SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Xin Ghi ÷n
                (Kính t¥ng cha Phêrô Chu Quang Minh)
                                                               Hi‹n PhÜ®ng
                                                               March 2008

 #2 Œ ‰
                             Em                     Bm

& 4   «
    «  « « « «
    j l « _ _ ˆ l «
    «  ˆ « « «
      « ˆ ˆ «
       « «   « « «. «
             «
==========================l
    ˆ   « «   «
           ˆ «
            _ _
            « « «
               ˆ
               «
       «     _ _
            ˆ
            « «
             ˆ
                   Bao          la    tuyŒt    v©i thÜÖng     ai       v©i    v®i    mong
                   Anh         em     m¶t    nhà thÜÖng    nhau      ÇÆm    Çà     bao

 #       «  « « « «
   « « « l «.
     «   ˆ l « « ˆ « l « ˆ « « l
         j « « « «
         «       « « « «
   Am                      Em            D7                  G
  « « «
  « _ «
   « ˆ «  « «  ˆ « « ˆ
            ˆ «
==========================
&  «     ˆ        « « ˆ. «
                ˆ « « ˆ
  _ «
  «
  «
  _
  ˆ ˆ
   «  ˆ
     «  «         «
  ngÜ©i   hånh phúc     mà        thôi.     Bao     nhiêu là    tình trông    mong m†i ngÜ©i hoa
   là   hånh phúc     ngÜ©i       Öi.     Bông     hoa nª     r¶  cho    tÜÖi cu¶c Ç©i gia

 # « « « «
  « ˆ ˆ ˆ l œ.
  « « « «    œ»» l œ. œ »»»œ »»»œ l œ .
         »J  »»»
                          Bm               C                     G
       »»»      »»»     »»» »J
                       œ
  « « « «
  ˆ «
==========================l
&   «                    »»
  lòng   nª    tÜÖi   phÖi       ph§i.     Ti‰ng      hát  ti‰ng  cÜ©i    rŠn     vang.     Ti‰ng
  Çình   càng   thêm    êm        Ãm.     Ti‰ng      hát  ti‰ng  cÜ©i    rŠn     vang.     Ti‰ng

 # «. « « « « «
  « ˆ « « ˆ «. «
  « « « « « ˆ    « « « « « « « «
          j « « « « « « « «
          « l ˆ ˆ « « l « ˆ ˆ ˆ
   Em                      Am            D
  ˆ « «ˆ ˆ « l « ˆ
          «  « « ˆ. ˆ « « « ««
==========================l
&     «           ˆ «
  khóc   n‡i  buÒn    vøt        tan.    Ca    vang nhÎp nhàng tay          vòng tay n¡m gia
  khóc   n‡i  buÒn    vøt        tan.    Hãy   luôn khiêm nhÜ©ng Hoa          Nª Næm Cánh. Cho

 # « « «        « «
         « « « ˆ ˆ ˙
            « «
         « « « ˆ ˆ »˙   »»œ œ œ. œ «
     « l « l « « « « « l »»» l œ »»»»œ œ. œ l ˙
         « « « « «         »»» »»» «
                          «
  Bm              Em                          C    Am                 F

  « « ˆ ˆ « « « «
  « ˆ « « ˙ « « ˆ
& ˆ « « « « ˆ ˆ
==========================l     »»   »  » ˙
                          «
  «
  Çình êm th¡m hoà       vang.       Tình cha Chu Quang Minh.             Xin   ghi    Ön     ngÜ©i.
  tròn tr†n nghïa tình     yêu.        (Này xin luôn ghi Ön)

 # »œ      »œ ˙   œ œ « « «
             »»œ » « « «   « « «
                      « « « « ˙
                         ˆ
                         « »˙
           »˙       ˆ ˙
                   « «     « »»»
                         ˆ
   D                G      D7                 G    Em                   C

   »œ œ »œ. »œ l »»» l »»
     »œ »œ. »»
   »» »»» »»
==========================l
&                 « « l˙ l « « «
                 ˆ. ˆ «
               »»» ˆ.
               œ «     ˆ « «
                      « « ˆ
                      ˆ ˆ   l
      M¶t Ç©i    cho    Çi.         Nh†c    nh¢n    sá   chi.     Tình   không    riêng    ai


 # »œ »»œ »œ. »œ «     œ œ œ. »»»œ «
              »œ œ »œ. œ «  « « « « « «‰
   »œ »»œ »œ. »œ « ˙
           «    »»» »»   « « « « « «
         »» l ˙ l »»» » » » l « l « ˆ « « « l « ”
                      ˆ « « « « «
   Am                   F       D                G   D                     Em

