SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 45
Downloaden Sie, um offline zu lesen
© Business Arena Oy
KOHTI VAIKUTTAVAMPAA HANKETOIMINTAA
-DOKUMENTOINTI, 13.11.2013, HELSINKI
© Business Arena Oy
© Business Arena Oy
Ohjelmakausi vaihtuu, kohti
vaikuttavampaa hanketoimintaa
!
• Mihin ongelmiin haetaan nyt ratkaisuja?
• Kenen kanssa tulisi tehdä yhteistyötä?
• Miten vältetään päällekkäisyydet?
• Taustalla Uudenmaan kärkiteemat, jotka
ensisijaisesti ohjaavat tulevaa hankehakua.
!
© Business Arena Oy
Ideakilpailu, !
hanketoimijat !
ehdottavat ratkaisuja
Pieniä !
kokeiluja, rahoitus !
eri instrumenteista
Rakennerahastoilla!
hankkeita jatkamaan
parhaat kokeilut
Strategisia INTERREG- tai
komission rahoittamia
hankkeita
VISIO ja muutos,
jota maakunnan
kärkiteemassa
halutaan saada
aikaan
UUDENMAAN HANKEKEHITTÄMISEN UUSI TOIMINTAMALLI HANKEPERHEIDEN KOKOAMISEKSI?
Uudellamaalla maakuntaohjelman rooli korostuu. Ohjelmassa kuvataan keskeiset kärkiteemat, joiden ympärille ELY ja liitto kokoavat yhdessä hanketoimijoiden
kanssa hankeperheitä valittujen tavoitteiden/visioiden saavuttamiseksi. Rahoittajien rooli muuttuu sparraavaksi siten, että he juoksevat kasaan eri rahastoista tulevia
asioita yli toimintalinjojen. Hankeperheet rakennetaan vaiheittaisesti ja kokeiluihin kannustaen. Kaikki alkaisi hanketoimijoiden ideakilpailulla, jonka avulla
aktivoitaisiin kenttää tuottamaan erilaisia ratkaisuja. Tämän jälkeen uusimaalaiset rahoittajat antaisivat pieniin kokeiluihin rahoitusta, joiden kautta ideoiden toimivuus
testattaisiin. Rakennerahastoista rahoitettavat hankkeet veisivät parhaiden kokeilujen tuloksia eteenpäin.
!Vaiheittaisen etenemisen kautta Uudellamaalla pyritään luomaan tavoitteellisuutta ja strategisuutta kehittämiseen. Erilaisten instrumenttien ja toimintalinjojen
keinotekoiset rajat pyritään häivyttämään pois. Yhtä hankeperhettä voitaisiin rahoittaa niin maakunnan kehittämisrahalla, ESR:llä, EAKR:llä, INKA-rahalla tai
maaseuturahastolla. Koska komission suora rahoitus tai INTERREG-raha ei vähene, vähenevillä uusimaalaisilla rakennerahastovaroilla pyritään tavoittelemaan niitä
hyvin tehdyllä pohjatyöllä.
© Business Arena Oy
Visio ja hankeperhe edellä: kärkiteemat ohjaavat Uudenmaan
kehittämistä yli toimintalinjojen ja rahoitusinstrumenttien
Rahoittajien rooli on koota yhteen hankeperheitä ja auttaa
yhdistelemään instrumentteja.
”Uusi yhteisöllisyys” on kaikessa ydinsana. Asumiseen liittyvät
ongelmat, pk-yrittäjyyden ongelmat, kuntauudistus, kestävä
kehitys → näissä eletään murrosvaiheessa. Uusi yhteisöllisyys
pitäisi löytää kaikessa näistä!
!
”Pohdittiin esimerkkinä Hollannin ja Norjan mallia, jossa päiväkoti ja
vanhustenkoti ovat yhdessä. Ratkaistaan yksinäisyys ja muut ongelmat
samalla. Mietittiin, miten nuoret aikaisemmin asuivat. Nehän muuttivat
ennen ison perheen piian komeroon. Eivät olleet yksin!” → Miten
historiassa asiat ratkaistiin?
!
Ratkaisuidea: uudet rahoitusmallit, esimerkiksi mesenaatti-
toiminta. Vaikka ollaan eriarvoistuneita, on myös varakkaita.
Mesenaatti-toiminnan uudelleen elvyttäminen on tarpeellista.
Olisiko se lisärahoitusmuoto yhteisöllisyyden edistämiseksi?
!
Mihin ei löytynyt vastauksia: Arjen mittarit, miten mitata
laatua? ”Olemme huolissamme siitä, että on vain kvantitatiivisia
mittareita lisärahoituksen saamiseksi. Valtakunnallinen työpajayhdistys,
projektipäällikkö Reetta Pietikäisen luotsaamana luo ja tutkii laadullisten
mittareiden kehittämistä.”
Toimiva arki, 1. ryhmä
Mahdollisuus hyvään työhön tekee toimivan
arjen: nuoret, osallisuus, mukana olo
yhteiskunnassa.
!
• Ratkaisuidea: Oppisopimustyöskentelyn
kehittäminen. Missään ei ole julkisuudessa
ABC-mallia miten toimia, jos joku on
kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta. Ei ole
myöskään listausta oppilaitoksista, jotka
tarjoaisivat sitä. Tarvitaan selkeä koulutus ja
materiaalit nuorille, työnantajille ja
oppilaitoksille.
!
• Toive rahoittajille: ”Onko meitä ohjannut
hankemaailmassa liikaa ajattelu, ettei siihen saa
rahoitusta, jos jotain samanlaista on tehty?
Ollaa jo luotu kasapäin uusia toimintamalleja.
Tarvitaan hanke sen katsomiseksi, mitä on
hankkeilla aikaisemmin tehty, mitä on unohdettu
ja näiden asioiden uudelleen soveltamiseksi.”
Toimiva arki, 2. ryhmä
© Business Arena Oy
Esimerkki: Medibothnia, Vaasa
#yhteisöllisyys, #osallisuus, #outonovaatio, #resurssiviisaus
!
KOVA TAVOITE: Suomen johtava sote-alan
huippuyksikkö
!
KAKSIKIELISYYS: Novia ja VAMK luovat yhteisen
kampuksen, jossa yhdistyy ruotsin ja suomenkielinen
sote-alan opetus. Yhteisiä kursseja sekä uusien
osallistavien opetusmetodien testaamista ja
kokeiluja.
!
KUNNAN ROOLI: Vaasan kaupunki sijoittaa
terveyskeskuksen ja lukuisia sote-alan toimintoja.
!
YHDISTELY JA KORKEAKOULULÄHTÖISTEN
IDEOIDEN TESTAAMINEN: Living lab-toimintaa:
järjestöjen toimintatiloja, lasten päiväkoti, vanhusten
palveluita, jne.
!
= yhteisöllisyys, osallisuus, yhdistely ja säästäminen
voimavarana
Rohkeuden puute estää kasvun. ”Keskeistä
miten rohkaistaan johonkin uudenlaiseen? Kuka
hullu alkaa tekemään jotain itsestään, jos siihen ei
ole rohkaistu tai annettu työlle tilaa? Koskettaa
jokaista teemaa.”
!
1. Kehitettävät asiat täytyy kuvata osana laajempia teemoja.
Pois siiloista ja toimialoista.
!
2. Paikalliset poliitikot mukaan uuteen yhteisöllisyyteen.
!
3. Hankkeiden tulee puhutella myös päättäjiä ja edistää
joustavaa byrokratiaa. ”Jos kunnalta puuttuu selkeä
palvelustrategia, kuinka yrittäjää kiinnostaa palveluiden
kehittäminen? Täytyy olla kokonaisuus kunnossa.”
!
4. Esimerkit innostavat. ”Startupit lähtevät ihan oman
elinympäristön havainnoista ja niihin tarttumisesta.”
!
5. Tarvitaan olennainen fyysinen sekä henkinen ympäristö,
Outonovaatio-ympäristöt™
Kasvun mahdollisuudet
Kestävä luonnontalous on ydinbisnestä Suomessa.
Luonnonvaroja säästävä käyttö liittyy kaikkiin meihin.
”Uusi yhteisöllisyys, osallisuus ja odottamattomat
kumppanuudet on keskeisessä roolissa kestävässä
taloudessa. Kun ihmiset ovat osallisia, he saavat merkitystä ja
tarkoitusta. Heidän ei tarvitse koko ajan juosta Jumbossa
katsomassa, kuinka siellä on ihana tunnelma.”
!
RATKAISUIDEAT
!
• Pienten yritysten sivuvirrat muodostavat isoja virtoja
yhdessä. ”Yritysten ylijäämätavaraa rahapulassa olevien
koulujen materiaaleiksi esimerkiksi? Tarvitaan keräysjärjestelmiä,
voimavarojen hyötykäyttöä ja hallintaa. Olemassa olevan
parempaa hyödyntämistä, tyhjillään olevien rakennusten
sopivampaa käyttöä.”
!
• Uudellamaalla on sijaitsee valtaosa Suomen pienistä
puuseppäyrityksiä. ”Huippudesignia ja toimintaa, sivuvirroista
raaka-aineita, yhteisiä resursseja myyntiin sekä vientiin!”
!
• Kuntien hankintaosaamisen kehittäminen: Hanke kouluttamaa
kuntien hankintayksiköitä, jotta lisätään paikallisyritysten
osaamisen merkitystä, kestävää luonnontaloutta ja luonnon
uusiutumiskykyä.
Kestävä luonnontalous
Katsokaa myös Sitran
Resurssiviisaus-ohjelma!
www.sitra.fi/resurssiviisaus
ESITYSKALVOT
© Business Arena Oy
Temaattiset Torstait
!
• Toiminta käynnistyi kesällä 2011 Uudellamaalla
torstaisin pidettävinä kohtaamisina
• Hankeammattilaisten kohtaamispaikka:
osaamisen, vertaisoppimisen ja kokemuksien
vaihtoa
• Paikka kaveriavulle
• Luodaan yhteistyötä ruohonjuuritasolla
• Ei keskitytä substanssiin, vaan yleiseen
hankeosaamiseen
TAINA LOMMI
UUDENMAAN ELY
Rakennerahasto-­‐ohjelman	
  interven2ologiikka
Haasteet Kehi6ämistavoi6eet
Eurooppa	
  2020	
  
