SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 12
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Programació Pràctica 2
Cognoms: Posa aquí els teus cognoms
Nombre: Posa aquí el teu nom
Exercici 1: Cerques en taules de taules [20 %]

Un observatori meteorològic emmagatzema les dades de temperatura en una dada
estructurada.
tipus
dia: taula[24] de real;{representa les 24 hores del dia}
mes30: taula[30] de dia; {representa els dies del mes}
ftipus

A més, s’ha creat les següents variables:
var
abril, juny, setembre, novembre: mes30; {guarda les temperatures dels
mesos assenyalats}
fvar

En cada posició de les taules de taules hi ha la temperatura mesurada en una hora concreta.
P.e. en abril[3][18] estaria la temperatura que feia el 3 d’abril a les 6 de la tarda
Tasca: Crear el mòdul average (acció o funció, el més adequat) que rebi la taula
corresponent a un mes, i retorni
 en una taula les temperatures mitjanes de cada hora del dia del mes (la temperatura
mitjana que ha fet en cadascuna de les hores, ha de retornar les 24 temperatures) i
 en una variable la temperatura mitjana del mes.
Exercici 2: Treball taules de taules en PHP [30 %]
El joc minesweeper es un joc tradicional d’ordinador en què el jugador ha de descobrir en
quines posicions d’un tauler es troben les mines que el jugador identifica amb la imatge

.

Les caselles interiors tenen 8 caselles veïnes,
però les laterals o d’un vèrtex en tenen menys

Aspecte d’un joc finalitzat amb èxit

Quan el joc finalitza, es mostren les mines i, a cadascuna de les altres caselles, el nombre
de mines que estan al seu veïnatge (el veïnatge d’una casella està constituït per totes les
caselles amb qui comparteix una aresta o un vèrtex). Si en el veïnatge d’una casella no hi ha
cap mina no apareix cap xifra.
Es fa servir una taula de taules per emmagatzemar els nombres enters que representen les
dades de un tauler del joc minesweeper de manera que la taula de la imatge anterior seria
una taula de 8 x 8 on hauria un 9 en les caselles que representen una mina i a les altres
caselles el número corresponent al veïnatge. P.e
00190022001
9

representa

Tasca: Crear un conjunt de functions en php que creïn i manipulin taules de taules segons
les indicacions. El programa principal ja forma part de la plantilla.
Per a dur a terme aquesta tasca es faciliten els fitxers d'imatge que poden mostrar les
caselles del camp de mines.
0.png

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

9.png

Indicacions preceptives
 El programa rebrà un paràmetre filename que és el nom del fitxer de dades en què
s’indiquen les mides del tauler i les coordenades de cada mina. El contingut del fitxer
és una cadena de text on podem veure una seqüència de nombres que respon a
l’esquema:
files columnes f1 c1 f2 c2 .... fn cn
on
files indica l’alçada del camp de mines
columnes indica l’amplada del camp de mines
fi ci indiquen la posició de la mina i
per exemple la cadena de text “3 4 0 3 2 3” correspondria a la
imatge del costat.
S’ha de tenir present que la posició inicial és la 0 0.


La plantilla prac2_exer2_plantilla.php porta incorporat el programa principal que fa
les crides a les function. El codi que va escrit a la plantilla no s'ha de modificar.



Es faciliten arxius de dades (data20 a data24) per a les proves.



Els fitxers d'imatge s'han d'ubicar a la mateixa carpeta de localhost que el fitxer php.



S'ha de crear la function createTable que rep dos paràmetres numèrics ($height,
$width) que són la quantitat de files de quadres ($row) i quants quadres hi ha per fila
($col), genera un array bidimensional que correspon a les fitxes sol·licitades, l’omple
de zeros i el retorna.



S’ha de crear la function putCell que rep un número i mostra la imatge corresponent.
El número rebut pot ser un 9 (i es mostrarà la imatge d'una mina), un 0 (i es mostrarà
la casella en blanc) o un número entre 1 i 6 (i mostrarà el quadre amb el número
dins). Els números es corresponen amb el nom de les imatges.



S’ha de crear la function drawLine que rep un array unidimensional (que correspon a
una filera de la taula) i mostra les caselles en pantalla. Per mostrar cadascuna de les
caselles, haurà d’emprar la function putCell.



S’ha de crear la function drawMinefield que rep l’array bidimensional com paràmetre
i mostra totes les caselles en pantalla. Per mostrar cadascuna de les files de fitxes,
haurà d’emprar la function drawLine.



S'ha de crear la function loadMinefieldData que rep dos paràmetres:
o

$minefield, la taula plena de zeros de les dimensions adequades i que
actualitzarà posant un 9 a les caselles on vagi una mina i, en les altres
caselles, el valor del seu veïnatge.

o

$data, un array unidimensional on figuren les coordenades de les mines



Per obtenir la dimensió d'una taula, es pot fer servir la funció count1 de php. En el
cas de taules de taules la funció count aplicada a la variable (la taula de taules)
retornarà quantes fileres té la taula i aplicada a una filera, indicarà quantes columnes
té la filera.



No es poden emprar variables global.



En les instruccions print no es pot posar una posició d'array directament dins d'una
cadena constant. Cal emprar l'operador de concatenació · (punt).
per exemple, la instrucció
print td width='80' $oneDog[$i] /td
escriuria una casella d'una taula amb el contingut exacte $oneDog[$i] en lloc del
continguts d'aquesta casella de l'array. Per obtenir el resultat desitjat s'ha d'emprar la
concatenació
print td width='80'.$oneDog[$i]./td



1

Recordeu que, a diferencia de les taules en llenguatge algorísmic que comencen en
la posició 1, en PHP la primera posició dels arrays és la posició 0.
Podeu emprar functions de les emprades en exercicis o solucions anteriors, ja siguin
completes o adaptades a les noves dades estructurades.

http://php.net/manual/es/function.count.php
Podeu comprovar el funcionament a:
http://prog.uoc.edu/prac2/prac2_exer2.php?filename=data20
Consells
Potser la part més conflictiva de l’exercici és el càlcul del veïnatge de cada casella en la
function loadMinefieldData. Una primer aproximació a la solució podria ser:
1. Llegir les dades de cada mina i posar un 9 en el minefield.
2. Fer un recorregut per minefield i per a cada casella mirar quants 9 té al seu voltant
Però es pot mirar també d’una altra manera:


Cada cop que posem una mina actualitzem els seus veïns incrementant en una
unitat el valor de veïnatge (sempre i quan no sigui un 9).