   »»   »»    «         ˙
                     ˙
                     « « « « « « ˆ
                      ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ «
                        ˆ ˆ ˆ ˆ
==========================
&
      Mãi   mãi    miŒt     mài.         ñi kh¡p nÈo      ÇÜ©ng      r¡c      gieo tình thÜÖng.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Sax thousand years
Sax thousand yearsSax thousand years
Sax thousand years
geisa geisahelene
 
المستقبلات الحسية و العين
المستقبلات الحسية و العينالمستقبلات الحسية و العين
المستقبلات الحسية و العين
Moustafa Houda
 
Cabelo de fogo - Duda
Cabelo de fogo - DudaCabelo de fogo - Duda
Cabelo de fogo - Duda
Partitura de Banda
 
No vuelvo mas trompeta 2
No vuelvo mas  trompeta 2No vuelvo mas  trompeta 2
No vuelvo mas trompeta 2
Marcos Burbano
 
If You Could Hie to Kolob
If You Could Hie to KolobIf You Could Hie to Kolob
If You Could Hie to Kolob
M D
 
LA POLLERA COLORA (ALBERTO BARROS)
LA POLLERA COLORA (ALBERTO BARROS)LA POLLERA COLORA (ALBERTO BARROS)
LA POLLERA COLORA (ALBERTO BARROS)
Marcos Burbano
 
Canto de trilla
Canto de trillaCanto de trilla
Canto de trilla
Partitura de Banda
 
Cuentas del alma saxo alto
Cuentas del alma  saxo altoCuentas del alma  saxo alto
Cuentas del alma saxo alto
Marcos Burbano
 
Mentira trompeta
Mentira  trompetaMentira  trompeta
Mentira trompeta
Marcos Burbano
 
AQUEL LUGAR (ADOLECENTES) - PARTITURA BAJO
AQUEL LUGAR (ADOLECENTES) - PARTITURA BAJOAQUEL LUGAR (ADOLECENTES) - PARTITURA BAJO
AQUEL LUGAR (ADOLECENTES) - PARTITURA BAJO
Marcos Burbano
 
Che che cole trombon 1
Che che cole  trombon 1Che che cole  trombon 1
Che che cole trombon 1
Marcos Burbano
 
DOS GARDENIAS (ANGEL CANALES)
DOS GARDENIAS (ANGEL CANALES)DOS GARDENIAS (ANGEL CANALES)
DOS GARDENIAS (ANGEL CANALES)
Marcos Burbano
 
Lluvia con nieve saxo tenor
Lluvia con nieve  saxo tenorLluvia con nieve  saxo tenor
Lluvia con nieve saxo tenor
Marcos Burbano
 
No vuelvo mas bajo(em)
No vuelvo mas  bajo(em)No vuelvo mas  bajo(em)
No vuelvo mas bajo(em)
Marcos Burbano
 
GOTAS DE LLUVIA - PARTITURAS FULL GRATIS
GOTAS DE LLUVIA - PARTITURAS FULL GRATISGOTAS DE LLUVIA - PARTITURAS FULL GRATIS
GOTAS DE LLUVIA - PARTITURAS FULL GRATIS
Salsa Partituras
 
Aguanile trombon 2
Aguanile  trombon 2Aguanile  trombon 2
Aguanile trombon 2
Marcos Burbano
 

Was ist angesagt? (20)

Sax thousand years
Sax thousand yearsSax thousand years
Sax thousand years
 
المستقبلات الحسية و العين
المستقبلات الحسية و العينالمستقبلات الحسية و العين
المستقبلات الحسية و العين
 
Cabelo de fogo - Duda
Cabelo de fogo - DudaCabelo de fogo - Duda
Cabelo de fogo - Duda
 
No vuelvo mas trompeta 2
No vuelvo mas  trompeta 2No vuelvo mas  trompeta 2
No vuelvo mas trompeta 2
 
If You Could Hie to Kolob
If You Could Hie to KolobIf You Could Hie to Kolob
If You Could Hie to Kolob
 
Rebelion bajo
Rebelion  bajoRebelion  bajo
Rebelion bajo
 
LA POLLERA COLORA (ALBERTO BARROS)
LA POLLERA COLORA (ALBERTO BARROS)LA POLLERA COLORA (ALBERTO BARROS)
LA POLLERA COLORA (ALBERTO BARROS)
 
