Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kontabilitet pytje-pergjigje

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Kontabilitet pytje-pergjigje

 1. 1. KONTABILITETLlojet e biznesit :Biznese prodhueseBiznese tregtareBiznese sherbyseDy deget kryesore te kontabilitetit jane : kontabiliteti financiar dhe kontabiliteti Imenaxhmentit .Nje grup komplet i pasqyrave financiare i pergaditur ne harmoni me SNK –ne perfshin :bilancin e gjendjes , pasqyren e te ardhurave , nje pasqyr e cila prezanton ndryshiminekapitalit te vet , pasqyren e rrjedhave te keshit , politiken kontabel dhe njoftimet shtese .Perdoruesi kryesor i informatave kontabel menaxhmenti i ndermarrjes , mbi bazen eketyre informatave ai mund te percaktoj :Nevojat per mjete financiareTe vlersoj efikasitetin e strukturess se kapitalitTe vlersoj rregullsine e vendimeve investueseTe propozoj korrektura ne treguesit e planifikimit etj .Kontabiliteti i menaxhmentit , eshte fush e kontabilitetit qe si qellim kryesor kapergaditjen e raportimit dhe interpretimin e informacioneve te kontabilitetit qe kanperdorim intern ne nderrmarrje per marrjen e vendimeve te ndryshme .KORNIZA E RREGULLAVE TE KONTABILITETIT DHE PASQYRAT FINACIARERregullat ekontabilitetit krijohen me qellim qe te perdoren ne procesin kontabel dhe nepergaditjen finale te pasqyrave financiare keto rregulla jan te percaktuara ne form te :parimeve te kontabilitetit dhe te standarteve te kontabilitetit .Objektivi i pasqyrave financiare eshte ofrimi informacionit lidhur me gjendjen financiare, rezultatin financiar ndryshimet e gjendjes financiare te nje etniteti ekonomik qe eshte idobishem per nje grup te gjere perdoruesish ne marrjen e vendimeve ekonomikePASQYRAT FINANCIARE ( bilanci )Bilanci raporton ne form te permbledhur gjendjet e llogarive te pasurise kapitalit te vetdhe detyrimeve te biznesit ne daten e ndertimit te tij per nje periudh te ckatuar kohore .Egzistojn dy modele te cilat zakonisht perdoren per prezantimin e bilancit :Formati vertikal ose ne form raportiFormati horizontal ose ne form te llogarise T
 2. 2. Pasuri e ndermarrjes jane resurset ekonomike te kontrolluara nga ndermarrja te krijuaranga transaksionet e ndodhura ne te kaluaren dhe prej te cilave ajo pret te krijoj benefite nete ardhmen .Pasuria ndahet ne dy lloje kryesore :Pasuri afatgjate ( jokorente )Pasuri afatshkurter ( korente )Pasuria afatgjate mbahet per tu perdorur nga biznesi ne aktivitetin operativ te tij dhe seafatin e perdorimit e ka me te gjate se nje vit .Pasuria afatshkurter (korente )Ne pasurine afatshkurter perfshihet keshi dhe pasuria tjeter e cila pritet te shnedrohet nekesh ose konsumohetr brenda nje viti apo ne suaza te ciklit operues .Inventari i mallit – te ndermarrjet tregtare jane pasuri afatshkurter ne substance fizike tecilat blihen me qellim per tu shitur .Blersit ( llogarite e arketueshme ) – rezultojne nga shitjet e mallrave ose sherbimeve meafat pagese .Parapagimet jan shpenzime te kembyera per dobit qe do te perfitohen ne form tesherbimeve brenda nje viti ose gjat nje cikli normal operativ .Investimet afatshkurtra – jan pasuri shum likuide te cilat perfshihen ne pasuriafatshkurter.Keshi – eshte nje prej kategorive me te rendesishme brenda pasurise afatshkruter , keshisi kategori perfshin keshin ne dor dhe keshin e dorzuar ne banke .Kapitali aksionar – perfaqeson te drejtat e pronareve ne pasurine e korporates .Kapitali aksionar perbehet prej dy kategorive :Kapitali i kontribuar dheFitimi i mbajturKapitali i kontribuar perfaqeson shumen e investuar nga pronaret e korporates .Fitimi i mbajtur si llogari perdoret per te regjistruar netofitimin ose netohumbjen dheshperndarjen e dividentit .Detyrimet afatgjata jan obligime te ndermarrjes te cilat e kan maturimin apo afatinepageses ndaj tyre me te gjat se nje vit .
