Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Onnistunut palveluintegraatio - 28 käytännössä kokeiltua ratkaisua

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Forssa
Onnistunut
palveluintegraatio
-
28 käytännössä
kokeiltua ratkaisua
© 2016
Jukka Lidman
Irina Kujanpää
ASIAKKAIDEN NÄKÖINEN
OHJAAMO
TYKÄTTY, OSAAVA
OHJAAMO
VERKOSTOMAISESTI
KOHTI YHTEISTÄ
PÄÄMÄÄRÄÄ
NUORET JA TYÖ
KOHTAAMAAN
Nu...
Asiakkaiden
näköinen Ohjaamo
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 34 Anzeige

Onnistunut palveluintegraatio - 28 käytännössä kokeiltua ratkaisua

Herunterladen, um offline zu lesen

Ohjaamo Forssa yhdistää tekijöitä eri organisaatioista ja eri aloilta. Kuinka palveluiden integraatio saadaan toimimaan käytännössä ja millaisilla keinoilla kohti yhteistä tavoitetta, nuorten hyvinvointia, mennään.

Ohjaamo Forssa yhdistää tekijöitä eri organisaatioista ja eri aloilta. Kuinka palveluiden integraatio saadaan toimimaan käytännössä ja millaisilla keinoilla kohti yhteistä tavoitetta, nuorten hyvinvointia, mennään.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Onnistunut palveluintegraatio - 28 käytännössä kokeiltua ratkaisua (20)

Anzeige

Onnistunut palveluintegraatio - 28 käytännössä kokeiltua ratkaisua

 1. 1. Forssa Onnistunut palveluintegraatio - 28 käytännössä kokeiltua ratkaisua © 2016 Jukka Lidman Irina Kujanpää
 2. 2. ASIAKKAIDEN NÄKÖINEN OHJAAMO TYKÄTTY, OSAAVA OHJAAMO VERKOSTOMAISESTI KOHTI YHTEISTÄ PÄÄMÄÄRÄÄ NUORET JA TYÖ KOHTAAMAAN Nuorille tarkoituksenmukaista palvelua • Alkukartoitus Elämäntilanteen karusellilla • Yksilöllinen kohtaaminen ja tavoitesuuntau- tuneisuus • Palautekyselyt Nuorten osallistaminen - Nuorten osallistamisen suunnitelma - Kunniaohjaamolainen - Sisustusprojekti: toimistosta olohuoneeksi Asiakasmäärän kasvattaminen ja nuoret suosittelijoiksi - Nuorilta nuorille: someviestintä ja sarjakuvat - Kohtaaminen asiakaskokemuksena - Ohjaamon yhteisesite - Koulukäynnit, luokkien vierailut ja infopaketit - Tapahtumat nuorille Yhteisellä työllä nuorelle parempaa - Ohjaamolaisten arvolupaus - Mikä työssämme on yhteistä -selvitys Toimiva tiedonkulku - Yhteinen asiakasjärjestelmä - Nuorisotakuutiimi Kehittävä kokeilemisen kulttuuri - Yhteiset koulutukset - Kokeilukulttuuri ja esimerkkejä kokeiluista Yhteisen päämäärän kirkastaminen - Ohjaamon perehdytysvihkonen Nuorten etenemisen tehostaminen - Tiedontuotanto - Viikkopalaverit ja asiakkuuksista sopiminen Verkoston tarkoituksenmukainen laajentaminen ja yhteistyön syventäminen - Verkostojen kasvattaminen - Uutiskirje Ratkaisuja työelämän murrokseen - KesäYrittäjyys - Rekrytapahtuma henkilöstöyritysten kanssa Palveluja työnantajanäkökulmasta - Tietoa yrittäjille: palveluvalikoiman selkeytys - Yritysten kuuleminen toimintaohjelman pohjaksi - Yhteinen yritystiimi Osaava työvoima - Opinnollistaminen työpajoilla Muotoiltuja ratkaisuja palveluiden integroimiseen Ohjaamon rakentumisen ja palveluintegraation ensimmäinen vaihe on saada nuorten parissa työskentelevät yhteisen katon alle. Yhteisen tilan kautta toimiminen mahdollistaa tiedonvaihtoa, hiljaisen tiedon siirtymistä ja tuo monia etuja moniammatilliseen yhteistyöhön. Toinen vaihe on saada palvelut pelaamaan sujuvasti yhteen – pelkkä saman katon alla toimiminen ei vielä yksin riitä. Tarvitaan paljon työtä ja erilaisia työkaluja, jotta pääsemme kiinni aitoon asiakaslähtöisyyteen ja ”meistä” puhumiseen: mitä me olemme yhdessä. Näitä olemme työstäneet palvelumuotoilun keinoin ja erilaisten muotoiltujen ratkaisujen kautta päässeet kiinni yhteiseen tekemiseen sekä erityisesti siihen, että nuoren kannalta palvelut ovat kattavat ja luovat eheän kokonaisuuden. Kehittämistyötä on tehty alla olevan neljän pääteeman kautta. Tässä julkaisussa esittelemme teemoihin tuotettuja käytännön ratkaisuja.