Canto de trilla
Canto de trillaCanto de trilla
Canto de trilla
 
Cuentas del alma saxo alto
Cuentas del alma  saxo altoCuentas del alma  saxo alto
Cuentas del alma saxo alto
 
Mentira trompeta
Mentira  trompetaMentira  trompeta
Mentira trompeta
 
الحيوان العام الغدد الصماء
الحيوان العام الغدد الصماءالحيوان العام الغدد الصماء
الحيوان العام الغدد الصماء
 
Violino te agradeço
Violino te agradeçoViolino te agradeço
Violino te agradeço
 
AQUEL LUGAR (ADOLECENTES) - PARTITURA BAJO
AQUEL LUGAR (ADOLECENTES) - PARTITURA BAJOAQUEL LUGAR (ADOLECENTES) - PARTITURA BAJO
AQUEL LUGAR (ADOLECENTES) - PARTITURA BAJO
 
Che che cole trombon 1
Che che cole  trombon 1Che che cole  trombon 1
Che che cole trombon 1
 
DOS GARDENIAS (ANGEL CANALES)
DOS GARDENIAS (ANGEL CANALES)DOS GARDENIAS (ANGEL CANALES)
DOS GARDENIAS (ANGEL CANALES)
 
Lluvia con nieve saxo tenor
Lluvia con nieve  saxo tenorLluvia con nieve  saxo tenor
Lluvia con nieve saxo tenor
 
No vuelvo mas bajo(em)
No vuelvo mas  bajo(em)No vuelvo mas  bajo(em)
No vuelvo mas bajo(em)
 
Rebelion trombon 1
Rebelion  trombon 1Rebelion  trombon 1
Rebelion trombon 1
 
GOTAS DE LLUVIA - PARTITURAS FULL GRATIS
GOTAS DE LLUVIA - PARTITURAS FULL GRATISGOTAS DE LLUVIA - PARTITURAS FULL GRATIS
GOTAS DE LLUVIA - PARTITURAS FULL GRATIS
 
Aguanile trombon 2
Aguanile  trombon 2Aguanile  trombon 2
Aguanile trombon 2
 

Andere mochten auch

Xmas2007
Xmas2007Xmas2007
Xmas2007
guest68352a
 
Ivy Zhu, Research Scientist, Intel at MLconf SEA - 5/01/15
Ivy Zhu, Research Scientist, Intel at MLconf SEA - 5/01/15Ivy Zhu, Research Scientist, Intel at MLconf SEA - 5/01/15
Ivy Zhu, Research Scientist, Intel at MLconf SEA - 5/01/15
MLconf
 
Xen running on Cavium Thunder - Demo at Linaro Connect HK 2015
Xen running on Cavium Thunder - Demo at Linaro Connect HK 2015Xen running on Cavium Thunder - Demo at Linaro Connect HK 2015
Xen running on Cavium Thunder - Demo at Linaro Connect HK 2015
Manish Jaggi
 
Xii trofeo nuestraseñoradelrosario2010
Xii trofeo nuestraseñoradelrosario2010Xii trofeo nuestraseñoradelrosario2010
Xii trofeo nuestraseñoradelrosario2010
elarcoestandar
 
Xeneros overview
Xeneros overviewXeneros overview
Xeneros overview
Xenerosllc
 
Xochitl Linea De Accion 1
Xochitl Linea De Accion 1Xochitl Linea De Accion 1
Xochitl Linea De Accion 1
saidnacif
 
Xerrada 2008
Xerrada 2008Xerrada 2008
Xerrada 2008
nfont
 
Xneat Land
Xneat LandXneat Land
Xneat Land
xneat
 
XIII Encontro Nacional APEI (cartaz)
XIII Encontro Nacional APEI (cartaz)XIII Encontro Nacional APEI (cartaz)
XIII Encontro Nacional APEI (cartaz)
Luis Alberto Ribeiro
 
XING als Unternehmer nutzen
XING als Unternehmer nutzenXING als Unternehmer nutzen
XING als Unternehmer nutzen
medien-sprechstunde
 
X diapositivas shirena diamantes
X diapositivas shirena diamantesX diapositivas shirena diamantes
X diapositivas shirena diamantes
Shirena2
 
XI Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon: imatges premiades
XI Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon: imatges premiadesXI Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon: imatges premiades
XI Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon: imatges premiades
Arnau Urgell Vidal
 
Xileno: contaminante detectado en suelo de zona Johnson
Xileno: contaminante detectado en suelo de zona JohnsonXileno: contaminante detectado en suelo de zona Johnson
Xileno: contaminante detectado en suelo de zona Johnson
TERRATOX
 
