SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 17
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Operaatio Metsonpesä
Korkeakoulujen työelämäyhteistyön tilannekuva haltuun
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
VIVECA
Mistä Operaatio Metsonpesässä oli kyse?
Tarkastelussa
keskisuomalaisten
korkeakoulujen
työelämäyhteistyö
Kokonaiskuvan
hahmottaminen
Tehdyn työn tarkastelu ja
uusien toimenpiteiden
parempi suuntaaminen
1
Valmiin eurooppalaisen mallin soveltaminen Keski-Suomen tarpeisiin,
tutustuminen aikaisemmin tehtyyn työhön aiheesta
2
Kysely korkeakoulujen henkilökunnalle: 206 vastaajaa
Kysely yrityksille, julkisille ja järjestöille: 308 vastaajaa
3
Yksilö- ja ryhmähaastattelut: 52 henkeä
Raadit - korkeakoulujen henkilökunta, yritykset ja opiskelijat: 22 henkeä
4 Kertyneen tiedon tulkinta
5
Älykkäämpi keskittyminen alueen ongelma-alueiden korjaamiseen ja
vahvuuksien vahvistamiseen
Operaatio Metsonpesän vaiheet 2-6/2014
Operaatio Metsonpesän tarkastelema kokonaisuus:
tiedonlähteinä olivat kyselyt, haastattelut ja raadit
YHTEISTYÖN TAVAT: Mitä toiminnan tuloksena syntyy?
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT: Mitä tulee ottaa huomioon?
TUKIMEKANISMIT: Mihin voi vaikuttaa?
T&K-yhteistyö
Henkilöstön
liikkuvuus
Opiskelijoiden
liikkuvuus
Tutkimuksen
kaupal-
listaminen
Opetuksen
kehittäminen
ja toteutus
Elinikäinen
oppiminen
Yrittäjyyden
edistäminen
Strateginen
vaikuttaminen
Esteet Vauhdittajat Hyödyt Taustatekijät
Strategiat Rakenteet Toiminta
Julkis-
hallinnon
tuki
Tulkintamme Keski-Suomen korkeakoulujen
työelämäyhteistyön tilannekuvasta
T&K-yhteistyö
Henkilöstön
liikkuvuus
Opiskelijoiden
liikkuvuus
Tutkimuksen
kaupal-
listaminen
Opetuksen
kehittäminen
ja toteutus
Elinikäinen
oppiminen
Yrittäjyyden
edistäminen
Strateginen
vaikuttaminen
Esteet Vauhdittajat Hyödyt Taustatekijät
Strategiat Rakenteet Toiminta
Julkis-
hallinnon
tuki
JY
henkilöstön
henkilökohtainen
hyötyJAMK
muiden
hyöty
JY JAMK
Hyvä tilanne - kuinka
syntyvää tietoa
voidaan hyödyntää
muualla?
!
Parannettavaa
!
Heikko tilanne
/suurin potentiaali
!
TOP 5 yhteistyöntavat
• T&K-yhteistyö
• Opiskelijoiden liikkuvuus
• Opetuksen suunnittelu ja toteutus
• Yrittäjyys
• Täydennyskoulutus
Kenen nähdään eniten
hyötyvän?
1. Opiskelijat
2. Yhteiskunta
3. Korkeakoulu
4. Henkilöstö itse
Tärkeimmät yhteistyön
vauhdittajat ovat
suhdepohjaisia
Yhteistyön esteet ovat
pääasiassa taloudellisia
Keskisuomalainen tutkija/opettaja ja hänen suhteensa työelämäyhteistyöhön
n = 138
Työelämäyhteistyö on ihmispeliä;
kontaktit ratkaisevat! Mitä paremmin
tunnet korkeakoulun ulkopuolisia
toimijoita, sitä helpompaa yhteistyö
on. Heikoiksi mielletyt
henkilökohtaiset hyödyt kuitenkin
vähentävät opettajien ja tutkijoiden
halukkuutta tehdä yhteistyötä.
!
!
Opiskelijat osaksi
työelämäyhteistyön
isoa kuvaa
!
Tärkeät asiat
opiskelijalle
Opiskelijoiden työelämäyhteistyön
vaikuttavampi polku
!
Opiskelijat oven
avaajina ja kentän
havainnoitsijoina
!
Enemmän uutta
TKI-toimintaa
!
yAMK-opiskelijat, MBA-
opiskelijat ja muut
täydennyskoulutettavat
!
Opiskelijasta
alumniksi ja
tiedostavaksi
asiakkaaksi
Opiskelijat ovat keskeinen työelämäyhteistyön avaaja. Korkeakoulujen tulisi hyödyntää entistä enemmän
heidän havaitsemiaan kehittämistarpeita kentältä ja kasvattaa sen pohjalta yhteistyösuhteita ympäröivään
yhteiskuntaan. Tiedon- ja asiakkuudenhallinta ratkaisee!
YRITYSTEN, JULKISEN SEKTORIN
JA JÄRJESTÖJEN NÄKÖKULMA
308 vastaajaa, joista 249 yritystä ja 59 julkista toimijaa tai järjestöä
45% eli 139 ilmoitti tekevänsä /
tehneensä yhteistyötä yhden tai useamman
korkeakoulun kanssa
Kenen kanssa yhteistyötä on tehty?

