Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Liisa Niiranen: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)(20)

Anzeige
Anzeige

Liisa Niiranen: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)

 1. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O Lapin maakuntakierros 17.10.2016 Liisa Niiranen YTM Muutosagentti
 2. Muutosagentin tehtävät  Johtaa ja ohjata alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden muodostumista  Innostaa ja motivoida maakunnan toimijoita muutokseen  Toiminnan perustana on tieto ja alueen historiallinen kehitys. Muutosagentti hyödyntää toiminnassaan tietoa.  Tukea kärkihankkeen kokeiluja: kotihoidon prosessien ja käytäntöjen uudistaminen, laajan kotikuntoutusmallin käyttöönotto, yhteisen alueellinen palveluneuvonta ja –ohjaus –toimintamallin suunnittelu ja kotihoidon prosessien kehittäminen teknologiavusteiseksi. 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 2
 3.  Tehdä yhteistyötä ja saattaa eri toimijat palveluiden suunnitteluun: ikäihmiset ja omaishoidon asiakkaat, läheiset, julkisen sektorin toimijat, yhdistykset, järjestöt ja yksityiset toimijat.  Levittää tietoa hyvistä käytännöistä maakunnassa ja muualta Suomessa.  Muutosagentin tulee laatia kirjallinen ja alueen toimijoiden hyväksymä toimintasuunnitelma iäkkäiden elämisen ja palvelujen yhdistämisestä maakunnassa sisältäen toteutumisen seurannan. 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 3
 4. Lappi alueena  21 kunta; kaupunkimaisia kuntia Kemi, Rovaniemi ja Tornio. Taajaan asuttuja Keminmaa ja Kemijärvi ja muut 16 kuntaa maaseutumaisia.  Harva asutus ja pitkät välimatkat  Saamelaisten kotiseutualuetta  6 seutukuntaa.  2 sairaanhoitopiiriä  Maakunta kattaa 30% koko maan pinta-alasta.  Ikääntyvä väestö  Kuntien taloudelliset haasteet 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 4
 5. Mitä on jo tehty?  Kunnat ovat muuttaneet palvelurakenteitaan ja kehittäneet palveluitaan  Maakunnassa on meneillään SoteSavotta –hanke (sotepalveluiden innovaatiot ja uudistaminen)  Kummassakin sairaanhoitopiirissä on tehty asiakasprosessien kehittämistyötä tavoitteena mm. asiakaslähtöisyys, integraatio ja kustannusten hillintä. Molemmissa sairaanhoitopiireissä ikäihmisten palveluille on ollut oma työryhmä.  Työryhmätyöskentelyn aikana on tehty perusselvitystä alueen palveluista ja saatu työskentelyn tueksi asiantuntija-apua/ konsulttiselvityksiä. Länsi- Pohjassa tehty yhteisiä kriteereitä palveluille. 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 5
 6.  Ikäihmisten palvelujen kehittämiselle ja palvelurakenteelle on esitetty asetetettavaksi tavoitteet ja osassa kuntia muutos on jo käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti.  Maakunnassa on ollut ikäihmisten palveluiden kehittämishankkeita, joissa kehitetty palveluja ja on luotu ikäihmisten osallisuutta lisääviä toimintamalleja. Viimeksi SenioriKasteessa on valmisteltu vanhuspalveluiden kehittämisohjelmaa, jota ei vielä ole hyväksytty. Ohjelma voi olla hyvä pohja myös muutosagentin työskentelylle alueella.  Maakunnan alueella on jalkautettavia hyviä käytäntöjä  Länsi-Pohjan alueella on käynnistymässä palveluiden integroiminen yhteen organisaatioon. Valmistelu sovitetaan maakunnan valmisteluun. 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 6
 7. 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 Miksi muutosta tarvitaan  THL:n alueprofiilin mukaan Lapissa on v. 2030 10.800 75 vuotta täyttänyttä kuin v. 2014 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 20302014 Yli 75-vuotias väestö 2014 ja 2030, Lappi Lähde: Tilastokeskus 7
 8. 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 8
 9. 4439 3962 3935 4614 3569 5510 1038 1128 1331 1295 940 1920 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio Ylitornio Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset €/asukas Länsi-Pohjassa, tästä ikäihmisten palvelut 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 Lähde: Kunnat.net 9
 10. Huomioita analyysista: Hyväkuntoisten eläkeläisten toimintakyvyn tukeminen  Ennaltaehkäisevien työmuotojen kehittäminen: hyvinvointia edistävät kotikäynnit, terveystarkastukset, hyvinvointineuvolat, ikäihmisten olohuoneet yhdessä muiden väestöryhmien kanssa - huomio sairauksista yhteisölliseen toimintaan. Tarvittaessa neuvontaa ja ohjausta ja tukipalveluja arjessa selvitymiseen.  Kolmannen sektorin toiminta; järjestöissä ja yhdistyksissä toimiminen 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 10
 11. Asiakasohjaus  Huomio määräaikaisiin ja kuntouttaviin palveluihin sekä kotihoidossa että asumispalveluissa. Selvityksen perusteella kotihoidon piirissä on hyväkuntoisia asiakkaita, itsenäisesti arjestaan suoriutuvia. Sama myös asumispalveluissa. Vastaavia tuloksia on saatu Rava-poikkileikkauksissa.  Paljon palveluita ja päivystystä käyttäville tulisi nimetä vastuutyöntekijä/ omatyöntekijä  Asiakassegmentointi: Asiakkaiden kuvaamisen avulla voidaan arvioida palveluiden oikea-aikaisuutta ja kohdentamista.  Keskitetty palveluohjaus ja – neuvonta sekä palvelutarpeen arviointi takaa yhdenvertaisemmat palvelut, mutta vähentää myös päällekkäistä työtä. 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 11
 12. Monimuotoisempia sekä kohdennettuja lyhytaikaisia kotihoidon palveluja  Tavoitteena on, että iäkkäät saavat pääosan tarvitsemistaan palveluista kotiin tai kotoa käsin.  Hankkeessa tullaan uudistamaan kotihoidon prosesseja ja toimintakäytäntöjä: omahoidon lisääminen, kotihoidon uudet työmuodot, muistisairaan palvelupolun käyttöönotto. Lisäksi tullaan ottamaan käyttöön kotikuntoutusmalli ja kehittämään kotihoidon prosesseja teknologia-avusteisiksi.  Palveluita ja palveluiden kestoa arvioidaan; nykyistä enemmän määräaikaisia hoito- ja palvelusuunnitelmia. 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 12
 13. 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 13
 14. Omaishoito  Huomio vapaapäivien järjestämiseen ja hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen: intervallihoito, sijaishoito, kuntoutus, terveystarkastukset, vertaisryhmät.  Eri ikäryhmillä on erilaiset tarpeet  Huomio eri-ikäisten omaishoidon piirissä olevien asiakkaiden ja omaishoitajien tarpeisiin. Erityisryhminä pitkäaikaissairaat ja vammaiset lapset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat ja muistisairaat. 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 14
 15. 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 15 Ikäihmisten osallisuus  Vaikutusmahdollisuudet omiin palveluihin: asiakkaan itsemääräämisoikeus toteutuu parhaiten kotona- myös tästä syystä kotona asumisen tukeminen on tärkeää. Lähde: Poske
 16. Toiminnan muuttuminen kotihoitoa painottavaksi muuttaa henkilöstön työtä  Johtamisessa edellytetään kykyä lisätä ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin  Johtamista kehittämällä parannetaan sosiaali‐ ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta, henkilöstön osallisuutta ja työhyvinvointia uudistuvassa toimintaympäristössä  Henkilöstö vähenee ympärivuorokautisissa palveluissa ja lisääntyy avopalveluissa – tarvitaan muutosvalmennusta  Kotihoidon henkilöstörakenne muuttuu moniammatillisemmaksi. Uudet toimintamallit edellyttävät erilaista osaamista. Myös työnjakoa on uudistettava.  Organisaatioiden tasolla täytyy muodostua yhtenäinen näkemys muutoksen tarpeellisuudesta – henkilöstö mukaan suunnitteluun. Sitoutuminen ja asenteet  Arviointi‐, seuranta‐ ja palautejärjestelmien sekä toiminnanohjausjärjestelmien avulla työ tuottavuutta ja laatua parannetaan 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 16
 17. Lähde: Lapin sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palveluprosessit 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 17
 18. Tulevaisuuden Ikäihmisten palveluiden kehittämisen periaatteet  Ikäihmisen osallisuutta ja omatoimisuutta sekä omahoitoa lisätään  Ennaltaehkäiseviä palveluita kehitetään ja lisätään  Ikääntyneiden palvelutarpeisiin vastataan yksilöllisemmin ja yhdenvertaisesti  Kotona asumista tuetaan monimuotoisesti ja monitoimijaisesti, perhehoito yhtenä vaihtoehtona  Teknologia hyödynnetään  Omaishoitoa tuetaan  Kuntoutus on osa kaikkea toimintaa  Lyhytaikaishoitoa kehitetään  Gerontologista ja geriatrista osaamista lisätään  Saamenkielen ja ‐kulttuurin erityispiirteet huomioidaan kaikissa palveluissa  Palvelurakennemuutosta viedään eteenpäin  Huomioidaan taloudelliset näkökulmat ja kustannusvaikutukset 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 18
 19. Miten mennään eteenpäin?  Maakunnassa on sovittu sote-uudistuksen esivalmistelun käynnistymisestä. Esivalmistelun aikana tehdään alueen yhteinen järjestämissuunnitelma, johon ollaan nimeämässä työryhmät.  Lapin- ja Länsi-Pohjan asiakasprosessien yhteensovittamiseen nimetty oma työryhmä.  Selvityksiä työskentelyn pohjaksi on ja niitä hyödynnetään.  Tietoisuus muutoksen tarpeesta on olemassa. Yhteinen tahtotilakin näyttäisi esitettyjen tavoitteiden perusteella olevan. Varmistetaan tahtotilan olemassaolo.  Sovitaan missä järjestyksessä muutoksissa edetään ja miten muutosta missäkin toteutetaan; hyvänä tukena `Toimiva kotihoito Lappiin –hanke`. 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 19
 20. 14/10/16Liisa Niiranen, Muutosgentti liisa.niiranen@poskelappi.fi puh. 0401492739 Alethan yhesä tekemhän! 20
Anzeige