INSURANCE FRAUND MANAGEMENT
INSURANCE FRAUND MANAGEMENTINSURANCE FRAUND MANAGEMENT
INSURANCE FRAUND MANAGEMENT
XEFFE
 
Ximena-School Project-Cambridge
Ximena-School Project-CambridgeXimena-School Project-Cambridge
Ximena-School Project-Cambridge
Ces English
 
X encontro de jornalistas em saboeiro
X encontro de jornalistas em saboeiroX encontro de jornalistas em saboeiro
X encontro de jornalistas em saboeiro
Zeudir Queiroz
 
Xmas funnies2013a
Xmas funnies2013aXmas funnies2013a
Xmas funnies2013a
Adam Smith
 

Andere mochten auch (20)

Xmas2007
Xmas2007Xmas2007
Xmas2007
 
Ivy Zhu, Research Scientist, Intel at MLconf SEA - 5/01/15
Ivy Zhu, Research Scientist, Intel at MLconf SEA - 5/01/15Ivy Zhu, Research Scientist, Intel at MLconf SEA - 5/01/15
Ivy Zhu, Research Scientist, Intel at MLconf SEA - 5/01/15
 
Xen running on Cavium Thunder - Demo at Linaro Connect HK 2015
Xen running on Cavium Thunder - Demo at Linaro Connect HK 2015Xen running on Cavium Thunder - Demo at Linaro Connect HK 2015
Xen running on Cavium Thunder - Demo at Linaro Connect HK 2015
 
Xianglian
XianglianXianglian
Xianglian
 
Xiloporcim
XiloporcimXiloporcim
Xiloporcim
 
Xii trofeo nuestraseñoradelrosario2010
Xii trofeo nuestraseñoradelrosario2010Xii trofeo nuestraseñoradelrosario2010
Xii trofeo nuestraseñoradelrosario2010
 
Xeneros overview
Xeneros overviewXeneros overview
Xeneros overview
 
Xochitl Linea De Accion 1
Xochitl Linea De Accion 1Xochitl Linea De Accion 1
Xochitl Linea De Accion 1
 
Xerrada 2008
Xerrada 2008Xerrada 2008
Xerrada 2008
 
Xneat Land
Xneat LandXneat Land
Xneat Land
 
XIII Encontro Nacional APEI (cartaz)
XIII Encontro Nacional APEI (cartaz)XIII Encontro Nacional APEI (cartaz)
XIII Encontro Nacional APEI (cartaz)
 
XING als Unternehmer nutzen
XING als Unternehmer nutzenXING als Unternehmer nutzen
XING als Unternehmer nutzen
 
X diapositivas shirena diamantes
X diapositivas shirena diamantesX diapositivas shirena diamantes
X diapositivas shirena diamantes
 
XI Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon: imatges premiades
XI Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon: imatges premiadesXI Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon: imatges premiades
XI Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon: imatges premiades
 
Xerpaweb
XerpawebXerpaweb
Xerpaweb
 
Xileno: contaminante detectado en suelo de zona Johnson
Xileno: contaminante detectado en suelo de zona JohnsonXileno: contaminante detectado en suelo de zona Johnson
Xileno: contaminante detectado en suelo de zona Johnson
 
INSURANCE FRAUND MANAGEMENT
INSURANCE FRAUND MANAGEMENTINSURANCE FRAUND MANAGEMENT
INSURANCE FRAUND MANAGEMENT
 
Ximena-School Project-Cambridge
Ximena-School Project-CambridgeXimena-School Project-Cambridge
Ximena-School Project-Cambridge
 
X encontro de jornalistas em saboeiro
X encontro de jornalistas em saboeiroX encontro de jornalistas em saboeiro
X encontro de jornalistas em saboeiro
 
Xmas funnies2013a
Xmas funnies2013aXmas funnies2013a
Xmas funnies2013a
 

Ähnlich wie Xin Ghi On

Cada Dia Al Mati
Cada Dia Al MatiCada Dia Al Mati
Cada Dia Al Mati
montcubi
 
Trombone de prata
Trombone de prataTrombone de prata
Trombone de prata
Partitura de Banda
 
A Procura de Alguém
A Procura de AlguémA Procura de Alguém
A Procura de Alguém
Partitura de Banda
 
Ko Ma Ba Sales Promo 2008
Ko Ma Ba Sales Promo 2008Ko Ma Ba Sales Promo 2008
Ko Ma Ba Sales Promo 2008
Petr Václavek
 
