Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot

THL
THLSenior Planning officer um THL
Sosiaalityön varjot ja visiot -
miten sosiaalityö tulisi
organisoida sotessa?
Dosentti Jorma Niemelä
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun seminaari,
THL, Tampere 27.8.2019
(täydennetty versio)
”Ei enää tiedetä, millaiset palvelut kuuluisivat
yhteiskunnan järjestettäviksi, kun ei ole
varmuutta, mikä on yhteiskuntakaan”.
Marketta Rajavaara (2009)
27.8.2019Jorma Niemelä2
Suurena haasteena korjata nykytilan varjot
- sosiaalityö (osin) surkeassa tilassa
• Kivelä (2014): ”Hyvinvointivaltio on muuttanut kaupunkiin,
keskuksiin ja suurimpiin taajamiin”.
• Kokemukset liitoskunnista osoittavat, että laajemmat hartiat
eivät automaattisesti luo hyviä palveluja (Kivelä 2014, 18–20)
• THL (2016): ”Hieman hälyttävänä voi pitää sitä, että vaikeat
asiakastapaukset jäävät suurimman osan mukaan
suunnitelmallisen työn ulkopuolelle”.
• ”Tällaisia ovat mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset,
moniongelmaiset, kriminaalit ja aggressiivisesti käyttäytyvät
asiakkaat. Näihin tapauksiin voi lukea myös ne asiakkaat, jotka
jäävät ulkopuolelle siksi, etteivät kykene sitoutumaan
suunnitelmalliseen työskentelyyn tai jättävät saapumatta
varatuille ajoille.” (Saikkonen 2016, 37)
27.8.2019Jorma Niemelä3
Ja edelleen: ”Vaikka apua on tarvittu pääosin elämänhallintaan, on
sosiaalityö ollut edelleen kovin etuuskeskeistä” (Minna Kivipelto, blogi 30.10.2018).
Niin, mikä
onkaan
ongelma?
”Vastaukset sisältävät paljon
kuvauksia psyykkisestä
kuormittuneisuudesta, huonosta
koetusta terveydestä, yksinäisyydestä
ja heikosta elämänlaadusta…
Vastauksista heräsi myös huoli
ylisukupolvisesta jatkumosta,
pysyvästä huonommuuden ja
arvottomuuden kokemuksesta sekä
näköalattomuudesta.”
(Wiens ym. 2019b / tiedot niukkuuskyselystä)
27.8.2019Jorma Niemelä4
Viittoina matkalla mm.
• ”Uudessa tilanteessa sosiaalihuollon ja sosiaalisen kuntoutuksen
toimintamalleja voi hyvinkin löytyä kolmannen sektorin suunnalta. Monet
järjestöt ovat vuosien ja vuosikymmenien aikana onnistuneet luomaan
syrjäytymistä ehkäiseviä ja vähentäviä toimintamuotoja, jopa rakenteita.
Usein ne perustuvat sellaiseen yhteisöllisyyteen, jopa vertaistukeen, jota
julkinen järjestelmä ei voikaan apinoida.” (J. Karjalainen, THL 2016)
• ”Asiakassuunnitelmassa on otettava huomioon asiakkaita edustavien
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen integroiminen kuntoutumisen
asiantuntijoina, vertaistukijoina ja kehittäjinä osaksi asiakkaan
kokonaisvaltaista kuntoutumisen prosessia” (Kuntoutuskomitean ehdotus
45).
• Suomessa on toteutettu paljon erilaisia rakenteellisen sosiaalityön,
yhdyskuntatyön, yhteisötyön, osallisuustyön, yhteisösosiaalityön,
yhteisökasvatuksen, paikallisuuden vahvistamisen, kaupunkisosiaalityön,
community workin ja lähiökehittämisen hankkeita. Eriarvoisuustyöryhmä
(Saari ym. 2018) ehdottaa kehitettävän osallistaviin yhteisöihin perustuvaa
toimintamallia.
• Mallissa on harmillisesti jalkautumisen, ei etabloitumisen, idea.
• Koko PM Rinteen hallitusohjelma korostaa osallisuutta.
27.8.2019Jorma Niemelä5
Omien pohdintojeni tausta
Paikallisista hankkeista yleiseen teoriaan
Q8-hanke Alsterdorfissa
1.Mitä itse voin tehdä oman
tilanteeni parantamiseksi?
2.Millaista tukea saan
lähiyhteisöstäni?
3.Mitä toimintoja alueellani on
tarjolla ja tukenani?
4.Mikä on ammattilaisten rooli?
5.Mitä minä voin tehdä muille
vastavuoroisesti?
ITU-hankkeet Oulun
Rajakylässä
• ESR-rahoitteisessa ODL:n,
Diakin ja Oulun kaupungin
hankkeessa etsitty
inklusiivisella työtavalla uutta.
• Ei yhtään uutta työmuotoa –
kysymys siitä, löytyykö niiden
uusi kombinaatio.
Järjestöt sote-Suomea
rakentamassa
• Kaksin hanke.
• Inklusiivisen yhteiskunnan
rakentamisen ajatuksesta
missio kaikille sote-järjestöille?
• Jäsentää universaalien
julkisten palveluiden ja
kansalaisyhteiskunnan
suhteen.
27.8.2019Jorma Niemelä6
Hyvinvointivaltion ja
kansalaisyhteiskunnan liitto
• Yhteiskunnassa on Eräsaaren mukaan
silti paljon erilaista ekskluusiota.
Yhteiskunta kipuilee
osallistumattomuuden,
kuulumattomuuden ja syrjään jäämisen
kanssa. Syntyy inkluusioparadoksi: Mitä
pidemmälle inkluusio
hyvinvointivaltiossa etenee, sitä
syvemmät ovat ekskluusion varjot.
Hyvinvointivaltio on inkluusion
instrumentti (Eräsaari 2005)
• Julkisissa organisaatioissa professiot
soveltavat yleisiä kriteerejä avun luo
pääsemiseksi. Universaaleiksi
tarkoitettujen järjestelmien
kompastuskiveksi muodostuu
kirjoittajien mukaan näin kyky
ymmärtää kulttuurista moninaisuutta ja
erityisryhmiä.
