Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tema 1

Tematsko planiranje za IV odd ucebna 2014/2015
Tema 1

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Tema 1

  1. 1. ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ ТЕМА: П Р И Р О Д А – 8 часа ОДДЕЛЕНИЕ : IV в УЧИЛИШТЕ: ,, ДИМКАТА А. ГАБЕРОТ,, МЕСТО: KАВАДАРЦИ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА : ОД 01.09.2014 ДО 01.10. 2014 г.
  2. 2. НАСТАВНИ СОДРЖИНИ ПРИРОДА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ОПШТЕСТВО МАТЕМАТИКА Септември -прва недела Септември -прва недела Септември-прва недела Септември -прва недела -Разговор за природните објекти и појави -Користење на сетилата и инструментите во проучување на природата -ИКТ -интернет -Говорна вежба -Доживување од летниот распуст -Обработка на песната-Септември не вика -2 часа -Јазик- Устен и писмен говор -Обработка на песната-Татковината сме ние ИКТ - интернет -Семеен живот -Работилница -Изработка на призма семејство ИКТ -Броеви до 100 Собирање и одземање- повторување -Собирање и одземање со премин -Решавање текстуални задачи- повторување -Множество- Венов дијаграм Септември -втора недела Септември -втора недела Септември-втора недела Септември -втора недела -Набљудување и истражување Природа -Обработка на песната -Татковината сме ние-2 часа -Обработка на драмскиот текст- Тага за летото -Драматизација на текстот -Јазик-Народен и стандарден јазик -Видови семејства -Работна вежба -Изработка на родово стебло и Временска лента ИКТ - Елементи на множеството припаѓа, не припаѓа ИКТ -Вежби – елементи на множеството ИКТ - Број на елементи во множеството Септември -трета недела Септември -трета недела Септември-трета недела Септември -трета недела -Природа- обработка – ИКТ -интернет -Човекот и природата -Вежби – Народен и стандарден јазик- ИКТ -интернет -Обработка на нардната приказна Селанецот и оџакот -Медиумска култура-Библиотека ИКТ -интернет - Обработка на песната – Запис за книгата -2 часа -Семејството низ историјата и денес -Повторување-Драма,Чорбаџи Теодос,, ИКТ- интернет -Вежби- Број на елементи во множеството -Пресек на множество -Вежби – пресек на множество ИКТ -Унија на множество Септември -четврта недела Септември -четврта недела Септември-четврта недела Септември -четврта недела -Промени во природата во есен ИКТ интернет -Јазик-Реченица и главни делови на реченицата -Улогата на родителите – старатели и деца -Вежби – Унија на множество ИКТ -Вежби -Множества
  3. 3. -Истражувања и запишување на резултати-Моите растенија пораснаа- ИКТ ( Impress) -Обработка на текстот -Од милост не се живее-2 часа -Изразување и творење- Прераскажување по серија слики (стр17) ИКТ - (Impress) -Јазик-Подмет -Проект -ИКТ интернет -Контролен тест – Множества -Броеви до 1000(од101до1000) Септември -петта недела Септември -петта недела Септември-петта недела Септември -петта недела -Тематско повторување -Јазик-Прирок -Лектира -Проект -Броеви до 1000 -единици, десетки, стотки -Читање и запишување на броевите до 1000 ФИЗИЧКО И ЗДРАСТВЕНО ОБРАЗО. ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ Септември -прва недела Септември -прва недела Септември-прва недела -Запознавање на учениците со вежби за правилен развој и физички способности и подготовки -Поставување во редици по височина на повик на наставникот на команда со пребројување -Увежбување на поставување и движење на учениците во две и во четири врсти -Цртање-Ликовни елементи во цртањето- Цртање по сеќавање-фломастер -Пеење на песни учени од минатата година -Правилен пеачки став Септември -втора недела Септември -втора недела Септември-втора недела -Увежбување во колона по еден,по двајца и по четворица -Повторување -движење во една, две, четири редици -Цртање- Ритамна форми и линииво низа- Двор,ограда,скала- туш -Вежби за распејување -„Растурена игра“ - бројалка - Гоце Коларовски
  4. 4. Септември -трта недела Септември -трета недела Септември-трета недела -Увежбување во место, на лево и на десно, налевокруг за 180 степени -Вежби за правилен развој на вратот, раменскиот појас и рацете -Вежби за развивање на мускулите на стомакот и грбот -Сликање – Основни бои- Сликање со основни бои -Илустрација на текст ( по избор) -Слушање на „Растурена игра“ од Г.Коларовски ИКТ -Примена на тоновите Сол и Ми - музичка куќа - петолиние Септември -четврта недела Септември -четврта недела Септември-четврта недела - Вежби за јакнење на нозете -Вежби за истегнување на рацете и раменскиот појас, трупот, карлицата и нозете -Сликање- Локални бои- Овошје,зеленчук -Нота Ла -Примена на нотите Сол и Ми „Ринге, ринге Раја“ Септември -петта недела Септември -петта недела Септември-петте недела -Повторување на вежбите за оформување на телото и движењето -Штафетни игри -Примена на тоновите Сол, Ми и Ла во мелодиски вежби ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВНИЕ ЧАС НА ОДДЕЛЕНСКА ЗАЕДНИЦА РАБОТА СО КОМПЈУТЕРИ Септември -прва недела Септември -прва недела Септември-прва недела Организација на работното место-обработка -Градење самодоверба - Здравица -Повторување на ТулКид од минатата година -Воведување во програмата за комбинирање- Честитка Септември -втора недела Септември -втора недела Септември-втора недела Видови линии -обработка ИКТ -Градње слика за себе и како ученик и како член во семејството -Моите одговорности -Изработка на честитка за роденден Септември -трета недела Септември -трета недела Септември-трета недела