(% kaikista vastanneista)
JY JAMK HUMAK
muu
korkeakoulu
yhteistyö jatkuvaa 5,2 % 13,1 % 0,3 % 3,6 %
tehnyt yhteistyötä
aikaisemmin,
yhteistyö ei jatkuvaa
13,3 % 22,1 % 1,3 % 4,9 %
tehnyt yhteistyötä 18,5 % 35,1 % 1,6 % 8,4 %
Mitä yhteistyön muotoja korkeakoulun kanssa on käytetty? 

(% yhteistyötä tehneistä)
Opiskelijoiden hyödyntäminen 84,2 %
Tutkijoiden hyödyntäminen 13,7 %
T&K-yhteistyö 13,7 %
Opintosisältöjen suunnittelu ja/tai toteutus 7,9 %
Täydennyskoulutus 6,5 %
Osallistuminen korkeakoulun neuvonantoon tai hallitustoimintaan 4,3 %
Korkeakouluedustajan osallistuminen neuvonantoon tai hallitustoimintaan 2,2 %
Alumni- tai mentortoiminta 2,2 %
Tutkimuksen kaupallistaminen 0,7 %
3 %
13 %
25 % 59 %
Opiskelija
Yritys / organisaatio itse
Korkeakoulun edustaja
Muu
Kenen aloitteesta yhteistyö 

