Cohousing Projects Algemene Vergadering 2015

Federico Bisschop
Federico BisschopZaakvoerder at Cohousing Projects um Cohousing Projects
COHOUSING PROJECTS CVBA
ALGEMENE VERGADERING
24 APRIL 2015
AGENDA
 Introductie
 Aanwezigheden & Quorum
 Statutenwijziging (bijzonder AV)
 Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 25 april 2014
 Overzicht aandeelhouders
 Overzicht van de activiteiten in 2014
 Balans & Resultatenrekening 2014
 met toewijzing van het resultaat
 Kwijting van de bestuurders
 Vooruitzichten 2015:
 financiële prognose
 Strategische focus
 Benoeming Raad van bestuur
 Varia
STATUTENWIJZIGING
1. In artikel 23 over de bezoldiging:
De raad van bestuur kan aan de gedelegeerd bestuurder vergoedingen toe-
kennen. Deze vergoeding wordt ten laste genomen als een algemene kost.
in plaats van:
De raad van bestuur kan aan de gedelegeerd bestuurder vergoedingen toe-
kennen. Deze vergoeding wordt ten laste genomen als een algemene kost of
komt voort uit de winst van de vennootschap (een tantième).
2. Toevoeging van een artikel 34 over ristorno:
De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden
uitgekeerd a rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben
gedaan.
INTRO:
STRUCTUUR VAN DE CVBA
A
Cohousers /
Oprichters
B
Aspirant-
cohousers
(specifiek
project)
C
Investeerders
(vanaf
50.000€)
D
Rest
Aandeelhouders
(open: 250€)
1 stem per aandeelhouder
In principe jaarlijks (laatste vrijdag van april)
Algemene
Vergadering
Raad van
Bestuur
1-2
bestuurders
0-4 externe
bestuurders
1-2
bestuurders
1-2
bestuurders
1-2
bestuurders
Nu: Koenraad Depauw (bestuurder)
Eef Tanghe (bestuurder)
Federico Bisschop (gedelegeerd bestuurder)
GOEDKEURING VERSLAG AV
25 APRIL 2014
 Geen opmerkingen ontvangen
EVOLUTIE AANDEELHOUDERS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
2014Q2
2014Q3
2014Q4
2015Q1
2015Q2
6 9 10
16 17 19 21 22
29
34 37
Totaal aantal
aandeelhouders
0 €
20,000 €
40,000 €
60,000 €
80,000 €
100,000 €
120,000 €
140,000 €
160,000 €
2012
Q4
2013
Q1
2013
Q2
2013
Q3
2013
Q4
2014
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2015
Q1
2015
Q2
12,525 €
25,275 €26,275 €
45,525 €47,025 €
57,600 €60,620 €61,660 €
140,230 €
150,110 €
155,310 €
Totaal kapitaal
OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN
Missie: promoten van
Cohousing in Vlaanderen
1/ Dienstverlening
voor groepen
Ereloon betaald
door groepen
2/ Samenwerking
met ontwikkelaars
Ereloon betaald
door ontwikkelaar
3/ Investeren in
vastgoed
Rente vergoeding
op de investering
Medewerkers betalen Aandeelhouders vergoeden
(4 à 6% rendement)
JAAROVERZICHT 2014
Gestopt: Ertvelde
Actief:
Oostakker (16)
Destelbergen (6)
Scheldewindeke (20)
Nieuw:
Gentbrugge (26)
Eigen projecten: Kortrijk, Tielt, Leuven Rand, Leuven De
Sijs, Drongen, Kampenhout
Dumobil: Tielt
Resiterra: Leuven Botanico
OOSTAKKER (16 UNITS)
LEUVEN BOTANICO
(22 UNITS)
DRONGEN ZEVENSPRONG
(7 UNITS)
LEUVEN DE SIJS
(11 UNITS)
GENTBRUGGE GECCO
(26 UNITS)
TIELT STOCKTVELD
(34 UNITS)
FINANCIËLE RESULTATEN
 Zie balans & resultatenrekening
Begroting
2014
Eindbalans
2014 Verschil
Begroting
2015
Omzet 169.300 € 79.012 € -90.288 € 176.720 €
Resultaat 14.491 € -41.245 € -55.736 € 41.173 €
VERGELIJKING MET DE
BEGROTING
 Verwachte omzet van 90.000€ niet gehaald in 2014.
 Oorzaak 1: uitgestelde inkomsten.
 Kampenhout: stedenbouwkundig attest. Goed voor
40.000€. Wordt verwacht in 2015.
 Oostakker: bouwaanvraag pas ingediend in maart 2015
(was gepland voor eind 2014). Goed voor 38.500€.
 Kortrijk: dossier stad niet vrijgegeven. Goed voor
9.000€.
 Oorzaak 2: projecten stopgezet
 Ertvelde, Brugge.
 Oorzaak 3: geen meevallers.
 Tielt, Sleidinge, Beringen, Drongen, Scheldewindeke.
OPERATIONELE MAATREGELEN
 Winstwaarschuwing van 1/10/2014 sprak nog over
verlies van 55.000€. Nu teruggebracht tot 41.243€.
 Kosten gereduceerd:
 Geen 3e medewerker aangeworven
 Twee werkende vennoten werden slechts 11 van de 12
maanden bezoldigd.
 Investeringen & marketing kosten uitgesteld
 Betere focus:
 Stedelijk
 Toch via groepen en ook eigen projecten.
 Minder business development – meer focus op
bestaande projecten
PROGNOSES 2015
 Bedoeling is om het verlies volledig goed te maken. Omzet meer dan
verdubbelen.
 Plan van aanpak:
 Kostenstructuur blijft dezelfde
 Omzet geraamd op 176.720€ (al 55.000€ van gerealiseerd tot op
vandaag).
 Cruciale projecten: Leuven Botanico, Tielt & Drongen.
 Nog voorzichtiger begroot:
 Niet in begrote omzet: Kortrijk, Scheldewindeke, Destelbergen, Leuven De
Sijs.
 Geen nieuwe projecten nodig
Begroting
2014
Eindbalans
2014 Verschil
Begroting
2015
Omzet 169.300 € 79.012 € -90.288 € 176.720 €
Resultaat 14.491 € -41.245 € -55.736 € 41.173 €
OPERATIONEEL DASHBOARD
Project #units
totaal
#gasten #kandidaten #leden Score Vorige
score
