CRM: Overheid versus bedrijfsleven

Marije Teerling
Marije TeerlingPrincipal consultant um VODW
Customer relationship
         management
Overheid versus bedrijfslevenDr. Marije L. Teerling
2
CRM versus CiRM

  Customer relationship management    Citizen relationship management
      (Schellong, 2008)         (Janssen & Wagenaar, 2002)

  •Holistisch management concept     •Strategie
  •Mogelijk gemaakt door technologie   •Beheren, handhaven en
  •Onderhouden en optimaliseren van    optimaliseren van relaties met de
  klantrelaties              burgers.
  •Met als doel              •Met als doel
     •Creëren van een klantgerichte     •Het bieden van
     organisatie               uitstekende service
     •Verbeteren concurrentievoordeel    •Efficiënte dienstverlening
3
Thematiek
           Doel
   Toekomst           Gebruik

          C(i)RM      Lessen      Impact


4
Het onderzoek
  zomer 2010
  • Quickscan deskresearch
  • Focusgroepen
    • 23 deelnemers (10 bedrijven, 13 overheidspartijen)
  • Enquête
    • 161 respondenten
              Overheid  Bedrijfsleven
    Respondenten     88      71
    Gebruiken CRM     36      51

  • Casuïstiek
    • ABN AMRO, Unive, ANWB
5
Het onderzoek
  zomer 2010
  • Quickscan deskresearch
  • Focusgroepen
           Inzichten zijn dus
    •  23 deelnemers (10 bedrijven, 13 overheidspartijen)
           vooral kwalitatief.
  • Enquête
            Pas
    • 161 respondenten   op met
             generalisatie.
              Overheid Bedrijfsleven
      Respondenten     88      71
      Gebruiken CRM    36      51

  • Casuïstiek
    • ABN AMRO, Unive, ANWB
6
Dienstverleningsstrategieen
     •Beste totaal oplossing
     •Voortdurende aanpassing aanbod aan
     klantwensen
     •Focus op de klant


     •Betrouwbare diensten/producten en service
     •Scherpe prijzen
     •Focus op het proces


     •Voortdurende innovatie
     •Snel commercialiseren van ideeën
     •Focus op het product

7
Dienstverleningstrategie
                               Operational
                               Excellence
  Alle respondenten              Customer     &
  • 49% customer intimacy           Intimacy   Customer
                           &
  • 38% operational excellence               Intimacy
                        Operational
  • 13% product leadership          Excellence
                                5 jaar
                  Customer
  CRM gebruikers
                  intimacy    2–5     en
  • 44% customer intimacy             jaar    langer
  • 43 % operational excellence    0–1
  • 13% product leadership      jaar


8
Doelen inzet CRM
       Fraude / risicovoorspelling
          Verhoging efficiëntie
Versterking klantgerichtheid medewerkers
        Hogere loyaliteit/retentie
       Minder fouten klantcontact
             Borging proces
           Herkennen klanten
             Hogere omzet
        Hogere klanttevredenheid
         Betere dienstverlening

                       0%  5%  10%  15%  20%  25%  30%9
Doelen inzet CRM 46% Beter voor de klant
       Fraude / risicovoorspelling
          Verhoging efficiëntie
Versterking klantgerichtheid medewerkers
        Hogere loyaliteit/retentie
       Minder fouten klantcontact
             Borging proces
           Herkennen klanten
             Hogere omzet
        Hogere klanttevredenheid
         Betere dienstverlening

                       0%  5%  10%  15%  20%  25%  30%10
Doelen inzet CRM 29% Verbeteren organisatie
       Fraude / risicovoorspelling
          Verhoging efficiëntie
Versterking klantgerichtheid medewerkers
        Hogere loyaliteit/retentie
       Minder fouten klantcontact
             Borging proces
           Herkennen klanten
             Hogere omzet
        Hogere klanttevredenheid
         Betere dienstverlening

                       0%  5%  10%  15%  20%  25%  30%11
Doelen inzet CRM 25% Verbeteren order intake
       Fraude / risicovoorspelling
          Verhoging efficiëntie
Versterking klantgerichtheid medewerkers
        Hogere loyaliteit/retentie
       Minder fouten klantcontact
             Borging proces
           Herkennen klanten
             Hogere omzet
        Hogere klanttevredenheid
         Betere dienstverlening

                       0%  5%  10%  15%  20%  25%  30%12
Hoofddoelen CRM

            Customer
            acquisition


            Build/Increase
            customer value

            Customer
            care (retention)
13
Impact sector en fase

customer care                customer care
  customer                   customer
   value                    value  customer
                         customer
  acquisition
                        acquisition


         0%    50%    100%          0%     50%     100%
      bedrijfsleven  overheid       5 jaar of langer  2- 5 jaar  0-1 jaar