 3. 3. Asiakkaiden näköinen Ohjaamo
 4. 4. Alkukartoitus elämäntilanteen karusellilla Lähtökohta Ohjaamon asiakkaat joutuvat täyttämään monenlaisia lomakkeita tullessaan Ohjaamoon. Käytössä ollut alkukartoituslomake oli yksi niistä ja sekin sisälsi neljä täytettävää sivua. Lomakkeiden määrää haluttiin rajata ja samalla mietittiin voitaisiinko Ohjaamon sisälle saada oma, yhteinen palvelusuunnitelma erillisten sijaan. Mitä tehtiin Alkukartoituslomaketta lähdettiin suunnittelemaan uudestaan asiakkaan näkökulmasta helpommaksi. Tavoitteena oli saada aikaan lomake, jonka avulla työntekijä pystyy kirjaamaan tarvittavat asiat NT/TYPPI-järjestelmään haastattelusta suoraan ja jota voidaan täyttää asiakkaan kanssa yhdessä keskustellen. Lomakkeen esikuvana toimi TE-palveluiden työelämätutka. Kysymykset muokattiin niin, että ne palvelevat juuri Ohjaamon tarvetta. Lisäksi työntekijän versiossa on lisäkysymyksiä, joiden avulla asioita voi aukaista vielä enemmän. Tuloksen arviointi Alkukartoituksen lopputuloksena saatiin lomakkeen sijaan karuselliksi nimetty kysymyspyörä. Asiakkaan kanssa käytettynä se todettiin huomattavasti helppokäyttöi- semmäksi, kuin monisivuinen lomakkeisto. Kuitenkin keskustelun kautta saadaan asiakkaiden sen hetkistä tilannetta selvitettyä riittävästi. Nuorille tarkoituksenmukaista palvelua
 5. 5. Ohjaamossa jokaisella toimijalla on erilainen työnkuva ja työnteon prosessit vaihtelevat suuresti. Ohjauskanaviakin Ohjaamoon on useita. Yhteistä on kuitenkin se, miten Ohjaamossa otetaan asiakkaat vastaan, löydetään oikea asiantuntija avuntarpeesta riippuen, tehdään työtä monialaisesti, asetetaan asiakkaan kanssa hänelle sopivat tavoitteet ja edetään kohti tavoitteita tarkoituksenmukaisen toimenpiteen kautta. Ohjaamo kulkee nuoren rinnalla niin pitkään, kuin on tarpeen, jolloin Ohjaamoon palataan toimenpiteen jälkeen. Nuorille tarkoituksenmukaista palveluaNuorille tarkoituksenmukaista palvelua Yksilöllinen kohtaaminen ja tavoitesuuntautuneisuus
 6. 6. Kuntakokeilun myötä nuorten asiakaspalautetta alettiin kerätä systemaattisesti vuoden 2015 alusta. Nuoret ovat olleet pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tuloksen arviointi Nuorten antava arviointi palvelusta on ollut kauttaaltaan positiivista. Ohjaamo Forssan toimintaeetoksena on tarjota entistä parempaa ja jatkuvasti kehittyvää palvelua nuorille. Alla on esitetty vuoden 2016 alkuvuonna kerätyt asiakaspalautteen arvosanat, asteikolla 1-5: Arvosana Asioitani käsiteltiin luottamuksellisesti ja yksityisyyteni säilyttäen Henkilökunnalla oli riittävästi aikaa minulle Sain riittävästi neuvontaa ja minut ohjattiin oikeaan palveluun Tulin kuulluksi ja sain osallistua palveluani koskevaan päätöksentekoon Työntekijät osaavat tehtävänsä ja ovat ammattitaitoisia Yhteistyö asiakasvastaavani kanssa oli toimivaa Palvelutapahtuma oli ymmärrettävä ja sujuva Palvelukokonaisuus vastasi tarpeitani ja asiani etenivät Odotusajan pituus palveluun pääsemiseksi oli kohtuullinen Nuorille tarkoituksenmukaista palvelua Palautekyselyt Nuorille tarkoituksenmukaista palvelua
