 2,840.00 540.00 23.47% Kapitali I pronarit 45,669.50 131,018.60 85,349.1 186.88% Fitimi(Humbja)e vitit vijues 65,060.50 197,947.31 132,886.81 204.25% TOTALI I DETYRIMEVE DHE EKUITETIT 113,030.00 331,805.91 218,775.91 193.55% Banka Totali i pasurisë rrjedhëse Pasuria fikse Ndërtesat ,paimet TOTALI I PASURISE Detyrimet dhe ekuiteti Detyrimet rrjedhëse Llogaritë e pagueshme Detyrimet tjera Totali i detyrimeve rrjedhëse Kapitalet e veta 13
 14. 14. Shuma e rritjes/zvogelimit te pozicioneve ne vlere absolute ne bilancin e gjendjes Per 2009-2010 shuma e rritjes apo zvoglimit te pasurise rrjedhese 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 shuma e rritjes apo zvoglimit te pasurise rrjedhese Fig.3.1. Shuma e rritjes apo zvoglimit te pasurise rrjedhese shuma e rritjes apo zvoglimit e pasurise fikse 600 400 200 0 shuma e rritjes apo zvoglimit e pasurise fikse Fig.3.2. Shuma e rritjes apo zvoglimit te pasurise fikse 14
 15. 15. shuma e rritjes apo zvoglimit te detyrimeve rrjedhese 500 400 300 200 100 0 llogarite e pagueshme detyrimet tjera tatimi ne fitim Fig.3.3. Shuma e rritjes apo zvoglimit te detyrimeve rrjedhese shuma e rritjes apo zvoglimit e ekuitetit 140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 shuma e rritjes apo zvoglimit e ekuitetit 60,000.00 40,000.00 20,000.00 0.00 kapitali I pronarit fitimi (Humbja) e vitit vijues Fig.3.4. Shuma e rritjes apo zvoglimit e ekuitetit 15
 16. 16. 4.Bilanci komparativ I kompanise “I&A” 2010 – 2011 PERSHKRIMI PASURIA PASURIA RRJEDHESE Paraja e gatshme Banka Llogaritë e arkëtueshme Stoqet Total pasuria rrjedhese PASURIA FIKSE Ndertesat, paimet Pasuri aktive e huazuar- lizing Pasuritë jomateriale Amortizimi Total pasuria fikse TOTALI I PASURISE DETYRIMET DHE EKUITETI Detyrimet rrjedhese Llogarite e pagueshme(komuna) Detyrimet tjera Tatimi ne fitim Totali I detyrimeve afatshkurtra 2010 2011 Shuma e rritjes apo zvoglimit % e rritjes apo zvoglimit 125,000.00 77,005.91 125,600.00 0.00 327,605.91 145,266.00 193,600.00 334,471.94 230,827.56 904,165.5 2, 066.00 116,594.09 208,871.94 230,827.56 576,559.59 16.2% 1.51% 166.29% 0.00% 173.24% 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 331,805.91 56,050.00 0.00 0.00 0.00 56,050.00 960,215.50 51,850.00 0.00 0.00 0.00 51,850.00 628,409.59 1234.5%% 0.00% 0.00% 0.00% 1234.5% 189.3% 2,600.00 2,40.00 0.00 2,840.00 266,210.00 2,40.00 0.00 266,450.00 263,610.00 0.00 0.00 263,610.00 10138.8% 0.00% 0.00% 9282.04% 131,018.60 197,947.31 328,965.91 331,805.91 650,336.50 43,429.00 693,765.50 960,215.50 519,317.9 (154,518.31) 364,799.59 628,409.59 396.36% (78.06%) 110.89% 189.3% DETYRIMET AFATGJATA Kapitalet e veta Kapitali I pronarit Fitimi (Humbja) e vitit vijues Totali I detyrimeve afatgjata TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALET E VETA 16
 17. 17. Shuma e rritjes/zvogelimit te pozicioneve ne vlere absolute ne bilancin e gjendjes Per 2010-2011 shuma e rritjes(zvoglimit) te pasurise rrjedhese 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 shuma e rritjes(zvoglimit) te pasurise rrjedhese 0.00 Fig.4.1. Shuma e rritjes apo zvoglimit te pasurise rrjedhese per vitin 2010 – 2011 rritja - zvoglimi I pasurise fikse 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 rritja - zvoglimi I pasurise fikse 0.00 Fig.4.2. Shuma e rritjes apo zvoglimit te pasurise fikse 17
 18. 18. rritja - zvoglimi I detyrimeve rrjedhese 300,000 250,000 200,000 150,000 rritja - zvoglimi I detyrimeve rrjedhese 100,000 50,000 0 llogarite e pagueshme detyrimet tjera tatimi ne fitim Fig.4.3. Shuma e rritjes apo zvoglimit te detyrimeve rrjedhese rritja - zvoglimi I ekuitetit 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 -100,000.00 -200,000.00 kapitali I pronarit rritja - zvoglimi I ekuitetit 519,317.90 Fitimi (Humbja) e vitit vijues -154,518.31 Fig.4.4. Shuma e rritjes apo zvoglimit te ekuiteti 18