-­‐strategiasta	
  johdetut	
  
temaa>set	
  tavoi6eet	
  
ja	
  investoin2prioritee2t	
  
(toimintalinjavalinta)
Erityistavoi6eetTue6ava	
  toiminta	
  
(investoin2prioritee>)
Indikaa6orit	
  
(tuotos-­‐	
  ja	
  tulosindikaa6orit;	
  
tuloskehikko)
13
Rakennerahasto-­‐ohjelman	
  toimintalinjat
14
Toimintalinja
(Käyvät	
  hinnat)	
  
!
!
EU-rahoitus (n. milj. €)
Julkinen rahoitus yhteensä
(n. milj. €)
EAKR Osuus ESR Osuus
Yhteensä Osuus
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (EAKR) 328 41	
  % 	
   	
   657 25	
  %
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) 435 54	
  % 	
   	
   869 33	
  %
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) 	
   	
   234 47	
  % 467 18	
  %
TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) 	
   	
   164 33	
  % 328 13	
  %
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) 	
   	
   99 20	
  % 199 8	
  %
TL 6 Tekninen tuki (EAKR) 39 5	
  % 	
   0	
  % 78 3	
  %
YHTEENSÄ 802 100	
  % 497 100	
  % 2	
  598,0 100,0	
  %
Vähähiilisen	
  talouden	
  tukemiseen	
  käytetään	
  vähintään	
  25	
  %:ia	
  EAKR-­‐rahoituksesta.	
  

Rahoitusosuus	
  sisältyy	
  toimintalinjojen	
  1	
  ja	
  2	
  osuuteen.	
  	
  
Absoluu>set	
  summat	
  eivät	
  ole	
  lopullisia,	
  sillä	
  niihin	
  vähävaraisten	
  rahaston	
  osuus	
  on	
  vahvistama6a.
EAKR-­‐toimintalinjat	
  ja	
  investoin2prioritee2t
TOIMINTALINJA	
  (TL) Investoin2prioritee>
TL	
  1	
  
Pk-­‐yritystoiminnan	
  kilpailukyky
• Yri6äjyyden	
  edistäminen,	
  erityises2	
  helpo6amalla	
  uusien	
  ideoiden	
  taloudellista	
  hyödyntämistä	
  ja	
  
tukemalla	
  uusien	
  yritysten	
  perustamista	
  sekä	
  liiketoiminnan	
  uudistamista	
  ,	
  pääpaino	
  on	
  
kasvuhakuisessa	
  työnantajayri4äjyydessä	
  sekä	
  uusien	
  tuo4eiden	
  ja	
  palveluiden	
  synny4ämisessä	
  
etenkin	
  kansainvälistyville	
  markkinoille	
  
• Toimet,	
  joilla	
  tuetaan	
  pk-­‐yritysten	
  edellytyksiä	
  sitoutua	
  kasvu-­‐	
  ja	
  innovaa9oprosesseihin	
  .	
  Erityises2	
  
vahvistetaan	
  kasvuhakuisten,	
  kansainvälistyvien	
  ja	
  kansainvälisille	
  markkinoille	
  tähtäävien	
  pk-­‐
yritysten	
  liiketoimintaosaamista	
  ja	
  kansainvälistymisvalmiuksia.	
  
• Tutkimuksen,	
  innovoinnin	
  ja	
  vähähiilisten	
  teknologioiden	
  käy6öönoton	
  edistäminen.	
  	
  Toimilla	
  
parannetaan	
  pk-­‐yritysten	
  kilpailukykyä	
  mm.	
  edistämällä	
  ympäristöä	
  vähemmän	
  kuormi6avien	
  ja	
  
energiatehokkaampien	
  teknologioiden	
  käy6ööno6oa	
  niiden	
  toiminnassa	
  sekä	
  vähähiilistä,	
  kestävää	
  
ympäristöliiketoimintaa
TL	
  2	
  
Uusimman	
  =edon	
  ja	
  osaamisen	
  
tuoAaminen	
  ja	
  hyödyntäminen
Tutkimus	
  –	
  ja	
  innovoin2toiminnan	
  infrastruktuurin	
  parantaminen,	
  alan	
  huippuosaamisen	
  kehi6äminen	
  
ja	
  etenkin	
  Euroopan	
  laajuisia	
  etuja	
  tuo6avien	
  osaamiskeskusten	
  edistäminen
15
EAKR-­‐toimintalinjat	
  ja	
  investoin2prioritee2t
TOIMINTALINJA	
  (TL) Investoin2prioritee>
TL	
  2	
  
Uusimman	
  =edon	
  ja	
  osaamisen	
  
tuoAaminen	
  ja	
  hyödyntäminen
Yritysten	
  innovaa9oon	
  ja	
  tutkimukseen	
  tekemien	
  investoin9en	
  parantaminen.	
  Yritysten,	
  erityises2	
  
tutkimus-­‐	
  ja	
  kehityskeskusten	
  ja	
  korkeakouluopetuksen	
  välisten	
  yhteyksien	
  ja	
  synergian	
  kehi6äminen.	
  
