Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II

Allianssi ry
Allianssi ryAllianssi ry

Tunnuslukuja rakentamassa / Pirjo Junttila-Vitikka, Anu Gretschel

Nuorisotoimialan uudelleen määrittäminen (PirjoJunttila-Vitikka)
1. Nuorisotoimialan uudelleen määrittelyssä (taulukko) murretaan vastakkainasettelu, jossa
tietyt nuoret leimataan ongelmakeskeisyyden kautta ja ohjataan auttamispalveluihin.
Näkyväksi tehdään, että kaikilla nuorilla on oikeus halutessaan tukeen, vaikuttamiseen ja
harrastamiseen ja tarpeet vaihtelevat riippuen elämän varrella vastaan tulevista tilanteista.
2. Uudelleen määrittelyn pohjalta löytyy ulottuvuudet: yksilö, ryhmä, yhteisö ja yhteiskunta.
Näin tehtäväalueiksi muotoutuu: 1) kohtaava ja kasvatuksellinen nuorisotyö, 2)
lähiympäristön kehittäminen ja yhteisökasvatuksellinen nuorisotyö, 3) nuorisotyön
organisointi, poliittinen ohjaus ja hallinto sekä 4) nuorisotyön asiantuntijapalvelut.
3. Nuorisotyötä peilataan koulumaailmasta tuttuun inkluusio -käsitteeseen, jonka myötä
toimialaa herätellään aidosti syrjimättömään, ”kaikille yhteisen nuorisotyön”
toteuttamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa jo alkuun saatettua kehityskulkua, jossa 1)
nuorisotyö ei rajoitu toimialan hallinnoimiin tiloihin, vaan laajenee kouluun, kirjastoon,
kauppakeskukseen, puistoon jne. tavoittaen entistä paremmin ja entistä useammat nuoret,
2) nuorisotilat kehittyvät monimuotoisiksi ja laaja-alaisesti alueen nuorten tarpeisiin
vastaaviksi, matalan kynnyksen palvelukeskuksiksi ja 3) erilaisia yksilöllisiin tarpeisiin
vastaavia tukipalveluja kehitetään niin verkkoon kuin fyysiseen ympäristöönkin.
4. Näin ollen nuorisotyö olisi:
a. Nuorilähtöistä, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja prosesseille rakentuvaa toimintaa,
jossa päämäärän sijaan korostuu matka,
b. yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen toimintakykyä tukevaa, yhteiseen hyvään pyrkivää
kasvatuksellista toimintaa, jossa kasvun ja kehittymisen rinnalla tavoitellaan myös
ilon kokemuksia
c. nuoren toimijuutta korostavaa, osallisuutta edistävää
d. nuorten asemaan ja yhteiskunnan kehittämiseen vaikuttavaa politiikkaa
e. kaikki nuoret (vrt. esim. nuorisolain ikärajapohdinta) tavoittavaa ja helposti
saavutettavaa → yhdenvertaisuus, matalakynnyksisyys
f. nuoren suhdetta itseen, vertaisiin, aikuisiin, viranomaisiin, rakenteisiin ja
ympäristöön tukevaa → dialogisuutta edistävää
g. ennaltaehkäisevää ja samalla ongelmiin tarttuvaa
h. eri toimintaympäristöjä monipuolisesti hyödyntävää; fyysinen, digitaalinen,
sosiaalinen, kulttuurinen; nuorisotalo, koulu, katu, luonto, netti…
i. erilaisia toiminnallisia menetelmiä hyödyntävää
j. monialaiseen verkostotyöhön kiinnittyvää ja sitä ruokkivaa toimintaa.
TUNNUSLUVULLISTAMISEN MÄÄRITELMÄ
- Otimme hankkeessa lähtökohdaksi, että on ymmärrettävä, miten (julkisen) tuotannon
yleensä ymmärretään toimivan. Omaksuminen ei kuitenkaan saisi olla passiivista. On oltava
valmiutta niin muokata käsitystä julkisen tuotannon toiminnasta ja sen mittaamisesta
(muokata julkisuutta) kuin nuorisotoimialan käytäntöjäkin tuottaa tietoa arvioinnin
pohjaksi (muokata alaa). Näin suurimmat esteet julkisen ja nuorisotoimialan välillä
madaltuvat ja nuorisotyön vaikuttavuutta koskeva keskustelu voi liittyä osaksi vallitsevaa
keskustelua. Käytämme tästä muovautumisprosessista termiä nuorisotyön
tunnusluvullistaminen.
Nuorisotoimialan palvelu- ja kehittämiskeskusten arvioinnin kehittäminen (Pirjo Junttila-Vitikka)
1. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämät 13 nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskukset
(Pake) tavoittelevat jonkin tietyn toimintaympäristön, toimintamallin, rakenteen,
järjestelmän tai nuorisotyön osa-alueen kehittämistä sekä tuottavat palveluja nuorille ja
nuorten parissa toimiville. Ministeriöllä on oikeus ohjata toimintaa rahoittajatahon
tavoitteiden suuntaan. Samalla sen on huomioitava keskusten poliittisesta ohjauksesta
riippumaton asema kansalaistoimijoina, joiden tulee voida toteuttaa päämääriään
autonomisesti, kukin omista lähtökohdistaan käsin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014.)
Huomioinnin arvoista on myös, että ”pake-rahoitusosuus” on pienimmillään 14 % toimijan
kokonaisrahoituksesta ja laajimmillaan 100%.
2. Palvelu- ja kehittämiskeskukset sekä ministeriö ovat yksimielisiä siitä, että keskusten
kriteerit on määriteltävä ja tehtävä läpinäkyviksi hallinnon avoimuusperiaatteiden