on yleensä alkanut?
Keskisuomalaisen
työelämän suhde
korkeakouluihin
!
TOP 5 yhteistyön tavat:
• Opiskelijoiden hyödyntäminen
• Tutkijoiden hyödyntäminen
• T&K-yhteistyö
• Opintosisältöjen suunnittelu ja/tai toteutus
• Täydennyskoulutus
!
Odotukset liittyvät laaja-
alaiseen kehittämiseen,
ennakointiin ja
osaamiseen
Vauhdittajat liittyvät
suhteisiin, odotusten ja
työn yhteiseen
suuntaamiseen
Esteet liittyvät puutteelliseen
tietoisuuteen ja asiakkaan
miellettyyn kykyyn tehdä
yhteistyötä
Miten keskisuomalaiset yritykset, julkisen ja kolmannen
sektorin toimijat näkevät korkeakouluyhteistyön?
Kumppanit arvostavat joustavuutta
ja yhdessä korkeakoulujen kanssa
suunniteltuja ratkaisuja. On tärkeää
tehdä odotukset selväksi puolin ja
toisin. Kumppanin tulee myös tietää
oma suunta, jotta hän ylipäätänsä
pystyy paremmin hyödyntämään
korkeakoulun osaamista.
n = 308
!
VIISI TEESIÄ
1. Työelämäyhteistyön iso
kuva haltuun
!
Työelämä, opiskelijat ja korkeakoulujen asiantuntijat tekevät
yhteistyötä laajasti eri tavoin - enemmän kuin huomataan.
Yhteistyö on luonnollinen osa perustoimintaa. Mahdollisuudet ja
yhteydet jäävät kuitenkin tunnistamatta, koska
työelämäyhteistyön isoa kuvaa ei seurata. Korkeakoulujen on
vaikeaa hyödyntää eri yhteyksissä syntyvää tietoa tarpeista,
ilmiöistä ja suunnasta.
Tämä näyttäisi johtuvan siitä, että korkeakoulujen palvelut on
järjestetty siiloittain. Tämä puolestaan johtaa osaoptimointiin.
Tiedon jakaminen organisaation sisällä on puutteellista.
Yhteistyön tavasta riippuen kokonaisuutta palveleva mittaristo on
puutteellinen tai sitä ei ole.
Juuri tässä ristiriidassa (todellinen työelämäyhteistyön määrä ja
toiminnan siiloutuminen) piilee sekä suurin este että potentiaali.
2. ”Läpsystä vaihtaen” -
taitekohtien herkkä huomiointi
Korkeakoulussa ei aina tunnisteta niitä hetkiä, kun työelämäyhteistyön
eri tavat koskettavat toisiaan ja kun heitetään pallo eteenpäin - tai
ollaan heittämättä.
Esimerkiksi opiskelijoiden rooli työelämäyhteistyön toteuttajina on Keski-
Suomessa merkittävä. He aloittavat ja toteuttavat suurimman osan
korkeakoulujen vuorovaikutuksesta. Heidän osaamistaan, havaintoja
sekä aloitettua suhdetta kumppaniin ei kuitenkaan hyödynnetä riittävästi
etenkään Jyväskylän yliopistossa tai Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.
Jokaisen korkeakoulussa työelämäyhteistyötä toteuttavan tahon tulisi
ajatella mitä koko talo voisi seuraavaksi tarjota ulkopuoliselle
kumppanille.
3. Korkeakoulujen asiantuntijoiden
osaaminen esiin uusin tavoin
!
Korkeakoulujen asiantuntijat tarvitsevat selkeitä väyliä ja kannustusta oman
asiantuntijuutensa soveltamiseen uusin tavoin. Ammatillinen kasvu kiinnostaa
ja motivoi.
Henkilöstön liikkuvuus näyttää olevan Keski-Suomessa heikkoa. Uusia
osaamisen hyödyntämisen paikkoja tulee markkinoida entistä enemmän.
Rakenteiden tulee sallia asia. Tällöin korkeakoulujen edustajat pääsevät kiinni
syvällisempään työelämäyhteistyöhön yritysten strategisessa työssä
esimerkiksi neuvonantajina tai vähintäänkin rinnalla kulkijoina.
Hanke- ja kehittämistoiminnan ei saisi antaa eriytyä liikaa korkeakoulujen
perustyöstä omaksi, hankemekaniikan lakien ohjaamaksi asiaksi. Ne tarjoavat
väylän opettajien ja tutkijoiden asiantuntijuuden kasvattamiseen.
Paremmat ja tiiviimmät suhteet vuorostaan vievät kohti monipuolisempaa ja
tiiviimpää työelämäyhteistyötä, mikä heijastuu muussa yhteistyötä.
4. Omaehtoisuuden voima
Virallisten rakenteiden liepeillä, mutta ulkopuolella, tapahtuu
Keski-Suomessa paljon itsestään syntyvää ja ohjautuvaa
liikehdintää, minkä ei saisi antaa tukahtua.
Korkeakoulut ja Keski-Suomi voivat saavuttaa paljon, jos
aktiivisten opiskelijoiden, henkilökunnan jäsenten, yritysten ja
yhteiskunnallisten vaikuttajien halu ja into vaikuttaa asioihin
valjastetaan yhteisen hyvän eteen.
5. Ei uusia toimintoja tai
organisaatioita, vaan olemassa
olevan hienosäätöä ja tiedon
hyödyntämisen systematiikkaa
HAE KOKO RAPORTTI: bit.ly/metsonpesa
!
Operaatio Metsonpesä oli Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämän
Euroopan sosiaalirahaston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Viveca-yksikön
rahoittama selvityshanke, joka keväällä 2014 tarkasteli
keskisuomalaisten korkeakoulujen työelämäyhteistyön nykytilaa.
www.businessarena.fi
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
VIVECA

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Operaatio Metsonpesä

Opiskelukyky raportti
Opiskelukyky raporttiOpiskelukyky raportti
Opiskelukyky raporttiSYL
 