  5. 5. Скица и технички цртеж -Формирање одржување и прекинување врски Цвеќе на пријателството -Изработка на содржина со пишување на содржина -Изработка на визит карта Септември -четврта недела Септември -четврта недела Септември-четврта недела -Запознавање со мерње Подобрување одржување и разубавување на околината-Нашата училница -Вежби -Изработка на визит карта -Пишување текст на визит карта Септември -петта недела Септември -петта недела Септември-петта недела -Повторување- Честитка ЗАБЕЛЕШКА: Наставните содржини па сите наставни предмети можат да претрпат промена на редоследот и да бидат заменети со други содржини или да се задржи на некоја наставна содржина ( особено математика).Во зависност од наставникот,корелацијата со другите наставни содржини и текот на часот. ЦЕЛИ: ПРИРОДА -da gi zapoznava i razbira osnovnite zakonitosti i poimi za prirodata okolu sebe; -da gi povrzuva procesite vo prirodata preku konkretni primeri; -da gi voo~uva sistemite, podredenosta i organizacijata na poimite od prirodata, preku konkretni; -primeri za vodata, po~vata, vozduhot, rastenijata i `ivotnite; МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК da razlikuva naroden govor (dijalekti) nasproti standarden jazik; da ~ita so razbirawe razli~ni tekstovi; da koristi pravilen red na zborovite vo re~enicata; da koristi elementarni gramati~ki i pravopisni normi pri ~itaweto i pi{uvaweto; da ~ita i preraska`uva literaturni dela od narodnata i umetni~kata literatura soodvetna na vozrasta da se osposobi da raska`uva usno i pismeno na standarden jazik; da go prepoznava i razlikuva усниот od pismeniot govor; da usvojuva poim za podmet i prirok; da gi razlikuva podmetot i prirokot vo re~enicata; МАТЕМАТИКА - da gi izvr{uva osnovnite aritmeti~ki operacii vo mno`estvoto na prirodnite broevi do 1 000; da gi primenuva osnovnite aritmeti~ki operacii pri re{avawe na problemi od praktikata; da voo~uva problemski situacii vo sekojdnevniot `ivot i da nao|a na~ini za re{avawe; ОПШТЕСТВО da gi nadgradi znaewata za prostorot vo koj `iveat i rabotat lu|eto i vo koj se odvivaat nivnite me|usebni odnosi (semejstvo, dom, op{tina); МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ -da primenuva pravilen peja~ki stav; -da razviva dikcija ; -da do`ivee i upotrebi dvojna podelba na udarot vo izgovarawe na brojalkite; -da go razviva opsegot na glasot; ФИЗИЧКО И ЗДРАСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  6. 6. -da go pottiknuva pravilniot fizi~ki razvoj (psihomotorni i funkcionalni) so pravilna izvedba na prirodnite lokomotorni dvi`ewa;-da go razviva permanentno i simetri~no teloto so pravilno izvedeni dvi`ewe i ve`bi vo razli~ni polo`bi; -da kombinira pravilno i da izveduva kompleksi ve`bi za oformuvawe na teloto; -da go dr`i pravilno teloto vo site polo`bi, i toa vo: sedewe, stoewe, dvi`ewe (odewe i tr~awe); ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ -da zapoznava i da koristi novi poimi i termini od likovnata umetnost; -da koristi razni likovni materijali i da gi usovr{uva tehniki za crtawe, slikawe, oblikuvawe vo prostorot modelirawe i gradewe, -da ja razviva percepcijata i da uviduva razliki vo prirodniot prostor (ezero - planina, livada- ulica); ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ - da go osoznae zna~eweto na rabotno mesto, - da gi osoznae vidovite tehni~ki linii i nivnata pravilna upotreba, - da gi otkriva i zapoznava patot od ideja do realizacija, -da gi upotrebuva osnovnite merni edinici: metar, decimetar, santimetar i milimetar na merewe dol`ina, visina, {irina, debelina i dlabo~ina, Домашна задача: предмети цел на домашната задача видови домашна проверка на домашната задача Македонски јазик Математика Природа Општество -да се оспособат самостојно да работат; -утврдување на знаењата, вештините и навиките; -чуство на одговорност; -стекнување позитивен однос кон училиштето; -остварување на поголема кохезија помеѓу училиштето и домашната средина; -за продолжување на работата во училиштето; -за утврдување на нова содржина; -за вовед во нова содржина; -запримена на знаења; -за систематизација; -усни и писмени задачи; -практични изработки; -комбинирани задачи; -индивидуални задачи; -групни задачи; -бегло погледнување во тетратката -усно испрашување на задачите од домашната; -Делумно-само на некои ученици- усно или писмено; -Темелно-проверување-секој месец по еден предмет ќе се проверува домашното; -проверка на домашното од страна на ученик; ЗАБЕЛЕШКА: Редоследот на наставните содржини може да претрпи промени, поради потреба за задржување или незадржување од предвидените часови на некоја наставна содржина, заради брзо совладување на содржина, потешкотии во реализацијата, користење на ЈП , математика со размислување, ИКТ, или други непредвидливи промени. Промените најчесто можат да бидат по предметите: македонски јазик, математика, природа, општество, работа со компјутери, техничко образование.

×