mukaisesti. Määrittelyä laadittaessa on hyvä tarkastella keskusten tehtävien suhdetta
rakenteeseen sekä katseen suuntaamista nuorisotoimialan sisältöihin ja niissä ilmeneviin
kehittämistarpeisiin.
5. Palvelu- ja kehittämiskeskusten arviointia ja toiminnan tavoitteistamista haastavat monet
eri tekijät: a) verkoston moninainen tehtäväkenttä asiantuntija- ja kehittämispalveluja sekä
nuorisotyötä tuottavana rakenteena (arvioinnin kohdetta on vaikea määritellä), b)
ministeriön tulosohjaukseen liittyvän arviointityökalun vaikeaselkoisuus ja epäselvyys
arvioinnin tarkoituksesta, c) nuorisotoimialan jäsentymättömyys sekä d) ristiriita
humanistisia arvoja painottavan nuorisotoimialan ja tehokkuutta korostavan
tulosohjauksen välillä.
6. Tutkimuksessa arvioitiin lähemmin Nuori Kulttuuri -säätiön toimintaa deliberatiivisen
menetelmän keinoin. Arviointi toi näkyväksi kulttuurisen nuorisotyön laadullisia tekijöitä ja
auttoi myös säätiön ydintehtävän uudelleenmäärittelyssä. Säätiö oli aiemmin mieltänyt
itsensä nuorille palveluja toteuttavana keskuksena, mutta tarkempi analyysi paljasti, että
tehtävien ytimessä oli pikemminkin verkostotyön koordinointi. Toiminnan kehittämisen ja
arvioinnin kannalta on olennaista pystyä hahmottamaan oman toiminnan todellinen ydin.
Arviointimenetelmiä ja tunnuslukuja koskevat suositukset verkko- ja lähipalvelujen osalta
(Anu Gretschel)
1. Itse-, vertais- ja asiantuntija-arviointeja suositellaan käytettäväksi kaikkien nuorisotyön
palvelujen kehittämisessä. Itsenäisen toimialan yhtenä piirteenä voidaan pitää
omavalvontaa ja sen tueksi laadittuja arvioinnin pohjana olevia laatukriteeristöjä.
2. Asiakastyytyväisyyttä tulisiselvittää säännöllisesti koskien kaikkia nuorille suunnattuja
palveluja. Tulosta käytettäisiin yhtenä niin palvelujen laatua kuin nuorten hyvinvoinnin
edellytyksiä kuvaavana tunnuslukuna niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.
3. Asiakastyytyväisyyden tulisi tarkastella nuorisotyön palveluiden vastaavuutta nuorten
tarpeisiin. Vastaavuudessa huomioitaisiin palvelujen saavutettavuutta, käytettävyyttä ja
sisällön laatua suhteessa nuorten tarpeisiin tuoden samalla esille asioita, joita palveluissa ei
vielä ole osattu huomioida. Vastaavuutta koskevaa tunnuslukua voitaisiin raportoida niin
nuorten, nuorisotyön toimijoiden ja monialaisilta ryhmien sekä luottamushenkilöiden
arvioimina vastaavuuslukuina. Varsinaisten tulosten lisäksi mahdolliset suuret erot eri
tahojen välillä kertovat keskinäisen vuorovaikutuksen vähyydestä. Samoin kuin
asiakastyytyväisyydestä kertovaa tunnuslukua, käytettäisiin myös tätä niin paikallisella kuin
valtakunnallisella tasolla.
4. Kaikille nuorille tarkoitettujen palvelujen kävijämääriä kuvaavien lukujen ja niihin
liittyvien sanallisten kuvausten rinnalla suositellaan jatkossa vaadittavaksi palvelua
koskevan esteettömyyskartoituksen tulokset. Erityisen tärkeitä kartoitukset ovat niissä
fyysisen ja digitaalisen toimintaympäristön palveluissa, joita palveluntarjoajan puolelta
pidetään avoimina ja matalakynnyksinä. Kartoituksen lähtökohdissa huomioidaan nuorten
palvelujen käytön erityispiirteet, palvelun luonne nuorisotyön palveluna, palvelujen
tuottamisen fyysinen tai digitaalinen toimintaympäristö sekä fyysiseen ja digitaalisen
toimintaympäristön rajapinnan tuomat haasteet palveluketjujen toimimisen kannalta.
5. Monialaisten ryhmien ja verkoston toiminnan laatua suositellaan mitattavaksi
toimintakykynä. Toimintakyvyn edellytyksinä voidaan pitää kytköksiä päätöksentekoon,
ryhmän ja verkoston toiminnan koordinointiin varattujen resurssien riittävyyttä, ryhmän
tavoitteiden ja tehtävänkuvan selkeyttä sekä suunnittelun tietopohjan moniäänisyyttä
(esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden kuulemiset).
6. Nuorisotyön vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnissa tulisi painopistettä siirtää
tuotoksia (kävijämääriä, tilaisuuksia) laskevasta ja mahdollisia vaikutuksia spekuloivasta
raportoinnista laadukkaaseen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin. Aineistona
arvioinnissa voidaan käyttää niin vuorovaikutteisten arviointien tuottamaa materiaalia kuin
myös näytteitä palvelutilanteista. Palveluiden merkitystä ei myöskään tulisi arvioida vain
yksittäisten nuorten tasolla, vaan myös ryhmä-, yhteisö- ja yhteiskunnan tason
vaikuttavuutena. Vaikutusten pysyvyyttä nuorten, ryhmien ja yhteisöjen elämänkaariin
tulisi pyrkiä todentamaan myös pidemmällä aikavälillä eri tavoin järjestettävän seurannan
avulla.

