ภาษาอังกฤษ ศัพท์ สำนวน ความหมาย toeic ความแตกต่าง อังกฤษธุรกิจ ศัพท์ธุรกิจ เพลง reading ตัวอย่างประโยค business english vocabulary การเขียน การใช้ ไวยากรณ์ ศัพท์ toeic toeic reading แบบฝึกหัด reading comprehension การออกเสียง ความเข้าใจ grammar script สคริปต์ tenses คำแปล เรียนภาษาอังกฤษจ คำศัพท์ อีเมล คำอธิบาย ฝึกอ่าน แบบใหม่ กริยาช่วย part 1 บุพบท noun phrases การอ่าน เนื้อร้อง ประโยค ข้อสังเกต ที่มา ตัวอย่าง ิbusiness english เฉลย request แปล adverbs passive voice wh-questions part 2 part 7 เรียนอังกฤษจากเพ คำนาม ชนิดของคำ ต่อว่า email determiner อังกฤษ คำแนะนำ inference การสื่อสาร sample five-paragraph essay describing effects บทความ สามตอน ประโยคหลัก prepositions should การตั้งคำถาม may ควรจะ modals always past simple present perfect was going to was wondering present simple present continuous drive a hard bargain active voice ิีbusiness english exercise idioms คำถามแบบใหม่ cereal best practices การอนุมานคำตอบ adjectives late part of speech ฝึกฟัง short talk raise cover letterhead to schedule out of order have you ever yes-no questions คำคุณศัพท์ listening คำถาม แตกต่าง an offer แนวคิดธุรกิจ insurance rest assured future tense ความรัก กริยาวิเศษณ์ adverb expand split the difference การแปล วันเดือนปี remind someone to do something นาม นามวลี nouns เนื้อเพลง แบบอเมริกัน แบบอังกฤษ earnings agent เลขบอกลำดับที่ wishing well complaint ร้องเรียน ธุรกิจ หนังสือ กริยา การนัดหมาย ภาษาไทย definite article การสื่อสารธุรกิจ จดหมายธุรกิจ prefix บางตัว + adjectives แสด ข้อควรระวัง วิธีการ i take it you already know sentences english การเขียนวันที่ เดือนวันปี ความสับสน writing dates in english american style english style ิwriting dates relieve oneself ปัสสาวะ บรรเทา ใช้กับคำว่า แปลว่า relieve fee commission corkage charge rate price ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม อัตรา ราคา บริบท หน้าที่ ความเป็นไปได้ แสดงความสามารถ ขออนุญาต might could can การปฏิเสธ การตอบ ้had better not อยากจะ would prefer to ought to had better would rather front door gate การบุกรุก trespassing เป้านิ่ง หลบ อยู่นิ่งๆ อย่าขยับ วันฮาลโลวีน เด็กญีปุ่น sitting duck duck freeze ดำเนินการตามกฎหมาย ขอร้อง take legal action forced to to whom it may concern ผลิตภัณฑ์ การตลาด ข่าว รายการวิทยุ คำถามห้าข้อ เติมประโยค bistro ิอ่านประกาศ words วิธีจำ คล้องจอง expressions pay what you can consumption french wine โครงสร้างประโยค time-wasters priorized concentrate to-do lists ความเข้าใจในการอ่าน เคล็ดลับ บริหารเวลา time management forget doing sth. forget to do sth. stop to do sth. stop doing sth. object v-ing infinitive บุพบทกับตัวเลข จำนวนมาก some any no none much many no longer yet still ถ้าอย่างนั้น if so such a i'm afraid so i think so so กับ such raise standards rise to fame raise the subject on the rise การขึ้นสู่อำนาจ การขึ้นเงินเดือน การเพิ่มขึ้น arise rise เสนอ ต้องการ would like should ขึ้นต้นประโยค if กับ should would present perfect continuous ้how กับ what ทำยังไงดี คิดยังไง การตอบคำถามปฏิเสธ negative questions expenditure at the expense of expenses คนอื่นจ่าย ค่าใช้จ่าย รายจ่าย expense remember นึกถึง recall recognize นึกออก จำได้ บอกได้ on request on demand at your request query enquiry demand demanding draw a blank ฺิbusiness english draw a line draw a conclusion withdrawal draw ถอนคำพูด withdraw draw on us ถอนเงิน รูปแบบ to hold something in check to keep something in check controlling interest