Tuo6eiden	
  ja	
  palveluiden	
  kehityksen,	
  teknologian	
  siirron,	
  sosiaalisten	
  innovaa2oiden	
  ja	
  julkisten	
  
palveluiden	
  sovellusten,	
  kysynnän	
  tukemisen,	
  verkostoitumisen,	
  klustereiden	
  ja	
  avoimen	
  innovoinnin	
  
edistäminen	
  älykkään	
  erikoistumisen	
  avulla.	
  Teknologisen	
  ja	
  soveltavan	
  tutkimuksen,	
  
pilo>tuotantolinjojen,	
  henkilöstövoimavarojen,	
  tuo6eiden	
  varhaisen	
  validoinnin	
  sekä	
  kehitystä	
  
vauhdi6aviin	
  teknologioihin	
  lii6yvien	
  edistyneiden	
  tuotantotekniikoiden	
  ja	
  ensituotannon	
  sekä	
  
yleiskäy6öisten	
  teknologioiden	
  levi6ämisen	
  tukeminen.
Tutkimuksen,	
  innovoinnin	
  ja	
  vähähiilisten	
  teknologioiden	
  käy4öönoton	
  edistäminen.	
  Tuetaan	
  
vähähiilisten	
  tuo6eiden,	
  palveluiden	
  ja	
  tuotantomenetelmien	
  kehi6ämistä,	
  kaupallistamista	
  ja	
  uuden	
  
teknologian	
  käy6ööno6oa	
  sekä	
  uusien	
  vähähiilisten	
  tuo6eiden,	
  materiaalien	
  ja	
  tuotantomenetelmien	
  
prototyyppejä,	
  pilotointeja	
  	
  ja	
  demonstraa2oita.	
  Tuetaan	
  vähähiilisyystrategioiden	
  toteu6amisen	
  
kannalta	
  keskeisiä	
  innova2ivisia	
  ratkaisuja	
  ja	
  selvityksiä.
16
ESR-­‐toimintalinjat	
  ja	
  investoin2prioritee2t
TOIMINTALINJA	
  (TL) Investoin2prioritee>
TL	
  3	
  
Työllisyys	
  ja	
  työvoiman	
  liikkuvuus
• Työnhakijoiden	
  ja	
  työvoiman	
  ulkopuolella	
  olevien	
  pääsy	
  työpaikkoihin,	
  ml.	
  PAT	
  ja	
  kaukana	
  
työmarkkinoilta	
  olevat,	
  myös	
  paikallisten	
  työllisyysaloi6eiden	
  kau6a,	
  ja	
  työvoiman	
  liikkuvuuden	
  
tukeminen	
  
• Työntekijöiden,	
  yritysten	
  ja	
  yri6äjien	
  mukautuminen	
  muutoksiin	
  
• Naisten	
  ja	
  miesten	
  tasa-­‐arvo	
  kaikilla	
  alueilla,	
  ml.	
  työhön	
  pääsyssä	
  ja	
  urakehityksessä,	
  työ-­‐	
  ja	
  
yksityiselämän	
  yhteensovi6aminen	
  sekä	
  samapalkkaisuuden	
  edistäminen
TL	
  4	
  
Koulutus,	
  amma>taito	
  ja	
  elinikäinen	
  
oppiminen
Parannetaan	
  kaikkien	
  ikäryhmien	
  tasa-­‐arvoista	
  pääsyä	
  elinikäiseen	
  oppimiseen	
  virallisen	
  ja	
  
epävirallisen	
  oppimisen	
  sekä	
  arkioppimisen	
  pui4eissa	
  ;	
  kohennetaan	
  työvoiman	
  9etoja	
  ja	
  
amma>taitoa	
  ja	
  pätevyy6ä	
  edistetään	
  joustavia	
  oppimisen	
  polkuja	
  mm.	
  uraohjauksella	
  	
  ja	
  hanki4ujen	
  
pätevyyksien	
  validoinnilla	
  (-­‐	
  lisätään	
  koulutusjärjestelmien	
  relevanAu4a	
  työmarkkinoiden	
  kannalta)
TL	
  5	
  
Sosiaalinen	
  osallisuus	
  ja	
  köyhyyden	
  
torjunta
!
• Ak2ivinen	
  osallisuus,	
  mm.	
  o4aen	
  huomioon	
  yhtäläisten	
  mahdollisuuksien	
  edistämisen,	
  ak9ivisen	
  
osallistumisen	
  ja	
  työllistymisen	
  parantamisen
17
Erityistavoi6eet
INVESTOINTIPRIORITEETTI ERITYISTAVOITE
Työnhakijoiden	
  ja	
  työvoiman	
  ulkopuolella	
  olevien	
  pääsy	
  
työpaikkoihin	
  jne.
Nuorten	
  ja	
  muiden	
  heikossa	
  työmarkkina-­‐asemassa	
  olevien	
  työllistymisen	
  
edistäminen
Työntekijöiden,	
  yritysten	
  ja	
  yri6äjien	
  mukautuminen	
  
muutoksiin
Tuo6avuuden	
  ja	
  työhyvinvoinnin	
  parantaminen
Naisten	
  ja	
  miesten	
  tasa-­‐arvo	
  jne. Työ-­‐	
  ja	
  koulutusurien	
  sukupuolenmukaisen	
  eriytymisen	
  lieventäminen
Parannetaan	
  pääsyä	
  elinikäiseen	
  oppimiseen	
  jne. • Siirtymävaiheita	
  ja	
  koulutuksellista	
  tasa-­‐arvoa	
  tukevien	
  palveluiden	
  parantaminen	
  	
  
• Kasvu-­‐	
  ja	
  rakennemuutosalojen	
  koulutuksen	
  tarjonnan	
  ja	
  laadun	
  parantaminen
Ak2ivinen	
  osallisuus	
  jne. Työelämän	
  ulkopuolella	
  olevien	
  työ-­‐	
  ja	
  toimintakyvyn	
  parantaminen
18
Indikaa6orit,	
  joilla	
  tavoitetaso	
  (TL	
  3)
ERITYISTAVOITE TULOSINDIKAATTORIT TUOTOSINDIKAATTORIT
Nuorten	
  ja	
  muiden	
  heikossa	
  työmarkkina-­‐
asemassa	
  olevien	
  työllistymisen	
  edistäminen
• alle	
  29-­‐vuo2aat	
  osallistujat	
  työelämässä	
  
jä6äessään	
  toimenpiteen	
  	
  
• yli	
  54-­‐vuo2aat	
  osallistujat	
  työelämässä	
  jä6äessään	
  
toimenpiteen	
  
• alle	
  30-­‐vuo2aat	
  aloi6aneet	
  
• yli	
  54-­‐vuo2aat	
  aloi6aneet
Tuo6avuuden	
  ja	
  työhyvin-­‐voinnin	
  
parantaminen
työorganisaa2oiden	
  parantunut	
  hyvinvoin2 • yli	
  54-­‐vuo2aat	
  aloi6aneet	
  
• tue6ujen	
  mikro-­‐	
  ja	
  pk-­‐yritysten	
  lukumäärä
Työ-­‐	
  ja	
  koulutusurien	
  sukupuolenmukaisen	
  
eriytymisen	
  lieventäminen
hankkeet,	
  jotka	
  ovat	
  saaneet	
  validoinnin	
  
kehi6ämälleen	
  tuo6eelle
• aloi6aneet	
  työelämän	
  ulkopuolella	
  olevat	
  ja	
  
työ6ömät	
  miehet	
  
• aloi6aneet	
  yri6äjinä	
  toimivat	
  naiset
19
© Business Arena Oy
CHECK-IN

Kuka olet, mistä tulet? Mistä kärkiteemasta
olet kiinnostunut?extra: Hauskin tarina hanketyöstäsi tältä ohjelmakaudelta?
KATSAUS
MENNEESEEN
© Business Arena Oy
KESÄKUISEN
TUOTTEISTAMISPAJAN
KUULUMISIA
© Business Arena Oy
CASE: ARTOVA JA ARTOVAMALLI
Seuraavalla ohjelmakaudella
LEADER-tyyppinen toiminta on
tulossa myös kaupunkeihin. Kuinka
kansalaisia osallistetaan enemmän?

!
Helsingista löytyy jo nyt hieno
esimerkki lähidemokratian
edistämisestä löytyy
kaupunginosayhdistys Artovalta
(Arabianranta - Toukola -
Vanhakaupunki)
© Business Arena Oy
JANNE KAREINEN, ARTOVA

!
Kuuden erilaisen pilottiprojekteilla kokeiltiin käytännön kautta mikä
toimii. Kokeilut dokumentoitiin yhdeksi malliksi. 

!
Artova on aidosti kiinnostunut hyödyntämään mallia osana
normaalia toimintaa.

!
• ”ArtovaMalli jalkautettiin laajaan tietoisuuteen sekä kolmannella
sektorilla että viranomaistoimijoiden keskuudessa.”

