Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kanban @ Agile Thailand 2012

6.043 Aufrufe

Veröffentlicht am

Kanban Introduction

Kanban @ Agile Thailand 2012

 1. 1. Kanban Kulawat Wongsarojkulawat@proteus-agility.com 1
 2. 2. ปอม• ทำ software มำนำน คิดว่ำเกิน 10 ปี• อยูกบอไจล์มำ 6 ปี กว่ำ ่ ั• ร่วมก่อตัง้ Agile66.com• ทำมำทังบริ ษัทเล็กใหญ่ในนอก ้• ปั จจุบน CEO & อไจล์โคช ัBeta in JulyWe are hiring!proteus-agility.com 2
 3. 3. บุฟเฟต์อไจล์1. เขียน User Story ไว้ ใน Backlog2. Dev ให้ High Level Estimate กับ story3. Product Owner เรี ยง story ใส่ Release (6w-6m) เรี ยงตำม priority4. Product Owner จับ story ที่เรี ยงไว้ ใส่ time-box (2w-4w)5. จบ time-box ทีมก็ภมิใจนำเสนอ demo ให้ Product Owner ู6. นับ estimate ของ story ที่ทำเสร็ จใน time-box มำรวมกันได้ velocity (XP)7. จัด retrospective มองย้ อนเพื่อ inspect & adapt8. วนไปเรื่ อย 3
 4. 4. บุฟเฟต์อไจล์• ส่วนใหญ่จะเป็ น Scrum กับ XP หรือผสมกัน• Crystal, FDD, DSDM ก็มีแต่ไม่แพร่หลำยนัก• ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจำกไปลงเรี ยน Certified Scrum Master• มักจะใช้ User Story ของ XP• Scrum ดังเดิม Sprint ละ 4 สัปดำห์ ตอนนี ้เหลือ 2 ้• ตบท้ ำย Iteration ด้ วย reflection/retrospective session ของ Crystal/DSDM• บำงทีมจะใช้ Story Mapping ช่วยเรื่ อง requirement 4
 5. 5. ลดขนาด• story เล็กๆ อำนวยควำมสะดวก – estimate ง่ำย – plan ง่ำย ใส่ลง iteration สะดวก – เวลำยัดไม่ลง split ออกเป็ นหลำย story ก็ได้• story เล็กๆทำชีวิตลำบำก – backlog เต็มไปด้ วยสิ่งเล็กๆที่เรี ยกว่ำ story ตำลำย เรี ยงยุ่ง จัดยำก – ต้ องคิดเยอะตังแต่แรกเพรำะต้ องแตก story ้ – แตกแล้ วก็ตำมตำม track ด้ วยว่ำมำจำกไหนกันบ้ ำง – แต่ก่อนโน้ น Kent Beck บอกว่ำ story นึงให้ 1-5 สัปดำห์ เดี๋ยวนี ้ 2-3 วัน 5
 6. 6. ลดเวลา• time-box สันๆ อำนวย ควำมสะดวก ้ – plan ได้ เร็ ว ไม่กี่ชวโมงก็พอเพียง ั่ – รับ feedback เร็ ว ปรับตัวเร็ ซ• time-box สันทำชีวิตลำบำก ้ – ไม่ทนคุย requirement รู้เรื่ อง ก็ต้องลุยแล้ ว จะเตรี ยมทำก่อนยังไงก็กระทบ ั iteration ก่อนหน้ ำนี่อยูดี ่ – test ไม่ทนก่อนจบ iteration พอเจอ bug ช้ ำก็ไปกวนงำน iteration หน้ ำ ั – cycle time ล่อไปสำม iteration เพื่อทำ requirement, code และ test & bug fix อย่ำงละ iteration – product owner และ tester หัวปั่ นกับทังงำนเก่ำและงำนใหม่ ่ ้ – เครี ยดเลย ไม่สนุกแล้ ว 6
 7. 7. เคยเจอมา @บริ ษทใหญ่แห่งหนึ่ง ัPRODUCT DEV DEVMANAGER OPS/ + INFRA UX TEST ? ? 7
