SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Kognitiivinen ergonomia ja
aivotyö
Virpi Kalakoski, PsT, tutkimuspäällikkö
@VirpiKalakoski @aivotyo @tyoterveys
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
• Mitä on aivotyö?
• Miksi kognitiiviset tekijät on tärkeä huomioida?
• Miksi aivotyön kuormitustekijöitä on tärkeä vähentää?
• Miten poistetaan ja hallitaan kognitiivista kuormitusta?
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Mitä on aivotyö?
Aivotyötehtävissä korostuu
tiedonkäsittely eli
kognitiiviset toiminnot.
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Aivotyötehtävissä korostuu tiedon käsittely
• Työtehtävät vaativat monenlaisia kognitiivisia
eli tiedonkäsittelyn toimintoja, kykyjä ja taitoja
• hahmotetaan ja muistetaan asioita, käytetään
ja muokataan tietoa, tehdään ajatustyötä
• Työ vaatii osaamista
• käytetään tietoja ja taitoja ja päivitetään niitä
säännöllisesti
• Tietotekniikka on keskeinen työväline
• otetaan haltuun ja käytetään useita erilaisia
teknisiä järjestelmiä
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
HikingArtist / CC BY-SA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_picture_is_worth_
a_thousand_words.jpg
| © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Aivotyö: 5 yleisintä työn kognitiivista vaatimusta
Lukeminen ja kirjoittaminen
Yksityiskohtaisten tietojen muistaminen
Useiden tietojärjestelmien käyttäminen
Järjestelmällisyys, tarkkuus, huolellisuus
Useat keskeneräiset asiat mielessä Työterveyslaitoksen
aivotyökysely, N: yli 11 000
sote-toimisto-muut -alat
www.ttl.fi/tyoelamatieto.fi
16.12.2022
• Class 1 (16%): Vähemmän
aivotyötä
• Class 2 (17%): Dynaamista
aivotyötä tietotekniikan avulla
• Class 3 (24%): Visuomotorista
aivotyötä ja valvontaa
aikapaineessa ja hälyssä
• Class 4 (16%): Dynaamista
moniajoa, kokouksia, kielitaitoa
ja ICT
• Class 5 (21%):Tarkkuutta,
visuospatiaalista ja moniajoa
aikapaineessa, häiriöiden
keskellä, tiimissä asiakkaille
• Class 6 (6%): Vaativaa
aivotyötä vaativissa oloissa
oppien ja ongelmia ratkoen
Aivotyön eri tehtävät korostuvat eri aloilla ja eri
työrooleissa. Joka alalla tehdään monenlaista
aivotyötä ja sitä on enemmän tai vähemmän.
16.12.2022
Kielelliset Motoriikk. Muisti Aikapaine Keskittymin. Häiriöisyys Ohjeet
Näköhavainto Oppiminen Suunnittelu Useat asiat Ajattelu Vuorovaikutus
| © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Työterveyslaitoksen
aivotyökysely, N: yli 11 000
Kalakoski et al. (2022)/Viisikko
Miksi kognitiiviset tekijät on tärkeä
huomioida?
Inhimilliset tiedonkäsittelyn
kyvyt ja rajoitukset vaikuttavat
tehtävissä suoriutumiseen.
Ihmisen kyky käsitellä tietoa on
monin tavoin rajallinen
• huomiota on vaikea jakaa eri
asioiden kesken
• mielessä voi olla vain pari asiaa
kerrallaan
• lukeminen, oppiminen ja ajattelu
vaatii aikaa
• ihminen on tehokkain tehtävissä,
joissa voi käyttää hyvin opittuja
tietoja ja taitoja
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn toiminnot
korostuvat tämän päivän ja tulevaisuuden töissä
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Inhimillinen tiedonkäsittely työssä ja oppimisessa. Keskeiset kognitiiviset rakenteet ja prosessit kognitiivisen
tutkimuksen näkökulmasta. Mukaillen Atkinson ja Shiffrin (1968) ja Lovell & Caviglioli (2020).
Kurki ym. (2022). Kuvio 18, s. 76. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-391-031-7
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Työn arki: Työkäytännöt,
työvälineet,
työympäristö
Tarkkaavaisuuden ja työmuistin rajat:
työmuistin kapasiteetti, tiedon
nopea hiipuminen, häiriöherkkyys
Oppimisen hitaus ja unohtamisen nopeus;
tehokkaat muisti- ja oppimistekniikat
Vankka tieto-, taito-,
ja kokemuspohja
mahdollistaa
tarkkaavaisuuden ja
työmuistin
rajoitusten
kiertämisen
Mahdollisuus
hyödyntää jo
opittuja tietoja ja
taitoja parantaa
tehtäväsuoritusta
Miksi aivotyön kuormitustekijöitä on
tärkeä hallita?
Aivotyön kuormittavat olosuhteet
syövät tuottavuutta ja hyvinvointia.
Kognitiivinen ylikuormitus syö työn tuloksellisuutta
sekä työhyvinvointia ja terveyttä
• Kognitiiviseen ylikuormitukseen liittyy
suoria toimintakykyyn ja työn
tuloksellisuuteen liittyviä seurauksia
• Häiriöt, keskeytykset ja teknologian
välittämä hallitsematon viestitulva
• heikentävät suoriutumista
(Couffe & Michael 2017, Venetjoki et al. 2006, Foroughi
et al. 2014, Rennecker & Godwin 2015)
• altistavat tarkkaavaisuusvirheille ja
vaaratilanteille (Elfering et al. 2015)
• altistavat työtapaturmille
(Wallace & Chen 2005)
• Kognitiiviset kuormitustekijät
vaarantavat hyvinvoinnin ja terveyden
• Työskentelyn jatkuva keskeytyminen
vähentää tyytyväisyyttä omaan työhön ja
työn hallintamahdollisuuksia
(Baethge & Rigotti 2013, Kalliomäki 2009)
• Työn käytäntöihin ja ohjeisiin liittyvät
epäselvyydet vaikeuttavat työn
ennakoimista ja ovat riskitekijä
sydänsairauksille ja masennukselle
(Väänänen et al. 2008, Karasek 1990)
• Tietotulva on yhteydessä korkeampiin
stressitasoihin ja heikompaan
terveydentilaan (Misra & Stokols 2012)
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Esimerkki: Kognitiiviset kuormittajat terveydenhuoltoalalla ja
lääkäreiden työssä heikentävät työn sujumista, työn laatua,
työterveyttä ja potilasturvallisuutta
• Tutkittuja kognitiivisia
kuormittajia terveydenhuollossa
• Keskeytystilanteet
• Yhtäaikaiset tehtävät,
monitekeminen
• Järjestelmien tekniset ongelmat,
monien järjestelmien
yhtäaikaiskäyttö
• Tietotulva
Kalakoski, Lahti & Paajanen 2023
• Kognitiivisen kuorman seurauksia
• Osaan keskeytyneistä tehtävistä ei palata tai jos
palataan ne tehdään nopeasti
• Unohdukset, tarkkaavaisuusvirheet, virheet
lääkemääräyksissä, tilannetietoisuuden
heikentyminen, alidiagnostiikka, potilaiden
uudelleen hakeutuminen päivystykseen
• Työajan pitkittyminen, suurempi koettu työtaakka,
koettu stressi ja työstressi
• Päätöksenteon heikentyminen, ohjeisiin liittyvä
ärtymys ja uupumus
• Työn laadun heikentyminen
• Potilasturvallisuuden vaarantuminen
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Viisi avausta aivotyöhön -tutkimus
Kalakoski, V., Lahti, H., Paajanen, T., Valtonen, T.,
Ahtinen, S., Kauppi, M., Turunen, J., Ojajärvi, A.,
Luokkala, K. (2022).
Viisi avausta aivotyöhön – Viisikko.
Tutkimushankkeen loppuraportti. Tietoa työstä
julkaisusarja, Työterveyslaitos.
www.ttl.fi ->Viisikko
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-391-044-7