!
• ”Mallia käytetään Tallinnan ja Riikan lisäksi mm.
Herttoniemessä, Roihuvuoressa ja Jyväskylässä.”

!
• ”ArtovaMallille on haettu rekisteröityä tuotemerkkiä ja
ensimmäiset palvelutuotepaketit on myyty ja eri tahojen kanssa
käydään neuvotteluja jalkautuksesta.”

!
Kesäkuun tuotteistamispajan tärkein oivallus:

!
• ”. . . että sekä ymmärrys että kiinnostus ArtovaMallia kohtaan
voi olla varsin laajaa. ”

!
© Business Arena Oy
Kuvat ja mallin visualisoinnit (c) Artova: www.artovamalli.fi
© Business Arena Oy
Kuvat ja mallin visualisoinnit (c) Artova: www.artovamalli.fi
© Business Arena Oy
ESIMERKKICASEIHIN SUKELTAMINEN
Kuvat ja mallin visualisoinnit (c) Artova: www.artovamalli.fi
© Business Arena Oy
MITÄ ARTOVAN ESIMERKILLÄ ON
YHTEISTÄ EDELLISTEN TEMAATTISET
TORSTAIT- KOHTAAMISTEN
LÖYDÖSTEN OSALTA?
© Business Arena Oy
Osuvuuden elementtien on oltava
paikoillaan. Jotta kehittämishanke olisi
vaikuttava, täytyy olla osuvuutta eri suuntiin.
Strateginen osuvuus lähtee strategiasta ja
kohdistuu ydintoimintaan. On oltava oikea
ajankohta tekemiselle: voit tehdä oikeaa asiaa
väärässä ajankohdassa. Täytyy olla
yhteiskunnallinen kysyntä. Rahoittajan
osuvuus: palveleeko vielä rahoittajan
tavoitteita?
Hankkeen idean täytyy perustua riittävästi
sitä toteuttavan organisaation
ydinosaamiseen ja strategiaan, jotta hanke
pääsee maksimaallisesti hyödyntämään
organisaation resursseja - ilman, että se on
rahoittajan näkökulmasta perustoimintaa. ”On
oltava kyllin lähellä perustoimintaa, mutta
riittävän erilaista rahoitettavaksi.”
Mikä ratkaisee vaikuttavuuden pohjoispohjalaisten
hanketoimijoiden mukaan?
© Business Arena Oy
Uusimalaisten hankeammattilaisten mietteitä omista vahvuuksista
Asiat, jotka innostivat
!
Vaikuttavuus ja tulokset
Oppiminen, uudet asiat
Nuorten hyvinvointi
Sosiaalinen toiminta
Hyvinvoinnin edistäminen
Asiat, missä voimme olla maailman
parhaita?
!
Suomalaisuudesta kumpuavaa osaaminen
(myös mielenkiintoista tarinallistaa), kuten . .
.
!
- osallistava yhteiskunta ja sen talkoohengelle
omaiset asiat
!
- (työ)hyvinvoinnin palvelut, juuret sotaveteraanien
kuntoutuksessa
!
- sukupolvien välinen tiedonsiirto ja mentorointi
(myös oleellista yrityksille, joissa tietoa tulee
katoamaan)
!
- peliosaaminen ja asioiden pelillistäminen
© Business Arena Oy
ARTOVASSA NÄKYVIÄ
TUOTTEISTAMISPAJOJEN
KESKEISIÄ HUOMIOITA
!
Hankkeen jälkeiset mahdollisuudet =
laajemmat kuin hankkeen aikana.
!
Organisaation halukkuus hyödyntää mallia
jälkikäteen.
!
Käytännön kokeilut ratkaisevat, sillä ne ovat
tuloksia!
© Business Arena Oy
Ennen kaikkea ArtovaMallissa näkyy
aktiivinen omistajuus
TYÖSKENTELY
© Business Arena Oy
Ohjelmakausi vaihtuu, kohti
vaikuttavampaa hanketoimintaa
!
• Mihin ongelmiin haetaan nyt ratkaisuja?
• Kenen kanssa tulisi tehdä yhteistyötä?
• Miten vältetään päällekkäisyydet?
• Taustalla Uudenmaan kärkiteemat, jotka
ensisijaisesti ohjaavat tulevaa hankehakua.
!
© Business Arena Oy
Pari sanaa vaikuttavuudesta . . .
© Business Arena Oy
Hanke = kokeilun ja todistamisen työkalu
!
”Itse en kirjoita suunnitelmia koskaan tavoitteiden,
vaan tulosten kautta. Kerrotaan mikä on maailmassa
muuttunut, kun hanke on päättynyt.” - satakuntalainen
hankeammattilainen
© Business Arena Oy
Tehtävänanto ratkaisee paljon. Vaikuttavuutta on vaikea
kuvata, jos hankkeen suunnitelma on epämääräinen:
- Minkä ongelman hanke ratkaisee?
- Miten maailma muuttuu, kun hanke on päättynyt?
- Mihin haemme vastauksia?
!
Huom! Vaikuttavuudesta ”sopiminen etukäteen” jo
suunnitteluvaiheessa
- Määritetään jo aietasolla etukäteen miten laajasti hankkeen
tuloksia hyödynnetään, jos huomataan käytännössä, että
hankkeen toteuttamat toimenpiteet toimivat
- Ei sovita levittämisestä jälkikäteen tai ajatella, että se
toteutuu itsestään
© Business Arena Oy
Kokeilemalla kehittäminen luo
vaikuttavuutta: ei tehdä yhtä tai kahta
massiivista pilottia, vaan etsitään ratkaisu
jatkuvalla kokeilemisella ja epäonnistumisella
!
• Epäonnistunut kokeilu on myös tulos
• Kokeilemalla levitetään samalla tuloksia.
”Kokeilu
synnyttää
speksin.” 

- Anssi
Tuulenmäki
© Business Arena Oy
© Business Arena Oy
Mistä kärkiteemasta olet kiinnostunut?
Valitse pöytä sen mukaan, max 6 hlöä
© Business Arena Oy
© 2012 William Cockayne & Tamara Carleton
1. Pohtikaa hetki yksin: Mitä erilaisia
näkökulmia: kokonaisuuksia ja
ajatuksia ja toivottavia tuloksia liittyy
kyseiseen kärkiteemaan?
!
Mitä teema tarkoittaa konkreettisesti
sinulle? Mikä on sen ilmentymä? Miksi se
kiinnostaa sinua ja mitä olet tehnyt
aiheen parissa?
!
2. Piirtäkää oheisen kuvan mallinen
kukka pöytäliinaan.
!
3. Aloittakaa keskustelu ryhmässä
teemasta. Laajentakaa ajatuksia ja
yhdistelkää isoja linjoja. 

4. Lopussa valitkaa ryhmän mielestä
kahdeksan oleellisinta kokonaisuutta,
näkökulmaa tai ajatusta ja kirjoittakaa ne
terälehtiin.
© Business Arena Oy
Missä aiheessa vietettiin eniten aikaa
ja mikä herätti eniten kysymyksiä?
© Business Arena Oy
Löytyikö yhteistyön paikkoja tai
ensimmäisten kokeilujen alkuja?
© Business Arena Oy
© Business Arena Oy
Keskustelu jatkuu, liity mukaan!
www.facebook.com/TemaattisetTorstait

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainenElinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainenSitra the Finnish Innovation Fund
 
Nuorisotakuu 2.0
Nuorisotakuu 2.0Nuorisotakuu 2.0
Nuorisotakuu 2.0SDP
 
SDP:n koulutuspoliittinen ohjelma
SDP:n koulutuspoliittinen ohjelmaSDP:n koulutuspoliittinen ohjelma
SDP:n koulutuspoliittinen ohjelmaSDP
 
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Työterveyslaitos
 
Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesittely 13.8.2019
Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesittely 13.8.2019Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesittely 13.8.2019
Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesittely 13.8.2019Tommi Gustafsson
 
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020MS SOSTE
 
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat Ayla_Shakir
 
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014Tyoelama2020
 

Was ist angesagt? (20)

Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
 
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
 
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
 
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainenElinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
 
Nuorisotakuu 2.0
Nuorisotakuu 2.0Nuorisotakuu 2.0
Nuorisotakuu 2.0
 
SDP:n koulutuspoliittinen ohjelma
SDP:n koulutuspoliittinen ohjelmaSDP:n koulutuspoliittinen ohjelma
SDP:n koulutuspoliittinen ohjelma
 
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
 
Kevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -koosteKevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -kooste
 
Aluekierros Oulu
Aluekierros OuluAluekierros Oulu
Aluekierros Oulu
 
Aluekierros Oulu
Aluekierros OuluAluekierros Oulu
Aluekierros Oulu
 
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
 
Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesittely 13.8.2019
Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesittely 13.8.2019Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesittely 13.8.2019
Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesittely 13.8.2019
 
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
 
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
 
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
 
Strateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja Oyj
Strateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja OyjStrateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja Oyj
Strateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja Oyj
 
Uusi aikuiskoulutus
Uusi aikuiskoulutusUusi aikuiskoulutus
Uusi aikuiskoulutus
 
Johtaminen 2020, Avaus
Johtaminen 2020, AvausJohtaminen 2020, Avaus
Johtaminen 2020, Avaus
 

Ähnlich wie Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013

Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Miset Oy
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Miset Oy
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Miset Oy
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Miset Oy
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusBusiness Arena Oy
 
Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31102013
Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31102013Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31102013
Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31102013Saila Tykkyläinen
 
Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012
Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012
Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012Sitra the Finnish Innovation Fund
 
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019ORSI
 
Kuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra Maamerkit
Kuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra MaamerkitKuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra Maamerkit
Kuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra MaamerkitSitra Maamerkit
 
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataYhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataKLVL
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Oy
 
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluilleKaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluillePaivi Sutinen
 
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatustaKatri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatustaSitra Maamerkit
 
Nakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_final
Nakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_finalNakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_final
Nakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_finalTekes Programmes and Campaigns
 
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013Saila Tykkyläinen
 
Sosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössä
Sosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössäSosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössä
Sosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössäTHL
 
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)Tyoelamaverkosto
 
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPEMiten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPETHL
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Business Arena Oy
 
Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma
Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelmaKari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma
Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelmaSitra / Ekologinen kestävyys
 

Ähnlich wie Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013 (20)

Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
 
Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31102013
Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31102013Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31102013
Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31102013
 
Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012
Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012
Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012
 
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
 
Kuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra Maamerkit
Kuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra MaamerkitKuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra Maamerkit
Kuntapäättäjien ekoprofilointi_Sitra Maamerkit
 
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataYhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
 
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluilleKaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
 
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatustaKatri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
 
Nakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_final
Nakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_finalNakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_final
Nakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_final
 
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013
 
Sosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössä
Sosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössäSosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössä
Sosiaalirahaston mahdollisuudet hanketyössä
 
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
Perehdytys Työelämä 2020 –hanke, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto (2017)
 
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPEMiten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
 
Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma
Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelmaKari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma
Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma
 

Mehr von Business Arena Oy

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Business Arena Oy
 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Business Arena Oy
 
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuVaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuBusiness Arena Oy
 
Change2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsChange2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsBusiness Arena Oy
 
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentChange2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentBusiness Arena Oy
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014Business Arena Oy
 
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Business Arena Oy
 
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Business Arena Oy
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiBusiness Arena Oy
 
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteInspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteBusiness Arena Oy
 
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Business Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusTemaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusBusiness Arena Oy
 

Mehr von Business Arena Oy (20)

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
 
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuVaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
 
Change2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsChange2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projects
 
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentChange2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
 
Vaikuttavuusklinikat
VaikuttavuusklinikatVaikuttavuusklinikat
Vaikuttavuusklinikat
 
Crazy Town
Crazy TownCrazy Town
Crazy Town
 
Ammattilaiset Areenalla
Ammattilaiset AreenallaAmmattilaiset Areenalla
Ammattilaiset Areenalla
 
Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
 
Operaatio Metsonpesä
Operaatio MetsonpesäOperaatio Metsonpesä
Operaatio Metsonpesä
 
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
 
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
 
CASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksiCASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksi
 
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteInspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
 
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
 
HEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koontiHEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koonti
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
 
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusTemaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
 

Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013

 • 1. © Business Arena Oy KOHTI VAIKUTTAVAMPAA HANKETOIMINTAA -DOKUMENTOINTI, 13.11.2013, HELSINKI © Business Arena Oy
 • 2. © Business Arena Oy Ohjelmakausi vaihtuu, kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa ! • Mihin ongelmiin haetaan nyt ratkaisuja? • Kenen kanssa tulisi tehdä yhteistyötä? • Miten vältetään päällekkäisyydet? • Taustalla Uudenmaan kärkiteemat, jotka ensisijaisesti ohjaavat tulevaa hankehakua. !
 • 3. © Business Arena Oy Ideakilpailu, ! hanketoimijat ! ehdottavat ratkaisuja Pieniä ! kokeiluja, rahoitus ! eri instrumenteista Rakennerahastoilla! hankkeita jatkamaan parhaat kokeilut Strategisia INTERREG- tai komission rahoittamia hankkeita VISIO ja muutos, jota maakunnan kärkiteemassa halutaan saada aikaan UUDENMAAN HANKEKEHITTÄMISEN UUSI TOIMINTAMALLI HANKEPERHEIDEN KOKOAMISEKSI? Uudellamaalla maakuntaohjelman rooli korostuu. Ohjelmassa kuvataan keskeiset kärkiteemat, joiden ympärille ELY ja liitto kokoavat yhdessä hanketoimijoiden kanssa hankeperheitä valittujen tavoitteiden/visioiden saavuttamiseksi. Rahoittajien rooli muuttuu sparraavaksi siten, että he juoksevat kasaan eri rahastoista tulevia asioita yli toimintalinjojen. Hankeperheet rakennetaan vaiheittaisesti ja kokeiluihin kannustaen. Kaikki alkaisi hanketoimijoiden ideakilpailulla, jonka avulla aktivoitaisiin kenttää tuottamaan erilaisia ratkaisuja. Tämän jälkeen uusimaalaiset rahoittajat antaisivat pieniin kokeiluihin rahoitusta, joiden kautta ideoiden toimivuus testattaisiin. Rakennerahastoista rahoitettavat hankkeet veisivät parhaiden kokeilujen tuloksia eteenpäin. !Vaiheittaisen etenemisen kautta Uudellamaalla pyritään luomaan tavoitteellisuutta ja strategisuutta kehittämiseen. Erilaisten instrumenttien ja toimintalinjojen keinotekoiset rajat pyritään häivyttämään pois. Yhtä hankeperhettä voitaisiin rahoittaa niin maakunnan kehittämisrahalla, ESR:llä, EAKR:llä, INKA-rahalla tai maaseuturahastolla. Koska komission suora rahoitus tai INTERREG-raha ei vähene, vähenevillä uusimaalaisilla rakennerahastovaroilla pyritään tavoittelemaan niitä hyvin tehdyllä pohjatyöllä.
 • 4. © Business Arena Oy Visio ja hankeperhe edellä: kärkiteemat ohjaavat Uudenmaan kehittämistä yli toimintalinjojen ja rahoitusinstrumenttien Rahoittajien rooli on koota yhteen hankeperheitä ja auttaa yhdistelemään instrumentteja.
 • 5. ”Uusi yhteisöllisyys” on kaikessa ydinsana. Asumiseen liittyvät ongelmat, pk-yrittäjyyden ongelmat, kuntauudistus, kestävä kehitys → näissä eletään murrosvaiheessa. Uusi yhteisöllisyys pitäisi löytää kaikessa näistä! ! ”Pohdittiin esimerkkinä Hollannin ja Norjan mallia, jossa päiväkoti ja vanhustenkoti ovat yhdessä. Ratkaistaan yksinäisyys ja muut ongelmat samalla. Mietittiin, miten nuoret aikaisemmin asuivat. Nehän muuttivat ennen ison perheen piian komeroon. Eivät olleet yksin!” → Miten historiassa asiat ratkaistiin? ! Ratkaisuidea: uudet rahoitusmallit, esimerkiksi mesenaatti- toiminta. Vaikka ollaan eriarvoistuneita, on myös varakkaita. Mesenaatti-toiminnan uudelleen elvyttäminen on tarpeellista. Olisiko se lisärahoitusmuoto yhteisöllisyyden edistämiseksi? ! Mihin ei löytynyt vastauksia: Arjen mittarit, miten mitata laatua? ”Olemme huolissamme siitä, että on vain kvantitatiivisia mittareita lisärahoituksen saamiseksi. Valtakunnallinen työpajayhdistys, projektipäällikkö Reetta Pietikäisen luotsaamana luo ja tutkii laadullisten mittareiden kehittämistä.” Toimiva arki, 1. ryhmä
 • 6. Mahdollisuus hyvään työhön tekee toimivan arjen: nuoret, osallisuus, mukana olo yhteiskunnassa. ! • Ratkaisuidea: Oppisopimustyöskentelyn kehittäminen. Missään ei ole julkisuudessa ABC-mallia miten toimia, jos joku on kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta. Ei ole myöskään listausta oppilaitoksista, jotka tarjoaisivat sitä. Tarvitaan selkeä koulutus ja materiaalit nuorille, työnantajille ja oppilaitoksille. ! • Toive rahoittajille: ”Onko meitä ohjannut hankemaailmassa liikaa ajattelu, ettei siihen saa rahoitusta, jos jotain samanlaista on tehty? Ollaa jo luotu kasapäin uusia toimintamalleja. Tarvitaan hanke sen katsomiseksi, mitä on hankkeilla aikaisemmin tehty, mitä on unohdettu ja näiden asioiden uudelleen soveltamiseksi.” Toimiva arki, 2. ryhmä
 • 7. © Business Arena Oy Esimerkki: Medibothnia, Vaasa #yhteisöllisyys, #osallisuus, #outonovaatio, #resurssiviisaus ! KOVA TAVOITE: Suomen johtava sote-alan huippuyksikkö ! KAKSIKIELISYYS: Novia ja VAMK luovat yhteisen kampuksen, jossa yhdistyy ruotsin ja suomenkielinen sote-alan opetus. Yhteisiä kursseja sekä uusien osallistavien opetusmetodien testaamista ja kokeiluja. ! KUNNAN ROOLI: Vaasan kaupunki sijoittaa terveyskeskuksen ja lukuisia sote-alan toimintoja. ! YHDISTELY JA KORKEAKOULULÄHTÖISTEN IDEOIDEN TESTAAMINEN: Living lab-toimintaa: järjestöjen toimintatiloja, lasten päiväkoti, vanhusten palveluita, jne. ! = yhteisöllisyys, osallisuus, yhdistely ja säästäminen voimavarana
 • 8. Rohkeuden puute estää kasvun. ”Keskeistä miten rohkaistaan johonkin uudenlaiseen? Kuka hullu alkaa tekemään jotain itsestään, jos siihen ei ole rohkaistu tai annettu työlle tilaa? Koskettaa jokaista teemaa.” ! 1. Kehitettävät asiat täytyy kuvata osana laajempia teemoja. Pois siiloista ja toimialoista. ! 2. Paikalliset poliitikot mukaan uuteen yhteisöllisyyteen. ! 3. Hankkeiden tulee puhutella myös päättäjiä ja edistää joustavaa byrokratiaa. ”Jos kunnalta puuttuu selkeä palvelustrategia, kuinka yrittäjää kiinnostaa palveluiden kehittäminen? Täytyy olla kokonaisuus kunnossa.” ! 4. Esimerkit innostavat. ”Startupit lähtevät ihan oman elinympäristön havainnoista ja niihin tarttumisesta.” ! 5. Tarvitaan olennainen fyysinen sekä henkinen ympäristö, Outonovaatio-ympäristöt™ Kasvun mahdollisuudet
 • 9. Kestävä luonnontalous on ydinbisnestä Suomessa. Luonnonvaroja säästävä käyttö liittyy kaikkiin meihin. ”Uusi yhteisöllisyys, osallisuus ja odottamattomat kumppanuudet on keskeisessä roolissa kestävässä taloudessa. Kun ihmiset ovat osallisia, he saavat merkitystä ja tarkoitusta. Heidän ei tarvitse koko ajan juosta Jumbossa katsomassa, kuinka siellä on ihana tunnelma.” ! RATKAISUIDEAT ! • Pienten yritysten sivuvirrat muodostavat isoja virtoja yhdessä. ”Yritysten ylijäämätavaraa rahapulassa olevien koulujen materiaaleiksi esimerkiksi? Tarvitaan keräysjärjestelmiä, voimavarojen hyötykäyttöä ja hallintaa. Olemassa olevan parempaa hyödyntämistä, tyhjillään olevien rakennusten sopivampaa käyttöä.” ! • Uudellamaalla on sijaitsee valtaosa Suomen pienistä puuseppäyrityksiä. ”Huippudesignia ja toimintaa, sivuvirroista raaka-aineita, yhteisiä resursseja myyntiin sekä vientiin!” ! • Kuntien hankintaosaamisen kehittäminen: Hanke kouluttamaa kuntien hankintayksiköitä, jotta lisätään paikallisyritysten osaamisen merkitystä, kestävää luonnontaloutta ja luonnon uusiutumiskykyä. Kestävä luonnontalous Katsokaa myös Sitran Resurssiviisaus-ohjelma! www.sitra.fi/resurssiviisaus
 • 11. © Business Arena Oy Temaattiset Torstait ! • Toiminta käynnistyi kesällä 2011 Uudellamaalla torstaisin pidettävinä kohtaamisina • Hankeammattilaisten kohtaamispaikka: osaamisen, vertaisoppimisen ja kokemuksien vaihtoa • Paikka kaveriavulle • Luodaan yhteistyötä ruohonjuuritasolla • Ei keskitytä substanssiin, vaan yleiseen hankeosaamiseen
