SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 7
Downloaden Sie, um offline zu lesen
เกิด วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ปี ขาล อายุ 26 ปี

ทีอยู่ปัจจุบัน...บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ถ.สนามบินนํ้า ซ.นนทบุรี33
 ่
         (วัดชมภเู วก) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ปั จจุบัน - กําลังศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา วทยาลยราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี
             ิ  ั

       พ.ศ.2552 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
      สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

        พ.ศ. 2548 - จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
      โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี


          พ.ศ. 2542 - จบการศึกษาระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
        โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ปี 2549 เข้ าร่ วมประกวดผลิตนิตยาสาร “สุดสัปดาห์ ” ติดอันดับ
1 ใน 5 รับเงิน รางวัล 20,000 บาท ในเครืออมรินทร์
                      ั
ปี 2551 อบรม โครงการ “พิราบดิจิตอล รุ่ น 6” ของ
   ชมรมนักข่ าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ             นายทะเบียน และเว็บมาสเตอร์ ชมรมโรบอท
           ทีมลูกเจ้ าแม่ คลองประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ผ่านการฝึกงานด้านส่ อมวลชน ท่ ี
             ื
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ โต๊ ะข่ าวไอทีและ
 วิทยาการ (หน้ า 12)เป็ นเวลา 2เดอน ื
ปั จจุบัน - ช่ วยงานพระอาจารย์
ในด้านเอกสารและงานในวัดท่ ีพอทาได้ ํ
(วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี)
                        ตุ ล า ค ม 2 5 5 4 - ลู ก จ้ า ง
                     ชั่ วคราวแผนกทรั พ ย์ สิ น สํ า นั ก
                     วัฒนธรรม กีฬาและการท่ องเที่ยว
                     ศาลาว่ า การกรุ ง เทพมหานคร 2
                     (ดินแดง)
ชีวิตในอนาคตยังไม่มีใครสามารถที่จะระบุได้ ว่าจะเป็ นอย่างไร..จะเดินไปทาง
ไหน แต่สิ่งทีตอนนี ้อยากจะเป็ นก็คือการพัฒนาเรื่ องการศึกษาของไทย อาจจะไม่ต้องลํ ้า
        ่
หน้าประเทศอื่น แต่ขออย่าให้แพ้ประเทศอื่นก็พอ..อีกสิ่งหนึ่งทีอยากจะศึกษาและทําเป็ น
                                    ่
ผลงานวจยก็คอ..เรื่ องของครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
     ิ ั ื
      สื บ เนื ่อ งมาจากปั จจุ บั น มั ก เห็ น ทางสื อ ทั ง อิ น เตอร์ เน็ ต ที วี และหน้ า
                              ่ ้
 หนังสือพิมพ์เยอะมาก เรื่ องข่าวพระสงฆ์ในด้ านลบ จริ งๆแล้ วก็ไม่ได้ เห็นด้ วยสักเท่าไหร่
 กับการนําเสนอข่าวด้ านเดียว พระสงฆ์ททาคุณประโยชน์ สร้ างสรรค์สงคม ด้ านความดี
                       ่ี ํ                ั
 ความชอบมีเยอะค่ะ แต่ขาวที่จะออกมาชื่นชมไม่คอยมีเท่าที่ควร
              ่              ่
      จึงทําในอยากทราบถึงทศนคติของครู และนกเรียนเกี่ยวกบการให้พระสงฆ์เข้า
                   ั           ั        ั
 มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนตามสถานศึกษาของตนเอง ว่ามีความมั่นใจและ
 เชือมนมากน้อยเพียงใดที่จะให้พระสงฆ์เข้ามาสอนเรื่องคณธรรม และผลทีรับจะเป็นที่
  ่ ั่                              ุ          ่
 น่าพึงพอใจแค่ไหนค่ะ

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวAksonsat Roungsan
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ.Pdf
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ.Pdfใบงาน แบบสำรวจและประวัติ.Pdf
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ.PdfKantisa Motalee
 
ประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.Pdfประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.PdfKantisa Motalee
 
ประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.Pdfประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.PdfKantisa Motalee
 
ประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.Pdfประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.PdfKantisa Motalee
 
ประวัติคอม
ประวัติคอมประวัติคอม
ประวัติคอมlinnoi
 
ใบงาน 1
ใบงาน 1ใบงาน 1
ใบงาน 1Vant Suriya
 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Social media
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Social mediaการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Social media
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Social mediaSaran Yuwanna
 
ใบงานที่1
ใบงานที่1ใบงานที่1
ใบงานที่1GGGeorgie
 
ประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.Pdfประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.PdfKantisa Motalee
 

Was ist angesagt? (15)

ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
 
งานที่ 1
งานที่ 1งานที่ 1
งานที่ 1
 
2561 project 41
2561 project 412561 project 41
2561 project 41
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ.Pdf
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ.Pdfใบงาน แบบสำรวจและประวัติ.Pdf
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ.Pdf
 
ประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.Pdfประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.Pdf
 
ประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.Pdfประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.Pdf
 
ประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.Pdfประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.Pdf
 
ประวัติคอม
ประวัติคอมประวัติคอม
ประวัติคอม
 
ใบงาน 1
ใบงาน 1ใบงาน 1
ใบงาน 1
 
เดีย.
เดีย.เดีย.
เดีย.
 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Social media
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Social mediaการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Social media
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Social media
 
ใบงานที่1
ใบงานที่1ใบงานที่1
ใบงานที่1
 
ประวัติส่วนตัว เลขที่ 6
ประวัติส่วนตัว เลขที่ 6ประวัติส่วนตัว เลขที่ 6
ประวัติส่วนตัว เลขที่ 6
 
Profile
ProfileProfile
Profile
 
ประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.Pdfประวัติส่วนตัว.Pdf
ประวัติส่วนตัว.Pdf
 

Andere mochten auch

Exhibit (Sem 2)
Exhibit (Sem 2)Exhibit (Sem 2)
Exhibit (Sem 2)chezrobins
 
Ingeniería civil
Ingeniería civilIngeniería civil
Ingeniería civilmalejan
 
Some or any
Some or anySome or any
Some or anyasiljea
 
7. การใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา
7. การใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา7. การใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา
7. การใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาNan Wilawan
 
แบบทดสอบประชากร
แบบทดสอบประชากรแบบทดสอบประชากร
แบบทดสอบประชากรWichai Likitponrak
 
บัตรภาพ
บัตรภาพบัตรภาพ
บัตรภาพNan NaJa
 
Uebliche Markenlizenzraten - Betriebsberater 04/2015 - Lizenzen - Bewertung
Uebliche Markenlizenzraten - Betriebsberater 04/2015 - Lizenzen - BewertungUebliche Markenlizenzraten - Betriebsberater 04/2015 - Lizenzen - Bewertung
Uebliche Markenlizenzraten - Betriebsberater 04/2015 - Lizenzen - BewertungDr. Anke Nestler
 
4. ข้อสอบ o net - สุขศึกษาฯ
4. ข้อสอบ o net - สุขศึกษาฯ4. ข้อสอบ o net - สุขศึกษาฯ
4. ข้อสอบ o net - สุขศึกษาฯSiwadolChaimano
 
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางTooNz Chatpilai
 
E nietzsche sara_mal_final
E nietzsche sara_mal_finalE nietzsche sara_mal_final
E nietzsche sara_mal_finalSara Arce
 
Unidad 7. la litosfera
Unidad 7. la litosferaUnidad 7. la litosfera
Unidad 7. la litosferapcastel30
 
kelas xii : Bab i pancasila
kelas xii : Bab i pancasilakelas xii : Bab i pancasila
kelas xii : Bab i pancasilaNovii Kanadia
 
Feminism and Economics
Feminism and EconomicsFeminism and Economics
Feminism and EconomicsAmanda Zilber
 