 7. 7. Nuorten osallistaminen on keskiössä asiakaslähtöisten palveluiden muotoilussa. Nuorten mukanaolo vahvistaa palveluiden hyväksyttävyyttä, toiminnan kehittämistä ja tukee nuorten aktiivista kansalaisuutta. Ohjaamo Forssan nuorten osallistaminen koostuu seuraavista teemoista: Nuorten osallistaminen Nuorten osallistamisen suunnitelma
 8. 8. Kunniaohjaamolaiset ovat henkilöitä, jotka ovat mielellään alle 30-vuotiaita ja jotka tuovat tai ovat tuoneet Ohjaamoa ja sen toimintaa hyvällä tavalla esiin. Kunniaohjaamolaisia on valittu vasta yksi, mutta tavoitteena on löytää useita ansionimen arvoisia henkilöitä. Kunniaohjaamolaiset saavat kunniakirjan ja heidän kuvasta tulee Ohjaamoon, kahvipöydän viereiselle seinälle. Elli Lukander sai ensimmäisenä kunniaohjaamolaisen arvonimen kiitoksena siitä, että toi kesäsomettajan työssään Ohjaamoa satojen ja tuhansien paikallisten nuorten tietoon. Nuorten osallistaminen Kunniaohjaamolainen
 9. 9. Nuoret sisustusta tekemässä Nuoret mukana päättämässä Nuoret tyyliä valitsemassa Sisustus ennen Sisustus jälkeen Nuorten osallistaminen Sisustusprojekti: toimistosta olohuoneeksi
 10. 10. Ohjaamossa nuoret ovat itse päässeet viestimään somessa ja toteuttamaan omia sarjakuvia muun muassa omasta tulevaisuudestaan ja työnhausta. Erityisesti nuorten omaehtoinen viestintä nuorille on osoittautunut hyväksi käytännöksi. Nuorten näköiset somepäivitykset saavuttavat huomattavan määrän muita nuoria. Asiakasmäärän kasvattaminen ja nuoret suosittelijoiksi Nuorilta nuorille: someviestintä ja sarjakuvat
 11. 11. Laadukas palvelukokemus on kaikki kaikessa. Ohjaamossa työstettiin yhteisesti hyvän kohtaamisen prosessimalli, joka auttaa myös uusia työntekijöitä omaksumaan yhteisen Ohjaamomme hyväksi havaitut kohtaamisen taidot. Asiakasmäärän kasvattaminen ja nuoret suosittelijoiksi Kohtaaminen asiakaskokemuksena
 12. 12. Lähtökohta Ohjaamossa on usean eri organisaation henkilöitä, joilta jokaiselta löytyy omat käyntikortit ja esitteet, mutta yhteistä esitettä ei vielä ollut. Oli selkeä tarve sellaiselle esitteelle, joka kertoisi, keitä kaikkia Ohjaamosta löytyy ja missä asioissa he voivat auttaa Mitä tehtiin Ohjaamon asiakaspalvelijat yhteystietoineen kerättiin yhteiselle esitteelle. Jokaiselta työntekijältä pyydettiin myös kuvaus omasta palvelualueesta ja ne lisättiin esitteeseen. Esitteen eri suunnitteluvaiheissa työntekijät pääsivät kommentoimaan työtä ja esittämään parannuksia. Esitteen toiselle puolelle käytettiin kuvapankista hankittua kuvaa, joka sopi Ohjaamon esittelyyn. Tuloksen arviointi Yhteisesite on helposti muokattavasti oleva, kun saamme uusia ohjaamolaisia mukaan ja tulostettavissa omalla kopiokoneella. Esitteitä on jaettu Ohjaamon tilojen lisäksi myös muiden sidosryhmien käyttöön ja levitettäväksi. Samasta kuvasta toteutettiin myös juliste jaettavaksi kouluille ja muihin nuorten paikkoihin. Asiakasmäärän kasvattaminen ja nuoret suosittelijoiksi Ohjaamon yleisesite
