Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Perheystävällinen työpaikka -ohjelma (20)

Weitere von THL (20)

Anzeige

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma

 1. 1. Perheystävällinen työpaikka -ohjelma 13.3.2017 Lassi Köppä Hankepäällikkö Väestöliitto ry
 2. 2. Q&A • Mistä löytäisimme kaikille sopivia pienten askelten malleja kohti perheystävällisten työpaikkojen Suomea? • Tavoitteena on että jokainen työpaikka olisi perheystävällinen. Miten tätä voitaisiin parhaiten toteuttaa? • Miten sellaiset työpaikat, jossa perheystävällisyys ei nimenomaan toteudu, saadaan jatkossa mukaan kehittämään asiaa? • Mietityttää, miten perheystävällisen työpaikan hyviä käytäntöjä saa levitettyä laajemmalle alueelle kuin 1-2 kahteen pilottityöpaikkaan? • Minkälainen toteutus on koulutuksien osalta ja mitkä ovat aikataulut malleihin? • Mitä ovat toimivat hyvät käytännöt ja kuinka laajasti ne on saatu (a) osaksi työmarkkinasopimuksia ja (b) osaksi työpaikkojen normaaleita käytäntöjä?
 3. 3. ITSEARVIOINNIN TEEMA-ALUEET Arvot ja asenteet 1.1 Organisaatiomme henkilöstöllä on perheystävällinen asenne ja arvomaailma. 1.2 Johdolla ja esimiehillä on perheystävällistä työkulttuuria tukeva asenne. 1.3 Työaikoja ja työnteon määriä halutaan ennakoida myös työn ja muun elämän yhteensovittamisen näkökulmasta. 1.4 Työyhteisössä ajatellaan, että työaika- ym. joustoilla on molemminpuolisia hyötyjä: ne auttavat sekä työntekijää että työnantajaa. 1.5 Henkilöstön työn ja muun elämän tasapaino nähdään perustavanlaatuisena arvona organisaation toiminnassa. 1.6 Perheen ja työn yhteensovittamista halutaan tukea myös haastavissa olosuhteissa (esim. töissä tulospaineet ja/tai yksityiselämässä haastava perhetilanne). 1.7 Perheystävällisyydestä ajatellaan tasapuolisesti: samassa tilanteessa olevia kohdellaan samalla tavalla. LISÄKYSYMYS: Jos epätasapuolisuutta on ollut, miten se on ilmennyt? Johdon ja esimiesten toiminta 2.1 Naisia ja miehiä kohdellaan organisaatiossamme tasa- arvoisesti koskien mm. perhevapaille kannustamista, käytäntöjä ja viestintää esimerkiksi poissaoloista jotka koskevat lapsen sairastumista, ylenemismahdollisuuksia ja palkkakehitystä. 2.2 Esimieheni suhtautuu ymmärtäväisesti lapsen tai muun lähiomaisen sairastumisesta johtuvaan poissaoloon. 2.3 Pitkälle perhevapaalle jäänti on ennakoitu ja järjestetty sujuvasti sekä työntekijän että muun työyhteisön kannalta. 2.4 Esimieheni huolehtii, etteivät lyhyet/pitkät poissaolot perhesyistä aiheuta muille henkilöille (itsensä mukaan lukien) liiallista työkuormaa. 2.5 Perheystävällisyyden toteuttamisesta ei aiheudu henkilöstölle negatiivisia sanktioita, kuten huomautuksia, kielteistä piiloviestintää, käytäväpuheita, siirtämistä vähemmän haastaviin tehtäviin, palkkaepätasa-arvoa, urakehityksen hidastumista yms. 2.6 Minun on helppo ottaa esimieheni kanssa puheeksi työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä asioita ja kysymyksiä. 2.7 Esimieheni ottaa tarvittaessa puheeksi työaikoihin, työmäärään ja työajan joustoihin liittyviä asioita, jotta perheen ja työn yhteensovittaminen toteutuu hyvin omassa arjessani. 2.8 Esimieheni näyttää myös omalla toiminnallaan esimerkkiä työn ja perhe-elämän toimivasta yhteensovittamisesta. Työajat ja joustot 3.1 Mahdollisuuteni vaikuttaa työaikoihini/työvuoroihini ovat hyvät. 3.2 Työpäivieni aloitus- ja päättymisajoissa on sopivaa joustavuutta. 3.3 Esimieheni ja minä työntekijänä huolehdimme kumpikin osaltamme, että työtäni ja työmäärääni rajataan tarvittaessa. 3.4 Normaalista työajasta poikkeavista tehtävistä (esim. ilta- tai viikonlopputyöstä) sovitaan niin, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa itselleni ja perhe- elämälleni/muulle elämälle. 3.5 Minun on mahdollista pitää kertyneitä saldoja helposti vapaina sekä työnantajalle että itselleni sopivana ajankohtana. 3.6 Työyhteisössäni palaverit ja kokoukset pyritään pääsääntöisesti sijoittamaan ydintyöajalle (n. klo 10-15). 3.7 Minun on mahdollista vaikuttaa riittävästi loma- aikojen sijoitteluun. 3.8 Perhesyystä työpaikallamme on mahdollista siirtyä väliaikaisesti lyhennettyyn työaikaan tai osa-aikatyöhön. 3.9 Osa-aikatyön tekemiseen on olemassa organisaatiossamme toimivat käytännöt: työmäärä suhteessa lyhempään työaikaan, vastuiden jakaminen, yhdenvertainen kohtelu, sopimus osa-aikatyöjakson kestosta ym. 3.10 Etätyöskentely onnistuu, jos työn luonne sen mahdollistaa. 3.11 Etätyöhön liittyvät pelisäännöt ovat kaikkien tiedossa. 3.12 Työpaikalta tai työn äärestä on helppo olla tilapäisesti poissa hoitaakseen välttämättömiä omia ja/tai perheeseensä liittyviä asioita. Ohjeistukset ja pelisäännöt 4.1 Tiedän mitä ohjeistuksia perheen ja työn yhteensovittamiseen liittyvistä joustoista on organisaatiossamme annettu. 4.2 Tiedän mistä perheen ja työn yhteensovittamista koskevat ohjeistukset löytyvät. 4.3 Perheen ja työn yhteensovittamista koskevat ohjeistukset ovat avoimesti ja helposti saatavilla (organisaation sisällä). 4.4 Tiedän keneltä voin kysyä apua/tukea. Lomake ohjeistuksineen: http://www.parassyy.fi/wp-content/uploads/2015/10/Itsearviointilomake_perheystavallisyys_2016.pdf
 4. 4. Työnantaja PERHEYSTÄVÄLLISTEN TYÖPAIKKOJEN VAIKUTTAVUUSKETJU Työntekijä Lapsi (perhe) Perheystävällisen työpaikan toimintamallin soveltaminen Pystyy yhteensovittamaan työn ja muun elämänsä paremmin, kuin aiemmin Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen on parantunut, joka vaikuttaa elämänlaatuun kokonaisvaltaisesti Oma vanhempi (tai puoliso) on enemmän läsnä arjessa Perhearki on helpompaa. Perheen hyvinvointi on parantunut. VAIKUTUKSET: 100 työntekijää 40 työntekijää Esimerkki- vaikutus TULOKSET: 40 perhettä / 60 lasta
 5. 5. Miksi organisaation kannattaa olla perheystävällinen? Perheen ja työn parempi yhteen- sovittaminen Lisää hyvin- vointia työssä Vähentää vaihtuvuutta Lisää organisaation tuottavuutta Sitoutuneemmat työntekijät Vähemmän sairauspoissaoloja Parantaa työnantajakuvaa Varmistaa osaavan työvoiman rekrytoinneissa
 6. 6. Itävallan sertifikaatti esimerkkinä • Auditointiin osallistuneiden organisaatioiden kohdalla todetut tulokset: • 23% vähemmän sairauspoissaoloja • 10% pienempi lähtövaihtuvuus • 9% lyhyemmät perhevapaat Työpaikan kehittämisen välineitä: - itseanalyysin välineet - anonyymit henkilöstökyselyt - vertailutieto muihin yrityksiin - mittarit, joilla perheystävällisyyden kehittymistä seurataan Lähde: http://www.familieundberuf.at/information-in-english/
 7. 7. Q&A • Mietityttää myös, ovatko Työterveyslaitoksen ja Väestöliiton mallit ainoita, joilla asiaa viedään eteenpäin? Vai olisiko asiakokonaisuuksia, joita voisi edistää ilman tietty mallia? • Hyvät käytännöt, onko jollakin käytössä ollut pitkään ja millaisilla kokemuksilla eli missä on pisimmälle kehitetty, onko vaikuttavuutta tutkittu paikallisesti ja/tai valtakunnallisesti tai kansainvälisesti. • Väestöliiton ja TTL:n perheystävällisten mallien esittely ja vertailu. Myös kokemusten vertailu. • Tietotarpeita on paljon: olisi hyvä kuulla jokin lyhyt kooste yleisesti hyväksi havaituista perheystävällisen työpaikan toimintakäytännöistä. Olisi hyvä kuulla, jos jossain on viety jompi kumpi malleista (Työterveyslaitos/ Väestöliitto) läpi, mikä on ollut vaikuttavuus. • Millaiset työpaikat ovat valikoituneet kohteiksi näitä malleja kokeilemaan?
 8. 8. Ohjelmaa pilotoivat 15 organisaatiota Tilanne 13.3.2017 Yritykset DNA Pohjois-Karjalan Osuuskauppa Skanska Terveystalo Tutoris Varova Julkinen sektori Kansaneläkelaitos Järjestöt Barnavårdsföreningen i Finland rf. Lastensuojelun Keskusliitto ry. Luotolan Nuoret ry. Mannerheimin Lastensuojeluliitto Miessakit ry. Suomen Vanhempainliitto ry. Kunnat Joensuu Puolanka
 9. 9. Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa eteneminen 1. Alkukartoitus oman organisaation nykytilasta 2. Kehittämis- suunnitelman laatiminen perheystävällisyyden parantamiseksi 3. Toimenpiteiden toteuttaminen omassa organisaatiossa 4. Organisaation perheystävällisyyden kokonaisarviointi Mahdolliset lisätoimenpiteet Dokumenttipohjat http://www.parassyy.fi/sertifikaatti/ perheystavallinen-tyopaikka- ohjelma/
 10. 10. Konkreettisia kehittämistoimenpiteitä • Etätyömahdollisuuksien lisääminen • Esimiestiedotus -> valmennus • Joustavat työajat • Isovanhempien huomiointi • Kesälomat • Miesten perhevapaat • Pelisääntöjä intraan • Työvuorosuunnittelun kehittäminen • Sisäinen viestintä
 11. 11. Perheystävällinen työpaikka -ohjelman pilotointi • Pilotointiaika: 1.1.2016-31.12.2017 • Organisaatiot toteuttavat pilotoinnin aikana Perheystävällinen työpaikka - ohjelmaa. • Väestöliitto seuraa kunkin organisaation etenemistä (sparraus- ja suunnittelukäynneillä) ja antaa tarvittaessa tukea ja ideoita. Seuranta toteutetaan dokumenttien, raportoinnin ja erillisten käyntien avulla. • Pilotoinnin aikana Väestöliitossa kerätään palautetta ohjelman toimivuudesta ja kehittämisehdotuksia lopullista ohjelmaa varten. • Ohjelmassa mukana olo ja uudistusten läpivienti edellyttää kunkin organisaation johdon sitoutumista perheystävällisyyden kehittämiseen.
 12. 12. Työterveyslaitos: Työ@Elämä -kehittämisprosessi • Voidaan kehittää koko organisaatiota, sen osaa tai tehdä yhteistyössä eri organisaatioiden kesken • Koostuu kolmesta palvelusta, joita voi toteuttaa erikseen tai valita koko kehittämisprosessin: • Henkilöstökysely • Esimiesvalmennus • Vertaisryhmätoiminta Väestöliitto: Perheystävällinen työpaikka -ohjelma • Tarkastellaan ja kehitetään koko organisaation perheystävällisyyttä • Edellyttää ylimmän johdon tukea • Tarjoaa vaiheistetun ja tuetun rakenteen, jossa etenemistä Väestöliitto tukee (kesto 1-3v) • Valittujen kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen on organisaation itsensä vastuulla (henkilöstökyselyt, esimiesvalmennukset, jne.) • Kehittämistoimenpiteitä voi toteuttaa itse tai ostaa ulkopuoliselta tarjoajalta • Ohjelman onnistuneesti suorittaneilla organisaatioilla on oikeus hyödyntää Perheystävällisen työpaikka –merkkiä rekrytoinnissa ja viestinnässä
 13. 13. Lassi Köppä Anna Kokko Hankepäällikkö Erityisasiantuntija lassi.koppa@vaestoliitto.fi anna.kokko@vaestoliitto.fi Puh. 040-7593650 Puh. 050-342 0572 Perheystävällisesti töissä -hanke http://parassyy.fi/sertifikaatti http://www.facebook.com/parassyy Perheystävällinen työpaikka -sivusto http://www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo/perheystavallinen-tyopaikka

×