 8. 8. ผูรู้ Agile หลายท่านเริ่ มนา Lean มาใช้ ้• นำร่องโดยศำสดำ Tom & Mary Poppendieck กับ Lean Software Development• แพร่หลำยในวงกว้ ำงจำก Kanban ของ David Anderson – kan (คัม) แปลว่ำ สัญญำณ – ban (บัง) แปลว่ำ ปำย ้ – kanban เป็ นเครื่ องมือใน Toyota Product System (TPS) – Kanban (k ตัวใหญ่) เป็ น software process ที่นำเอำหลักกำรของ Lean มำใช้ ในกำรทำ software โดยใช้ kanban (k ตัวเล็ก) pull system, visualization และอื่นๆ 8
 9. 9. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ Kanban• Kanban เอำมำเทียบกับ Scrum ไม่ได้ คนละเรื่ อง เพรำะ Scrum เป็ น process แต่ Kanban เป็ นแค่ board ? – kanban board เป็ น board ใช่ แต่นนไม่ใช่ Kanban ั่• Kanban เหมำะกับ Software Maintenance เท่ำนัน ้ – Kanban เหมำะกับ maintenance มำก แต่ Kanban ตอนนี ้ได้ รับ กำรนำไปใช้ ใน software project ขนำดใหญ่ ทำ product ใหม่ๆ อย่ำงกว้ ำงขวำง 9
 10. 10. Toyota Production System (TPS)• สมมุติวำคุณเป็ นคนติดตังประตู Prius มีประตูกองอยู่ 10 กว่ำบำน ่ ้• ติดไป กองก็เตี ้ยลง พอเหลือ 5 บำน ก็เจอกระดำษ (kanban) แปะอยูเ่ ขียนว่ำ “สังประตูเพิ่ม 10 บำน” ่• คุณหยิบกระดำษนันไปส่งให้ ช่ำงทำประตู ซึงรอคุณอยูแล้ ว ้ ่ ่• เขำไม่ได้ รอคุณอยูเ่ ฉยๆ เขำทำอย่ำงอื่นไปด้ วย (อำจจะเป็ นประตู Camry) แต่สิ่ง สำคัญคือ เขำไม่ได้ ทำประตู Prius• จนกระทังเขำได้ ใบสังนี ้จำกคุณ เขำจึงเริ่ มทำประตู Prius ่ ่• คุณกลับไปประจำที่และเริ่ มติดตังประตูตอ ้ ่• ในจังหวะที่ประตูในกองของคุณกำลังจะหมด ช่ำงทำประตูก็เอำประตูใหม่ 10 บำน มำให้ คณ เท่ าที่จาเป็ น ในเวลาที่จาเป็ น (Just In Time) ุ• ทุกอย่ำงลื่ นไหลไปอย่ำงรำบรื่ นอย่ำงอัศจรรย์ 10
 11. 11. Toyota Production System (TPS)• บัตร Kanban นี ้ทำหน้ ำที่จำกัดไม่ให้ Toyota ผลิตประตู Prius มำเก็บไว้ ใน inventory โดยไม่จำเป็ น ทำให้ ไม่เกิด waste• ในตัวอย่ำงสมมุตินี ้ ประตูจะไม่กองสูงเกิน 15 บำน• Lean เรี ยกงำนที่อยู่ระหว่ำงกำรผลิต Work-In-Progress (WIP)• Story ที่ยงอยู่ระหว่ำงกำร develop ก็คือ WIP ใน Kanban ั• Kanban เน้ นให้ จำกัด WIP ไม่ให้ มำกเกินไป ให้ เกิดควำมลื่นไหล อย่ำงอัศจรรย์ 11
 12. 12. Kanban ดูเหมือนไม่ใช่ Agile?• Kanban ไม่มี time-box development• story ใหญ่กว่ำและมีน้อยกว่ำ• estimate มีก็ได้ ไม่มีก็ได้• velocity ไม่ใช้ มำดู cycle time แทนมีข้อไหนขัดกับ Agile Manifesto? 12
 13. 13. Visualize Workflow 13
 14. 14. Explicit Policy - ทาข้อตกลงให้โจ๋ งครึ่ ม “จะย้ ำย card จำก In Dev ไป Read To Test ได้ ก่อต่อเมื่อ unit test ผ่ำนหมด, test coverage ไม่ลดลงจำกเดิม และ check in เข้ ำ branch แล้ วเท่ำนัน”้ 14