Oostakker 16 2 15 96% 76%
Scheldewindeke 20 5 1 8% 9%
Destelbergen 6 6 20%
Tielt 34 3 11 23% 28%
Kortrijk 20 4 5 21% 21%
Drongen 7 3 3 37% 0%
Kampenhout 22 8 1 10% 6%
Leuven GB 12 10 4 39% 33%
Leuven Stadsschool 20 6 6 26% 32%
Leuven Rand 15 10 3 27% 0%
Gentbrugge 26 10 3 15%
Totaal 198 67 37 15 27% 30%
Stand op 4-7-15
 Totaal aantal units:
 198 in april 2015
 152 in januari
2015
 93 in juli 2014
 Meer dan
verdubbeld op een
jaar tijd.
 Aantal kandidaten
en gasten is
verdubbeld
 Volgende focus is
leden
 Conclusie: we doen
dubbel zo veel
projecten met 2
mensen (ipv de
geplande 3)
TOEWIJZING VAN HET
RESULTAAT
 Toe te wijzen: -41.245€
 Vorig jaar was een reserve aangelegd van 1.961€
 Voorstel: 39.284€ voorlopig over te dragen naar het
volgende jaar. (geen tussenkomst van de vennoten of
kapitaalvermindering).
 Aandelenwaarde van nieuwe aandelen valt terug op
de nominale waarde (=250€). Geen uitgiftepremie
meer.
KWIJTING VAN DE
BESTUURDERS
OBJECTIEVEN VOOR 2015
 Focus op kapitaal
 Groepen helpen met kapitaal
 Units verwerven in de projecten
 3e werkjaar: werking consolideren
 Van kandidaten naar volwaardige leden
 Eerste bouwprojecten komen er aan in 2016
INVESTEREN MET
COHOUSING PROJECTS
1. Kopen om te verhuren
 Ambitie om in elk project min. 1 unit aan te houden
gedurende 10 jaar.
 Projecten vooruit helpen
 Cohousing publiek verruimen met huurders
2. Meefinancieren met groepen
 Voorschotten mee financieren aan 1%/maand
 Optie lichten met onvolledige groepen
 Leuven Botanico eind 2015 voor financiering in 2016.
 Tielt eind 2015 beslissen voor financiering in 2017.
 Kortlopend krediet (2%) met vastgoed als onderpand:
eerste gesprekken met banken aan de gang
RENDEMENT OP VERHUREN
Rendement
op kapitaal
3,5 à 4%
Waarde
stijging
jaarlijks
4%
Totaal
rendement
7,5% à 8%
+ =
Huuropbrengst per jaar = 11.400€
Aankoopprijs 255.000€ + Aankoopkosten 45.000€ = 300.000€
= 3,8%
MEERWAARDE MET
COHOUSING PROJECTS
 Speciale rol van de huurder:
 Midden in de groep
 Wél in de algemene vergadering
 Betrokken bij de bouw
 Energiezuinig bouwen
 Via cohousing huur je meer dan je huis alleen
 Basishuurprijs + Passiefpremie + Cohousingpremie =
Reële maandelijkse huurinkomst (excl. kosten)
Voorbeeld: 800€ + 75€ + 75€ = 950€/maand
COHOUSING OOSTAKKER:
EEN EERSTE INVESTERING
 Begrote kost unit 1 (afgewerkte passiefwoning met 3 slaapkamers) =
341.500€
 1/4e zelf te financieren. 3/4e via hypotheeklening. Dus 85.375€ eigen
kapitaal aan te spreken (huur dekt ongeveer aflossing)
 1.050€ (+75€ +75€) = 1.200€/maand huurkost
FINANCIERING VAN GROEPEN:
VOORBEELD VAN TIELT
•Burgerlijke
Maatschap tekent
met Dumobil
•Min. 6?
Optie Contract
(mei 2015)
•Geen weg terug
(wel nog geen
boeteclausule)
•Opschortende vw
vergunning
Lichten van de
optie
(nov 2015)
•Zo snel mogelijk
indienen, maar
overleg met stad
e.d. essentieel.
Indienen
bouwaanvraag
(mei 2016)
•Verkoopakte +
Basisakte +
Aanneming
•Min. 12 te betalen
•Verkoop in zijn
geheel
Bouw-
vergunning
(nov 2016)
•Dumobil financiert
bouw
•C Projects
eigenaar niet
ingevulde
percelen
Start Bouw
(jan 2017)
•Betaling volgende
schijf grond door C
Projects
•Min. 24
Halfweg Bouw
(dec 2017)
•Betaling laatste
schijf grond door C
Projects
•Wenselijk alle 35
verkocht
Einde bouw
(dec 2018)
Instappen vanaf hier kost meer:
• Kosten van de aankoop
• 4% registratierechten extra
• Prefinanciering
• Voorschot bouwkost?
126 18 28 35
Max. 17 maal 120.000€
(grond + kosten + ch + erelonen)
AMBITIES VOOR
FINANCIËLE OPBRENGSTEN
 Verhuren = lange termijn:
 Nog geen inkomsten begroot voor 2015 of 2016.
 Units moeten nog gebouwd worden.
 Meerwaarde zal zich pas echt realiseren bij verkoop (te
verwachten binnen 10-tal jaar)
 Korte termijn:
 Voorfinanciering aan 1% per maand. Gaat slechts over
enkele duizenden €.
 2016: misschien al enkele doorverkopen van
voorgefinancierde units.
 Kapitaalbasis nodig om ambities verder waar te maken
(HER)BENOEMING
RAAD VAN BESTUUR
A
Cohousers /
Oprichters
B
Aspirant-
cohousers
(specifiek
project)
C
Investeerders
(vanaf
50.000€)
D
Overig
Aandeelhouders
1 stem per aandeelhouder
In principe jaarlijks (laatste vrijdag van april)
Algemene
Vergadering
Raad van
Bestuur
1-2
bestuurders
0-4 externe
bestuurders
1-2
bestuurders
1-2
bestuurders
1-2
bestuurders
Koenraad
Depauw
Federico
Bisschop
Eef TangheVoorstel RvB
2015
VARIA
 Voorstel van een coöperant om twee controlerende
vennoten aan te duiden.
 De statuten vertellen in artikel 24:
 Zolang de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke
vereisten om een commissaris te benoemen, heeft
iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid.
 De algemene vergadering kan die onderzoeks- en
controlebevoegdheid evenwel opdragen aan één of
meer controlerende vennoten die zij benoemt en te
allen tijde kan ontslaan.
VARIA?
1 von 31