 19. 19. 5. Analiza vertikale e kompanisë “I&A” Përshkrimi 2009 2010 2011 %2009 %2010 %2011 PASURIA Pasuritë rrjedhëse Paraja e gatshme 106,980.00 125,000.00 145,266.00 94.64% 37.67% 15.12% 2,450.00 77,005.91 193,600.00 2.16% 23.20% 20.16% Llogaritë e arkëtueshme 0.00 125,600.00 334,471.94 0.00% 37.85% 34.83% Stoqet 0.00 0.00 230,827.56 0.00% 0.00% 24.03% 109,430.00 327,605.91 904,165.50 96.81% 98.73% 94.16% 3,600.00 4,200.00 56,050.00 3.18% 1.26% 5.83% Pasuritë aktive - lizingu 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Pasuritë jomateriale 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Amortizimi 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 113,030.00 331,805.91 960,215.50 100% 100% 100% 2,100.00 2,600.00 266,210.00 1.85% 0.78% 27.72% 200.00 240.00 240.00 0.17% 0.07% 0.02% 2,300.00 2,840.00 266,450.00 2.03% 0.85% 27.74% Kapitali I pronarit 45,669.50 131,018.60 650,336.50 40.40% 39.48% 67.72% Fitimi(Humbja)e vitit vijues 65,060.50 197,947.31 43,429.00 57.56% 59.65% 4.52% TOTALI I DETYRIMEVE DHE EKUITETIT 113,030.00 331,805.91 960,215.50 100% 100% 100% Banka Totali i pasurisë rrjedhëse Pasuria fikse Ndërtesat ,paimet TOTALI I PASURISE Detyrimet dhe ekuiteti Detyrimet rrjedhëse Llogaritë e pagueshme Detyrimet tjera Totali i detyrimeve rrjedhëse Kapitalet e veta 19
 20. 20. Struktura e bilancit krahasues te gjendjes ,viti 2009 ne krahasim me vitin 2010 Përshkrimi 2009 2010 %2009 %2010 PASURIA Pasuritë rrjedhëse Paraja e gatshme 106,980.00 125,000.00 94.64% 37.67% 2,450.00 77,005.91 2.16% 23.20% Llogaritë e arkëtueshme 0.00 125,600.00 0.00% 37.85% Stoqet 0.00 0.00 0.00% 0.00% 109,430.00 327,605.91 96.81% 98.73% 3,600.00 4,200.00 3.18% 1.26% Pasuritë aktive - lizingu 0.00 0.00 0.00% 0.00% Pasuritë jomateriale 0.00 0.00 0.00% 0.00% Amortizimi 0.00 0.00 0.00% 0.00% 113,030.00 331,805.91 100% 100% 2,100.00 2,600.00 1.85% 0.78% 200.00 240.00 0.17% 0.07% 2,300.00 2,840.00 2.03% 0.85% Kapitali I pronarit 45,669.50 131,018.60 40.40% 39.48% Fitimi(Humbja)e vitit vijues 65,060.50 197,947.31 57.56% 59.65% 113,030.00 331,805.91 100% 100% Banka Totali i pasurisë rrjedhëse Pasuria fikse Ndërtesat ,paimet TOTALI I PASURISE Detyrimet dhe ekuiteti Detyrimet rrjedhëse Llogaritë e pagueshme Detyrimet tjera Totali i detyrimeve rrjedhëse Kapitalet e veta TOTALI I DETYRIMEVE DHE EKUITETIT 20
 21. 21. Paraqitja grafike komparative në tregues relativë për kompaninë ”I&A” Viti 2010 në krahasim me 2009 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 2009 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2010 paraja e gatshme banka llogarite e arketueshme stoqet Fig.5.1. Pasuria rrjedhëse për vitin 2010 – 2009 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 2009 1.00% 2010 0.50% 0.00% Fig.5.2. Pasuria fikse,viti 2010 ne krahasim me 2009 21
 22. 22. 2.00% 1.80% 1.60% 1.40% 1.20% 2009 1.00% 2010 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% llogarite e pagueshme detyrimet tjera Fig.5.3. Detyrimet rrjedhëse viti 2010 ne raport me vitin 2009 60.00% 50.00% 40.00% 2009 30.00% 2010 20.00% 10.00% 0.00% kapitali I pronarit Fititmi (Humbja) e vitit vijues 5.4. Kpaitali I pronarit dhe fitimi apo humbja e vitit vijues,viti 2010 krahasuar me 2009 22
 23. 23. 6.Struktura e bilancit krahasues te gjendjes viti 2010 ne krahasim me vitin 2011 Përshkrimi 2010 2011 %2010 %2011 PASURIA Pasuritë rrjedhëse Paraja e gatshme 125,000.00 145,266.00 37.67% 15.12% 77,005.91 193,600.00 23.20% 20.16% 125,600.00 334,471.94 37.85% 34.83% 0.00 230,827.56 0.00% 24.03% 327,605.91 904,165.50 98.73% 94.16% 4,200.00 56,050.00 1.26% 5.83% Pasuritë aktive - lizingu 0.00 0.00 0.00% 0.00% Pasuritë jomateriale 0.00 0.00 0.00% 0.00% Amortizimi 0.00 0.00 0.00% 0.00% 331,805.91 960,215.50 100% 100% 2,600.00 266,210.00 0.78% 27.72% 240.00 240.00 0.07% 0.02% 2,840.00 266,450.00 0.85% 27.74% Kapitali I pronarit 131,018.60 650,336.50 39.48% 67.72% Fitimi(Humbja)e vitit vijues 197,947.31 43,429.00 59.65% 4.52% TOTALI I DETYRIMEVE DHE EKUITETIT 331,805.91 960,215.50 100% 100% Banka Llogaritë e arkëtueshme Stoqet Totali i pasurisë rrjedhëse Pasuria fikse Ndërtesat ,paimet TOTALI I PASURISE Detyrimet dhe ekuiteti Detyrimet rrjedhëse Llogaritë e pagueshme Detyrimet tjera Totali i detyrimeve rrjedhëse Kapitalet e veta 23