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Mikä aivotyössä innostaa, mikä kuormittaa?
• Tiedonkäsittelyn perusvaatimukset
Innostavat keskimäärin enemmän kuin
kuormittavat!
• Muistaminen digityössä kuormittaa!
• Muut aivotyön tehtävät ja tilanteet
innostavat pikemmin kuin kuormittavat!
• Kognitiivisesti vaativat olosuhteet
koetaan yksimielisesti kuormittavina!
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Kognitiivisesti vaativat olosuhteet ovat yleisiä ja ne
vaikuttavat kognitiivisissa tehtävissä suoriutumiseen
1. MONITEKEMINEN
2. AIKAPAINE
3. OHJEONGELMAT
4. HÄIRIÖT
• Aikapaineessa työskentely, reagointi,
monitekeminen ja häiriöt ovat päivittäisiä
olosuhteita yli 75 %:lla!
• Ohjeisiin liittyviä ongelmia on
keskimäärin useita kertoja viikossa!
| © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
16.12.2022
Kuormittava aivotyö syö hyvinvointia ja tuottavuutta
• Kognitiivisesti kuormittavien työolojen yleisyys ja aivotyön kokeminen
kuormittavana ovat yhteydessä korkeampaan stressitasoon, uupumusoireisiin ja
kognitiivisiin oireisiin sekä matalampaan itsearvioituun tuottavuuteen (Viisikko).
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Miten poistetaan ja hallitaan
haitallista kognitiivista kuormitusta?
Kognitiivisella ergonomialla
sujuvaa aivotyötä.
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Kognitiivinen kuormitus on uusi
psykososiaalinen riskitekijä työssä, joka alalla
https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/
psykososiaalinen-kuormitus/kuormitustekijat
• ”Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin
sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat
aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Psykososiaaliset kuormitustekijät
eivät ole yksilön ongelmia, vaan ne koskevat kaikkia työntekijöitä.
Kuormitustekijät ovat aina kytköksissä työhön tai työoloihin riippumatta siitä,
kuka työtä tekee.”
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen-kuormitus
© Työsuojeluhallinto
Kyselyä saa kopioida ja käyttää työpaikoilla tässä muodossa lähde mainiten.
• Työn sisältöön liittyvät
kuormitustekijät
• Työn järjestelyihin liittyvät
kuormitustekijät
• Työyhteisön sosiaaliseen
toimivuuteen liittyvät tekijät
Kognitiivinen kuormitus on työsuojelukysymys
Kognitiivinen kuormitus on uusi psykososiaalinen
riskitekijä työssä, joka alalla
• Työn järjestelyihin liittyviä
kuormitustekijöitä
• Työvälineisiin tai työympäristöön liittyvät
epäkohdat, puutteet tai toimintahäiriöt
• Työhön keskittymistä häiritsevät tekijät
(esim. melu, häly)
https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen-
kuormitus
© Työsuojeluhallinto
Kyselyä saa kopioida ja käyttää työpaikoilla tässä
muodossa lähde mainiten.
• Työn sisältöön liittyviä kuormitustekijöitä
• Toimiminen epäselvien ohjeiden tai odotusten
pohjalta
• Liiallinen tietomäärä tai hallitsematon tietotulva
• Usean eri asian tekeminen samanaikaisesti
• Työn tekemisen jatkuva keskeytyminen
• Haastavat tai vaikeat työtehtävät
• Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen
liittyvät tekijät
• Ongelmat työntekijöiden keskinäisessä
yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Ergonomialla poistetaan haitallisia tekijöitä, hallitaan
kuormittavia tilanteita ja helpotetaan työskentelyä
• Ergonomian tavoitteena on
tehdä työstä ihmiselle
sopivaa
• työympäristö
• työvälineet
• työkäytännöt
• Ergonomia keskittyy työhön
• ei niinkään yksilölähtöisiin
työhyvinvointi- ja
työterveystoimenpiteisiin
16.12.2022
| © Työterveyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Inhimillisen
tiedonkäsittelyn
kyvyt ja
rajoitukset
Työolosuhteet
edistämässä
tai estämässä
aivotyötä
Työtehtävissä
tarvittavat
kognitiiviset
toiminnot
• Ergonomia on työkäytäntöjen ja
työolosuhteiden ennakoivaa
suunnittelua ja jatkuvaa kehittämistä
• Ergonomian tavoitteena on, että työt
sujuvat, työkyky säilyy ja organisaation
tavoitteet toteutuvat
• Kognitiivisella ergonomialla
parannetaan tiedolla työskentelyä eli
”aivotyötä”
Hyvän kognitiivisen ergonomian kulmakivinä ovat
ymmärrys ihmisestä, työstä ja työolosuhteista
16.12.2022
| © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Kun ergonomia on kunnossa, hyvä työtulos on
ihmiselle mahdollinen ja työkyky säilyy!
Ergonomian osa-alueita ja lähestymistapoja
• Fyysinen ergonomia
• Huomioi anatomiset ja fysiologiset
ominaisuudet, keskittyy työpisteisiin,
työvälineisiin, työympäristöön ja -käytäntöihin
• Kognitiivinen ergonomia
• Huomioi tiedonkäsittelyn ominaispiirteet,
keskittyy kognitiivisiin tehtäviin ja kuormittajiin
sekä digitaalisiin työvälineisiin ja aivotyöhön
• Organisatorinen ergonomia
• Huomioi tuotannon ja palvelut, keskittyy
työprosesseihin, työkokonaisuuksiin ja
työaikajärjestelyihin
• Kokonaisvaltainen ergonomia
• Ottaa huomioon ergonomian eri
osa-alueet
• Mikroergonomia
• Sovittaa työtehtävät ja
työolosuhteet ihmisen mittaisiksi
• Makroergonomia
• Sovittaa sosioteknisen systeemin ja
organisaation tasoiset ratkaisut
ihmisen mittaisiksi
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Tukea kognitiivisen ergonomian parantamiseen
• Kognitiivisen ergonomian tarkistuslista
• TerveyskyläPRO-palvelu sote-alan työntekijöille:
Aivotyön kuormitus – avuksi kognitiivinen ergonomia -opas
• TTL Sujuva aivotyö -verkkokoulutus (perus, sote, esihenkilö –versiot)
• TTL Sujuvan aivotyön –tietopankki
• Tulossa TTL
• Kognitiivisten kuormittajien selvitysmenetelmä (osana Mielenterveysohjelmaa)
• Palaudu Aivotyössä –tietopankki (osana TYÖ2030 –ohjelmaa)
• Kehitä aivotyötä opetusalalla -tarkistuslistat (osana TYÖ2030 –ohjelmaa)
• …
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Paajanen T. & Kalakoski V.: Mitä työterveyslääkärin tulee tietää kognitiivisesta ergonomiasta?
Työterveyslääkäri 2017;35(2):16-21 (Terveysportti.fi)
| © Työterveyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Häiriöitä, keskeytyksiä ja tietotulvaa tulee selättää
sinnikkäästi prosessina
Sujuvan aivotyön tietopankki
SujuKE – Sujuvuutta työhön kognitiivisella ergonomialla.
Interventiotutkimus (2017-2019)
http://urn.fi/URN:ISBN:9789522618955
16.12.2022
Kognitiivisen ergonomian ratkaisuja sote-alalle
Ladattava pdf: www.ttl.fi/hoitotyo-on-aivotyota/
16.12.2022 | © Työterveyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Kehitä aivotyötä opetusalalla – 20 tarkistuslistaa