Propuestas de Jaime Bayly
Propuestas de Jaime BaylyPropuestas de Jaime Bayly
Propuestas de Jaime BaylyGay Trujillanos
 
materiales de ingeniera a y productos terminados
materiales de ingeniera a y productos terminadosmateriales de ingeniera a y productos terminados
materiales de ingeniera a y productos terminadosguestf4480
 

Andere mochten auch (20)

Exhibit (Sem 2)
Exhibit (Sem 2)Exhibit (Sem 2)
Exhibit (Sem 2)
 
Ingeniería civil
Ingeniería civilIngeniería civil
Ingeniería civil
 
Some or any
Some or anySome or any
Some or any
 
7. การใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา
7. การใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา7. การใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา
7. การใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา
 
แบบทดสอบประชากร
แบบทดสอบประชากรแบบทดสอบประชากร
แบบทดสอบประชากร
 
บัตรภาพ
บัตรภาพบัตรภาพ
บัตรภาพ
 
10ยูเนียน
10ยูเนียน10ยูเนียน
10ยูเนียน
 
Uebliche Markenlizenzraten - Betriebsberater 04/2015 - Lizenzen - Bewertung
Uebliche Markenlizenzraten - Betriebsberater 04/2015 - Lizenzen - BewertungUebliche Markenlizenzraten - Betriebsberater 04/2015 - Lizenzen - Bewertung
Uebliche Markenlizenzraten - Betriebsberater 04/2015 - Lizenzen - Bewertung
 
คู่มือ DMC2012 update29พค55
คู่มือ DMC2012 update29พค55คู่มือ DMC2012 update29พค55
คู่มือ DMC2012 update29พค55
 
4. ข้อสอบ o net - สุขศึกษาฯ
4. ข้อสอบ o net - สุขศึกษาฯ4. ข้อสอบ o net - สุขศึกษาฯ
4. ข้อสอบ o net - สุขศึกษาฯ
 
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลาง
 
E nietzsche sara_mal_final
E nietzsche sara_mal_finalE nietzsche sara_mal_final
E nietzsche sara_mal_final
 
Unidad 7. la litosfera
Unidad 7. la litosferaUnidad 7. la litosfera
Unidad 7. la litosfera
 
Cubeta total
Cubeta totalCubeta total
Cubeta total
 
kelas xii : Bab i pancasila
kelas xii : Bab i pancasilakelas xii : Bab i pancasila
kelas xii : Bab i pancasila
 
Feminism and Economics
Feminism and EconomicsFeminism and Economics
Feminism and Economics
 
คู่มือการสร้าง Blog ด้วย wordpress
คู่มือการสร้าง Blog ด้วย wordpressคู่มือการสร้าง Blog ด้วย wordpress
คู่มือการสร้าง Blog ด้วย wordpress
 
Propuestas de Jaime Bayly
Propuestas de Jaime BaylyPropuestas de Jaime Bayly
Propuestas de Jaime Bayly
 
materiales de ingeniera a y productos terminados
materiales de ingeniera a y productos terminadosmateriales de ingeniera a y productos terminados
materiales de ingeniera a y productos terminados
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 

Ähnlich wie ประวัติ

ประกาศสพฐ2
ประกาศสพฐ2ประกาศสพฐ2
ประกาศสพฐ2thanakit553
 
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
เสริมสร้างคุณธรรม
เสริมสร้างคุณธรรมเสริมสร้างคุณธรรม
เสริมสร้างคุณธรรมchanhom357
 
การอนุรักษ์สังคมและวัฒนธรรมไทย
การอนุรักษ์สังคมและวัฒนธรรมไทยการอนุรักษ์สังคมและวัฒนธรรมไทย
การอนุรักษ์สังคมและวัฒนธรรมไทยกฤตพร สุดสงวน
 
การประกวด “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓”
การประกวด “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓”การประกวด “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓”
การประกวด “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓”Samorn Tara
 
