Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 36 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö (20)

Weitere von Työterveyslaitos (20)

Anzeige

Aktuellste (7)

Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö

 1. 1. Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö Virpi Kalakoski, PsT, tutkimuspäällikkö @VirpiKalakoski @aivotyo @tyoterveys
 2. 2. Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö • Mitä on aivotyö? • Miksi kognitiiviset tekijät on tärkeä huomioida? • Miksi aivotyön kuormitustekijöitä on tärkeä vähentää? • Miten poistetaan ja hallitaan kognitiivista kuormitusta? 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 3. 3. Mitä on aivotyö? Aivotyötehtävissä korostuu tiedonkäsittely eli kognitiiviset toiminnot. 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 4. 4. Aivotyötehtävissä korostuu tiedon käsittely • Työtehtävät vaativat monenlaisia kognitiivisia eli tiedonkäsittelyn toimintoja, kykyjä ja taitoja • hahmotetaan ja muistetaan asioita, käytetään ja muokataan tietoa, tehdään ajatustyötä • Työ vaatii osaamista • käytetään tietoja ja taitoja ja päivitetään niitä säännöllisesti • Tietotekniikka on keskeinen työväline • otetaan haltuun ja käytetään useita erilaisia teknisiä järjestelmiä 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski HikingArtist / CC BY-SA https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_picture_is_worth_ a_thousand_words.jpg
 5. 5. | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski Aivotyö: 5 yleisintä työn kognitiivista vaatimusta Lukeminen ja kirjoittaminen Yksityiskohtaisten tietojen muistaminen Useiden tietojärjestelmien käyttäminen Järjestelmällisyys, tarkkuus, huolellisuus Useat keskeneräiset asiat mielessä Työterveyslaitoksen aivotyökysely, N: yli 11 000 sote-toimisto-muut -alat www.ttl.fi/tyoelamatieto.fi 16.12.2022
 6. 6. • Class 1 (16%): Vähemmän aivotyötä • Class 2 (17%): Dynaamista aivotyötä tietotekniikan avulla • Class 3 (24%): Visuomotorista aivotyötä ja valvontaa aikapaineessa ja hälyssä • Class 4 (16%): Dynaamista moniajoa, kokouksia, kielitaitoa ja ICT • Class 5 (21%):Tarkkuutta, visuospatiaalista ja moniajoa aikapaineessa, häiriöiden keskellä, tiimissä asiakkaille • Class 6 (6%): Vaativaa aivotyötä vaativissa oloissa oppien ja ongelmia ratkoen Aivotyön eri tehtävät korostuvat eri aloilla ja eri työrooleissa. Joka alalla tehdään monenlaista aivotyötä ja sitä on enemmän tai vähemmän. 16.12.2022 Kielelliset Motoriikk. Muisti Aikapaine Keskittymin. Häiriöisyys Ohjeet Näköhavainto Oppiminen Suunnittelu Useat asiat Ajattelu Vuorovaikutus | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski Työterveyslaitoksen aivotyökysely, N: yli 11 000 Kalakoski et al. (2022)/Viisikko
 7. 7. Miksi kognitiiviset tekijät on tärkeä huomioida? Inhimilliset tiedonkäsittelyn kyvyt ja rajoitukset vaikuttavat tehtävissä suoriutumiseen.
