Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Tam bảo tâm pháp

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 28 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Tam bảo tâm pháp (20)

Anzeige

Weitere von Hoàng Lý Quốc (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Tam bảo tâm pháp

 1. 1. 1 Taâm Phaùp Tam-Baûo Tam baûo laø ba moùn baùu vaät khi caàu Ñaïo Ñieåm-Truyeàn-Sö ñaõ thay maët hai vò Minh-Sö truyeàn thoï cho ta. Baùu vaät laø vaät quùy gía treân theá gian, nhöng tam baûo ta caàu ñöôïc khoâng phaûi laø ngoïc ngaø chaâu baùu, vì nhöõng caùi ñoù tuy laø quùy, nhöng laø vaät höõu hình, coù ngaøy seõ hoaïi, seõ maát. Coøn tam baûo ta caàu, chính laø taâm phaùp maø chö Phaät, chö Toå, chö Thaùnh, chö Tieân ñaõ truyeàn.  Trôøi coù tam-baûo laø Nhaät, Nguyeät, Tinh.  Ñaát coù tam-baûo laø Thuûy, Hoûa, Phong.  Ngöôøi coù tam-baûo laø Tinh, Khí, Thaàn.  Ñaïo coù tam-baûo laø Quan, Quyeát, AÁn. Trôøi khoâng coù tam-baûo thì tinh tuù seõ bò loaïn, seõ khoâng coù boán muøa, cuõng khoâng coù ban ngaøy vaø ban ñeâm; Ñaát voâ tam-baûo thì nuùi seõ lôû, ñaát seõ moøn, vaïn vaät khoâng sinh; Ngöôøi maát tam-baûo thì laø ngöôøi cheát. Ñaïo khoâng coù tam-baûo thì laø ngoaïi ñaïo. Tu Ñaïo khoâng coù tam-baûo thì khoù thoaùt luaân hoài. Cho neân nhöõng vò chaân tu hoài xöa, vì hieåu ñöôïc caûnh ñôøi raát ngaén nguûi vaø voâ thöôøng, neân töø boû gia ñình, söï nghieäp, ñi taàm Minh-Sö caàu chaân Ñaïo, muïc ñích khoâng ngoaøi tìm con ñöôøng giaûi thoaùt. Nhöng soá ngöôøi tu thì nhieàu maø ñaéc Ñaïo laïi ít, nguyeân do laø Minh-Sö nan ngoä vaø chaân Ñaïo nan phuøng.
 2. 2. 2 Thôøi kyø Baïch-Döông, Voâ-Cöïc Laõo-Maãu töø-bi giaùng Ñaïo, ñaïi khai phoå-ñoä, hai vò Minh-Sö laø Sö-Toân vaø Sö-Maãu cuûa ta öùng vaän giaùng phaøm, ñoàng laõnh Thieân-meänh cuûa Thöôïng-Ñeá, truyeàn thoïï chaân Ñaïo. Nay chuùng ta may maén sinh vaøo thôøi kyø phoå-ñoä, laïi ñöôïc Minh-Sö chæ ñieåm Quan-Khieáu, quaû thaät laø kieáp tröôùc coù tu, phaàn cuõng laø toå tieân coù ñöùc neân môùi coù dòp gaëp Chaân Ñaïo. Ñaïo ta caàu töùc laø Ñaïo maø Tieân, Phaät, Thaùnh, Hieàn ñaõ ñaéc. Chæ vì trong hai thôøi kyø Thanh-Döông vaø Hoàng-Döông, Ñaïi-Ñaïo chöa phoå truyeàn, ngöôøi tu ñaïo phaûi khoå coâng tu luyeän, cöùu nhaân ñoä theá cho ñeán khi coâng quaû vieân maõn, Ñaáng Voâ-Cöïc Chí-Toân môùi sai Tieân Phaät ñeán ñieåm Ñaïo, goïi laø tieân tu haäu ñaéc. Trong thôøi kyø phoå-ñoä Baïch-Döông naøy, Thöôïng-Ñeá töø-bi khai aân, truyeàn Ñaïo tröôùc vaø tu sau, töùc laø tieân ñaéc haäu tu. Ta caàu Ñaïo töùc laø caàu ñöôïc tam-baûo. Ñoù laø: 1) Quan, 2) Quyeát, 3) AÁn. Quan laø Huyeàn-Quan-Khieáu; Quyeát laø Khaåu-Quyeát; Aán laø Hôïp-Ñoàng (Aán tay). Ñaõ caàu ñöôïc baùu vaät, phaûi tìm hieåu môùi hieåu roõ ñöôïc söï quùy baùu cuûa Ñaïo.
 3. 3. 3 Baûo thöù nhaát Huyeàn-Quan-Khieáu (玄關竅) Huyeàn laø huyeàn dieäu, quan laø cöûa khaåu, khieáu laø huyeät, laø loã nhoû. Huyeàn-Quan-Khieáu laø moät khieáu huyeàn dieäu trong thaân ngöôøi, laø nôi cö nguï cuûa linh hoàn ta. Con ngöôøi chuùng ta ñeàu coù hai caùi “ngaõ”: moät chaân vaø moät giaû. Caùi chaân-ngaõ laø baûn tính do Thieân phuù, saùch Trung-Dung goïi laø “Thieân-meänh chi vò Tíùnh”, nôi Phaät goïi laø Phaät-tiùnh. Chaân-ngaõ baát sinh baát dieät. Phaùp-Baûo Ñaøn-Kinh vieát: “Tíùnh taïi thaân taâm taïi, Tiùnh khöù thaân taâm hoaïi1 ”; Ñaïo-Ñöùc kinh: “Töû nhi baát vong giaû thọ2 ï”; Dòch kinh: “Tinh khí vi vaät, du hoàn vi bieán3 ” ñeàu chæ veà baûn tính baát sinh baát dieät cuûa caùi Chaân-ngaõ. Coøn phaàn “giaû-ngaõ” laø phaàn hình haøi do cha meï sinh, coù soáng cuõng coù cheát. Moät khi phaàn hình haøi hö hoaïi roài thì phaàn linh-tiùnh seõ ñi veà ñaâu? Con ngöôøi chuùng ta ví nhö moät caên nhaø, chuû nhaø töùc laø caùi 1 Tính coøn thì thaân ngöôøi coøn, moät khi tính rôøi khoûi thaân ngöôøi thì con ngöôøi seõ trôû thaønh caùi xaùc voâ hoàn. 2 Cheát maø khoâng maát môùi laø thoï. Thaân ngöôøi soáng laâu cuõng chæ coù traêm tuoåi, khoâng theå goïi laø thoï. Chöõ thoï nôi ñaây chæ veà baûn tính soâng ngang vôùi trôøi ñaát, nhö Tieân, Phaät, Thaùnh, tuy phaàn hình haøi ñaõ khoâng coøn nhöng vaãn soâng maõi trong loøng ngöôøi. 3 Thaân ngöôøi coù töø tinh huyeát cuûa cha meï, khi cheát thì trôû veà vôùi caùt buïi, coøn phaàn linh hoàn thì phaûi ñi ñaàu thai.