Olemmeko varmistaneet onnistumisen pitkäjänteisessä ja
vaikuttavassa kehittämisessä?
Mikä on tilanne? Miten tilannetta
tulisi parantaa?
Onko kehittämiseen varattu riittävästi työaikaa, vai uhkaako asia
jäädä puolitiehen, jolloin tilannetta ei saada riittävästi parannettua?
Miten autamme johtajia ja kannustamme esihenkilöitä pitämään
aivotyöasiaa esillä ja antamaan aikaa aivotyön kehittämiseen?
Kenelle nimetylle henkilölle/henkilöille asia on vastuutettu jokaisen
yksikön sisällä ja lisäksi koko organisaation tasolla?
Onko kaikille selvää, kenen vastuulla asian edistäminen ja esillä
pitäminen on (myös sitten kun aivotyön aktiivisen kehittämisen
vaihe on jo päättynyt); mitä vastuita pitää selkiyttää?
Miten vähennämme häiriöitä? Mikä on tilanne?
Miten tilannetta
tulisi parantaa?
Millaisilla työtilajärjestelyillä (esimerkiksi sermeillä tai
vetäytymistiloilla) olemme järjestäneet työrauhaa?
Onko meillä käytössä vastamelukuulokkeet, jos on tarve
keskittyä hälyn keskellä?
Käytämmekö ”älä häiritse” -kylttejä kertomaan muille
keskittymistä vaativasta työstä?
Onko meillä lupa muistuttaa äänenkäytöstä työtovereita ja
opiskelijoita, jotta kaikilla olisi työrauha?
Huomioinko omassa äänenkäytössäni muita? Miten voisin
huomioida paremmin?
Vaimennammeko häiritsevät äänihälytykset yhteisissä
tiloissa?
Edelläkävijäorganisaatiot kehittävät aivotyötä
sinnikkäästi jatkuvana prosessina
Kehittämishanke: Askeleet sujuvaan aivotyöhön OSAOssa http://urn.fi/URN:ISBN:9789522619716
• Selvitetään tilanne
• Kehitetään, kokeillaan ja parannetaan työn käytäntöjä
• Arvioidaan tilannetta ja tuloksia
• Edistetään ja levitetään hyviä käytäntöjä
• Johdon sitoutuminen ja läsnäolo, aivotyön teemaviikot, aivotyöagenttiverkostot
• Viedään ja vakiinnutetaan organisaation rakenteisiin
• viikkokokouksiin, tyhy-päiviin, kehityskeskusteluihin, perehdyttämiseen
• ohjeistuksiin, dokumentaatioihin, suunnitelmiin
• työsuojeluorganisaation toiminnan osaksi, työterveysyhteistyöhön
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Kun kognitiivinen ergonomia on kunnossa
• Tiedolla työskentelyn
olosuhteet helpottavat
tuloksellista
työskentelyä
• Tiedolla työskentelyn
vaatimukset ovat
ihmisen mittaisia
• häiriöt ja keskeytykset ovat hallinnassa
• tietotulva on hallinnassa, tieto on jäsentynyttä ja löytyy
• digitaaliset työvälineet ovat tarkoituksenmukaiset ja toimivat
• uuden oppiminen on hyvin järjestetty ja sille on aikaa
• asiat on helppo huomata
• on mahdollista ja helppoa keskittyä yhteen asiaan
• muistikuormaa on sopivasti, mielessä pidettävien asioiden määrä
on kohtuullinen, asiat eivät unohdu
• kirjoittaminen, kirjaaminen, luetun ymmärtäminen ja
kommunikointi on sujuvaa ja toimivaa
• ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon on käytäntöjä
• oma osaaminen ja asiantuntemus on käytössä
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Työtä on helpompi muuttaa kuin ihmistä
Sosiotekninen ympäristö
muuttuu jatkuvasti
• Työn muutokset voivat
lisätä kognitiivisia
vaatimuksia ja
kognitiivisen
kuormituksen määrää
• Uudet käytännöt ja
teknologiset ratkaisut
voivat tukea tai haitata
ihmisen kognitiivista
toimintaa ja tehtävissä
suoriutumista
Inhimillinen kyky käsitellä
tietoa ei ole muuttunut
• Inhimillinen kyky käsitellä
tietoa on monin tavoin
rajallinen
• Ihmisen kyky oppia ja
keksiä uusia ratkaisuja on
poikkeuksellisen hyvä
16.12.2022
Robert Fludd, Utriusque cosmi maioris scilicet et
minoris […] historia, tomus II (1619), tractatus I,
sectio I, liber X, De triplici animae in corpore visione
| © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Lisätietoa TTL kognitiivisesta ergonomiasta
https://www.ttl.fi/aivotyo/
• Tutkimushanke Viisi avausta aivotyöhön 2020-
2022: www.ttl.fi/ ->viisikko
• Tutkimushanke kognitiivisesta ergonomiasta
toimistotyössä 2017-2019: www.ttl.fi/sujuke
• Kehittämishanke: Askeleet sujuvaan aivotyöhön
OSAOssa
http://urn.fi/URN:ISBN:9789522619716
• Tilaustutkimus: VALO Work tilallisena ratkaisuna
- Fyysiset, kognitiiviset, sosiaaliset ja
mentaaliset tekijät aivotyön näkökulmasta
(2021). http://urn.fi/URN:ISBN:9789522619686
• Tutkimushanke työturvallisuudesta:
www.ttl.fi/sujuva
• Kalakoski, V., Lahti H. & Paajanen, T. (2022).
Kognitiivisen ergonomian kehittäminen lääkärin
työssä (arvioitavana)
• Kehittämishanke Hoitotyökin on aivotyötä:
https://www.ttl.fi/hoitotyo-on-aivotyota/
• Paajanen, T. & Kalakoski, V. (2017). Mitä
työterveyslääkärin tulee tietää kognitiivisesta
ergonomiasta? Työterveyslääkäri 2017;35(2):16-
21. terveysportti.fi
(-> kognitiivisen ergonomian tarkistuslista)
• Sujuvan aivotyön tietopankki: www.ttl.fi/aivotyo-
tietopankki
• Kalakoski, V. (2014): Cognitive Ergonomics.
OSHwiki article.
http://oshwiki.eu/wiki/Cognitive_ergonomics
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
Työterveyslaitoksen keinoja
S U J U V A A I V O T Y Ö -
V E R K K O K O U L U T U S
A I V O T Y Ö L U E N N O T J A -
T I E T O I S K U T
A I V O T Y Ö V A L M E N N U K S E T
T Y Ö Y H T E I S Ö I L L E J A
E S I M I E H I L L E
T Y Ö T E R V E Y S H U O L L O N
M O N I A M M AT I L L I N E N A I V O T Y Ö N
K O U L U T U S
A I V O T Y Ö A G E N T T I E N
V A L M E N N U S
A I V O T Y Ö T O I M I V A K S I –
K O U L U T U S P S Y K O L O G E I L L E
R Ä ÄTÄ L Ö I T YÄ A I V O T Y Ö N
K E H I T TÄ M I S T Ä
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
K O G N I T I I V I S T E N
K U O R M I T T A J I E N
T U N N I S TA M I S E N K E I N O T
J A K O G N I T I I V I S E N
E R G O N O M I A N R AT K A I S U T
ttl.fi @tyoterveys
@fioh
tyoterveyslaitos tyoterveys Tyoterveyslaitos
#aivotyö
#kognitiivinen #ergonomia
#kognitiivinenergonomia
aivotyo@ttl.fi
Kiitos!
@VirpiKalakoski
@aivotyo
Kognitiivinen kuormitus ja aivotyö
• Mitä on aivotyö?
• Aivotyötehtävissä korostuu tiedonkäsittely eli kognitiiviset toiminnot
• Miksi kognitiiviset tekijät on tärkeä huomioida?
• inhimilliset tiedonkäsittelyn kyvyt ja rajoitukset vaikuttavat tehtävissä suoriutumiseen
• Miksi aivotyön kuormitustekijöitä on tärkeä hallita?
• Aivotyön kuormittavat olosuhteet syövät tuottavuutta ja hyvinvointia
• Miten kognitiivista kuormitusta voi vähentää?
• Kognitiivisella ergonomialla sujuvaa aivotyötä
16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässäManipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä
Työterveyslaitos
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos
 