 24. 24. Paraqitja grafike komparative në tregues relativë për ndërmarrjen ”I&A” Viti 2011 krahasuar me 2010 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 2010 15.00% 2011 10.00% 5.00% 0.00% paraja e gatshme banka llogarite e arktueshme stoqet Fig.6.1. Krahasimi I mjeteve rrjedhëse,viti 2011 ne raport me vitin 2010 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2010 2.00% 2011 1.00% 0.00% Fig.6.2. mjetet fikse ne vitin 2011 krahasuar me vitin 2010 24
 25. 25. 30.00% 25.00% 20.00% 2010 15.00% 2011 10.00% 5.00% 0.00% llogarite e pagueshme detyrimet tjera Fig.6.3. Paraqitja e raportit të detyrimeve rrjedhëse 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 2010 2011 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% kapitali I pronarit Fitimi(Humbja) e vitit vijues Fig.6.4. Kapitali I pronarit dhe fitimi apo humbja e vitit vijues 25
 26. 26. 7.ANALIZA E TRENDIT Pasqyra e të ardhurave Përshrimi Të hyrat Të hyrat nga shitja Lejimet ne shitje dhe sherbime Totali I te hyrave nga shitja Kostoja e shitjes Kostoja e malit te shitur Fitimi bruto Shpenzimet operative Pagat e të punësuarve Pagesa e takses 5% trust Shpenzime të rrymës Shpenzime kontabilitetit Shpenzime te zyres Shpenzime shpedicioni Shpenzime perfaqesimi jasht vendi Shpenzime perfaqsimi Brenda vendit Shpenzime tenderimi Shpenzime per ushqim Shpenzime Tel. Fiks Shpenzime bankare Pagat dhe shperblimet e personelit Sigurimet shoqerore dhe shendetsore TOTAL SHPENZIMET Fitimi (Humbja) para tatimit Tatimi ne te ardhurat e korporates FITIMI NETO 2009 2010 01.01.2011 - 31.03.2011 210,500.00 0.00 210,500.00 920,000.00 0.00 920,000.00 226,828.00 0.00 226,828.00 135,660.00 74,840.00 696,969.70 223,030.30 170,948.00 55,880.00 6,000.00 300.00 8.00 350.00 487.00 503.00 321.00 300.50 6,000.00 300.00 11.57 450.00 609.67 550.00 342.06 336.21 1,500.00 75.00 45.00 1,800.00 250.00 400.00 850.00 400.00 30.00 140.00 150.00 870.00 300.00 20.00 906.73 67.11 155.96 933.68 400.00 20.00 1,030.00 136.00 220.00 1,470.00 600.00 25.00 9,779.50 11,082.99 8,801.00 65,060.50 211,947.31 14,000.00 197,947.31 47,079.00 3,650.00 43,429.00 65,060.50 26
 27. 27. Pasqyra e te ardhurave, viti 2010 ne raport me 2009 Përshrimi Të hyrat Të hyrat nga shitja Lejimet ne shitje dhe sherbime Totali I te hyrave nga shitja Kostoja e shitjes Kostoja e malit te shitur Fitimi bruto Shpenzimet operative Pagat e të punësuarve Pagesa e takses 5% trust Shpenzime të rrymës Shpenzime kontabilitetit Shpenzime te zyres Shpenzime shpedicioni Shpenzime perfaqesimi jasht vendi Shpenzime perfaqsimi Brenda vendit Shpenzime tenderimi Shpenzime per ushqim Shpenzime Tel. Fiks Shpenzime bankare Pagat dhe shperblimet e personelit Sigurimet shoqerore dhe shendetsore TOTAL SHPENZIMET Fitimi (Humbja) para tatimit Tatimi ne te ardhurat e korporates FITIMI NETO 2009 2010 210,500.00 0.00 210,500.00 920,000.00 0.00 920,000.00 135,660.00 74,840.00 696,969.70 223,030.30 6,000.00 300.00 8.00 350.00 487.00 503.00 321.00 300.50 6,000.00 300.00 11.57 450.00 609.67 550.00 342.06 336.21 30.00 140.00 150.00 870.00 300.00 20.00 906.73 67.11 155.96 933.68 400.00 20.00 9,779.50 11,082.99 65,060.50 211,947.31 14,000.00 197,947.31 65,060.50 27
 28. 28. Paraqitja grafike komparative e pasqyrës së të ardhurave në tregues absolutë Viti 2010 në krahasim me 2009 1,000,000.00 900,000.00 800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 2009 2010 Fig.7.1. Krahasimi I bilancit te suksesit,viti 2010 ne raport me viin 2009 28
 29. 29. PASQYRA KOMPARATIVE E TE ARDHURAVE Përshrimi Të hyrat Të hyrat nga shitja Lejimet ne shitje dhe sherbime Totali I te hyrave nga shitja Kostoja e shitjes Kostoja e malit te shitur Fitimi bruto Shpenzimet operative Pagat e të punësuarve Pagesa e takses 5% trust Shpenzime të rrymës Shpenzime kontabilitetit Shpenzime te zyres Shpenzime shpedicioni Shpenzime perfaqesimi jasht vendi Shpenzime perfaqsimi Brenda vendit Shpenzime tenderimi Shpenzime per ushqim Shpenzime Tel. Fiks Shpenzime bankare Pagat dhe shperblimet e personelit Sigurimet shoqerore dhe shendetsore TOTAL SHPENZIMET Fitimi (Humbja) para tatimit Tatimi ne te ardhurat e korporates FITIMI NETO 2009 2010 Shuma e rritjes % e rritjes 210,500.00 0.00 920,000.00 0.00 709,500.00 0 337.05% 0 210,500.00 920,000.00 709,500.00 337.05% 135,660.00 74,840.00 696,969.70 223,030.30 561,309.7 148,190.3 413.76% 198% 6,000.00 300.00 8.00 350.00 487.00 503.00 321.00 6,000.00 300.00 11.57 450.00 609.67 550.00 342.06 0.00 0.00 3.57 100.00 122.67 47.00 21.06 0% 0% 44.62% 28.57% 25.18% 9.34% 6.56% 300.50 336.21 35.71 11.88% 30.00 140.00 150.00 870.00 300.00 906.73 67.11 155.96 933.68 400.00 876.73 -72.89 5.96 63.68 100.00 2922.4% -52.06% 3.97% 7.31% 33.33% 20.00 20.00 0.00 0% 9,779.50 11,082.99 1,301.49 13.30% 65,060.50 211,947.31 14,000.00 146,886.81 225.76% 0% 65,060.50 197,947.31 132,886.81 204.25% 29