 4. 4. 4 chaân-ngaõ cuûa ta, caùi giaû-ngaõ töùc laø caên nhaø vaäy! Moät khi nhaø bò doät naùt, khoâng theå ôû ñöôïc nöõa thì chuû nhaø seõ phaûi doïn ñi choã khaùc. Phaàn hình haøi cuûa ta cuõng theá, moät khi khoâng theå duøng ñöôïc nöõa thì linh-tiùnh cuõng rôøi boû caùi giaû-ngaõ maø ñi, laïi ñi ñaàu thai, kieám caên nhaø khaùc maø ôû, cöù nhö theá maø quanh ñi quaån laïi trong voøng luaân hoài. Ñaõ coù linh hoàn nhöng linh hoàn naèm ôû ñaâu? Neáu cho raèng linh hoàn ôû treân töù chi thì ngöôøi taøn taät cuït tay hay queø chaân cuõng ñaâu coù cheát? Neáu ôû maét muõi tai mieäng thì ngöôøi muø, ngöôøi caâm ngöôøi ñieác cuõng naøo coù cheát. Neáu noùi naèm ôû trong nguõ taïng luïc phu,û thì hieän nay y hoïc tieán boä, beänh nhaân coù theå thay gan thay tim vaø vaãn soáng ñöôïc. Baûn tính cuûa chuùng ta chính laø nguï taïi Huyeàn-Quan-Khieáu. Maét muõi tai mieäng laø boán cöûa soå, ngöôøi ra vaøo ñeàu phaûi qua cöûa chính. Ta thöôøng nghe ngöôøi noùi: Maét laø cöûa soå cuûa linh hoàn. Coù cöûa soå taát phaûi coù cöûa chính. Cöûa chính chính laø Huyeàn-Quan Khieáu. Khieáu naøy laø caùnh cöûa ra vaøo cuûa Chuû-Nhaân-OÂng chuùng ta. Khoâng ñöôïc Minh-Sö chæ ñieåm thì khoâng theå naøo bieát ñöôïc. Duø coù bieát ñöôïc maø nhöng khoâng ñöôïc Minh-Sö chæ ñieåm, cuõng nhö chæ bieát ñöôïc moû vaøng maø khoâng bieát phöông phaùp khai moû, cuõng voâ ích vaäy. Cho neân ngöôøi tu haønh coù caâu: “Ñoïc naùt thieân kinh vaïn ñieån, khoâng baèng Minh-Sö moät ñieåm”, laø vaäy. Moãi ngöôøi chuùng ta ñeàu coù Phaät-tíùnh, nhöng khoâng roõ Phaät-tíùnh naèm ôû ñaâu? Chính laø choã “0”, nôi Minh-Sö chæ
 5. 5. 5 ñieåm. Ngaøy xöa, caùc baäc chaân tu, khoå coâng tu luyeän, c3 ñôøi, moät khi coâng quaû vieân-maõn môùi ñöôïc Minh-Sö ñieåm ñaïo, töùc laø ñieåm khieáu naøy. Phaät-giaùo goïi khieáu naøy laø “Chaùnh phaùp nhaõn taïng”, “Linh-Sôn-Thaùp”, ( thaùp Linh-sôn). Nôi Laõo-giaùo goïi laø “Voâ-Phuøng-Thaùp” (thaùp Voâ-phuøng), “Coác-Thaàn”, “Hoaøng-Ñình”, Nho giaùo goïi laø “Hoaøng-Trung”, “Chí-Thieän Baûo-Ñòa”… Nay duøng kinh ñieån ñeå daãn chöùng: Phaät giaùo  Chaùnh Phaùp Nhaõn Taïng: Ngaøy xöa Ñöùc Thích-Ca Maâu-Ni Phaät giaûng kinh thuyeát phaùp suoát 49 naêm nhöng trong buoåi phaùp hoäi cuoái cuøng taïi nuùi Linh-Thöùu , ngaøi chaúng noùi moät lôøi naøo caû. Tay ngaøi caàm ñoùa hoa, ñöa ngang taàm maét (Nhaø Phaät goïi laø “Nieâm hoa thò chuùng”), ñeä töû treân haøng vaïn ngöôøi trong ñoù goàm caû Thieân Thaàn ñeàu ngô ngaùc khoâng hieåu, chæ coù ñaïi ñeä töû Ca-Dieáp ngoä ñöôïc haøm yù cuûa Ñöùc Theá-Toân neân mæm cöôøi. Ñöùc Theá-Toân thaáy Ca-Dieáp mæm cöôøi ngaøi môùi noùi cuøng Ca-Dieáp: “Ngoâ höõu chaùnh phaùp nhaõn taïng, Nieát-Baøn dieäu taâm, thöïc töôùng voâ töôùng, vi dieäu phaùp moân, baát laäp vaên töï, giaùo ngoaïi bieät truyeàn”. “Chaùnh phaùp nhaõn taïng”, chaùnh laø chaân phaùp, nhaõn taïng töùc laø taøng ôû nôi maét, maét naøy khoâng phaûi laø maét traùi, cuõng chaúng phaûi laø maét phaûi, chính laø choã “O”, ñoù laø baûn tính Nhö-Lai, laø taâm Boà-ñeà cuûa ta, taâm naøy
 6. 6. 6 khoâng sinh khoâng dieät neân goïi laø thöïc töôùng, laïi voâ hình voâ saéc khoâng theå thaáy ñöôïc neân goïi laø voâ töôùng, vaïn phaùp töø ñaây maø ra neân vi dieäu. “O” khoâng ôû nôi vaên töï, chæ coù theå duøng taâm aán taâm maø thoâi. Ñaïo maø Minh-Sö truyeàn cho ta trong luùc caàu ñaïo chính laø “Chaùnh phaùp nhaõn taøng”. Trong thôøi kyø phoå ñoä Baïch-Döông, Thöôïng-Ñeá töø bi giaùng Ñaïo, Minh-Sö phuïng meänh giaùng phaøm truyeàn Ñaïo neân ta môùi coù dòp caàu Ñaïo. Tuy noùi ôn Treân töø bi phoå ñoä, nhöng neáu chuùng ta khoâng troàng caên laønh töø nhieàu kieáp tröôùc cuõng ñaâu deã gì caàu ñöôïc Chaân-Ñaïo. Cho neân ñaõ ñaéc ñaïo roài thì phaûi tu ñaïo vaø haønh ñaïo.  Baùt-Nhaõ Taâm-Kinh : Coå-Ñöùc noùi: Ñoïc moät taïng kinh Phaät khoâng baèng coi moät quyeån Taâm-Kinh, xem moät quyeån Taâm-Kinh khoâng baèng ngoaïn naêm chöõ “Quan-Töï-Taïi Boà-Taùt”. 「Quan Töï-Taïi Boà-Taùt」, Quan laø coâng phu hoài-quan phaûn-chieáu cuûa nhaø Phaät, laø coâng-phu thaän-ñoäc cuûa Nho-giaùo trong saùch Ñaïi-Hoïc, ñoù laø söï haøng phuïc taâm-vieân yù-maõ, baét con ngöïa ñang nhaûy nhoùt vaø con vöôïn ñang leo treøo buoäc vaøo goác caây boà-ñeà, töùc laø choã “0” . Phaät döôùi coäi boà-ñeà ngoä Ñaïo chính laø ngoä ñöôïc baûn tính “Töï-taïi Boà-Taùt”. “Töï-Taïi Boà-Taùt” laø baûn tính Nhö-Lai maø moïi ngöôøi ñeàu coù, nôi Thaùnh khoâng taêng ôû phaøm cuõng khoâng giaûm. Baûn tíùnh Nhö-Lai, tieåu voâ noäi ñaïi voâ ngoaïi, tung khaép tam-giôùi, hoaønh cuøng thaäp-phöông, nhaäp löûa khoâng chaùy, vaøo nöôùc khoâng chìm, laø Chuû-nhaân-oâng, laø Boà-Taùt, laø Nhö-Lai, Tíùnh