 14
In relatie tot de strategie

      customer care
     customer value
   customer acquisition              0%    20%     40%      60%     80%      100%

       operational excellence     product leadership     customer intimicy


15
Hoofdlijn crm doelen

   • Meeste organisaties gericht op
    betere service (customer care)   Customer
                     acquisition
   • Overheid lijkt iets meer gericht
    op customer care.
                     Build/Increase
   • Customer value minder       customer value
    belangrijk bij
     • 5 jaar of langer bezig     Customer
                     care (retention)
     • Product leadership
   • Customer acquisition
    belangrijker bij
     • Operational excellence
16
Waarvoor gebruikt men CRM?
 40
 35
 30
 25
 20
 15
 10
 5
 0
17
Waarvoor gebruikt men CRM?  58% Inzicht in klanten
 40
 35
 30
 25
 20
 15
 10
 5
 0
18
Waarvoor gebruikt men CRM?  17% Differentiatie aanbod
               58% Inzicht in klanten
 40
 35
 30
 25
 20
 15
 10
 5
 0
19
Waarvoor gebruikt men CRM? 25% Verbetering organisatie
 40
 35
 30
 25
 20
 15
 10
  5
  0
 20
Verschillen in gebruik

   • Bedrijfsleven gebruikt
    CRM vaker om het
    aanbod te
    differentiëren.
   • Geen verschillen tussen
    overheid en                5 jaar
    bedrijfsleven in het       2–5   en
    gebruik van CRM mbt        jaar  langer
    klantinzicht en
    verbetering organisatie.
                 0–1
                 jaar


21
Hoofdlijn gebruik CRM
 Bedrijfsleven en overheden    Verbetering van organisatie
 gedurende de eerste 5 jaar    belangrijker na 2 jaar of meer

 • Inzicht in klanten       • Verbetering organisatie
   • Segmentatie          • Optimalisatie
   • Kanaalvoorkeuren         marketingcampagnes
   • Klantbehoeften         • Borging voortgang
   • Herkenning in de kanalen     klantproces

   • Klantvragen          • Voorspelling risico’s of
                    fraude
22
Impact van CRM
       als het niet goed gaat
   Financiële impact        Kwaliteit van klantservice
   •Verlies marktaandeel      •Klant verwarring, frustratie en
   •Geen ROI            ontevredenheid
   •Budgetoverschrijding      •Lager serviceniveau
   •Hoge kosten na implementatie  •Langere ‘time to market’
                   •Negatieve merk perceptie

   Verkoopeffectiviteit      Culturele impact
   •Lagere verkoopeffectiviteit  •Lagere motivatie in IT afdeling
   •Meer cynisme medewerkers mbt  •Verlies van vertrouwen in kracht
   systemen            organisatie om te veranderen
23
    Op basis van quickscan
Impact van CRM
       als het wel goed gaat
   Financiële impact           Kwaliteit van klantservice
   •Fraude en risicovoorspelling     •Erkenning en herkenning klanten
   •Kostenbesparingen          •Borgen van het proces
                      •Persoonlijke bediening die niet
                      persoonsgebonden is


   Verkoopeffectiviteit         Culturele impact
   •Klant alsnog binden als men dreigt  •Versterken klantgerichtheid
   weg te lopen             medewerkers
   •Beter realiseren verkoopdoelen    •Organisatie van activiteiten (bijg.
   •Uniforme en effectieve        campagnes) over de afdelingen en
   klantbenadering            productlijnen


24
    Op basis van focusgroepen en casuïstiek
Effecten
   20%
   18%
   16%
   14%
   12%
   10%
   8%
   6%
   4%
   2%
   0%
25
Effecten 26% Customer acquisition
   20%
   18%
   16%
   14%
   12%
   10%
   8%
   6%
   4%
   2%
   0%
26
Effecten 30% Customer care
   20%
   18%
   16%
   14%
   12%
   10%
   8%
   6%
   4%
   2%
   0%
27
Effecten 44% Customer value
   20%
   18%
   16%
   14%
   12%
   10%
   8%
   6%
   4%
   2%
   0%
28
Verschillen in impact
                   5 jaar
               2–5   en
               jaar  langer
            0–1
            jaar


29
Verschillen in impact

Bedrijven scoren
   beter                     5 jaar
                 2–5   en
                 jaar  langer
              0–1
              jaar


30
Hoofdlijn impact van CRM

   Customer acquisition    Customer value      Customer care
   •Minst genoemd in de    •Meest genoemd in de   •⅓ van respondenten
   enquête          enquête          noemt effecten op dit
   •Effecten mbt realisatie  •Effecten meest in    vlak
   (verkoop)doelen en     termen van kosten en   •Effecten meest in
   voorspellingen       besparingen en      termen van
   •Effecten meest      vasthouden klanten    serviceniveau,
   zichtbaar bij bedrijven  •Effecten meest      herkenning klanten en
   die 5 jaar of langer    zichtbaar bij bedrijven  persoonlijke bediening
   bezig zijn                      •Overheid realiseert
                             vooral effecten mbt
                             customer care


