Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta

THL
THLSenior Planning officer um THL
Sosiaalinen kuntoutus -
sotea & kuntoutusta…
Elina Palola, STM
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
14.04.16
 Tavoite: Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja
kustannusten hallinta paranee.
 Sote-menot vuoden 2030 alussa 3 miljardia
nykyennustetta alhaisemmat.
 Sosiaali- ja terveydenhuolto siirretään kuntaa
suurempien itsehallintoalueiden vastuulle.
Järjestäjällä on vastuu siitä, että sote-palvelut
toimivat jatkossa sujuvana palvelukokonaisuutena.
Monikanavainen rahoitus yksinkertaistetaan.
 Säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, jonka
perusteella yksilöllä on yleensä mahdollisuus valita
palveluiden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin
tuottajien välillä.
”Toteutetaan laaja asiakaskeskeinen
palveluintegraatio”
 olennaista on, että asiakkaan tarpeita voidaan
arvioida kokonaisuutena ja eri ammattilaisten
osaamista ja toimenpiteitä voidaan joustavasti ja
oikea-aikaisesti yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi.
 järjestämisen integraatio: yksi vahva järjestäjä joka
vastaa tuotantorakenteesta ja sen ohjauksesta,
viranomaistoiminnoista, sote-palveluiden
alueellisesta vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden
ja laadun arvioinnista sekä käyttäjien
valinnanvapauden tukemisesta.
14.04.16
Lisäksi palveluintegraatio edellyttää:
 rahoituksen integraatiota: yksi budjetti ja rahoitusjohto
 tiedon integraatiota: asiakastieto liikkuu eri tuottajien välillä
kansallisten rekistereiden ja täysin yhteen toimivien tietojärjestelmien
kautta
 palveluketjujen integraatiota: hoito- ja palvelukokonaisuudet
järjestetään siten, että eri palveluista ja palvelutuottajista on sujuva
yhteys muihin palveluihin. Tämä vaatii ohjattuja sopimuksia
jatkolähetteistä ja yksittäisten palveluiden yhdistämistä kokonaisuuksiin
 tuotannollista integraatiota, jossa palveluja tarjotaan
kustannusvaikuttavina selkeinä kokonaisuuksina: toteutetaan
verkostomaisessa rakenteessa, jossa on useita palveluntuottajia, ja
yksittäisissä palveluyksiköissä.
14.04.16
Aikataulutusta
 Sote-järjestämislaki ja maakuntalaki lausunto-
kierrokselle 5-6.
 HE sote-järjestämislaiksi ja maakuntalaiksi
eduskuntaan 11/16.
 Sote-järjestämislaki ja maakuntalaki voimaan 7/17.
 Järjestämisvastuu maakunnille 1/19.
14.04.16
Aikataulutusta
 Valinnanvapaus-selvityshenkilöiden ehdotuksen
pääkohdat hallituksen keskusteluun 4/16. Selvitys
valmis ja lausunnoille 5/16. Lainvalmistelu aloitetaan.
 HE-luonnos valinnanvapauden laajentamisesta ja
monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta
lausuntokierrokselle 11/2016 ja eduskuntaan 2/2017.
 Lait voimaan 1.1.2019. Mahdollinen siirtymäaika.
14.04.16
Kuntoutuksen uudistamisesta
 Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma:
toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus.
 Uudistus on osa hyvinvoinnin ja terveyden strategista
painopistealuetta. Sen kymmenen vuoden tavoitteena on, että
suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa
elämäntilanteissa. Jokainen ihminen kokee voivansa vaikuttaa,
tehdä valintoja ja ottaa vastuuta.
 Kuntoutuksen uudistamistyössä on otettava huomioon sote-
uudistus sekä rahoitus- ja valinnanvapausuudistus. Työ on
myös sovitettava yhteen Hyvinvoinnin ja terveyden
kärkihankkeiden kanssa.
14.04.16
Uudet toimintatavat ja työnjaot osana sote- ja maakuntauudistusta
14.04.16
IHMISTEN
TOIMINTAKYVYN
TUKEMINEN OSANA
ARKEA KAIKISSA
PALVELUISSA
-opinnoissa ja niihin
valmistautumisessa
-työelämässä ja työllistymistä
edeltävissä toiminnoissa
-ikäihmisten arjessa
-kaikissa sote-palveluissa
-osallisuuden vahvistamisessa,
vertaistoiminnassa jne…
KUNTOUTUSPALVELUT
IHMISEN
KOHTAAMINEN,
TILANNEARVIO
HV. ED.