 7. 7. 7 naøy khoâng ngoaïi caàu, khoâng phaûi laø Phaät hay Boà-Taùt beân ngoaøi, neân goïi laø Töï-taïi. Thô vieát: Boà-Taùt tuøng lai baát ly thaân 菩 薩 從 來 不 離 身 Töï tính muoäi lieãu baát töông thaân 自 性 昧 了 不 相 親 Nhöôïc naêng tónh toïa hoài quang chieáu 若 能 靜 坐 回 光 照 Tieän thöùc sanh tieàn cöïu chuû nhaân 便 識 生 前 舊 主 人 Töï tính Boà-Taùt khoâng khi naøo rôøi thaân ngöôøi, Phaùp-Baûo Ñaøn-Kinh vieát: “Tính taïi thaân taâm taïi, Tính khöù thaân taâm hoaïi”, khi Chuû-nhaân-oâng rôøi khoûi thaân, con ngöôøi seõ trôû thaønh caùi xaùc voâ hoàn. Moïi suy tö haønh ñoäng cuûa phaàn hình haøi ñeàu do Chuû-nhaân-oâng ñieàu khieån, chæ vì meâ muoäi neân khoâng roõ maø thoâi. Thô vieát : Phaät taïi Linh-Sôn maïc vieãn caàu 佛 在 靈 山 寞 遠 求 Linh-Sôn chæ taïi nhöõ taâm ñaàu 靈 山 只 在 汝 心 頭 Nhaân nhaân höõu caù Linh-Sôn-Thaùp 人 人 有 個 靈 山 塔 Haûo höôùng Linh-Sôn-Thaùp haï tu4 . 4 Phaät taïi Linh-Sôn chôù kieám xa, Linh-Sôn ôû taïi ñaùy tim ta, Thaùp baùu Linh-Sôn mọi ngöôøi coù, Haõy töø thaùp baùu Linh-Sôn tu.
 8. 8. 8 好 向 靈 山 塔 下 修 Moãi ngöôøi ñeàu coù moät caùi thaùp Linh-Sôn, töùc laø choã “0”, haõy töø choã “0” maø tu, chöù khoâng phaûi ñeán thaùp Linh-Sôn taïi moät chuøa naøo ôû AÁn-Ñoä hay Trung-Hoa.  Phaùp-Baûo Ñaøn-Kinh : Nguõ-toå Hoaèng-Nhaãn canh ba truyeàn Ñaïo cho Luïc-toå phaûi laáy caø sa che kín cöûa laïi khoâng cho ngöôøi ngoaøi thaáy, töùc laø truyeàn “0” naøy. Nguõ-toå noùi vôùi Luïc-toå: “Töï coå Phaät Phaät duy truyeàn baûn-theå, Sö Sö maät phoù baûn-taâm5 ”. Khi Ñaïi-Ñaïo chöa phoå-ñoä, laø thôøi kyø “ñôn truyeàn ñoäc thuï” neân phaûi maät phoù. Phaät Phaät duy truyeàn baûn-theå töùc laø truyeàn “0”, maät phoù baûn-taâm cuõng laø “0”.  Thieàn-toâng cho “0” naøy laø “Nhaõn hoaønh Tó tröïc6 ” (“maét ngang muõi doïc” töùc laø chæ “0” naøy, Ñaïo Da-Toâ, Cô-Ñoác noùi Thaäp-Töï-Giaù cuõng laø chæ khieáu “0” naøy.) “Nhaát Phaät nhò Phaät thieân vaïn Phaät 一佛二佛千萬佛 Caùc caù nhaõn hoaønh kieâm tò tröïc” 各個眼橫兼鼻直 ( Phaät naøy Phaät kia cho ñeán muoân vaïn Phaät, ñeàu laø maét 5 Phaät truyeàn Phaät töùc laø truyeàn taâm naøy. Thaày naøy phoù thaùc cho thaày khaùc cuõng laø phoù taâm naøy (Phaùp-Baûo Ñaøn Kinh: Phaåm Haønh-Do). 6 Maét ngang muõi doïc laø moät Thaùnh-gía.
 9. 9. 9 ngang muõi doïc). “Tò tröïc nhaõn hoaønh 鼻直眼橫 Nhaân nhaân baûn cuï 人人本具 Caùc caù vieân thaønh 各個圓成 Chæ nhaân nhaát nieäm soa 只因一念差 Hieän xuaát vaïn ban hình.” 現出萬般形 (Xuyeân Thieàn-sö) ( Maét ngang muõi doïc, moïi ngöôøi ñeàu coù, ñoù laø Phaät-tính cuûa ta, tính naøy trong saùng vaø troøn ñaày nhö traêng, Thaùnh phaøm nhö nhau, tu thì thaønh Phaät, meâ thì quanh quaån trong voøng luïc ñaïo luaân hoài)  Khai quang ñieåm nhaõn : Ta thöôøng thaáy treân traùn cuûa hình hay töôïng Phaät cuõng nhö Boà-taùt ñeàu coù moät veát son ñoû. Veát son naøy chöùa moät haøm yù saâu xa, chöùng toû raèng vò Phaät hay Boà-Taùt ñaõ ñöôïc thoï-giaùo töø moät vò Phaät tröôùc, töùc laø Minh-Sö. Veát son treân traùn chính laø choã Minh-Sö chæ ñieåm, nhöng vì thieân-cô baát khaû laäu, khoâng daùm chæ roõ choã “0”, neân phaûi ñieåm treân traùn. Moät khi coù chuøa môùi naøo khaùnh thaønh, hay laäp töôïng Phaät môùi, ñeàu coù laøm leã “khai quang ñieåm nhaõn”.
 10. 10. 10 Nhöng cuõng ít ai hieåu ñöôïc yù nghóa naøy. Ñieåm nhaõn töùc laø ñieåm choã “0”, moät khi ñöôïc Minh-Sö ñieåm roài, choã “0” seõ coù haøo quang, neáu tinh tieán tu Ñaïo, haønh coâng laäp ñöùc, haøo quang seõ caøng lôùn, ngöôøi coù hueä-nhaõn coù theå thaáy ñöôïc haøo quang naøy.  Nhö-Lai : (如來) Nhö-Lai laø moät danh hieäu khaùc cuûa Phaät. Kinh Phaät vieát: “Phaät vaø chuùng sanh khoâng coù khaùc bieät, chuùng sanh laø Nhö-Lai chöa ngoä, Nhö-Lai laø chuùng sanh ñaõ giaùc”. “Nhö” töùc laø nhö theá, nhö chöõ “Lai”. Trong chöõ Haùn, chöõ “Lai” vieát laø 來 , hai beân laø hai chöõ “nhaân” 人 nhoû, giöõa laø moät chöõ nhaân lôùn, ngang doïc laø moät chöõ “thaäp” 十, laø moät Thaùnhï-Giaù. Hai chöõ nhaân nhoû ôû hai beân laø hai con maét, laø hai vò tieåu-nhaân. Chöõ nhaân lôùn ôû giöõa laø “Chuû-Nhaân-OÂng”, laø Phaät-taùnh cuûa ta.