 • 13. Rakennerahasto-­‐ohjelman  interven2ologiikka Haasteet Kehi6ämistavoi6eet Eurooppa  2020   -­‐strategiasta  johdetut   temaa>set  tavoi6eet   ja  investoin2prioritee2t   (toimintalinjavalinta) Erityistavoi6eetTue6ava  toiminta   (investoin2prioritee>) Indikaa6orit   (tuotos-­‐  ja  tulosindikaa6orit;   tuloskehikko) 13
 • 14. Rakennerahasto-­‐ohjelman  toimintalinjat 14 Toimintalinja (Käyvät  hinnat)   ! ! EU-rahoitus (n. milj. €) Julkinen rahoitus yhteensä (n. milj. €) EAKR Osuus ESR Osuus Yhteensä Osuus TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (EAKR) 328 41  %     657 25  % TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) 435 54  %     869 33  % TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)     234 47  % 467 18  % TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)     164 33  % 328 13  % TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)     99 20  % 199 8  % TL 6 Tekninen tuki (EAKR) 39 5  %   0  % 78 3  % YHTEENSÄ 802 100  % 497 100  % 2  598,0 100,0  % Vähähiilisen  talouden  tukemiseen  käytetään  vähintään  25  %:ia  EAKR-­‐rahoituksesta.  
 Rahoitusosuus  sisältyy  toimintalinjojen  1  ja  2  osuuteen.     Absoluu>set  summat  eivät  ole  lopullisia,  sillä  niihin  vähävaraisten  rahaston  osuus  on  vahvistama6a.
 • 15. EAKR-­‐toimintalinjat  ja  investoin2prioritee2t TOIMINTALINJA  (TL) Investoin2prioritee> TL  1   Pk-­‐yritystoiminnan  kilpailukyky • Yri6äjyyden  edistäminen,  erityises2  helpo6amalla  uusien  ideoiden  taloudellista  hyödyntämistä  ja   tukemalla  uusien  yritysten  perustamista  sekä  liiketoiminnan  uudistamista  ,  pääpaino  on   kasvuhakuisessa  työnantajayri4äjyydessä  sekä  uusien  tuo4eiden  ja  palveluiden  synny4ämisessä   etenkin  kansainvälistyville  markkinoille   • Toimet,  joilla  tuetaan  pk-­‐yritysten  edellytyksiä  sitoutua  kasvu-­‐  ja  innovaa9oprosesseihin  .  Erityises2   vahvistetaan  kasvuhakuisten,  kansainvälistyvien  ja  kansainvälisille  markkinoille  tähtäävien  pk-­‐ yritysten  liiketoimintaosaamista  ja  kansainvälistymisvalmiuksia.   • Tutkimuksen,  innovoinnin  ja  vähähiilisten  teknologioiden  käy6öönoton  edistäminen.    Toimilla   parannetaan  pk-­‐yritysten  kilpailukykyä  mm.  edistämällä  ympäristöä  vähemmän  kuormi6avien  ja   energiatehokkaampien  teknologioiden  käy6ööno6oa  niiden  toiminnassa  sekä  vähähiilistä,  kestävää   ympäristöliiketoimintaa TL  2   Uusimman  =edon  ja  osaamisen   tuoAaminen  ja  hyödyntäminen Tutkimus  –  ja  innovoin2toiminnan  infrastruktuurin  parantaminen,  alan  huippuosaamisen  kehi6äminen   ja  etenkin  Euroopan  laajuisia  etuja  tuo6avien  osaamiskeskusten  edistäminen 15
 • 16. EAKR-­‐toimintalinjat  ja  investoin2prioritee2t TOIMINTALINJA  (TL) Investoin2prioritee> TL  2   Uusimman  =edon  ja  osaamisen   tuoAaminen  ja  hyödyntäminen Yritysten  innovaa9oon  ja  tutkimukseen  tekemien  investoin9en  parantaminen.  Yritysten,  erityises2   tutkimus-­‐  ja  kehityskeskusten  ja  korkeakouluopetuksen  välisten  yhteyksien  ja  synergian  kehi6äminen.   Tuo6eiden  ja  palveluiden  kehityksen,  teknologian  siirron,  sosiaalisten  innovaa2oiden  ja  julkisten   palveluiden  sovellusten,  kysynnän  tukemisen,  verkostoitumisen,  klustereiden  ja  avoimen  innovoinnin   edistäminen  älykkään  erikoistumisen  avulla.  Teknologisen  ja  soveltavan  tutkimuksen,   pilo>tuotantolinjojen,  henkilöstövoimavarojen,  tuo6eiden  varhaisen  validoinnin  sekä  kehitystä   vauhdi6aviin  teknologioihin  lii6yvien  edistyneiden  tuotantotekniikoiden  ja  ensituotannon  sekä   yleiskäy6öisten  teknologioiden  levi6ämisen  tukeminen. Tutkimuksen,  innovoinnin  ja  vähähiilisten  teknologioiden  käy4öönoton  edistäminen.  Tuetaan   vähähiilisten  tuo6eiden,  palveluiden  ja  tuotantomenetelmien  kehi6ämistä,  kaupallistamista  ja  uuden   teknologian  käy6ööno6oa  sekä  uusien  vähähiilisten  tuo6eiden,  materiaalien  ja  tuotantomenetelmien   prototyyppejä,  pilotointeja    ja  demonstraa2oita.  Tuetaan  vähähiilisyystrategioiden  toteu6amisen   kannalta  keskeisiä  innova2ivisia  ratkaisuja  ja  selvityksiä. 16
 • 17. ESR-­‐toimintalinjat  ja  investoin2prioritee2t TOIMINTALINJA  (TL) Investoin2prioritee> TL  3   Työllisyys  ja  työvoiman  liikkuvuus • Työnhakijoiden  ja  työvoiman  ulkopuolella  olevien  pääsy  työpaikkoihin,  ml.  PAT  ja  kaukana   työmarkkinoilta  olevat,  myös  paikallisten  työllisyysaloi6eiden  kau6a,  ja  työvoiman  liikkuvuuden   tukeminen   • Työntekijöiden,  yritysten  ja  yri6äjien  mukautuminen  muutoksiin   • Naisten  ja  miesten  tasa-­‐arvo  kaikilla  alueilla,  ml.  työhön  pääsyssä  ja  urakehityksessä,  työ-­‐  ja   yksityiselämän  yhteensovi6aminen  sekä  samapalkkaisuuden  edistäminen TL  4   Koulutus,  amma>taito  ja  elinikäinen   oppiminen Parannetaan  kaikkien  ikäryhmien  tasa-­‐arvoista  pääsyä  elinikäiseen  oppimiseen  virallisen  ja   epävirallisen  oppimisen  sekä  arkioppimisen  pui4eissa  ;  kohennetaan  työvoiman  9etoja  ja   amma>taitoa  ja  pätevyy6ä  edistetään  joustavia  oppimisen  polkuja  mm.  uraohjauksella    ja  hanki4ujen   pätevyyksien  validoinnilla  (-­‐  lisätään  koulutusjärjestelmien  relevanAu4a  työmarkkinoiden  kannalta) TL  5   Sosiaalinen  osallisuus  ja  köyhyyden   torjunta ! • Ak2ivinen  osallisuus,  mm.  o4aen  huomioon  yhtäläisten  mahdollisuuksien  edistämisen,  ak9ivisen   osallistumisen  ja  työllistymisen  parantamisen 17
 • 18. Erityistavoi6eet INVESTOINTIPRIORITEETTI ERITYISTAVOITE Työnhakijoiden  ja  työvoiman  ulkopuolella  olevien  pääsy   työpaikkoihin  jne. Nuorten  ja  muiden  heikossa  työmarkkina-­‐asemassa  olevien  työllistymisen   edistäminen Työntekijöiden,  yritysten  ja  yri6äjien  mukautuminen   muutoksiin Tuo6avuuden  ja  työhyvinvoinnin  parantaminen Naisten  ja  miesten  tasa-­‐arvo  jne. Työ-­‐  ja  koulutusurien  sukupuolenmukaisen  eriytymisen  lieventäminen Parannetaan  pääsyä  elinikäiseen  oppimiseen  jne. • Siirtymävaiheita  ja  koulutuksellista  tasa-­‐arvoa  tukevien  palveluiden  parantaminen     • Kasvu-­‐  ja  rakennemuutosalojen  koulutuksen  tarjonnan  ja  laadun  parantaminen Ak2ivinen  osallisuus  jne. Työelämän  ulkopuolella  olevien  työ-­‐  ja  toimintakyvyn  parantaminen 18
 • 19. Indikaa6orit,  joilla  tavoitetaso  (TL  3) ERITYISTAVOITE TULOSINDIKAATTORIT TUOTOSINDIKAATTORIT Nuorten  ja  muiden  heikossa  työmarkkina-­‐ asemassa  olevien  työllistymisen  edistäminen • alle  29-­‐vuo2aat  osallistujat  työelämässä   jä6äessään  toimenpiteen     • yli  54-­‐vuo2aat  osallistujat  työelämässä  jä6äessään   toimenpiteen   • alle  30-­‐vuo2aat  aloi6aneet   • yli  54-­‐vuo2aat  aloi6aneet Tuo6avuuden  ja  työhyvin-­‐voinnin   parantaminen työorganisaa2oiden  parantunut  hyvinvoin2 • yli  54-­‐vuo2aat  aloi6aneet   • tue6ujen  mikro-­‐  ja  pk-­‐yritysten  lukumäärä Työ-­‐  ja  koulutusurien  sukupuolenmukaisen   eriytymisen  lieventäminen hankkeet,  jotka  ovat  saaneet  validoinnin   kehi6ämälleen  tuo6eelle • aloi6aneet  työelämän  ulkopuolella  olevat  ja   työ6ömät  miehet   • aloi6aneet  yri6äjinä  toimivat  naiset 19
 • 20. © Business Arena Oy CHECK-IN
 Kuka olet, mistä tulet? Mistä kärkiteemasta olet kiinnostunut?
 