double check check monitor control controlling sell like hot cakes on a shoestring cost an arm and a leg lame duck at a price dry run make ends meet tie up loose ends under par hard up money for old rope pay through the nose โครงสร้าง under no circumstances การสลับที่ on no account hardly when never no sooner than กริยาหน้าประธาน not until inversion clause เข้าใจไวยากรณ์ collocation auxiliary verb quantifier glossary sentence ศัพท์น่ารู้ adjective article adverb phrase modal claim claim credit เรียกร้อง complain about claim responsibility extend cancel ล่าช้า postpone ขยายเวลา ยืด ยกเลิก เลื่อน delay ความน่าจะเป็น likely to probability bound to unlikely to ต้อง ไม่ต้อง ต้องไม่ จำเป็นต้อง บ่อย ความถี่ adverbs of frequency seldom usually do you ever ฺbusiness english ระยะเวลา sincé during for จุดเริ่มต้น ago while หลักการใช้ past continuous อดีต to date so far การใช้ past perfect past perfect past perfect continuous apostrophe s คำนามหลัก head noun ศัพท์ธุุรกิจ การใช้ of ืnouns produce คำนามจากคุณศัพท์ คำนามจากกริยา ืืnouns คำนามที่เป็นคน suffixes แผนการ future perfect future continuous คำสัญญา ความตั้งใจ กำหนดการ going to อนาคต future simple การคาดการณ์ การทำนาย เปลี่ยนใจ แลกเปลี่ยน เปลี่ยนหัวใจ exchange change your mind change of heart เปลี่ยน change workshop countable nouns uncountable nouns นามนับได้ travel นามนับไม่ได้ ืnotice นามพหูพจน์ allow enable permission permit strike a bargain ส่วนลด ของถูก ต่อรอง การคืนเงิน complicated how long nervous replace question-response quite a ways complex obsolete at most if only i wish version โทอิคใหม่ reasonably-priced much less eloquent declassified disposable provide someone with sth. provide sth. for someone regret not having informed succumb to on the whole as to night crew short conversations make it aisle make the most of it have been might as well deli have gone as long as ระดับประโยค simple sentences วาดภาพในใจ letter to author account for attend to wholesaler meet expectations marketing flavor campaign available installation การติดตั้ง instructions คู่มือ manual คำสั่ง in the long run ตามกำหนด ช้ากว่ากำหนด linen ใหม่ commemorative announcement reception ิbusiness vocabulary plaque การเกษียณอายุ retirement in stock acknowledgement inconvenience events unfortunately look forward to apologize โทอิก ฺีlibrary patrons survey วัสดุห้องสมุด materials copy circulation publishing company authors absolutely regular work new toeic rush order authorize set aside รายละเอียด input short highly shortly wrong hardly fast wrongly high good hard well issue ตำแหน่งของ adjective ข้างหลังคำนาม responsible outstanding concerned ความหมายเปลี่ยน ข้างหน้าคำนาม การเพิ่มขึ้นหรือ บอกสถานที่ ตำแหน่งของ adverb วางหน้ากริยาหลัก ปริมาณ บอกอาการ บอกเวลา อัตราความเร็ว เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร วางหลัง modals fixed rate อัตราคงที่ หุ้นบุริมสิทธิ์ shares bankrupt debentures ดอกเบี้ย interest dividend preference shares stocks หุ้นสามัญ ordinary shares equity เงินปันผล gilts look no further wedding bands plus แหวนแต่งงาน รับประกันตลอดชีว minimum monthly payment option beat a price lifetime guarantee around the corner นอกจากนั้น graduate students credit งานเปิดบ้าน หน่วยกิต campus attend practical subjects อ่านสคริปต์ opportunities open house in attendance instructor stand on the sideline seasoned teachers ฝึกการฟัง งุ่มง่าม multi-course package