Recomendados

Aikuissosiaalityön kehittämisen näkymät von
Aikuissosiaalityön kehittämisen näkymätAikuissosiaalityön kehittämisen näkymät
Aikuissosiaalityön kehittämisen näkymätTHL
235 views20 Folien
Horreos von
HorreosHorreos
HorreosNombre Apellidos
388 views45 Folien
в гостях у тижня2 von
в гостях у тижня2в гостях у тижня2
в гостях у тижня2jekah
347 views4 Folien
Somnath City Plots-7503367689 von
Somnath City Plots-7503367689Somnath City Plots-7503367689
Somnath City Plots-7503367689kharkara5
170 views4 Folien
Pk2 eta maria von
Pk2 eta mariaPk2 eta maria
Pk2 eta mariaLuis Ezeiza HLHI
575 views13 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

черга у днз №4 ластівка von
черга у днз №4 ластівкачерга у днз №4 ластівка
черга у днз №4 ластівкаjekah
176 views4 Folien
презентация к докладу von
презентация к докладупрезентация к докладу
презентация к докладуnata086550
265 views12 Folien
Arista Villas- Phong cách Home resort Duy nhất tại HCMHotline: 0985 889 990 w... von
Arista Villas- Phong cách Home resort Duy nhất tại HCMHotline: 0985 889 990 w...Arista Villas- Phong cách Home resort Duy nhất tại HCMHotline: 0985 889 990 w...
Arista Villas- Phong cách Home resort Duy nhất tại HCMHotline: 0985 889 990 w...TTC Land
478 views140 Folien
наказ. про аналіз придатних піручників von
наказ. про аналіз придатних піручниківнаказ. про аналіз придатних піручників
наказ. про аналіз придатних піручниківjekah
258 views3 Folien
Lectura trabajo simposium internacional sobre patologizacion de la infancia von
Lectura trabajo simposium internacional sobre patologizacion de la infanciaLectura trabajo simposium internacional sobre patologizacion de la infancia
Lectura trabajo simposium internacional sobre patologizacion de la infanciaMonica Peisajovich
236 views8 Folien
Problemas ccs ssolprobabilidades von
Problemas ccs ssolprobabilidadesProblemas ccs ssolprobabilidades
Problemas ccs ssolprobabilidadesChristian Infante
488 views7 Folien