 13. 13. Lähtökohta Forssan Ammatti-instituutin opettajalta tuli pyyntö materiaalista, jota voisi jakaa nuorille kesätöihin ja valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen liittyen. Ohjaamolla taas oli tarve saada toimintaansa tunnetuksi paikallisille nuorille. Mitä tehtiin Infopaketin sisältö kerättiin ohjaamolaisilta kysellen, mitä heidän mielestään sen pitäisi sisältää. Ammatti-instituutin opiskelijoille pidettiin aiheesta päivän verran luentoja koulun auditoriossa. Tämän lisäksi aloitettiin vierailut myös muissa oppilaitoksissa ja peruskoulun 9-luokilla. Osa luokista vieraili myös Ohjaamossa ja vierailuja pyrimme jatkossakin lisäämään, jotta Ohjaamo tulee tutuksi ja tänne olisi helppo tulla uudestaankin. Asiakasmäärän kasvattaminen ja nuoret suosittelijoiksi Koulukäynnit, luokkien vierailut ja infopaketit
 14. 14. Lähtökohta Ohjaamon tunnettuuden lisäämiselle ollut selkeä tarve, sillä omaehtoisesti ohjautuneita nuoria on käynyt palvelupisteellä melko vähän. Ohjaamossa alettiin toteuttaa erilaisia tapahtua nuorille, päämääränä Ohjaamotoiminnan ja –palveluiden tietoisuuden lisääminen. Mitä tehtiin Ohjaamossa järjestetään ympäri vuoden erilaisia teemapäiviä. Esimerkiksi Wappuwestareilla nuorille tarjottiin vapputeemaan liittyviä asioita, kuten ilmapalloja, popcornia, hattaraa sekä arpajaisvoittoja. Jalkautuva työ oli nuorten löytämisen keskiössä. Tuloksen arviointi Tapahtumien kautta Ohjaamoon on tullut paljon sellaisia nuoria, jotka eivät ole aiemmin olleet toiminnasta tietoisia. Hyvien kokemusten perusteella tapahtumia järjestetään jatkossakin ja niistä on kerätty vuosikalenteri kattamaan koko vuoden tapahtumatarjontaa. Tavoitteena on kattaa koko vuoden kalenteri siten, että Ohjaamon palvelut ovat systemaattisesti esillä nuorille. Asiakasmäärän kasvattaminen ja nuoret suosittelijoiksi Tapahtumat nuorille
 15. 15. Tykätty, osaava Ohjaamo
 16. 16. Ohjaamon työntekijöiden kanssa kerättiin asioita, jotka yhdistävät ohjaamolaisia ja joiden koetaan olevan ohjaamotyössä tärkeitä. Näistä koostettiin palvelulupaus, joka toteutettiin allekirjoitettavan sitoumuksen muodossa. Tämän yhteisen lupauksen toteuttamiseksi tehtiin myös yhteisiä koulutuksia. Myös jokainen uusi ohjaamolainen sitoutetaan toteuttamaan tätä palvelulupausta. Yhteisellä työllä nuorelle parempaa Ohjaamolaisten arvolupaus
 17. 17. Jokainen Ohjaamon työntekijä tekee eri työtä ja auttaa nuoria eri näkökulmasta. Muotoiluluotainmenetelmää käyttämällä selvitimme, mikä työssämme on yhteistä. Selvityksen kautta löysimme yhteisiä motivaattoreita, tehtäväkokonaisuuksia ja selkeän viestin siitä, että jokainen tekee työtään täydellä sydämellä – nuoria halutaan aidosti auttaa elämässä eteenpäin. Yhteisellä työllä nuorelle parempaa Mikä työssämme on yhteistä -selvitys
