Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 23 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von VNG Realisatie (20)

Aktuellste (19)

Anzeige

(Be)spreekuur - 11 oktober 2022 - Kindregeling

 1. 1. (Be)spreekuur hersteloperatie Kindregeling 11 oktober 2022
 2. 2. Agenda • Opening • Bouwstenen kindregeling • Financiële tegemoetkoming & planning • Uitbreiding doelgroep brede ondersteuning • Inrichten gemeentelijke organisatie • Verificatie en verantwoording • Uitgangspunten brede ondersteuning • Aandachtspunten brede ondersteuning • Rijksprogramma ‘aanpak emotioneel herstel’ • Communicatie • Planning (be)spreekuren & afsluiting
 3. 3. Bouwstenen kindregeling • Financiële tegemoetkoming • Brede ondersteuning • Rijksprogramma ‘aanpak emotioneel herstel’ NB: geen betaling/kwijtschelden van schulden zoals voor de gedupeerde ouders!
 4. 4. Financiële tegemoetkoming • Voor kinderen (en hun gezin) van gedupeerde ouders & hun toeslagpartner • In aanmerking komen kinderen die op 1 jan 2005 < 21 jaar zijn én geboren voor inwerkingtreding Wht • ~90.000 kinderen, waarvan ~20.000 ouder dan 18 jaar • Peildatum voor toekenning is de leeftijd op 1 juli 2023 Eenmalige financiële tegemoetkoming - uitvoering door UHT – ambtshalve toekenning 0 t/m 5 jaar 2.000 euro 6 t/m 11 jaar 4.000 euro 12 t/m14 jaar 6.000 euro 15 t/m 17 jaar 8.000 euro 18+ 10.000 euro
 5. 5. Planning uitvoering UHT Uitkering financiële tegemoetkoming • Direct na inwerkingtreding Wht • Schriftelijke aankondiging aan kinderen van gedupeerde ouders • In drie groepen – te starten met 18+ waarvan rekeningnummer bekend • Rekening nummer niet bekend à via DigiD site Belastingdienst • Communicatie gericht op drie leeftijdssegmenten binnen de doelgroep • Kinderen van 0 – 12 jaar via ouders • Kinderen van 12 – 18 jaar direct aan kinderen • Volwassen erkende kinderen ouder dan 18 jaar directe aangeschreven
 6. 6. Uitbreiding doelgroep brede ondersteuning • Kinderen t/m 18 jaar ontvangen mogelijk brede ondersteuning vanuit het gezin Op grond van huidige regeling voor aangemelde en gedupeerde ouders • Erkende kinderen tussen 16 – 18 jaar kunnen nu zelfstandig brede ondersteuning aanvragen Op grond van de Kindregeling voor erkende kinderen van gedupeerde ouders • Erkende kinderen van 18 jaar en ouder hebben recht op brede ondersteuning Op grond van de Kindregeling voor erkende kinderen van gedupeerde ouders
 7. 7. Inrichting gemeentelijke organisatie • Communicatie (Socials, KCC, website, .. ) • NB: let op vragen aan gemeente na aankondiging regeling! • Verbinding naar team brede ondersteuning aan aangemelde en gedupeerde ouders • Inrichting beleid/uitvoering + rapportagelijn (college/raad) • Inrichten administratieve omgeving met controller/uitvoering • Steunpunt – projectleider – administratieve ondersteuning (component E) • Ontwikkeling en inkoop dienstverlening (Component C) • Extra inzet rondom oplossen van schulden • GGZ problematiek • …
 8. 8. Verificatie en verantwoording doelgroep erkende kinderen • Geen gegevensdeling • Erkende kinderen ontvangen een beschikking • Format brieven (per leeftijdscategorie) • Start met gesprek – vanaf ingangsdatum Wet HT financiën geborgd • Verificatie op BSN-niveau met UHT wordt uitgewerkt • Nieuwe versie van de SPUK volgt Geen erkend kind – wel hulpvraag à reguliere ondersteuning
 9. 9. Uitgangspunten brede ondersteuning erkende kinderen Doelstelling: faciliteren een nieuwe start Doelgroep: kinderen van gedupeerde ouders • Op basis van een plan van aanpak • De gemeente bepaalt welke ondersteuning geboden wordt • Het plan van aanpak is maatwerk • Beschikking op op grond van de Wet hersteloperatie toeslagen waar het plan van aanpak onderdeel van uitmaakt • Kind-jongere geeft nood en wens, expertise bepaalt de grens
 10. 10. Aandachtspunt Financiën • Schulden van kinderen van erkend gedupeerde ouders • Er is geen schuldenaanpak – zoals voor de ouders • Dienstverlening op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) • + aanvullende dienstverlening vanuit ruimhartige brede ondersteuning • Financiële coaching & begeleiding • Cursus • ..
 11. 11. Aandachtspunt Geestelijke gezondheidszorg • Toegang GGZ voor jongeren (en oudere) erkende kinderen • Rol ouders/kind bij bereiken 18-jarige leeftijd • Afstemming borgen continuering dienstverlening bij bereiken 18 jaar
 12. 12. Aandachtspunt (Voortijdig afgebroken) opleidingen • Startkwalificatie • Middelbare school • Beroepsopleiding • Omscholing • Cursus
 13. 13. Rijksprogramma ‘Aanpak emotioneel herstel’ • E-health & learning (mentale gezondheid) • Financiële voorlichting • Bouwen aan communities • Programma talent-ontwikkeling
 14. 14. Wat verwachten de ‘kinderen’ van de communicatie over de Kindregeling* • Heldere en duidelijke berichtgeving. • Regelmatige informatie die actief aan hen wordt verstrekt. • Daden! En niet meer praten over ‘wat er misschien gedaan moet worden’. • Erkenning als gedupeerde, net als hun ouders, in woord en daad. • Serieus genomen worden en dat er naar hen wordt geluisterd. • De regeling (het plan), de uitvoering van dat plan en de communicatie daarover mogen elkaar niet tegenspreken. • Digitale communicatie voor algemene informatie, persoonlijk contact voor persoonlijk advies. • Liever géén brieven. • Positieve uitstraling van de berichtgeving – kinderen zijn de moeilijkheden zat. • Laat zien dat jullie onze specifieke problemen (her)kennen. * highlights uit onderzoeken door Missing Chapter, Diversion
 15. 15. Visie op communicatie kindregeling • De kinderen van gedupeerde ouders en wat zij nodig hebben staan centraal in de communicatie: “Jij staat centraal”. • De communicatie is integraal en gezamenlijk afgestemd tussenketenpartners • Communicatie is het cement tussen de 3 onderdelen in de Kindregeling, de uitvoering ervan en de informatie erover • Goede, eenduidige en passende communicatie is cruciaal (dé succesfactor) • Communicatie is leidend (richtinggevend/inhoud moet altijd uitlegbaar zijn)
 16. 16. Communicatie kernwaarden • Warm en persoonlijk • Perspectiefvol en toekomstgericht • Zorgvuldig, eenduidig en volledig (en wat nog niet zeker of bekend is benoemen) • Herkenbaar en realistisch • Oplossingsgericht en servicegericht (met handelingsperspectief) • Laagdrempelig en begrijpelijk (A2 tot B1 niv.)
 17. 17. Tijdslijn besluit strategie 2022 Wk 34 Wk 35 Wk 36 Wk 37 Wk 38 Wk 39 Wk 40 Wk 41 Wk 42 Wk 43 Wk 44 Wk 45 Wet hersteloperatie toeslagen vastgesteld (?) Feitelijke check op beleid Voorbereiding communicatie extern en naar ketenpartners Contouren strategie concept ter info delen aan sleutelpersonen Strategie in Stuurgroep 1/11 Start Kindregeling communicatie strategie akkoord door projectteam Debriefing co mmunicatie- bureau Roorda Tbv uitvoering communicatie Strategie & plan akkoord in DT UHT Strategie akkoord in DG Herstel Strategie akkoord in OGON 6/9 Tweede Kamer bepaalt behandeldatum Kick-off communicatie Kindregeling (intern & gemeenten via VNG) Start communicatie intern/informeren
