adriatik hoxha menaxhimi i projekteve petrit hasanaj veli lecaj ardiana gashi statistike informatika biznesore ushtrime paraja menaxhimi nail reshidi ushtime adriana gashi kontabiliteti menaxherial menaxhmenti financiar ne biznesin nderkombetar analiza e pasqyrave financiare mentor qollaku vendimmarrja biznesi planifikimi financat banka qendrore raportimi i fitimit dhe gjendjes financiare ligjeratat libri hyrje ne ekonomi kontabilitet bazat e kontabilitetit ekonomia ymer havolli etika e biznesit indekset berim ramosaj nail reshiti promocioni vehbi ramaj projektimi i procesit politika e produktit nail reshidi prof. besnik krasniqi besnik krasniqi politika e qmimit politika e cmimit nail reshidi politika e cmimit mjedisi ligjor i bizneseve permbledhje menaxhimi i qmimeve menaxhimi i cmimeve myrvete badivuku-pantina hyrje ne politikat sociale lulzim dragidella politika sociale ekologjik teknologjia e mjedisit finança financa ushtrime burimet e se drejtes burimet e të drejtes se be burimet e te drejtes mostra okunit okuni analiza e regresionit ligji i okunit shembull ligji i okunit kontabiliteti i kostos adem zogjani kontabiliteti i kostos dhe drejtimit - menaxhimit ushtrime nga kostot e prodhimit kostoto e prodhimit menaxherial kostot prezantimi i kostove letrat me vlerë dhe aksionet sistemi i raportimit financiar kontabiliteti i tatimeve strategjitë për të dëgjuarit aktiv dhe mbajtje eseja treguese llojet e shkrimit të shkruarit dhe të lexuarit citimi dhe shenimet shkrimi reflektiv kohezioni dhe koherenca procesi i te shkruarit aftesite negociuese lidershipi lidershipi dhe aftesite negociuese raportimi dhe auditimi etik e social etika e korporatave hyrje ne makroekonomi dhe konceptet kyqe udheheqja efektive funksionet kryesore te biznesit analiza e fizibiliteti ne biznes format ligjore te biznesit menyrat e fillimit te biznesit ndermarrjet e vogla dhe te mesme sfidat e ndermarrjes biznesi familjar plani i biznesit menaxhimi strategjik i nvm-ve biznesi dhe faktoret kryesor te tij etika ne biznes strategjia e bizneseve nderkombetare marketingu global menaxhimi i resurseve humane globale biznesi nderkombetar dhe globalizimi 10 pyetjet nga ndermarresia modeli i porterit makroekonomia - bpv- bruto produkti vendor siguria - informatika biznesore oferta e sektorit ne tregun konkurencial kushtet esenciale per lidhjen e nje kontrate njohurite elementare per kuptimin e ekonomise burimet e financimit analiza e transaksioneve ne biznes analiza e transaksioneve nё biznes aspektet teorike per tregtine e jashtme planifikimi strategjik kompletimi i ciklit te kontabilitetit prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve kontabiliteti dhe biznesi kerkesa dhe sjellja e konsmatoreve rËndËsiae e konomisË aplikative hyrje ne analizen e pasqyrave financiare upz analiza e aktiviteteve financuese analiza e aktiviteteve aktivitetet financuese bilanci kontabel bilanci kontabЁl- analiza e aktiviteteve tЁ fina aktivitetet analiza e pasqyrЁs sЁ tЁ ardhurave pasqyra e te ardhurave analiza e pasqyrave te te ardhurave flukset monetare mjetet monetare analiza e flukseve t Ё mjeteve monetare flukset e mjeteve monetare analiza e pasqyrave financiare flukset e mjeteve analiza e likuiditetit të njësisë ekonomike likuiditeti analiza e likuiditetit bilanci kontabel- analiza e aktiviteteve investues analiza e aktiviteteve investurese bilanci konrabel bazat e te dhenave organizimi i te dhenave marketingu i projektit menaxhimi i projekteve ligjerata 1 ligjerata 2 ligjerata 4 mentor collaku telekomunikimet telekomunikimet - informatika biznesore struktura e kapitalit dhe aftësia paguese struktura e kapitalit aftesia paguese transakcionet. transakcionet me kredi prezentimi i punimit prezentimi i temes prezentimi travel in albania discover albania travel travel albania. albania 2011 visit albania e biznesi ilir doqi. ilir doci. profesor e-biznesi cmimi çmimi mjedisi i biznesit mjedisi biznesor mjedisi nderkombetar institucionet dhe mjedisi i biznesit nderkombetar inventari inventari i marrit malli sistemi sistemi finaciar ushtrime kontabilitet kontabilitet ushtrime ushtrime nga kontabiliteti pasqyrat financiare ushtrime ushtrime financiare pasqyrat financiare pytje menaxhimi e resurseve humane pytje pergjigje pytje dhe pergjigje financat publike te hyrat publike publike kosoto kostoja kosoto e kapitalit kosto te kapitalit kapitali kostoja e kapitalit makroekonomi politika politika monetare politika fiskale politike monetare pare sistemi bankar paraja dhe sistemi bankar para raportimi i rrjedhave te parase rrjedhja e parase raportimi i parase kontablitet kontabilitetit 2 kontabiliteti ii vlera kohore e parase analiza e aktiviteteve financiare aktivitetet financiare papunesia inflacioni konventat e kontabilitetit korniza rregullative konventat kontabel kornizat e kontabilitetit kontrolli brendshem kontrolli brendshem dhe paraja kontrolli hyrje ne menaxhment menaxhmenti hyrje menaxhimi strategjik planifikimi si funksion i menaxhimit mjedisi organizacional menaxheriale vendim marrja investimet hyrje ne ekonomi - investimet musa limani sipermarrja dhe biznesi sipermarrja faktoret e suksesit te nje biznesi etika mjetet dhe teknikat mjetet mjetet e planifikimit vlera ne kohe vlera ne kohe e parase vlera e parase kembimi valutor paraja ne kohe paraja dhe banka paraja dhe bankat rreziku risku dhe kthimi rsiku kthimi ndermarrja dhe risku risku ne ndermarrje rrisku hyrje ne financa financa shoqeria dhe ndermarrja ndermarrja dhe ideja afariste e ndermarrjes vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave matja e t ardhurave dhe shpenzimevef96-104 matja e t ardhurave dhe shpenzimeve veprimtarit e biznesit burimi i informacionit kon kontabiliteti dhe organizatat marketingu - ali jakupi menaxhimi financiar menaxhimi financiar ligjeratat marketingu i bizneseve marketingu per bizneset marketingu per bizneset e vogla menaxhmenti bankar menaxhimi bankar qka jan panairet qka esht panairi panairi panairet qka eshte panairi panairet shqip pjetr budi hyrje n ekonomi kolegji universitar pjeter budi baza e kontabilitetit qka eshte kontabilitetit kontabilitetit shqip hyrje ne kontabilitet kontabiliteti ibish mazreku bazat e menaxhimit bujqsia bujqesia marketingu ali jakupi marketingu nderkombetar etika e biznesit - ymer havolli menaxhimi i burimeve financiare vleresimi i performances zhvillimim i resurseve humane ndermarresi
Mehr anzeigen