 3. 3. PASQYRA E TE ARDHURAVEPasqyra e te ardhurave raporton ne form te permbledhur gjendjet e llogarive te tehyrave , shpenzimeve dhe te fitimit neto ose humbjes neto per nje periudh te caktuarkohore , kjo pasqyre raporton suksesin operativ te ndermarrjes ne daten e ndertimit te sajper nje periudh te caktuar kohore .Te hyrat tregojn rritjet e pasurise ose zvoglimin e detyrimeve qe kan rezultuar nga shitjete mallrave ose sherbimeve .Egzistojn dy lloje te te hyrave : operative dhe jooperative .Shpenzimet perfaqesojn zvoglimet e pasurise ose rritjet detyrimeve te krijuara ngaperdorimi i pasurise per gjenerimin e te hyrave , shpenzimet klasifikohen ne : shpenzimeoperative dhe jooperative .Pasqyra e te ardhurave prezantohet ne dy formate :Formati ne shum hapa dheFormati ne nje hap .Fitimi bruto i raportuar ne pasqyren ete ardhurave eshte diferenca ndermjet te hyrave ngashitjet e mallrave dhe kostos se malit te shitur .Fitimi operativ eshte diferenc ndermjet fitimit bruto dhe shpenzimeve indirekteoperative .Fitimi para tatimit ( EBT ) rezulton kur fitimit operativ i shtohen te hyrat jooperativekurse i zbriten shpenzimet jooperative .Fitimi neto eshte komponenta finale e cila raportohet ne pasqyren e te ardhurave neformatin ne shum hapa fitimi neto ne fajt eshte shuma e fitimit e realizuar ngandermarrja gjat nje periudhe fiskale .Formati ne nje hap i pasqyres se te ardhurave i grupon te gjitha te hyrat ne seksionin epar duke perfshir te hyrat nga shitjet dhe te hyrat e tjera operative , ne seksionin e dytraportohen te gjitha shpenzimet perfshir koston e malrave te shitur shpenzimetoperative dhe shpenzimet e tjera jooperative .Ne pasqyren e te ardhurave kategorit dhe rezultati i aktivitetit operativ prezantohet mbibazen e dy metodave :Metoda sipas natyres se shpenzimeveMetoda sipas funksionit te shpenzimeve ( metoda e kostos se malit te shitur )PASQYRA E RRJEDHAVE TE PARAS ( keshit )
 4. 4. Qellimi kryesor i pasqyres se rrjedhave te paras eshte sigurimi i infomacionit per biznesinlidhur me aktivitetet qe ndikojn ne hyrjet dhe daljet e parase gjat nje periudhe fikale .Brenda kesaj pasqyre keto aktivitete raportohen te klasifikuara mbi bazen eaktiviteteve kryesore te biznesit ne tri lloje :Aktivitetet operativAktivitetet investueseAktivitetet finacuesePergaditja e pasqyrave e rrjedhave te keshit behet ne baze te dy metodave perkatesisht dyformateve dhe ate :Metodes direkte dheMetodes indirekte .Ne metoden direkte netorrjedhat ekeshit prej aktiviteteve operative maten si diferenc ehyrjeve dhe daljeve te keshit nga transaksionet operative primare siq jane psh blerjet dheshitjet e mallrave etj .Metoden indirekte netorrjedhat e keshti prej aktiviteteve operative vlersohen duke erregulluar fitimin neto te periudhes me efektet e transaksioneve dhe kategorive qe nukjane te natyres monetare .Metoda direkte - ne metoden direkte pasqyra e rrjedhave te keshit raporton te gjithashumat e rendesishme lidhur me burimet dhe perdorime e keshit ne aktivitein kryesor tebiznesit te parcializuara ne tri seksione :Rrjedhat ekeshit prej aktivitetit operuesRrjedhat e keshit prej aktivitetit investuesRrjedhat e keshit prej aktiviteteve finacuese .AKTIVITETET OPERUESE – jane te gjitha tranasaksionet qe lidhen me aktivitetin primar tebiznesit , transaksione te tilla jane prodhimi blerjet e mallrave dhe sherbimeve si dheshitjet dhe distribuimi i tyre tejk blersit .Hyrjet ne kesh - nga aktivitetet operuese jane : nga arketimet e shtijes se mallrave dhesherbimeve , nga arketimet ne emer te kamates te dividentes provizioneve etj .Daljet ne kesh nga aktivitetet operuse jan : per blerjen e mallrave dhe sherbimeve , perpagesat e pagave te stafit punues , pagesat e shpenzimeve te sherbimeve publike etj .Aktivitete investuse - te biznesit jane te gjitha transaksionet qe kane te bejne me blerjendhe shitjen e pasurise afatgjate .