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
f8ioseidkdkm
 
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
9fikskemmddm
 
Manual 01 montaña
Manual 01 montañaManual 01 montaña
Manual 01 montaña
Diego Gajardo
 
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
f8ioseidkdkm
 
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
kdiskddmm
 
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
9fikskemmddm
 
Polycarbonate ใส
Polycarbonate ใสPolycarbonate ใส
Polycarbonate ใส
Wrought Thai
 
Το λαβωμένο νερό
Το λαβωμένο νερόΤο λαβωμένο νερό
Το λαβωμένο νερό
Vastardi Mari
 
Το λαβωμένο νερό.pdf
Το λαβωμένο νερό.pdfΤο λαβωμένο νερό.pdf
Το λαβωμένο νερό.pdf
Imperialfade
 
John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)
John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)
John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)
fjskekfkemm
 
Anacaona vibrafono
Anacaona  vibrafonoAnacaona  vibrafono
Anacaona vibrafono
Marcos Burbano
 
Bamboleo - PARTITURAS ORQUESTA
Bamboleo - PARTITURAS ORQUESTABamboleo - PARTITURAS ORQUESTA
Bamboleo - PARTITURAS ORQUESTA
Marcos Burbano
 

Ähnlich wie Xin Ghi On (20)

Cada Dia Al Mati
Cada Dia Al MatiCada Dia Al Mati
Cada Dia Al Mati
 
Trombone de prata
Trombone de prataTrombone de prata
Trombone de prata
 
A Procura de Alguém
A Procura de AlguémA Procura de Alguém
A Procura de Alguém
 
5
55
5
 
Ko Ma Ba Sales Promo 2008
Ko Ma Ba Sales Promo 2008Ko Ma Ba Sales Promo 2008
Ko Ma Ba Sales Promo 2008
 
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
 
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere Cameco 284 Box Scraper Operator’s Manual Instant Download.pdf
 
Manual 01 montaña
Manual 01 montañaManual 01 montaña
Manual 01 montaña
 
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
 
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
 
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdfJohn Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
John Deere SP1800B Loader Operator’s Manual Instant Download.pdf
 
Polycarbonate ใส
Polycarbonate ใสPolycarbonate ใส
Polycarbonate ใส
 
Το λαβωμένο νερό
Το λαβωμένο νερόΤο λαβωμένο νερό
Το λαβωμένο νερό
 
Το λαβωμένο νερό.pdf
Το λαβωμένο νερό.pdfΤο λαβωμένο νερό.pdf
Το λαβωμένο νερό.pdf
 
John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)
John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)
John deere 2305 compact utility tractor service repair manual (tm2289)
 
Anacaona vibrafono
Anacaona  vibrafonoAnacaona  vibrafono
Anacaona vibrafono
 
Microsoft Power Point Die Hiketiden3
Microsoft Power Point  Die Hiketiden3Microsoft Power Point  Die Hiketiden3
Microsoft Power Point Die Hiketiden3
 
5
55
5
 
Class 5
Class 5Class 5
Class 5
 
Bamboleo - PARTITURAS ORQUESTA
Bamboleo - PARTITURAS ORQUESTABamboleo - PARTITURAS ORQUESTA
Bamboleo - PARTITURAS ORQUESTA
 

Mehr von phn8401

Tieng Viet
Tieng VietTieng Viet
Tieng Viet
phn8401
 
Bonjour VietNam
Bonjour VietNamBonjour VietNam
Bonjour VietNam
phn8401
 
Hay Biet On Doi
Hay Biet On DoiHay Biet On Doi
Hay Biet On Doi
phn8401
 
Cn 05 31 09
Cn 05 31 09Cn 05 31 09
Cn 05 31 09
phn8401
 
Cn 05 17 09
Cn 05 17 09Cn 05 17 09
Cn 05 17 09
phn8401
 
Cn 05 24 09
Cn 05 24 09Cn 05 24 09
Cn 05 24 09
phn8401
 
Con Duong Chua Da Di Qua
Con Duong Chua Da Di QuaCon Duong Chua Da Di Qua
Con Duong Chua Da Di Qua
phn8401
 
49biquyet
49biquyet49biquyet
49biquyet
phn8401
 
God Tells You
God Tells YouGod Tells You
God Tells You
phn8401
 

Mehr von phn8401 (9)