Universalismin yksi keskeinen
haaste liittyy yksilöiden ja
erityisryhmien huomioimiseen
(Anttonen ja Sipilä 2010).
• Hyvinvointivaltio tarvitsee
universalismin toteuttamiseksi
yhteistyökumppaniksi ja kriittiseksi
sparraajakseen kansalaisyhteiskunnan
järjestöjä, jotka edustavat ja
puolustavat erityisryhmiä.
Hyvinvointivaltion ja järjestöjen
kumppanuus universalismin ja
inkluusion toteuttamisessa
(Niemelä 2019).
27.8.2019Jorma Niemelä7
Lähtökohta unelmassa
inklusiivisesta yhteiskunnasta
• Inklusiivisella yhteiskunnalla tarkoitetaan
yhteiskunnan rakentamisen tapaa ja päämäärää,
jossa jokaisella kansalaisella ja kansalaisten
muodostamilla ryhmillä on osallisuuden ja
toimijuuden mahdollisuus sekä mahdollisuus
tarvitsemaansa turvaan ja tarvitsemiinsa
palveluihin ja jossa kaikilla kansalaisilla on
tarvittaessa puolestapuhuja (Niemelä 2019a).
• Näiden kautta paikantuu yksilöiden, yhteisöjen ja
yhteiskunnan vastuu dynaamisina jatkumoina.
27.8.2019Jorma Niemelä8
Paikallinen tavoite ja toimintatapa
Tavoitteena on siis luoda osaaminen ja voimavarat
yhdistäen inklusiivisia, älykkäitä toiminta- ja
palvelukokonaisuuksia kaupunginosiin ja kyliin, joissa
voimaannutetaan kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta,
yhdistetään kaikkien eri toimijoiden kyvykkyys ratkaista
sosiaalisia, terveydellisiä ja koulutuksellisia ongelmia,
siirretään painopistettä ehkäisevään otteeseen ja joissa
hyödynnetään tekoäly ja teknologia (Niemelä 2019b).
27.8.2019Jorma Niemelä9
Asiakassegmentit ja sosiaalityö
27.8.2019Jorma Niemelä10
• Osa kansalaisista saa avun selkeillä ja
toimivilla digitaalisilla palveluilla tai
vastaanotolla, koska heillä on omia
voimavaroja ja lähipiirin tukea (A). Suuri osa
hoituu jo Kelan toimeentulotukipalveluna.
• Jos omat ja lähipiirin voimavarat ovat tukena,
moninainen ryväs sairauksia ja sosiaalisia
ongelmia edellyttää ”vain” moniammatillista
yhteistyötä ja selkeitä palvelupolkuja (B).
• Mikäli arjen hallinta on vaikeaa ja ongelmiin
liittyy yksinäisyyttä ja osattomuutta
(ekskluusio), tarvitaan osallistavia yhteisöjä ja
tukea toimijuuteen (inkluusio) (C).
• Mitä heikoimmat ovat omat voimavarat ja
mitä vähemmän on lähipiirin tukea ja mitä
moninaisemmat – ja jopa mitä ilkeimmät –
ongelmat ovat, sitä laajempi asiantuntija-,
viranomais- ja vapaaehtoisverkosto on
kudottava (D).
• Nelikentän muotoilussa apuna Pirkanmaan valmistelu
(http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/Esivalmistelun-sote-
loppuraportit.pdf)
Tuki vaativampaa
Arkivaativampaa
A. Digitaaliset ja
vastaanottopalvelut
B. Moniammatilliset
tiimit
C. Osallistavat
yhteisöt
D. Osallistavat yhteisöt ja
ammatilliset verkostot
Kuinka moni
asia näistä
hoituisi /
edistyisi
osallistavissa,
toimijuutta
tukevissa
yhteisöissä?
27.8.2019Jorma Niemelä11
Olisiko universaalia hyvinvointivaltiota rakennettava
sotessa sosiaalityön osalta inkluusioidealla?
(Niemelä 2019a)
27.8.2019Jorma Niemelä12
Virasto-
sosiaalityö
Maakunnan sote-keskuksen
asiantuntijat piipahtavat alueilla
antamassa palveluita.
Tuottaa korkeatasoisia palveluita, joilla
kuitenkaan ei ole kosketuskohtaa
vaikeimmassa asemassa oleviin.
Sosiaalityö palvelee muutoinkin
kohtuullisesti pärjääviä.
Verkosto-
sosiaalityö
Maakunta rakentaa sekä
korkeatasoisia, tavoittavia palveluja
että paikallisia ja alueellisia
hyvinvoinnin verkostoja.
Synnyttää palveluille välttämättömiä
luottamussuhteita,
paikallistuntemusta ja toimivia
yhteistyökumppanuuksia.
Rakentaa inklusiivista yhteiskuntaa,
jossa heikoimmassakin asemassa
oleville on osallisuuden ja toimijuuden
väyliä.
• Uusi hallitus painottaa
ohjelmassaan vahvoja
sotekeskuksia.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon
integraatio voi toteutua
hyvin.
• Sosiaalisia ongelmia ei
korjata kuitenkaan viraston
tyhjiössä vaan siellä missä ne
ovat syntyneet – tarvitaan
integraatio paikallisten
yhteisöjen toimintaan.
• Ehdottamani verkostomalli
edellyttää hyvinvointivaltion
ja kansalaisyhteiskunnan
yhteistyötä (ks. edellinen
slaidi – teoriapohjaa ks.
Möttönen & Niemelä 2005).
• Lainsäädännön on avattava
tälle mahdollisuuksia.
Järjestöt
yhteiskunnassa
27.8.2019Jorma Niemelä13
Hyvinvointi-
valtio
Hyvinvointi-
valtio
Elinkeino-
elämä
Elinkeino-
elämä
Kansalais-
yhteiskunta
Kansalais-
yhteiskunta
Työpari
universalistisen
ja inklusiivisen
yhteiskunnan
rakentamisessa Palveluiden
tuottaminen
omalla
ansainta-
logiikalla
Ihmisarvo,
osallisuus,
toimijuus ja
yhteisöllisyys
Miten järjestöjen koko toimintarepertuaarin
saisi mukaan?