Aquesta segona visió fa que la solució sigui més àgil perquè en lloc de calcular el veïnatge
de totes les caselles només hem hagut de mirar el veïnatge de les mines, amb la qual cosa
els còmputs són menors. A més, aprofitem el fet que el tauler hagi estat inicialitzat a zeros,
perquè abans de posar cap mina totes les caselles tenen veïnatge 0, que és el que
correspon.

Un altre aspecte a tenir en compte és a quines caselles valorar el
veïnatge? Posem pel cas que volem valorar el veïnatge de la mina de
posició [$x][$y]. La situació més habitual serà que aquesta mina està
rodejada per altres 8 caselles formant una minitaula de 3 x 3, la
coordenada de la primera casella d’aquesta minitaula serà [$x-1][$y-1] i la
de la última serà [$x+1][$y+1]. Un doble bucle serà de molta utilitat.
De totes maneres caldrà tenir en compte que aquesta no és la única possible situació,
perquè hi ha mines que poden estar en una cantonada o en un costat i en aquest cas té
menys cel·les veïnes que actualitzar. Evidentment mai s’actualitzarà en coordenades que
no pertanyin al tauler, és a dir, ni en coordenades negatives ni coordenades que igualin el
valor de $height o $width.

Avaluació
Es valorarà especialment l'aplicació correcta dels esquemes de cerca, recorregut i/o
tractament adequats al problema conjuntament amb l'ús adequat dels índex de les
taules.
Copieu aquí el codi de la vostra solució
?php

?
Exercici 3: Disseny i treball amb tuples [20 %]
Un pirata informàtic vol crear la seva Pirateleaks per informatitzar les seves dades de
gestió de tots els documents que ha aconseguit i que emmagatzema en un conjunt de
servidors de fitxers. Pretén mantenir fins 10 milions de documents. Amb aquest
objectiu us demana que creeu les dades estructurades adequades
Tasca:


Dissenyeu la dada estructurada date adequada per mantenir una data
exposada en format numèric



Dissenyeu la dada estructurada form_doc capaç d'emmagatzemar la
informació d'un document: nom del document, tipus (e-mail, txt, sms, pict,
sound, video ...), data del document, data de gravació, font (codi de qui l’ha
facilitat, un número de 10 xifres), volum del fitxer en MB, nacionalitats a què es
refereix (molts documents poden afectar a més d’un país, es considera que
com a màxim afecta 10 països) i el nom del servidor on està gravat (als
servidors el nomena mitjançant una lletra majúscula i empra l’ordre alfabètic
per anar posant nous servidors).

Per mantenir tota la informació de la col·lecció de documents s'ha creat la tupla
leaks de la següent manera
leaks = tupla
doc: taula [10000000] de form_doc; {fitxes dels documents}
qtty : enter; {número que indica quantes fitxes estan plenes}
ftupla

i la variable pirateLeaks del tipus leaks, on s'ha entrat tota la informació de
manera que totes les fitxes plenes estan posades consecutivament des de la
primera posició.



Escriviu l'expressió que digui si el fitxer del darrer document entrat és un vídeo i
mesura més de 50 MB


Escriviu el mòdul freshNews (acció o funció, el més adequat) que rebi
pirateLeaks, un any i un mes i escrigui en el canal de sortida estàndard els
noms, tipus i servidors on estan els documents que van poder ser gravats el
mateix dia en què es van originar i que pertanyin a l'any i al mes dit.
Exercici 4: Treball amb tuples i taules de tuples en PHP [30 %]
S’ha emmagatzemat les dades d’una partida de la carta més alta en una sèrie de
tuples de manera que si $t és una tupla
$t[“name”] és el nom del jugador
$t[card] és un array que conté els codis de les cartes del jugador
la dada que porta la informació original de les partides és una seqüència del tipus:
{ng b nc name1 c1·1 c1·2 ... c1·nc name2 c2·1 c2·2 ... c2nc ... nameng cng·1 cng·2 ... cng·nc } on
 ng : és el nombre de jugadors
 b: és l’aposta unitària.
 nc: es el nombre de cartes que juga cada jugador
 namei és el nom del jugador i.
 ci·j és la carta j del jugador de posició i.
Els jugadors han apostat cadascun una certa quantitat (es determina en cada partida)
i, en acabar, aquests diners se'ls queda qui ha tret la màxima puntuació (o es reparteix
a parts iguals entre els jugadors de màxima puntuació si n'hi ha més d'un)
Tasca: Recollides les dades en variables discretes i un array de tuples, crear un
conjunt de functions en php que manipulin taules de tuples segons les
indicacions. El programa principal i la function per carregar les dades des d'arxiu
a la taula de tuples ja formen part de la plantilla.
El programa s'escriurà a la plantilla prac2_exer4_plantilla.php que es canviarà
de nom a prac2_exer4.php pel lliurament.
Podeu provar el funcionament a l'enllaç
http://prog.uoc.edu/prac2/prac2_exer4.php?filename=data40
Indicacions preceptives



Els fitxers de dades i d'imatge s'han d'ubicar a la mateixa carpeta de localhost
que el fitxer php.



La plantilla porta incorporada la function getData que llegeix el paràmetre de
nom filename, carrega les dades i crea l'array de tuples i també calcula el
muntant de les apostes. Ambdos valors es retornen en paràmetres de sortida.
Per exemple, si $game és l'array de tuples, per saber el nom del primer jugador
de la partida, l'expressió seria $game[0][name]2
Per saber quina ha estat la segona carta jugada pel jugador de posició 3
l’expressió seria $game[3][“card”][1]2



El codi que va escrit a la plantilla no s'ha de modificar.



2

Per a dur a terme aquesta tasca es faciliten els fitxers de seqüències amb el
nom data40 a data44.

S'ha de crear la function putCard que rep el codi d’una carta i posa la imatge
de la carta espanyola corresponent en pantalla. Aquesta function ha de ser la
única manera de mostrar les imatges de carta en la pantalla

recordeu que en PHP la primera posició dels arrays és la posició 0


S’ha de crear la function cardValue que rep el codi d’una carta i retorna el valor
nominal de la carta (les figures valen 10, 11 i 12 respectivament).



S'ha de crear la function showTable que rep un array que conté la sèrie de
cartes d’un jugador i les mostra en la pantalla en una filera. Per mostrar-les
cridarà putCard.