 18. 18. Lähtökohta Nuorten palveluissa toimii useita toimijoita, joilla on käytössä erilaisia asiakasjärjestelmiä. Nuorten ohjausyksikössä on tarve saada yhteinen järjestelmä käyttöön erityisesti kaupungin ja TE-toimiston kesken. Mitä tehtiin Nuorisotakuun kuntakokeilun yhteydessä käyttöön otettu NT/TYPPI-järjestelmään on kirjattu Ohjaamoon tulleet nuoret, mikäli he ovat antaneet suostumuksensa tähän. Tuloksen arviointi Asiakasjärjestelmään on viety systemaattisesti nuorten tietoja. Tämä on auttanut Ohjaamon palveluvolyymin tarkastelussa, asiakastiedon tuottamisessa ja asiakkaan tilanteen seuraamisessa. Lisäksi asiakasjärjestelmää on voitu hyödyntää työntekijän vaihtuessa – tällöin uudella työntekijällä on ajantasainen asiakastieto välittömästi käytettävissä. Tämän kokeilun perusteella yhteisen asiakasjärjestelmän todettiin auttavan asiakastyön tekemistä ja siksi jatkossa on tarkoitus laajentaa toimintaa esimerkiksi työpajojen suuntaan. Myös muun kuin NT/TYPPI-järjestelmän käyttöä on pohdittu. Toimiva tiedonkulku Yhteinen asiakasjärjestelmä
 19. 19. Lähtökohta Nuorten parissa toimivien työntekijöiden keskinäinen tiedonvaihto on ollut puutteellista, eikä tieto toiminnan koordinaatio ole ollut riittävää. Tästä johtuen Forssassa perustettiin toimijoille yhteinen tiimi, jossa keskeiset ja ajankohtaiset asiat voidaan yhteisesti jakaa toisille. Mitä tehtiin Joka toinen viikko Ohjaamon tiloissa kokoontuu monialainen verkosto, jonka ytimen muodostaa Ohjaamossa toimivat henkilöt. Tilanteen mukaan tiimiin kutsutaan myös muita nuorten parissa toimivia henkilöitä. Tuloksen arviointi Tiimissä on jaettu yhteisiä asioita, käsitelty kehittämiskohteita sekä suunniteltu tulevia. Tiimi on toiminut operatiivisen toiminnan työrukkasena. Tiimityöskentely on myös vahvistanut yhteistä Ohjaamo-identiteettiä – asioita tehdään yhdessä yhteisen päämäärän eteen, nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toimiva tiedonkulku Nuorisotakuutiimi
 20. 20. Ohjaamolaisten yhteisten koulutusten kautta pyritään toteuttamaan luomaan yhteisöllisyyttä ja toimimaan Ohjaamo Forssan brändin mukaisesti. Ohjaamo Forssan brändiin lasketaan tässä yhteydessä kohtaaminen asiakaskokemuksen näkökulmasta, oman palvelulupauksen toteutuminen käytännössä ja yhteisen tavoitteen kirkastaminen ja sitä kohti meneminen. Koulutusten kautta on saatu paremmin yhteinen näkemys siitä, mitä olemme ja miksi olemme olemassa sekä mitä työtä teemme ja miten. Koulutuksia on toteutettu sekä TESSU-valmennuksena sekä itse toteuttaen. Omissa koulutuksissamme on käytetty keinoina mm. aivoriihitekniikkaa, tarinallistamista ja draaman käyttöä. Kehittävä kokeilemisen kulttuuri Yhteiset koulutukset