Järjestöjen
tuottamat
sote-palvelut
Arjen, asumisen,
työllistymisen,
toipumisen,
kuntoutuksen ja
kotoutumisen tuki
Kriisiauttaminen
ja tuki erilaisissa
ikäkausissa tai
elämän-
tilanteissa
Asian-
tuntijuus
ja asianajo
Osallisuus,
toimijuus ja
yhteisöllisyys
Järjestöjen
(yhteiskunnallisten)
yritysten tuottamat
palvelut
Vapaaehtoisuustyö, vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus
Terveyden ja toimintakyvyn tukeminen
Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen (hyte-toimintoja)
~ 10 000 järjestöä
Sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelutuotanto (sote-palvelut)
~ 1100 toimijaa Valviran luvilla
Maakunnat
Kunnat
Jorma Niemelä 2018
Ritva Pihlaja 2010
27.8.2019Jorma Niemelä14
Yhteisö- ja solidaarisuustalouteen tarvitaan
vahva ja kattava kehittämisohjelma
Yhteiskunnallisten yritysten kaksi tehtävää
(Euroopan komissio 2011)
27.8.2019Jorma Niemelä15
• PM Rinteen hallitusohjelmassa seuraavat
kirjaukset hajallaan siellä sun täällä:
1. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen
mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan.
2. Parannetaan yhteiskunnallisten yritysten
toimintaedellytyksiä uudistamalla
rahoitusta ja tarjoamalla
liiketoimintaosaamista vahvistavaa tukea.
3. Edistetään osuuskuntamuotoista
yritystoimintaa.
4. Tavoitteena on, että nykyiseen kolmannen
sektorin palkkatukeen kytketään vahva
yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut
palvelut siten, että mallista tulee uusi tuki
avoimille työmarkkinoille siirtymiseen…
Kolmannen sektorin palkkatuesta
poistetaan työllistämistä estävä 4000
henkilötyövuoden rajoite.
• Mutta kirjaukset ovat siis hajallaan!
Ehdotan, että yhteisö- ja solidaarisuus-
talouteen luodaan kattava kehittämis-
ohjelma.
Haavoittuvien
ryhmien osallisuus
ja palvelut
(“inclusion of vulnerable
groups”)
Haavoittuvien
ryhmien toimijuus
(Tausta: ”social or
professional problems
leading to exclusion and
marginalisation”)
Sinulla on jo kaikki…
27.8.2019Jorma Niemelä16
Tuettua
asumista
Sote-
keskus
Kansalais-
opisto
Yhteisö-
keskus
Tukityötä
Martat
Uima-
halli
Diakonia
Eläke-
järjestö
AA-ryhmä
Kela
Typa
Muut
Sosiaalityö tulevaisuuden sote-keskuksissa (1/2)
Toimivat digitaaliset, verkko- ja vastaanottopalvelut
• Helppo pääsy, nopeat ratkaisut
• Tarvittaessa tehostettu yksilötuki
• Tarvittaessa kiinnipitävä ohjaus moniammatillisiin yhteistyörakenteisiin ja/tai
osallistaviin yhteisöihin
Moniammatilliset yhteistyörakenteet
• Aito yhteistyö, aidot palvelujen integroinnit soten sisällä ja muiden toimijoiden
(KELA, asunto-, työllisyys-, rikosseuraamus-, sivistys- ja muut tahot sekä esim.
järjestöjen erityispalvelut) kanssa  Yhteensovittava johtaminen
• Palveluiden hankinta (ostopalvelut, asiakasseteli, hebu)
Yhteistyö osallisuutta ja toimijuutta edistävien yhteisöjen
kanssa
• Kumppanuus paikallisyhteisöjen kanssa
• Yhteistyö erityisjärjestöjen kanssa
• Autenttista tietopohjaa (datan lisäksi) rakenteelliselle sosiaalityölle
27.8.2019Jorma Niemelä17
Data-analytiikka
Tekoäly
Tietojärjestelmät
Sosiaalityö tulevaisuuden sote-keskuksissa (2/2)
Suuri kysymys, mitä on paikallisessa sote-keskuksessa, mitä maakuntatasolla
Toimivat digitaaliset, verkko- ja vastaanottopalvelut
• Helppo pääsy, nopeat ratkaisut
• Tarvittaessa tehostettu yksilötuki
• Tarvittaessa kiinnipitävä ohjaus moniammatillisiin yhteistyörakenteisiin ja/tai
osallistaviin yhteisöihin
Moniammatilliset yhteistyörakenteet
• Aito yhteistyö, aidot palvelujen integroinnit soten sisällä ja muiden toimijoiden
(KELA, asunto-, työllisyys-, rikosseuraamus-, sivistys- ja muut tahot sekä esim.
järjestöjen erityispalvelut) kanssa  Yhteensovittava johtaminen
• Palveluiden hankinta (ostopalvelut, asiakasseteli, hebu)
Yhteistyö osallisuutta ja toimijuutta edistävien yhteisöjen
kanssa
• Kumppanuus paikallisyhteisöjen kanssa
• Yhteistyö erityisjärjestöjen kanssa
• Autenttista tietopohjaa (datan lisäksi) rakenteelliselle sosiaalityölle
27.8.2019Jorma Niemelä18
Vanhuspalvelut
Päihde-ja
mielenterveys-
palvelut
Vammaispalvelut
Jne…
Jaotus voi olla myös esim. ikäkausipohjainen
Aivan samoja elementtejä hankkeenne
tuloksissa – toisin ryhmiteltyinä
(Kivipelto ym. 2018, kuvio 7)
27.8.2019Jorma Niemelä19
Kunta-, maakunta- ja sote-
johtamisessa tarvitaan kaikkia
hallinnon toteutustapoja
(Ks. Möttönen & Niemelä 2005)
27.8.2019 Jorma Niemelä 20
1
Hallinto
Perinteinen hallinto
•Perinteinen byrokraattinen ja hierarkkinen
hallinto.
•Sillä on edelleen paikkansa hallintovarman
päätöksenteon osana.
2
Markkinat
New Public Management
•Julkisen hallinnon tehtäviä markkinoiden
hoidettavaksi. Kilpailutus ja sopimukset.
•Hallinnossa käyttöön yrityselämän
johtamis- ja organisoitumistapoja.