 15. 15. Minimal Marketable Feature• story ต้ องเป็ น MMF• ให้ ตงคำถำมว่ำจะประกำศ feature นี ้ หน้ ำเวปของ product ั้ หรื อไม่ 15
 16. 16. Limit WIP• WIP ของระบบ = ทุกคน / 2• Column WIP = ทุกคนใน column / 2 – บังคับให้ ทำงำนร่วมกัน – อำจปรับเป็ น / 1.5• ลองดูแล้ วปรับไป• Limit จะทำให้ เห็น คอขวด 16
 17. 17. การจากัดงานทาให้ได้งานเพิ่มขึ้น! ถนนมีรถวิ่ง 30% ถนนมีรถวิ่ง 60% ถนนมีรถวิ่ง 95%• ควำมเร็วเฉลี่ย 100 กม/ชม • ควำมเร็วเฉลี่ย 100 กม/ชม • ควำมเร็วเฉลี่ย 30 กม/ชม• รถวิงผ่ำน 40 คัน/ชม ่ • รถวิงผ่ำน 80 คัน/ชม ่ • รถวิงผ่ำน 70 คัน/ชม ่ ไม่ได้ เผื่อควำมไม่แน่นอน เช่น รถเสีย รถวิ่งช้ ำ รถเปลี่ยนเลน ตำรวจตังด่ำน ้ ไม่ได้ เผื่อควำมไม่แน่นอน เช่น ลูกค้ ำเปลี่ยนใจ เวอร์ ชนใหม่ไม่รองรับ หลุด! ั่http://agileconsulting.blogspot.com/2011/07/explaining-why-limiting-wip-is-so.html 17
 18. 18. Limit WIPhttp://agileconsulting.blogspot.com/2011/07/explaining-why-limiting-wip-is-so.html 18
 19. 19. วัด Cycle TimeEstimate ไม่ใช่สิ่งจำเป็ นอีกต่อไป! 19
 20. 20. ไร้ iteration ไม่ไร้ Rhythm• Daily Stand-Up – กำร์ ดไหนจะย้ ำยไปไหน คอขวดเป็ นไงบ้ ำง• Retro – สำมอำทิตย์ที หรือแล้ วแต่ -> ปรับปรุงระบบอยู่ตลอด• Demo – สองอำทิตย์หน หรื อแล้ วแต่• Prioritization - เป็ นพักๆ 20
 21. 21. ลดแรงต้านการเปลี่ยนแปลงKanban เน้ นให้ เริ่ มจำกกำรเปลี่ ยนแปลงน้ อยที่สุดจำกสิ่งที่มีอยู่แล้ วอำจเริ่มเพียง• ทำให้ เห็นภำพกำรไหลของงำน – Visualize Workflow• จำกัดงำนที่กำลังทำ – Limit WIP• ทำข้ อตกลงให้ โจ๋งครึ่ม – Make Policy Explicit• ช่วยกันปรับปรุง – Improve Collaboratively 21
 22. 22. Kanban ห่อ ScrumPRODUCTMANAGER OPS/ + INFRA UX 22
 23. 23. Scrum vs Kanban War@Alshalloway• Interesting thing about the Scrum vs Kanban is many people had trouble with scrum found kanban to work. Not other way. Some like to ignore this.• Other thing is that those in the scrum camp who diss kanban have not done it, let alone be newbies. Most KB leaders are experts in scrum.• When an expert in two methods tells you 1 works in some situations another doesn’t, the right question is WHY, not don’t compare http://www.theagilerevolution.com/episode-18-scrum-vs-kanban-war 23
 24. 24. References• เกือบทังหมดเอำมำจำก ้ http://www.agileproductdesign.com/blog/200 9/kanban_over_simplified.html• อยำกลอง Kanban จริง ควรอ่ำนเล่มนี ้ก่อน 24

×