 5. 5. Hyrjet ne kesh nga aktivitete investuese jane : arketimet e shitjeve te patundshmerive ,impianteve , pajimeve , pasurise se paprekshme , arketimi nga rikthimi i huave etj .Daljet ne kesh nga aktiviteti investues jane : per pagesat e blerjeve te patundshmeriveimpianteve pajimeve , pasurise se paprekshme , per dhenjen e huave nga firma etj .Aktivitete financuse - i perfshijn transaksionet e rrjedhave te keshit qe lidhen mefinancimin e brendshem dhe te jashtem te biznesitHyrjet ne kesh nga aktiviteti financues jane : nga emetimi i aksioneve te rregullta dhepreferenciale emetimi i obligacioneve etj .Daljen ne kesh nga aktiviteti finacues jane : per pagesen e dividentit , per riblerjen eaksioneve nga aksionaret e vet etj .Pasqyra e ndryshimit te kapitalit aksionar – pasqyra e kapitalit aksionar raportoninformacionin per ndryshimet ne gjendjen e kapitalit aksionar te kompanis gjat njeperiudhe fiskale .Dy komponentat ryesore perkatesisht burimet e kapitalit aksionar jane : kapitali ikontribuar dhe fitimi i mbajtur . .NJESI E PROCESIT KONTABELNjesit e procesit kontabel jane : llogaria ( konto ) , ditari , libri kryesor ( i madh ) .Llogaria ( konto ) - eshte nje format standart e cila perdoret per grumbullimin e efektevemonetare te transaksioneve per gjdo element te pasqyrave financiare .Ditari – perdoret per regjistrimin e transaksioneve ne menyr kronologjike sipas datave tendodhjes se tyre .Libri kryesor ( i madh ) - eshte nje regjister ne te cilin pershihen te gjitha llogarite .SISTEMI I REGJISTRIMIT TE DYFISHTRegjistrimi i dyfisht nenkupton se efektet e qo transaksioni evidencohen se paku ne dyllogari sepse gjdo nderrim ekonomik ka efekte te dyanshme .Llogaria ( konto ) T - eshte forma me e thjesh e llogarise e cila perdoret ne analizen etransaksioneve , llogaria e formes T perbehet prej tri elementeve :Titulli i llogariseAnes se majt ( debiti )Anes se djathtë ( krediti )
 6. 6. Termat debi dhe kredi jan terma nderkombetar te kontabilitetit dhe thjesht u referohenvetem anes se majt dhe anes se djathtë te llogaris T .Ekuacioni i bilancit :Pasuria = kapitali aksionar + detyrimetPasuria RRITET ne debi , ZVOGLOHET ne kredi - kapitali aksionar ZVOGLOHET ne debi RRITET nekredi - detyrimet ZVOGLOHEN ne debi RRITEN ne kredi .Fitimi i mbajtur rriten ne anen e kredisTe hyrat jan nje rritje ne fitimin e mbajturFitimi i mbajtur zvoglohet ne anen e kredisShpenzimet jan nje zvoglim ne fitimin e mbajtur .Pasuria rritet ne debi , zvoglohet ne krediKapitali aksionar zvoglohet ne debi , rritet ne krediDetyrimet zvoglohen ne debi rriten ne krediTe hyrat zvoglohenn e debi rriten ne krediShpenzimet rriten ne debi zvoglohen ne krediDividentat rriten ne debi zvoglohen ne krediSALLDOT NORMALE TE LLOGARISEDiferenca ne mes totalit te debis dhe totalit te kredis emertohet saldo ( gjendje ) ellogarise , nese shuma e totalit te debis e kalon totalin e kredis llogaria ka salldo debitoredhe anasjelltas nese totali i kredis tejkalon totalin e debis llogaria ka salldo kreditore .Llogarite e pasurise saldon e tyre normale ekan debitore .Llogarit e kapitalit aksionar dhe detyrimeve salldon e tyre normale ekan kreditoreLlogaria e fitimit te mbajtur salldon normale e ka kreditoreDividentat salldon normale e kan debitore .Te hyrat salldon normale ekan kreditoreShpenzimet salldon normale e kan debitore Ne sistemin e kontabilitetit ne praktike informacionet lidhur me transaksionin afarist separi regjistrohen ne ditar , regjistrimi i transaksioneve ne ditar behet ne menyrkronologjike sipas datave te ndodhjes se tyreFirmat ne praktik perdorin forma te ndryshme te ditareve dy lloje kryesore te ditarevejane : ditri i pergjithshem dhe i veqant .