3
Hallinta
New Public Governance
•Yhteistyö- ja verkostosuhteet, yhteisöllisyys
ja kumppanuus. Perustana luottamus.
•Hallinto luo tasavertaiset kumppanuudet
järjestöjen (ja yritysten) kanssa.
Yhteenvetoa
1. Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu –hankkeessa on löydetty
keskeisiä avaimia sosiaalityön tulevaan organisointiin sote-
järjestelmässä.
2. Laaja informaatiomäärä on kuitenkin mielestäni
palvelumuotoiltava yksinkertaiseksi ja selkeäksi malliksi -
oheinen mallini on yksi yritys siihen suuntaan.
• Rinnalle tarvitaan koko sosiaalitoimen organisoinnin mallinnus.
• Toimintamalli edellyttää myös sitä, että järjestöt
palvelumuotoilevat toimintojaan ja hankkeitaan ja verkottavat ne
ohjelmallisiksi kokonaisuuksiksi (vrt. kokemukset Sokrasta, ks.
Wiens ym. 2019a).
• Palvelutuotantojärjestöjen tulisi vahvistaa alueellista ja
valtakunnallista yhteistyötään, vrt. Alustapalvelu Sociala Oy.
3. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on hyvä mahdollisuus
viedä mallia eteenpäin. Tarvitaan eräänlainen perusmalli tai
–hahmotus, vaikka toteutus sitten varioisikin alueiden
tarpeiden mukaan.
27.8.2019Jorma Niemelä21
Viitteet
• Anttonen, Anneli ja Sipilä, Jorma (2010): Universalismi Britannian ja Pohjoismaiden sosiaalipolitiikassa.
Janus
• Blomgren, S., Karjalainen, J., Karjalainen, P., Kivipelto, M., Saikkonen, P., & Saikku, P. (2016). Sosiaalityö,
palvelut ja etuudet muutoksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
• Eräsaari, Risto (2005). Inkluusio, ekskluusio ja integraatio sosiaalipolitiikassa. Kiistakysymysten kartoitusta.
Janus
• Euroopan komissio (2011). Sosiaalisen yrittäjyyden aloite. Suotuisan toimintaympäristön luominen
sosiaalisen talouden ja innovoinnin keskiöön kuuluville sosiaalisille yrityksille.
• Kivelä, P. (2014). Syrjässä syrjäytyneet: pelon sosiaalipolitiikka ja verkostoyhteistyön mahdollisuudet
maaseudulla. Sininauhaliitto.
• Kivipelto, Minna; Karjalainen, Pekka; Jokela, Merita; Liukko, Eeva; Ilmakunnas, Ilari; Moisio, Pasi (2018):
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu. Tutkimuksesta tiiviisti 31. THL.
• Möttönen, Sakari ja Niemelä, Jorma (2005): Kunta ja kolmas sektori. Yhteistyön uudet muodot. PS-
kustannus.
• Niemelä, Jorma (2019a): Järjestöt sote-Suomea rakentamassa. Kunnallisalan kehittämissäätiö.
• Niemelä, Jorma (2019b): Esseitä elämästä, ideoita inklusiivisuudesta. Valmisteilla oleva käsikirjoitus
artikkeliksi.
• Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019: Osallistava ja osaava suomi – sosiaalisesti,
taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.
• Wiens, Varpu; Sauvola, Ritva; Surakka, Anne; Pulliainen, Marjo; Kainulainen, Sakari (2019a): Osallisuutta
vahvistavia palvelutuotteita uusiin rakenteisiin ja palvelujärjestelmiin. Julkaisussa Turvaverkkoa
paikkaamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 4
• Wiens, Varpu, Surakka, Anne, Sauvola, Ritva ja Kainulainen ,Sakari (2019b). Analyysi: Niukkuuden
noidankehä nostaa esiin palveluiden kehittämistarpeet Itä- ja Pohjois-Suomessa. kuntalehti 6.5.2019.
27.8.2019Jorma Niemelä22
jorma.niemela @doktriini.fi ● puhelin 0400 200760 ● Twitter @Jorma_n
27.8.2019
Doktriini
tarjoaa
mentorointi-,
koulutus-,
konsultointi-,
konseptointi- ja
tutkimuspalveluita
valtionhallinnolle,
maakunnille,
kunnille,
järjestöille,
tutkimuslaitoksille
ja korkeakouluille.
1 von 23

Recomendados

Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä von
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössäMaarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössäSocca_osaamiskeskus
2.2K views16 Folien
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen von
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio SalonenSosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio SalonenSocca_osaamiskeskus
2.4K views30 Folien
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01... von
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...Socca_osaamiskeskus
2.7K views14 Folien
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle von
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleVapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleSitra / Hyvinvointi
3.3K views23 Folien
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen von
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminenKunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminenSitra / Hyvinvointi
1.8K views24 Folien
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä von
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistäVapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistäSitra / Hyvinvointi
628 views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Palvelutori vapaaehtoistoiminnan tukena von
Palvelutori vapaaehtoistoiminnan tukenaPalvelutori vapaaehtoistoiminnan tukena
Palvelutori vapaaehtoistoiminnan tukenaSitra / Hyvinvointi
564 views26 Folien
140324 joukkoenkeli yleinen von
140324 joukkoenkeli yleinen140324 joukkoenkeli yleinen
140324 joukkoenkeli yleinenTimo Berry
674 views33 Folien
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais... von
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...MS SOSTE
482 views31 Folien
Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu? von
Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu?Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu?
Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu?THL
336 views10 Folien
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014 von
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014Demos Helsinki
1.8K views70 Folien
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola von
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaOsallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaHeini Maijanen
663 views26 Folien

Was ist angesagt?(20)

140324 joukkoenkeli yleinen von Timo Berry
140324 joukkoenkeli yleinen140324 joukkoenkeli yleinen
140324 joukkoenkeli yleinen
Timo Berry674 views
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais... von MS SOSTE
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...
MS SOSTE482 views
Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu? von THL
Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu?Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu?
Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu?
THL336 views
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014 von Demos Helsinki
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Demos Helsinki1.8K views
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola von Heini Maijanen
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaOsallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Heini Maijanen663 views
Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ... von Heini Maijanen
Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ...Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ...
Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ...
Heini Maijanen640 views
Yhteisökokous 2.0 | Innokilpailu 2014 von Kuowi
Yhteisökokous 2.0 | Innokilpailu 2014Yhteisökokous 2.0 | Innokilpailu 2014
Yhteisökokous 2.0 | Innokilpailu 2014
Kuowi667 views
Kotona Paras von mtoljamo
Kotona Paras Kotona Paras
Kotona Paras
mtoljamo264 views
Kehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössä von THL
Kehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössäKehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössä
Kehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössä
THL489 views
Omaishoito von SDP
OmaishoitoOmaishoito
Omaishoito
SDP8.8K views
matthies_osallistava_sosiaaliturva von THL
matthies_osallistava_sosiaaliturvamatthies_osallistava_sosiaaliturva
matthies_osallistava_sosiaaliturva
THL267 views
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel... von Kai Kortelainen
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kai Kortelainen585 views
Ohjaamot - missä nyt mennään/Mirja Määttä ja Titta Korpilauri von THL
Ohjaamot - missä nyt mennään/Mirja Määttä ja Titta KorpilauriOhjaamot - missä nyt mennään/Mirja Määttä ja Titta Korpilauri
Ohjaamot - missä nyt mennään/Mirja Määttä ja Titta Korpilauri
THL359 views

Similar a Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot

Aluekierros Seinäjoki von
Aluekierros SeinäjokiAluekierros Seinäjoki
Aluekierros SeinäjokiSOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
234 views21 Folien
Aluekierros Jyväskylä von
Aluekierros JyväskyläAluekierros Jyväskylä
Aluekierros JyväskyläSOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
312 views20 Folien
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö von
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 OsallistumismpäristöKansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 OsallistumismpäristöTeemu Ropponen
232 views34 Folien
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin... von
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...
Koko työyhteisö viestii, miten muuttuu viestintäammattilaisen rooli? Case Sin...Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
1.4K views28 Folien

Similar a Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot(20)

Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö von Teemu Ropponen
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 OsallistumismpäristöKansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Teemu Ropponen232 views
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013 von Business Arena Oy
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Business Arena Oy257 views
Julkishallinnon mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa von Mikko Rindell
Julkishallinnon mahdollisuudet sosiaalisessa mediassaJulkishallinnon mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa
Julkishallinnon mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa
Mikko Rindell497 views
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU von MS SOSTE
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULUJärjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
MS SOSTE243 views
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015 von Henrik Saari
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Henrik Saari433 views
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa? von THL
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?
THL531 views
Socom Oy:n kokemuksia järjestöyhteistyöstä von Marjo Orava
Socom Oy:n kokemuksia järjestöyhteistyöstäSocom Oy:n kokemuksia järjestöyhteistyöstä
Socom Oy:n kokemuksia järjestöyhteistyöstä
Marjo Orava49 views
Lasten oikeudet kunnissa: osallisuus von Tomi Kiilakoski
Lasten oikeudet kunnissa: osallisuusLasten oikeudet kunnissa: osallisuus
Lasten oikeudet kunnissa: osallisuus
Tomi Kiilakoski498 views

Más de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 views12 Folien
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 views6 Folien
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 views5 Folien
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 views32 Folien
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 views17 Folien
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 views15 Folien

Más de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 views
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 views
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 views
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 views
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 views
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 views
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf von THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 views
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf von THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 views
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 von THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 views
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto von THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 views
Synthetic Opioid Preparedness in Europe von THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL234 views
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 von THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 views
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 von THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 views
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf von THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 views
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer von THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 views
Förvaring av vacciner von THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 views
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... von THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 views
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu von THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 views
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 von THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 views
Tietoisku eri rokotteista von THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 views

Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot

 • 1. Sosiaalityön varjot ja visiot - miten sosiaalityö tulisi organisoida sotessa? Dosentti Jorma Niemelä Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun seminaari, THL, Tampere 27.8.2019 (täydennetty versio)
 • 2. ”Ei enää tiedetä, millaiset palvelut kuuluisivat yhteiskunnan järjestettäviksi, kun ei ole varmuutta, mikä on yhteiskuntakaan”. Marketta Rajavaara (2009) 27.8.2019Jorma Niemelä2
 • 3. Suurena haasteena korjata nykytilan varjot - sosiaalityö (osin) surkeassa tilassa • Kivelä (2014): ”Hyvinvointivaltio on muuttanut kaupunkiin, keskuksiin ja suurimpiin taajamiin”. • Kokemukset liitoskunnista osoittavat, että laajemmat hartiat eivät automaattisesti luo hyviä palveluja (Kivelä 2014, 18–20) • THL (2016): ”Hieman hälyttävänä voi pitää sitä, että vaikeat asiakastapaukset jäävät suurimman osan mukaan suunnitelmallisen työn ulkopuolelle”. • ”Tällaisia ovat mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset, moniongelmaiset, kriminaalit ja aggressiivisesti käyttäytyvät asiakkaat. Näihin tapauksiin voi lukea myös ne asiakkaat, jotka jäävät ulkopuolelle siksi, etteivät kykene sitoutumaan suunnitelmalliseen työskentelyyn tai jättävät saapumatta varatuille ajoille.” (Saikkonen 2016, 37) 27.8.2019Jorma Niemelä3 Ja edelleen: ”Vaikka apua on tarvittu pääosin elämänhallintaan, on sosiaalityö ollut edelleen kovin etuuskeskeistä” (Minna Kivipelto, blogi 30.10.2018).