 21. 21. Vähenevien resurssien ja heikon taloustilanteen johdosta on tarve kehittää uusia, innovatiivisia ratkaisuita nuorten palveluiden kehittämiseksi. Kokeilukulttuurin avulla voidaan nopeasti nähdä, mikä toimintatapa tuottaa tuloksia ja mikä ei toimi. Toimimattomat ideat voidaan nopeasti jättää pöytälaatikkoon, ja suunnata resursseja ja tarjoa teemoihin, jotka toimivat juuri kyseisessä toimintaympäristössä. Kokeilukulttuuri näkyy Ohjaamon arjessa toimintatapana: kuka tahansa voi tuoda esiin aiheen, johon kaivattaisiin muutosta tai idean kokeiltavasta asiasta. Kokeilukulttuurin mukaisesti aiheisiin tartutaan nopeasti ja Ohjaamossa toteutetaan jatkuvasti suurempia ja pienempiä kokeiluja. Esimerkkejä Forssan Ohjaamossa tehdyistä kokeiluista: • WhatsApp-palvelu työnhakijoille • Vielä yksi kesätyö -haastekampanja yrityksille • Kesäsomettajan palkkaaminen • Erilaisia nuorten osallistamisen menetelmiä • Tapahtumiin osallistumiset ja omat tapahtumat Kehittävä kokeilemisen kulttuuri Kokeilukulttuuri ja esimerkkejä kokeiluista
 22. 22. Verkostomaisesti kohti yhteistä päämäärää
 23. 23. Lähtökohta Ohjaamon verkosto on jatkuvasti kasvava, ja tiloihin on tullut uusia työntekijöitä. On ollut tarpeen tuottaa yhteinen perehdytysvihko, jossa keskeiset Ohjaamon asiat tuodaan esiin. Mitä tehtiin Tuodaan esiin yhteiset pelisäännöt. Turvallisuuteen liittyvät asiat, nuorten kohtaamiseen liittyvät hyvät käytännöt sekä Ohjaamossa työskentelevät henkilöt. Perehdytysvihokosta on jaettu kaikille Ohjaamoon tuleville harjoittelijoille ja työntekijöille. Tuloksen arviointi Perehdytysvihkonen sisältää keskeiset asiat tiiviissä muodossa. Täten tieto on nopeasti omaksuttavissa, mutta tietoa voi myös omaehtoisesti opiskella tilanteen niin vaatiessa. Vihkosen käyttöä tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa, sen saavat käteensä kaikki henkilöt, jotka tulevat Ohjaamoon työntekijöiksi, päivystämään ja harjoittelemaan. Yhteisen päämäärän kirkastaminen Ohjaamon perehdytysvihkonen
 24. 24. Lähtökohta Tietoa nuorten työllisyystilanteesta, aktivointiasteesta ja yleisestä hyvinvoinnista on kerätty aiemmin melko hajanaisesti. Mitä tehtiin Ohjaamon toiminnan aikana tietoa nuorista alettiin kerätä systemaattisemmin, muun muassa kuukausittaista tietoa nuorten työllisyystilanteesta ja nuorisotakuun toteutumisesta. Nuorten työllisyydestä ja hyvinvoinnista toteutetaan systemaattisesti tiivis raportti, jossa kootaan ELY- keskuksen ja TEM:in työllisyyteen liittyvä data yhteen. Tuloksen arviointi Tiedot nuorten työllisyydestä ja aktivointiasteessa on ollut jatkuvasti keskusteluissa, ja kerättyä tietoa on käytetty aktiivisesti tarkoituksenmukaisten ja vaikuttavampien palvelukokonaisuuksien rakentamisessa. Tiedontuotanto Yhteisen päämäärän kirkastaminen
 25. 25. Lähtökohta Ohjaamossa toimii useita nuorten parissa työskenteleviä asiantuntijoita, mutta asiakkuuksien jaosta on ollut jossain määrin epäselvyyksiä. Mitä tehtiin Nuorten pompottelun vähentämiseksi perustettiin yhteinen viikkopalaveri, jossa asiakastyötä tekevät asiantuntijat sopivat keskenään siitä, kuka ottaa koppia tietyistä nuorista, joiden asiakasvastuumalli ei ole itsestään selvää. Esimerkkeinä ovat nuoret, joilla on kehittämistä omissa