 7. 7. Procesi i regjistrimit ne ditaruin e pergjithshem zhvillohet ne tre hapa :Analizohen efektet e transaksionit ne rritjet dhe zvoglimet e llogarive te pasuris , kapitalitaksionar dhe detyrimeveDuke zbatuar rregullat e debis dhe kredis percaktohet debiti dhe krediti i gjdo llogarie tendikuar nga transaksioniRegjistrohet transaksioni ne ditar me nje pershkrim te shkurter lidhur me permbajtjen etransaksionit , se pari regjistrohen llogarit qe debitojn kurse ne anen tjeter regjistrohenllogarit qe kreditojn .Libri kryesor ( i madh )Ne sistemin kontabel libri kryesor praktikisht eshte nje fletore e rendomt ne te cilen negjdo faqe te saj eshte vendosur nje llogari , shumat ne debi dhe kredi te llogarive te libritkryesor jan ne fakt shuma te debis dhe kredis te bartura nga ditari .Kotabiliteti akrual dhe kontabilitetii i keshit – termi akrual i referohet situates ne te cilenkeshi nuk eshte arketuar ose pagur ne emer te te hyrave dhe shpenzimeve por perkunderkesaj te njejtat duhet te njihen ne periudhen ne te cilen kan ndodhur . Periudha kontabel – periudha kohore e natyrshme per te cilen perpilohen pasqyratfinanciare eshte nje vit ndryshe kjo periudh kohore kontabel quhet periudh fiskale . Parimet e te hyraveParimi i realizimit kerkon qe te hyrat te njohen dhe regjistrohen ne periudhen ne te cilenjan perfituar . Parimi i shkakesis thot se shpenzimet krijohen si pasoj e realizimit te te hyrave .Llojet e regjistrimeve rregulluese - kater llojet themelore te regjistrimeve rregulluesejane : shpenzimet e parapaguara , te hyrat e shtyera ( te pafituara ) , shpenzimet akruale( rrjedhse ) , te hyrat akruale ( rrjedhse ) .Te hyrat e shtyra ( te pafituara ) - te hyrat e shtyra krijohen kur keshi arketohet perparase te hyrat te jen perfituar ose njohur , kur ndoshin te hyrat e shtyra keshii rritetdetyrimet rriten .Rritjet ( acurrals ) – shpenzimet te cilat ndodhin ose njihen perpara se keshi te jet paguarquhen shpenzime rritese .Te hyrat rritese ( rrjedhese )Te hyrat te cilat realizohen perpara se keshi te jet arketuar quhen te hyra rritese(rrjedhese)
 8. 8. Pergaditja e pasqyrave financiare – pasqyrat finaciare jan produktet kryesore dhe finale teprocesit kontabel , ato i perdor menaxhmenti dhe gfrupet e tjera jasht firmes per tu njohurme gjendjen financiare dhe rezultatin e firmes , pergaditja e pasqyrave finaciare duhet tebehet ne kete renditje :Pasqyra e te ardhuravePasqyra e kapitalit te pronaritBilanci i gjendjes .Pasqyra e te ardhurave – raporton saldot perfundimtare te llogarive te hyrave teshpenzimeve dhe te netofitimit ose netohumbjes .Pasqyra e kapitalit te pronarit - kategoria e par e raportuar ne kete pasqyre eshte llogariae kapitalit te pronarit me saldon fillestare te periudhes ne vazhdim kjo pasqyr raportonrritjet dhe zvoglimet e kapitalit gjat tere periudhes kontabel .Llogaria e kapitalit te pronarit rritet nga fitimi neto dhe nga investimet e pronarit ,zvoglohet nga netohumbja e periudhes dhe terheqjet e pronarit .Saldoja perfundimtare e kesaj llogarie raportohet ne bilancin e gjendejes se periudhes .Bilanci i gjendjes – bilanci i gjendjes raporton gjendjen financiare te firmes perkatesishtparaqet saldot perfundimtare te llogarive te pasuris te kapitalit dhe detyrimeve .Procesi i mbylljes se llogarive :Llogarit e te hyrave ne procesin e mbyljes debitojn per shumen e saldos se tyre kreditoredhe per te njejten shum kreditojn llogaria e fitimit te pergjithshem .Llogarit e shpenzimeve ne procesin e mbylljes kreditojn per saldon e tyre debitore dheper te njejten shum kreditojn llogaria e fitimit te pergjithshem .Llogaria e fitimit te pergjithshem eshte llogari e perkohshme e cila sherben per mbylljene llogarive te te hyrave e shpenzimeve .Llogaria e terheqjeve te pronarit mbyllet duke kredituar per shumen e saldos se sajdebitore dhe per te njejten shum debotin llogaria e kapitalit te firems .Sistemet e inventarit te mallit – sistemi kontinuel dhe sistemi periodik .Sistemi kontinuel - nenkupton se blerjet dhe shitjet e inventarit te mallit regjistrohen nemenyr kontinuele ne procesin kontabel pra sa her qe mallrat blihen , llogaria e inventaritte mallit rritet kurse ne gjdo shitje kjo llogari pakesohet .Sistemi periodik – ndryshe nga sistemi kontinuel gjendja e mallrave dhe kosto e mallit teshitur dihen vetem ne fund te periudhes kontabel dhe ate pas numerimit fizik te njesive tepashitura te mallit qe gjenden ne depo .Mallrat ne tranzit – ne qofte se mallrat dergohen te bleresi nen kushtet FOB ( free onboard ) ne piken e ngarkimit , titulli ligjor i pronesis se mallrave dhe te gjitha shpenzimete dergimit te mallit kalojn te bleresi , ne kete rast mallrat ne transit duhet te perfshihen neinventaret e firmes blerese . .