มีประสบการณ์ enrollment fee dance away two left feet ค่าลงทะเบียนแรกเ statement enclosed สำเนาที่แก้ไขแล้ เจ้าหนี้ payment การชำระเงินล่าช้ at fault creditors delinquent credit record mortgage outdated information corrected copy feedback instrumental pilot on behalf of จดหมายรับรอง likeable reference ้consecutive years recommendation strength central การสมัครงาน การใช้สารเสพติด cope with stanza james taylor battle substance abuse deal with autobiographu song fire and rain benefits package premium ประกันสุขภาพ uninsured insured in detail give a quote policy security health insurance โดยละเอียด สิทธิประโยชน์ บุคลิกภาพ การฝึกอ่าน myers introvert extrovert job counselors แบบทดสอบ briggs psychologists พิสูจน์ว่าผิดได้ falsifiable personality test stationary closet short conversation indirect speech out to lunch cabinet noun clause stationery that's it i'll say no such luck as far as i know การฝึกฟัง question response a close finish cosmetics การปลอมแปลง theft pharmaceuticals ผ้าเบรค automotive parts ผลิตภัณฑ์ปลอม unauthorized ของปลอม intellectual property counterfeiting ทรัพย์สินทางปัญญ brake pads imitating counterfeit ไม่ได้รับอนุญาต clothing discussion on tax season break a code อ่านคำถามก่อน tax breaks tax code boast to discuss tax accounting surgery this remained true non-gamers skills surgeons convince now that errors scientific proof operating table video games improve คำเชื่อม lead researcher caveman regime diet verbs beans verb phrases nuts which why who is like how when where how are you doing look like whose opening hours what andrew lloyd weber จิตใจที่ใสซื่อบร no matter where no matter what whistle down the wind boyzone innocence ไม่ว่าอะไรจะเกิด ืno matter who ตอบคำขอร้อง used to ประโยคคำถาม ประโยคขอร้อง toeic listening เรียน การฟัง ฝึก เบื้องต้น ประธาน โฆษณา เข้าใจ according to จุดประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย purpose advertisement คำตอบ ตั้งใจให้ใครอ่าน target audience intended for ซึ่งกันและกัน หนึ่งในบรรดา ด้วยวิธีใดวิธีหน เกิดขึ้นติดต่อกั a/an กับ one one of one another one after another ตามกันมาติดๆ one way or another an early reply คำที่ขึ้นต้นด้วย an inventory an mba an estimate an underwriter an undertaking a หรือ an an assistant ผลิตภัณฑ์ที่เป็น consulting services บริการให้คำปรึกษ online business ธุรกิจออนไลน์ eco-friendly products insure กรมธรรม์ เบี้ยประกัน life insurance รับรอง รับประกัน reinsurance ทำให้มั่นใจ การประกันภัยต่่อ การประกันภัย ทำให้แน่ใจ non-life insurance assure ensure charitable leave sabbatical leave sick leave paid leave business leave leave of absence charity leave unpaid leave ลาป่วย maternity leave การลาหยุด annual leave leave to enter visa paternity leave leave crab crap exhibitor dick ขายบริการ exhibit streetwalker pee silent h exhibitionist pissed piss off คำควรระวัง disk ึึ7-11 การทำงานเป็นผลัด ผลัดการทำงาน ร้านสะดวกซื้อ flexitime graveyard shift ห้างสรรพสินค้า shift core hours เวรดึก 9-5 department stores flextime เวลาทำงาน convenience store 24-7 question tags เปรียบเทียบ tense การตอบคำถามปฏิเส past tense present tense วิธีใช้ ไม้คิว queen quake quarterly อักษร q quotes cue stick quay เสียงควบกล้ำ quotation queue quiet ตรวจสอบ ทบทวน ชีวิตประจำวัน การฝึก รปภาพ ความรู้ ตัดสินใจ broken dreams see through ฝันที่ไม่อาจเป็น the one who loves you tho one your love ความผิดหวัง พบเจอ disappointment make up your mind