S’ha de crear la funtion computeScore que rep un array que conté la sèrie de
cartes d’un jugador i retorna el valor suma de les cartes. Per dur a terme la
seva tasca cridarà cardValue



S’ha de crear la function showGame que rep el valor total apostat (entre tots
els jugadors) i la taula de tuples $game i
o

calcula la puntuació de cada jugador (que emmagatzema en un array)

o

de l'array anterior obté quina és la puntuació màxima de tots els
jugadors i quants jugadors l'han obtingut

o

calcula el que s'haurà de pagar a cada guanyador

o

per a cada jugador escriu:





En una línia Gamer i el nom del jugador
En la línia següent mostra les cartes del jugador i escriu la
puntuació obtinguda i el que li toca cobrar

S'ha de crear la function extractGame que rep un número $n i la taula
de tuples $game i retorna una nova taula de tuples en què cada jugador té les
$n primeres cartes que tenia en $game.
Per exemple. Si $game contenia
name
card
name
card

Shaw
23
Kelly
32

17

8

15

4

22

0

9

14

la crida extractGame(3, $game) retornaria una taula de tuples
name
card
name
card

Shaw
23
Kelly
32

17

8

22

0

En el cas que el número de cartes que es demana que s'extregui sigui superior
al de cartes que havia, es retornarà el nombre de cartes original. Per exemple,
la crida extractGame(7, $game) retornaria, un array de tuples igual a $game.
name
card
name
card

Shaw
23
Kelly
32

17

8

15

4

22

0

9

14

Consells


Observareu que getData no dóna informació de la quantitat de jugadors ni de la
quantitat de cartes que juguen a la partida. No és necessari. La quantitat de
jugadors es pot obtenir del mateix array de tuples emprant la funció count3
passant com paràmetre la taula de tuples (count ens dirà quantes tuples hi ha) i
la quantitat de cartes que ha jugat cadascun s’haurà d’obtenir de la mateixa
manera del l'array [card] del primer jugador count ($game[0][card])


Podeu reutilitzar directament o modificant-les functions d'altres pràctiques o
PACs, be siguin vostres o de les solucions.

Avaluació
Es valorarà especialment l'aplicació correcta dels esquemes de cerca,
recorregut i/o tractament adequats al problema conjuntament amb l'ús adequat
dels índex de les taules.

3

http://us2.php.net/manual/es/function.count.php
//Aquí heu de posar el vostre codi
?php

?

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Programació - Pràctica 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 1 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasProgramació - Pràctica 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 1 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasPaquita Ribas
 
Programació - Pac1 - Solució - Lídia Bria
Programació - Pac1 - Solució - Lídia BriaProgramació - Pac1 - Solució - Lídia Bria
Programació - Pac1 - Solució - Lídia BriaLidia Bria
 
Programació - Pac3 - Lidia Bria
Programació - Pac3 - Lidia BriaProgramació - Pac3 - Lidia Bria
Programació - Pac3 - Lidia BriaLidia Bria
 
Programació - PAC 1 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 1 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita RibasProgramació - PAC 1 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 1 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita RibasPaquita Ribas
 
Programació - Pràctica 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 2 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasProgramació - Pràctica 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 2 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasPaquita Ribas
 
Programació - Pràctica 2 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 2 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita RibasProgramació - Pràctica 2 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 2 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita RibasPaquita Ribas
 
Programació - Pràctica 1 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 1 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita RibasProgramació - Pràctica 1 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 1 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita RibasPaquita Ribas
 
Programació - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasProgramació - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasPaquita Ribas
 
Programació - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasProgramació - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasPaquita Ribas
 
Programació. Resum d'algorismes i problemes resolts - Resum - Multimedia (UOC...
Programació. Resum d'algorismes i problemes resolts - Resum - Multimedia (UOC...Programació. Resum d'algorismes i problemes resolts - Resum - Multimedia (UOC...
Programació. Resum d'algorismes i problemes resolts - Resum - Multimedia (UOC...Paquita Ribas
 
Programació - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita RibasProgramació - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita RibasPaquita Ribas
 
Programació - Pac3 - Solució - Lídia Bria
Programació - Pac3 - Solució - Lídia BriaProgramació - Pac3 - Solució - Lídia Bria
Programació - Pac3 - Solució - Lídia BriaLidia Bria
 
Programació - Pac1 - Lidia Bria
Programació - Pac1 - Lidia BriaProgramació - Pac1 - Lidia Bria
Programació - Pac1 - Lidia BriaLidia Bria
 

Was ist angesagt? (13)

Programació - Pràctica 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 1 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasProgramació - Pràctica 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
 
Programació - Pac1 - Solució - Lídia Bria
Programació - Pac1 - Solució - Lídia BriaProgramació - Pac1 - Solució - Lídia Bria
Programació - Pac1 - Solució - Lídia Bria
 
Programació - Pac3 - Lidia Bria
Programació - Pac3 - Lidia BriaProgramació - Pac3 - Lidia Bria
Programació - Pac3 - Lidia Bria
 
Programació - PAC 1 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 1 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita RibasProgramació - PAC 1 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 1 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
 
Programació - Pràctica 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 2 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasProgramació - Pràctica 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
 
Programació - Pràctica 2 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 2 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita RibasProgramació - Pràctica 2 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 2 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
 
Programació - Pràctica 1 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 1 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita RibasProgramació - Pràctica 1 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - Pràctica 1 correcció - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
 
Programació - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasProgramació - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
 
Programació - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasProgramació - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
 
Programació. Resum d'algorismes i problemes resolts - Resum - Multimedia (UOC...
Programació. Resum d'algorismes i problemes resolts - Resum - Multimedia (UOC...Programació. Resum d'algorismes i problemes resolts - Resum - Multimedia (UOC...
Programació. Resum d'algorismes i problemes resolts - Resum - Multimedia (UOC...
 