Destacado(17)

черга у днз №4 ластівка von jekah
черга у днз №4 ластівкачерга у днз №4 ластівка
черга у днз №4 ластівка
jekah176 views
презентация к докладу von nata086550
презентация к докладупрезентация к докладу
презентация к докладу
nata086550265 views
Arista Villas- Phong cách Home resort Duy nhất tại HCMHotline: 0985 889 990 w... von TTC Land
Arista Villas- Phong cách Home resort Duy nhất tại HCMHotline: 0985 889 990 w...Arista Villas- Phong cách Home resort Duy nhất tại HCMHotline: 0985 889 990 w...
Arista Villas- Phong cách Home resort Duy nhất tại HCMHotline: 0985 889 990 w...
TTC Land478 views
наказ. про аналіз придатних піручників von jekah
наказ. про аналіз придатних піручниківнаказ. про аналіз придатних піручників
наказ. про аналіз придатних піручників
jekah258 views
Lectura trabajo simposium internacional sobre patologizacion de la infancia von Monica Peisajovich
Lectura trabajo simposium internacional sobre patologizacion de la infanciaLectura trabajo simposium internacional sobre patologizacion de la infancia
Lectura trabajo simposium internacional sobre patologizacion de la infancia
Monica Peisajovich236 views
Adan Al Reyno de los Cielos von eliseo530
Adan Al Reyno de los CielosAdan Al Reyno de los Cielos
Adan Al Reyno de los Cielos
eliseo530384 views
Internet erabili, baina segurtasunez von Iñaki Agirre
Internet erabili, baina segurtasunezInternet erabili, baina segurtasunez
Internet erabili, baina segurtasunez
Iñaki Agirre707 views
Ganas o pierdes von eliseo530
Ganas o pierdesGanas o pierdes
Ganas o pierdes
eliseo530433 views
Xerrada Energies Renovables 23 03 2010 von Jose M. Truco
Xerrada Energies Renovables  23 03 2010Xerrada Energies Renovables  23 03 2010
Xerrada Energies Renovables 23 03 2010
Jose M. Truco1K views
NãO Existe Mulher Feia von Nuno Costa
NãO Existe Mulher FeiaNãO Existe Mulher Feia
NãO Existe Mulher Feia
Nuno Costa416 views

Similar a Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II

Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011 von
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011Kolmas Lähde
553 views12 Folien
Kehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusi von
Kehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusiKehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusi
Kehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusiKoordinaatti
400 views17 Folien
Nuorten Palvelu ry: Toimintasuunnitelma 2012 von
Nuorten Palvelu ry: Toimintasuunnitelma 2012Nuorten Palvelu ry: Toimintasuunnitelma 2012
Nuorten Palvelu ry: Toimintasuunnitelma 2012Nuorten Palvelu ry
359 views8 Folien
Nuorisotoimialan (kokonaisuutena) kehittämisestä 2005 von
Nuorisotoimialan (kokonaisuutena) kehittämisestä 2005Nuorisotoimialan (kokonaisuutena) kehittämisestä 2005
Nuorisotoimialan (kokonaisuutena) kehittämisestä 2005Petri Cederlöf
233 views2 Folien
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014 von
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014Allianssi-risteily 2014
529 views28 Folien
Ac tietoa hankkeesta2 von
Ac tietoa hankkeesta2Ac tietoa hankkeesta2
Ac tietoa hankkeesta2ArctiChildren
253 views16 Folien

Similar a Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II(20)

Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011 von Kolmas Lähde
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Kolmas Lähde553 views
Kehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusi von Koordinaatti
Kehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusiKehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusi
Kehittämispäivät 4 10 2012 emma kuusi
Koordinaatti400 views
Nuorisotoimialan (kokonaisuutena) kehittämisestä 2005 von Petri Cederlöf
Nuorisotoimialan (kokonaisuutena) kehittämisestä 2005Nuorisotoimialan (kokonaisuutena) kehittämisestä 2005
Nuorisotoimialan (kokonaisuutena) kehittämisestä 2005
Petri Cederlöf233 views
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014 von Allianssi-risteily 2014
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi... von THL
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
THL82 views
Nuorisotyön laatu ja arviointi, Nuorisotyö -lehti 2000 von Petri Cederlöf
Nuorisotyön laatu ja arviointi, Nuorisotyö -lehti 2000Nuorisotyön laatu ja arviointi, Nuorisotyö -lehti 2000
Nuorisotyön laatu ja arviointi, Nuorisotyö -lehti 2000
Petri Cederlöf456 views
Osa 1: Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2015 von Nuorten Palvelu ry
Osa 1: Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2015Osa 1: Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2015
Osa 1: Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2015
Nuorten Palvelu ry1.6K views
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta von THL
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutustaElina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
THL741 views
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa von Palveluseteli-hanke
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassaSosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais... von THL
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
THL191 views
Kauppakeskusten nuoret -hankkeen loppuraportti 2014 von Nuorten Palvelu ry
Kauppakeskusten nuoret -hankkeen loppuraportti 2014Kauppakeskusten nuoret -hankkeen loppuraportti 2014
Kauppakeskusten nuoret -hankkeen loppuraportti 2014
Nuorten Palvelu ry2.2K views
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E... von Kai Kortelainen
Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Kai Kortelainen844 views
Nuorten reviireillä projektin vuosiraportti 2015 osa 2 von Nuorten Palvelu ry
Nuorten reviireillä projektin vuosiraportti 2015 osa 2Nuorten reviireillä projektin vuosiraportti 2015 osa 2
Nuorten reviireillä projektin vuosiraportti 2015 osa 2
Nuorten Palvelu ry1.1K views
Nuorten tieto ja neuvontatyon perusteita (2011) von Koordinaatti
Nuorten tieto ja neuvontatyon perusteita (2011)Nuorten tieto ja neuvontatyon perusteita (2011)
Nuorten tieto ja neuvontatyon perusteita (2011)
Koordinaatti399 views

Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II

 • 1. Nuorisotoimialan uudelleen määrittäminen (PirjoJunttila-Vitikka) 1. Nuorisotoimialan uudelleen määrittelyssä (taulukko) murretaan vastakkainasettelu, jossa tietyt nuoret leimataan ongelmakeskeisyyden kautta ja ohjataan auttamispalveluihin. Näkyväksi tehdään, että kaikilla nuorilla on oikeus halutessaan tukeen, vaikuttamiseen ja harrastamiseen ja tarpeet vaihtelevat riippuen elämän varrella vastaan tulevista tilanteista. 2. Uudelleen määrittelyn pohjalta löytyy ulottuvuudet: yksilö, ryhmä, yhteisö ja yhteiskunta. Näin tehtäväalueiksi muotoutuu: 1) kohtaava ja kasvatuksellinen nuorisotyö, 2) lähiympäristön kehittäminen ja yhteisökasvatuksellinen nuorisotyö, 3) nuorisotyön organisointi, poliittinen ohjaus ja hallinto sekä 4) nuorisotyön asiantuntijapalvelut. 3. Nuorisotyötä peilataan koulumaailmasta tuttuun inkluusio -käsitteeseen, jonka myötä toimialaa herätellään aidosti syrjimättömään, ”kaikille yhteisen nuorisotyön” toteuttamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa jo alkuun saatettua kehityskulkua, jossa 1) nuorisotyö ei rajoitu toimialan hallinnoimiin tiloihin, vaan laajenee kouluun, kirjastoon, kauppakeskukseen, puistoon jne. tavoittaen entistä paremmin ja entistä useammat nuoret, 2) nuorisotilat kehittyvät monimuotoisiksi ja laaja-alaisesti alueen nuorten tarpeisiin vastaaviksi, matalan kynnyksen palvelukeskuksiksi ja 3) erilaisia yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia tukipalveluja kehitetään niin verkkoon kuin fyysiseen ympäristöönkin. 4. Näin ollen nuorisotyö olisi: a. Nuorilähtöistä, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja prosesseille rakentuvaa toimintaa, jossa päämäärän sijaan korostuu matka, b. yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen toimintakykyä tukevaa, yhteiseen hyvään pyrkivää kasvatuksellista toimintaa, jossa kasvun ja kehittymisen rinnalla tavoitellaan myös ilon kokemuksia c. nuoren toimijuutta korostavaa, osallisuutta edistävää d. nuorten asemaan ja yhteiskunnan kehittämiseen vaikuttavaa politiikkaa e. kaikki nuoret (vrt. esim. nuorisolain ikärajapohdinta) tavoittavaa ja helposti saavutettavaa → yhdenvertaisuus, matalakynnyksisyys f. nuoren suhdetta itseen, vertaisiin, aikuisiin, viranomaisiin, rakenteisiin ja ympäristöön tukevaa → dialogisuutta edistävää g. ennaltaehkäisevää ja samalla ongelmiin tarttuvaa h. eri toimintaympäristöjä monipuolisesti hyödyntävää; fyysinen, digitaalinen, sosiaalinen, kulttuurinen; nuorisotalo, koulu, katu, luonto, netti… i. erilaisia toiminnallisia menetelmiä hyödyntävää
 • 2. j. monialaiseen verkostotyöhön kiinnittyvää ja sitä ruokkivaa toimintaa. TUNNUSLUVULLISTAMISEN MÄÄRITELMÄ - Otimme hankkeessa lähtökohdaksi, että on ymmärrettävä, miten (julkisen) tuotannon yleensä ymmärretään toimivan. Omaksuminen ei kuitenkaan saisi olla passiivista. On oltava valmiutta niin muokata käsitystä julkisen tuotannon toiminnasta ja sen mittaamisesta (muokata julkisuutta) kuin nuorisotoimialan käytäntöjäkin tuottaa tietoa arvioinnin pohjaksi (muokata alaa). Näin suurimmat esteet julkisen ja nuorisotoimialan välillä madaltuvat ja nuorisotyön vaikuttavuutta koskeva keskustelu voi liittyä osaksi vallitsevaa keskustelua. Käytämme tästä muovautumisprosessista termiä nuorisotyön tunnusluvullistaminen. Nuorisotoimialan palvelu- ja kehittämiskeskusten arvioinnin kehittäminen (Pirjo Junttila-Vitikka) 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämät 13 nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskukset (Pake) tavoittelevat jonkin tietyn toimintaympäristön, toimintamallin, rakenteen, järjestelmän tai nuorisotyön osa-alueen kehittämistä sekä tuottavat palveluja nuorille ja nuorten parissa toimiville. Ministeriöllä on oikeus ohjata toimintaa rahoittajatahon tavoitteiden suuntaan. Samalla sen on huomioitava keskusten poliittisesta ohjauksesta riippumaton asema kansalaistoimijoina, joiden tulee voida toteuttaa päämääriään autonomisesti, kukin omista lähtökohdistaan käsin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014.) Huomioinnin arvoista on myös, että ”pake-rahoitusosuus” on pienimmillään 14 % toimijan kokonaisrahoituksesta ja laajimmillaan 100%. 2. Palvelu- ja kehittämiskeskukset sekä ministeriö ovat yksimielisiä siitä, että keskusten kriteerit on määriteltävä ja tehtävä läpinäkyviksi hallinnon avoimuusperiaatteiden mukaisesti. Määrittelyä laadittaessa on hyvä tarkastella keskusten tehtävien suhdetta rakenteeseen sekä katseen suuntaamista nuorisotoimialan sisältöihin ja niissä ilmeneviin kehittämistarpeisiin. 5. Palvelu- ja kehittämiskeskusten arviointia ja toiminnan tavoitteistamista haastavat monet eri tekijät: a) verkoston moninainen tehtäväkenttä asiantuntija- ja kehittämispalveluja sekä