 9. 9. Shprehja FOB ne piken e ngarkimit eshte sinonim ne termat franko e furnitorit qe eperdorin biznesment ne kosov kurse termi FOB ne piken e destinimit eshte emertim pertermin franko e bleresit i cili poashtu perdoret ne mjedisin e biznesit kosovar .Kostoja e inventarit te mallit – perfshin shumen e te gjitha shpenzimeve qe ndodhin nemenyr direkte ose indirekte per sjelljen e mallit ne lokacionin perkates ne kushtet epergaditura ose ne gjendjen e rregullt per shitje .Sistemi kontinuel – blerjet e inventarit te mallit , kostoja e blerjes se inventareveperfshin : cmimin e blerjes , taksat e importit dhe tatimet e tjera , transportin , shkarkimindhe kosto tjera qe i ngarkohen drejtperdrejt blerjes se produkteve te gatshme , materialevedhe sherbimeve .Kthim dhe ulje te blerjeve – ne qoft se mallrat e blera nuk i plotesojn kushtet especifikuara sipas marrveshjes tregtare ne kualitet ose per ndonje arsye tjeter bleresimund ta kthej malin furnitorit ne kete rast zvoglohet llogaria furnitoret ( llogarite epagueshme ) dhe njekohsisht krediton llogaria e inventarit te mallit per shumen e mallit tekthyer .Zbritjet ( diskontet ) ne blerje – kushtet e kreditit tregtar 2/10 , net 30 ne fakt specifikojnshumen ne perqindje dhe kohen per te fituar te drejten e zbritjes ( diskontit ) ne kesh sidhe kohen normale per te paguar cmimin e plot sipas fatures .Kushti 2/10net30 lexohet : afati per tu fituar 2% zbritje ne kesh per blerje te malliteshte brenda 10 diteve ndersa afati i rregullt per te paguar cmimin e plote te fatures eshte30 dit .Blerjet kur firma eshte e regjistruar per TVSH - kur firma eshte e regjistruar per TVSHateher per dalim nga te gjitha shpenzimet e tjera TVSH-ja nuk eshte element i i kosotosse mallrave te blera .Shitjet e inventarit te mallit – shitjet e mallrave mund te behen ne kesh dhe ne afatpagese. Shumat e perfituara nga shitjet e mallrave emertohen te hyrat nga shitjet osevetem shitjet , ne gjdo shitje krijohen shpenzimete quajtura kosto e mallrave te shitur .Kthim dhe ulje te shitjeve shumica e firmave tregtare aplikojn plotika te shitjes te cilatbleresve te tyre u mundesojn kthimin dhe uljen e cmimeve per mallrat e shitur te cilet nukjan te kompletuar ne aspektin kualitativ , jan te demtuar etj .Zbritjet (diskontet ) ne shitje – ne politikat e tyre te shitjes bizneset tregtare ne praktikaplikojn zbritje ne forma te ndryshme kryesisht perdorin keto lloje te zbritjeve :Zbritje tregtareZbritjet ne sasiZbritjet ne shitje .Blerjet dhe shitjet ne sistemin periodik – ne sistemin periodik llogaria e inventarit temallit prezanton gjendjen e mallrave ne fillim te vitit dhe pas rregullimeve edhe gjendjen