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Työterveyslaitos
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työterveyslaitos
 
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Työterveyslaitos
 
Toiminnalliset häiriöt
Toiminnalliset häiriötToiminnalliset häiriöt
Toiminnalliset häiriöt
Työterveyslaitos
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos
 
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
Työterveyslaitos
 
Tules-kipujen hoito
Tules-kipujen hoitoTules-kipujen hoito
Tules-kipujen hoito
Työterveyslaitos
 
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessaTyökyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Roland Päivi
 
Työote-hanke
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
Työterveyslaitos
 
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Työterveyslaitos
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Lentäjä vastaanotolla
Lentäjä vastaanotolla Lentäjä vastaanotolla
Lentäjä vastaanotolla
Työterveyslaitos
 
Persoonallisuushäiriöt
PersoonallisuushäiriötPersoonallisuushäiriöt
Persoonallisuushäiriöt
Työterveyslaitos
 
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Työterveyslaitos
 
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunkiSami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki
Työterveyslaitos
 
Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020
Työterveyslaitos
 
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
THL
 

Was ist angesagt? (20)

Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässäManipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä
Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työelämässä
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
 
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
 
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
 
Toiminnalliset häiriöt
Toiminnalliset häiriötToiminnalliset häiriöt
Toiminnalliset häiriöt
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
 
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
 
Tules-kipujen hoito
Tules-kipujen hoitoTules-kipujen hoito
Tules-kipujen hoito
 
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessaTyökyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
 
Työote-hanke
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
 
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Lentäjä vastaanotolla
Lentäjä vastaanotolla Lentäjä vastaanotolla
Lentäjä vastaanotolla
 
Persoonallisuushäiriöt
PersoonallisuushäiriötPersoonallisuushäiriöt
Persoonallisuushäiriöt
 
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimus...
 
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunkiSami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki
 
Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020
 
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
 

Ähnlich wie Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö

21.2.2018 Työpajan materiaali
21.2.2018 Työpajan materiaali21.2.2018 Työpajan materiaali
21.2.2018 Työpajan materiaali
Työterveyslaitos
 
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Pauli Forma
 
Kognitiivinen kuormittuminen ja aivojen hyvinvointi työssä
Kognitiivinen kuormittuminen ja aivojen hyvinvointi työssäKognitiivinen kuormittuminen ja aivojen hyvinvointi työssä
Kognitiivinen kuormittuminen ja aivojen hyvinvointi työssä
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoaTyöelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Pauli Forma
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos
 
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
Työterveyslaitos
 
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmastaMiten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Eläketurvakeskus
 
Kuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka Rapeli
Kuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka RapeliKuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka Rapeli
Kuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka Rapeli
Kuntoutusportti
 
Työhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminen
Työhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminenTyöhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminen
Työhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminen
Pauli Forma
 
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
THL
 
15.3.2017 TyhyverkostoX, Alajärvi, 2. työpaja materiaali
15.3.2017 TyhyverkostoX, Alajärvi, 2. työpaja materiaali15.3.2017 TyhyverkostoX, Alajärvi, 2. työpaja materiaali
15.3.2017 TyhyverkostoX, Alajärvi, 2. työpaja materiaali
Työterveyslaitos
 
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Työterveyslaitos
 
Työterveysalan kehittäminen digiaikana
Työterveysalan kehittäminen digiaikanaTyöterveysalan kehittäminen digiaikana
Työterveysalan kehittäminen digiaikana
Pauli Forma
 
24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi
24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi
24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi
Työterveyslaitos
 