Recomendados

Cohousing projects av 2016 von
Cohousing projects av 2016Cohousing projects av 2016
Cohousing projects av 2016Federico Bisschop
676 views34 Folien
Cohousing Projects cvba - Algemene Vergadering 2014 von
Cohousing Projects cvba - Algemene Vergadering 2014Cohousing Projects cvba - Algemene Vergadering 2014
Cohousing Projects cvba - Algemene Vergadering 2014Federico Bisschop
1K views26 Folien
Cohousing projects infovergadering 23 december 2016 von
Cohousing projects infovergadering 23 december 2016Cohousing projects infovergadering 23 december 2016
Cohousing projects infovergadering 23 december 2016Federico Bisschop
350 views42 Folien
Cohousing Projects algemene vergadering 24 april 2020 von
Cohousing Projects algemene vergadering 24 april 2020Cohousing Projects algemene vergadering 24 april 2020
Cohousing Projects algemene vergadering 24 april 2020Federico Bisschop
730 views47 Folien
2019 Cohousing Projects Algemene Vergadering 26 april von
2019 Cohousing Projects Algemene Vergadering 26 april2019 Cohousing Projects Algemene Vergadering 26 april
2019 Cohousing Projects Algemene Vergadering 26 aprilFederico Bisschop
252 views51 Folien
Cohousing projects cvba algemene vergadering 27 april 2018 von
Cohousing projects cvba algemene vergadering 27 april 2018Cohousing projects cvba algemene vergadering 27 april 2018
Cohousing projects cvba algemene vergadering 27 april 2018Federico Bisschop
237 views51 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie ... von
Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie ...Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie ...
Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie ...Flevum
359 views29 Folien
Hoofdstuk 3 Samengestelde Interest von
Hoofdstuk 3 Samengestelde InterestHoofdstuk 3 Samengestelde Interest
Hoofdstuk 3 Samengestelde InterestHAN ILS Economie
2.2K views14 Folien
Uitleg Balans En Verlies En Winstrekening , Resultaat von
Uitleg Balans En Verlies En Winstrekening , ResultaatUitleg Balans En Verlies En Winstrekening , Resultaat
Uitleg Balans En Verlies En Winstrekening , ResultaatEconomie Leer Kracht
4.6K views14 Folien
Financiële rekenkunde von
Financiële rekenkundeFinanciële rekenkunde
Financiële rekenkundeEddy Vaassen
2.5K views13 Folien
141016 Gemeenteraad Vosselaar von
141016 Gemeenteraad Vosselaar 141016 Gemeenteraad Vosselaar
141016 Gemeenteraad Vosselaar Gazet van Turnhout
388 views14 Folien
IT MATCH: Vastgoedfinanciering voor zelfstandigen / freelancers in België von
IT MATCH: Vastgoedfinanciering voor zelfstandigen / freelancers in BelgiëIT MATCH: Vastgoedfinanciering voor zelfstandigen / freelancers in België
IT MATCH: Vastgoedfinanciering voor zelfstandigen / freelancers in BelgiëACA IT-Solutions
833 views21 Folien