 30. 30. Shuma e rritjes/zvogëlimit të pozicioneve në pasqyrën e të ardhurave 2010 - 2009 800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 te hyrat neto nga shitja kostoja e mallit te shitur fitimi bruto shpenzi met operati ve fitimi (humbj a) para tatimit tatimi fitimi ne te neto ardhura te korpora tes 2010 - 2009 709,500. 561,309. 148,190. 1,301.49 146,886. 14,000.0 132,886. Fig.7.2. Ndryshimi i zërave te bilancit te suksesit per vitin 2009-2010 Përqindja e rritjes/ zvoglimit të pozicioneve në pasqyrën e të ardhurave 2009 - 2010 450.00% 400.00% 350.00% 300.00% 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00% 2009 - 2010 Fig.7.3. Ndryshimi I bilancit të suksesit në % 30
 31. 31. Pasqyra e te ardhurave, viti 2011 ne raport me 2010 Përshrimi Të hyrat Të hyrat nga shitja Lejimet ne shitje dhe sherbime Totali I te hyrave nga shitja Kostoja e shitjes Kostoja e malit te shitur Fitimi bruto Shpenzimet operative Pagat e të punësuarve Pagesa e takses 5% trust Shpenzime të rrymës Shpenzime kontabilitetit Shpenzime te zyres Shpenzime shpedicioni Shpenzime perfaqesimi jasht vendi Shpenzime perfaqsimi Brenda vendit Shpenzime tenderimi Shpenzime per ushqim Shpenzime Tel. Fiks Shpenzime bankare Pagat dhe shperblimet e personelit Sigurimet shoqerore dhe shendetsore TOTAL SHPENZIMET Fitimi (Humbja) para tatimit Tatimi ne te ardhurat e korporates FITIMI NETO 2010 01.01.2011 - 31.03.2011 920,000.00 0.00 920,000.00 226,828.00 0.00 226,828.00 696,969.70 223,030.30 170,948.00 55,880.00 6,000.00 300.00 11.57 450.00 609.67 550.00 342.06 336.21 1,500.00 75.00 45.00 1,800.00 250.00 400.00 850.00 400.00 906.73 67.11 155.96 933.68 400.00 20.00 1,030.00 136.00 220.00 1,470.00 600.00 25.00 11,082.99 8,801.00 211,947.31 14,000.00 197,947.31 47,079.00 3,650.00 43,429.00 31
 32. 32. Paraqtja grafike komparative e pasqyrës së të ardhurave në tregues absolutë Viti 2011 në krahasim me 2010 1,000,000.00 900,000.00 800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 te hyrat kostoja neto nga e mallit shitja te shitur fitimi bruto shpenzi met operativ e fitimi tatimi ne fitimi (humbja te neto ) para ardhurat tatimit e korporat es 2010 920,000. 696,969. 223,030. 11,082.9 211,947. 14,000.0 197,947. 2011 226,828. 170,948. 55,880.0 8,801.00 47,079.0 3,650.00 43,429.0 Fig.7.4. paraqitja e ndryshimit te bilancit te suksesit per vitin 2011 ne raport me 2010 32
 33. 33. PASQYRA KOMPARATIVE E TE ARDHURAVE Përshrimi Të hyrat Të hyrat nga shitja Lejimet ne shitje dhe sherbime Totali I te hyrave nga shitja Kostoja e shitjes Kostoja e malit te shitur Fitimi bruto Shpenzimet operative Pagat e të punësuarve Pagesa e takses 5% trust Shpenzime të rrymës Shpenzime kontabilitetit Shpenzime te zyres Shpenzime shpedicioni Shpenzime perfaqesimi jasht vendi Shpenzime perfaqsimi Brenda vendit Shpenzime tenderimi Shpenzime per ushqim Shpenzime Tel. Fiks Shpenzime bankare Pagat dhe shperblimet e personelit Sigurimet shoqerore dhe shendetsore TOTAL SHPENZIMET Fitimi (Humbja) para tatimit Tatimi ne te ardhurat e korporates FITIMI NETO 2010 01.01.2011 31.03.2011 Shuma e rritjes % e rritjes 920,000.00 0.00 226,828.00 0.00 -693,132.00 0.00 -75.34% 0% 920,000.00 226,828.00 -693,132.00 -75.34% 696,969.70 223,030.30 170,948.00 55,880.00 -526,021.7 -167,150.3 -75.47% -74.94% 6,000.00 300.00 11.57 450.00 609.67 550.00 342.06 1,500.00 75.00 45.00 1,800.00 250.00 400.00 850.00 -4,500.00 -225.00 33.43 1350.00 -359.67 -150.00 507.94 -75% -75% 288.9% 300% -58.99% -27.27% 148.4% 336.21 400.00 63.79 18.97% 906.73 67.11 155.96 933.68 400.00 1,030.00 136.00 220.00 1,470.00 600.00 123.27 68.89 64.04 476.32 200.00 13.59% 102.65% 41.06% 51.01% 50% 20.00 25.00 5.00 25% 11,082.99 8,801.00 -2,281.99 -20.59% 211,947.31 14,000.00 47,079.00 3,650.00 -164,868.31 -10,350.00 -77.78% -73.92% 197,947.31 43,429.00 -154,518.31 -78.06% 33