Programació - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita RibasProgramació - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
 
Programació - Pac3 - Solució - Lídia Bria
Programació - Pac3 - Solució - Lídia BriaProgramació - Pac3 - Solució - Lídia Bria
Programació - Pac3 - Solució - Lídia Bria
 
Programació - Pac1 - Lidia Bria
Programació - Pac1 - Lidia BriaProgramació - Pac1 - Lidia Bria
Programació - Pac1 - Lidia Bria
 

Andere mochten auch

Sessió 2: graella 2012
Sessió 2: graella 2012Sessió 2: graella 2012
Sessió 2: graella 2012puntmat
 
Activitat cubets materialitzat
Activitat cubets materialitzatActivitat cubets materialitzat
Activitat cubets materialitzatpuntmat
 
Sessió 3 ee 2012: diners
Sessió 3 ee 2012: dinersSessió 3 ee 2012: diners
Sessió 3 ee 2012: dinerspuntmat
 
Taller geoplà def
Taller geoplà defTaller geoplà def
Taller geoplà defpuntmat
 
Matemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Lidia BriaLidia Bria
 
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia BriaFonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia BriaLidia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Solució - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Solució - Lidia BriaLidia Bria
 
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia BriaFonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia BriaLidia Bria
 
Vídeo - Pac1 - Lídia Bria
Vídeo - Pac1 - Lídia BriaVídeo - Pac1 - Lídia Bria
Vídeo - Pac1 - Lídia BriaLidia Bria
 
Administració i gestió d'organitzacions - Pac3 - Solució - Lídia Bria
Administració i gestió d'organitzacions - Pac3 - Solució - Lídia BriaAdministració i gestió d'organitzacions - Pac3 - Solució - Lídia Bria
Administració i gestió d'organitzacions - Pac3 - Solució - Lídia BriaLidia Bria
 
Programació - Pràctica 1 - Solució - Lidia Bria
Programació - Pràctica 1 - Solució - Lidia BriaProgramació - Pràctica 1 - Solució - Lidia Bria
Programació - Pràctica 1 - Solució - Lidia BriaLidia Bria
 
Administració i gestió d'organitzacions - Pac2 - Solució - Lidia Bria
Administració i gestió d'organitzacions - Pac2 - Solució - Lidia BriaAdministració i gestió d'organitzacions - Pac2 - Solució - Lidia Bria
Administració i gestió d'organitzacions - Pac2 - Solució - Lidia BriaLidia Bria
 
Narrativa interactiva - Pràctica - Lídia Bria
Narrativa interactiva - Pràctica - Lídia BriaNarrativa interactiva - Pràctica - Lídia Bria
Narrativa interactiva - Pràctica - Lídia BriaLidia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Solució - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Solució - Lidia BriaLidia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Solució - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Solució - Lidia BriaLidia Bria
 
Narrativa interactiva - Pac1 - Solució - Lidia Bria
Narrativa interactiva - Pac1 - Solució - Lidia BriaNarrativa interactiva - Pac1 - Solució - Lidia Bria
Narrativa interactiva - Pac1 - Solució - Lidia BriaLidia Bria
 
Programació - Pac2 - Lidia Bria
Programació - Pac2 - Lidia BriaProgramació - Pac2 - Lidia Bria
Programació - Pac2 - Lidia BriaLidia Bria
 
Competència comunicativa per a professionals de les TIC - PS - Lidia Bria
Competència comunicativa per a professionals de les TIC - PS - Lidia BriaCompetència comunicativa per a professionals de les TIC - PS - Lidia Bria
Competència comunicativa per a professionals de les TIC - PS - Lidia BriaLidia Bria
 
Arquitectura de la Información - Pac01 - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pac01 - Lidia BriaArquitectura de la Información - Pac01 - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pac01 - Lidia BriaLidia Bria
 
Arquitectura de la Información - Pràctica - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pràctica - Lidia BriaArquitectura de la Información - Pràctica - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pràctica - Lidia BriaLidia Bria
 

Andere mochten auch (20)

Sessió 2: graella 2012
Sessió 2: graella 2012Sessió 2: graella 2012
Sessió 2: graella 2012
 
Activitat cubets materialitzat
Activitat cubets materialitzatActivitat cubets materialitzat
Activitat cubets materialitzat
 
Sessió 3 ee 2012: diners
Sessió 3 ee 2012: dinersSessió 3 ee 2012: diners
Sessió 3 ee 2012: diners
 
Taller geoplà def
Taller geoplà defTaller geoplà def
Taller geoplà def
 
Matemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Lidia Bria
 
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia BriaFonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac1 - Lídia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Solució - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Solució - Lidia Bria
 
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia BriaFonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia Bria
Fonaments i evolució de la Multimèdia - Pac2 - Lídia Bria
 
Vídeo - Pac1 - Lídia Bria
Vídeo - Pac1 - Lídia BriaVídeo - Pac1 - Lídia Bria
Vídeo - Pac1 - Lídia Bria
 
Administració i gestió d'organitzacions - Pac3 - Solució - Lídia Bria
Administració i gestió d'organitzacions - Pac3 - Solució - Lídia BriaAdministració i gestió d'organitzacions - Pac3 - Solució - Lídia Bria
Administració i gestió d'organitzacions - Pac3 - Solució - Lídia Bria
 
Programació - Pràctica 1 - Solució - Lidia Bria
Programació - Pràctica 1 - Solució - Lidia BriaProgramació - Pràctica 1 - Solució - Lidia Bria
Programació - Pràctica 1 - Solució - Lidia Bria
 
Administració i gestió d'organitzacions - Pac2 - Solució - Lidia Bria
Administració i gestió d'organitzacions - Pac2 - Solució - Lidia BriaAdministració i gestió d'organitzacions - Pac2 - Solució - Lidia Bria
Administració i gestió d'organitzacions - Pac2 - Solució - Lidia Bria
 
Narrativa interactiva - Pràctica - Lídia Bria
Narrativa interactiva - Pràctica - Lídia BriaNarrativa interactiva - Pràctica - Lídia Bria
Narrativa interactiva - Pràctica - Lídia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Solució - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia I - Pac3 - Solució - Lidia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Solució - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Solució - Lidia Bria
 
Narrativa interactiva - Pac1 - Solució - Lidia Bria
Narrativa interactiva - Pac1 - Solució - Lidia BriaNarrativa interactiva - Pac1 - Solució - Lidia Bria
Narrativa interactiva - Pac1 - Solució - Lidia Bria
 
Programació - Pac2 - Lidia Bria
Programació - Pac2 - Lidia BriaProgramació - Pac2 - Lidia Bria
Programació - Pac2 - Lidia Bria
 
Competència comunicativa per a professionals de les TIC - PS - Lidia Bria
Competència comunicativa per a professionals de les TIC - PS - Lidia BriaCompetència comunicativa per a professionals de les TIC - PS - Lidia Bria
Competència comunicativa per a professionals de les TIC - PS - Lidia Bria
 