 • 4. Niin, mikä onkaan ongelma? ”Vastaukset sisältävät paljon kuvauksia psyykkisestä kuormittuneisuudesta, huonosta koetusta terveydestä, yksinäisyydestä ja heikosta elämänlaadusta… Vastauksista heräsi myös huoli ylisukupolvisesta jatkumosta, pysyvästä huonommuuden ja arvottomuuden kokemuksesta sekä näköalattomuudesta.” (Wiens ym. 2019b / tiedot niukkuuskyselystä) 27.8.2019Jorma Niemelä4
 • 5. Viittoina matkalla mm. • ”Uudessa tilanteessa sosiaalihuollon ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja voi hyvinkin löytyä kolmannen sektorin suunnalta. Monet järjestöt ovat vuosien ja vuosikymmenien aikana onnistuneet luomaan syrjäytymistä ehkäiseviä ja vähentäviä toimintamuotoja, jopa rakenteita. Usein ne perustuvat sellaiseen yhteisöllisyyteen, jopa vertaistukeen, jota julkinen järjestelmä ei voikaan apinoida.” (J. Karjalainen, THL 2016) • ”Asiakassuunnitelmassa on otettava huomioon asiakkaita edustavien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen integroiminen kuntoutumisen asiantuntijoina, vertaistukijoina ja kehittäjinä osaksi asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumisen prosessia” (Kuntoutuskomitean ehdotus 45). • Suomessa on toteutettu paljon erilaisia rakenteellisen sosiaalityön, yhdyskuntatyön, yhteisötyön, osallisuustyön, yhteisösosiaalityön, yhteisökasvatuksen, paikallisuuden vahvistamisen, kaupunkisosiaalityön, community workin ja lähiökehittämisen hankkeita. Eriarvoisuustyöryhmä (Saari ym. 2018) ehdottaa kehitettävän osallistaviin yhteisöihin perustuvaa toimintamallia. • Mallissa on harmillisesti jalkautumisen, ei etabloitumisen, idea. • Koko PM Rinteen hallitusohjelma korostaa osallisuutta. 27.8.2019Jorma Niemelä5
 • 6. Omien pohdintojeni tausta Paikallisista hankkeista yleiseen teoriaan Q8-hanke Alsterdorfissa 1.Mitä itse voin tehdä oman tilanteeni parantamiseksi? 2.Millaista tukea saan lähiyhteisöstäni? 3.Mitä toimintoja alueellani on tarjolla ja tukenani? 4.Mikä on ammattilaisten rooli? 5.Mitä minä voin tehdä muille vastavuoroisesti? ITU-hankkeet Oulun Rajakylässä • ESR-rahoitteisessa ODL:n, Diakin ja Oulun kaupungin hankkeessa etsitty inklusiivisella työtavalla uutta. • Ei yhtään uutta työmuotoa – kysymys siitä, löytyykö niiden uusi kombinaatio. Järjestöt sote-Suomea rakentamassa • Kaksin hanke. • Inklusiivisen yhteiskunnan rakentamisen ajatuksesta missio kaikille sote-järjestöille? • Jäsentää universaalien julkisten palveluiden ja kansalaisyhteiskunnan suhteen. 27.8.2019Jorma Niemelä6
 • 7. Hyvinvointivaltion ja kansalaisyhteiskunnan liitto • Yhteiskunnassa on Eräsaaren mukaan silti paljon erilaista ekskluusiota. Yhteiskunta kipuilee osallistumattomuuden, kuulumattomuuden ja syrjään jäämisen kanssa. Syntyy inkluusioparadoksi: Mitä pidemmälle inkluusio hyvinvointivaltiossa etenee, sitä syvemmät ovat ekskluusion varjot. Hyvinvointivaltio on inkluusion instrumentti (Eräsaari 2005) • Julkisissa organisaatioissa professiot soveltavat yleisiä kriteerejä avun luo pääsemiseksi. Universaaleiksi tarkoitettujen järjestelmien kompastuskiveksi muodostuu kirjoittajien mukaan näin kyky ymmärtää kulttuurista moninaisuutta ja erityisryhmiä. Universalismin yksi keskeinen haaste liittyy yksilöiden ja erityisryhmien huomioimiseen (Anttonen ja Sipilä 2010). • Hyvinvointivaltio tarvitsee universalismin toteuttamiseksi yhteistyökumppaniksi ja kriittiseksi sparraajakseen kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, jotka edustavat ja puolustavat erityisryhmiä. Hyvinvointivaltion ja järjestöjen kumppanuus universalismin ja inkluusion toteuttamisessa (Niemelä 2019). 27.8.2019Jorma Niemelä7
 • 8. Lähtökohta unelmassa inklusiivisesta yhteiskunnasta • Inklusiivisella yhteiskunnalla tarkoitetaan yhteiskunnan rakentamisen tapaa ja päämäärää, jossa jokaisella kansalaisella ja kansalaisten muodostamilla ryhmillä on osallisuuden ja toimijuuden mahdollisuus sekä mahdollisuus tarvitsemaansa turvaan ja tarvitsemiinsa palveluihin ja jossa kaikilla kansalaisilla on tarvittaessa puolestapuhuja (Niemelä 2019a). • Näiden kautta paikantuu yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan vastuu dynaamisina jatkumoina. 27.8.2019Jorma Niemelä8
 • 9. Paikallinen tavoite ja toimintatapa Tavoitteena on siis luoda osaaminen ja voimavarat yhdistäen inklusiivisia, älykkäitä toiminta- ja palvelukokonaisuuksia kaupunginosiin ja kyliin, joissa voimaannutetaan kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta, yhdistetään kaikkien eri toimijoiden kyvykkyys ratkaista sosiaalisia, terveydellisiä ja koulutuksellisia ongelmia, siirretään painopistettä ehkäisevään otteeseen ja joissa hyödynnetään tekoäly ja teknologia (Niemelä 2019b). 27.8.2019Jorma Niemelä9