elämänhallinnan taidoissa, mutta joilla on kuitenkin potentiaalisia mahdollisuuksia työllistyä. Tuloksen arviointi Viikottaisissa palavereissa on hyvin kyetty jakamaan asiakkaiden jako. Viikkopalaverissa on kokoontunut nuorten työvalmentaja, sosiaaliohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Tiimityö on huomattavasti selkeyttänyt asiakasjakoa, joka on aiemmin ollut osin haasteellista. Viikkopalaverien avulla on voitu myös sopia yhteisistä asiakkuuksista – eli sellaisista nuorista, jotka tarvitsevat moniammatillista yhteistyötä oman hyvinvointinsa ja elämässä eteenpäin pääsemisen tueksi. Viikkopalaverit ja asiakkuuksista sopiminen Nuorten etenemisen tehostaminen
 26. 26. Verkostojen kasvattaminen Verkoston tarkoituksenmukainen laajentaminen ja yhteistyön syventäminen Ohjaamon toimii yhtenä osana laajaa verkostoa. Verkostossa on useita eri toimijoita, mutta niitä ei oltu koskaan koottu yhdelle kartalle. Ohjaamon näkökulmasta mallinnettiin palvelu- ja verkostokartta. Ohjaamon palvelut jaettiin neljään segmenttiin: elämänhallintaan, suunnan löytämiseen, osaamisen vahvistamiseen ja työelämään. Segmentit vastaavat osaltaan TE-palveluiden linjajakoja, mutta ne on pyritty nimeämään niin, että asiakas voi itsekin tunnistaa, mikä niistä vastaa parhaiten omaa tilannetta ja tarvetta. Pyörän ympärille lisättiin eri toimijoita sen mukaan, missä osa-alueissa heidän kanssaan ollaan tekemisissä. Pyörän sisäpuolelle taas on kuvattu Ohjaamon sisällä toimivat organisaatiot. Ohjaamon sisäisiä verkostoja on saatu kasvatettua ja yhteistyötä ulkoisten verkostojen kanssa on saatu syvennettyä.
 27. 27. Lähtökohta Ohjaamon palvelut olivat verkostolle suhteellisen tuntemattomia toiminnan perustamisen aikana 2015. Täten tietoa toiminnasta oli syytä levittää laajemmin. Mitä tehtiin Verkostolle lähdettiin toteuttamaan Ohjaamo-katsaus –uutiskirjettä, jota jaettiin sähköpostissa. Katsauksessa käsitellään Ohjaamo-toiminnan ajankohtaisten asioiden lisäksi myös muita nuoriin ja heidän hyvinvointinsa liittyviä asioita. Tuloksen arviointi Uutiskirjettä on jaettu laajasti nuorten parissa toimijoille, mutta aikaa myöten uutiskirjeen avaaminen on vähentynyt. Täten on syytä kehittää edelleen informatiivisemman ja entistä tiiviimmän sisällön tuottamista. Uutiskirje Verkoston tarkoituksenmukainen laajentaminen ja yhteistyön syventäminen
 28. 28. Nuoret ja työ kohtaamaan
 29. 29. Lähtökohta Idean lähtökohtana toimi Oulun Kesäyrittäjä-malli. Forssassa omaa vastaavaa toimintaa ei ollut, mutta yrittäjyyspolun avaaminen nuorille oli kuitenkin tavoitteena. Mitä tehtiin KesäYrittäjyys-kampanja lanseerattiin kevään 2016 Työllisyysmessuilla. Sitä markkinoitiin somen ja koulujen kautta nuorille. Prosessiin saatiin mukaan kaupungin kesätyörahoista aloitusapua nuorille yrittäjille sekä Kehittämiskeskuksen yritysneuvontapalvelut. Tuloksen arviointi Ensimmäisenä kesänä mukaan saatiin kaksi kesäyrittäjää. Näistä toinen totesi, että yrittäjyys ei ole häntä varten, mutta toinen taas jatkoi kesän jälkeenkin yrittäjänä toimimista opiskelun ohessa. Molemmat lopputulokset veivät kuitenkin nuoria omassa elämässään eteenpäin. KesäYrittäjyys –projekti onnistui ensimmäisenä vuonaan vähäisestä osallistujien määrästä huolimatta hyvin, joten projekti tullaan toteuttamaan myös tulevana vuonna. Ratkaisuja työelämän murrokseen KesäYrittäjyys