Arquitectura de la Información - Pac01 - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pac01 - Lidia BriaArquitectura de la Información - Pac01 - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pac01 - Lidia Bria
 
Arquitectura de la Información - Pràctica - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pràctica - Lidia BriaArquitectura de la Información - Pràctica - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pràctica - Lidia Bria
 

Ähnlich wie Programació - Pràctica 2 - Lidia Bria

Programació - Pràctica1 - Lidia Bria
Programació - Pràctica1 - Lidia BriaProgramació - Pràctica1 - Lidia Bria
Programació - Pràctica1 - Lidia BriaLidia Bria
 
Unitat 1 6è
Unitat 1  6èUnitat 1  6è
Unitat 1 6èElisabet
 
Potencies i arrels 2 n
Potencies i arrels 2 nPotencies i arrels 2 n
Potencies i arrels 2 ncpnapenyal
 
Dossier Refredament Substancies
Dossier Refredament SubstanciesDossier Refredament Substancies
Dossier Refredament SubstanciesAgustí Estévez
 
T3 talp barrejat
T3 talp barrejatT3 talp barrejat
T3 talp barrejattecnovicent
 
Operacions combinades
Operacions combinadesOperacions combinades
Operacions combinadesceedukat
 
4 potències i arrels 2n eso
4 potències i arrels 2n eso4 potències i arrels 2n eso
4 potències i arrels 2n esoAlbert Sola
 
Programació Web - PAC 4 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació Web - PAC 4 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita RibasProgramació Web - PAC 4 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació Web - PAC 4 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita RibasPaquita Ribas
 
Programació - Pac2 - Solució - Lídia Bria
Programació - Pac2 - Solució - Lídia BriaProgramació - Pac2 - Solució - Lídia Bria
Programació - Pac2 - Solució - Lídia BriaLidia Bria
 
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasLlenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasPaquita Ribas
 

Ähnlich wie Programació - Pràctica 2 - Lidia Bria (17)

Programació - Pràctica1 - Lidia Bria
Programació - Pràctica1 - Lidia BriaProgramació - Pràctica1 - Lidia Bria
Programació - Pràctica1 - Lidia Bria
 
PW_pac1
PW_pac1PW_pac1
PW_pac1
 
YDC_pract1
YDC_pract1YDC_pract1
YDC_pract1
 
formules-rstudio.pdf
formules-rstudio.pdfformules-rstudio.pdf
formules-rstudio.pdf
 
formules-rstudio.pdf
formules-rstudio.pdfformules-rstudio.pdf
formules-rstudio.pdf
 
Unitat 1 6è
Unitat 1  6èUnitat 1  6è
Unitat 1 6è
 
Potencies i arrels 2 n
Potencies i arrels 2 nPotencies i arrels 2 n
Potencies i arrels 2 n
 
Dossier Refredament Substancies
Dossier Refredament SubstanciesDossier Refredament Substancies
Dossier Refredament Substancies
 
T3 talp barrejat
T3 talp barrejatT3 talp barrejat
T3 talp barrejat
 
Operacions combinades
Operacions combinadesOperacions combinades
Operacions combinades
 
4 potències i arrels 2n eso
4 potències i arrels 2n eso4 potències i arrels 2n eso
4 potències i arrels 2n eso
 
PW_pac2
PW_pac2PW_pac2
PW_pac2
 
Programació Web - PAC 4 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació Web - PAC 4 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita RibasProgramació Web - PAC 4 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació Web - PAC 4 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
 
Ppt t2
Ppt t2Ppt t2
Ppt t2
 
Programació - Pac2 - Solució - Lídia Bria
Programació - Pac2 - Solució - Lídia BriaProgramació - Pac2 - Solució - Lídia Bria
Programació - Pac2 - Solució - Lídia Bria
 
Shell Bash - Bàsic
Shell Bash - BàsicShell Bash - Bàsic
Shell Bash - Bàsic
 
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasLlenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
 

Mehr von Lidia Bria

Gràfics 3D - PS altres anys - Lidia Bria
Gràfics 3D - PS altres anys - Lidia BriaGràfics 3D - PS altres anys - Lidia Bria
Gràfics 3D - PS altres anys - Lidia BriaLidia Bria
 
Gràfics 3D - Pràctica - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pràctica - Lidia BriaGràfics 3D - Pràctica - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pràctica - Lidia BriaLidia Bria
 
Pac03 - Lidia Bria (A) - Gràfics 3D
Pac03 - Lidia Bria (A) - Gràfics 3DPac03 - Lidia Bria (A) - Gràfics 3D
Pac03 - Lidia Bria (A) - Gràfics 3DLidia Bria
 
Gràfics 3D - Pac03 Test - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac03 Test - Lidia BriaGràfics 3D - Pac03 Test - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac03 Test - Lidia BriaLidia Bria
 
Pac02 - Lidia Bria (B) - Gràfics 3DB
Pac02 - Lidia Bria (B) - Gràfics 3DBPac02 - Lidia Bria (B) - Gràfics 3DB
Pac02 - Lidia Bria (B) - Gràfics 3DBLidia Bria
 
Gràfics 3D - Pac02 Test - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac02 Test - Lidia BriaGràfics 3D - Pac02 Test - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac02 Test - Lidia BriaLidia Bria
 
Gràfics 3D - Pac1 Segona entrega - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac1 Segona entrega - Lidia BriaGràfics 3D - Pac1 Segona entrega - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac1 Segona entrega - Lidia BriaLidia Bria
 
Gràfics 3D - Pac1 Primera entrega - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac1 Primera entrega - Lidia BriaGràfics 3D - Pac1 Primera entrega - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac1 Primera entrega - Lidia BriaLidia Bria
 
Gràfics 3D - Pac01 - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac01 - Lidia BriaGràfics 3D - Pac01 - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac01 - Lidia BriaLidia Bria
 
Arquitectura de la Información - PS Altres anys - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - PS Altres anys - Lidia BriaArquitectura de la Información - PS Altres anys - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - PS Altres anys - Lidia BriaLidia Bria
 
Arquitectura de la Información - Pac03 - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pac03 - Lidia BriaArquitectura de la Información - Pac03 - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pac03 - Lidia BriaLidia Bria
 
Arquitectura de la Información - Pac02 - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pac02 - Lidia BriaArquitectura de la Información - Pac02 - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pac02 - Lidia BriaLidia Bria
 