Nauru on työhyvinvoinnin mittari
Nauru on työhyvinvoinnin mittariNauru on työhyvinvoinnin mittari
Nauru on työhyvinvoinnin mittariOnnellisuusopisto
 
Opiskelijakeskeinen pedagogiikka
Opiskelijakeskeinen pedagogiikkaOpiskelijakeskeinen pedagogiikka
Opiskelijakeskeinen pedagogiikkaSirpa Pursiainen
 
Opiskelijakeskeistä pedagogiikkaa kehittämässä
Opiskelijakeskeistä pedagogiikkaa kehittämässäOpiskelijakeskeistä pedagogiikkaa kehittämässä
Opiskelijakeskeistä pedagogiikkaa kehittämässäSirpa Pursiainen
 
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteamkhanke
 
Laajennettu työssäoppiminen
Laajennettu työssäoppiminenLaajennettu työssäoppiminen
Laajennettu työssäoppiminenTopLaaja
 
Opiskelukyky raportti
Opiskelukyky raporttiOpiskelukyky raportti
Opiskelukyky raporttiSYL
 
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessaPäätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessaTHL
 
Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen...
Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen...Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen...
Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen...Demos Helsinki
 
Sam 2005 raportti
Sam 2005 raporttiSam 2005 raportti
Sam 2005 raporttiSYL
 
Työelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässä
Työelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässäTyöelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässä
Työelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässäTekniikan akateemiset TEK
 
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_NinaLaajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_NinaNina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012TopLaaja
 

Ähnlich wie Operaatio Metsonpesä (20)

Opiskelukyky raportti
Opiskelukyky raporttiOpiskelukyky raportti
Opiskelukyky raportti
 
Nauru on työhyvinvoinnin mittari
Nauru on työhyvinvoinnin mittariNauru on työhyvinvoinnin mittari
Nauru on työhyvinvoinnin mittari
 
Opiskelijakeskeinen pedagogiikka
Opiskelijakeskeinen pedagogiikkaOpiskelijakeskeinen pedagogiikka
Opiskelijakeskeinen pedagogiikka
 
Opiskelijakeskeistä pedagogiikkaa kehittämässä
Opiskelijakeskeistä pedagogiikkaa kehittämässäOpiskelijakeskeistä pedagogiikkaa kehittämässä
Opiskelijakeskeistä pedagogiikkaa kehittämässä
 
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
 
Laajennettu työssäoppiminen
Laajennettu työssäoppiminenLaajennettu työssäoppiminen
Laajennettu työssäoppiminen
 
Opiskelukyky raportti
Opiskelukyky raporttiOpiskelukyky raportti
Opiskelukyky raportti
 
SeOppi 1|2014 - Innostu, onnistu, opi
SeOppi 1|2014 - Innostu, onnistu, opiSeOppi 1|2014 - Innostu, onnistu, opi
SeOppi 1|2014 - Innostu, onnistu, opi
 
Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013
 
Ajankohtaista 26.10
Ajankohtaista 26.10Ajankohtaista 26.10
Ajankohtaista 26.10
 
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessaPäätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
 
Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen...
Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen...Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen...
Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen...
 
JAMKJULKAISUJA1212011_web
JAMKJULKAISUJA1212011_webJAMKJULKAISUJA1212011_web
JAMKJULKAISUJA1212011_web
 
Sam 2005 raportti
Sam 2005 raporttiSam 2005 raportti
Sam 2005 raportti
 
Työelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässä
Työelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässäTyöelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässä
Työelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässä
 
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
 
2003 opiskelijoiden äänitorvena
2003 opiskelijoiden äänitorvena2003 opiskelijoiden äänitorvena
2003 opiskelijoiden äänitorvena
 
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_NinaLaajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
 

Mehr von Business Arena Oy

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Business Arena Oy
 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Business Arena Oy
 
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuVaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuBusiness Arena Oy
 
Change2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsChange2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsBusiness Arena Oy
 
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentChange2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentBusiness Arena Oy
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Business Arena Oy
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Oy
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014Business Arena Oy
 
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Business Arena Oy
 
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Business Arena Oy
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiBusiness Arena Oy
 
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteInspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteBusiness Arena Oy
 
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
 

Mehr von Business Arena Oy (20)