Työhyvinvoinnin johtaminen ja sen strateginen merkitys
Työhyvinvoinnin johtaminen ja sen strateginen merkitysTyöhyvinvoinnin johtaminen ja sen strateginen merkitys
Työhyvinvoinnin johtaminen ja sen strateginen merkitys
Pauli Forma
 
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä
Työterveyslaitos
 
Moniammatillisen yhteistyön ja palvelujen integraation haasteet sote-alan osa...
Moniammatillisen yhteistyön ja palvelujen integraation haasteet sote-alan osa...Moniammatillisen yhteistyön ja palvelujen integraation haasteet sote-alan osa...
Moniammatillisen yhteistyön ja palvelujen integraation haasteet sote-alan osa...
THL
 
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksiRautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Työterveyslaitos
 
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
THL
 
Mielenterveys ja päihdeongelmien arvioinnin ja hoidon työvälineet, haravuori
Mielenterveys ja päihdeongelmien arvioinnin ja hoidon työvälineet, haravuoriMielenterveys ja päihdeongelmien arvioinnin ja hoidon työvälineet, haravuori
Mielenterveys ja päihdeongelmien arvioinnin ja hoidon työvälineet, haravuori
THL
 

Ähnlich wie Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö (20)

21.2.2018 Työpajan materiaali
21.2.2018 Työpajan materiaali21.2.2018 Työpajan materiaali
21.2.2018 Työpajan materiaali
 
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
 
Kognitiivinen kuormittuminen ja aivojen hyvinvointi työssä
Kognitiivinen kuormittuminen ja aivojen hyvinvointi työssäKognitiivinen kuormittuminen ja aivojen hyvinvointi työssä
Kognitiivinen kuormittuminen ja aivojen hyvinvointi työssä
 
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoaTyöelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
 
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
17.2.2017 Psykosos. kuormitus, mistä on kyse?
 
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmastaMiten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
 
Kuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka Rapeli
Kuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka RapeliKuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka Rapeli
Kuntoutusakatemia 12.12.2013 | Pekka Rapeli
 
Työhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminen
Työhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminenTyöhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminen
Työhyvinvoinnin strateginen merkitys ja johtaminen
 
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
 
15.3.2017 TyhyverkostoX, Alajärvi, 2. työpaja materiaali
15.3.2017 TyhyverkostoX, Alajärvi, 2. työpaja materiaali15.3.2017 TyhyverkostoX, Alajärvi, 2. työpaja materiaali
15.3.2017 TyhyverkostoX, Alajärvi, 2. työpaja materiaali
 
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
 
Työterveysalan kehittäminen digiaikana
Työterveysalan kehittäminen digiaikanaTyöterveysalan kehittäminen digiaikana
Työterveysalan kehittäminen digiaikana
 
24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi
24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi
24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi
 
Työhyvinvoinnin johtaminen ja sen strateginen merkitys
Työhyvinvoinnin johtaminen ja sen strateginen merkitysTyöhyvinvoinnin johtaminen ja sen strateginen merkitys
Työhyvinvoinnin johtaminen ja sen strateginen merkitys
 
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä
 
Moniammatillisen yhteistyön ja palvelujen integraation haasteet sote-alan osa...
Moniammatillisen yhteistyön ja palvelujen integraation haasteet sote-alan osa...Moniammatillisen yhteistyön ja palvelujen integraation haasteet sote-alan osa...
Moniammatillisen yhteistyön ja palvelujen integraation haasteet sote-alan osa...
 
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksiRautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
 
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
 
Mielenterveys ja päihdeongelmien arvioinnin ja hoidon työvälineet, haravuori
Mielenterveys ja päihdeongelmien arvioinnin ja hoidon työvälineet, haravuoriMielenterveys ja päihdeongelmien arvioinnin ja hoidon työvälineet, haravuori
Mielenterveys ja päihdeongelmien arvioinnin ja hoidon työvälineet, haravuori
 

Mehr von Työterveyslaitos

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
Työterveyslaitos
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Työterveyslaitos
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Työterveyslaitos
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Työterveyslaitos
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Työterveyslaitos
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työterveyslaitos
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työterveyslaitos
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Työterveyslaitos
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristöSisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Työterveyslaitos
 

Mehr von Työterveyslaitos (20)

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
 
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
 
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
 
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
 
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
 
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristöSisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
 

Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö

 • 1. Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö Virpi Kalakoski, PsT, tutkimuspäällikkö @VirpiKalakoski @aivotyo @tyoterveys
 • 2. Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö • Mitä on aivotyö? • Miksi kognitiiviset tekijät on tärkeä huomioida? • Miksi aivotyön kuormitustekijöitä on tärkeä vähentää? • Miten poistetaan ja hallitaan kognitiivista kuormitusta? 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 3. Mitä on aivotyö? Aivotyötehtävissä korostuu tiedonkäsittely eli kognitiiviset toiminnot. 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 4. Aivotyötehtävissä korostuu tiedon käsittely • Työtehtävät vaativat monenlaisia kognitiivisia eli tiedonkäsittelyn toimintoja, kykyjä ja taitoja • hahmotetaan ja muistetaan asioita, käytetään ja muokataan tietoa, tehdään ajatustyötä • Työ vaatii osaamista • käytetään tietoja ja taitoja ja päivitetään niitä säännöllisesti • Tietotekniikka on keskeinen työväline • otetaan haltuun ja käytetään useita erilaisia teknisiä järjestelmiä 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski HikingArtist / CC BY-SA https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_picture_is_worth_ a_thousand_words.jpg
 • 5. | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski Aivotyö: 5 yleisintä työn kognitiivista vaatimusta Lukeminen ja kirjoittaminen Yksityiskohtaisten tietojen muistaminen Useiden tietojärjestelmien käyttäminen Järjestelmällisyys, tarkkuus, huolellisuus Useat keskeneräiset asiat mielessä Työterveyslaitoksen aivotyökysely, N: yli 11 000 sote-toimisto-muut -alat www.ttl.fi/tyoelamatieto.fi 16.12.2022
 • 6. • Class 1 (16%): Vähemmän aivotyötä • Class 2 (17%): Dynaamista aivotyötä tietotekniikan avulla • Class 3 (24%): Visuomotorista aivotyötä ja valvontaa aikapaineessa ja hälyssä • Class 4 (16%): Dynaamista moniajoa, kokouksia, kielitaitoa ja ICT • Class 5 (21%):Tarkkuutta, visuospatiaalista ja moniajoa aikapaineessa, häiriöiden keskellä, tiimissä asiakkaille • Class 6 (6%): Vaativaa aivotyötä vaativissa oloissa oppien ja ongelmia ratkoen Aivotyön eri tehtävät korostuvat eri aloilla ja eri työrooleissa. Joka alalla tehdään monenlaista aivotyötä ja sitä on enemmän tai vähemmän. 16.12.2022 Kielelliset Motoriikk. Muisti Aikapaine Keskittymin. Häiriöisyys Ohjeet Näköhavainto Oppiminen Suunnittelu Useat asiat Ajattelu Vuorovaikutus | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski Työterveyslaitoksen aivotyökysely, N: yli 11 000 Kalakoski et al. (2022)/Viisikko
 • 7. Miksi kognitiiviset tekijät on tärkeä huomioida? Inhimilliset tiedonkäsittelyn kyvyt ja rajoitukset vaikuttavat tehtävissä suoriutumiseen.
 • 8. Ihmisen kyky käsitellä tietoa on monin tavoin rajallinen • huomiota on vaikea jakaa eri asioiden kesken • mielessä voi olla vain pari asiaa kerrallaan • lukeminen, oppiminen ja ajattelu vaatii aikaa • ihminen on tehokkain tehtävissä, joissa voi käyttää hyvin opittuja tietoja ja taitoja 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 9. Kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn toiminnot korostuvat tämän päivän ja tulevaisuuden töissä 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski Inhimillinen tiedonkäsittely työssä ja oppimisessa. Keskeiset kognitiiviset rakenteet ja prosessit kognitiivisen tutkimuksen näkökulmasta. Mukaillen Atkinson ja Shiffrin (1968) ja Lovell & Caviglioli (2020). Kurki ym. (2022). Kuvio 18, s. 76. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-391-031-7
 • 10. 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski Työn arki: Työkäytännöt, työvälineet, työympäristö Tarkkaavaisuuden ja työmuistin rajat: työmuistin kapasiteetti, tiedon nopea hiipuminen, häiriöherkkyys Oppimisen hitaus ja unohtamisen nopeus; tehokkaat muisti- ja oppimistekniikat Vankka tieto-, taito-, ja kokemuspohja mahdollistaa tarkkaavaisuuden ja työmuistin rajoitusten kiertämisen Mahdollisuus hyödyntää jo opittuja tietoja ja taitoja parantaa tehtäväsuoritusta
 • 11. Miksi aivotyön kuormitustekijöitä on tärkeä hallita? Aivotyön kuormittavat olosuhteet syövät tuottavuutta ja hyvinvointia.
 • 12. Kognitiivinen ylikuormitus syö työn tuloksellisuutta sekä työhyvinvointia ja terveyttä • Kognitiiviseen ylikuormitukseen liittyy suoria toimintakykyyn ja työn tuloksellisuuteen liittyviä seurauksia • Häiriöt, keskeytykset ja teknologian välittämä hallitsematon viestitulva • heikentävät suoriutumista (Couffe & Michael 2017, Venetjoki et al. 2006, Foroughi et al. 2014, Rennecker & Godwin 2015) • altistavat tarkkaavaisuusvirheille ja vaaratilanteille (Elfering et al. 2015) • altistavat työtapaturmille (Wallace & Chen 2005) • Kognitiiviset kuormitustekijät vaarantavat hyvinvoinnin ja terveyden • Työskentelyn jatkuva keskeytyminen vähentää tyytyväisyyttä omaan työhön ja työn hallintamahdollisuuksia (Baethge & Rigotti 2013, Kalliomäki 2009) • Työn käytäntöihin ja ohjeisiin liittyvät epäselvyydet vaikeuttavat työn ennakoimista ja ovat riskitekijä sydänsairauksille ja masennukselle (Väänänen et al. 2008, Karasek 1990) • Tietotulva on yhteydessä korkeampiin stressitasoihin ja heikompaan terveydentilaan (Misra & Stokols 2012) 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 13. Esimerkki: Kognitiiviset kuormittajat terveydenhuoltoalalla ja lääkäreiden työssä heikentävät työn sujumista, työn laatua, työterveyttä ja potilasturvallisuutta • Tutkittuja kognitiivisia kuormittajia terveydenhuollossa • Keskeytystilanteet • Yhtäaikaiset tehtävät, monitekeminen • Järjestelmien tekniset ongelmat, monien järjestelmien yhtäaikaiskäyttö • Tietotulva Kalakoski, Lahti & Paajanen 2023 • Kognitiivisen kuorman seurauksia • Osaan keskeytyneistä tehtävistä ei palata tai jos palataan ne tehdään nopeasti • Unohdukset, tarkkaavaisuusvirheet, virheet lääkemääräyksissä, tilannetietoisuuden heikentyminen, alidiagnostiikka, potilaiden uudelleen hakeutuminen päivystykseen • Työajan pitkittyminen, suurempi koettu työtaakka, koettu stressi ja työstressi • Päätöksenteon heikentyminen, ohjeisiin liittyvä ärtymys ja uupumus • Työn laadun heikentyminen • Potilasturvallisuuden vaarantuminen 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 14. Viisi avausta aivotyöhön -tutkimus Kalakoski, V., Lahti, H., Paajanen, T., Valtonen, T., Ahtinen, S., Kauppi, M., Turunen, J., Ojajärvi, A., Luokkala, K. (2022). Viisi avausta aivotyöhön – Viisikko. Tutkimushankkeen loppuraportti. Tietoa työstä julkaisusarja, Työterveyslaitos. www.ttl.fi ->Viisikko https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-391-044-7 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 15. Mikä aivotyössä innostaa, mikä kuormittaa? • Tiedonkäsittelyn perusvaatimukset Innostavat keskimäärin enemmän kuin kuormittavat! • Muistaminen digityössä kuormittaa! • Muut aivotyön tehtävät ja tilanteet innostavat pikemmin kuin kuormittavat! • Kognitiivisesti vaativat olosuhteet koetaan yksimielisesti kuormittavina! 