 18. 18. Tijdslijn communicatiemomenten UHT/DG Herstel 2022 2023 okt nov dec jan feb mrt apr persoonlijke communicatie, met rek.nr - GROEP 18+ Start communicatie algemeen Wet herstel toeslagen vastgesteld (?) Beschikking en betalen Start persoonlijke communicatie - Staatssecr. bericht - Algemene informatie - webpagina’s UHT - nieuwsberichten - FAQ’s - Brieven + bijsluiter - Social media - etc. persoonlijke communicatie, met rek.nr - GROEP 18+ Beschikking en betalen persoonlijke communicatie, uitvraag rek.nr - GROEP 18+jr Beschikking en betalen persoonlijke communicatie, uitvraag rek.nr - GROEP 12 –18jr Beschikking en betalen persoonlijke communicatie, uitvraag rek.nr - 0 - 11jr Beschikking en betalen Start Maatregelen persoonlijke ontwikkeling
 19. 19. Tijdslijn communicatiemomenten VNG 2022 2023 sept okt nov dec jan feb mrt • Publicatie Handreiking Kindregeling • Publicatie FAQ's • Nieuwsbericht m.b.t. UHT-brieven Kindregeling • Start regiobijeenkomsten • Bespreekuur m.b.t. procesinformatie Kindregeling • Ontwikkeling Handreiking Kindregeling • Nieuwsbericht m.b.t. handreiking Kindregeling • Bespreekuur Kindregeling • N.t.b. Bespreekuur Kindregeling rondom actualiteiten, vragen en dilemma's uit de praktijk • Nieuwsbericht m.b.t. start kindregeling • Bespreekuur Kindregeling rondom actualiteiten, vragen en dilemma's uit de praktijk • N.t.b. • N.t.b. • N.t.b.
 20. 20. Communicatie risico's • De communicatie aanpak en middelen sluiten niet aan bij de doelgroep(segmenten) • De onvrede dat er geen aanpak voor schulden is, zoals bij de gedupeerde ouders, trekt een sterke wissel op de communicatie • Als de rekeningnummers die de belastingdienst heeft van de doelgroep niet blijken te kloppen en het geld op verkeerde rekeningen wordt gestort • Als de gefaseerde uitbetalingen niet volgens planning verlopen, ontstaat hierover veel reuring. • Een deel van de (uithuisgeplaatste) kinderen wordt met de communicatie niet bereikt
 21. 21. Mogelijke gevolgen (risico's) voor gemeenten • Vanaf november staat er een grote groep kinderen (evt. met hun ouders) bij hun gemeente met vragen over de kindregeling, omdat: • Het serviceteam van UHT alle extra vragen van kinderen niet aankan • De informatieverstrekking vanuit UHT onduidelijk, onvolledig en/of niet aansluit bij de gewenste vorm of stijl van de doelgroep. • Kinderen jonger dan 18jr net als de 18+ groep zsm het geldbedrag willen ontvangen en zij geen begrip hebben voor de gefaseerde verzending van de informatiebrieven en beschikkingen vanuit UHT. • Uithuisgeplaatste kinderen tot 18jr niet bereikt kunnen worden, omdat de gedupeerde ouders wettelijk geen contact mogen hebben met hun kinderen. • Gemeenten zullen zelf actiever de doelgroep moeten gaan bereiken via lokale communicatie acties
 22. 22. Ondersteunende maatregelen voor gemeenten • VNG houdt gemeenten continu op transparante wijze op de hoogte over het (communicatie)proces om verwachtingen te managen en tijdig te kunnen anticiperen op mogelijke risico's. • VNG kan ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een lokaal communicatieplan en middelen om de verschillende doelgroepsegmenten woonachtig binnen de gemeente te bereiken.
 23. 23. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare

×