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
 
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuVaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
 
Change2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsChange2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projects
 
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentChange2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
 
Vaikuttavuusklinikat
VaikuttavuusklinikatVaikuttavuusklinikat
Vaikuttavuusklinikat
 
Crazy Town
Crazy TownCrazy Town
Crazy Town
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
 
Ammattilaiset Areenalla
Ammattilaiset AreenallaAmmattilaiset Areenalla
Ammattilaiset Areenalla
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
 
Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
 
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
 
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
 
CASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksiCASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksi
 
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteInspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
 
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
 
HEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koontiHEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koonti
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 

Operaatio Metsonpesä

 • 1. Operaatio Metsonpesä Korkeakoulujen työelämäyhteistyön tilannekuva haltuun JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VIVECA
 • 2. Mistä Operaatio Metsonpesässä oli kyse? Tarkastelussa keskisuomalaisten korkeakoulujen työelämäyhteistyö Kokonaiskuvan hahmottaminen Tehdyn työn tarkastelu ja uusien toimenpiteiden parempi suuntaaminen
 • 3. 1 Valmiin eurooppalaisen mallin soveltaminen Keski-Suomen tarpeisiin, tutustuminen aikaisemmin tehtyyn työhön aiheesta 2 Kysely korkeakoulujen henkilökunnalle: 206 vastaajaa Kysely yrityksille, julkisille ja järjestöille: 308 vastaajaa 3 Yksilö- ja ryhmähaastattelut: 52 henkeä Raadit - korkeakoulujen henkilökunta, yritykset ja opiskelijat: 22 henkeä 4 Kertyneen tiedon tulkinta 5 Älykkäämpi keskittyminen alueen ongelma-alueiden korjaamiseen ja vahvuuksien vahvistamiseen Operaatio Metsonpesän vaiheet 2-6/2014
 • 4. Operaatio Metsonpesän tarkastelema kokonaisuus: tiedonlähteinä olivat kyselyt, haastattelut ja raadit YHTEISTYÖN TAVAT: Mitä toiminnan tuloksena syntyy? VAIKUTTAVAT TEKIJÄT: Mitä tulee ottaa huomioon? TUKIMEKANISMIT: Mihin voi vaikuttaa? T&K-yhteistyö Henkilöstön liikkuvuus Opiskelijoiden liikkuvuus Tutkimuksen kaupal- listaminen Opetuksen kehittäminen ja toteutus Elinikäinen oppiminen Yrittäjyyden edistäminen Strateginen vaikuttaminen Esteet Vauhdittajat Hyödyt Taustatekijät Strategiat Rakenteet Toiminta Julkis- hallinnon tuki
 • 5. Tulkintamme Keski-Suomen korkeakoulujen työelämäyhteistyön tilannekuvasta T&K-yhteistyö Henkilöstön liikkuvuus Opiskelijoiden liikkuvuus Tutkimuksen kaupal- listaminen Opetuksen kehittäminen ja toteutus Elinikäinen oppiminen Yrittäjyyden edistäminen Strateginen vaikuttaminen Esteet Vauhdittajat Hyödyt Taustatekijät Strategiat Rakenteet Toiminta Julkis- hallinnon tuki JY henkilöstön henkilökohtainen hyötyJAMK muiden hyöty JY JAMK Hyvä tilanne - kuinka syntyvää tietoa voidaan hyödyntää muualla? ! Parannettavaa ! Heikko tilanne /suurin potentiaali