 30. 30. Eräissä Ohjaamoissa on ollut käytössä työnhaun Speed dating – tapahtuma. Kokemukset ovat olleet positiivisia, ja täten Forssasta alettiin toteuttaa omaa Rekrytapahtumaa, jossa henkilöstöyritykset välittävät nuorille töitä ja Ohjaamon henkilöstö tukee nuoria CV:n teossa ja työhaastatteluissa suoriutumisesssa. Ratkaisuja työelämän murrokseen Rekrytapahtuma henkilöstöyritysten kanssa
 31. 31. Työnantajien suuntaan nuorten tukityöllistäminen on melkoisen monimutkainen kokonaisuus. Tästä johtuen työnantajien suuntaan toteutettiin ”Työllistäminen pähkinänkuoressa” –vihkonen, jossa esitellään tukityöllistämisen muotoja sekä kaupungin palveluita yritysten ja työntekijöiden yhteen saattamiseen. Palveluja työnantajanäkökulmasta Tietoa yrittäjille: palveluvalikoiman selkeytys
 32. 32. Lähtökohta Kaupungin työllisyyspalveluissa toteutettiin toimintaohjelman päivitys vuosille 2017-2020. Mitä tehtiin Toimintaohjelman päivitystä varten toteutettiin laaja kuulemiskierros, jossa osallistettiin runsaasti yrittäjäjärjestöjen hallitusten ja nuorten parissa toimivien organisaatioiden edustajia. Prosessissa järjestettiin useita työpajoja. Tuloksen arviointi Nuorille luotiin oma päälinja työllisyydenhoidon toimintaohjelmaan. Tähän sisällytettiin myös tavoite Ohjaamo-toiminnan juurruttamisesta. Ohjelma on hyväksytty lautakunnassa, joten se määrittelee kehittämistoimet tuleville vuosille. Palveluja työnantajanäkökulmasta Yritysten kuuleminen toimintaohjelman pohjaksi
 33. 33. Lähtökohta Forssan kaupungissa toimii useita toimijoita, jotka tarjoavat asiakkaille työkokeilu-, palkkatuki- ja työharjoittelupaikkoja yrityksiin. Haasteena on ollut toiminnan yhteiskoordinaatio. Mitä tehtiin Vuonna 2016 Forssan kaupunkiin perustettiin yhteinen yritystiimi, jossa kokoontuvat kuukausittain Ohjaamon ja yli 30-vuotiaiden palvelujen asiantuntijat yhteen käsittelemään työllistämisen ja yritysyhteistyön tehostamisen toimenpiteitä. Tuloksen arviointi Yritystiimin kautta toiminnan koordinaatio ollaan saatu selkeytettyä, ja positiivisten kokemusten myötä yritystiimiä on laajennuttu siten, että kokoonpanoon osallistuu tarvittaessa myös yrittäjien ja oppilaitosten edustajia. Palveluja työnantajanäkökulmasta Yhteinen yritystiimi
 34. 34. Opinnolistaminen mahdollistaa nuorelle tutkinnon loppuun saattamiseen työpajalla näyttötutkintojen avulla. Ohjaamon kautta nuoren on mahdollista selvittää puuttuvat opinnot ja ohjautua nuorelle soveltuvalle työpajalle saadakseen tutkintonsa valmiiksi. Osaavaa työvoimaa Opinnollistaminen työpajoilla

×