 11. 11. 11 Nho-giaùo  Kinh-Dòch vieát: “Quaân-töû hoaøng-trung thoâng lyù, chaùnh vò cö theå, myõ taïi kyø trung”. Hoaøng-Trung laø bieät danh cuûa khieáu “0”. û ÔÛ Haø-ñoà thoå naèm ôû vò trí giöõa, saéc cuûa Thoå nôi nguõ-haønh thuoäc vaøng, Hoaøng-trung ôû nôi ngöôøi chæ Huyeàn-Quan-Khieáu, ngöôøi Quaân-töû töø khieáu naøy thoâng ñaït ñöôïc Thieân-lyù. Thieân Nhaân hôïp nhaát, neân “myõ taïi kyø trung”. Hoaøng-Trung, nôi Phaät goïi laø Hoaøng-Ñaøn, Laõo goïi laø Hoaøng-Ñình, danh tuy coù khaùc nhöng ñeàu chæ “0” naøy. Nho giöõ khieáu naøy thaønh Thaùnh, Phaät giöõ khieáu naøy thaønh Phaät, Laõo giöõ khieáu naøy thaønh Tieân.  Saùch Laõ Thò Xuaân Thu vieát: “Nhaân nhöôïc nhaát khieáu thoâng, taéùc baát töû giaû, kyø thoï taïi thaàn”( . Ngöôøi naøo thoâng ñöôïc khieáu naøy thì khoâng cheát, thoï baèng Thaàn Tieân. Khoâng cheát khoâng phaûi chæ phaàn hình haøi coù theå soáng maõi treân theá gian, maø chæ veà Linh-tính soáng ngang vôùi Trôøi ñaát.  Nguõ-quan : Saùch töôùng thöôøng duøng ñeán hai chöõ nguõ-quan ñeå xeùt töôùng ngöôøi. Nhö caâu “Nguõ quan ñoan chính” thöôøng duøng ñeåâ moâ taû veû ñeïp ñoan trang cao quùy cuûa phuï nöõ, vaø töôùng maïo uy nghi chính tröïc cuûa ñaøn oâng. Nguõ quan laø naêm cô quan treân ñaàu ngöôøi. Quan töùc laø quaûn, Nhaõn (maét) quaûn veà vieäc quan saùt, neân goïi laø giaùm-saùt quan. Nhó (tai) quaûn veà vieäc nghe ngoùng, goïi laø thính-quan. Tò (muõi) quaûn veà vieäc ngöûi, goïi laø khöùu-giaùc quan, Khaåu (mieäng) quaûn veà vieäc aên noùi, goïi laø xuaát-nhaäp quan. Ta nhìn thaáy ñöôïc chæ coù maét muõi tai
 12. 12. 12 mieäng, chæ coù töù-quan maø thoâi, coøn quan thöù naêm laø quan gì vaø naèm ôû ñaâu, xöa nay khoâng ai hieåu. Saùch töôùng cho quan thöù naêm naøy laø baûo-thoï-quan (quan baûo-tho)ï, laø moät cô quan quaûn lyù veà söï thoï yeåu cuûa con ngöôøi. Baûo-thoï quan chính laø choã “0”, nôi Minh-Sö ñieåm. Saùch töôùng cho loâng maøy laø quan Baûo-thoï, cho raèng loâng maøy daøi thì tuoåi thoï cuõng daøi. Nhöng khoâng ñuùng, maøy daøi (maøy la-haùn) chæ ñuùng vaøi phaàn vôùi ngöôøi tu haønh, vì ngöôøi tu haønh trì giôùi aên chay neân ít beänh, laïiø khoâng taïo nghieäp neân soáng laâu hôn ngöôøi thöôøng. Moäât soá phuï nöõ hieän ñaïi thích veû thaåm myõ, thöôøng hay caïo maøy vaø xaâm maøy khaùc theo kieåu mình thích. Neáu cho raèng loâng maøy laø quan Baûo-thoï, khi caïo maøy roài aét bò phaù töôùng toån tho. Nhöng söï thöïc khoâng haún laø theá. Quan Baûo-thoï chính laø huyeàn-quan-khieáu, khieáu naøy khoâng theå laøm toån thöông. Trong thaân ngöôøi coù 365 toång huyeät, khieáu “0” toång quaûn 365 huyeät. Nhöõng huyeät khaùc ñeàu coù theå chaâm cöùu, chæ coù khieáu “0” laø khoâng theå chaâm. (Khieáu töùc laø huyeät).
 13. 13. 13 Ñaïo-giaùo  Ñaïo-giaùo noùi khieáu naøy laø Voâ-Phuøng-Thaùp, Boàng-Lai-Ñaûo. Thô vieát : Voâ-Phuøng-Thaùp, Boàng-Lai-Ñaûo 無縫塔蓬萊島 Ñieåm khai töïu thò voâ giaù baûo 點開就是無價寶 Phuøng laø keõ hôû. Ñaõ laø thaùp thì coù cöûa, thaùp khoâng coù keõ hôû chính laø choã Minh-Sö chæ ñieåm. Ñöôïc Minh-Sö môû khieáu (ñieåm ñaïo) roài, sau naøy seõ thoaùt ñöôïc luaân-hoài, thaønh thöû ra quùy baùu voâ cuøng. Ñaûo Boàng-Lai laø ñaûo cuûa Tieân ôû. Tieân ôû trong ñaûo chính laø Phaät-tính cuûa ta ôû choã “0” .  Ñaïo-Ñöùc-Kinh vieát: “Coác thaàn baát töû”. Coác laø caùi thung luõng, nôi thung luõng coù moät vò thaàn khoâng cheát, thaàn naøy chính laø Phaät-tíùnh cuûa ta, cö nguï taïi choã “0”. – Thô vieát: Coác-thaàn baát töû taøng chaân ngaõ 谷神不死藏真我 Ñaïo baûn voâ ngoân quùy trung hoøa 道本無言貴中和 Nguõ thieân ngoân lai yù baät taän 五千言來意不盡 Cao ñaøm khoaùt luaän toång quy ngaõ
 14. 14. 14 高談闊論總歸我 Coác-Thaàn khoâng cheát vì coù chaân-ngaõ, Ñaïo khoâng voán khoâng ôû nôi vaên töï, nhöng theå hieän cho ta thaáy ñöôïc laø ôû choã trung hoøa7 . Ñaïo-Ñöùc Kinh 5000 chöõ cuûa Laõo-Töû vaãn khoâng theå dieãn taû ñöôïc söï toân quùy cuûa Ñaïo, nhöng duø sao kinh ñieån cuûa tam-giaùo ñeàu noùi veà moät chöõ taâm, chính laø caùi chaân-ngaõ cuûa chuùng ta.  Hoà-loâ : Ta thöôøng thaáy hình Tieân Phaät thöôøng ñeo hoà-loâ (traùi baàu) treân mình, trong hoà-loâ ñöïng thuoác tröôøng sanh, hay laø tieân ñôn coù theå trò baù bònh, ngöôøi naøo ñöôïc uoáng tieân ñôn seõ tröôøng sanh baát laõo. Thöïc ra moãi ngöôøi chuùng ta ñeàu coù moät caùi hoà-loâ, chính laø “0”. Moät khi ta cöôøi, hoà-loâ seõ hieän ra treânû neùt maët, naép hoà-loâ chính laø choã Minh-Sö chæ ñieåm, tieân ñôn trong hoà-loâ laø Phaät-tiùnh cuûa ta. Tieân-gia noùi luyeän ñôn töùc laø luyeän Taùnh. Nay ñaõ ñöôïc Minh-Sö chæ ñieåm, naép hoà-loâ ñaõ môû, vò thuoác tröôøng sanh ôû trong ñoù, phaûi töïï luyeän laáy. 7 Saùch Trung-Dung vieát: Trung laø goác cuûa thieân ha, Hoøa laø con ñöôøng moïi ngöôøi phaûi ñi. ( Trung daõ gæa thieân haï chi ñaïi baûn daõ. Hoøa daõ gæa thieân haï chi ñaït ñaïo daõ.