Was ist angesagt?(20)

Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie ... von Flevum
Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie ...Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie ...
Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie ...
Flevum359 views
Uitleg Balans En Verlies En Winstrekening , Resultaat von Economie Leer Kracht
Uitleg Balans En Verlies En Winstrekening , ResultaatUitleg Balans En Verlies En Winstrekening , Resultaat
Uitleg Balans En Verlies En Winstrekening , Resultaat
Financiële rekenkunde von Eddy Vaassen
Financiële rekenkundeFinanciële rekenkunde
Financiële rekenkunde
Eddy Vaassen2.5K views
IT MATCH: Vastgoedfinanciering voor zelfstandigen / freelancers in België von ACA IT-Solutions
IT MATCH: Vastgoedfinanciering voor zelfstandigen / freelancers in BelgiëIT MATCH: Vastgoedfinanciering voor zelfstandigen / freelancers in België
IT MATCH: Vastgoedfinanciering voor zelfstandigen / freelancers in België
ACA IT-Solutions833 views
Presentatie rda standaard ro von Jeannet02
Presentatie rda standaard roPresentatie rda standaard ro
Presentatie rda standaard ro
Jeannet02281 views
IT MATCH: Pensioen voor zelfstandigen (België) von ACA IT-Solutions
IT MATCH: Pensioen voor zelfstandigen (België)IT MATCH: Pensioen voor zelfstandigen (België)
IT MATCH: Pensioen voor zelfstandigen (België)
ACA IT-Solutions1.3K views
Presentatie Rene Vet bij BNI Zeester 31-12-2014 von fzw00
Presentatie Rene Vet bij BNI Zeester 31-12-2014Presentatie Rene Vet bij BNI Zeester 31-12-2014
Presentatie Rene Vet bij BNI Zeester 31-12-2014
fzw00381 views
1203511 print zw.form_.inschrijf.nr021 von Jaap Smelik
1203511 print zw.form_.inschrijf.nr0211203511 print zw.form_.inschrijf.nr021
1203511 print zw.form_.inschrijf.nr021
Jaap Smelik175 views
Voorziening en kosten von Eddy Vaassen
Voorziening en kostenVoorziening en kosten
Voorziening en kosten
Eddy Vaassen1.8K views
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit... von BOFIDI
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
BOFIDI2.5K views
De subsidiemogelijkheden van agentschap ondernemen 20112014 leuven von teamcommunicatie
De subsidiemogelijkheden van agentschap ondernemen 20112014 leuvenDe subsidiemogelijkheden van agentschap ondernemen 20112014 leuven
De subsidiemogelijkheden van agentschap ondernemen 20112014 leuven
teamcommunicatie355 views
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit... von BOFIDI
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
BOFIDI1.8K views
Intermittence du spectacle - kunstenaarsstatuut von Jens Van Lathem
Intermittence du spectacle - kunstenaarsstatuutIntermittence du spectacle - kunstenaarsstatuut
Intermittence du spectacle - kunstenaarsstatuut
Jens Van Lathem578 views
Zonnepanelen 2008 fiscale benadering von filipverbeke
Zonnepanelen 2008 fiscale benaderingZonnepanelen 2008 fiscale benadering
Zonnepanelen 2008 fiscale benadering
filipverbeke331 views

Destacado

Btrfs - das Dateisystem der Zukunft? von
Btrfs - das Dateisystem der Zukunft?Btrfs - das Dateisystem der Zukunft?
Btrfs - das Dateisystem der Zukunft?B1 Systems GmbH
322 views21 Folien
Bykowski poshuk20110526 von
Bykowski poshuk20110526Bykowski poshuk20110526
Bykowski poshuk20110526publicrepublic2012
343 views22 Folien
OpenStack und Heat - Standardisierte Test- und Entwicklungsumgebungen von
OpenStack und Heat - Standardisierte Test- und EntwicklungsumgebungenOpenStack und Heat - Standardisierte Test- und Entwicklungsumgebungen
OpenStack und Heat - Standardisierte Test- und EntwicklungsumgebungenB1 Systems GmbH
168 views49 Folien
03 report von
03 report03 report
03 reportjb3004
131 views5 Folien
Softwarepaketierung und Continuous Integration bei Airbus Defence and Space von
Softwarepaketierung und Continuous Integration bei Airbus Defence and SpaceSoftwarepaketierung und Continuous Integration bei Airbus Defence and Space
Softwarepaketierung und Continuous Integration bei Airbus Defence and SpaceB1 Systems GmbH
155 views47 Folien
Bits and Bytes im Flow - Netzwerk im Wandel der Zeit von
Bits and Bytes im Flow - Netzwerk im Wandel der ZeitBits and Bytes im Flow - Netzwerk im Wandel der Zeit
Bits and Bytes im Flow - Netzwerk im Wandel der ZeitB1 Systems GmbH
268 views61 Folien