 34. 34. Shuma e rritjes / zvogëlimit të pozicioneve në pasqyrën e të ardhurave për 2011-2010 2010 - 2011 0 -100,000 -200,000 -300,000 -400,000 -500,000 -600,000 -700,000 te hyrat kostoja neto e mallit nga te shitur shitja fitimi bruto shpenzi fitimi tatimi fitimi met (humbja ne te neto operativ ) para ardhura e tatimit te korpora tes 2010 - 2011 -693,132 -526,021 -167,150 -2,281.9 -164,868 -10,350. -154,518 Fig.7.5. Ndryshimi ne bilancin e suksesit per vitin 2010 – 2011 Përqindja e rritjes/zvogëlimit të pozicioneve në pasqyrën e të ardhurave 2010-2011 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% -60.00% -70.00% -80.00% te hyrat kostoja neto e mallit nga te shitur shitja fitimi bruto shpenzi fitimi tatimi fitimi met (humbja ne te neto operativ ) para ardhura e tatimit te korporat es 2010-2011 -75.34% -75.47% -74.94% -20.59% -77.78% -73.92% -78.06% Fig.7.6. Paraqitja e rritjes/zvoglimit të bilancit të suksesit në % 34
 35. 35. Paraqitja grafike komparative në tregues relativë e pasqyrës së të ardhurave Vitet 2009-2010-2011 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 te hyrat neto nga shitja kostoja e mallit te shitur fitimi bruto shpenzi fitimi met (humbja operativ ) para e tatimit tatimi fitimi ne te neto ardhura te korpora tes 2009 210,500. 135,660. 74,840.0 9,779.50 65,060.5 0 65,060.5 2010 920,000. 696,969. 223,030. 11,082.9 211,947. 14,000.0 197,947. 2011 226,828. 170,948. 5,588,00 8,801.00 47,079.0 3,650.00 43,429.0 Fig.7.7. Grafiku përmbledhës i pasqyrës së të ardhurave për tri periudhat raportuese Trendi I treguesve të pasqyrës së të ardhurave të ndërmarrjes 1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 te hyrat neto nga shitja kosto e fitimi bruto shpenzimet fitimi tatimi ne te fitimi neto mallit te operative (humbja) ardhurat e shitur para tatimit korporates 2009 2010 2011 Fig.7.8. Trendi I treguesve në bilancin e suksesit për tri periudhat raportuese 35
 36. 36. PARAQITJA KOMPARATIVE E STRUKTURËS SË TË ARDHURAVE Përshrimi Të hyrat Të hyrat nga shitja Lejimet ne shitje dhe sherbime Totali I te hyrave nga shitja Kostoja e shitjes Kostoja e malit te shitur Fitimi bruto Shpenzimet operative Pagat e të punësuarve Pagesa e takses 5% trust Shpenzime të rrymës Shpenzime kontabilitetit Shpenzime te zyres Shpenzime shpedicioni Shpenzime perfaqesimi jasht vendi Shpenzime perfaqsimi Brenda vendit Shpenzime tenderimi Shpenzime per ushqim Shpenzime Tel. Fiks Shpenzime bankare Pagat dhe shperblimet e personelit Sigurimet shoqerore dhe shendetsore TOTAL SHPENZIMET Fitimi (Humbja) para tatimit Tatimi ne te ardhurat e korporates FITIMI NETO 2009 2010 210,500.00 0.00 920,000.00 0.00 226,828.00 0.00 210,500.00 920,000.00 226,828.00 100.00% 100.00% 100.00% 135,660.00 74,840.00 696,969.70 223,030.30 170,948.00 55,880.00 64.46% 35.55% 75.75% 24.24% 75.36% 24.63% 6,000.00 300.00 8.00 350.00 487.00 503.00 321.00 6,000.00 300.00 11.57 450.00 609.67 550.00 342.06 1,500.00 75.00 45.00 1,800.00 250.00 400.00 850.00 2.85% 0.14% 0.00% 0.16% 0.23% 0.23% 0.15% 0.65% 0.03% 0.00% 0.04% 0.06% 0.05% 0.03% 0.66% 0.03% 0.01% 0.79% 0.11% 0.17% 0.37% 300.50 336.21 400.00 0.14% 0.03% 0.17% 30.00 140.00 150.00 870.00 300.00 906.73 67.11 155.96 933.68 400.00 1,030.00 136.00 220.00 1,470.00 600.00 0.01% 0.06% 0.07% 0.41% 0.14% 0.09% 0.00% 0.01% 0.10% 0.04% 0.45% 0.05% 0.09% 0.64% 0.26% 20.00 20.00 25.00 0.00% 0.00% 0.01% 9,779.50 11,082.99 8,801.00 4.64% 1.20% 3.88% 65,060.50 211,947.31 47,079.00 30.9% 23.03% 20.75% 14,000.00 3,650.00 0.00% 1.52% 0.00% 197,947.31 43,429.00 30.90% 21.51% 19.14% 65,060.50 01.01.2011 31.03.2011 %2009 %2010 %2011 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 36
 37. 37. Paraqitja grafike e strukturës së të ardhurave 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% te hyrat neto nga shitja kosto e mallit te shitur fitimi bruto shpenzim fitimi et (humbja) operative para tatimit fitimi neto 30.09% tatimi ne te ardhurat e korporate s 0% 2009 100% 64.46% 35.55% 4.64% 2010 100% 75.75% 24.24% 1.20% 23.03% 1.52% 21.51% 2011 100% 75.36% 24.63% 3.88% 20.75% 0.00% 19.14% 31% Fig.7.9. Bilanci i suksesit në mënyrë të përmbledhur për tri vitet 200,000.00 150,000.00 2011 100,000.00 2010 50,000.00 2009 0.00 2009 neto fitimi 65,060.50 2010 197,947.31 2011 43,429.00 Fig. 7.10. Ecuria e neto fitimit për tri periudhat raportuese 37