Tieng Viet
Tieng VietTieng Viet
Tieng Viet
 
Bonjour VietNam
Bonjour VietNamBonjour VietNam
Bonjour VietNam
 
Hay Biet On Doi
Hay Biet On DoiHay Biet On Doi
Hay Biet On Doi
 
Cn 05 31 09
Cn 05 31 09Cn 05 31 09
Cn 05 31 09
 
Cn 05 17 09
Cn 05 17 09Cn 05 17 09
Cn 05 17 09
 
Cn 05 24 09
Cn 05 24 09Cn 05 24 09
Cn 05 24 09
 
Con Duong Chua Da Di Qua
Con Duong Chua Da Di QuaCon Duong Chua Da Di Qua
Con Duong Chua Da Di Qua
 
49biquyet
49biquyet49biquyet
49biquyet
 
God Tells You
God Tells YouGod Tells You
God Tells You
 

Xin Ghi On

 • 1. Xin Ghi ÷n (Kính t¥ng cha Phêrô Chu Quang Minh) Hi‹n PhÜ®ng March 2008 #2 Œ ‰ Em Bm & 4 « « « « « « j l « _ _ ˆ l « « ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « « «. « « ==========================l ˆ « « « ˆ « _ _ « « « ˆ « « _ _ ˆ « « ˆ Bao la tuyŒt v©i thÜÖng ai v©i v®i mong Anh em m¶t nhà thÜÖng nhau ÇÆm Çà bao # « « « « « « « « l «. « ˆ l « « ˆ « l « ˆ « « l j « « « « « « « « « Am Em D7 G « « « « _ « « ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ « ========================== & « ˆ « « ˆ. « ˆ « « ˆ _ « « « _ ˆ ˆ « ˆ « « « ngÜ©i hånh phúc mà thôi. Bao nhiêu là tình trông mong m†i ngÜ©i hoa là hånh phúc ngÜ©i Öi. Bông hoa nª r¶ cho tÜÖi cu¶c Ç©i gia # « « « « « ˆ ˆ ˆ l œ. « « « « œ»» l œ. œ »»»œ »»»œ l œ . »J »»» Bm C G »»» »»» »»» »J œ « « « « ˆ « ==========================l & « »» lòng nª tÜÖi phÖi ph§i. Ti‰ng hát ti‰ng cÜ©i rŠn vang. Ti‰ng Çình càng thêm êm Ãm. Ti‰ng hát ti‰ng cÜ©i rŠn vang. Ti‰ng # «. « « « « « « ˆ « « ˆ «. « « « « « « ˆ « « « « « « « « j « « « « « « « « « l ˆ ˆ « « l « ˆ ˆ ˆ Em Am D ˆ « «ˆ ˆ « l « ˆ « « « ˆ. ˆ « « « «« ==========================l & « ˆ « khóc n‡i buÒn vøt tan. Ca vang nhÎp nhàng tay vòng tay n¡m gia khóc n‡i buÒn vøt tan. Hãy luôn khiêm nhÜ©ng Hoa Nª Næm Cánh. Cho # « « « « « « « « ˆ ˆ ˙ « « « « « ˆ ˆ »˙ »»œ œ œ. œ « « l « l « « « « « l »»» l œ »»»»œ œ. œ l ˙ « « « « « »»» »»» « « Bm Em C Am F « « ˆ ˆ « « « « « ˆ « « ˙ « « ˆ & ˆ « « « « ˆ ˆ ==========================l »» » » ˙ « « Çình êm th¡m hoà vang. Tình cha Chu Quang Minh. Xin ghi Ön ngÜ©i. tròn tr†n nghïa tình yêu. (Này xin luôn ghi Ön) # »œ »œ ˙ œ œ « « « »»œ » « « « « « « « « « « ˙ ˆ « »˙ »˙ ˆ ˙ « « « »»» ˆ D G D7 G Em C »œ œ »œ. »œ l »»» l »» »œ »œ. »» »» »»» »» ==========================l & « « l˙ l « « « ˆ. ˆ « »»» ˆ. œ « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ l M¶t Ç©i cho Çi. Nh†c nh¢n sá chi. Tình không riêng ai # »œ »»œ »œ. »œ « œ œ œ. »»»œ « »œ œ »œ. œ « « « « « « «‰ »œ »»œ »œ. »œ « ˙ « »»» »» « « « « « « »» l ˙ l »»» » » » l « l « ˆ « « « l « ” ˆ « « « « « Am F D G D Em »» »» « ˙ ˙ « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ========================== & Mãi mãi miŒt mài. ñi kh¡p nÈo ÇÜ©ng r¡c gieo tình thÜÖng.