Destacado(20)

Btrfs - das Dateisystem der Zukunft? von B1 Systems GmbH
Btrfs - das Dateisystem der Zukunft?Btrfs - das Dateisystem der Zukunft?
Btrfs - das Dateisystem der Zukunft?
B1 Systems GmbH322 views
OpenStack und Heat - Standardisierte Test- und Entwicklungsumgebungen von B1 Systems GmbH
OpenStack und Heat - Standardisierte Test- und EntwicklungsumgebungenOpenStack und Heat - Standardisierte Test- und Entwicklungsumgebungen
OpenStack und Heat - Standardisierte Test- und Entwicklungsumgebungen
B1 Systems GmbH168 views
03 report von jb3004
03 report03 report
03 report
jb3004131 views
Softwarepaketierung und Continuous Integration bei Airbus Defence and Space von B1 Systems GmbH
Softwarepaketierung und Continuous Integration bei Airbus Defence and SpaceSoftwarepaketierung und Continuous Integration bei Airbus Defence and Space
Softwarepaketierung und Continuous Integration bei Airbus Defence and Space
B1 Systems GmbH155 views
Bits and Bytes im Flow - Netzwerk im Wandel der Zeit von B1 Systems GmbH
Bits and Bytes im Flow - Netzwerk im Wandel der ZeitBits and Bytes im Flow - Netzwerk im Wandel der Zeit
Bits and Bytes im Flow - Netzwerk im Wandel der Zeit
B1 Systems GmbH268 views
Mihreteab w gebriel seminar von Mihreteab F
Mihreteab w gebriel seminarMihreteab w gebriel seminar
Mihreteab w gebriel seminar
Mihreteab F222 views
Configuración del directorio activo von Yadira18
Configuración del directorio activoConfiguración del directorio activo
Configuración del directorio activo
Yadira18204 views
End of the Road - Facing Current Scaling Limits within OpenStack von B1 Systems GmbH
End of the Road - Facing Current Scaling Limits within OpenStackEnd of the Road - Facing Current Scaling Limits within OpenStack
End of the Road - Facing Current Scaling Limits within OpenStack
B1 Systems GmbH214 views
SKALA DAN JARAK von arilmeran
SKALA DAN JARAKSKALA DAN JARAK
SKALA DAN JARAK
arilmeran355 views
Entwicklungsumgebungen mit Vagrant von B1 Systems GmbH
Entwicklungsumgebungen mit VagrantEntwicklungsumgebungen mit Vagrant
Entwicklungsumgebungen mit Vagrant
B1 Systems GmbH163 views
Openstack im unternehmerischen Einsatz von B1 Systems GmbH
Openstack im unternehmerischen EinsatzOpenstack im unternehmerischen Einsatz
Openstack im unternehmerischen Einsatz
B1 Systems GmbH164 views
Practicas von Yadira18
PracticasPracticas
Practicas
Yadira18151 views
Softwarepaketierung und Continuous Integration bei Airbus Defence and Space von B1 Systems GmbH
Softwarepaketierung und Continuous Integration bei Airbus Defence and SpaceSoftwarepaketierung und Continuous Integration bei Airbus Defence and Space
Softwarepaketierung und Continuous Integration bei Airbus Defence and Space
B1 Systems GmbH908 views

Similar a Cohousing Projects Algemene Vergadering 2015

Beerse 2020 brug naar de toekomst von
Beerse 2020 brug naar de toekomstBeerse 2020 brug naar de toekomst
Beerse 2020 brug naar de toekomstGazet van Turnhout
823 views19 Folien
Jaarverslag von
JaarverslagJaarverslag
JaarverslagKevindeHoop
737 views23 Folien
Opnieuw zwaar verlies voor Newsmonkey in 2016 von
Opnieuw zwaar verlies voor Newsmonkey in 2016Opnieuw zwaar verlies voor Newsmonkey in 2016
Opnieuw zwaar verlies voor Newsmonkey in 2016Thierry Debels
490 views19 Folien
Novelle begroting 2015 von
Novelle begroting 2015Novelle begroting 2015
Novelle begroting 2015Gilbert Okx
224 views6 Folien
Over de regelingen rondom Huurwoningen von
Over de regelingen rondom HuurwoningenOver de regelingen rondom Huurwoningen
Over de regelingen rondom HuurwoningenNetherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
1.1K views24 Folien
Interreg Informatiesessie Financiele Administratie von
Interreg Informatiesessie Financiele AdministratieInterreg Informatiesessie Financiele Administratie
Interreg Informatiesessie Financiele AdministratieBoris de Jong
2K views29 Folien