ผลงานนักเรียน 4
ผลงานนักเรียน 4ผลงานนักเรียน 4
ผลงานนักเรียน 4thkitiya
 
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี Mana Suksa
 
ศิษย์เก่า Ok[1]
ศิษย์เก่า Ok[1]ศิษย์เก่า Ok[1]
ศิษย์เก่า Ok[1]tualumnioff
 
2554 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5
2554 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 52554 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5
2554 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5mahaoath พระมหาโอ๊ท
 
Best ห้องสมุด สพค1.
Best ห้องสมุด สพค1.Best ห้องสมุด สพค1.
Best ห้องสมุด สพค1.somdetpittayakom school
 

Ähnlich wie ประวัติ (20)

ประกาศสพฐ2
ประกาศสพฐ2ประกาศสพฐ2
ประกาศสพฐ2
 
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
เสริมสร้างคุณธรรม
เสริมสร้างคุณธรรมเสริมสร้างคุณธรรม
เสริมสร้างคุณธรรม
 
ร.ร.บ้านตระกวน
ร.ร.บ้านตระกวนร.ร.บ้านตระกวน
ร.ร.บ้านตระกวน
 
Teachercom c
Teachercom cTeachercom c
Teachercom c
 
Radchaneeporn
RadchaneepornRadchaneeporn
Radchaneeporn
 
การอนุรักษ์สังคมและวัฒนธรรมไทย
การอนุรักษ์สังคมและวัฒนธรรมไทยการอนุรักษ์สังคมและวัฒนธรรมไทย
การอนุรักษ์สังคมและวัฒนธรรมไทย
 
การประกวด “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓”
การประกวด “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓”การประกวด “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓”
การประกวด “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓”
 
Smedu award
Smedu awardSmedu award
Smedu award
 
ผลงานนักเรียน 4
ผลงานนักเรียน 4ผลงานนักเรียน 4
ผลงานนักเรียน 4
 
จุดเน้นที่ 2
จุดเน้นที่ 2จุดเน้นที่ 2
จุดเน้นที่ 2
 
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
 
ศิษย์เก่า Ok[1]
ศิษย์เก่า Ok[1]ศิษย์เก่า Ok[1]
ศิษย์เก่า Ok[1]
 
2554 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5
2554 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 52554 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5
2554 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5
 
Payalithai journal 2557
Payalithai journal 2557Payalithai journal 2557
Payalithai journal 2557
 
The Best Teacher of Social Media
The Best Teacher of Social MediaThe Best Teacher of Social Media
The Best Teacher of Social Media
 
The best teacher_of_social_media
The best teacher_of_social_mediaThe best teacher_of_social_media
The best teacher_of_social_media
 
Best ห้องสมุด สพค1.
Best ห้องสมุด สพค1.Best ห้องสมุด สพค1.
Best ห้องสมุด สพค1.
 
996 File
996 File996 File
996 File
 
จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ม.รังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เม.ย.55
จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ม.รังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เม.ย.55จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ม.รังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เม.ย.55
จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ม.รังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เม.ย.55
 

Mehr von duenka

บทความ2
บทความ2บทความ2
บทความ2duenka
 
ประวัติ
ประวัติประวัติ
ประวัติduenka
 
Educational innovation analysis swot
Educational innovation analysis swotEducational innovation analysis swot
Educational innovation analysis swotduenka
 
คุณธรรม จริยธรรม ผู้ประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม ผู้ประเมินคุณธรรม จริยธรรม ผู้ประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม ผู้ประเมินduenka
 
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเองทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเองduenka
 
ประวัติ
ประวัติประวัติ
ประวัติduenka
 
ประวัติ
ประวัติประวัติ
ประวัติduenka
 
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวduenka
 

Mehr von duenka (9)

บทความ2
บทความ2บทความ2
บทความ2
 
ประวัติ
ประวัติประวัติ
ประวัติ
 
Educational innovation analysis swot
Educational innovation analysis swotEducational innovation analysis swot
Educational innovation analysis swot
 