 • 10. Asiakassegmentit ja sosiaalityö 27.8.2019Jorma Niemelä10 • Osa kansalaisista saa avun selkeillä ja toimivilla digitaalisilla palveluilla tai vastaanotolla, koska heillä on omia voimavaroja ja lähipiirin tukea (A). Suuri osa hoituu jo Kelan toimeentulotukipalveluna. • Jos omat ja lähipiirin voimavarat ovat tukena, moninainen ryväs sairauksia ja sosiaalisia ongelmia edellyttää ”vain” moniammatillista yhteistyötä ja selkeitä palvelupolkuja (B). • Mikäli arjen hallinta on vaikeaa ja ongelmiin liittyy yksinäisyyttä ja osattomuutta (ekskluusio), tarvitaan osallistavia yhteisöjä ja tukea toimijuuteen (inkluusio) (C). • Mitä heikoimmat ovat omat voimavarat ja mitä vähemmän on lähipiirin tukea ja mitä moninaisemmat – ja jopa mitä ilkeimmät – ongelmat ovat, sitä laajempi asiantuntija-, viranomais- ja vapaaehtoisverkosto on kudottava (D). • Nelikentän muotoilussa apuna Pirkanmaan valmistelu (http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/Esivalmistelun-sote- loppuraportit.pdf) Tuki vaativampaa Arkivaativampaa A. Digitaaliset ja vastaanottopalvelut B. Moniammatilliset tiimit C. Osallistavat yhteisöt D. Osallistavat yhteisöt ja ammatilliset verkostot
 • 11. Kuinka moni asia näistä hoituisi / edistyisi osallistavissa, toimijuutta tukevissa yhteisöissä? 27.8.2019Jorma Niemelä11
 • 12. Olisiko universaalia hyvinvointivaltiota rakennettava sotessa sosiaalityön osalta inkluusioidealla? (Niemelä 2019a) 27.8.2019Jorma Niemelä12 Virasto- sosiaalityö Maakunnan sote-keskuksen asiantuntijat piipahtavat alueilla antamassa palveluita. Tuottaa korkeatasoisia palveluita, joilla kuitenkaan ei ole kosketuskohtaa vaikeimmassa asemassa oleviin. Sosiaalityö palvelee muutoinkin kohtuullisesti pärjääviä. Verkosto- sosiaalityö Maakunta rakentaa sekä korkeatasoisia, tavoittavia palveluja että paikallisia ja alueellisia hyvinvoinnin verkostoja. Synnyttää palveluille välttämättömiä luottamussuhteita, paikallistuntemusta ja toimivia yhteistyökumppanuuksia. Rakentaa inklusiivista yhteiskuntaa, jossa heikoimmassakin asemassa oleville on osallisuuden ja toimijuuden väyliä. • Uusi hallitus painottaa ohjelmassaan vahvoja sotekeskuksia. • Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio voi toteutua hyvin. • Sosiaalisia ongelmia ei korjata kuitenkaan viraston tyhjiössä vaan siellä missä ne ovat syntyneet – tarvitaan integraatio paikallisten yhteisöjen toimintaan. • Ehdottamani verkostomalli edellyttää hyvinvointivaltion ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä (ks. edellinen slaidi – teoriapohjaa ks. Möttönen & Niemelä 2005). • Lainsäädännön on avattava tälle mahdollisuuksia.
 • 14. Miten järjestöjen koko toimintarepertuaarin saisi mukaan? Järjestöjen tuottamat sote-palvelut Arjen, asumisen, työllistymisen, toipumisen, kuntoutuksen ja kotoutumisen tuki Kriisiauttaminen ja tuki erilaisissa ikäkausissa tai elämän- tilanteissa Asian- tuntijuus ja asianajo Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys Järjestöjen (yhteiskunnallisten) yritysten tuottamat palvelut Vapaaehtoisuustyö, vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus Terveyden ja toimintakyvyn tukeminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte-toimintoja) ~ 10 000 järjestöä Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto (sote-palvelut) ~ 1100 toimijaa Valviran luvilla Maakunnat Kunnat Jorma Niemelä 2018 Ritva Pihlaja 2010 27.8.2019Jorma Niemelä14
 • 15. Yhteisö- ja solidaarisuustalouteen tarvitaan vahva ja kattava kehittämisohjelma Yhteiskunnallisten yritysten kaksi tehtävää (Euroopan komissio 2011) 27.8.2019Jorma Niemelä15 • PM Rinteen hallitusohjelmassa seuraavat kirjaukset hajallaan siellä sun täällä: 1. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan. 2. Parannetaan yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä uudistamalla rahoitusta ja tarjoamalla liiketoimintaosaamista vahvistavaa tukea. 3. Edistetään osuuskuntamuotoista yritystoimintaa. 4. Tavoitteena on, että nykyiseen kolmannen sektorin palkkatukeen kytketään vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut siten, että mallista tulee uusi tuki avoimille työmarkkinoille siirtymiseen… Kolmannen sektorin palkkatuesta poistetaan työllistämistä estävä 4000 henkilötyövuoden rajoite. • Mutta kirjaukset ovat siis hajallaan! Ehdotan, että yhteisö- ja solidaarisuus- talouteen luodaan kattava kehittämis- ohjelma. Haavoittuvien ryhmien osallisuus ja palvelut (“inclusion of vulnerable groups”) Haavoittuvien ryhmien toimijuus (Tausta: ”social or professional problems leading to exclusion and marginalisation”)
 • 16. Sinulla on jo kaikki… 27.8.2019Jorma Niemelä16 Tuettua asumista Sote- keskus Kansalais- opisto Yhteisö- keskus Tukityötä Martat Uima- halli Diakonia Eläke- järjestö AA-ryhmä Kela Typa Muut
 • 17. Sosiaalityö tulevaisuuden sote-keskuksissa (1/2) Toimivat digitaaliset, verkko- ja vastaanottopalvelut • Helppo pääsy, nopeat ratkaisut • Tarvittaessa tehostettu yksilötuki • Tarvittaessa kiinnipitävä ohjaus moniammatillisiin yhteistyörakenteisiin ja/tai osallistaviin yhteisöihin Moniammatilliset yhteistyörakenteet • Aito yhteistyö, aidot palvelujen integroinnit soten sisällä ja muiden toimijoiden (KELA, asunto-, työllisyys-, rikosseuraamus-, sivistys- ja muut tahot sekä esim. järjestöjen erityispalvelut) kanssa  Yhteensovittava johtaminen • Palveluiden hankinta (ostopalvelut, asiakasseteli, hebu) Yhteistyö osallisuutta ja toimijuutta edistävien yhteisöjen kanssa • Kumppanuus paikallisyhteisöjen kanssa • Yhteistyö erityisjärjestöjen kanssa • Autenttista tietopohjaa (datan lisäksi) rakenteelliselle sosiaalityölle 27.8.2019Jorma Niemelä17 Data-analytiikka Tekoäly Tietojärjestelmät