Similar a Cohousing Projects Algemene Vergadering 2015(20)

Opnieuw zwaar verlies voor Newsmonkey in 2016 von Thierry Debels
Opnieuw zwaar verlies voor Newsmonkey in 2016Opnieuw zwaar verlies voor Newsmonkey in 2016
Opnieuw zwaar verlies voor Newsmonkey in 2016
Thierry Debels490 views
Novelle begroting 2015 von Gilbert Okx
Novelle begroting 2015Novelle begroting 2015
Novelle begroting 2015
Gilbert Okx224 views
Interreg Informatiesessie Financiele Administratie von Boris de Jong
Interreg Informatiesessie Financiele AdministratieInterreg Informatiesessie Financiele Administratie
Interreg Informatiesessie Financiele Administratie
Boris de Jong2K views
Presentatie Belastingplan 2011 von Suzanne Heinen
Presentatie Belastingplan 2011Presentatie Belastingplan 2011
Presentatie Belastingplan 2011
Suzanne Heinen313 views
Raadswerkgroep programmarekening 2012 von Gilbert Okx
Raadswerkgroep programmarekening 2012Raadswerkgroep programmarekening 2012
Raadswerkgroep programmarekening 2012
Gilbert Okx196 views
Jaarrekening KV Oostende 2015-2016 von Thierry Debels
Jaarrekening KV Oostende 2015-2016Jaarrekening KV Oostende 2015-2016
Jaarrekening KV Oostende 2015-2016
Thierry Debels1.7K views
Cohousing Projects cvba - Algemene Vergadering 18 november 2013 von Federico Bisschop
Cohousing Projects cvba - Algemene Vergadering 18 november 2013Cohousing Projects cvba - Algemene Vergadering 18 november 2013
Cohousing Projects cvba - Algemene Vergadering 18 november 2013
CVBA Mechelen Morgen kleurt donkerrood von Thierry Debels
CVBA Mechelen Morgen kleurt donkerroodCVBA Mechelen Morgen kleurt donkerrood
CVBA Mechelen Morgen kleurt donkerrood
Thierry Debels107 views
Rda voorlichting 8_mei_syntens von Jeannet02
Rda voorlichting 8_mei_syntensRda voorlichting 8_mei_syntens
Rda voorlichting 8_mei_syntens
Jeannet02328 views
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang von Thierry Debels
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvangLeuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang
Thierry Debels165 views
Firma Manu en Michiel Beers al 2 miljoen euro waard von Thierry Debels
Firma Manu en Michiel Beers al 2 miljoen euro waardFirma Manu en Michiel Beers al 2 miljoen euro waard
Firma Manu en Michiel Beers al 2 miljoen euro waard
Thierry Debels879 views
Chez Claire verloor half miljoen euro von Thierry Debels
Chez Claire verloor half miljoen euroChez Claire verloor half miljoen euro
Chez Claire verloor half miljoen euro
Thierry Debels148 views
Mechelen Morgen duikt onmiddellijk diep in het rood von Thierry Debels
Mechelen Morgen duikt onmiddellijk diep in het roodMechelen Morgen duikt onmiddellijk diep in het rood
Mechelen Morgen duikt onmiddellijk diep in het rood
Thierry Debels252 views
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von Thierry Debels
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Thierry Debels260 views
Aanpak beheersing kosten m&d 2013 von Julian Laan
Aanpak beheersing kosten m&d 2013Aanpak beheersing kosten m&d 2013
Aanpak beheersing kosten m&d 2013
Julian Laan331 views