 8. 8. Ihmisen kyky käsitellä tietoa on monin tavoin rajallinen • huomiota on vaikea jakaa eri asioiden kesken • mielessä voi olla vain pari asiaa kerrallaan • lukeminen, oppiminen ja ajattelu vaatii aikaa • ihminen on tehokkain tehtävissä, joissa voi käyttää hyvin opittuja tietoja ja taitoja 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 9. 9. Kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn toiminnot korostuvat tämän päivän ja tulevaisuuden töissä 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski Inhimillinen tiedonkäsittely työssä ja oppimisessa. Keskeiset kognitiiviset rakenteet ja prosessit kognitiivisen tutkimuksen näkökulmasta. Mukaillen Atkinson ja Shiffrin (1968) ja Lovell & Caviglioli (2020). Kurki ym. (2022). Kuvio 18, s. 76. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-391-031-7
 10. 10. 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski Työn arki: Työkäytännöt, työvälineet, työympäristö Tarkkaavaisuuden ja työmuistin rajat: työmuistin kapasiteetti, tiedon nopea hiipuminen, häiriöherkkyys Oppimisen hitaus ja unohtamisen nopeus; tehokkaat muisti- ja oppimistekniikat Vankka tieto-, taito-, ja kokemuspohja mahdollistaa tarkkaavaisuuden ja työmuistin rajoitusten kiertämisen Mahdollisuus hyödyntää jo opittuja tietoja ja taitoja parantaa tehtäväsuoritusta
 11. 11. Miksi aivotyön kuormitustekijöitä on tärkeä hallita? Aivotyön kuormittavat olosuhteet syövät tuottavuutta ja hyvinvointia.
 12. 12. Kognitiivinen ylikuormitus syö työn tuloksellisuutta sekä työhyvinvointia ja terveyttä • Kognitiiviseen ylikuormitukseen liittyy suoria toimintakykyyn ja työn tuloksellisuuteen liittyviä seurauksia • Häiriöt, keskeytykset ja teknologian välittämä hallitsematon viestitulva • heikentävät suoriutumista (Couffe & Michael 2017, Venetjoki et al. 2006, Foroughi et al. 2014, Rennecker & Godwin 2015) • altistavat tarkkaavaisuusvirheille ja vaaratilanteille (Elfering et al. 2015) • altistavat työtapaturmille (Wallace & Chen 2005) • Kognitiiviset kuormitustekijät vaarantavat hyvinvoinnin ja terveyden • Työskentelyn jatkuva keskeytyminen vähentää tyytyväisyyttä omaan työhön ja työn hallintamahdollisuuksia (Baethge & Rigotti 2013, Kalliomäki 2009) • Työn käytäntöihin ja ohjeisiin liittyvät epäselvyydet vaikeuttavat työn ennakoimista ja ovat riskitekijä sydänsairauksille ja masennukselle (Väänänen et al. 2008, Karasek 1990) • Tietotulva on yhteydessä korkeampiin stressitasoihin ja heikompaan terveydentilaan (Misra & Stokols 2012) 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 13. 13. Esimerkki: Kognitiiviset kuormittajat terveydenhuoltoalalla ja lääkäreiden työssä heikentävät työn sujumista, työn laatua, työterveyttä ja potilasturvallisuutta • Tutkittuja kognitiivisia kuormittajia terveydenhuollossa • Keskeytystilanteet • Yhtäaikaiset tehtävät, monitekeminen • Järjestelmien tekniset ongelmat, monien järjestelmien yhtäaikaiskäyttö • Tietotulva Kalakoski, Lahti & Paajanen 2023 • Kognitiivisen kuorman seurauksia • Osaan keskeytyneistä tehtävistä ei palata tai jos palataan ne tehdään nopeasti • Unohdukset, tarkkaavaisuusvirheet, virheet lääkemääräyksissä, tilannetietoisuuden heikentyminen, alidiagnostiikka, potilaiden uudelleen hakeutuminen päivystykseen • Työajan pitkittyminen, suurempi koettu työtaakka, koettu stressi ja työstressi • Päätöksenteon heikentyminen, ohjeisiin liittyvä ärtymys ja uupumus • Työn laadun heikentyminen • Potilasturvallisuuden vaarantuminen 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 14. 14. Viisi avausta aivotyöhön -tutkimus Kalakoski, V., Lahti, H., Paajanen, T., Valtonen, T., Ahtinen, S., Kauppi, M., Turunen, J., Ojajärvi, A., Luokkala, K. (2022). Viisi avausta aivotyöhön – Viisikko. Tutkimushankkeen loppuraportti. Tietoa työstä julkaisusarja, Työterveyslaitos. www.ttl.fi ->Viisikko https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-391-044-7 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 15. 15. Mikä aivotyössä innostaa, mikä kuormittaa? • Tiedonkäsittelyn perusvaatimukset Innostavat keskimäärin enemmän kuin kuormittavat! • Muistaminen digityössä kuormittaa! • Muut aivotyön tehtävät ja tilanteet innostavat pikemmin kuin kuormittavat! • Kognitiivisesti vaativat olosuhteet koetaan yksimielisesti kuormittavina! 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 16. 16. Kognitiivisesti vaativat olosuhteet ovat yleisiä ja ne vaikuttavat kognitiivisissa tehtävissä suoriutumiseen 1. MONITEKEMINEN 2. AIKAPAINE 3. OHJEONGELMAT 4. HÄIRIÖT • Aikapaineessa työskentely, reagointi, monitekeminen ja häiriöt ovat päivittäisiä olosuhteita yli 75 %:lla! • Ohjeisiin liittyviä ongelmia on keskimäärin useita kertoja viikossa! | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski 16.12.2022
 17. 17. Kuormittava aivotyö syö hyvinvointia ja tuottavuutta • Kognitiivisesti kuormittavien työolojen yleisyys ja aivotyön kokeminen kuormittavana ovat yhteydessä korkeampaan stressitasoon, uupumusoireisiin ja kognitiivisiin oireisiin sekä matalampaan itsearvioituun tuottavuuteen (Viisikko). 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 18. 18. Miten poistetaan ja hallitaan haitallista kognitiivista kuormitusta? Kognitiivisella ergonomialla sujuvaa aivotyötä. 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 19. 19. Kognitiivinen kuormitus on uusi psykososiaalinen riskitekijä työssä, joka alalla https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/ psykososiaalinen-kuormitus/kuormitustekijat • ”Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Psykososiaaliset kuormitustekijät eivät ole yksilön ongelmia, vaan ne koskevat kaikkia työntekijöitä. Kuormitustekijät ovat aina kytköksissä työhön tai työoloihin riippumatta siitä, kuka työtä tekee.”
 20. 20. 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen-kuormitus © Työsuojeluhallinto Kyselyä saa kopioida ja käyttää työpaikoilla tässä muodossa lähde mainiten. • Työn sisältöön liittyvät kuormitustekijät • Työn järjestelyihin liittyvät kuormitustekijät • Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät tekijät Kognitiivinen kuormitus on työsuojelukysymys
 21. 21. Kognitiivinen kuormitus on uusi psykososiaalinen riskitekijä työssä, joka alalla • Työn järjestelyihin liittyviä kuormitustekijöitä • Työvälineisiin tai työympäristöön liittyvät epäkohdat, puutteet tai toimintahäiriöt • Työhön keskittymistä häiritsevät tekijät (esim. melu, häly) https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen- kuormitus © Työsuojeluhallinto Kyselyä saa kopioida ja käyttää työpaikoilla tässä muodossa lähde mainiten. • Työn sisältöön liittyviä kuormitustekijöitä • Toimiminen epäselvien ohjeiden tai odotusten pohjalta • Liiallinen tietomäärä tai hallitsematon tietotulva • Usean eri asian tekeminen samanaikaisesti • Työn tekemisen jatkuva keskeytyminen • Haastavat tai vaikeat työtehtävät • Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät tekijät • Ongelmat työntekijöiden keskinäisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 22. 22. Ergonomialla poistetaan haitallisia tekijöitä, hallitaan kuormittavia tilanteita ja helpotetaan työskentelyä • Ergonomian tavoitteena on tehdä työstä ihmiselle sopivaa • työympäristö • työvälineet • työkäytännöt • Ergonomia keskittyy työhön • ei niinkään yksilölähtöisiin työhyvinvointi- ja työterveystoimenpiteisiin 16.12.2022 | © Työterveyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 23. 23. Inhimillisen tiedonkäsittelyn kyvyt ja rajoitukset Työolosuhteet edistämässä tai estämässä aivotyötä Työtehtävissä tarvittavat kognitiiviset toiminnot • Ergonomia on työkäytäntöjen ja työolosuhteiden ennakoivaa suunnittelua ja jatkuvaa kehittämistä • Ergonomian tavoitteena on, että työt sujuvat, työkyky säilyy ja organisaation tavoitteet toteutuvat • Kognitiivisella ergonomialla parannetaan tiedolla työskentelyä eli ”aivotyötä” Hyvän kognitiivisen ergonomian kulmakivinä ovat ymmärrys ihmisestä, työstä ja työolosuhteista 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski Kun ergonomia on kunnossa, hyvä työtulos on ihmiselle mahdollinen ja työkyky säilyy!
 24. 24. Ergonomian osa-alueita ja lähestymistapoja • Fyysinen ergonomia • Huomioi anatomiset ja fysiologiset ominaisuudet, keskittyy työpisteisiin, työvälineisiin, työympäristöön ja -käytäntöihin • Kognitiivinen ergonomia • Huomioi tiedonkäsittelyn ominaispiirteet, keskittyy kognitiivisiin tehtäviin ja kuormittajiin sekä digitaalisiin työvälineisiin ja aivotyöhön • Organisatorinen ergonomia • Huomioi tuotannon ja palvelut, keskittyy työprosesseihin, työkokonaisuuksiin ja työaikajärjestelyihin • Kokonaisvaltainen ergonomia • Ottaa huomioon ergonomian eri osa-alueet • Mikroergonomia • Sovittaa työtehtävät ja työolosuhteet ihmisen mittaisiksi • Makroergonomia • Sovittaa sosioteknisen systeemin ja organisaation tasoiset ratkaisut ihmisen mittaisiksi 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 25. 25. Tukea kognitiivisen ergonomian parantamiseen • Kognitiivisen ergonomian tarkistuslista • TerveyskyläPRO-palvelu sote-alan työntekijöille: Aivotyön kuormitus – avuksi kognitiivinen ergonomia -opas • TTL Sujuva aivotyö -verkkokoulutus (perus, sote, esihenkilö –versiot) • TTL Sujuvan aivotyön –tietopankki • Tulossa TTL • Kognitiivisten kuormittajien selvitysmenetelmä (osana Mielenterveysohjelmaa) • Palaudu Aivotyössä –tietopankki (osana TYÖ2030 –ohjelmaa) • Kehitä aivotyötä opetusalalla -tarkistuslistat (osana TYÖ2030 –ohjelmaa) • … 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 26. 26. Paajanen T. & Kalakoski V.: Mitä työterveyslääkärin tulee tietää kognitiivisesta ergonomiasta? Työterveyslääkäri 2017;35(2):16-21 (Terveysportti.fi)
 27. 27. | © Työterveyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski Häiriöitä, keskeytyksiä ja tietotulvaa tulee selättää sinnikkäästi prosessina Sujuvan aivotyön tietopankki SujuKE – Sujuvuutta työhön kognitiivisella ergonomialla. Interventiotutkimus (2017-2019) http://urn.fi/URN:ISBN:9789522618955 16.12.2022
 28. 28. Kognitiivisen ergonomian ratkaisuja sote-alalle Ladattava pdf: www.ttl.fi/hoitotyo-on-aivotyota/ 16.12.2022 | © Työterveyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 29. 29. Kehitä aivotyötä opetusalalla – 20 tarkistuslistaa Olemmeko varmistaneet onnistumisen pitkäjänteisessä ja vaikuttavassa kehittämisessä? Mikä on tilanne? Miten tilannetta tulisi parantaa? Onko kehittämiseen varattu riittävästi työaikaa, vai uhkaako asia jäädä puolitiehen, jolloin tilannetta ei saada riittävästi parannettua? Miten autamme johtajia ja kannustamme esihenkilöitä pitämään aivotyöasiaa esillä ja antamaan aikaa aivotyön kehittämiseen? Kenelle nimetylle henkilölle/henkilöille asia on vastuutettu jokaisen yksikön sisällä ja lisäksi koko organisaation tasolla? Onko kaikille selvää, kenen vastuulla asian edistäminen ja esillä pitäminen on (myös sitten kun aivotyön aktiivisen kehittämisen vaihe on jo päättynyt); mitä vastuita pitää selkiyttää? Miten vähennämme häiriöitä? Mikä on tilanne? Miten tilannetta tulisi parantaa? Millaisilla työtilajärjestelyillä (esimerkiksi sermeillä tai vetäytymistiloilla) olemme järjestäneet työrauhaa? Onko meillä käytössä vastamelukuulokkeet, jos on tarve keskittyä hälyn keskellä? Käytämmekö ”älä häiritse” -kylttejä kertomaan muille keskittymistä vaativasta työstä? Onko meillä lupa muistuttaa äänenkäytöstä työtovereita ja opiskelijoita, jotta kaikilla olisi työrauha? Huomioinko omassa äänenkäytössäni muita? Miten voisin huomioida paremmin? Vaimennammeko häiritsevät äänihälytykset yhteisissä tiloissa?
 30. 30. Edelläkävijäorganisaatiot kehittävät aivotyötä sinnikkäästi jatkuvana prosessina Kehittämishanke: Askeleet sujuvaan aivotyöhön OSAOssa http://urn.fi/URN:ISBN:9789522619716 • Selvitetään tilanne • Kehitetään, kokeillaan ja parannetaan työn käytäntöjä • Arvioidaan tilannetta ja tuloksia • Edistetään ja levitetään hyviä käytäntöjä • Johdon sitoutuminen ja läsnäolo, aivotyön teemaviikot, aivotyöagenttiverkostot • Viedään ja vakiinnutetaan organisaation rakenteisiin • viikkokokouksiin, tyhy-päiviin, kehityskeskusteluihin, perehdyttämiseen • ohjeistuksiin, dokumentaatioihin, suunnitelmiin • työsuojeluorganisaation toiminnan osaksi, työterveysyhteistyöhön 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 31. 31. Kun kognitiivinen ergonomia on kunnossa • Tiedolla työskentelyn olosuhteet helpottavat tuloksellista työskentelyä • Tiedolla työskentelyn vaatimukset ovat ihmisen mittaisia • häiriöt ja keskeytykset ovat hallinnassa • tietotulva on hallinnassa, tieto on jäsentynyttä ja löytyy • digitaaliset työvälineet ovat tarkoituksenmukaiset ja toimivat • uuden oppiminen on hyvin järjestetty ja sille on aikaa • asiat on helppo huomata • on mahdollista ja helppoa keskittyä yhteen asiaan • muistikuormaa on sopivasti, mielessä pidettävien asioiden määrä on kohtuullinen, asiat eivät unohdu • kirjoittaminen, kirjaaminen, luetun ymmärtäminen ja kommunikointi on sujuvaa ja toimivaa • ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon on käytäntöjä • oma osaaminen ja asiantuntemus on käytössä 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 32. 32. Työtä on helpompi muuttaa kuin ihmistä Sosiotekninen ympäristö muuttuu jatkuvasti • Työn muutokset voivat lisätä kognitiivisia vaatimuksia ja kognitiivisen kuormituksen määrää • Uudet käytännöt ja teknologiset ratkaisut voivat tukea tai haitata ihmisen kognitiivista toimintaa ja tehtävissä suoriutumista Inhimillinen kyky käsitellä tietoa ei ole muuttunut • Inhimillinen kyky käsitellä tietoa on monin tavoin rajallinen • Ihmisen kyky oppia ja keksiä uusia ratkaisuja on poikkeuksellisen hyvä 16.12.2022 Robert Fludd, Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris […] historia, tomus II (1619), tractatus I, sectio I, liber X, De triplici animae in corpore visione | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 33. 33. Lisätietoa TTL kognitiivisesta ergonomiasta https://www.ttl.fi/aivotyo/ • Tutkimushanke Viisi avausta aivotyöhön 2020- 2022: www.ttl.fi/ ->viisikko • Tutkimushanke kognitiivisesta ergonomiasta toimistotyössä 2017-2019: www.ttl.fi/sujuke • Kehittämishanke: Askeleet sujuvaan aivotyöhön OSAOssa http://urn.fi/URN:ISBN:9789522619716 • Tilaustutkimus: VALO Work tilallisena ratkaisuna - Fyysiset, kognitiiviset, sosiaaliset ja mentaaliset tekijät aivotyön näkökulmasta (2021). http://urn.fi/URN:ISBN:9789522619686 • Tutkimushanke työturvallisuudesta: www.ttl.fi/sujuva • Kalakoski, V., Lahti H. & Paajanen, T. (2022). Kognitiivisen ergonomian kehittäminen lääkärin työssä (arvioitavana) • Kehittämishanke Hoitotyökin on aivotyötä: https://www.ttl.fi/hoitotyo-on-aivotyota/ • Paajanen, T. & Kalakoski, V. (2017). Mitä työterveyslääkärin tulee tietää kognitiivisesta ergonomiasta? Työterveyslääkäri 2017;35(2):16- 21. terveysportti.fi (-> kognitiivisen ergonomian tarkistuslista) • Sujuvan aivotyön tietopankki: www.ttl.fi/aivotyo- tietopankki • Kalakoski, V. (2014): Cognitive Ergonomics. OSHwiki article. http://oshwiki.eu/wiki/Cognitive_ergonomics 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 34. 34. Työterveyslaitoksen keinoja S U J U V A A I V O T Y Ö - V E R K K O K O U L U T U S A I V O T Y Ö L U E N N O T J A - T I E T O I S K U T A I V O T Y Ö V A L M E N N U K S E T T Y Ö Y H T E I S Ö I L L E J A E S I M I E H I L L E T Y Ö T E R V E Y S H U O L L O N M O N I A M M AT I L L I N E N A I V O T Y Ö N K O U L U T U S A I V O T Y Ö A G E N T T I E N V A L M E N N U S A I V O T Y Ö T O I M I V A K S I – K O U L U T U S P S Y K O L O G E I L L E R Ä ÄTÄ L Ö I T YÄ A I V O T Y Ö N K E H I T TÄ M I S T Ä 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski K O G N I T I I V I S T E N K U O R M I T T A J I E N T U N N I S TA M I S E N K E I N O T J A K O G N I T I I V I S E N E R G O N O M I A N R AT K A I S U T
 35. 35. ttl.fi @tyoterveys @fioh tyoterveyslaitos tyoterveys Tyoterveyslaitos #aivotyö #kognitiivinen #ergonomia #kognitiivinenergonomia aivotyo@ttl.fi Kiitos! @VirpiKalakoski @aivotyo
 36. 36. Kognitiivinen kuormitus ja aivotyö • Mitä on aivotyö? • Aivotyötehtävissä korostuu tiedonkäsittely eli kognitiiviset toiminnot • Miksi kognitiiviset tekijät on tärkeä huomioida? • inhimilliset tiedonkäsittelyn kyvyt ja rajoitukset vaikuttavat tehtävissä suoriutumiseen • Miksi aivotyön kuormitustekijöitä on tärkeä hallita? • Aivotyön kuormittavat olosuhteet syövät tuottavuutta ja hyvinvointia • Miten kognitiivista kuormitusta voi vähentää? • Kognitiivisella ergonomialla sujuvaa aivotyötä 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski

×