Programació - Exàmens - Solució - Lídia Bria
Programació - Exàmens - Solució - Lídia BriaProgramació - Exàmens - Solució - Lídia Bria
Programació - Exàmens - Solució - Lídia BriaLidia Bria
 
Vídeo - Ps - Lídia Bria
Vídeo - Ps - Lídia BriaVídeo - Ps - Lídia Bria
Vídeo - Ps - Lídia BriaLidia Bria
 
Programació - Exàmen - Lidia Bria
Programació - Exàmen - Lidia BriaProgramació - Exàmen - Lidia Bria
Programació - Exàmen - Lidia BriaLidia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Lidia BriaLidia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Lidia BriaLidia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Lidia BriaLidia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Solució - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Solució - Lidia BriaLidia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac1 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac1 - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia II - Pac1 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac1 - Lidia BriaLidia Bria
 

Mehr von Lidia Bria (20)

Gràfics 3D - PS altres anys - Lidia Bria
Gràfics 3D - PS altres anys - Lidia BriaGràfics 3D - PS altres anys - Lidia Bria
Gràfics 3D - PS altres anys - Lidia Bria
 
Gràfics 3D - Pràctica - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pràctica - Lidia BriaGràfics 3D - Pràctica - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pràctica - Lidia Bria
 
Pac03 - Lidia Bria (A) - Gràfics 3D
Pac03 - Lidia Bria (A) - Gràfics 3DPac03 - Lidia Bria (A) - Gràfics 3D
Pac03 - Lidia Bria (A) - Gràfics 3D
 
Gràfics 3D - Pac03 Test - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac03 Test - Lidia BriaGràfics 3D - Pac03 Test - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac03 Test - Lidia Bria
 
Pac02 - Lidia Bria (B) - Gràfics 3DB
Pac02 - Lidia Bria (B) - Gràfics 3DBPac02 - Lidia Bria (B) - Gràfics 3DB
Pac02 - Lidia Bria (B) - Gràfics 3DB
 
Gràfics 3D - Pac02 Test - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac02 Test - Lidia BriaGràfics 3D - Pac02 Test - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac02 Test - Lidia Bria
 
Gràfics 3D - Pac1 Segona entrega - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac1 Segona entrega - Lidia BriaGràfics 3D - Pac1 Segona entrega - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac1 Segona entrega - Lidia Bria
 
Gràfics 3D - Pac1 Primera entrega - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac1 Primera entrega - Lidia BriaGràfics 3D - Pac1 Primera entrega - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac1 Primera entrega - Lidia Bria
 
Gràfics 3D - Pac01 - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac01 - Lidia BriaGràfics 3D - Pac01 - Lidia Bria
Gràfics 3D - Pac01 - Lidia Bria
 
Arquitectura de la Información - PS Altres anys - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - PS Altres anys - Lidia BriaArquitectura de la Información - PS Altres anys - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - PS Altres anys - Lidia Bria
 
Arquitectura de la Información - Pac03 - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pac03 - Lidia BriaArquitectura de la Información - Pac03 - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pac03 - Lidia Bria
 
Arquitectura de la Información - Pac02 - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pac02 - Lidia BriaArquitectura de la Información - Pac02 - Lidia Bria
Arquitectura de la Información - Pac02 - Lidia Bria
 
Programació - Exàmens - Solució - Lídia Bria
Programació - Exàmens - Solució - Lídia BriaProgramació - Exàmens - Solució - Lídia Bria
Programació - Exàmens - Solució - Lídia Bria
 
Vídeo - Ps - Lídia Bria
Vídeo - Ps - Lídia BriaVídeo - Ps - Lídia Bria
Vídeo - Ps - Lídia Bria
 
Programació - Exàmen - Lidia Bria
Programació - Exàmen - Lidia BriaProgramació - Exàmen - Lidia Bria
Programació - Exàmen - Lidia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac4 - Lidia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac3 - Lidia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Lidia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Solució - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Solució - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac2 - Solució - Lidia Bria
 
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac1 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac1 - Lidia BriaMatemàtiques per Multimèdia II - Pac1 - Lidia Bria
Matemàtiques per Multimèdia II - Pac1 - Lidia Bria
 

Kürzlich hochgeladen

JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfErnest Lluch
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxcarleslucmeta
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)nfulgenc
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 

Kürzlich hochgeladen (9)

JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 

Programació - Pràctica 2 - Lidia Bria

 • 1. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Programació Pràctica 2 Cognoms: Posa aquí els teus cognoms Nombre: Posa aquí el teu nom
 • 2. Exercici 1: Cerques en taules de taules [20 %] Un observatori meteorològic emmagatzema les dades de temperatura en una dada estructurada. tipus dia: taula[24] de real;{representa les 24 hores del dia} mes30: taula[30] de dia; {representa els dies del mes} ftipus A més, s’ha creat les següents variables: var abril, juny, setembre, novembre: mes30; {guarda les temperatures dels mesos assenyalats} fvar En cada posició de les taules de taules hi ha la temperatura mesurada en una hora concreta. P.e. en abril[3][18] estaria la temperatura que feia el 3 d’abril a les 6 de la tarda Tasca: Crear el mòdul average (acció o funció, el més adequat) que rebi la taula corresponent a un mes, i retorni  en una taula les temperatures mitjanes de cada hora del dia del mes (la temperatura mitjana que ha fet en cadascuna de les hores, ha de retornar les 24 temperatures) i  en una variable la temperatura mitjana del mes.
 • 3. Exercici 2: Treball taules de taules en PHP [30 %] El joc minesweeper es un joc tradicional d’ordinador en què el jugador ha de descobrir en quines posicions d’un tauler es troben les mines que el jugador identifica amb la imatge . Les caselles interiors tenen 8 caselles veïnes, però les laterals o d’un vèrtex en tenen menys Aspecte d’un joc finalitzat amb èxit Quan el joc finalitza, es mostren les mines i, a cadascuna de les altres caselles, el nombre de mines que estan al seu veïnatge (el veïnatge d’una casella està constituït per totes les caselles amb qui comparteix una aresta o un vèrtex). Si en el veïnatge d’una casella no hi ha cap mina no apareix cap xifra. Es fa servir una taula de taules per emmagatzemar els nombres enters que representen les dades de un tauler del joc minesweeper de manera que la taula de la imatge anterior seria una taula de 8 x 8 on hauria un 9 en les caselles que representen una mina i a les altres caselles el número corresponent al veïnatge. P.e 00190022001 9 representa Tasca: Crear un conjunt de functions en php que creïn i manipulin taules de taules segons les indicacions. El programa principal ja forma part de la plantilla. Per a dur a terme aquesta tasca es faciliten els fitxers d'imatge que poden mostrar les caselles del camp de mines. 0.png 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 9.png Indicacions preceptives  El programa rebrà un paràmetre filename que és el nom del fitxer de dades en què s’indiquen les mides del tauler i les coordenades de cada mina. El contingut del fitxer és una cadena de text on podem veure una seqüència de nombres que respon a l’esquema: files columnes f1 c1 f2 c2 .... fn cn on files indica l’alçada del camp de mines columnes indica l’amplada del camp de mines fi ci indiquen la posició de la mina i
 • 4. per exemple la cadena de text “3 4 0 3 2 3” correspondria a la imatge del costat. S’ha de tenir present que la posició inicial és la 0 0.  La plantilla prac2_exer2_plantilla.php porta incorporat el programa principal que fa les crides a les function. El codi que va escrit a la plantilla no s'ha de modificar.  Es faciliten arxius de dades (data20 a data24) per a les proves.  Els fitxers d'imatge s'han d'ubicar a la mateixa carpeta de localhost que el fitxer php.  S'ha de crear la function createTable que rep dos paràmetres numèrics ($height, $width) que són la quantitat de files de quadres ($row) i quants quadres hi ha per fila ($col), genera un array bidimensional que correspon a les fitxes sol·licitades, l’omple de zeros i el retorna.  S’ha de crear la function putCell que rep un número i mostra la imatge corresponent. El número rebut pot ser un 9 (i es mostrarà la imatge d'una mina), un 0 (i es mostrarà la casella en blanc) o un número entre 1 i 6 (i mostrarà el quadre amb el número dins). Els números es corresponen amb el nom de les imatges.  S’ha de crear la function drawLine que rep un array unidimensional (que correspon a una filera de la taula) i mostra les caselles en pantalla. Per mostrar cadascuna de les caselles, haurà d’emprar la function putCell.  S’ha de crear la function drawMinefield que rep l’array bidimensional com paràmetre i mostra totes les caselles en pantalla. Per mostrar cadascuna de les files de fitxes, haurà d’emprar la function drawLine.  S'ha de crear la function loadMinefieldData que rep dos paràmetres: o $minefield, la taula plena de zeros de les dimensions adequades i que actualitzarà posant un 9 a les caselles on vagi una mina i, en les altres caselles, el valor del seu veïnatge. o $data, un array unidimensional on figuren les coordenades de les mines  Per obtenir la dimensió d'una taula, es pot fer servir la funció count1 de php. En el cas de taules de taules la funció count aplicada a la variable (la taula de taules) retornarà quantes fileres té la taula i aplicada a una filera, indicarà quantes columnes té la filera.  No es poden emprar variables global.  En les instruccions print no es pot posar una posició d'array directament dins d'una cadena constant. Cal emprar l'operador de concatenació · (punt). per exemple, la instrucció print td width='80' $oneDog[$i] /td escriuria una casella d'una taula amb el contingut exacte $oneDog[$i] en lloc del continguts d'aquesta casella de l'array. Per obtenir el resultat desitjat s'ha d'emprar la concatenació print td width='80'.$oneDog[$i]./td   1 Recordeu que, a diferencia de les taules en llenguatge algorísmic que comencen en la posició 1, en PHP la primera posició dels arrays és la posició 0. Podeu emprar functions de les emprades en exercicis o solucions anteriors, ja siguin completes o adaptades a les noves dades estructurades. http://php.net/manual/es/function.count.php
 • 5. Podeu comprovar el funcionament a: http://prog.uoc.edu/prac2/prac2_exer2.php?filename=data20 Consells Potser la part més conflictiva de l’exercici és el càlcul del veïnatge de cada casella en la function loadMinefieldData. Una primer aproximació a la solució podria ser: 1. Llegir les dades de cada mina i posar un 9 en el minefield. 2. Fer un recorregut per minefield i per a cada casella mirar quants 9 té al seu voltant Però es pot mirar també d’una altra manera:  Cada cop que posem una mina actualitzem els seus veïns incrementant en una unitat el valor de veïnatge (sempre i quan no sigui un 9). Aquesta segona visió fa que la solució sigui més àgil perquè en lloc de calcular el veïnatge de totes les caselles només hem hagut de mirar el veïnatge de les mines, amb la qual cosa els còmputs són menors. A més, aprofitem el fet que el tauler hagi estat inicialitzat a zeros, perquè abans de posar cap mina totes les caselles tenen veïnatge 0, que és el que correspon. Un altre aspecte a tenir en compte és a quines caselles valorar el veïnatge? Posem pel cas que volem valorar el veïnatge de la mina de posició [$x][$y]. La situació més habitual serà que aquesta mina està rodejada per altres 8 caselles formant una minitaula de 3 x 3, la coordenada de la primera casella d’aquesta minitaula serà [$x-1][$y-1] i la de la última serà [$x+1][$y+1]. Un doble bucle serà de molta utilitat. De totes maneres caldrà tenir en compte que aquesta no és la única possible situació, perquè hi ha mines que poden estar en una cantonada o en un costat i en aquest cas té menys cel·les veïnes que actualitzar. Evidentment mai s’actualitzarà en coordenades que no pertanyin al tauler, és a dir, ni en coordenades negatives ni coordenades que igualin el valor de $height o $width. Avaluació Es valorarà especialment l'aplicació correcta dels esquemes de cerca, recorregut i/o tractament adequats al problema conjuntament amb l'ús adequat dels índex de les taules.