คุณธรรม จริยธรรม ผู้ประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม ผู้ประเมินคุณธรรม จริยธรรม ผู้ประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม ผู้ประเมิน
 
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเองทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
 
Me
MeMe
Me
 
ประวัติ
ประวัติประวัติ
ประวัติ
 
ประวัติ
ประวัติประวัติ
ประวัติ
 
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
 

ประวัติ

 • 1.
 • 2. เกิด วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ปี ขาล อายุ 26 ปี ทีอยู่ปัจจุบัน...บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ถ.สนามบินนํ้า ซ.นนทบุรี33 ่ (วัดชมภเู วก) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • 3. ปั จจุบัน - กําลังศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา วทยาลยราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ิ ั พ.ศ.2552 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2548 - จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2542 - จบการศึกษาระดับอนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
 • 4. ปี 2549 เข้ าร่ วมประกวดผลิตนิตยาสาร “สุดสัปดาห์ ” ติดอันดับ 1 ใน 5 รับเงิน รางวัล 20,000 บาท ในเครืออมรินทร์ ั
 • 5. ปี 2551 อบรม โครงการ “พิราบดิจิตอล รุ่ น 6” ของ ชมรมนักข่ าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ นายทะเบียน และเว็บมาสเตอร์ ชมรมโรบอท ทีมลูกเจ้ าแม่ คลองประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผ่านการฝึกงานด้านส่ อมวลชน ท่ ี ื หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ โต๊ ะข่ าวไอทีและ วิทยาการ (หน้ า 12)เป็ นเวลา 2เดอน ื
 • 6. ปั จจุบัน - ช่ วยงานพระอาจารย์ ในด้านเอกสารและงานในวัดท่ ีพอทาได้ ํ (วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี) ตุ ล า ค ม 2 5 5 4 - ลู ก จ้ า ง ชั่ วคราวแผนกทรั พ ย์ สิ น สํ า นั ก วัฒนธรรม กีฬาและการท่ องเที่ยว ศาลาว่ า การกรุ ง เทพมหานคร 2 (ดินแดง)
 • 7. ชีวิตในอนาคตยังไม่มีใครสามารถที่จะระบุได้ ว่าจะเป็ นอย่างไร..จะเดินไปทาง ไหน แต่สิ่งทีตอนนี ้อยากจะเป็ นก็คือการพัฒนาเรื่ องการศึกษาของไทย อาจจะไม่ต้องลํ ้า ่ หน้าประเทศอื่น แต่ขออย่าให้แพ้ประเทศอื่นก็พอ..อีกสิ่งหนึ่งทีอยากจะศึกษาและทําเป็ น ่ ผลงานวจยก็คอ..เรื่ องของครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา ิ ั ื สื บ เนื ่อ งมาจากปั จจุ บั น มั ก เห็ น ทางสื อ ทั ง อิ น เตอร์ เน็ ต ที วี และหน้ า ่ ้ หนังสือพิมพ์เยอะมาก เรื่ องข่าวพระสงฆ์ในด้ านลบ จริ งๆแล้ วก็ไม่ได้ เห็นด้ วยสักเท่าไหร่ กับการนําเสนอข่าวด้ านเดียว พระสงฆ์ททาคุณประโยชน์ สร้ างสรรค์สงคม ด้ านความดี ่ี ํ ั ความชอบมีเยอะค่ะ แต่ขาวที่จะออกมาชื่นชมไม่คอยมีเท่าที่ควร ่ ่ จึงทําในอยากทราบถึงทศนคติของครู และนกเรียนเกี่ยวกบการให้พระสงฆ์เข้า ั ั ั มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนตามสถานศึกษาของตนเอง ว่ามีความมั่นใจและ เชือมนมากน้อยเพียงใดที่จะให้พระสงฆ์เข้ามาสอนเรื่องคณธรรม และผลทีรับจะเป็นที่ ่ ั่ ุ ่ น่าพึงพอใจแค่ไหนค่ะ