Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a ประวัติ(20)

Anzeige

ประวัติ

  1. เกิด วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ปี ขาล อายุ 26 ปี ทีอยู่ปัจจุบัน...บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ถ.สนามบินนํ้า ซ.นนทบุรี33 ่ (วัดชมภเู วก) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  2. ปั จจุบัน - กําลังศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา วทยาลยราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ิ ั พ.ศ.2552 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2548 - จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2542 - จบการศึกษาระดับอนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
  3. ปี 2549 เข้ าร่ วมประกวดผลิตนิตยาสาร “สุดสัปดาห์ ” ติดอันดับ 1 ใน 5 รับเงิน รางวัล 20,000 บาท ในเครืออมรินทร์ ั
  4. ปี 2551 อบรม โครงการ “พิราบดิจิตอล รุ่ น 6” ของ ชมรมนักข่ าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ นายทะเบียน และเว็บมาสเตอร์ ชมรมโรบอท ทีมลูกเจ้ าแม่ คลองประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผ่านการฝึกงานด้านส่ อมวลชน ท่ ี ื หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ โต๊ ะข่ าวไอทีและ วิทยาการ (หน้ า 12)เป็ นเวลา 2เดอน ื
  5. ปั จจุบัน - ช่ วยงานพระอาจารย์ ในด้านเอกสารและงานในวัดท่ ีพอทาได้ ํ (วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี) ตุ ล า ค ม 2 5 5 4 - ลู ก จ้ า ง ชั่ วคราวแผนกทรั พ ย์ สิ น สํ า นั ก วัฒนธรรม กีฬาและการท่ องเที่ยว ศาลาว่ า การกรุ ง เทพมหานคร 2 (ดินแดง)
  6. ชีวิตในอนาคตยังไม่มีใครสามารถที่จะระบุได้ ว่าจะเป็ นอย่างไร..จะเดินไปทาง ไหน แต่สิ่งทีตอนนี ้อยากจะเป็ นก็คือการพัฒนาเรื่ องการศึกษาของไทย อาจจะไม่ต้องลํ ้า ่ หน้าประเทศอื่น แต่ขออย่าให้แพ้ประเทศอื่นก็พอ..อีกสิ่งหนึ่งทีอยากจะศึกษาและทําเป็ น ่ ผลงานวจยก็คอ..เรื่ องของครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา ิ ั ื สื บ เนื ่อ งมาจากปั จจุ บั น มั ก เห็ น ทางสื อ ทั ง อิ น เตอร์ เน็ ต ที วี และหน้ า ่ ้ หนังสือพิมพ์เยอะมาก เรื่ องข่าวพระสงฆ์ในด้ านลบ จริ งๆแล้ วก็ไม่ได้ เห็นด้ วยสักเท่าไหร่ กับการนําเสนอข่าวด้ านเดียว พระสงฆ์ททาคุณประโยชน์ สร้ างสรรค์สงคม ด้ านความดี ่ี ํ ั ความชอบมีเยอะค่ะ แต่ขาวที่จะออกมาชื่นชมไม่คอยมีเท่าที่ควร ่ ่ จึงทําในอยากทราบถึงทศนคติของครู และนกเรียนเกี่ยวกบการให้พระสงฆ์เข้า ั ั ั มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนตามสถานศึกษาของตนเอง ว่ามีความมั่นใจและ เชือมนมากน้อยเพียงใดที่จะให้พระสงฆ์เข้ามาสอนเรื่องคณธรรม และผลทีรับจะเป็นที่ ่ ั่ ุ ่ น่าพึงพอใจแค่ไหนค่ะ
Anzeige