glenn frey go through รักตัวเอง to rain on one's parade justin bieber ทำเสียเรื่อง love yourself vulnerable to kick the bucket to die wish list รายการสิ่งที่ต้อ gift registry bucket list รายการสิ่งที่อยา วันเก่า วัยฝัน เมื่อวานนี้ วันวาน คนก่อน suffix yestermonth yesteryear สตีวี วันเดอร์ yesterme yesteryou yesterday stevie wonder mouth-to-mouth การเป่าปาก wine ปากต่อปาก ปาก หายใจ ิัby word of mouth ไวน์ breathe ิbad breath กลิ่นปาก to bad mouth resuscitation หนังสือพิมพ์ street performer เล่นดนตรีเปิดหมว closed up worn-out shoes streets of london rags pass the hat paper คนไร้บ้าน homeless busker ลอนดอน minstrel องค์กรการกุศล seaman's mission closed down วณิพก email inventor ผู้สร้าง ray tomlinson at sign @ internet hall of fame at symbol สัญญลักษณ์ preposition on keyboard email creator แป้นพิมพ์ rap preposition คำสรรพนาม conjunction verb parts of speech กริยาอื่นๆ ที่ใช้ interjection noun pronoun คำวิเศษณ์ but ิbe my guest name วันทำงาน day of rest except ระบุ วันเงินเดือนออก ตามสบาย วันพักผ่อน วันแรงงาน specify วันจ่ายค่าจ้าง never on sunday value mirror วิธีจัดการชีวิต มุ่งหมาย up-to-date aim ติดดิน be cool save let go vision inspiring down-to-earth toilet bowl loads ้how to handle life หัวเราะมาก banana split หยุมหยิม ผมแตกปลาย บุคลิกภาพแบ่งแยก split your sides split hairs delivery charge จิตแพทย์ split ends กล้วยหอม split up split personality shrink meteorology สูญเปล่า oceanography goenka อุตุนิยมวิทยา การมีชีวิตอยู่ สมุทรศาสตร์ ocean liner เรือเดินสมุทร ศิลปะ geology art of living ธรณีวิทยา half of your life waste a quarter of your life swimology สิ่งนำโชค lucky charms four-leaf clover บ่ออธิษฐาน got an angel on my shoulder mustard seed คุ้กกี้ทำนายโชค โยนเหรียญ good luck charms angel belief ความเชื่อ fortune cookies ศํพท์ cross fingers lucky penny worry century after century ความผิดพลาด insisting cicero six mistakes of mankind trivial preferences compel การขัดเกลาจิตใจ มนุษย์ บังคับ refinement of the mind many happy returns of the day dob วันเดือนปีเกิด happy belated birthday birth date birthmark birth stone birth year birthday วันเกิด วันคล้ายวันเกิด ยิ่งรู้จัก ยิ่งรั haste makes waste the more the merrier the more i see you การใช้ semi-colon pebble womb gravel stone rock i am a rock ข้อมูลภายใน trending ส้ม innie insider trading navel trendy in mandarin outie inside information navel orange inner intro outer insight สะดือ outro palliative care euthanasia hospice เนิร์ด ชิ่ง โฮม สถานที่ดูแลผู้ป่ nursing home mercy killing terminal case การุณยฆาต terminal illness บัณฑิต เทียนรัตน์ การรักษาแบบประคั หักข้อนิ้ว ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ snap your fingers เซาธ์แอฟริกา snapshot pudding ถูกแบน to see the writing on the wall crack your knuckles ครู การศึกษา ดีดนิ้ว จ้ำบ๊ะ cherry pink and blossom white don't tease the animals shaved ice striptease tease น้ำแข็งไส ice bucket ปี๊บ ตาย bucket kick the bucket เตะปี๊บ money laundering การฟอกเงิน ความเข้าใจภาษา เครื่องซักผ้าหยอ coin laundry เหตุวินาศกรรม การอ่านตัวเลข เบอร์ฉุกเฉิน 911 กันยายน อังกฤษแบบอเมริกั ความชัดเจน 9/11 remind someone of something remind me of you all kinds of everything city lights neon lights ภาษาฝรั่งเศส กองทหารต่างด้าว je ne regrette rien french foreign region อีดิธ เพียฟ soaking wet somehow just walking in the rain speak say tell beef เรื่องเล่า nothing but on top of spaghetti veal