 38. 38. Pasqyra përmbledhëse e pozicioneve në bilancin e gjendjes dhe pasqyrën e të ardhurave: Përshkrimi 2009 2010 2011 109,430.00 327,605.91 904,165.50 3,600.00 4,200.00 56,050.00 113,030.00 331,805.91 960.215.50 Stoqet 0.00 0.00 230,827.56 Llogaritë e arktueshme 0.00 125,600.00 334,471.94 Detyrimet rrjedhëse 2,300.00 2,840.00 266,450.00 Llogaritë e pagueshme 2,100.00 2,600.00 266,210.00 Total detyrimet 2,300.00 2,840.00 266,450.00 45,669.50 131,018.60 650,336.50 Total detyrimet + kapitali 113,030.00 331,805.91 960,215.50 Shitja 210,500.00 920,000.00 226,828.00 KMSH 135,660.00 696,969.70 170,948.00 Fitimi bruto 74,840.00 223,030.30 55,880.00 Fitimi operativ 65,060.50 211,947.31 47,079.00 Neto fitimi 65,060.50 197,947.31 43,429.00 Pasuria rrjedhëse Pasuria fikse Total pasuria Ekuiteti aksionar 38
 39. 39. 8.ANALIZA E TREGUESVE FINANCIAR – RACIO ANALIZA Likuiditeti rrjedhes = Pasuria rrjedhese / Obligimet rrjedhese Likuiditeti rrjedhës (2009) = 47.5 herë Likuideiteti rrjedhës (2010) = 115.3 herë Likuiditeti rrjedhës (2011) = 3.39 herë Likuiditeti i shpejte – testi acid = Pasuria rrjedhese - stoqet/ Obligimet rrjedhese Prova acide (2011) = 2.52 herë Neto kapitali punues = Pasuria rrjedhese-Obligimet rrjedhes/Total Pasuria Neto kapitali punues (2009) = 0.94 herë Neto kapitali punues (2010) = 0.97 herë Neto kapitali punues (2011) = 0.66 herë Qarkullimi i stoqeve = Shitjet/Stoqet Qarkullimi I stoqeve (2011) = 0.98 herë Qarkullimi I pasurisë së tërësishme = Shitjet / Pasuria e tërësishme Qarkullimi I pasurisë së tërsishme (2009) = 1.86 herë Qarkullimi I pasurisë së tërësishme (2010) = 2.77 herë Qarkullimi I pasurisë së tërësishme (2011) = 0.23 herë 39
 40. 40. Qarkullimi I mjeteve neto = Shitjet/ Mjetet totale – detyrimet rrjedhese Qarkullimi I mjeteve neto (2009) = 1.9 herë Qarkullimi I mjeteve neto (2010) = 2.7 herë Qarkullimi I mjeteve neto (2011) = 0.32 herë Periudha mesatare e arketimit = Kërkesat e arktueshme / shitjet 360 Periudha mesatare e arkëtimit (2010) = 48.9 ditë Periudha mesatare e arkëtimit (2011) = 530 ditë Qarkullimi I mjeteve fikse = Shitjet/ mjetet fikse neto Qarkullimi I mjeteve fikse (2009) = 58.47 ditë Qarkullimi I mjeteve fikse (2010) = 219 dië Qarkullimi I mjeteve fikse (2011) = 4.04 ditë Qarkullimi i pasurise totale = Shitja / Pasuria totale Qarkullimi total i mjeteve (2009) = 1.86 Qarkullimi total I mjeteve (2010) = 2.77 Qarkullimi total I mjeteve (2011) = 0.23 Marzha bruto e fitimit = Fitimi bruto / Shitja Marzha bruto e fitimit (2009) = 0.35 % Marzha bruto e fitimit (2010) = 0.24% Marzha bruto e fitimit (2011) = 0.23% 40
 41. 41. Marzha e fitimit neto = Neto fitimi / Shitja Marzha e fitimit neto (2009) = 30% Marzha e fitimit neto (2010) = 24.24% Marzha e fitimit neto (2011) = 24.63% Marzha e fitimit operativ = Fitimi operativ / Shitja Marzha e fitimit operativ (2009) = 30.9% Marzha e fitimit operativ (2010) = 23% Marzha e fitimit operativ (2011) = 20.75% Kthimi ne pasuri = Neto fitimi / Total pasuria Kthimi ne pasuri (2009) = 0.57% Kthimi ne pasuri (2010) = 0.59% Kthimi ne pasuri (2011) = 0.04% 41
 42. 42. Paraqitja grafike e treguesve financiar Likuiditeti rrjedhes 0 50 100 150 Likuiditeti rrjedhes 2011 3.39 2010 115.3 2009 47.5 Fig.8.1. Paraqitja e likuiditetit rrjedhës për tri periudhat raportuese testi acid 0 1 2 3 testi acid 2011 2.52 Fig.8.2. Paraqitja e testit acid për vitin 2011 42
 43. 43. neto kapitali 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 neto kapitali 2011 0.66 2010 0.97 2009 0.94 Fig.8.3. Paraqitja grafike e neto kapitalit qarkullues qarkullimi I stoqeve 0 0.5 1 qarkullimi I stoqeve 2011 0.98 Fig.8.4.Paraqitja qarkulimit të stoqeve për vitin 2011 43