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 16. Kognitiivisesti vaativat olosuhteet ovat yleisiä ja ne vaikuttavat kognitiivisissa tehtävissä suoriutumiseen 1. MONITEKEMINEN 2. AIKAPAINE 3. OHJEONGELMAT 4. HÄIRIÖT • Aikapaineessa työskentely, reagointi, monitekeminen ja häiriöt ovat päivittäisiä olosuhteita yli 75 %:lla! • Ohjeisiin liittyviä ongelmia on keskimäärin useita kertoja viikossa! | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski 16.12.2022
 • 17. Kuormittava aivotyö syö hyvinvointia ja tuottavuutta • Kognitiivisesti kuormittavien työolojen yleisyys ja aivotyön kokeminen kuormittavana ovat yhteydessä korkeampaan stressitasoon, uupumusoireisiin ja kognitiivisiin oireisiin sekä matalampaan itsearvioituun tuottavuuteen (Viisikko). 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 18. Miten poistetaan ja hallitaan haitallista kognitiivista kuormitusta? Kognitiivisella ergonomialla sujuvaa aivotyötä. 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 19. Kognitiivinen kuormitus on uusi psykososiaalinen riskitekijä työssä, joka alalla https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/ psykososiaalinen-kuormitus/kuormitustekijat • ”Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Psykososiaaliset kuormitustekijät eivät ole yksilön ongelmia, vaan ne koskevat kaikkia työntekijöitä. Kuormitustekijät ovat aina kytköksissä työhön tai työoloihin riippumatta siitä, kuka työtä tekee.”
 • 20. 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen-kuormitus © Työsuojeluhallinto Kyselyä saa kopioida ja käyttää työpaikoilla tässä muodossa lähde mainiten. • Työn sisältöön liittyvät kuormitustekijät • Työn järjestelyihin liittyvät kuormitustekijät • Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät tekijät Kognitiivinen kuormitus on työsuojelukysymys
 • 21. Kognitiivinen kuormitus on uusi psykososiaalinen riskitekijä työssä, joka alalla • Työn järjestelyihin liittyviä kuormitustekijöitä • Työvälineisiin tai työympäristöön liittyvät epäkohdat, puutteet tai toimintahäiriöt • Työhön keskittymistä häiritsevät tekijät (esim. melu, häly) https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen- kuormitus © Työsuojeluhallinto Kyselyä saa kopioida ja käyttää työpaikoilla tässä muodossa lähde mainiten. • Työn sisältöön liittyviä kuormitustekijöitä • Toimiminen epäselvien ohjeiden tai odotusten pohjalta • Liiallinen tietomäärä tai hallitsematon tietotulva • Usean eri asian tekeminen samanaikaisesti • Työn tekemisen jatkuva keskeytyminen • Haastavat tai vaikeat työtehtävät • Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät tekijät • Ongelmat työntekijöiden keskinäisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 22. Ergonomialla poistetaan haitallisia tekijöitä, hallitaan kuormittavia tilanteita ja helpotetaan työskentelyä • Ergonomian tavoitteena on tehdä työstä ihmiselle sopivaa • työympäristö • työvälineet • työkäytännöt • Ergonomia keskittyy työhön • ei niinkään yksilölähtöisiin työhyvinvointi- ja työterveystoimenpiteisiin 16.12.2022 | © Työterveyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 23. Inhimillisen tiedonkäsittelyn kyvyt ja rajoitukset Työolosuhteet edistämässä tai estämässä aivotyötä Työtehtävissä tarvittavat kognitiiviset toiminnot • Ergonomia on työkäytäntöjen ja työolosuhteiden ennakoivaa suunnittelua ja jatkuvaa kehittämistä • Ergonomian tavoitteena on, että työt sujuvat, työkyky säilyy ja organisaation tavoitteet toteutuvat • Kognitiivisella ergonomialla parannetaan tiedolla työskentelyä eli ”aivotyötä” Hyvän kognitiivisen ergonomian kulmakivinä ovat ymmärrys ihmisestä, työstä ja työolosuhteista 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski Kun ergonomia on kunnossa, hyvä työtulos on ihmiselle mahdollinen ja työkyky säilyy!
 • 24. Ergonomian osa-alueita ja lähestymistapoja • Fyysinen ergonomia • Huomioi anatomiset ja fysiologiset ominaisuudet, keskittyy työpisteisiin, työvälineisiin, työympäristöön ja -käytäntöihin • Kognitiivinen ergonomia • Huomioi tiedonkäsittelyn ominaispiirteet, keskittyy kognitiivisiin tehtäviin ja kuormittajiin sekä digitaalisiin työvälineisiin ja aivotyöhön • Organisatorinen ergonomia • Huomioi tuotannon ja palvelut, keskittyy työprosesseihin, työkokonaisuuksiin ja työaikajärjestelyihin • Kokonaisvaltainen ergonomia • Ottaa huomioon ergonomian eri osa-alueet • Mikroergonomia • Sovittaa työtehtävät ja työolosuhteet ihmisen mittaisiksi • Makroergonomia • Sovittaa sosioteknisen systeemin ja organisaation tasoiset ratkaisut ihmisen mittaisiksi 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 25. Tukea kognitiivisen ergonomian parantamiseen • Kognitiivisen ergonomian tarkistuslista • TerveyskyläPRO-palvelu sote-alan työntekijöille: Aivotyön kuormitus – avuksi kognitiivinen ergonomia -opas • TTL Sujuva aivotyö -verkkokoulutus (perus, sote, esihenkilö –versiot) • TTL Sujuvan aivotyön –tietopankki • Tulossa TTL • Kognitiivisten kuormittajien selvitysmenetelmä (osana Mielenterveysohjelmaa) • Palaudu Aivotyössä –tietopankki (osana TYÖ2030 –ohjelmaa) • Kehitä aivotyötä opetusalalla -tarkistuslistat (osana TYÖ2030 –ohjelmaa) • … 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 26. Paajanen T. & Kalakoski V.: Mitä työterveyslääkärin tulee tietää kognitiivisesta ergonomiasta? Työterveyslääkäri 2017;35(2):16-21 (Terveysportti.fi)
 • 27. | © Työterveyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski Häiriöitä, keskeytyksiä ja tietotulvaa tulee selättää sinnikkäästi prosessina Sujuvan aivotyön tietopankki SujuKE – Sujuvuutta työhön kognitiivisella ergonomialla. Interventiotutkimus (2017-2019) http://urn.fi/URN:ISBN:9789522618955 16.12.2022
 • 28. Kognitiivisen ergonomian ratkaisuja sote-alalle Ladattava pdf: www.ttl.fi/hoitotyo-on-aivotyota/ 16.12.2022 | © Työterveyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 29. Kehitä aivotyötä opetusalalla – 20 tarkistuslistaa Olemmeko varmistaneet onnistumisen pitkäjänteisessä ja vaikuttavassa kehittämisessä? Mikä on tilanne? Miten tilannetta tulisi parantaa? Onko kehittämiseen varattu riittävästi työaikaa, vai uhkaako asia jäädä puolitiehen, jolloin tilannetta ei saada riittävästi parannettua? Miten autamme johtajia ja kannustamme esihenkilöitä pitämään aivotyöasiaa esillä ja antamaan aikaa aivotyön kehittämiseen? Kenelle nimetylle henkilölle/henkilöille asia on vastuutettu jokaisen yksikön sisällä ja lisäksi koko organisaation tasolla? Onko kaikille selvää, kenen vastuulla asian edistäminen ja esillä pitäminen on (myös sitten kun aivotyön aktiivisen kehittämisen vaihe on jo päättynyt); mitä vastuita pitää selkiyttää? Miten vähennämme häiriöitä? Mikä on tilanne? Miten tilannetta tulisi parantaa? Millaisilla työtilajärjestelyillä (esimerkiksi sermeillä tai vetäytymistiloilla) olemme järjestäneet työrauhaa? Onko meillä käytössä vastamelukuulokkeet, jos on tarve keskittyä hälyn keskellä? Käytämmekö ”älä häiritse” -kylttejä kertomaan muille keskittymistä vaativasta työstä? Onko meillä lupa muistuttaa äänenkäytöstä työtovereita ja opiskelijoita, jotta kaikilla olisi työrauha? Huomioinko omassa äänenkäytössäni muita? Miten voisin huomioida paremmin? Vaimennammeko häiritsevät äänihälytykset yhteisissä tiloissa?
 • 30. Edelläkävijäorganisaatiot kehittävät aivotyötä sinnikkäästi jatkuvana prosessina Kehittämishanke: Askeleet sujuvaan aivotyöhön OSAOssa http://urn.fi/URN:ISBN:9789522619716 • Selvitetään tilanne • Kehitetään, kokeillaan ja parannetaan työn käytäntöjä • Arvioidaan tilannetta ja tuloksia • Edistetään ja levitetään hyviä käytäntöjä • Johdon sitoutuminen ja läsnäolo, aivotyön teemaviikot, aivotyöagenttiverkostot • Viedään ja vakiinnutetaan organisaation rakenteisiin • viikkokokouksiin, tyhy-päiviin, kehityskeskusteluihin, perehdyttämiseen • ohjeistuksiin, dokumentaatioihin, suunnitelmiin • työsuojeluorganisaation toiminnan osaksi, työterveysyhteistyöhön 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 31. Kun kognitiivinen ergonomia on kunnossa • Tiedolla työskentelyn olosuhteet helpottavat tuloksellista työskentelyä • Tiedolla työskentelyn vaatimukset ovat ihmisen mittaisia • häiriöt ja keskeytykset ovat hallinnassa • tietotulva on hallinnassa, tieto on jäsentynyttä ja löytyy • digitaaliset työvälineet ovat tarkoituksenmukaiset ja toimivat • uuden oppiminen on hyvin järjestetty ja sille on aikaa • asiat on helppo huomata • on mahdollista ja helppoa keskittyä yhteen asiaan • muistikuormaa on sopivasti, mielessä pidettävien asioiden määrä on kohtuullinen, asiat eivät unohdu • kirjoittaminen, kirjaaminen, luetun ymmärtäminen ja kommunikointi on sujuvaa ja toimivaa • ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon on käytäntöjä • oma osaaminen ja asiantuntemus on käytössä 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 32. Työtä on helpompi muuttaa kuin ihmistä Sosiotekninen ympäristö muuttuu jatkuvasti • Työn muutokset voivat lisätä kognitiivisia vaatimuksia ja kognitiivisen kuormituksen määrää • Uudet käytännöt ja teknologiset ratkaisut voivat tukea tai haitata ihmisen kognitiivista toimintaa ja tehtävissä suoriutumista Inhimillinen kyky käsitellä tietoa ei ole muuttunut • Inhimillinen kyky käsitellä tietoa on monin tavoin rajallinen • Ihmisen kyky oppia ja keksiä uusia ratkaisuja on poikkeuksellisen hyvä 16.12.2022 Robert Fludd, Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris […] historia, tomus II (1619), tractatus I, sectio I, liber X, De triplici animae in corpore visione | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 33. Lisätietoa TTL kognitiivisesta ergonomiasta https://www.ttl.fi/aivotyo/ • Tutkimushanke Viisi avausta aivotyöhön 2020- 2022: www.ttl.fi/ ->viisikko • Tutkimushanke kognitiivisesta ergonomiasta toimistotyössä 2017-2019: www.ttl.fi/sujuke • Kehittämishanke: Askeleet sujuvaan aivotyöhön OSAOssa http://urn.fi/URN:ISBN:9789522619716 • Tilaustutkimus: VALO Work tilallisena ratkaisuna - Fyysiset, kognitiiviset, sosiaaliset ja mentaaliset tekijät aivotyön näkökulmasta (2021). http://urn.fi/URN:ISBN:9789522619686 • Tutkimushanke työturvallisuudesta: www.ttl.fi/sujuva • Kalakoski, V., Lahti H. & Paajanen, T. (2022). Kognitiivisen ergonomian kehittäminen lääkärin työssä (arvioitavana) • Kehittämishanke Hoitotyökin on aivotyötä: https://www.ttl.fi/hoitotyo-on-aivotyota/ • Paajanen, T. & Kalakoski, V. (2017). Mitä työterveyslääkärin tulee tietää kognitiivisesta ergonomiasta? Työterveyslääkäri 2017;35(2):16- 21. terveysportti.fi (-> kognitiivisen ergonomian tarkistuslista) • Sujuvan aivotyön tietopankki: www.ttl.fi/aivotyo- tietopankki • Kalakoski, V. (2014): Cognitive Ergonomics. OSHwiki article. http://oshwiki.eu/wiki/Cognitive_ergonomics 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski
 • 34. Työterveyslaitoksen keinoja S U J U V A A I V O T Y Ö - V E R K K O K O U L U T U S A I V O T Y Ö L U E N N O T J A - T I E T O I S K U T A I V O T Y Ö V A L M E N N U K S E T T Y Ö Y H T E I S Ö I L L E J A E S I M I E H I L L E T Y Ö T E R V E Y S H U O L L O N M O N I A M M AT I L L I N E N A I V O T Y Ö N K O U L U T U S A I V O T Y Ö A G E N T T I E N V A L M E N N U S A I V O T Y Ö T O I M I V A K S I – K O U L U T U S P S Y K O L O G E I L L E R Ä ÄTÄ L Ö I T YÄ A I V O T Y Ö N K E H I T TÄ M I S T Ä 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski K O G N I T I I V I S T E N K U O R M I T T A J I E N T U N N I S TA M I S E N K E I N O T J A K O G N I T I I V I S E N E R G O N O M I A N R AT K A I S U T
 • 35. ttl.fi @tyoterveys @fioh tyoterveyslaitos tyoterveys Tyoterveyslaitos #aivotyö #kognitiivinen #ergonomia #kognitiivinenergonomia aivotyo@ttl.fi Kiitos! @VirpiKalakoski @aivotyo
 • 36. Kognitiivinen kuormitus ja aivotyö • Mitä on aivotyö? • Aivotyötehtävissä korostuu tiedonkäsittely eli kognitiiviset toiminnot • Miksi kognitiiviset tekijät on tärkeä huomioida? • inhimilliset tiedonkäsittelyn kyvyt ja rajoitukset vaikuttavat tehtävissä suoriutumiseen • Miksi aivotyön kuormitustekijöitä on tärkeä hallita? • Aivotyön kuormittavat olosuhteet syövät tuottavuutta ja hyvinvointia • Miten kognitiivista kuormitusta voi vähentää? • Kognitiivisella ergonomialla sujuvaa aivotyötä 16.12.2022 | © Työter veyslaitos @aivotyo | Virpi Kalakoski