 • 6. ! TOP 5 yhteistyöntavat • T&K-yhteistyö • Opiskelijoiden liikkuvuus • Opetuksen suunnittelu ja toteutus • Yrittäjyys • Täydennyskoulutus Kenen nähdään eniten hyötyvän? 1. Opiskelijat 2. Yhteiskunta 3. Korkeakoulu 4. Henkilöstö itse Tärkeimmät yhteistyön vauhdittajat ovat suhdepohjaisia Yhteistyön esteet ovat pääasiassa taloudellisia Keskisuomalainen tutkija/opettaja ja hänen suhteensa työelämäyhteistyöhön n = 138 Työelämäyhteistyö on ihmispeliä; kontaktit ratkaisevat! Mitä paremmin tunnet korkeakoulun ulkopuolisia toimijoita, sitä helpompaa yhteistyö on. Heikoiksi mielletyt henkilökohtaiset hyödyt kuitenkin vähentävät opettajien ja tutkijoiden halukkuutta tehdä yhteistyötä. !
 • 7. ! Opiskelijat osaksi työelämäyhteistyön isoa kuvaa ! Tärkeät asiat opiskelijalle Opiskelijoiden työelämäyhteistyön vaikuttavampi polku ! Opiskelijat oven avaajina ja kentän havainnoitsijoina ! Enemmän uutta TKI-toimintaa ! yAMK-opiskelijat, MBA- opiskelijat ja muut täydennyskoulutettavat ! Opiskelijasta alumniksi ja tiedostavaksi asiakkaaksi Opiskelijat ovat keskeinen työelämäyhteistyön avaaja. Korkeakoulujen tulisi hyödyntää entistä enemmän heidän havaitsemiaan kehittämistarpeita kentältä ja kasvattaa sen pohjalta yhteistyösuhteita ympäröivään yhteiskuntaan. Tiedon- ja asiakkuudenhallinta ratkaisee!
 • 8. YRITYSTEN, JULKISEN SEKTORIN JA JÄRJESTÖJEN NÄKÖKULMA
 • 9. 308 vastaajaa, joista 249 yritystä ja 59 julkista toimijaa tai järjestöä 45% eli 139 ilmoitti tekevänsä / tehneensä yhteistyötä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa Kenen kanssa yhteistyötä on tehty?
 (% kaikista vastanneista) JY JAMK HUMAK muu korkeakoulu yhteistyö jatkuvaa 5,2 % 13,1 % 0,3 % 3,6 % tehnyt yhteistyötä aikaisemmin, yhteistyö ei jatkuvaa 13,3 % 22,1 % 1,3 % 4,9 % tehnyt yhteistyötä 18,5 % 35,1 % 1,6 % 8,4 % Mitä yhteistyön muotoja korkeakoulun kanssa on käytetty? 
 (% yhteistyötä tehneistä) Opiskelijoiden hyödyntäminen 84,2 % Tutkijoiden hyödyntäminen 13,7 % T&K-yhteistyö 13,7 % Opintosisältöjen suunnittelu ja/tai toteutus 7,9 % Täydennyskoulutus 6,5 % Osallistuminen korkeakoulun neuvonantoon tai hallitustoimintaan 4,3 % Korkeakouluedustajan osallistuminen neuvonantoon tai hallitustoimintaan 2,2 % Alumni- tai mentortoiminta 2,2 % Tutkimuksen kaupallistaminen 0,7 % 3 % 13 % 25 % 59 % Opiskelija Yritys / organisaatio itse Korkeakoulun edustaja Muu Kenen aloitteesta yhteistyö 
 on yleensä alkanut? Keskisuomalaisen työelämän suhde korkeakouluihin
 • 10. ! TOP 5 yhteistyön tavat: • Opiskelijoiden hyödyntäminen • Tutkijoiden hyödyntäminen • T&K-yhteistyö • Opintosisältöjen suunnittelu ja/tai toteutus • Täydennyskoulutus ! Odotukset liittyvät laaja- alaiseen kehittämiseen, ennakointiin ja osaamiseen Vauhdittajat liittyvät suhteisiin, odotusten ja työn yhteiseen suuntaamiseen Esteet liittyvät puutteelliseen tietoisuuteen ja asiakkaan miellettyyn kykyyn tehdä yhteistyötä Miten keskisuomalaiset yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat näkevät korkeakouluyhteistyön? Kumppanit arvostavat joustavuutta ja yhdessä korkeakoulujen kanssa suunniteltuja ratkaisuja. On tärkeää tehdä odotukset selväksi puolin ja toisin. Kumppanin tulee myös tietää oma suunta, jotta hän ylipäätänsä pystyy paremmin hyödyntämään korkeakoulun osaamista. n = 308 !