 • 6. Copieu aquí el codi de la vostra solució ?php ?
 • 7. Exercici 3: Disseny i treball amb tuples [20 %] Un pirata informàtic vol crear la seva Pirateleaks per informatitzar les seves dades de gestió de tots els documents que ha aconseguit i que emmagatzema en un conjunt de servidors de fitxers. Pretén mantenir fins 10 milions de documents. Amb aquest objectiu us demana que creeu les dades estructurades adequades Tasca:  Dissenyeu la dada estructurada date adequada per mantenir una data exposada en format numèric  Dissenyeu la dada estructurada form_doc capaç d'emmagatzemar la informació d'un document: nom del document, tipus (e-mail, txt, sms, pict, sound, video ...), data del document, data de gravació, font (codi de qui l’ha facilitat, un número de 10 xifres), volum del fitxer en MB, nacionalitats a què es refereix (molts documents poden afectar a més d’un país, es considera que com a màxim afecta 10 països) i el nom del servidor on està gravat (als servidors el nomena mitjançant una lletra majúscula i empra l’ordre alfabètic per anar posant nous servidors). Per mantenir tota la informació de la col·lecció de documents s'ha creat la tupla leaks de la següent manera leaks = tupla doc: taula [10000000] de form_doc; {fitxes dels documents} qtty : enter; {número que indica quantes fitxes estan plenes} ftupla i la variable pirateLeaks del tipus leaks, on s'ha entrat tota la informació de manera que totes les fitxes plenes estan posades consecutivament des de la primera posició.  Escriviu l'expressió que digui si el fitxer del darrer document entrat és un vídeo i mesura més de 50 MB
 • 8.  Escriviu el mòdul freshNews (acció o funció, el més adequat) que rebi pirateLeaks, un any i un mes i escrigui en el canal de sortida estàndard els noms, tipus i servidors on estan els documents que van poder ser gravats el mateix dia en què es van originar i que pertanyin a l'any i al mes dit.
 • 9. Exercici 4: Treball amb tuples i taules de tuples en PHP [30 %] S’ha emmagatzemat les dades d’una partida de la carta més alta en una sèrie de tuples de manera que si $t és una tupla $t[“name”] és el nom del jugador $t[card] és un array que conté els codis de les cartes del jugador la dada que porta la informació original de les partides és una seqüència del tipus: {ng b nc name1 c1·1 c1·2 ... c1·nc name2 c2·1 c2·2 ... c2nc ... nameng cng·1 cng·2 ... cng·nc } on  ng : és el nombre de jugadors  b: és l’aposta unitària.  nc: es el nombre de cartes que juga cada jugador  namei és el nom del jugador i.  ci·j és la carta j del jugador de posició i. Els jugadors han apostat cadascun una certa quantitat (es determina en cada partida) i, en acabar, aquests diners se'ls queda qui ha tret la màxima puntuació (o es reparteix a parts iguals entre els jugadors de màxima puntuació si n'hi ha més d'un) Tasca: Recollides les dades en variables discretes i un array de tuples, crear un conjunt de functions en php que manipulin taules de tuples segons les indicacions. El programa principal i la function per carregar les dades des d'arxiu a la taula de tuples ja formen part de la plantilla. El programa s'escriurà a la plantilla prac2_exer4_plantilla.php que es canviarà de nom a prac2_exer4.php pel lliurament. Podeu provar el funcionament a l'enllaç http://prog.uoc.edu/prac2/prac2_exer4.php?filename=data40 Indicacions preceptives   Els fitxers de dades i d'imatge s'han d'ubicar a la mateixa carpeta de localhost que el fitxer php.  La plantilla porta incorporada la function getData que llegeix el paràmetre de nom filename, carrega les dades i crea l'array de tuples i també calcula el muntant de les apostes. Ambdos valors es retornen en paràmetres de sortida. Per exemple, si $game és l'array de tuples, per saber el nom del primer jugador de la partida, l'expressió seria $game[0][name]2 Per saber quina ha estat la segona carta jugada pel jugador de posició 3 l’expressió seria $game[3][“card”][1]2  El codi que va escrit a la plantilla no s'ha de modificar.  2 Per a dur a terme aquesta tasca es faciliten els fitxers de seqüències amb el nom data40 a data44. S'ha de crear la function putCard que rep el codi d’una carta i posa la imatge de la carta espanyola corresponent en pantalla. Aquesta function ha de ser la única manera de mostrar les imatges de carta en la pantalla recordeu que en PHP la primera posició dels arrays és la posició 0
 • 10.  S’ha de crear la function cardValue que rep el codi d’una carta i retorna el valor nominal de la carta (les figures valen 10, 11 i 12 respectivament).  S'ha de crear la function showTable que rep un array que conté la sèrie de cartes d’un jugador i les mostra en la pantalla en una filera. Per mostrar-les cridarà putCard.  S’ha de crear la funtion computeScore que rep un array que conté la sèrie de cartes d’un jugador i retorna el valor suma de les cartes. Per dur a terme la seva tasca cridarà cardValue  S’ha de crear la function showGame que rep el valor total apostat (entre tots els jugadors) i la taula de tuples $game i o calcula la puntuació de cada jugador (que emmagatzema en un array) o de l'array anterior obté quina és la puntuació màxima de tots els jugadors i quants jugadors l'han obtingut o calcula el que s'haurà de pagar a cada guanyador o per a cada jugador escriu:    En una línia Gamer i el nom del jugador En la línia següent mostra les cartes del jugador i escriu la puntuació obtinguda i el que li toca cobrar S'ha de crear la function extractGame que rep un número $n i la taula de tuples $game i retorna una nova taula de tuples en què cada jugador té les $n primeres cartes que tenia en $game. Per exemple. Si $game contenia name card name card Shaw 23 Kelly 32 17 8 15 4 22 0 9 14 la crida extractGame(3, $game) retornaria una taula de tuples name card name card Shaw 23 Kelly 32 17 8 22 0 En el cas que el número de cartes que es demana que s'extregui sigui superior al de cartes que havia, es retornarà el nombre de cartes original. Per exemple, la crida extractGame(7, $game) retornaria, un array de tuples igual a $game. name card name card Shaw 23 Kelly 32 17 8 15 4 22 0 9 14 Consells  Observareu que getData no dóna informació de la quantitat de jugadors ni de la quantitat de cartes que juguen a la partida. No és necessari. La quantitat de
 • 11. jugadors es pot obtenir del mateix array de tuples emprant la funció count3 passant com paràmetre la taula de tuples (count ens dirà quantes tuples hi ha) i la quantitat de cartes que ha jugat cadascun s’haurà d’obtenir de la mateixa manera del l'array [card] del primer jugador count ($game[0][card])  Podeu reutilitzar directament o modificant-les functions d'altres pràctiques o PACs, be siguin vostres o de les solucions. Avaluació Es valorarà especialment l'aplicació correcta dels esquemes de cerca, recorregut i/o tractament adequats al problema conjuntament amb l'ús adequat dels índex de les taules. 3 http://us2.php.net/manual/es/function.count.php
 • 12. //Aquí heu de posar el vostre codi ?php ?