 • 18. Sosiaalityö tulevaisuuden sote-keskuksissa (2/2) Suuri kysymys, mitä on paikallisessa sote-keskuksessa, mitä maakuntatasolla Toimivat digitaaliset, verkko- ja vastaanottopalvelut • Helppo pääsy, nopeat ratkaisut • Tarvittaessa tehostettu yksilötuki • Tarvittaessa kiinnipitävä ohjaus moniammatillisiin yhteistyörakenteisiin ja/tai osallistaviin yhteisöihin Moniammatilliset yhteistyörakenteet • Aito yhteistyö, aidot palvelujen integroinnit soten sisällä ja muiden toimijoiden (KELA, asunto-, työllisyys-, rikosseuraamus-, sivistys- ja muut tahot sekä esim. järjestöjen erityispalvelut) kanssa  Yhteensovittava johtaminen • Palveluiden hankinta (ostopalvelut, asiakasseteli, hebu) Yhteistyö osallisuutta ja toimijuutta edistävien yhteisöjen kanssa • Kumppanuus paikallisyhteisöjen kanssa • Yhteistyö erityisjärjestöjen kanssa • Autenttista tietopohjaa (datan lisäksi) rakenteelliselle sosiaalityölle 27.8.2019Jorma Niemelä18 Vanhuspalvelut Päihde-ja mielenterveys- palvelut Vammaispalvelut Jne… Jaotus voi olla myös esim. ikäkausipohjainen
 • 19. Aivan samoja elementtejä hankkeenne tuloksissa – toisin ryhmiteltyinä (Kivipelto ym. 2018, kuvio 7) 27.8.2019Jorma Niemelä19
 • 20. Kunta-, maakunta- ja sote- johtamisessa tarvitaan kaikkia hallinnon toteutustapoja (Ks. Möttönen & Niemelä 2005) 27.8.2019 Jorma Niemelä 20 1 Hallinto Perinteinen hallinto •Perinteinen byrokraattinen ja hierarkkinen hallinto. •Sillä on edelleen paikkansa hallintovarman päätöksenteon osana. 2 Markkinat New Public Management •Julkisen hallinnon tehtäviä markkinoiden hoidettavaksi. Kilpailutus ja sopimukset. •Hallinnossa käyttöön yrityselämän johtamis- ja organisoitumistapoja. 3 Hallinta New Public Governance •Yhteistyö- ja verkostosuhteet, yhteisöllisyys ja kumppanuus. Perustana luottamus. •Hallinto luo tasavertaiset kumppanuudet järjestöjen (ja yritysten) kanssa.
 • 21. Yhteenvetoa 1. Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu –hankkeessa on löydetty keskeisiä avaimia sosiaalityön tulevaan organisointiin sote- järjestelmässä. 2. Laaja informaatiomäärä on kuitenkin mielestäni palvelumuotoiltava yksinkertaiseksi ja selkeäksi malliksi - oheinen mallini on yksi yritys siihen suuntaan. • Rinnalle tarvitaan koko sosiaalitoimen organisoinnin mallinnus. • Toimintamalli edellyttää myös sitä, että järjestöt palvelumuotoilevat toimintojaan ja hankkeitaan ja verkottavat ne ohjelmallisiksi kokonaisuuksiksi (vrt. kokemukset Sokrasta, ks. Wiens ym. 2019a). • Palvelutuotantojärjestöjen tulisi vahvistaa alueellista ja valtakunnallista yhteistyötään, vrt. Alustapalvelu Sociala Oy. 3. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on hyvä mahdollisuus viedä mallia eteenpäin. Tarvitaan eräänlainen perusmalli tai –hahmotus, vaikka toteutus sitten varioisikin alueiden tarpeiden mukaan. 27.8.2019Jorma Niemelä21
 • 22. Viitteet • Anttonen, Anneli ja Sipilä, Jorma (2010): Universalismi Britannian ja Pohjoismaiden sosiaalipolitiikassa. Janus • Blomgren, S., Karjalainen, J., Karjalainen, P., Kivipelto, M., Saikkonen, P., & Saikku, P. (2016). Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muutoksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. • Eräsaari, Risto (2005). Inkluusio, ekskluusio ja integraatio sosiaalipolitiikassa. Kiistakysymysten kartoitusta. Janus • Euroopan komissio (2011). Sosiaalisen yrittäjyyden aloite. Suotuisan toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden ja innovoinnin keskiöön kuuluville sosiaalisille yrityksille. • Kivelä, P. (2014). Syrjässä syrjäytyneet: pelon sosiaalipolitiikka ja verkostoyhteistyön mahdollisuudet maaseudulla. Sininauhaliitto. • Kivipelto, Minna; Karjalainen, Pekka; Jokela, Merita; Liukko, Eeva; Ilmakunnas, Ilari; Moisio, Pasi (2018): Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu. Tutkimuksesta tiiviisti 31. THL. • Möttönen, Sakari ja Niemelä, Jorma (2005): Kunta ja kolmas sektori. Yhteistyön uudet muodot. PS- kustannus. • Niemelä, Jorma (2019a): Järjestöt sote-Suomea rakentamassa. Kunnallisalan kehittämissäätiö. • Niemelä, Jorma (2019b): Esseitä elämästä, ideoita inklusiivisuudesta. Valmisteilla oleva käsikirjoitus artikkeliksi. • Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019: Osallistava ja osaava suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. • Wiens, Varpu; Sauvola, Ritva; Surakka, Anne; Pulliainen, Marjo; Kainulainen, Sakari (2019a): Osallisuutta vahvistavia palvelutuotteita uusiin rakenteisiin ja palvelujärjestelmiin. Julkaisussa Turvaverkkoa paikkaamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 4 • Wiens, Varpu, Surakka, Anne, Sauvola, Ritva ja Kainulainen ,Sakari (2019b). Analyysi: Niukkuuden noidankehä nostaa esiin palveluiden kehittämistarpeet Itä- ja Pohjois-Suomessa. kuntalehti 6.5.2019. 27.8.2019Jorma Niemelä22
 • 23. jorma.niemela @doktriini.fi ● puhelin 0400 200760 ● Twitter @Jorma_n 27.8.2019 Doktriini tarjoaa mentorointi-, koulutus-, konsultointi-, konseptointi- ja tutkimuspalveluita valtionhallinnolle, maakunnille, kunnille, järjestöille, tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille.