Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Osaamisen tunnistaminen ja markkinointi

 1. Osaamisen tunnistaminen ja markkinointi Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut Lotta Metsärinne 14.2.2023
 2. Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut • Henkilökohtaista CV- ja hakemusneuvontaa CV-klinikoilla (ajanvaraus JobTeaserissa) • Työ- ja harjoittelupaikat JobTeaserissa • Henkilökohtainen uraohjaus • Haastatteluharjoitus • Harjoitteluneuvonta (myös ulkomaan harjoittelu) • Kursseja & valmennuksia
 3. Rekryn tietoiskut • Oman osaamisen tunnistaminen ja markkinointi • Löydä piilotyöpaikka • Tee toimiva hakemus ja CV • Miten pärjään työhaastattelussa
 4. Suunnitelmallinen työnhaku -kurssi REKRY3 Suunnitelmallinen työnhaku | Opinto-opas 2022-2024 (utu.fi) Jos haluat suorittaa 1 op kurssin: 1. Ilmoittaudu Pepissä kurssille ”REKRY3 Suunnitelmallinen työnhaku” 2. Kirjoita nimesi ja opiskelijanumerosi chattiin (valitse vastaanottajaksi luennon vetäjä) 3. Käy kaikki neljä tietoiskua valitsemanasi ajankohtana, laadi työnhakudokumentit sekä osallistu henkilökohtaiseen palautekeskusteluun 4. Kirjaudu Moodleen, josta löydät lisätietoa kurssin suorituksesta: Kurssi: Suunnitelmallinen työnhaku 1 op (2022-2024) (utu.fi) Kurssiavain: rekry
 5. • Mitä on osaaminen ja mistä osaamista kertyy? • Valmistuneiden osaaminen • Työelämässä tarvittavat taidot nyt ja tulevaisuudessa • Osaamisen tunnistaminen • Osaamisen sanoittaminen
 6. Mitä on osaaminen ja mistä osaamista kertyy?
 7. Osaaminen, kompetenssi, asiantuntijuus Ammattiosaaminen asiatieto, ammattispesifiset taidot ja tiedot, työkalut, menetelmät, teknologiat Yleisosaaminen, yleiset työelämätaidot IT-taidot, vuorovaikutustaidot, projektinhallintataidot, verkostoitumistaidot… Metatason osaaminen, oman toiminnan säätelemisen taidot ajattelun taidot, oppimiskyky, oman toiminnan arviointi, tietotaidon soveltaminen, persoonallisuuden piirteiden tunnistaminen ja hallinta Vahvuudet, ominaisuudet, verkostot, arvot
 8. • Muutakin kuin kognitiivisia taitoja / tietoja • Sosiaalinen konteksti, valtarakenteet, asiantuntijuuden sosiaalinen hyväksyntä Ks. Kokemuksellisen asiantuntijuuden malli, Isopahkala-Bouret, U. (2008). Asiantuntijuus kokemuksena. Aikuiskasvatus, 28(2), 84-93. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/93808 Asiantuntijuus • Tilannesidonnainen kyky toimia • Luottamuksen ja varmuuden tunne • Asiaankuuluva tietämys • muodollinen, eksplisiittinen tieto, kuten kullakin alalla yleisesti tunnettu perustieto (faktuaalinen tieto) sekä keskeisiä teorioita ja käsitteitä (käsitteellinen tieto) • kokemuksellinen, implisiittinen tieto, ”kirjoittamattomat säännöt”, kuten sen tietäminen, miten asiat tehdään (proseduraalinen tieto/taito) • itsesäätelytaito (metakognitiivinen, refleksiivinen tieto) eli oman toiminnan tietoinen ohjaus ja oman ajattelun ottamista kriittisen tarkastelun kohteeksi
 9. Valmistuneiden osaaminen, työelämässä tarvittavat taidot nyt ja tulevaisuudessa
 10. Turun yliopistosta valmistuneiden osaaminen 5.5 5.5 5.3 5.3 5.3 5.1 5.1 5.1 5.0 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 4.4 4.2 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.2 3.1 2.5 2.3 1.8 -0.7 -1.0 -1.5 -1.3 -1.1 -0.4 -0.7 -1.5 -0.4 -1.0 -1.2 -1.6 -1.2 -1.2 -1.2 -1.1 -0.5 -0.7 0.6 -0.8 -1.0 -0.8 -1.1 -0.7 -0.6 0.5 0.3 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Kyky oppia ja omaksua uutta Itseohjautuvuus/ oma-aloitteisuus Stressinsietokyky Yhteistyötaidot Ongelmanratkaisutaidot Tiedonhankintataidot Viestintä suomen kielellä Organisointi- ja koordinointitaidot Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Esiintymistaidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Neuvottelutaidot Projektinhallintataidot Luovuus Verkostoitumistaidot Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Viestintä englannin kielellä Opinnoista saatu käytännön osaaminen Opinnoista saatu teoreettinen osaaminen Toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä Lainsäädännön tuntemus Tieteidenvälisyys/ moniammatillisissa ryhmissä toimiminen Esimiestaidot Liiketoiminnan/ taloushallinnon perusteiden tuntemus Yrittäjyystaidot Viestintä ruotsin kielellä Viestintä muilla kielillä Turun yliopisto 2011-2014 valmistuneet Tärkeys työssä Osaamisen match
 11. Osaamisen tunnistaminen
 12. • Kokemuksien listaaminen ja pilkkominen • Oppiminen testaamisen kautta • Mitä muut sanoisivat sinusta: Mikä on vahvuuteni? Mitä osaan? • Pohdi itseäsi eri ympäristöissä: harrastus, vapaaehtoistyö, perhe, palkkatyö, opiskelu, ystäväpiiri • Kerää tekemiäsi opiskelutöitä, käy läpi kurssikuvauksia: mitä aiheita, mitä menetelmiä, mitä opin aiheesta, mitä muuta opin? • Miten toimit ryhmissä? • Miten teet päätöksiä? • Miten toimit uusien asioiden kanssa? • Mikä toiminta kuuluu mukavuusalueellesi? Mikä ei? Miksi? • Minkälaista palautetta olet saanut? • Mitä teet silloin, kun voit itse valita tekemisesi? • Kuvaile saavutus, josta olet ylpeä. Mitä siihen pääseminen vaati? Menetelmiä osaamisen tunnistamiseen
 13. Oppimisen taito Kykyorganisoida jahallita ajankäyttöä Henkilökohtaiset vahvuudet Ongelman- ratkaisutaito ja analyyttisyys Elämänhallinta Vuorovaikutus- taito Kuuntelu- taito Suullinen viestintätaito Kirjallinen viestintätaito Kommunikointitaito Koordinointikyky Päätöksenteko- taito Johtamis- taito Taitohallita konflikteja Suunnittelu- ja organisointitaito Ihmistenjatehtävien johtaminen Hahmottamis- kyky Luovuus, innovatiivisuus, muutosherkkyys Riskinotto- kyky Visiointi- kyky Innovaatioidenja muutosten vauhdittaminen Yleiset työelämävalmiudet Taidot, jotka tukevat työelämässä toimimista ammattialasta ja työuran vaiheesta riippumatta.
 14. Esimerkkejä osaamisista Mitä osaamista haluat tuoda esille? Mitä osaamista sinulla on? 1. Viestintä ja kommunikaatio 2. Yhteistyö 3. Kriittinen ajattelu 4. Johtaminen 5. Tekninen osaaminen 6. Kielitaito 7. Analyyttinen osaaminen Muokattu lähteestä: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/skills-list
 15. • Aktiivinen kuuntelu • Kirjallinen viestintä, tekstien editointi • Opettaminen • Raportoiminen • Dokumentoiminen • Neuvotteleminen • Ennakkoluulottomuus (open-mindedness) • Tiedonhankinta • Kehonkielen hallinta, sanaton viestintä • Asiakaspalvelu • Esiintyminen • Tarinankerronta 1. Viestintä ja kommunikaatio
 16. • Kärsivällisyys • Konfliktien hallinta • Valmentaminen • Sovitteleminen • Motivoiminen, inspiroiminen • Myötätunto • Verkostoituminen • Joustaminen • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen • Luotettavuus • Empatia 2. Yhteistyö
 17. • Tarkkaileminen • Ongelmien kartoittaminen • Ongelmanratkaisu • Yksinkertaistaminen • Käsitteellinen ajattelu • Arviointi • Virtaviivaistaminen • Luova ajattelu, brainstorming • Kustannus-hyötyanalyysi • Deduktiivinen päättely  oletus tiedon pohjalta • Induktiivinen päättely  yleistys/teoria • Päätösten tekeminen 3. Kriittinen ajattelu
 18. • Tavoitteiden asettaminen • Työntekijöiden kehittäminen • Suorituskyvyn arviointi • Organisoiminen, suunnittelu • Delegoiminen • Ohjaaminen, tukeminen • Kouluttaminen • Luottamuksen saaminen • Vaikuttaminen • Itsensä johtaminen, itsemyötätunto • Kriisinhallinta • Mentorointi 4. Johtaminen
 19. • Kirjanpito • Tekstinkäsittely • Taulukkolaskenta • Ohjelmointi • Laitteiden ja ohjelmien käyttö • Tekninen testaus • Tuotekehitys • Laadunvalvonta • Vianmääritys, korjaus 5. Tekninen osaaminen
 20. • Kääntäminen • Puhuminen • Kirjoittaminen • Keskusteleminen • Uudelleen tulkitseminen • Asioiden selittäminen • Oikoluku • Uudelleenmuotoilu • Koodinvaihto, code-switching 6. Kielitaito
 21. • Tutkiminen • Tulkitseminen • Tietojen järjestäminen • Tietojenkäsittely • Laskeminen • Mallintaminen • Ennustaminen • Tilastollinen analysointi • Riskien ottaminen 7. Analyyttinen osaaminen
 22. Osaamisen sanoittaminen
 23. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Kyky kertoa omasta osaamisesta Muun työkokemus Tutkinnon aineyhdistelmä Harjoittelu Kontaktit/ suhdeverkostot Muut opinnot tai koulutukset Kansainvälinen kokemus Järjestötyöhön tai harrastuksiin liittyvä… Aktiivisuus ja profiloituminen sosiaalisessa… Vaikutus työllistymiseen tärkeä tai erittäin tärkeä Lähde: Rekryn tekemät uraseurantakyselyt (N = 1802)
 24. Mitä työnantajat etsivät? Osaamista ”Hyvää tyyppiä” Potentiaalia
 25. • Työhakemus • CV • LinkedIn • Muu some/blogit • Työnäytteet (esim. oma nettisivu, portfolio) • Työhaastattelu • ”Hissipuhe” / esittäytyminen • Verkostot • Tapaamiset Kirjallinen / Suullinen
 26. • Kenelle kirjoitat/kerrot, kohdeyleisö  räätälöinti • Mikä on tärkeää?  priorisointi, paketointi • Mikä yhdistää osaamistasi / kokemuksiasi  tarina Jos tausta on kirjava ja punaisia lankoja on monia  tämänkin taustalla on tarina, joka johtaa hakemaasi työpaikkaan Punainen lanka
 27. • Koulutuksien ja kokemuksien listaamisen sijaan puhu tiedoista ja taidoista, toimintatavoista • Anna esimerkki, joka konkretisoi kuulijalle mitä tarkoitat • Kuvailu: Miten teit jotakin? Miten toimit X tilanteessa? • Esim. ”Minulla on hyvät projektinhallintataidot. Kun olen tehnyt ryhmätöitä opiskelijaporukalla, olen tehnyt meille yhteisen aikataulun ja suunnittelualustan sekä pyrkinyt varmistamaan, että pysymme aikataulussa tekemällä välitsekkauksia.” Kuvailu esimerkkien avulla
 28. • Ymmärtääkö toisen alan edustaja käyttämäsi termit? • Millaisia termejä alalla yleensä käytetään? • Termien herättämät mielikuvat ja tarkkuus • Esim. projektinhallinta / ajanhallinta / koordinointi / organisointi • Esim. viestintä / esittäminen / tuottaminen • Esim. tutkimus / analysointi / tiedonhaku / systemaattinen ajattelu Termit
 29. • Vaihtoehto perinteiselle kronologiselle CV:lle. • Osaamispohjaisessa CV:ssä tuodaan esiin 3- 6 keskeisintä taitoa/osaamisaluetta (ydinosaaminen) sekä esimerkit. • Osaamista pyritään kuvaamaan perinteistä CV:tä tarkemmin ja kertomaan, missä kyseiset taidot on hankkinut. • Osaamispohjaisella CV:llä osaamista ja saavutuksia voi esitellä muiltakin elämän osa- alueilta kuin pelkästään työelämästä. Osaamispohjainen CV
 30. • Osaamisprofiili • mielikuva henkilön osaamisesta • kokemus siitä, mitä henkilö tekee ja osaa • käsitys siitä, millainen henkilö on työntekijänä ”Eiks se ollut siellä teillä harjoittelussa, mitä se tekee? Millainen se on?” • Sosiaalinen media on melko demokraattinen. Jokainen pääsee keskustelemaan konkareiden/asiantuntijoiden kanssa • Jopa 75 % piilotyöpaikkoja: verkostot ja mielikuva vaikuttavat, kun ei haluta käynnistää avointa rekrytointia Keskustele, osallistu, näy
 31. Nykyinen viestintäsi (kaikki kommunikaatio muiden kanssa) • Lisää osaamissisältöä LinkedIn • Kokoa profiiliisi bloggauksia, Slideshare-esityksiä, kuvia… Verkkosivut tai portfolio? • Kokoa sivuille työnäytteitä, kerro itsestäsi • Miten? esim. Wordpress tai Carbonmade, About.me Videot • Tee napakka työnhakuvideo (max. 2 min), jossa esittelet itsesi ja vahvuutesi sekä kerrot motivaatiostasi • Miten? Kuvaa kännykällä tai tabletilla. Editointiin esim. iMovie, Moviemaker, Adobe Premiere… Linkin jakamiseen Dropbox, Youtube (unlisted) jne. ”Työnhakukampanja” • Rakenna monikanavainen kampanja somea hyödyntäen Vaihtoehtoja osaamisen esille tuomiseen
 32. • Osaaminen suhteessa muihin: saman alan ihmiset vs. ihmiset eri aloilta • Osaamisen asteikkoa vaikea määritellä • Mitä enemmän kokemusta, sitä isompi ymmärrys siitä mitä ei tiedä • Mielekkäämpi kuvailla osaamisen laatua (”millainen”) • Noviisina mielekästä myös kuvailla potentiaalia (”mitä haluaisin harjoitella, oppia”) Olenko tässä oikeasti hyvä? Entä jos joku onkin parempi?
 33. Useimmissa asioissa todella hyväksi tuleminen vaatii vuosikymmenien harjoittelua. Monelta osin kyvyt rakennetaan ennemmin kuin löydetään. Usein kysymys "Missä olen hyvä?" kaventaa vaihtoehtoja. Välillä on parempi kysyä: "Missä voisin olla hyvä?” Paras tapa löytää itselleen sopiva ura on lähteä tutkimaan – tutustua vaihtoehtoihin ja kokeilla niitä.
 34. Rekryn CV-klinikalla saat henkilökohtaista CV-palautetta joko CV:stä, motivaatiokirjeestä/hakemuksesta tai LinkedIn-profiilista. • Varaa aika CV-klinikalle JobTeaserin kautta utu.jobteaser.com, liitä ajanvaraukseen CV/hakemus. • Voit varata ajan myös lähettämällä viestin osoitteeseen rekry@utu.fi, liitä viestiin CV/hakemus. Palautetta CV:stä ja hakemuksesta
 35. Haluaisitko tukea muita opiskelijoita työelämän mahdollisuuksien tunnistamisessa? Hae työelämäaiheisen vertaistukiryhmän vetäjäksi! • Rekry kouluttaa kevään/alkusyksyn aikana vertaistukiryhmän ohjaajia • Syksyllä 2023 vertaistukiryhmän vetäjät järjestävät vertaistukitapaamisia, joissa keskustellaan osaamisesta ja itsetuntemuksesta sekä hahmotellaan omannäköisiä tulevaisuuden suunnitelmia muiden opiskelijoiden kanssa. • Vertaistukihenkilö tukee muita oman osaamisen ja omiin kokemuksiinsa perustuen. • Haku vertaistukiryhmän vetäjäksi aukeaa viikolla 9.
 36. Job searching & support-day 2.3.2023 klo 9.30-15.00 @ Educarium Päivä keskittyy kv-opiskelijoiden työnhakuun, mutta on avoin kaikille opiskelijoille. Voit esim. osallistumaan maksuttomaan CV- kuvaukseen, osallistua LinkedIn- valmennukseen sekä verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa. Tapahtuman järjestävät International House Turku, Turun yliopiston työelämäpalvelut ja Turku Business Region. Tapahtuma järjestetään englanniksi. Ilmoittaudu mukaan
 37. Löydä piilotyöpaikka 22.2. klo 14-15 Seuraava tietoisku:
 38. rekry@utu.fi Instagram.com/uturekry Nähdään Rekryssä!
Anzeige