 15. 15. 15  Thô chöõ “Toïa” 坐 cuûa Thuaàn-Döông Löõ-toå : Nhaát nhò tam töù nguõ 一二三四五 Löôõng nhaân thuû nhaát Thoå 兩人守一土 Giaûi xuaát kyø trung yù 解出其中意 Tieän thò vò lai toå 便是未來祖 Chöõ “toïa” (坐) do chöõ “thoå” ( 土 ) hôïp vôùi hai chöõ “nhaân” (人 ) maø thaønh. Chöõ “Thoå” chính laø choã Minh-Sö chæ ñieåm. Ñan-gia (ngöôøi luyeän ñan ) chæ choã “0” laø Maäu-Kyû thoå, töùc laø Trung-öông Maäu-Kyû thoå trong Haø-ñoà. Töø nhöõng daãn chöõng treân cho ta thaáy, chaân ngaõ cuûa chuùng ta nguï ôû huyeàn quan khieáu.
 16. 16. 16 Baûo thöù hai Khaåu-Quyeát (口訣) Khaåu-quyeát cuõng goïi laø nguõ töï chaân ngoân. Töùc laø naêm chöõ 「O O O O O」 maø Truyeàn-Ñaïo-Sö ñaõ thay maët Minh-Sö truyeàn cho ta trong luùc caàu Ñaïo. Chöõ thöù nhaát tieâu bieåu cho söï baát di baát dòch cuûa Lyù, chöõ thöù hai töôïng tröng cho söï bieán dòch cuûa Khí, chöõ thöù ba thuoäc veà Töôïng. Vò Phaät chöôûng quaûn Lyù, Khí, Töôïng tam-thieân trong thôøi kyø phoå-ñoä Baïch-Döông laø Phaät Di-Laëc. * Lyù-Thieân: Voâ hình, voâ saéc, voâ thanh, voâ xuù laø moät chaân-lyù hö-linh, bao la vaïn töôïng. Khi ñoäng thì chí-thaùnh chí-linh, voâ vi baát nhaäp. Maëc duø voâ hình voâ saéc, nhöng hình hình saéc saéc ñeàu töø chaân-lyù hö-khoâng naøy maø ra. Chöa coù thieân ñòa thì chaân-lyù naøy ñaõ toàn taïi, luùc thieân ñòa bò huûy dieät thì chaân-lyù naøy vaãn coøn vaø laïi sinh ra thieân ñòa cuøng vaïn vaät. * Khí-Thieân: Laø theå khí cuûa vuõ-truï, ta thöôøng goïi laø trôøi. Khí coù aâm coù döông. Döông thuoäc thanh, tính nheï, aâm thuoäc tröôïc, tính naëng. Hai khí ñoái-ñaõi, vaän chuyeån löu haønh maø sinh töù-thôøi. Khí-Thieân voâ hình nhöng höõu saéc vaø coù tích, töø töù-thôøi vaän chuyeån maø ta bieát ñöôïc Xuaân, Haï, Thu, Ñoâng, caûm giaùc ñöôïc muøa Haï noùng vaø muøa Ñoâng laïnh. Ñoù laø bieán dòch cuûa Dich lyù. * Töôïng-Thieân: Phaøm vaät coù hình saéc, coù töôùng, maét coù theå thaáy ñöôïc ñeàu thuoäc phaàn Töôïng-Thieân. Treân thì nhaät nguyeät tinh-tuù, döôùi thì nuùi soâng hoà haûi. Ñoäng-vaät,
 17. 17. 17 thöïc-vaät ñeàu ôû trong phaïm-vi cuûa Töôïng-Thieân. Lyù thuoäc tieân-thieân, Khí vaø Töôïng thuoäc haäu-thieân(8) . Ñaïo-Ñöùc-Kinh: “Thieân ñòa vaïn vaät sanh ö höõu, höõu sinh ö voâ”. Moïi vaät ñeàu töø Thieân-ñòa maø ra, Thieân-ñòa laïi töø Voâ maø coù. Voâ töùc laø Lyù, laø Ñaïo. Töø Lyù sinh Khí, töøø Khí sinh Töôïng. Töø Voâ sinh Höõu laïi töø Höõu trôû veà Voâ. Töø Voâ sinh Höõu: Nhaát-boån taùn vaïn-thuø; Töø Höõu nhaäp Voâ: Vaïn-thuø quy nhaát boån. Töôïng coù hình saéc neân hoaïi tröôùc, Khí höõu saéc voâ hình neân hoaïi sau, Lyù voâ hình voâ saéc neân baát hoaïi. Phaàn hình haøi thuoäc veà töôïng khoâng theå giöõ maõi ñöôïc, ngöôøi tu ñaïo phaûi sieâu Khí nhaäp Lyù, vöôït voøng aâm döông nguõ haønh ñeå trôû veà coõi nieát-baøn, nhö theá môùi thoaùt ñöôïc caûnh sinh töû luaân hoài. (8) Söï thay ñoåi cuûa thôøi tieát coù theå döï ñoaùn ñöôïc, vì thuoäc phaàn Khí vaø Töôïng, neân goïi laø khí-töôïng.