 44. 44. qarkullimi I pasurise se tersishme 0 1 2 3 qarkullimi I pasurise se tersishme 2011 0.23 2010 2.77 2009 1.86 Fig.8.5. Qarkullimi I pasurisë së tërësishme për tri periudhat krahasuese qarkulimi I mjeteve neto 0 1 2 3 qarkulimi I mjeteve neto 2011 0.32 2010 2.7 2009 1.9 Fig.8.6. Qarkullimi I mjeteve neto të ndërmarrjes 44
 45. 45. periudha mesatare e arktimit 0 200 400 600 periudha mesatare e arktimit 2011 530 2010 48.9 Fig.8.6. Periudha mesatare e arkëtimit për vitet 2010 - 2011 qarkullimi I mjeteve fikse 0 50 100 150 200 250 qarkullimi I mjeteve fikse 2011 4.04 2010 219 2009 58.47 Fig.8.7. Qarkullimi I mjeteve fikse për tri vite 45
 46. 46. qarkullimi I pasurise totale 0 1 2 3 qarkullimi I pasurise totale 2011 0.23 2010 2.77 2009 1.86 Fig.8.8.Qarkullimi I pasurise totale për tri periudha marzha bruto e fitimit 0% 10% 20% 30% 40% marzha bruto e fitimit 2011 23% 2010 24% 2009 35% Fig.8.9.Marzha e bruto fitimit për tri vite 46
 47. 47. marzha e fitimit neto 0% 10% 20% 30% marzha e fitimit neto 2011 24.63% 2010 24.24% 2009 30% Fig.8.10.Marzha e fitimit neto marzha e fitimit operativ 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% marzha e fitimit operativ 2011 20.75% 2010 23% 2009 30.90% Fig.8.11. maezha e fitimit operativ gjatë tri viteve 47
 48. 48. kthimi ne pasuri 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% kthimi ne pasuri 2011 0.40% 2010 59% 2009 57.00% Fig.8.12. Paraqitja e kthimit në pasuri 48
 49. 49. KOMENTIMI I REZULTATEVE TË PËRFITUARA NGA ANALIZA HORIZONTALE VERTIKALE DHE ANALIZA E TRENDIT TE KOMPANISE “I&A” Në bazë të rezultateve të përfituara nga analizate e bëra për vitin 2009,2010,2011 do të japim në vijim komentet lidhur me këto analiza. 1.ANALIZA HORIZONTALE Duke bërë analizën komparative të bilancit të gjendjes dhe pasqyrës së të ardhurave të kësaj ndërmarrje kemi vërejtur: 1.1. Pasuria rrjedhëse në vitin 2010 krahasuar me 2009 është rritur për 199.3% ndërkaq detyrimet rrjedhëse janë rritur për 23.47% që do të thotë se likuiditeti kompanisë “I&A” është mjaft i qëndrueshëm pasi ka arkëtuar mjetet nga punët e kryera. 1.2. Pasuria rrjedhëse për vitin 2011 në krahasim me 2010 është rritur për 173.24% ndërkaq detyrimet rrjedhëse 9282.04% që do të thotë se likuiditeti i kompanisë ka rënë drastikisht dhe në këtë rast kemi një keqsim të situatës financiare. 1.3. Pasuria e tërësishme e kompanisë për vitin 2010 krahasuar me 2009 është rritur për 193.55% dhe detyrimet për 23.47% me qrast shohim se kompania ka një pozitë stabile. 1.4. Pasuria e tërësishme për vitin 2011 në krahasim me 2010 është rritur për 183.3% ndërkaq detyimet rrjedhëse për 928.04% qe do të thotë që kompania nuk i ka arkëtuar mjetet e veta nga punët e kryera. 1.5. Gjatë periudhës 2009 – 2010 llogaritë e arkëtueshme janë rritur nga zero në vitin paraprak ndërkaq llogaritë e pagueshme janë rritur për 23.80% 1.6. Gjatë periudhës krahasuese 2011- 2010 llogaritë e arkëtueshme janë rritur për 37.67% dhe llogaritë e pagueshme 0.78% kjo do të thotë që kompania nuk i ka arkëtuar ende mjetet e krijuara nga shërbimet e kryera 1.7. Gjatë periudhës krahasuese 2010 – 2009 kapitali i pronarit është rritur për 186.8% me qrast edhe fitimi u rrit për 204.25% 49
 50. 50. 1.8. Gjatë vitit 2011 – 2010 kapitali i pronarit u rrit për 67.72% ndërsa fitimi u rrit për 4.52% dhe siq shihet kjo perudhë krahasuese ishte më pak fitimprurëse. 2. ANALIZA VERTIKALE Duke bërë analizën e bilancit të gjendjes , pasqyrës së të ardhurave dhe ndryshimit të tyre nga 2009-2010-2011 kemi vërejtur: 2.1. Likuiditeti i ndërmarrjes për vitin 2010 në krahasim me vitin 2009 është përmirësuar sepse pasuria rrjedhëse është rritur nga 96.81% në 98.73% derisa detyrimet rrjedhëse janë zvogluar nga 2.03% në 0.85% 2.2. Likuiditeti i ndërmarrjes gjatë periudhës krahasuese 2010 – 2011 ka rënë për shkak se pasuria rrjedhëse ka rënë nga 98.73% në 94.16% ndërsa detyrimet rrjedhëse janë rritur nga 0.85% në 27.74% 2.3. Në vitin 2010 krahasuar me 2009 zërat në pasqyrën e të ardhurave kanë lëvizur si vijon: për shak se kosto e mallit të shitur është rritur nga 64.46% sa ka qenë në vitin 2009 në 75.75% në vitin 2010, edhepse shpenzimet poerative janë zvogluar nga 4.64% në 1.20% fitimi neto është zvogluar nga 30.90% në 21.51% 2.4. Gjatë periudhës krahasuese 2010 – 2011 kosto e mallit të shitur ka pasë një rënie të lehtë nga 75.75% në 75.36% në vitin 2011,ndërsa shpenzimet operative u rritën nga 1.20% në vitin 2010 në 3.88% në vitin 2011. Përderisa fitimi neto pësoi rënie nga 21.51% në 19.14% 50