JA VOIMAVAROJA
VAHVISTAVAT
TOIMINNOT
(esim. liikunta, taide,
vertaistuki)
YKSILÖIDEN,
PERHEIDEN JA
YHTEISÖJEN
PYSTYVYYS JA
TOIMINTAVALMIUDET
PIDEMMÄT TYÖURAT,
PAREMPI
TYÖLLISYYSASTE,
TERVEEMPI JA
TOIMINTAKYKYISEMPI
VÄESTÖ
AKTIIVINEN
KANSALAISUUS
PALVELULUPAUSYHDENVERTAINENSAATAVUUS
TOIMINTA- JA TYÖKYVYN
KARTOITUS
PALVELUTARVEARVIO
IHMINEN TOIMINTA-
YMPÄRISTÖSSÄÄN
VANHUS
TYÖIKÄINEN
NUORI
LAPSI
MATALAKYNNYSILMANLÄHETETTÄ
VAIKUTTAVUUS,SEURANTA
LAKISÄÄTEINEN VASTUU
KUSTANNUSTEHOKKUUS
Suomalaisten hyvinvointi (THL 2014)
 sosioekonomiset erot terveydessä ja elämänlaadussa ovat
suuret ja sitkeät > eriarvo on todellinen haaste politiikalle
 työttömillä, työkyvyttömyyseläkeläisillä ja toimeentulotuen
asiakkailla on heikoin elämänlaatu, ja tähän liittyy myös
yksinäisyys
(Huom. Tilastollinen vuosikirja 2014: yhden hengen
asuntokuntia oli 42 % - vuonna 1980 27 %)
 riskiryhmiä on niin nuorissa, keski-ikäisissä kuin
ikäihmisissäkin
 joka 10. kotitalous raportoi toimeentulo-ongelmista
 kaksi prosenttia ilmoitti turvautuneensa ruoka-apuun,
toimeentulotuen hakijoista joka viides
14.04.16
Hyvinvoinnin vajeet kasautuvat
kouluttamattomille nuorille aikuisille
 Vain perusasteen suorittaneet nuoret aikuiset ovat muita huono-
osaisempia useimmilla hyvinvoinnin osa-alueilla
 hyvinvoinnin vajeet liittyvät toimeentuloon, työllisyyteen ja terveydentilaan
 yli nelinkertainen työttömyysriski, toimeentulotuen hakeminen kaksi kertaa
yleisempää, kaksinkertainen heikon koetun terveyden riski
 koulutusryhmien välisissä hyvinvointieroissa on tapahtunut kymmenen
vuoden aikana vain vähän muutoksia
 Syrjäytymisvaaraan yhdistyy yksinäisyys
 vain perusasteen suorittaneilla riski yksinäisyyden kokemiseen joskus tai useammin
oli noin kaksinkertainen muihin nuoriin aikuisiin nähden
 Pelkkä huomion kiinnittäminen nuorten työmarkkinakiinnittyneisyyden
parantamiseen on yhteiskuntapoliittisesti riittämätöntä
14.04.16
Eriarvo on kallista tuhlausta (THL)
 miten kohennetaan niiden noin 20 prosentin asemaa,
jotka ovat syrjäytyneet yleisestä hyvinvoinnin tasosta
ja elämänlaadusta?
 sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierojen
vähentämiseksi tarvitaan konkreettisia toimia, mm.
investointeja osallisuuteen - mikä voi olla sosiaalisen
kuntoutuksen rooli?
 asiakkaat/kuntalaiset mukaan etsimään & löytämään
ratkaisuja!
14.04.16
Miten sosiaalihuoltolaki edistää hyvinvointia?
 Helposti saatavilla oleva ja yhteistyössä
järjestetty ohjaus ja neuvonta (6§)
 Rakenteellisen sosiaalityön (7§)
merkitys ihmisten sosiaaliseen
hyvinvointiin liittyvien asioiden huomioon
ottamiseksi kuntien suunnittelussa ja
päätöksenteossa
 Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden
sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin
seuraaminen ja edistäminen (8-9§)
 Asiakkaiden tarpeiden ja toivomusten
huomioon ottaminen toimintaa ja
palveluja kehitettäessä
14.04.16
Rakenteellinen sosiaalityö sosiaalihuollossa:
1. Asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottamista asiakkaiden
tarpeista ja niiden yhteiskunnallisesta yhteyksistä ja tarpeisiin
vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon
vaikutuksista
2. Tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset
sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä
kunnan asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen
kehittämiseksi
3. Sosiaalityön asiantuntijuus osaksi muiden toimialojen
suunnittelua sekä yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja
järjestöjen kanssa paikallista sosiaalityötä ja muuta palvelu- ja
tukivalikoimaa kehittäen
14.04.16
Tehokas asiakasprosessi
 nopeuttaa asiakkaan ohjautumista tarvittaviin
palveluihin ja lyhentää asiakkuuksien kestoa
 asiakasprosessia koskevia säännöksiä ovat
– ohjaus ja neuvonta
– palveluntarpeesta ilmoittaminen
– palveluntarpeen arviointi: tilapäinen, määräaikainen tai
pitkäaikainen tuentarve
– omatyöntekijä
– monialainen yhteistyö
– asiakassuunnitelma
– läheisverkoston kartoittaminen
– ilmoitus muulle viranomaiselle asiakkaan tuen tarpeesta
14.04.16
14.04.16
Olennaista: Hyvän kohtaamisen tärkeys - ihminen
suhteessa toisiin ihmisiin - katso silmiin!
Riski: Ihmiset etääntyvät yhä kauemmas toisistaan ja
rajaavat itselleen mukavuusalueen, ”jossa he kuulevat
vain oman äänensä kaiun ja näkevät oman
peilikuvansa”. (Zygmunt Bauman)
Vaara: ”Erityistä huomiota tulisi kiinnittää sellaisiin
arkirutiineihin, joita on vain siksi että niin on aina ollut.
Kaikilla organisaatioilla on tällainen vaara. Ne saattavat
vaikuttaa itsetuntoon tavalla, jota ei ole koskaan
ajateltu.” (Liisa Keltinkangas-Järvinen)
Erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat
 Erityistä tukea tarvitsevalla tarkoitetaan henkilöä, jolla
on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan
sosiaali- ja terveyspalveluja.
 Syynä voi olla kognitiivinen tai psyykkinen vamma tai
sairaus, päihteiden ongelmakäyttö, usean yhtäaikaisen
tuen tarve tai muu vastaava syy.
 Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt on otettava
huomioon mm. annettaessa ohjausta ja neuvontaa,
hyvinvoinnin seuraamisessa ja edistämisessä sekä
palvelutarpeen arviointia tehtäessä ja omatyöntekijää
valittaessa.
14.04.16
Nimetty omatyöntekijä asiakkaan tukena (42§)
 Toimii asiakkaan yhteyshenkilönä ja tukee
asiakasta tämän henkilökohtaisten
tavoitteiden saavuttamisessa ja voimavarojen
vahvistamisessa
 Nimetään heti asiakkuuden alussa
viimeistään palvelutarpeen arvioinnin
yhteydessä
 Pysyy koko sosiaalihuollon asiakkuuden ajan
 Omatyöntekijällä on asiakkaan palvelujen
kannalta tarkoituksenmukainen
sosiaalihuollon ammatillinen kelpoisuus
 Jos asiakkaalla on jo vastuutyöntekijä
(erityislainsäädännön perusteella) tai
omatyöntekijää ei muuten tarvita, erillistä
työntekijää ei nimetä
14.04.16
Läheisverkoston kartoittaminen
 Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä
voidaan selvittää, miten asiakkaalle läheiset
henkilöt osallistuvat asiakkaan tukemiseen.
 Omaisiin ollaan yhteydessä pääsääntöisesti
vain asiakkaan suostumuksella, eikä laissa
velvoiteta omaisia auttamaan.
 Omaisia kuullaan ilman asiakkaan
suostumusta vain jos
1. tietoa tarvitaan lapsen edun vuoksi tai
2. tieto on välttämätön palvelutarpeen selvittämiseksi
silloin, kun asiakas ei kykene vastaamaan omasta
huolenpidostaan, terveydestään tai
turvallisuudestaan
14.04.16
14.04.16
SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKKUUS
Yhteydenotto
sosiaalitoimeen
(asiakas itse,
läheinen,
viranomainen)
Oma-
työntekijän
nimeäminen
(Asiakas-
suunnitelma)
Päätös
palveluista
Palvelujen
järjestäminen
Palvelu-
tarpeen
arvio
Kiireellisen
avun tarve
arvioitava
heti
Asiakkuus
päättyy,
kun tuen
tarvetta
ei ole
Tuen tarpeet sosiaalipalvelujen taustalla
Sosiaalipalveluja järjestetään tuen tarpeen pohjalta
• Jokapäiväisen elämän tuki • Asumisen tuki
• Taloudellinen tuen tarve • Äkillinen kriisitilanne
• Lähi- ja perheväkivallasta ja
kaltoin kohtelusta aiheutuvaan
tuen tarve
• Sosiaalisen syrjäytymisen
torjuminen ja osallisuuden
lisääminen
• Lapsen tasapainoisen
kehityksen ja hyvinvoinnin
turvaaminen
• Päihteiden ongelmakäytöstä,
mielenterveysongelmasta tai
muusta vammasta, sairaudesta
tai ikääntymisestä aiheutuva
tuen tarve
• Muuhun toimintakykyyn liittyvä
tarve
• Tuen tarpeessa olevien
henkilöiden omaisten ja
läheisten tukeminen
14.04.16
Sosiaalinen kuntoutus (17§)
 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa yksilöllisen ja toiminnallisen
tuen yhdistävää palvelua sosiaalisen toimintakyvyn
vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden
edistämiseksi
 Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:
– sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
– kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittavien palvelujen
yhteensovittaminen
– valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
– ryhmätoiminta ja tuki vuorovaikutussuhteisiin
– muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet
Vaikuttava sosiaalinen kuntoutus edellyttää eri toimijoiden
yhteistä työtä ja osaamisen yhdistämistä.
14.04.16
Nuorisopalvelutakuu
 Vahvistetaan nuorten sosiaalityötä ja sosiaalista
kuntoutusta.
 Nuorisopalvelutakuu =
monialainen palvelutarpeen arviointi
+ omatyöntekijä
+ kohdennettu sosiaalinen kuntoutus
+ muut tarvittavat palvelut yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa.
Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta
(STM raportteja ja muistioita 2014:42).
 Huom! ESR & ohjaamot.
14.04.16
Nuoret luukulla -raportti (2015)
 Syrjäytymisen ja terveysongelmien välillä on vahva
yhteys - jopa 60 % kroonisesti syrjäytyneistä nuorista
käyttää mielenterveyslääkkeitä.
 ”Elämän kolhimat”: tarve mielenterveyspalvelujen
kynnysten madaltamiselle ja pitkäjänteiselle &
sujuvalle palvelujen koordinoinnille
 ”Puolivalmiit”: tarve motivoiville, kuntouttaville,
joustaville palveluille & tuelle
 ”Taantuman uhrit”: tarve oikeisiin töihin!
14.04.16
Sosiaalisen kuntoutuksen kolme teetä
 TAJUA muutos ihmisten toimintaympäristöissä &
toimintamahdollisuuksissa - kykene muuttamaan
myös omaa työtapaasi.
 TUNNISTA ihminen ja hänen tilanteensa - tähtää
toimintaedellytysten vahvistamiseen ja pystyvyyden
tunteen rakentamiseen.
 TUNNE JA TIEDÄ: toimijat, kumppanit, verkostot -
luo yhteyksiä yhteiskuntaan ja ihmisiin, vaikuta!
14.04.16
Sosiaalinen kestävyys (Marja Vaarama)
 Sosio-ekonominen turvallisuus (toimeentulo, asuminen,
elinympäristö, sote-palvelujen saatavuus)
 Osallisuus (sos. oikeudet, itsensä toteuttaminen,
osallistuminen, syrjimättömyys)
 Valtaistuminen (voimavarat käytössä, pääsy tietoon, kyky
sosiaalisiin rooleihin, koulutus, terveys)
 Yhteenkuuluvuus (koheesio, luottamus, solidaarisuus,
sosiaalinen integraatio)
14.04.16
Sosiaalinen kestävyys on huolehtimista
resursseista - erityisesti silloin, kun ne ovat niukat
 maailma on täynnä eriarvoistavia mekanismeja…
elämä ei ole reilua!
 erilaiset psykosomaattiset mekanismit kytkevät
yhteiskunnallisen aseman ihmisen terveydentilaan ja
pitkäikäisyyteen
 kyvyttömyys harjoittaa yhteiskunnalle tyypillistä
elämäntapaa heikentää terveyttä ja lisää
kuolemanriskiä
 muutokseen johtavat interventiot onnistuvat vain, kun
keskiössä on ihmisen elämäntilanne ja hänen
toimintaedellytystensä ja pystyvyytensä aito
parantaminen
14.04.16
Turvattu toimeentulo on kuntouttava tekijä!
 toimeentulolla on hyvin voimakas yhteys koettuun
terveydentilaan, ja terveydellä puolestaan merkittävä
vaikutus subjektiiviseen hyvinvointiin
 hyvin toimeentulevat ovat keskimääräistä
tyytyväisempiä elämäänsä ja heikosti toimeentulevat
keskimääräistä vähemmän tyytyväisiä
 ero ”rikkaiden” ja ”keskiluokan” välillä on pienempi
kuin ”keskiluokan” ja ”köyhien” välillä
 raha siis tekee onnelliseksi ainakin jossain määrin,
mutta vielä enemmän sen puute tekee onnettomaksi
(Juha Honkkila, Tieto&Trendit 1/2015)
27 14.04.16
Toimeentulotukiuudistus
 Perustoimeentulotuen KELA-siirto 1.1.2017
 Ei muuta toimeentulotuen tasoa eikä
myöntämisperusteita
 Täydentävän ja perustoimeentulotuen suhdetta
tarkistettu; esim. asumiseen liittyvien menojen
harkinta laajalti perustoimeentulotuen yhteyteen.
 Siirrosta johtuen sosiaalihuoltolaissa on entistä
paremmin huomioitu viranomaisyhteistyön toimivuus
ja asiakkaiden ohjautuminen.
28 14.04.16 Kari Ilmonen
Kuntiin jäävän toimeentulotuen kehittäminen
 Työryhmän loppuraportti 6/2015.
Peruslinjauksia:
 ”Systeemiin hukkuneet” pitkäaikaisasiakkaat
aktiivisen sosiaalityön piiriin
 Kuntiin jäävästä toimeentulotuesta vahva
sosiaalityön väline
 Painopisteeksi pitkäaikaisasiakkuuksien ja
ylisukupolvisuuden ennaltaehkäisy.
29 14.04.16 Kari Ilmonen
30 14.04.16
Kuuluminen johonkin yhteisöön (toiminnan kautta),
luottamus ja turvallisuuden tunne ovat edellytyksiä
kuntoutumiselle!
”Rakenteista huolimatta eettiset periaatteet lopulta
todellistuvat asiakastyön kohtaamisessa: kohtaamisen ilmapiiri
ja vuorovaikutus ratkaisevat. Tällöin korostuvat työntekijän
henkilökohtaiset valinnat ja teot. Tämä on se
mikrorakenne, joka ”antaa tilaa pahalle tai pyrkii kutsumaan
näkyviin hyvää”…
(Mallivastaukset 2005 / Olennainen sosiaalityössä -kirjaan perustuvat kysymykset)
1 von 30

Recomendados

Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ... von
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...THL
739 views20 Folien
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä? von
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?THL
607 views10 Folien
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa von
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaTHL
655 views9 Folien
Eeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa von
Eeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaEeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Eeva Nykänen: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaTHL
658 views9 Folien
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa von
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassaRiikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassaTHL
557 views9 Folien
Elina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistä von
Elina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistäElina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistä
Elina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistäSocca_osaamiskeskus
2.3K views36 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa von
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaAnu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaTHL
1.7K views9 Folien
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa von
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaTHL
1.8K views19 Folien
Eveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoiminta von
Eveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoimintaEveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoiminta
Eveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoimintaTHL
686 views8 Folien
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena Marjaana Pelkonen 100415 von
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena Marjaana Pelkonen 100415Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena Marjaana Pelkonen 100415
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena Marjaana Pelkonen 100415Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.1K views17 Folien
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema? von
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?THL
386 views21 Folien
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta von
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaTHL
1.3K views19 Folien

Was ist angesagt?(19)

Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa von THL
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaAnu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
THL1.7K views
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa von THL
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
THL1.8K views
Eveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoiminta von THL
Eveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoimintaEveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoiminta
Eveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoiminta
THL686 views
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema? von THL
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?
Jukka Haapakoski: Muuttuuko pitkäaikaistyöttömien asema?
THL386 views
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta von THL
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
THL1.3K views
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist... von THL
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
THL1.4K views
Omaishoito von SDP
OmaishoitoOmaishoito
Omaishoito
SDP8.8K views
Henkilökohtainen apu eksotessa von Samuli Sukkula
Henkilökohtainen apu eksotessaHenkilökohtainen apu eksotessa
Henkilökohtainen apu eksotessa
Samuli Sukkula2.5K views
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola von Heini Maijanen
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaOsallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Heini Maijanen663 views

Similar a Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta

Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi... von
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...THL
82 views4 Folien
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja von
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki KananojaHyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananojasarilvonen
1.2K views24 Folien
Taltioni-esite von
Taltioni-esiteTaltioni-esite
Taltioni-esiteTaltioni osuuskunta
267 views16 Folien
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko von
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoMS SOSTE
471 views22 Folien
Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk... von
Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...
Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
859 views18 Folien

Similar a Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta(20)

Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi... von THL
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
THL82 views
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja von sarilvonen
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki KananojaHyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
sarilvonen1.2K views
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko von MS SOSTE
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
MS SOSTE471 views
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan... von Kai Kortelainen
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kai Kortelainen750 views
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu... von THL
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
THL314 views
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II von Allianssi ry
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi IISuosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II
Allianssi ry189 views
Kunnallinen sosiaalipolitiikka aulikki kananoja von Samuli Sukkula
Kunnallinen sosiaalipolitiikka aulikki kananojaKunnallinen sosiaalipolitiikka aulikki kananoja
Kunnallinen sosiaalipolitiikka aulikki kananoja
Samuli Sukkula589 views
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa von THL
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaPekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
THL435 views
SDP:n vanhuspoliittinen ohjelma von SDP
SDP:n vanhuspoliittinen ohjelmaSDP:n vanhuspoliittinen ohjelma
SDP:n vanhuspoliittinen ohjelma
SDP404 views
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021 von THL
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021
THL189 views
Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi... von THL
Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...
Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...
THL94 views
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu... von Kela
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Kela5.4K views
Tuikka Anne: Oma sosiaalityöntekijä -malli Kainuussa von THL
Tuikka Anne: Oma sosiaalityöntekijä -malli Kainuussa Tuikka Anne: Oma sosiaalityöntekijä -malli Kainuussa
Tuikka Anne: Oma sosiaalityöntekijä -malli Kainuussa
THL145 views
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan... von THL
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
THL148 views
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus von Minna Kivipelto
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuusEtuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus
Minna Kivipelto68 views

Más de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 views12 Folien
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 views6 Folien
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 views5 Folien
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 views32 Folien
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 views17 Folien
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 views15 Folien

Más de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 views
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 views
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 views
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 views
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 views
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 views
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf von THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 views
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf von THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 views
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 von THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 views
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto von THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 views
Synthetic Opioid Preparedness in Europe von THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL235 views
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 von THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 views
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 von THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 views
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf von THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 views
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer von THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 views
Förvaring av vacciner von THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 views
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... von THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 views
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu von THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 views
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 von THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 views
Tietoisku eri rokotteista von THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 views

Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta

 • 1. Sosiaalinen kuntoutus - sotea & kuntoutusta… Elina Palola, STM
 • 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 14.04.16  Tavoite: Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja kustannusten hallinta paranee.  Sote-menot vuoden 2030 alussa 3 miljardia nykyennustetta alhaisemmat.  Sosiaali- ja terveydenhuolto siirretään kuntaa suurempien itsehallintoalueiden vastuulle. Järjestäjällä on vastuu siitä, että sote-palvelut toimivat jatkossa sujuvana palvelukokonaisuutena. Monikanavainen rahoitus yksinkertaistetaan.  Säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, jonka perusteella yksilöllä on yleensä mahdollisuus valita palveluiden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajien välillä.
 • 3. ”Toteutetaan laaja asiakaskeskeinen palveluintegraatio”  olennaista on, että asiakkaan tarpeita voidaan arvioida kokonaisuutena ja eri ammattilaisten osaamista ja toimenpiteitä voidaan joustavasti ja oikea-aikaisesti yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi.  järjestämisen integraatio: yksi vahva järjestäjä joka vastaa tuotantorakenteesta ja sen ohjauksesta, viranomaistoiminnoista, sote-palveluiden alueellisesta vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden ja laadun arvioinnista sekä käyttäjien valinnanvapauden tukemisesta. 14.04.16
 • 4. Lisäksi palveluintegraatio edellyttää:  rahoituksen integraatiota: yksi budjetti ja rahoitusjohto  tiedon integraatiota: asiakastieto liikkuu eri tuottajien välillä kansallisten rekistereiden ja täysin yhteen toimivien tietojärjestelmien kautta  palveluketjujen integraatiota: hoito- ja palvelukokonaisuudet järjestetään siten, että eri palveluista ja palvelutuottajista on sujuva yhteys muihin palveluihin. Tämä vaatii ohjattuja sopimuksia jatkolähetteistä ja yksittäisten palveluiden yhdistämistä kokonaisuuksiin  tuotannollista integraatiota, jossa palveluja tarjotaan kustannusvaikuttavina selkeinä kokonaisuuksina: toteutetaan verkostomaisessa rakenteessa, jossa on useita palveluntuottajia, ja yksittäisissä palveluyksiköissä. 14.04.16
 • 5. Aikataulutusta  Sote-järjestämislaki ja maakuntalaki lausunto- kierrokselle 5-6.  HE sote-järjestämislaiksi ja maakuntalaiksi eduskuntaan 11/16.  Sote-järjestämislaki ja maakuntalaki voimaan 7/17.  Järjestämisvastuu maakunnille 1/19. 14.04.16
 • 6. Aikataulutusta  Valinnanvapaus-selvityshenkilöiden ehdotuksen pääkohdat hallituksen keskusteluun 4/16. Selvitys valmis ja lausunnoille 5/16. Lainvalmistelu aloitetaan.  HE-luonnos valinnanvapauden laajentamisesta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta lausuntokierrokselle 11/2016 ja eduskuntaan 2/2017.  Lait voimaan 1.1.2019. Mahdollinen siirtymäaika. 14.04.16
 • 7. Kuntoutuksen uudistamisesta  Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma: toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus.  Uudistus on osa hyvinvoinnin ja terveyden strategista painopistealuetta. Sen kymmenen vuoden tavoitteena on, että suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta.  Kuntoutuksen uudistamistyössä on otettava huomioon sote- uudistus sekä rahoitus- ja valinnanvapausuudistus. Työ on myös sovitettava yhteen Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden kanssa. 14.04.16
 • 8. Uudet toimintatavat ja työnjaot osana sote- ja maakuntauudistusta 14.04.16 IHMISTEN TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN OSANA ARKEA KAIKISSA PALVELUISSA -opinnoissa ja niihin valmistautumisessa -työelämässä ja työllistymistä edeltävissä toiminnoissa -ikäihmisten arjessa -kaikissa sote-palveluissa -osallisuuden vahvistamisessa, vertaistoiminnassa jne… KUNTOUTUSPALVELUT IHMISEN KOHTAAMINEN, TILANNEARVIO HV. ED. JA VOIMAVAROJA VAHVISTAVAT TOIMINNOT (esim. liikunta, taide, vertaistuki) YKSILÖIDEN, PERHEIDEN JA YHTEISÖJEN PYSTYVYYS JA TOIMINTAVALMIUDET PIDEMMÄT TYÖURAT, PAREMPI TYÖLLISYYSASTE, TERVEEMPI JA TOIMINTAKYKYISEMPI VÄESTÖ AKTIIVINEN KANSALAISUUS PALVELULUPAUSYHDENVERTAINENSAATAVUUS TOIMINTA- JA TYÖKYVYN KARTOITUS PALVELUTARVEARVIO IHMINEN TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄÄN VANHUS TYÖIKÄINEN NUORI LAPSI MATALAKYNNYSILMANLÄHETETTÄ VAIKUTTAVUUS,SEURANTA LAKISÄÄTEINEN VASTUU KUSTANNUSTEHOKKUUS
 • 9. Suomalaisten hyvinvointi (THL 2014)  sosioekonomiset erot terveydessä ja elämänlaadussa ovat suuret ja sitkeät > eriarvo on todellinen haaste politiikalle  työttömillä, työkyvyttömyyseläkeläisillä ja toimeentulotuen asiakkailla on heikoin elämänlaatu, ja tähän liittyy myös yksinäisyys (Huom. Tilastollinen vuosikirja 2014: yhden hengen asuntokuntia oli 42 % - vuonna 1980 27 %)  riskiryhmiä on niin nuorissa, keski-ikäisissä kuin ikäihmisissäkin  joka 10. kotitalous raportoi toimeentulo-ongelmista  kaksi prosenttia ilmoitti turvautuneensa ruoka-apuun, toimeentulotuen hakijoista joka viides 14.04.16
 • 10. Hyvinvoinnin vajeet kasautuvat kouluttamattomille nuorille aikuisille  Vain perusasteen suorittaneet nuoret aikuiset ovat muita huono- osaisempia useimmilla hyvinvoinnin osa-alueilla  hyvinvoinnin vajeet liittyvät toimeentuloon, työllisyyteen ja terveydentilaan  yli nelinkertainen työttömyysriski, toimeentulotuen hakeminen kaksi kertaa yleisempää, kaksinkertainen heikon koetun terveyden riski  koulutusryhmien välisissä hyvinvointieroissa on tapahtunut kymmenen vuoden aikana vain vähän muutoksia  Syrjäytymisvaaraan yhdistyy yksinäisyys  vain perusasteen suorittaneilla riski yksinäisyyden kokemiseen joskus tai useammin oli noin kaksinkertainen muihin nuoriin aikuisiin nähden  Pelkkä huomion kiinnittäminen nuorten työmarkkinakiinnittyneisyyden parantamiseen on yhteiskuntapoliittisesti riittämätöntä 14.04.16
 • 11. Eriarvo on kallista tuhlausta (THL)  miten kohennetaan niiden noin 20 prosentin asemaa, jotka ovat syrjäytyneet yleisestä hyvinvoinnin tasosta ja elämänlaadusta?  sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierojen vähentämiseksi tarvitaan konkreettisia toimia, mm. investointeja osallisuuteen - mikä voi olla sosiaalisen kuntoutuksen rooli?  asiakkaat/kuntalaiset mukaan etsimään & löytämään ratkaisuja! 14.04.16
 • 12. Miten sosiaalihuoltolaki edistää hyvinvointia?  Helposti saatavilla oleva ja yhteistyössä järjestetty ohjaus ja neuvonta (6§)  Rakenteellisen sosiaalityön (7§) merkitys ihmisten sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvien asioiden huomioon ottamiseksi kuntien suunnittelussa ja päätöksenteossa  Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen (8-9§)  Asiakkaiden tarpeiden ja toivomusten huomioon ottaminen toimintaa ja palveluja kehitettäessä 14.04.16
 • 13. Rakenteellinen sosiaalityö sosiaalihuollossa: 1. Asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottamista asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisesta yhteyksistä ja tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista 2. Tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä kunnan asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi 3. Sosiaalityön asiantuntijuus osaksi muiden toimialojen suunnittelua sekä yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa paikallista sosiaalityötä ja muuta palvelu- ja tukivalikoimaa kehittäen 14.04.16
 • 14. Tehokas asiakasprosessi  nopeuttaa asiakkaan ohjautumista tarvittaviin palveluihin ja lyhentää asiakkuuksien kestoa  asiakasprosessia koskevia säännöksiä ovat – ohjaus ja neuvonta – palveluntarpeesta ilmoittaminen – palveluntarpeen arviointi: tilapäinen, määräaikainen tai pitkäaikainen tuentarve – omatyöntekijä – monialainen yhteistyö – asiakassuunnitelma – läheisverkoston kartoittaminen – ilmoitus muulle viranomaiselle asiakkaan tuen tarpeesta 14.04.16
 • 15. 14.04.16 Olennaista: Hyvän kohtaamisen tärkeys - ihminen suhteessa toisiin ihmisiin - katso silmiin! Riski: Ihmiset etääntyvät yhä kauemmas toisistaan ja rajaavat itselleen mukavuusalueen, ”jossa he kuulevat vain oman äänensä kaiun ja näkevät oman peilikuvansa”. (Zygmunt Bauman) Vaara: ”Erityistä huomiota tulisi kiinnittää sellaisiin arkirutiineihin, joita on vain siksi että niin on aina ollut. Kaikilla organisaatioilla on tällainen vaara. Ne saattavat vaikuttaa itsetuntoon tavalla, jota ei ole koskaan ajateltu.” (Liisa Keltinkangas-Järvinen)
 • 16. Erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat  Erityistä tukea tarvitsevalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja.  Syynä voi olla kognitiivinen tai psyykkinen vamma tai sairaus, päihteiden ongelmakäyttö, usean yhtäaikaisen tuen tarve tai muu vastaava syy.  Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt on otettava huomioon mm. annettaessa ohjausta ja neuvontaa, hyvinvoinnin seuraamisessa ja edistämisessä sekä palvelutarpeen arviointia tehtäessä ja omatyöntekijää valittaessa. 14.04.16
 • 17. Nimetty omatyöntekijä asiakkaan tukena (42§)  Toimii asiakkaan yhteyshenkilönä ja tukee asiakasta tämän henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa ja voimavarojen vahvistamisessa  Nimetään heti asiakkuuden alussa viimeistään palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä  Pysyy koko sosiaalihuollon asiakkuuden ajan  Omatyöntekijällä on asiakkaan palvelujen kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillinen kelpoisuus  Jos asiakkaalla on jo vastuutyöntekijä (erityislainsäädännön perusteella) tai omatyöntekijää ei muuten tarvita, erillistä työntekijää ei nimetä 14.04.16
 • 18. Läheisverkoston kartoittaminen  Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä voidaan selvittää, miten asiakkaalle läheiset henkilöt osallistuvat asiakkaan tukemiseen.  Omaisiin ollaan yhteydessä pääsääntöisesti vain asiakkaan suostumuksella, eikä laissa velvoiteta omaisia auttamaan.  Omaisia kuullaan ilman asiakkaan suostumusta vain jos 1. tietoa tarvitaan lapsen edun vuoksi tai 2. tieto on välttämätön palvelutarpeen selvittämiseksi silloin, kun asiakas ei kykene vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan 14.04.16
 • 20. Tuen tarpeet sosiaalipalvelujen taustalla Sosiaalipalveluja järjestetään tuen tarpeen pohjalta • Jokapäiväisen elämän tuki • Asumisen tuki • Taloudellinen tuen tarve • Äkillinen kriisitilanne • Lähi- ja perheväkivallasta ja kaltoin kohtelusta aiheutuvaan tuen tarve • Sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden lisääminen • Lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen • Päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta tai muusta vammasta, sairaudesta tai ikääntymisestä aiheutuva tuen tarve • Muuhun toimintakykyyn liittyvä tarve • Tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukeminen 14.04.16
 • 21. Sosiaalinen kuntoutus (17§)  Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa yksilöllisen ja toiminnallisen tuen yhdistävää palvelua sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi  Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: – sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen – kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittavien palvelujen yhteensovittaminen – valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan – ryhmätoiminta ja tuki vuorovaikutussuhteisiin – muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet Vaikuttava sosiaalinen kuntoutus edellyttää eri toimijoiden yhteistä työtä ja osaamisen yhdistämistä. 14.04.16
 • 22. Nuorisopalvelutakuu  Vahvistetaan nuorten sosiaalityötä ja sosiaalista kuntoutusta.  Nuorisopalvelutakuu = monialainen palvelutarpeen arviointi + omatyöntekijä + kohdennettu sosiaalinen kuntoutus + muut tarvittavat palvelut yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta (STM raportteja ja muistioita 2014:42).  Huom! ESR & ohjaamot. 14.04.16
 • 23. Nuoret luukulla -raportti (2015)  Syrjäytymisen ja terveysongelmien välillä on vahva yhteys - jopa 60 % kroonisesti syrjäytyneistä nuorista käyttää mielenterveyslääkkeitä.  ”Elämän kolhimat”: tarve mielenterveyspalvelujen kynnysten madaltamiselle ja pitkäjänteiselle & sujuvalle palvelujen koordinoinnille  ”Puolivalmiit”: tarve motivoiville, kuntouttaville, joustaville palveluille & tuelle  ”Taantuman uhrit”: tarve oikeisiin töihin! 14.04.16
 • 24. Sosiaalisen kuntoutuksen kolme teetä  TAJUA muutos ihmisten toimintaympäristöissä & toimintamahdollisuuksissa - kykene muuttamaan myös omaa työtapaasi.  TUNNISTA ihminen ja hänen tilanteensa - tähtää toimintaedellytysten vahvistamiseen ja pystyvyyden tunteen rakentamiseen.  TUNNE JA TIEDÄ: toimijat, kumppanit, verkostot - luo yhteyksiä yhteiskuntaan ja ihmisiin, vaikuta! 14.04.16
 • 25. Sosiaalinen kestävyys (Marja Vaarama)  Sosio-ekonominen turvallisuus (toimeentulo, asuminen, elinympäristö, sote-palvelujen saatavuus)  Osallisuus (sos. oikeudet, itsensä toteuttaminen, osallistuminen, syrjimättömyys)  Valtaistuminen (voimavarat käytössä, pääsy tietoon, kyky sosiaalisiin rooleihin, koulutus, terveys)  Yhteenkuuluvuus (koheesio, luottamus, solidaarisuus, sosiaalinen integraatio) 14.04.16
 • 26. Sosiaalinen kestävyys on huolehtimista resursseista - erityisesti silloin, kun ne ovat niukat  maailma on täynnä eriarvoistavia mekanismeja… elämä ei ole reilua!  erilaiset psykosomaattiset mekanismit kytkevät yhteiskunnallisen aseman ihmisen terveydentilaan ja pitkäikäisyyteen  kyvyttömyys harjoittaa yhteiskunnalle tyypillistä elämäntapaa heikentää terveyttä ja lisää kuolemanriskiä  muutokseen johtavat interventiot onnistuvat vain, kun keskiössä on ihmisen elämäntilanne ja hänen toimintaedellytystensä ja pystyvyytensä aito parantaminen 14.04.16
 • 27. Turvattu toimeentulo on kuntouttava tekijä!  toimeentulolla on hyvin voimakas yhteys koettuun terveydentilaan, ja terveydellä puolestaan merkittävä vaikutus subjektiiviseen hyvinvointiin  hyvin toimeentulevat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä elämäänsä ja heikosti toimeentulevat keskimääräistä vähemmän tyytyväisiä  ero ”rikkaiden” ja ”keskiluokan” välillä on pienempi kuin ”keskiluokan” ja ”köyhien” välillä  raha siis tekee onnelliseksi ainakin jossain määrin, mutta vielä enemmän sen puute tekee onnettomaksi (Juha Honkkila, Tieto&Trendit 1/2015) 27 14.04.16
 • 28. Toimeentulotukiuudistus  Perustoimeentulotuen KELA-siirto 1.1.2017  Ei muuta toimeentulotuen tasoa eikä myöntämisperusteita  Täydentävän ja perustoimeentulotuen suhdetta tarkistettu; esim. asumiseen liittyvien menojen harkinta laajalti perustoimeentulotuen yhteyteen.  Siirrosta johtuen sosiaalihuoltolaissa on entistä paremmin huomioitu viranomaisyhteistyön toimivuus ja asiakkaiden ohjautuminen. 28 14.04.16 Kari Ilmonen
 • 29. Kuntiin jäävän toimeentulotuen kehittäminen  Työryhmän loppuraportti 6/2015. Peruslinjauksia:  ”Systeemiin hukkuneet” pitkäaikaisasiakkaat aktiivisen sosiaalityön piiriin  Kuntiin jäävästä toimeentulotuesta vahva sosiaalityön väline  Painopisteeksi pitkäaikaisasiakkuuksien ja ylisukupolvisuuden ennaltaehkäisy. 29 14.04.16 Kari Ilmonen
 • 30. 30 14.04.16 Kuuluminen johonkin yhteisöön (toiminnan kautta), luottamus ja turvallisuuden tunne ovat edellytyksiä kuntoutumiselle! ”Rakenteista huolimatta eettiset periaatteet lopulta todellistuvat asiakastyön kohtaamisessa: kohtaamisen ilmapiiri ja vuorovaikutus ratkaisevat. Tällöin korostuvat työntekijän henkilökohtaiset valinnat ja teot. Tämä on se mikrorakenne, joka ”antaa tilaa pahalle tai pyrkii kutsumaan näkyviin hyvää”… (Mallivastaukset 2005 / Olennainen sosiaalityössä -kirjaan perustuvat kysymykset)