anecdote canopy งานแต่งงาน day by day sunrise sunset data dining การทำเหมืองข้อมู mining dinner การสะกด อ่านข่าว rhyme may be pay your dues lines กำลังใจ sing maybe come true come back to you ลูกคนกลาง wednesday's child คนเกิดวันพุธ ทำเวลา do time หาเวลา speed up รับโทษ make time ทำ damage is done do nicely do damage make do with something make หรือ do make vs. do ลิขสิทธิ์ brand โลโก้ trademark ยี่ห้อ make copyright patent เครื่องหมายการค้ สิทธิบัตร logo advice แนะนำ เตือน warn advise แจ้ง warning จำเป็น ตัวสะกด ภาษาพูด alone with a little help from my friends walk out on someone out of key out of tune ความแตกต่าง little กับ lonely get by get high the beatles lend an ear เพื่อน ตัวอย่างการออกเส genre island history cambridge dictionary ตลกหกฉาก setup future grand prix ต้นทุนประสิทธิผล ประหยัด economic เศรษฐศาสตร์ economical economics เศรษฐกิจ economise english vocabulary economy การเก็บภาษี หน่วยงาน incomes policy revenue government revenue earnings per share income รายได้ ทักษะการอ่าน ชื่อเรื่องที่ดีท best title ad advertising การโฆษณา ประชาสัม marketing. public relations advertisement publicity advert representative ผู้แทนจำหน่าย นายหน้า broker distributor retailer ผู้แทน dealer ศัพท์ชวนสับสน ตัวเลข คุณศัพท์ที่เป็นต อัตราส่วน เศษส่วน ทศนิยม จำนวนที่ไม่มีเศษ ร้อยละ figures การบวก. ลบ. คูณ. หาร เปอร์เซนต์ telling the time a.m. vs p.m เวลา 12.00 การบอกเวลา การใช้ half และ a quarter. what การใช้. o'clock ศัพท์สำนวน. ความหม ภาษาอังกฤษธุรกิจ ข้อเสีย buying a franchise ข้อดี argumentation essay trade your soul for something call me maybe ขายวิญญาณ บ่อน้ำอธิษฐาน lyrics carly rae jepsen จดหมายร้องเรียน ท้วงติง ไม่ครบ ซื้อขาย ความผิดพลาดในการ สินค้าเสียหาย จดหมายท้วงติง complaints ปรัชญา simone de beauvoir existentialism all men are mortal เอกซิสเทนเชียลลิ ชีวิตอมตะ ซีโมน เดอ โบวัวร์ นิยาย กริยาอื่นๆ ที่ใช้ to appoint การแต่งตั้ง appointment convenience สถานที่ เวลา convenient สะดวก dear เรียน... . การเขียน การขึ้นต้น . (salutation) จดหมาย mou บันทึกช่วยจำ memorandum memo เอ็มโอยู การสื่อสารภายในอ memoranda memos เมื่อไหร่ต้องใช้ t คำนำหน้านาม เมื่อไหร่ไม่ต้อง การใช้ the สิ่งที่ควรทำ dr drauzio varella ทืี่มาของโรคต่าง the art of being well ข้อแนะนำ ถ้าไม่อยากป่วย ศิลปะแห่งการไม่เ การเขียนที่ดี parallel structure parallelism โครงสร้างแบบ ขนาน เกี่ยวกับการประช minutes บันทึกรายงานกา วาระการประชุม meetings attendees agenda participants มีทติ้ง apologies การสื่อสารในทางบ positive communication business communication positive language persuasive three communication approaches สถานการณ์ตัวอย่า indirect direct สามแนวทาง collection second reminder remind การทวงหนี้ first reminder collect จดหมายทวงหนี้ collection letters คุณศัพท์ adjectives ที่ประกอบด้วย compound adjectives adjectives ที่ไม่มีลักษณ that's amore เดีดสะมอเร่ คนละเรื่องเดียวก สำนวนไทย ใช้คำเหมือน เทคนิคการทำ paraphrase โครงสร้างไวยากรณ วัฒนธรรม การตระหนักรู้ cultural awareness ที่ทำงาน ออกเสียงต่างกัน pronunciation คำที่ตัวสะกดคล้า dough mother cough moth bough คำศัพท์น่ารู้ เรื่องเงิน การใช้จ่าย summarizing การสรุปความ จุดมุ่งหมาย ขั้นต summary การเขียนย่อความ การย่อความ สำนวนภาษาที่ใช้ ต การเปรียบเทียบ comparison ความต่าง ความเหมือน essays contrast การอนุมาน การกล่าวซ้ำ paraphrasing ขั้นตอน จุดมุ่งหมาย writing การใช้ cause effect markers business ideas beautiful sunday ผลลัพธ์ สาเหตุ describing causes cause-effect essays
Mehr anzeigen