Cohousing Projects Algemene Vergadering 2015

 • 1. COHOUSING PROJECTS CVBA ALGEMENE VERGADERING 24 APRIL 2015
 • 2. AGENDA  Introductie  Aanwezigheden & Quorum  Statutenwijziging (bijzonder AV)  Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 25 april 2014  Overzicht aandeelhouders  Overzicht van de activiteiten in 2014  Balans & Resultatenrekening 2014  met toewijzing van het resultaat  Kwijting van de bestuurders  Vooruitzichten 2015:  financiële prognose  Strategische focus  Benoeming Raad van bestuur  Varia
 • 3. STATUTENWIJZIGING 1. In artikel 23 over de bezoldiging: De raad van bestuur kan aan de gedelegeerd bestuurder vergoedingen toe- kennen. Deze vergoeding wordt ten laste genomen als een algemene kost. in plaats van: De raad van bestuur kan aan de gedelegeerd bestuurder vergoedingen toe- kennen. Deze vergoeding wordt ten laste genomen als een algemene kost of komt voort uit de winst van de vennootschap (een tantième). 2. Toevoeging van een artikel 34 over ristorno: De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd a rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.
 • 4. INTRO: STRUCTUUR VAN DE CVBA A Cohousers / Oprichters B Aspirant- cohousers (specifiek project) C Investeerders (vanaf 50.000€) D Rest Aandeelhouders (open: 250€) 1 stem per aandeelhouder In principe jaarlijks (laatste vrijdag van april) Algemene Vergadering Raad van Bestuur 1-2 bestuurders 0-4 externe bestuurders 1-2 bestuurders 1-2 bestuurders 1-2 bestuurders Nu: Koenraad Depauw (bestuurder) Eef Tanghe (bestuurder) Federico Bisschop (gedelegeerd bestuurder)
 • 5. GOEDKEURING VERSLAG AV 25 APRIL 2014  Geen opmerkingen ontvangen
 • 6. EVOLUTIE AANDEELHOUDERS 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 6 9 10 16 17 19 21 22 29 34 37 Totaal aantal aandeelhouders 0 € 20,000 € 40,000 € 60,000 € 80,000 € 100,000 € 120,000 € 140,000 € 160,000 € 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 12,525 € 25,275 €26,275 € 45,525 €47,025 € 57,600 €60,620 €61,660 € 140,230 € 150,110 € 155,310 € Totaal kapitaal
 • 7. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN Missie: promoten van Cohousing in Vlaanderen 1/ Dienstverlening voor groepen Ereloon betaald door groepen 2/ Samenwerking met ontwikkelaars Ereloon betaald door ontwikkelaar 3/ Investeren in vastgoed Rente vergoeding op de investering Medewerkers betalen Aandeelhouders vergoeden (4 à 6% rendement)
 • 8. JAAROVERZICHT 2014 Gestopt: Ertvelde Actief: Oostakker (16) Destelbergen (6) Scheldewindeke (20) Nieuw: Gentbrugge (26) Eigen projecten: Kortrijk, Tielt, Leuven Rand, Leuven De Sijs, Drongen, Kampenhout Dumobil: Tielt Resiterra: Leuven Botanico
 • 15. FINANCIËLE RESULTATEN  Zie balans & resultatenrekening Begroting 2014 Eindbalans 2014 Verschil Begroting 2015 Omzet 169.300 € 79.012 € -90.288 € 176.720 € Resultaat 14.491 € -41.245 € -55.736 € 41.173 €
 • 16. VERGELIJKING MET DE BEGROTING  Verwachte omzet van 90.000€ niet gehaald in 2014.  Oorzaak 1: uitgestelde inkomsten.  Kampenhout: stedenbouwkundig attest. Goed voor 40.000€. Wordt verwacht in 2015.  Oostakker: bouwaanvraag pas ingediend in maart 2015 (was gepland voor eind 2014). Goed voor 38.500€.  Kortrijk: dossier stad niet vrijgegeven. Goed voor 9.000€.  Oorzaak 2: projecten stopgezet  Ertvelde, Brugge.  Oorzaak 3: geen meevallers.  Tielt, Sleidinge, Beringen, Drongen, Scheldewindeke.
 • 17. OPERATIONELE MAATREGELEN  Winstwaarschuwing van 1/10/2014 sprak nog over verlies van 55.000€. Nu teruggebracht tot 41.243€.  Kosten gereduceerd:  Geen 3e medewerker aangeworven  Twee werkende vennoten werden slechts 11 van de 12 maanden bezoldigd.  Investeringen & marketing kosten uitgesteld  Betere focus:  Stedelijk  Toch via groepen en ook eigen projecten.  Minder business development – meer focus op bestaande projecten
 • 18. PROGNOSES 2015  Bedoeling is om het verlies volledig goed te maken. Omzet meer dan verdubbelen.  Plan van aanpak:  Kostenstructuur blijft dezelfde  Omzet geraamd op 176.720€ (al 55.000€ van gerealiseerd tot op vandaag).  Cruciale projecten: Leuven Botanico, Tielt & Drongen.  Nog voorzichtiger begroot:  Niet in begrote omzet: Kortrijk, Scheldewindeke, Destelbergen, Leuven De Sijs.  Geen nieuwe projecten nodig Begroting 2014 Eindbalans 2014 Verschil Begroting 2015 Omzet 169.300 € 79.012 € -90.288 € 176.720 € Resultaat 14.491 € -41.245 € -55.736 € 41.173 €