 • 3. nuorisotyötä tuottavana rakenteena (arvioinnin kohdetta on vaikea määritellä), b) ministeriön tulosohjaukseen liittyvän arviointityökalun vaikeaselkoisuus ja epäselvyys arvioinnin tarkoituksesta, c) nuorisotoimialan jäsentymättömyys sekä d) ristiriita humanistisia arvoja painottavan nuorisotoimialan ja tehokkuutta korostavan tulosohjauksen välillä. 6. Tutkimuksessa arvioitiin lähemmin Nuori Kulttuuri -säätiön toimintaa deliberatiivisen menetelmän keinoin. Arviointi toi näkyväksi kulttuurisen nuorisotyön laadullisia tekijöitä ja auttoi myös säätiön ydintehtävän uudelleenmäärittelyssä. Säätiö oli aiemmin mieltänyt itsensä nuorille palveluja toteuttavana keskuksena, mutta tarkempi analyysi paljasti, että tehtävien ytimessä oli pikemminkin verkostotyön koordinointi. Toiminnan kehittämisen ja arvioinnin kannalta on olennaista pystyä hahmottamaan oman toiminnan todellinen ydin. Arviointimenetelmiä ja tunnuslukuja koskevat suositukset verkko- ja lähipalvelujen osalta (Anu Gretschel) 1. Itse-, vertais- ja asiantuntija-arviointeja suositellaan käytettäväksi kaikkien nuorisotyön palvelujen kehittämisessä. Itsenäisen toimialan yhtenä piirteenä voidaan pitää omavalvontaa ja sen tueksi laadittuja arvioinnin pohjana olevia laatukriteeristöjä. 2. Asiakastyytyväisyyttä tulisiselvittää säännöllisesti koskien kaikkia nuorille suunnattuja palveluja. Tulosta käytettäisiin yhtenä niin palvelujen laatua kuin nuorten hyvinvoinnin edellytyksiä kuvaavana tunnuslukuna niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. 3. Asiakastyytyväisyyden tulisi tarkastella nuorisotyön palveluiden vastaavuutta nuorten tarpeisiin. Vastaavuudessa huomioitaisiin palvelujen saavutettavuutta, käytettävyyttä ja sisällön laatua suhteessa nuorten tarpeisiin tuoden samalla esille asioita, joita palveluissa ei vielä ole osattu huomioida. Vastaavuutta koskevaa tunnuslukua voitaisiin raportoida niin nuorten, nuorisotyön toimijoiden ja monialaisilta ryhmien sekä luottamushenkilöiden arvioimina vastaavuuslukuina. Varsinaisten tulosten lisäksi mahdolliset suuret erot eri tahojen välillä kertovat keskinäisen vuorovaikutuksen vähyydestä. Samoin kuin
 • 4. asiakastyytyväisyydestä kertovaa tunnuslukua, käytettäisiin myös tätä niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. 4. Kaikille nuorille tarkoitettujen palvelujen kävijämääriä kuvaavien lukujen ja niihin liittyvien sanallisten kuvausten rinnalla suositellaan jatkossa vaadittavaksi palvelua koskevan esteettömyyskartoituksen tulokset. Erityisen tärkeitä kartoitukset ovat niissä fyysisen ja digitaalisen toimintaympäristön palveluissa, joita palveluntarjoajan puolelta pidetään avoimina ja matalakynnyksinä. Kartoituksen lähtökohdissa huomioidaan nuorten palvelujen käytön erityispiirteet, palvelun luonne nuorisotyön palveluna, palvelujen tuottamisen fyysinen tai digitaalinen toimintaympäristö sekä fyysiseen ja digitaalisen toimintaympäristön rajapinnan tuomat haasteet palveluketjujen toimimisen kannalta. 5. Monialaisten ryhmien ja verkoston toiminnan laatua suositellaan mitattavaksi toimintakykynä. Toimintakyvyn edellytyksinä voidaan pitää kytköksiä päätöksentekoon, ryhmän ja verkoston toiminnan koordinointiin varattujen resurssien riittävyyttä, ryhmän tavoitteiden ja tehtävänkuvan selkeyttä sekä suunnittelun tietopohjan moniäänisyyttä (esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden kuulemiset). 6. Nuorisotyön vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnissa tulisi painopistettä siirtää tuotoksia (kävijämääriä, tilaisuuksia) laskevasta ja mahdollisia vaikutuksia spekuloivasta raportoinnista laadukkaaseen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin. Aineistona arvioinnissa voidaan käyttää niin vuorovaikutteisten arviointien tuottamaa materiaalia kuin myös näytteitä palvelutilanteista. Palveluiden merkitystä ei myöskään tulisi arvioida vain yksittäisten nuorten tasolla, vaan myös ryhmä-, yhteisö- ja yhteiskunnan tason vaikuttavuutena. Vaikutusten pysyvyyttä nuorten, ryhmien ja yhteisöjen elämänkaariin tulisi pyrkiä todentamaan myös pidemmällä aikavälillä eri tavoin järjestettävän seurannan avulla.