 extra: Hauskin tarina hanketyöstäsi tältä ohjelmakaudelta?
 • 22. © Business Arena Oy KESÄKUISEN TUOTTEISTAMISPAJAN KUULUMISIA
 • 23. © Business Arena Oy CASE: ARTOVA JA ARTOVAMALLI Seuraavalla ohjelmakaudella LEADER-tyyppinen toiminta on tulossa myös kaupunkeihin. Kuinka kansalaisia osallistetaan enemmän? ! Helsingista löytyy jo nyt hieno esimerkki lähidemokratian edistämisestä löytyy kaupunginosayhdistys Artovalta (Arabianranta - Toukola - Vanhakaupunki)
 • 24. © Business Arena Oy JANNE KAREINEN, ARTOVA ! Kuuden erilaisen pilottiprojekteilla kokeiltiin käytännön kautta mikä toimii. Kokeilut dokumentoitiin yhdeksi malliksi. ! Artova on aidosti kiinnostunut hyödyntämään mallia osana normaalia toimintaa. ! • ”ArtovaMalli jalkautettiin laajaan tietoisuuteen sekä kolmannella sektorilla että viranomaistoimijoiden keskuudessa.” ! • ”Mallia käytetään Tallinnan ja Riikan lisäksi mm. Herttoniemessä, Roihuvuoressa ja Jyväskylässä.” ! • ”ArtovaMallille on haettu rekisteröityä tuotemerkkiä ja ensimmäiset palvelutuotepaketit on myyty ja eri tahojen kanssa käydään neuvotteluja jalkautuksesta.” ! Kesäkuun tuotteistamispajan tärkein oivallus: ! • ”. . . että sekä ymmärrys että kiinnostus ArtovaMallia kohtaan voi olla varsin laajaa. ” !
 • 25. © Business Arena Oy Kuvat ja mallin visualisoinnit (c) Artova: www.artovamalli.fi
 • 26. © Business Arena Oy Kuvat ja mallin visualisoinnit (c) Artova: www.artovamalli.fi
 • 27. © Business Arena Oy ESIMERKKICASEIHIN SUKELTAMINEN Kuvat ja mallin visualisoinnit (c) Artova: www.artovamalli.fi
 • 28. © Business Arena Oy MITÄ ARTOVAN ESIMERKILLÄ ON YHTEISTÄ EDELLISTEN TEMAATTISET TORSTAIT- KOHTAAMISTEN LÖYDÖSTEN OSALTA?
 • 29. © Business Arena Oy Osuvuuden elementtien on oltava paikoillaan. Jotta kehittämishanke olisi vaikuttava, täytyy olla osuvuutta eri suuntiin. Strateginen osuvuus lähtee strategiasta ja kohdistuu ydintoimintaan. On oltava oikea ajankohta tekemiselle: voit tehdä oikeaa asiaa väärässä ajankohdassa. Täytyy olla yhteiskunnallinen kysyntä. Rahoittajan osuvuus: palveleeko vielä rahoittajan tavoitteita? Hankkeen idean täytyy perustua riittävästi sitä toteuttavan organisaation ydinosaamiseen ja strategiaan, jotta hanke pääsee maksimaallisesti hyödyntämään organisaation resursseja - ilman, että se on rahoittajan näkökulmasta perustoimintaa. ”On oltava kyllin lähellä perustoimintaa, mutta riittävän erilaista rahoitettavaksi.” Mikä ratkaisee vaikuttavuuden pohjoispohjalaisten hanketoimijoiden mukaan?
 • 30. © Business Arena Oy Uusimalaisten hankeammattilaisten mietteitä omista vahvuuksista Asiat, jotka innostivat ! Vaikuttavuus ja tulokset Oppiminen, uudet asiat Nuorten hyvinvointi Sosiaalinen toiminta Hyvinvoinnin edistäminen Asiat, missä voimme olla maailman parhaita? ! Suomalaisuudesta kumpuavaa osaaminen (myös mielenkiintoista tarinallistaa), kuten . . . ! - osallistava yhteiskunta ja sen talkoohengelle omaiset asiat ! - (työ)hyvinvoinnin palvelut, juuret sotaveteraanien kuntoutuksessa ! - sukupolvien välinen tiedonsiirto ja mentorointi (myös oleellista yrityksille, joissa tietoa tulee katoamaan) ! - peliosaaminen ja asioiden pelillistäminen
 • 31. © Business Arena Oy ARTOVASSA NÄKYVIÄ TUOTTEISTAMISPAJOJEN KESKEISIÄ HUOMIOITA ! Hankkeen jälkeiset mahdollisuudet = laajemmat kuin hankkeen aikana. ! Organisaation halukkuus hyödyntää mallia jälkikäteen. ! Käytännön kokeilut ratkaisevat, sillä ne ovat tuloksia!
 • 32. © Business Arena Oy Ennen kaikkea ArtovaMallissa näkyy aktiivinen omistajuus
 • 34. © Business Arena Oy Ohjelmakausi vaihtuu, kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa ! • Mihin ongelmiin haetaan nyt ratkaisuja? • Kenen kanssa tulisi tehdä yhteistyötä? • Miten vältetään päällekkäisyydet? • Taustalla Uudenmaan kärkiteemat, jotka ensisijaisesti ohjaavat tulevaa hankehakua. !
 • 35. © Business Arena Oy Pari sanaa vaikuttavuudesta . . .
 • 36. © Business Arena Oy Hanke = kokeilun ja todistamisen työkalu ! ”Itse en kirjoita suunnitelmia koskaan tavoitteiden, vaan tulosten kautta. Kerrotaan mikä on maailmassa muuttunut, kun hanke on päättynyt.” - satakuntalainen hankeammattilainen
 • 37. © Business Arena Oy Tehtävänanto ratkaisee paljon. Vaikuttavuutta on vaikea kuvata, jos hankkeen suunnitelma on epämääräinen: - Minkä ongelman hanke ratkaisee? - Miten maailma muuttuu, kun hanke on päättynyt? - Mihin haemme vastauksia? ! Huom! Vaikuttavuudesta ”sopiminen etukäteen” jo suunnitteluvaiheessa - Määritetään jo aietasolla etukäteen miten laajasti hankkeen tuloksia hyödynnetään, jos huomataan käytännössä, että hankkeen toteuttamat toimenpiteet toimivat - Ei sovita levittämisestä jälkikäteen tai ajatella, että se toteutuu itsestään
 • 38. © Business Arena Oy Kokeilemalla kehittäminen luo vaikuttavuutta: ei tehdä yhtä tai kahta massiivista pilottia, vaan etsitään ratkaisu jatkuvalla kokeilemisella ja epäonnistumisella ! • Epäonnistunut kokeilu on myös tulos • Kokeilemalla levitetään samalla tuloksia. ”Kokeilu synnyttää speksin.” 
 - Anssi Tuulenmäki
 • 40. © Business Arena Oy Mistä kärkiteemasta olet kiinnostunut? Valitse pöytä sen mukaan, max 6 hlöä
 • 41. © Business Arena Oy © 2012 William Cockayne & Tamara Carleton 1. Pohtikaa hetki yksin: Mitä erilaisia näkökulmia: kokonaisuuksia ja ajatuksia ja toivottavia tuloksia liittyy kyseiseen kärkiteemaan? ! Mitä teema tarkoittaa konkreettisesti sinulle? Mikä on sen ilmentymä? Miksi se kiinnostaa sinua ja mitä olet tehnyt aiheen parissa? ! 2. Piirtäkää oheisen kuvan mallinen kukka pöytäliinaan. ! 3. Aloittakaa keskustelu ryhmässä teemasta. Laajentakaa ajatuksia ja yhdistelkää isoja linjoja. 
 4. Lopussa valitkaa ryhmän mielestä kahdeksan oleellisinta kokonaisuutta, näkökulmaa tai ajatusta ja kirjoittakaa ne terälehtiin.
 • 42. © Business Arena Oy Missä aiheessa vietettiin eniten aikaa ja mikä herätti eniten kysymyksiä?
 • 43. © Business Arena Oy Löytyikö yhteistyön paikkoja tai ensimmäisten kokeilujen alkuja?
 • 45. © Business Arena Oy Keskustelu jatkuu, liity mukaan! www.facebook.com/TemaattisetTorstait