 18. 18. 18 Baûo thöù ba Aán (Hôïp-Ñoàng) (合仝) Aán laø aán tay, laø hôïp-ñoàng. Hôïp laø hôïp vôùi Ñaïo, baûn tính cuûa ta do Trôøi phuù, neân cuøng moät theå vôùi Ñaïo. Baûn tính naøy ôû Thaùnh khoâng taêng, nôi phaøm khoâng giaûm 9 , chæ vì bò vaät duïc vaø khí bænh che laáp neân coù maø khoâng bieát, nhö traêng bò maây ñen che laáp maø khoâng thaáy saùng nhöng tính saùng cuûa traêng khoâng vì maây chi maø maát. Thaønh thöû ra muoán trôû veà vôùi Ñaïo thì phaûi hôïp vôùi Ñaïo. Hôïp-Ñoàng do Minh-Sö truyeàn cho ta trong thôøi kyø phoå-ñoä Baïch-döông laø hôïp-ñoàng Tyù-Hôïi 子亥. Hai ngoùn tay xxx baám vaøo vò trí Tyù vaø Hôïi, tay traùi oâm laáy tay phaûi ñeå tröôùc loàng ngöïc, khi laøm leã thì thì loøng baøn tay uùp xuoáng. Chöõ Tyù (子) hôïp vôùi chöõ Hôïi (亥) thaønh chöõ Haøi (孩). Haøi laø haøi nhi, ngöôøi tu ñaïo laø phaûi hoài phuïc caùi taâm cuûa Xích-töû, töùc laø baûn-taùnh ban ñaàu cuûa ta. Saùch Ñaïi-Hoïc vieát:「Ñaïi hoïc chi ñaïo taïi minh minh-ñöùc」. Minh-ñöùc chính laø caùi taâm xích-töû. Xeùt trong thôøi kyø haøi nhi, ñoùi thì aên, buoàn nguû thì naèm, khoâng bieát yeâu gheùt, giaän hôøn... Saùch Trung-Dung vieát: “Nhö baûo Xích-töû, thaønh nhi caàu chi, tuy baát trúng, baát vieãn hæ”. Ngöôøi tu ñaïo giöõ ñöôïc baûn-taùnh nhö Xích-töû, taát nhieân rôøi ñaïo khoâng xa. 9 Baùt-Nhaõ Taâm-Kinh: Baát taêng baát gæam, baát caáu baát tònh
 19. 19. 19 ÖÙng Duïng cuûa Tam-Baûo Tam-baûo laø ba moùn baùu vaät Minh-Sö truyeàn thoï cho ta, laø baèng chöùng cho ta qua cöûa Nam-Thieân (Nam-Thieân-Moân) ñeå trôû veà mieàn cöïc-laïc. Khi ngöôøi caàu ñaïo tòch roài, phaàn linh tính khoâng xuoáng ñòa phuû maø ñi leân coõi treân, khi ñeán cöûa Nam-Thieân seõ coù Thaàn hoä phaùp saùt haïch tam-baûo, ngaøy caàu ñaïo, teân hoï cuûa Daãn-Baûo-Sö, ….neáu traû lôøi ñuùng Thaàn giöõ cöûa môùi cho vaøo….Trong ñoù coù phoøng tu luyeän, phoøng nghe kinh. {Ngöôøi coù tu chöùng thì nhaäp ban cuûa Tieân Phaät Thaùnh…. nhöng noäi dung ôû ngoaøi phaïm vi cuûa quyeån saùch nhoû naøy}. Trong böôùc ñaàu vaøo ñaïo, ñieàu quan trong nhaát laø chuùng ta phaûi ghi nhôù laáy tam baûo, vaø phaûi thöïc taâm saùm hoái, tu thaân söûa mình, nhö theá sau naøy môùi coù theå nhaäp vaøo ban cuûa Tieân Phaät Thaùnh Hieàn.  Baûo thöù nhaát laø huyeàn quan khieáu, cuõng goïi laø thoâng thieân khieáu. Khi ñöùa beù chaøo ñôøi, linh hoàn töø khieáu naøy nhaäp xaùc Khi cheát, tuyø coâng ñöùc hay nghieäp ñaõ ñaõ troàng trong luùc sinh thôøi, linh hoàn coù theå töø cung neâ-hoaøn ñi ra, seõ ñöôïc laøm thaàn ñeå höôûng phöôùc baùo. Coù theå töø loã ruùn ñi ra, sau naøy ñaàu thai laøm kieáp ngöôøi. Coù theå töø maét, muõi, tai, mieäng ñi ra, ñaàu thai vaøo con ñöôøng töù-sanh10 . Ngöôøi coù toäi naëng sau khi cheát, linh hoàn töø loøng baøn chaân ñi ra, seõ sa vaøo ñòa nguïc. Ngöôøi ñöôïc Minh-Sö ñieåm ñaïo roài thì Huyeàn-quan- khieáu môû, nhöõng ngöôøi coù maét hueä coù theå thaáy ñöôïc choã “0“ coù haøo quang. Coøn ngöôøi chöa caàu Ñaïo caàu ñaïo thì 10 Thai sanh, Noaõn sanh, Thaáp-sanh vaø Hoùa-sanh.
 20. 20. 20 huyeàn quan khieáu kheùp kín laïi. Ngöôøi caàu ñaïo khi tòch roài thì linh-hoàn töø cöûa chính laø Huyeàn-quan-khieáu ñi ra, neân thaân xaùc meàm nhuõn, muøa ñoâng khoâng cöùng, muøa haï khoâng hoâi. Ñoù laø baèng chöùng cuûa ngöôøi ñaéc ñaïo. (Thöôøng thöôøng thaân xaùc cuûa ngöôøi cheát khoaûng 6 tieáng ñoàng hoàsau thì trôû neân cöùng).  Baûo thöù hai laø Khaåu-quyeát, laø naêm chöõ「00000」. Ñoù laø chuù thoâng-thieân phaûi ghi nhôù laáy. Trong tröôøng hôïp gaëp tai naïn hay trong nhöõng côn nguy caáp coù nguy haïi ñeán tính maïng, thaønh taâm maëc nieäm naêm chöõ 「00000」 seõ ñöôïc Tieân Phaät töø bi cöùu giuùp.  Baûo thöù ba laø hôïp-ñoàng Tyù-Hôïi: Trong tröôøng hôïp gaëp tai naïn hay trong nhöõng côn nguy caáp coù nguy haïi ñeán tính maïng, tay baét hôïp-ñoàng, thaønh khaàu caàu Tieân Phaät töø-bi cöùu giuùp, chæ caàn loøng thaønh, taát coù caûm öùng. Quan Huyeàn Quan Khieáu Thoângthieânkhieáu. Quyeát Khaåu-quyeát (00000) Thoâng thieân chuù. AÁn Hôïp-Ñoàng Tyù Hôïi Thoâng thieân aán Trong tam-baûo, baûo thöù nhaát baát dòch thuoäc Lyù, töï coå chí kim, Phaät Phaät duy truyeàn baûn-theå. Ñöùc Phaät Thích-Ca thoï kyù cho hai ñaïi ñeä töû Ca-Dieáp vaø Muïc-Kieàn-Lieân cuøng 500 ñeä töû khaùc chính laø ñieåm khieáu “o”naøy. Quy y Phaät chính laø quy y nôi töï-tính Phaät. Ñöùc Khoång-Töû truyeàn Ñaïo cho Nhan-Hoài vaø Taêng-Töû cuõng laø truyeàn khieáu naøy. Baûo thöù hai laø bieán dòch, thuoäc Khí. A Di Ñaø Phaät,
 21. 21. 21 Nam Moâ A Di Ñaø Phaät laø khaåu quyeát cuûa hai thôøi kyø Thanh-Döông vaø Hoàng-Döông. Baûo thöù ba thuoäc Töôïng, hai baûo sau tuyø Phaät öùng vaän maø khaùc. Tam baûo ta caàu laø thieân-cô, treân khoâng theå truyeàn cho cha meï, döôùi khoâng theå noùi cho con caùi, chæ coù theå ghi nhôù trong loøng, maø khoâng theå tieát loä. Chæ coù Ñieåm-truyeàn-sö môùi coù theå thay maët Minh-Sö truyeàn thoï tam baûo, traùi laïi thì laø tieát loä thieân-cô. Ñoái vôùi ngöôøi coù loøng tin ñaïo coù theå laøm daãn baûo sö höôùng daãn ngöôøi ñi caàu ñaïo. Coøn nhö sau naøy queân maát tam baûo thì phaûi trôû veà Phaät-ñöôøng nhôø ñaøn chuû hay giaûng-sö oân laïi. 
 22. 22. 22 Ngöôøi ñöôïc ñieåm ñaïo, Huyeàn-quan-khieáu môû  Coâ Tuyeát, ngöôøi Vĩnh Long, töø nhoû coù caëp maét aâm döông, thöôøng nhìn thaáy ma quûy, ñoâi khi bò ma phaù ñuoåi röôït, coâ ñaønh phaûi boû chaïy, ngöôøi ta cho coâ maéc bònh ñieân. Moät laàn hoàn coâ xuoáng ñòa phuû, gaëp moät con choù noùi tieáng ngöôøi noùi chuyeän vôùi coâ: -Chò Tuyeát ôi, chò coøn nhôù em chaêng? Coâ Tuyeát thaáy con choù naøy hôi quen, vaø ñang ngaïc nhieân tröôùc caûnh naøy thì con cho laïi noùi tieáp: -Em laø con choù Ki Ki trong nhaø chò ñoù. Chò thöôøng hay ñaùnh em, chò coøn nhôù khoâng? Maáy naêm tröôùc em sô yù chaïy ra ñöôøng bò xe ñuïng cheát, nay ñöôïc gaëp chò chò ôû ñaây em raát möøng. Thì ra con choù naøy chính laø con choù nuoâi trong nhaø ñaõ bò tai naïn cheát ôû ngoaøi ñöôøng vaø chöa ñöôïc ñi ñaàu thai. Coâ thaáy nhöõng caûnh döôùi ñòa-phuû gioáng nhö caûnh trong cuoán “Ñòa-Nguïc Du-Kyù” ñaõ moâ taû. (Saùch do Thaùnh-Hieàn-Ñöôøng Ñaøi-Loan xuaát baûn vaøo naêm 1975). Töø luùc du ñòa phuû, coâ Tuyeát baét ñaàu boû maën aên chay vaø ñem nhöõng caûnh thaáy ñöôïc trong coõi aâm-ty keå laïi cho ngöôøi nghe. Nhöng kyø laï, moãi laàn coâ keå chuyeän cuûa coõi u-minh cho ngöôøi nghe, khi nguû caûm thaáy bò ngöôøi laáy roi quaát, hoâm sau thöùc daäy thaát tay chaân ñau nhöùc vaø tím baàm. Töø ñoù coâ Tuyeát khoâng daùm thoå loä nhöõng gì ñaõ thaáy ñöôïc trong coõi voâ hình. Em reå coâ Tuyeát laø baø con cuûa moät ñaøn chuû hoï Huyønh ôû thaønh phoá. Vaøo thaùng 9 naêm 1998, cô duyeân cuûa coâ ñaõ ñeán, coâ leân thaønh phoá thaêm ngöôøi em, gaëp luùc
 23. 23. 23 Phaät-ñöôøng ñang chuaån bò laøm leã truyeàn Ñaïo, coâ ñöôïc ngöôøi thaân daãn ñoä, caàu ñöôïc chaân-ñaïo. Trong luùc truyeàn Ñaïo, daãn baûo sö thaáy daùng veû cuûa coâ Tuyeát raát trònh trong vaø trang nghieâm, khaùc haún nhöõng luùc thöôøng. Khi laøm leã xong, daãn baûo sö hoûi: -Vöøa roài hình nhö chò nhìn thaáy ñöôïc nhöõng gì ôû trong Phaät ñöôøng? Coâ Tuyeát gaät ñaàu, nhöng khoâng daùm noùi. Daãn baûo sö noùi: -Khoâng sao ñaâu. Choã naøy laø Phaät-ñöôøng, luùc thænh ñaøn thì Chö Thieân Thaàn Thaùnh ñeàu ñeán ñaäy hoä phaùp, chò cöù keå ñi. Coâ Tuyeát nghe daãn baûo sö nhö vaäy, baét ñaàu ñem chuyeän maø caëp maét cuûa coâ nhìn thaáy ñöôïc keå laïi cho ñaïo-thaân nghe:  Trong luùc Ñieåm-Truyeàn-Sö chuaån bò ñieåm Ñaïo, coâ nhìn thaáy Ñöùc thaày Teá-Coâng tieán ñeán vò trí cuûa Ñieåm-Truyeàn-Sö, vaø chæ nhìn thaáy Thaày Teá Coâng maø thoâi.  Ngöôøi ñöôïc Thaày ñieåm Ñaïo thì khieáu Huyeàn-Quan ñeàu môû vaø coù haøo quang (Nhöõng ngöôøi ñang quøy, chôø ñôïi ñieåm ñaïo thì khieáu Huyeàn-Quan nhö caùnh cöûa ñang kheùp kín, khi ñöôïc Thaày ñieåm roài môùi môû). Nghe coâ Tuyeát keå xong, coù coâ Löôïm, ngöôøi caàu Ñaïo cuøng luùc vôùi coâ Tuyeát, cuõng chöùng kieán ñöôïc caûnh naøy. * * *
 24. 24. 24  Ñieåm-Truyeàn-Sö Döông Muïc-Kyû, ngöôøi Cô-Long Ñaøi Baéc. Caàu ñaïo töø luùc theo hoïc naêm thöù nhaát ñaïi hoïc taïi tröôøng Ñaïi hoïc Thaønh-Coâng thaønh phoá Ñaøi-Nam. Trong thôøi kyø coøn laø sinh vieân huynh Kyû laø tröôûng ban trong lôùp, nhöõng cuoäc hoäi hoïp trong lôùp ñeàu coù baøn tay cuûa huynh tham döï, huynh laïi laø ngöôøi nhieät tình, hay giuùp ñôõ ngöôøi do ñoù raát ñöôïc loøng cuûa caùc baïn hoïc. Sau khi toát nghieäp ñaïi hoïc, huynh trôû veà Ñaøi-Baéc laøm vieäc vaø phuï traùch nhöõng lôùp nghieân cöùu kinh ñieån ôû trong ñaïo traøng cuûa giôùi sinh vieân. Veà Ñaøi-Baéc ñöôïc moät naêm, coù ba ngöôøi baïn hoïc chí thaân trong lôùp töø Ñaøn-Nam leân thaêm huynh, ñöôïc huynh tieáp ñaõi nieàm nôû, daét ñi thaêm coâng vieân Trung-Sôn cuûa thaønh phoá Cô-Long. Coâng vieân naøy ñöôïc caát treân söôøn nuùi, tuy khoâng cao nhöng töø treân nhìn xuoáng coù theå thaáy thöông thuyeàn ngoaïi quoác caëp beán taïi haûi-caûng Cô-Long, moät haûi caûng lôùn cuûa Ñaøi-Loan. Trong coâng vieân coù ñeán boán ngoâi chuøa, vaø moät böùc töôïng Quan-Aâm cao 35 meùt, maët höôùng ra bieån. Du khaùch ñeán coâng vieân, ngoaøi thaêm thaéng caûnh ra ñeàu khoâng queân ñeán nhöõng chuøa naøy haønh höông. Huynh Kyû daãn ba ngöôøi baïn hoïc ñi daïo caûnh xong beøn ñi vaøo moät ngoâi chuøa nhoû trong coâng vieân leã Phaät. Khi haønh leã xong, moät sö coâ trong chuøa ñeán noùi vôùi huynh Kyû: - Traùn oâng coù haøo quang, chaéc laø ñaõ ñöôïc Phaät hay Boà-Taùt ñieåm ñaïo roài neân treân traùn môùi toûa ra haøo quang. Huynh Kyû:
 25. 25. 25 - Ba ngöôøi baïn toâi coù hay khoâng ? Sö coâ: - Chæ coù mình oâng coù thoâi. Huynh Kyû laø giaûng-sö ñöông nhieân bieát ñöôïc ngöôøi ñöôïc Minh-Sö ñieåm ñaïo thì huyeàn quan khieáu ñöôïc môû, nhöng coá yù hoûi laïi sö coâ: - Sao sö coâ bieát ñöôïc ? Sö coâ ñaùp: Toâi ñaõ môû ñöôïc thieân-nhaõn neân thaáy ñöôïc. Huynh Kyû mæm cöôøi noùi vôùi sö coâ: Toâi coù caàu ñaïo, ba ngöôøi baïn naøy thì chöa caàu. * * * Ba ngöôøi baïn hoïc chöùng kieán ñöôïc caûnh ñoái thoaïi giöõa huynh Kyû vaø baø sö coâ trong chuøa, tröôùc khi trôû veà Ñaøi-Nam, theo huynh Kyû ñeán moät Phaät-ñöôøng ôû thaønh phoá Cô-Long caàu ñaïo.  Khi caàu Ñaïo roài coù hieäu quaû gì chaêng? Moät khi caàu Ñaïo, ñöôïc Minh-Sö chæ ñieåm quan-khieáu, caùnh cöûa trí tueä ñöôïc môû, neân thoâng ñaït ñöôïc chaân lyù cuûa tam-giaùo vaø hieåu ñöôïc söï huyeàn dieäu cuûa Ñaïo. Neáu giöõ laáy loøng tin vaø tu haønh tinh tieán, sinh thôøi coù theå traùnh ñöôïc tai kieáp, luùc tòch thì traùnh ñöôïc leänh goïi cuûa Dieâm-Vöông maø thoaùt khoûi caûnh sinh töû luaân-hoài. Ñoù laø ñieàu chí toân vaø chí quyù cuûa Ñaïi-Ñaïo maø xöa nay chæ coù nhöõng baäc chaân tu khi chöùng Ñaïo môùi coù ñöôïc, ñoù laø thôøi kyø tieân tu haäu ñaéc (tu tröôùc ñaéc sau). Nay ñöông kyø phoå-ñoä, Thöôïng-Ñeá töø bi giaùng Ñaïo, Minh-Sö phuïng
 26. 26. 26 meänh xuoáng truyeàn Ñaïo, moät khi ñaõ caàu Ñaïo roài töùc laø ñaéc Ñaïo, ñoù laø thôøi kyø tieân ñaéc haäu tu (ñaéc tröôùc tu sau). Thôøi kyø tieân tu, vaïn ngöôøi tu nhöng chöa chaéc coù moät ngöôøi ñaéc, trong thôøi kyø phoå-ñoä, moät khi caàu Ñaïo roài thì vaïn ngöôøi tu vaïn ngöôøi thaønh.  Coù baèng chöùng gì chöùng minh ngöôøi ñaéc Ñaïo ñöôïc trôû veà mieàn cöïc-laïc? Ngöôøi tu haønh ñeàu coù moät muïc ñích chung laø thoaùt khoûi voøng luïc-ñaïo luaân-hoài, neân khoå coâng tu luyeän ñeå traùnh leänh goïi cuûa Dieâm-Vöông, nhöng ñeán luùc tòch roài coù theå trôû veà mieàn Cöïc-Laïc hay khoâng thì laïi laø moät vaán ñeà. Trong thôøi kyø phoå-ñoä Baïch-Döông, Minh-Sö giaùng phaøm, chæ ñieåm chuùng-sanh moät con ñöôøng ñeå trôû veà coõi Nieát-baøn. Ñoù laø taâm-phaùp chaân-truyeàn cuûa Chö Toå, Chaùnh-phaùp nhaõn-taïng, Baát-nhò phaùp-moân cuûa Chö Phaät. Chö Phaät trong quaù khöù ñeàu truyeàn phaùp naøy, Ñöùc Khoång-Töû truyeàn cho Nhan-Hoài vaø Taêng-Töû cuõng truyeàn taâm-phaùp naøy, nhöng vì Thieân-cô baát khaû laäu, chæ ñôn truyeàn ñoäc thuï, maø khoâng ôû nôi vaên-töï. Trong Ñaïo ta, phaøm ngöôøi heã coù caàu Ñaïo, ñöôïc Minh-Sö chæ ñieåm quan-khieáu, truyeàn taâm-phaùp, moät khi vieân tòch roài, thaân xaùc meàm nhuõn, duø ôû nôi baêng tuyeát vaãn khoâng cöùng, dung nhan nhö ngöôøi vaãn coøn soáng, duø ôû nôi nhieät ñoä cao nhöng vaãn khoâng hoâi khoâng thoái. Ñoù laø moät baèng chöùng cuûa Ñaïo ta chöùng toû raèng
 27. 27. 27 ngöôøi vieân-tòch ñaõ trôû veà mieàn Cöïc-Laïc. Tröø nhöõng ngöôøi tuy raèng ñaõ caàu Ñaïo nhöng khoâng coù loøng tin, hay laø coù haønh vi baát chaùnh, phaûn Ñaïo baïi ñöùc thì khoâng chaéc, traùi laïi ñeàu coù söï aán-chöùng naøy. Ñoái vôùi moät ngöôøi thöôøng, moät khi tịch roài, vaøi tieáng ñoàng hoà sau thì thaân xaùc ñaõ trôû neân cöùng, daàn daàn söng phuø vaø hoâi thoái, töôùng cheát troâng thaät deã sôï. Nôi Ñaïo ta, moät khi caàu Ñaïo roài, baát keå giaø treû lôùn beù, neáu tin Ñaïo vaø coù tu haønh, duø ngaøy hoâm nay môùi caàu Ñaïo, nhöng döông soá ñaõ taän, thì soáng vaøo ngaøy hoâm nay vaø cheát vaøo ngaøy mai, saéc maët vaãn töôi toát nhö ngöôøi soáng. ÖÙng vôùi lôøi coå-nhaân noùi: “Thò töû nhö quy”, xem caùi cheát nhö trôû veà nhaø vaäy. Saùch Luaän-Ngöõ vieát: “Trieâu vaên Ñaïo tòch töû khaû hó ”. Buoåi saùng ñaéc Ñaïo roài, chieàu cheát cuõng ñöôïc yeân. Cao quyù thay lôøi noùi cuûa Thaùnh-nhaân! 
 28. 28. 28 Hình Phụ Lục Thuïy töôùng cuûa ngöôøi ñaéc ñaïo sau khi tòch.

×