 51. 51. 3. ANALIZA E TREGUEVE FINANCIAR – RACIO ANALIZA Nga të gjita këto analiza ndër më të rëndësishmet është edhe analiza e treguesve financiar të ndërmarrjes. Janë analizu 13 tregues nga të dhënat e bilancit të gjendjes dhe pasqyrës së të ardhurave dhe këto raporte janë dhënë më lartë ndërsa në këtë pjesë do ti paraqesim vetëm komentet për këta tregues: 3.1. Liuiditeti rrjedhës i ndërmarrjes ishte i kënaqshëm mbi nivelin e dëshiruar. Në vtin 2009 ishte 47.5 herë në vitin 2010 115.3 herë ndërkaq në vitin 2011 kishtë një rënie drastike në 3.39 herë për shkak se detyrimet rrjedhëse ishin rritur shumë gjatë kësaj periudhe. 3.2. .Likuiditëti i shpejtë-(testi acid)- Ky tregues është më i ngushtë dhe më preciz në kuptim të aftësisë së ndërmarrjes për të përmbushur në kohë obligimet rrjedhëse me mjete rrjedhëse, duke mos llogaritur në shitjen e tyre dhe duke mos llogaritur në shkallë më të ulët të shëndrrimit në para brenda vitit. Mirëpo në mungesë të të dhënave paraqitet vetëm viti 2011 me 2.52 herë. 3.3. Neto kapitali punues – Ky raport paraqet ndyshimin në mes pasurisë rrjedhëse dhe detyrimeve rrjedhëse të ndërmarrjes në një datë të caktuar Neto kapitali punues gjatë vitit 2009 ishte 0.94 herë , në vitin 2010 u rrit në 0.97 herë ndërkaq në vitin 2011 kishte rënie në 0.66 herë. Kjo do të thotë se ndërmarrja i kishte harmonizuar mirë mjetet afatshkurtra me burimet afatshkurtra. 3.4. Qarkullimi i stoqeve - Ky koeficient tregon se sa herë malli i shitur është zëvendësuar gjatë vitit përkatësisht se sa herë është rrotulluar malli gjatë vitit. Për shkak të mungesës së të dhënave soqet paraqiten vetëm për vitin 2011 dhe ato ishin 0.98 herë 3.5. Qarkulimi i pasurisë së tërësishme kishte lëvizje gjatë tri periudhave krahasuese, në vitin 2009 ishte 1.86 herë,në vitin 2010 2.77 herë ndërkaq 0.23 herë në vitin 2011. 3.6. Qarkullimi i mjeteve neto në vitin 2009 ishte 1.9 herë,në vitin 2010 kishe ngritje në 2.7 herë dhe në vitin 2011 kishte rënie në 0.32 herë. 3.7. Periudha mesatare e arkëtimit për vitin 2010 ishte 48.9 ditë ndërkaq në 2011 u rrit në 530 ditë. 51
 52. 52. 3.8. Qarkullimi i mjeteve fikse për vitin 2009 ishte 58.47 ditë, në vitin 2010 ishte 219 dië ndërsa me 2011 kishte rënie në 4.04 ditë. 3.9. Qarkullimi i pasurisë totale për vitin 2009 ishte 1.86 ndërsa në vitin 2010 kishte ngritje në 2.77 e pastaj në vitin 2011 prapë rënie në 0.23. 3.10. Marzha e fitimit bruto në vitin 2009 ishte 0.35%,në vitin 2010 ishte 0.24% dhe në vitin 2011 ishte 0.23% 3.11. Marzha e fitimit neto në vitin 2009 ishte më e larta gjatë tri periudhave krahasuese 30%, ndërsa në vitin 2010 ishte 24.24% dhe 24.63 në vitin 2011. 3.12. Marzha e fitimit operativ gjatë tri viteve kishte lëvizje të përafërta mirëpo në vitin 2009 ishte më e larta 30.9%,në vitin 2010 23% dhe në periudhën 2011 ishte 20.75% 3.13. Kthimi në pasuri gjatë tri periudhave krahasuese ishte: për vitin 2009 ishte 57%,në vitin 2010 ishte 59% dhe në vitin 2011 ishte 40% 52
 53. 53. KONSTATIMET DHE REKOMANDIMET Nga analiza që kemi bërë mund të konstatojmë se trendi i ndërmarrjes ka qenë shumë i luhatshëm duke pasur rënie dhe ngritje të mëdha në periudha analizuese Ne kemi vërejtur se kjo ndërmarrje edhe pse ka një staf të organizuar dhe profesional në kryerjen e këtyre punëve, e që janë vërtet specifike, ndërmarrja nuk ka arritur ti kordinoj disa zëra shumë të rëndësishëm shkak për një munges të likuiditetit dhe rë rrjedhës së parasë jo në mënyrë normalisht të organizuar, mirpo ksaj ndërmarrjë i mbetet punë e madhe për të bërë në ndryshim të këtyrë pozicioneve. Duhet theksuar se në vitet e fundit ndërmarrja ka brë një lëvizje kryesisht të përmisimit në menaxhimin më efikas dhe racional të parasë se gatshme dhe një politikë të arsyeshme të arkëtimit të kërkesave.Prandaj mund të konstatojmë përfundimisht se gjendja e ndërmarrjes është e mirë dhe po ashtu vështrojmë ndryshimet e bëra në këtë kontekst, ashtu edhe siç kemi menduar dhe punuar gjatë punimit tonë. 53

×