31
Succesfactoren
Succesfactoren CRM (Pedron, 2008)
• CRM strategie
   • Aansluiting van CRM bij de
    organisatiestrategie en effect op         Strategie

    cultuur
• CRM technologie
   • Vereisten voor implementatie van de
    technologie               Technologie      Filosofie

• CRM filosofie
   • Relatie die de organisatie wil hebben
    met klanten


32
   Op basis van quickscan
Leerervaringen
 Strategie       Technologie       Implementatie     Gegevens
 •Bedrijven zoeken   •Kan single point of  •Training van     •Niet mogen
 naar balans      failure worden     medewerkers      koppelen van
 •Overheid moet nog   (backbone)       belangrijker om te  systemen
 leren.         •Teveel vertrouwen in  kunnen omgaan met   •Gegevens mogen
 •Van systeem      uitkomst systeem, te  gegevens       niet altijd gebruikt
 centraal naar klant  weinig in inzicht    •Mogelijkheden goed  worden
 centraal        mensen         beleggen       •Fraude opsporen
 •Cultuur:                   •Beter begrip en   door klantbeeld
 tegenstrijdige                 beeld van de klant
 belangen (average               •Klantrelatie vaak
 handle time –                 met de persoon en
 verbetering                  niet de organisatie
 klantrelatie)                 (b-to-b).
 •Eerst spreken met 1
 mond33
   Op basis van focusgroepen en casuïstiek
Leerervaringen
 14%

 12%

 10%

   8%

   6%

   4%

   2%

   0%
34
Leerervaringen 19% Gegevens
 14%

 12%

 10%

   8%

   6%

   4%

   2%

   0%
35
Leerervaringen 21% Strategie
 14%

 12%

 10%

   8%

   6%

   4%

   2%

   0%
36
Leerervaringen 28% Implementatie
 14%

 12%

 10%

   8%

   6%

   4%

   2%

   0%
37
Leerervaringen 32% Technologie
 14%

 12%

 10%

   8%

   6%

   4%

   2%

   0%
38
Verschillen in leerervaringen   Gegevens    Strategie
                               5 jaar en
                               langer
                       2–5
                       jaar       Gegevens
Implementatie   Technologie
                  0 – 1 jaar Technologie
                       Implementatie


    Beide    Bedrijfsleven39
Hoofdlijn leerervaringen

   • Strategie is en blijft cruciaal.
     • Overheden lijken hier te weinig aan te schenken.
   • Technologie is een middel dat de boel flink kan verstoren
    als het niet goed geregeld is.
     • Bedrijven lijken verder in de leerervaringen op dit gebied.
   • Implementatie begint bij het personeel.
     • Trainingen, bevoegdheden, vaardigheden
   • Over gebruik van gegevens lijkt men in het begin meer te
    piekeren (mag en kan het wel).
40
Toekomst van CRM

     • Hogere adoptie van CRM
       • Meer bedrijven zien de waarde in van een goede relatie
        met de klant
     • Social CRM
       • Ontwikkeling en gebruik van sociale netwerken binnen
        CRM
     • CRM on demand
       • Levering en gebruik van CRM als een software dienst
        (software as a service)41
   Op basis van quickscan
Uitdagingen

Strategie       Technologie      Implementatie     Gegevens
•Balans tussen    •Contactmomenten    •Meekrijgen      •Self-service CRM
organisatiebelangen  met elkaar verbinden  medewerkers      •Verrijken met
•Imagoverbetering   •Gegevens en      •Relevant zijn voor  externe databronnen
door CRM       bestanden       de klant bij ieder  •Wat wanneer vragen
           openstellen voor    moment        aan de klant
           anderen                   •Slim gebruik
           •Meer met minder               gegevens – privacy
42
   Op basis van focusgroepen en casuïstiek
CRM Uitdagingen
         Personalisatie echt mogelijk.

 In b/g-to-b toepassing klantbeeld belangrijker

In b/g-to-b duidelijker welke gegevens wenselijk

  Meer gebruik klantbeeld door medewerkers

       Klanten dragen bij aan klantbeeld

Slimme technieken: minder data meer resultaat

    Stijging opleidings- en competentie-eisen

 Verbetering technieken om belofte CRM waar …

 Gebruik externe databronnen voor klantbeeld

                        0,0%  2,0%  4,0%  6,0%  8,0% 10,0% 12,0% 14,0%
 43
CRM Uitdagingen              31% Gegevens

         Personalisatie echt mogelijk.

 In b/g-to-b toepassing klantbeeld belangrijker

In b/g-to-b duidelijker welke gegevens wenselijk

  Meer gebruik klantbeeld door medewerkers

       Klanten dragen bij aan klantbeeld

Slimme technieken: minder data meer resultaat

    Stijging opleidings- en competentie-eisen

 Verbetering technieken om belofte CRM waar …

 Gebruik externe databronnen voor klantbeeld

                        0,0%  2,0%  4,0%  6,0%  8,0% 10,0% 12,0% 14,0%
 44
CRM Uitdagingen              21,1% Technologie

         Personalisatie echt mogelijk.

 In b/g-to-b toepassing klantbeeld belangrijker

In b/g-to-b duidelijker welke gegevens wenselijk

  Meer gebruik klantbeeld door medewerkers

       Klanten dragen bij aan klantbeeld

Slimme technieken: minder data meer resultaat

    Stijging opleidings- en competentie-eisen

 Verbetering technieken om belofte CRM waar …

 Gebruik externe databronnen voor klantbeeld

                        0,0%  2,0%  4,0%  6,0%  8,0% 10,0% 12,0% 14,0%
 45
CRM Uitdagingen              23,6% Implementatie

         Personalisatie echt mogelijk.

 In b/g-to-b toepassing klantbeeld belangrijker

In b/g-to-b duidelijker welke gegevens wenselijk

  Meer gebruik klantbeeld door medewerkers

       Klanten dragen bij aan klantbeeld

Slimme technieken: minder data meer resultaat

    Stijging opleidings- en competentie-eisen

 Verbetering technieken om belofte CRM waar …

 Gebruik externe databronnen voor klantbeeld

                        0,0%  2,0%  4,0%  6,0%  8,0% 10,0% 12,0% 14,0%
 46
CRM Uitdagingen              24,3% Strategie

         Personalisatie echt mogelijk.

 In b/g-to-b toepassing klantbeeld belangrijker

In b/g-to-b duidelijker welke gegevens wenselijk

  Meer gebruik klantbeeld door medewerkers

       Klanten dragen bij aan klantbeeld

Slimme technieken: minder data meer resultaat

    Stijging opleidings- en competentie-eisen

 Verbetering technieken om belofte CRM waar …

 Gebruik externe databronnen voor klantbeeld

                        0,0%  2,0%  4,0%  6,0%  8,0% 10,0% 12,0% 14,0%
 47
Verschillen in CRM uitdagingen Gegevens    Strategie
                          5 jaar
                           en
                    2–5     langer
                    jaar
                         Technologie
Implementatie  Technologie  0–1   Gegevens
               jaar
               Gegevens
Bedrijfsleven  Overheid 48
Hoofdlijn uitdagingen

   • Strategie: adoptie CRM op verschillende terreinen
    (balans, personalisatie, b-to-g/b toepassing).
   • Technologie: meer met minder (betere, slimmer
    techniek, delen van gegevens)
   • Implementatie: gebruik CRM op meer plekken in de
    organisatie (medewerkers meekrijgen, opleiding,
    vaker relevant voor klant)
   • Gegevens: gebruik andere gegevens dat nu
    aanwezig zijn (social, self-service crm, b-to-g/b
    gegevens)49
Uitdagingen dienstverlening
            Toepassen social media
        Vinden gekwalificeerde mensen
        Bereiken specifieke doelgroepen
     Innovatie, productontwikkeling en R&D
              Klant beter begrijpen
          Onderscheidend vermogen
      Meten aanpassingen dienstverlening
              Kosten/batenbalans
        Herorganiseren serviceafdeling
Vormgeven en managen klantinteractiemomenten
          Klantvertrouwen & loyaliteit
         Aansluiting front- & back-office

                          0%  2%  4%  6%  8%  10%  12%  14%  16%  50
Uitdagingen dienstverlening
            Toepassen social media
        Vinden gekwalificeerde mensen
        Bereiken specifieke doelgroepen
     Innovatie, productontwikkeling en R&D
              Klant beter begrijpen
          Onderscheidend vermogen
      Meten aanpassingen dienstverlening
              Kosten/batenbalans
        Herorganiseren serviceafdeling
Vormgeven en managen klantinteractiemomenten
          Klantvertrouwen & loyaliteit
         Aansluiting front- & back-office

                          0%  2%  4%  6%  8%  10%  12%  14%  16%

       38% Interne organisatie
  51
Uitdagingen dienstverlening
            Toepassen social media
        Vinden gekwalificeerde mensen
        Bereiken specifieke doelgroepen
     Innovatie, productontwikkeling en R&D
              Klant beter begrijpen
          Onderscheidend vermogen
      Meten aanpassingen dienstverlening
              Kosten/batenbalans
        Herorganiseren serviceafdeling
Vormgeven en managen klantinteractiemomenten
          Klantvertrouwen & loyaliteit
         Aansluiting front- & back-office

                          0%  2%  4%  6%  8%  10%  12%  14%  16%

       27% Klantrelatie
  52
Uitdagingen dienstverlening
            Toepassen social media
        Vinden gekwalificeerde mensen
        Bereiken specifieke doelgroepen
     Innovatie, productontwikkeling en R&D
              Klant beter begrijpen
          Onderscheidend vermogen
      Meten aanpassingen dienstverlening
              Kosten/batenbalans
        Herorganiseren serviceafdeling
Vormgeven en managen klantinteractiemomenten
          Klantvertrouwen & loyaliteit
         Aansluiting front- & back-office

                          0%  2%  4%  6%  8%  10%  12%  14%  16%

       22% Prestatie organisatie
  53
Uitdagingen dienstverlening
            Toepassen social media
        Vinden gekwalificeerde mensen
        Bereiken specifieke doelgroepen
     Innovatie, productontwikkeling en R&D
              Klant beter begrijpen
          Onderscheidend vermogen
      Meten aanpassingen dienstverlening
              Kosten/batenbalans
        Herorganiseren serviceafdeling
Vormgeven en managen klantinteractiemomenten
          Klantvertrouwen & loyaliteit
         Aansluiting front- & back-office

                          0%  2%  4%  6%  8%  10%  12%  14%  16%

       13% Klantkennis
  54
Verschillen in uitdagingen in
            dienstverlening


  Interne
            Klantrelatie
 organisatie
                           5 jaar
                            en
                       2–5  langer
                       jaar
 Prestatie
          Klantkennis    0–1
 organisatie              jaar


Bedrijfsleven  Beide   Overheid


 55
Conclusies C(i)RM
                 Customer
    Doel   Customer care
                 acquisition

                 Verbetering
   Gebruik   Klantinzicht
                 organisatie


   Impact  Customer value  Customer care


   Lessen    Strategie   Implementatie


   Toekomst   Gegevens    Strategie58
Bedankt voor uw aandacht!

 Voor verdere informatie
 Dr. Marije L. Teerling
 Marije.Teerling@novay.nl
 06 – 228 09 328
 053 – 485 04 80
 @marijeteerling
 http://nl.linkedin.com/in/mlteerling
59
1 von 57

Más contenido relacionado

Destacado(8)

Efficiënter werken dankzij ictEfficiënter werken dankzij ict
Efficiënter werken dankzij ict
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk579 views
NavigatieNavigatie
Navigatie
Fred Triep238 views
Haalbare CRM-actiesHaalbare CRM-acties
Haalbare CRM-acties
Abbey Road Creations1K views
Publiek16. CRMPubliek16. CRM
Publiek16. CRM
Publiek Centraal 339 views
Process Oriented ArchitectureProcess Oriented Architecture
Process Oriented Architecture
Alan McSweeney5.9K views

CRM: Overheid versus bedrijfsleven

 • 1. Customer relationship management Overheid versus bedrijfsleven Dr. Marije L. Teerling
 • 2. 2
 • 3. CRM versus CiRM Customer relationship management Citizen relationship management (Schellong, 2008) (Janssen & Wagenaar, 2002) •Holistisch management concept •Strategie •Mogelijk gemaakt door technologie •Beheren, handhaven en •Onderhouden en optimaliseren van optimaliseren van relaties met de klantrelaties burgers. •Met als doel •Met als doel •Creëren van een klantgerichte •Het bieden van organisatie uitstekende service •Verbeteren concurrentievoordeel •Efficiënte dienstverlening 3
 • 4. Thematiek Doel Toekomst Gebruik C(i)RM Lessen Impact 4
 • 5. Het onderzoek zomer 2010 • Quickscan deskresearch • Focusgroepen • 23 deelnemers (10 bedrijven, 13 overheidspartijen) • Enquête • 161 respondenten Overheid Bedrijfsleven Respondenten 88 71 Gebruiken CRM 36 51 • Casuïstiek • ABN AMRO, Unive, ANWB 5
 • 6. Het onderzoek zomer 2010 • Quickscan deskresearch • Focusgroepen Inzichten zijn dus • 23 deelnemers (10 bedrijven, 13 overheidspartijen) vooral kwalitatief. • Enquête Pas • 161 respondenten op met generalisatie. Overheid Bedrijfsleven Respondenten 88 71 Gebruiken CRM 36 51 • Casuïstiek • ABN AMRO, Unive, ANWB 6
 • 7. Dienstverleningsstrategieen •Beste totaal oplossing •Voortdurende aanpassing aanbod aan klantwensen •Focus op de klant •Betrouwbare diensten/producten en service •Scherpe prijzen •Focus op het proces •Voortdurende innovatie •Snel commercialiseren van ideeën •Focus op het product 7
 • 8. Dienstverleningstrategie Operational Excellence Alle respondenten Customer & • 49% customer intimacy Intimacy Customer & • 38% operational excellence Intimacy Operational • 13% product leadership Excellence 5 jaar Customer CRM gebruikers intimacy 2–5 en • 44% customer intimacy jaar langer • 43 % operational excellence 0–1 • 13% product leadership jaar 8
 • 9. Doelen inzet CRM Fraude / risicovoorspelling Verhoging efficiëntie Versterking klantgerichtheid medewerkers Hogere loyaliteit/retentie Minder fouten klantcontact Borging proces Herkennen klanten Hogere omzet Hogere klanttevredenheid Betere dienstverlening 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 9
 • 10. Doelen inzet CRM 46% Beter voor de klant Fraude / risicovoorspelling Verhoging efficiëntie Versterking klantgerichtheid medewerkers Hogere loyaliteit/retentie Minder fouten klantcontact Borging proces Herkennen klanten Hogere omzet Hogere klanttevredenheid Betere dienstverlening 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 10
 • 11. Doelen inzet CRM 29% Verbeteren organisatie Fraude / risicovoorspelling Verhoging efficiëntie Versterking klantgerichtheid medewerkers Hogere loyaliteit/retentie Minder fouten klantcontact Borging proces Herkennen klanten Hogere omzet Hogere klanttevredenheid Betere dienstverlening 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 11
 • 12. Doelen inzet CRM 25% Verbeteren order intake Fraude / risicovoorspelling Verhoging efficiëntie Versterking klantgerichtheid medewerkers Hogere loyaliteit/retentie Minder fouten klantcontact Borging proces Herkennen klanten Hogere omzet Hogere klanttevredenheid Betere dienstverlening 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 12
 • 13. Hoofddoelen CRM Customer acquisition Build/Increase customer value Customer care (retention) 13
 • 14. Impact sector en fase customer care customer care customer customer value value customer customer acquisition acquisition 0% 50% 100% 0% 50% 100% bedrijfsleven overheid 5 jaar of langer 2- 5 jaar 0-1 jaar 14
 • 15. In relatie tot de strategie customer care customer value customer acquisition 0% 20% 40% 60% 80% 100% operational excellence product leadership customer intimicy 15
 • 16. Hoofdlijn crm doelen • Meeste organisaties gericht op betere service (customer care) Customer acquisition • Overheid lijkt iets meer gericht op customer care. Build/Increase • Customer value minder customer value belangrijk bij • 5 jaar of langer bezig Customer care (retention) • Product leadership • Customer acquisition belangrijker bij • Operational excellence 16
 • 17. Waarvoor gebruikt men CRM? 40 35 30 25 20 15 10 5 0 17
 • 18. Waarvoor gebruikt men CRM? 58% Inzicht in klanten 40 35 30 25 20 15 10 5 0 18
 • 19. Waarvoor gebruikt men CRM? 17% Differentiatie aanbod 58% Inzicht in klanten 40 35 30 25 20 15 10 5 0 19
 • 20. Waarvoor gebruikt men CRM? 25% Verbetering organisatie 40 35 30 25 20 15 10 5 0 20
 • 21. Verschillen in gebruik • Bedrijfsleven gebruikt CRM vaker om het aanbod te differentiëren. • Geen verschillen tussen overheid en 5 jaar bedrijfsleven in het 2–5 en gebruik van CRM mbt jaar langer klantinzicht en verbetering organisatie. 0–1 jaar 21
 • 22. Hoofdlijn gebruik CRM Bedrijfsleven en overheden Verbetering van organisatie gedurende de eerste 5 jaar belangrijker na 2 jaar of meer • Inzicht in klanten • Verbetering organisatie • Segmentatie • Optimalisatie • Kanaalvoorkeuren marketingcampagnes • Klantbehoeften • Borging voortgang • Herkenning in de kanalen klantproces • Klantvragen • Voorspelling risico’s of fraude 22
 • 23. Impact van CRM als het niet goed gaat Financiële impact Kwaliteit van klantservice •Verlies marktaandeel •Klant verwarring, frustratie en •Geen ROI ontevredenheid •Budgetoverschrijding •Lager serviceniveau •Hoge kosten na implementatie •Langere ‘time to market’ •Negatieve merk perceptie Verkoopeffectiviteit Culturele impact •Lagere verkoopeffectiviteit •Lagere motivatie in IT afdeling •Meer cynisme medewerkers mbt •Verlies van vertrouwen in kracht systemen organisatie om te veranderen 23 Op basis van quickscan
 • 24. Impact van CRM als het wel goed gaat Financiële impact Kwaliteit van klantservice •Fraude en risicovoorspelling •Erkenning en herkenning klanten •Kostenbesparingen •Borgen van het proces •Persoonlijke bediening die niet persoonsgebonden is Verkoopeffectiviteit Culturele impact •Klant alsnog binden als men dreigt •Versterken klantgerichtheid weg te lopen medewerkers •Beter realiseren verkoopdoelen •Organisatie van activiteiten (bijg. •Uniforme en effectieve campagnes) over de afdelingen en klantbenadering productlijnen 24 Op basis van focusgroepen en casuïstiek
 • 25. Effecten 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 25
 • 26. Effecten 26% Customer acquisition 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 26
 • 27. Effecten 30% Customer care 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 27
 • 28. Effecten 44% Customer value 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 28
 • 29. Verschillen in impact 5 jaar 2–5 en jaar langer 0–1 jaar 29
 • 30. Verschillen in impact Bedrijven scoren beter 5 jaar 2–5 en jaar langer 0–1 jaar 30
 • 31. Hoofdlijn impact van CRM Customer acquisition Customer value Customer care •Minst genoemd in de •Meest genoemd in de •⅓ van respondenten enquête enquête noemt effecten op dit •Effecten mbt realisatie •Effecten meest in vlak (verkoop)doelen en termen van kosten en •Effecten meest in voorspellingen besparingen en termen van •Effecten meest vasthouden klanten serviceniveau, zichtbaar bij bedrijven •Effecten meest herkenning klanten en die 5 jaar of langer zichtbaar bij bedrijven persoonlijke bediening bezig zijn •Overheid realiseert vooral effecten mbt customer care 31
 • 32. Succesfactoren Succesfactoren CRM (Pedron, 2008) • CRM strategie • Aansluiting van CRM bij de organisatiestrategie en effect op Strategie cultuur • CRM technologie • Vereisten voor implementatie van de technologie Technologie Filosofie • CRM filosofie • Relatie die de organisatie wil hebben met klanten 32 Op basis van quickscan
 • 33. Leerervaringen Strategie Technologie Implementatie Gegevens •Bedrijven zoeken •Kan single point of •Training van •Niet mogen naar balans failure worden medewerkers koppelen van •Overheid moet nog (backbone) belangrijker om te systemen leren. •Teveel vertrouwen in kunnen omgaan met •Gegevens mogen •Van systeem uitkomst systeem, te gegevens niet altijd gebruikt centraal naar klant weinig in inzicht •Mogelijkheden goed worden centraal mensen beleggen •Fraude opsporen •Cultuur: •Beter begrip en door klantbeeld tegenstrijdige beeld van de klant belangen (average •Klantrelatie vaak handle time – met de persoon en verbetering niet de organisatie klantrelatie) (b-to-b). •Eerst spreken met 1 mond 33 Op basis van focusgroepen en casuïstiek
 • 34. Leerervaringen 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 34
 • 35. Leerervaringen 19% Gegevens 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 35
 • 36. Leerervaringen 21% Strategie 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 36
 • 37. Leerervaringen 28% Implementatie 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 37
 • 38. Leerervaringen 32% Technologie 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 38
 • 39. Verschillen in leerervaringen Gegevens Strategie 5 jaar en langer 2–5 jaar Gegevens Implementatie Technologie 0 – 1 jaar Technologie Implementatie Beide Bedrijfsleven 39
 • 40. Hoofdlijn leerervaringen • Strategie is en blijft cruciaal. • Overheden lijken hier te weinig aan te schenken. • Technologie is een middel dat de boel flink kan verstoren als het niet goed geregeld is. • Bedrijven lijken verder in de leerervaringen op dit gebied. • Implementatie begint bij het personeel. • Trainingen, bevoegdheden, vaardigheden • Over gebruik van gegevens lijkt men in het begin meer te piekeren (mag en kan het wel). 40
 • 41. Toekomst van CRM • Hogere adoptie van CRM • Meer bedrijven zien de waarde in van een goede relatie met de klant • Social CRM • Ontwikkeling en gebruik van sociale netwerken binnen CRM • CRM on demand • Levering en gebruik van CRM als een software dienst (software as a service) 41 Op basis van quickscan
 • 42. Uitdagingen Strategie Technologie Implementatie Gegevens •Balans tussen •Contactmomenten •Meekrijgen •Self-service CRM organisatiebelangen met elkaar verbinden medewerkers •Verrijken met •Imagoverbetering •Gegevens en •Relevant zijn voor externe databronnen door CRM bestanden de klant bij ieder •Wat wanneer vragen openstellen voor moment aan de klant anderen •Slim gebruik •Meer met minder gegevens – privacy 42 Op basis van focusgroepen en casuïstiek
 • 43. CRM Uitdagingen Personalisatie echt mogelijk. In b/g-to-b toepassing klantbeeld belangrijker In b/g-to-b duidelijker welke gegevens wenselijk Meer gebruik klantbeeld door medewerkers Klanten dragen bij aan klantbeeld Slimme technieken: minder data meer resultaat Stijging opleidings- en competentie-eisen Verbetering technieken om belofte CRM waar … Gebruik externe databronnen voor klantbeeld 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 43
 • 44. CRM Uitdagingen 31% Gegevens Personalisatie echt mogelijk. In b/g-to-b toepassing klantbeeld belangrijker In b/g-to-b duidelijker welke gegevens wenselijk Meer gebruik klantbeeld door medewerkers Klanten dragen bij aan klantbeeld Slimme technieken: minder data meer resultaat Stijging opleidings- en competentie-eisen Verbetering technieken om belofte CRM waar … Gebruik externe databronnen voor klantbeeld 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 44
 • 45. CRM Uitdagingen 21,1% Technologie Personalisatie echt mogelijk. In b/g-to-b toepassing klantbeeld belangrijker In b/g-to-b duidelijker welke gegevens wenselijk Meer gebruik klantbeeld door medewerkers Klanten dragen bij aan klantbeeld Slimme technieken: minder data meer resultaat Stijging opleidings- en competentie-eisen Verbetering technieken om belofte CRM waar … Gebruik externe databronnen voor klantbeeld 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 45
 • 46. CRM Uitdagingen 23,6% Implementatie Personalisatie echt mogelijk. In b/g-to-b toepassing klantbeeld belangrijker In b/g-to-b duidelijker welke gegevens wenselijk Meer gebruik klantbeeld door medewerkers Klanten dragen bij aan klantbeeld Slimme technieken: minder data meer resultaat Stijging opleidings- en competentie-eisen Verbetering technieken om belofte CRM waar … Gebruik externe databronnen voor klantbeeld 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 46
 • 47. CRM Uitdagingen 24,3% Strategie Personalisatie echt mogelijk. In b/g-to-b toepassing klantbeeld belangrijker In b/g-to-b duidelijker welke gegevens wenselijk Meer gebruik klantbeeld door medewerkers Klanten dragen bij aan klantbeeld Slimme technieken: minder data meer resultaat Stijging opleidings- en competentie-eisen Verbetering technieken om belofte CRM waar … Gebruik externe databronnen voor klantbeeld 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 47
 • 48. Verschillen in CRM uitdagingen Gegevens Strategie 5 jaar en 2–5 langer jaar Technologie Implementatie Technologie 0–1 Gegevens jaar Gegevens Bedrijfsleven Overheid 48
 • 49. Hoofdlijn uitdagingen • Strategie: adoptie CRM op verschillende terreinen (balans, personalisatie, b-to-g/b toepassing). • Technologie: meer met minder (betere, slimmer techniek, delen van gegevens) • Implementatie: gebruik CRM op meer plekken in de organisatie (medewerkers meekrijgen, opleiding, vaker relevant voor klant) • Gegevens: gebruik andere gegevens dat nu aanwezig zijn (social, self-service crm, b-to-g/b gegevens) 49
 • 50. Uitdagingen dienstverlening Toepassen social media Vinden gekwalificeerde mensen Bereiken specifieke doelgroepen Innovatie, productontwikkeling en R&D Klant beter begrijpen Onderscheidend vermogen Meten aanpassingen dienstverlening Kosten/batenbalans Herorganiseren serviceafdeling Vormgeven en managen klantinteractiemomenten Klantvertrouwen & loyaliteit Aansluiting front- & back-office 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 50
 • 51. Uitdagingen dienstverlening Toepassen social media Vinden gekwalificeerde mensen Bereiken specifieke doelgroepen Innovatie, productontwikkeling en R&D Klant beter begrijpen Onderscheidend vermogen Meten aanpassingen dienstverlening Kosten/batenbalans Herorganiseren serviceafdeling Vormgeven en managen klantinteractiemomenten Klantvertrouwen & loyaliteit Aansluiting front- & back-office 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 38% Interne organisatie 51
 • 52. Uitdagingen dienstverlening Toepassen social media Vinden gekwalificeerde mensen Bereiken specifieke doelgroepen Innovatie, productontwikkeling en R&D Klant beter begrijpen Onderscheidend vermogen Meten aanpassingen dienstverlening Kosten/batenbalans Herorganiseren serviceafdeling Vormgeven en managen klantinteractiemomenten Klantvertrouwen & loyaliteit Aansluiting front- & back-office 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 27% Klantrelatie 52
 • 53. Uitdagingen dienstverlening Toepassen social media Vinden gekwalificeerde mensen Bereiken specifieke doelgroepen Innovatie, productontwikkeling en R&D Klant beter begrijpen Onderscheidend vermogen Meten aanpassingen dienstverlening Kosten/batenbalans Herorganiseren serviceafdeling Vormgeven en managen klantinteractiemomenten Klantvertrouwen & loyaliteit Aansluiting front- & back-office 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 22% Prestatie organisatie 53
 • 54. Uitdagingen dienstverlening Toepassen social media Vinden gekwalificeerde mensen Bereiken specifieke doelgroepen Innovatie, productontwikkeling en R&D Klant beter begrijpen Onderscheidend vermogen Meten aanpassingen dienstverlening Kosten/batenbalans Herorganiseren serviceafdeling Vormgeven en managen klantinteractiemomenten Klantvertrouwen & loyaliteit Aansluiting front- & back-office 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 13% Klantkennis 54
 • 55. Verschillen in uitdagingen in dienstverlening Interne Klantrelatie organisatie 5 jaar en 2–5 langer jaar Prestatie Klantkennis 0–1 organisatie jaar Bedrijfsleven Beide Overheid 55
 • 56. Conclusies C(i)RM Customer Doel Customer care acquisition Verbetering Gebruik Klantinzicht organisatie Impact Customer value Customer care Lessen Strategie Implementatie Toekomst Gegevens Strategie 58
 • 57. Bedankt voor uw aandacht! Voor verdere informatie Dr. Marije L. Teerling Marije.Teerling@novay.nl 06 – 228 09 328 053 – 485 04 80 @marijeteerling http://nl.linkedin.com/in/mlteerling 59