 10. 10. mallrave ne fun te vitit , ne sistemin periodik blerjet emallrave regjistrohen ne llogari teperkohshme , blerje mallrash , ne te cilen perfshihen te gjitha blerjet e ndodhura gjat vitit.Kostot e transportit dhe kushtet e dergimit – nen kushtet e dergimit te mallrave i lire nepiken e ngarkimit ( FOB shiping point ) kostot e transportit perfshihen ne koston emallrave te blera , ndersa nen kushtet e dergimit te mallrave i lire ne piken e destinimit(FOB destination point ) jan kostot te transportit per mallra te shitur dhe i takojnfurnitorit .Shittjet e inventarit te mallit – sistemi periodik – evidenca e shitjeve te mallrave nesistemin periodik este e thjesht , per vleren e shitjes debitojn llogarit e arketueshme kurmallrat shiten ne afat pagese ndersa per shitjet ne kesh debiton llogaria e keshit dhe perte njejten shum krediton llogaria te hyrat nga shitjet .Vlersimi i KMSH-se dhe inventarit te malit me metodat e kostosMetodat e kostos ne sistemin periodik – inventari i mallit si kategori e pasuris korentegjithmon prezantohet ne bilanc me kosoton e blerjes , kur inventari i mallit shitet ateherkostoja e tij pakesohet per vleren e shitur dhe ajo vler bartet ne koston e mallrave teshitur . ne sistemin kontinuel vlersimi dhe regjistrimi i KMSH-se behet ne gjdo shitjekurse ne sistemin periodik vleresimi i tij behet vetem ne fund te periudhes .Tri metodat kryesore per vleresimin e KMSH-se dhe te inventarit te mallit jane :Metoda FIFO ( hyrja e par dalja e par )Metoda LIFO (hyrja e fundit dalja e par )Metoda kostos mesatareMetoda FIFO sistemi periodik – kjo metod nenkupton se hyrja e par e malit eshte ebarabart me daljen e par te mallit , kjo metod niset nga supozimi se malli qe eshte bler ipari gjithashtu shitet i pari .Metoda LIFO sistemi periodik – metoda lifo ne vlersimin e kostos se mallrave te shiturdhe te inventarit ne fund te periudhes niset nga supozimi se malrat e blera ne fund janshitur ne fillim .Metoda e kostos mesatare ne sistemin periodik - metoda e kostos mesatare niset ngasupozimise mallrat ne gjendje per tu shitur e posedojn koston mesatare per njesiperkatesisht ne pergjithsi mallrat jan homogjene per nga natyra .Metoda e identifikimit specifik – ndryshe nga metodat e tjera eshte e vetmja metod e cilavlerson ne menyr te sakt rrjedhat fizike te inventarit te mallit kjo metod veqanerisht eshtee pershtatshme per inventaret e mallit ne sasira te paketa dhe me kosto te larte kjo metodne matjen e KMSH nuk bazohet ne supozimet e rrjedhave te kostos ajo vleresimin errjedhave fizike te mallit e mbeshtet ne ate se cdo element i mallit e posedon markenkodin numrin serial si dhe karakteristikat e tjera identifikuese .