 • 12. 1. Työelämäyhteistyön iso kuva haltuun ! Työelämä, opiskelijat ja korkeakoulujen asiantuntijat tekevät yhteistyötä laajasti eri tavoin - enemmän kuin huomataan. Yhteistyö on luonnollinen osa perustoimintaa. Mahdollisuudet ja yhteydet jäävät kuitenkin tunnistamatta, koska työelämäyhteistyön isoa kuvaa ei seurata. Korkeakoulujen on vaikeaa hyödyntää eri yhteyksissä syntyvää tietoa tarpeista, ilmiöistä ja suunnasta. Tämä näyttäisi johtuvan siitä, että korkeakoulujen palvelut on järjestetty siiloittain. Tämä puolestaan johtaa osaoptimointiin. Tiedon jakaminen organisaation sisällä on puutteellista. Yhteistyön tavasta riippuen kokonaisuutta palveleva mittaristo on puutteellinen tai sitä ei ole. Juuri tässä ristiriidassa (todellinen työelämäyhteistyön määrä ja toiminnan siiloutuminen) piilee sekä suurin este että potentiaali.
 • 13. 2. ”Läpsystä vaihtaen” - taitekohtien herkkä huomiointi Korkeakoulussa ei aina tunnisteta niitä hetkiä, kun työelämäyhteistyön eri tavat koskettavat toisiaan ja kun heitetään pallo eteenpäin - tai ollaan heittämättä. Esimerkiksi opiskelijoiden rooli työelämäyhteistyön toteuttajina on Keski- Suomessa merkittävä. He aloittavat ja toteuttavat suurimman osan korkeakoulujen vuorovaikutuksesta. Heidän osaamistaan, havaintoja sekä aloitettua suhdetta kumppaniin ei kuitenkaan hyödynnetä riittävästi etenkään Jyväskylän yliopistossa tai Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Jokaisen korkeakoulussa työelämäyhteistyötä toteuttavan tahon tulisi ajatella mitä koko talo voisi seuraavaksi tarjota ulkopuoliselle kumppanille.
 • 14. 3. Korkeakoulujen asiantuntijoiden osaaminen esiin uusin tavoin ! Korkeakoulujen asiantuntijat tarvitsevat selkeitä väyliä ja kannustusta oman asiantuntijuutensa soveltamiseen uusin tavoin. Ammatillinen kasvu kiinnostaa ja motivoi. Henkilöstön liikkuvuus näyttää olevan Keski-Suomessa heikkoa. Uusia osaamisen hyödyntämisen paikkoja tulee markkinoida entistä enemmän. Rakenteiden tulee sallia asia. Tällöin korkeakoulujen edustajat pääsevät kiinni syvällisempään työelämäyhteistyöhön yritysten strategisessa työssä esimerkiksi neuvonantajina tai vähintäänkin rinnalla kulkijoina. Hanke- ja kehittämistoiminnan ei saisi antaa eriytyä liikaa korkeakoulujen perustyöstä omaksi, hankemekaniikan lakien ohjaamaksi asiaksi. Ne tarjoavat väylän opettajien ja tutkijoiden asiantuntijuuden kasvattamiseen. Paremmat ja tiiviimmät suhteet vuorostaan vievät kohti monipuolisempaa ja tiiviimpää työelämäyhteistyötä, mikä heijastuu muussa yhteistyötä.
 • 15. 4. Omaehtoisuuden voima Virallisten rakenteiden liepeillä, mutta ulkopuolella, tapahtuu Keski-Suomessa paljon itsestään syntyvää ja ohjautuvaa liikehdintää, minkä ei saisi antaa tukahtua. Korkeakoulut ja Keski-Suomi voivat saavuttaa paljon, jos aktiivisten opiskelijoiden, henkilökunnan jäsenten, yritysten ja yhteiskunnallisten vaikuttajien halu ja into vaikuttaa asioihin valjastetaan yhteisen hyvän eteen.
 • 16. 5. Ei uusia toimintoja tai organisaatioita, vaan olemassa olevan hienosäätöä ja tiedon hyödyntämisen systematiikkaa
 • 17. HAE KOKO RAPORTTI: bit.ly/metsonpesa ! Operaatio Metsonpesä oli Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämän Euroopan sosiaalirahaston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Viveca-yksikön rahoittama selvityshanke, joka keväällä 2014 tarkasteli keskisuomalaisten korkeakoulujen työelämäyhteistyön nykytilaa. www.businessarena.fi JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VIVECA