 • 19. OPERATIONEEL DASHBOARD Project #units totaal #gasten #kandidaten #leden Score Vorige score Oostakker 16 2 15 96% 76% Scheldewindeke 20 5 1 8% 9% Destelbergen 6 6 20% Tielt 34 3 11 23% 28% Kortrijk 20 4 5 21% 21% Drongen 7 3 3 37% 0% Kampenhout 22 8 1 10% 6% Leuven GB 12 10 4 39% 33% Leuven Stadsschool 20 6 6 26% 32% Leuven Rand 15 10 3 27% 0% Gentbrugge 26 10 3 15% Totaal 198 67 37 15 27% 30% Stand op 4-7-15  Totaal aantal units:  198 in april 2015  152 in januari 2015  93 in juli 2014  Meer dan verdubbeld op een jaar tijd.  Aantal kandidaten en gasten is verdubbeld  Volgende focus is leden  Conclusie: we doen dubbel zo veel projecten met 2 mensen (ipv de geplande 3)
 • 20. TOEWIJZING VAN HET RESULTAAT  Toe te wijzen: -41.245€  Vorig jaar was een reserve aangelegd van 1.961€  Voorstel: 39.284€ voorlopig over te dragen naar het volgende jaar. (geen tussenkomst van de vennoten of kapitaalvermindering).  Aandelenwaarde van nieuwe aandelen valt terug op de nominale waarde (=250€). Geen uitgiftepremie meer.
 • 22. OBJECTIEVEN VOOR 2015  Focus op kapitaal  Groepen helpen met kapitaal  Units verwerven in de projecten  3e werkjaar: werking consolideren  Van kandidaten naar volwaardige leden  Eerste bouwprojecten komen er aan in 2016
 • 23. INVESTEREN MET COHOUSING PROJECTS 1. Kopen om te verhuren  Ambitie om in elk project min. 1 unit aan te houden gedurende 10 jaar.  Projecten vooruit helpen  Cohousing publiek verruimen met huurders 2. Meefinancieren met groepen  Voorschotten mee financieren aan 1%/maand  Optie lichten met onvolledige groepen  Leuven Botanico eind 2015 voor financiering in 2016.  Tielt eind 2015 beslissen voor financiering in 2017.  Kortlopend krediet (2%) met vastgoed als onderpand: eerste gesprekken met banken aan de gang
 • 24. RENDEMENT OP VERHUREN Rendement op kapitaal 3,5 à 4% Waarde stijging jaarlijks 4% Totaal rendement 7,5% à 8% + = Huuropbrengst per jaar = 11.400€ Aankoopprijs 255.000€ + Aankoopkosten 45.000€ = 300.000€ = 3,8%
 • 25. MEERWAARDE MET COHOUSING PROJECTS  Speciale rol van de huurder:  Midden in de groep  Wél in de algemene vergadering  Betrokken bij de bouw  Energiezuinig bouwen  Via cohousing huur je meer dan je huis alleen  Basishuurprijs + Passiefpremie + Cohousingpremie = Reële maandelijkse huurinkomst (excl. kosten) Voorbeeld: 800€ + 75€ + 75€ = 950€/maand
 • 26. COHOUSING OOSTAKKER: EEN EERSTE INVESTERING  Begrote kost unit 1 (afgewerkte passiefwoning met 3 slaapkamers) = 341.500€  1/4e zelf te financieren. 3/4e via hypotheeklening. Dus 85.375€ eigen kapitaal aan te spreken (huur dekt ongeveer aflossing)  1.050€ (+75€ +75€) = 1.200€/maand huurkost
 • 27. FINANCIERING VAN GROEPEN: VOORBEELD VAN TIELT •Burgerlijke Maatschap tekent met Dumobil •Min. 6? Optie Contract (mei 2015) •Geen weg terug (wel nog geen boeteclausule) •Opschortende vw vergunning Lichten van de optie (nov 2015) •Zo snel mogelijk indienen, maar overleg met stad e.d. essentieel. Indienen bouwaanvraag (mei 2016) •Verkoopakte + Basisakte + Aanneming •Min. 12 te betalen •Verkoop in zijn geheel Bouw- vergunning (nov 2016) •Dumobil financiert bouw •C Projects eigenaar niet ingevulde percelen Start Bouw (jan 2017) •Betaling volgende schijf grond door C Projects •Min. 24 Halfweg Bouw (dec 2017) •Betaling laatste schijf grond door C Projects •Wenselijk alle 35 verkocht Einde bouw (dec 2018) Instappen vanaf hier kost meer: • Kosten van de aankoop • 4% registratierechten extra • Prefinanciering • Voorschot bouwkost? 126 18 28 35 Max. 17 maal 120.000€ (grond + kosten + ch + erelonen)
 • 28. AMBITIES VOOR FINANCIËLE OPBRENGSTEN  Verhuren = lange termijn:  Nog geen inkomsten begroot voor 2015 of 2016.  Units moeten nog gebouwd worden.  Meerwaarde zal zich pas echt realiseren bij verkoop (te verwachten binnen 10-tal jaar)  Korte termijn:  Voorfinanciering aan 1% per maand. Gaat slechts over enkele duizenden €.  2016: misschien al enkele doorverkopen van voorgefinancierde units.  Kapitaalbasis nodig om ambities verder waar te maken
 • 29. (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR A Cohousers / Oprichters B Aspirant- cohousers (specifiek project) C Investeerders (vanaf 50.000€) D Overig Aandeelhouders 1 stem per aandeelhouder In principe jaarlijks (laatste vrijdag van april) Algemene Vergadering Raad van Bestuur 1-2 bestuurders 0-4 externe bestuurders 1-2 bestuurders 1-2 bestuurders 1-2 bestuurders Koenraad Depauw Federico Bisschop Eef TangheVoorstel RvB 2015
 • 30. VARIA  Voorstel van een coöperant om twee controlerende vennoten aan te duiden.  De statuten vertellen in artikel 24:  Zolang de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke vereisten om een commissaris te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.  De algemene vergadering kan die onderzoeks- en controlebevoegdheid evenwel opdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt en te allen tijde kan ontslaan.