 11. 11. Metoda tjera per vleresimin e KMSH-se dhe inventarit - jan metoda e fitimit bruto dhemetoda e shitjes me pakice .Metoda e fitimit bruto eshte nje teknike e thjesht me te vleresohen gjendja e inventarit nedepo ne fund te vitit si dhe KMSH-se duke aplikuar normen e fitimit bruto te vititparaprak mbi netoshitjet e vitit aktual :Fitimi bruto = te hyrat nga shitjet – KMSHPasuria afatgjate (jokorente)Dy llojet e pasurise afatgjate jane : pasuria afatgjate materiale ( patundshmerit , impiantet dhe pajimet )pasuria afatgjate e paprekshme ( patentat licencat gudvilli shenja tregtare investimet nebashkpronsi etj .Zhvlersimi i patundshmerive , impianteve dhe pajimeveProcesi i shperndarjes ( alokimit ) se kostos fillestare te pasurise materiale ne shpenzimete periudhes gjat gjith afatiti te perdorimit te tyre emertohet zhvlersimPer shumicen e impianteve dhe pajisjeve arsyet kryesore te zhvlersimit jane :vjetersimi dhedemtimi fiziktermi zhvlersim i perdorur ne kontabilitet nuk nenkupton demtimin fizik te pasurismateriale ose zvogelimin e vleres se tregut te tyre , ky term perdoret ne kontabilitet per teqatrtesuar konvertimin e kostos fillestare te pasuris ne shpenzime te periudhes . Matja e zhvlersimit te pasuris materiale - ne majen e shumes se shpenzimeve tezhvlersimit bazohet ne tre faktore :Kosto fillestareJetgjatsia (afati i perdorimit) e vleresuarVlera riziduale (residual value ) e vlersuarMetodat e zhvlersimit jane :Metoda lineare ( e vijes se drejt )Metoda e njesive te prodhimit ( funksionale )Metoda e zhvlersimit te pershpejtuar .Metoda lineare – zhvlersimi i kostos se pasuris shperndahet ne shuma te barabarta persecilen periudh gjat gjith jetgjatesis se vlersuar te pasuris .Diferenca midis kostos fillestare te pasuris dhe vleres riziduale quhet kosto ezhvlersueshme .
 12. 12. Metoda e njesive te prodhimit – sipas kesja metode kostoja fillestare e pasuris materialeshperndahet ne shpenzime te zhvlersimit vjetor mbi bazen e njesive te prodhimit gjat cdoviti , matja e zhvlersimit te pasuris sipas kesaj metode niset nga supozimi se zhvlersimi ipasuris eshte kryesisht rezultat i perdorimit te saj .Metoda e zhvlersimit te pershpejtuar – kjo metod bazohet ne rrjedha kohore dhe mbi ketebaze supozon se shumica e impianteve dhe pajimeve ne vitet e para te perdorimit kur ketojan te reja per firmen jan me efektive ne krahasim me vitet e ardhshme kur atovjetersohen .http://208.116.30.198/repository/docs/Konkursi%20plotesues%202010-2011.-Publikim.pdf

×