Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus

Strateginen tutkimus | Strategic Research
Strateginen tutkimus | Strategic ResearchStrateginen tutkimus | Strategic Research
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
Ratkaisuja tieteestä
OSALLISTUVA KANSALAISUUS
OSALLISTUVA KANSALAISUUS
1
8
2
9
3
4
5
6
7
Demokratian kehittäminen vaatii uusia
toimintapoja
Viheliäisten ongelmien ratkaiseminen
edellyttää uudenlaista dialogia
Nuoret haluavat vaikuttaa
tulevaisuuttaan koskeviin päätöksiin
Paperittomien tilanteeseen on
kehitettävä ratkaisuja
Turvapaikanhakijoiden oikeuksien
tulee toteutua käytännössä
Suomen ja Venäjän välinen yhteistyö
ehkäisee maahanmuuttoa
Maahanmuuttajalapset kotoutuvat
varhaiskasvatuksen ja koulun avulla
Maahanmuuttajien työllistymisen
tukeminen edellyttää heille räätälöityjä
toimenpiteitä
Yrittäjyysekosysteemin kehittämisessä
tarvitaan monimuotoisuusnäkökulmaa
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
Kansalaisten osallistumattomuus nähdään usein omana valintana,
vaikka se on yhteydessä taloudelliseen ja sosiaaliseen huono-osaisuu-
teen. Osallistumisen edistämisen uudet tavat eivät tavoita kaikkia. 
Kansalaisten osallistuminen ei myöskään palvele päätöksentekoa niin
hyvin kuin voisi. Keinoja demokratian kehittämiseksi ovat esimerkiksi:
	 Kansalaisten kuulemisen menettelyprosesseja muutetaan monipuolisem-
miksi ja vaikuttavammiksi. Samalla huolehditaan niiden mielekkäästä
kytkeytymisestä päätöksentekoon. (CORE, PALO, BEMINE)
	 Yhdenvertaista poliittista osallisuutta tuetaan kokonaisvaltaisesti sosi-
aalipoliittisilla uudistuksilla yksittäisten aktivointikampanjoiden sijaan.
Tällaisia uudistuksia ovat mm. varhaiskasvatusvelvollisuus ja oppivelvolli-
suusikärajan nostaminen. (BIBU)
	 Puntaroiva kansalaiskeskustelu kansalaisraadeissa ja -kokouksissa antaa
äänen eri väestöryhmille ja päätöksentekoon kytkettynä tekee päätöksistä
ymmärrettävämpiä ja hyväksyttävämpiä kaikille kansalaisille. (PALO)
1Demokratian
kehittäminen
vaatii uusia
toimintatapoja
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
CORE
Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin –
käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa
collaboration.fi @core_STN
PALO
Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa
paloresearch.fi @PALOresearch
BEMINE
MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin
bemine.fi @bemine_project
BIBU
Kansalaisuuden kuilut ja kuplat
bibu.fi @BIBUresearch
1Lisätietoa
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
Aikaamme leimaavat suuret ja monimutkaiset ilmiöt ja haasteet, kuten
ilmastonmuutos ja globalisaatio, joiden ratkaiseminen edellyttää
avointa yhteistyötä ja vallan jakamista. Kansalaisilla on halu vaikuttaa
ja osallistua näiden kysymysten ratkaisemiseen.
	 Kansalaisten mielekäs osallistuminen vaikeita kysymyksiä koskevaan
päätöksentekoon mahdollistetaan yhteistoiminnallisilla käytännöillä ja
puntaroivan kansalaiskeskustelun avulla. On tarpeen rakentaa kotimainen
alan osaajayhteisö. (PALO, CORE)
	 Puntaroiva kansalaiskeskustelu tukee päättäjiä kauaskantoisissa pää-
töksissä, esimerkiksi ilmastopolitiikassa, ja parantaa eri väestöryhmien
oikeudenmukaista kohtelua. Samalla tulee systemaattisesti huomioida
myös tulevien sukupolvien näkökulma. (PALO)
	 Joukkoistaminen on keino kerätä kansalaisten tietoa, taitoa ja kokemusta
osana avoimempaa lainvalmistelua. (BIBU)
	 Bio- ja kiertotalouden aloille  tulisi kehittää työelämämentorointia, jonka
avulla etsitään ylisukupolvisesti ratkaisuja aikamme vaikeisiin kysymyksiin.
(ALL-YOUTH)
2Viheliäisten
ongelmien
ratkaiseminen
edellyttää
uudenlaista
dialogia
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
PALO
Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa
paloresearch.fi @PALOresearch
CORE
Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin –
käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa
collaboration.fi @core_STN
BIBU
Kansalaisuuden kuilut ja kuplat
bibu.fi @BIBUresearch
ALL-YOUTH
Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään
allyouthstn.fi @AllYouthKaikki
2Lisätietoa
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
Nuorilla on vahva halu vaikuttaa tulevaisuuttaan koskeviin päätöksiin.
Jotta tahtotila muuttuisi toiminnaksi ja vaikuttavuudeksi, nuorten osal-
listaminen vaatii toimintakäytäntöjen muuttamista.
	 Tutkimalla päätöksenteko- ja osallistumisprosesseja yhteiskunnassa
voidaan tunnistaa niitä paikkoja, joissa nuorten olisi sekä mielekästä että
mahdollista osallistua. (ALL-YOUTH, DAC)
	 Lainvalmisteluun liittyvää kuulemista voitaisiin tehdä osana koulutyötä,
jolloin osallistuminen ei kasaudu ja kuulemisen valtakunnallisuus voidaan
varmistaa. (ALL-YOUTH)
	 Yhteiskunnallisissa hankkeissa ja lainvalmistelussa voidaan käyttämällä
muun muassa erilaisia digipalveluita tavoittaa nekin nuoret, jotka eivät
muuten ole niitä aktiivisimpia osallistujia. (ALL-YOUTH)
	 Tutkimus lisää ymmärrystä  nuorten keskinäisistä sekä nuorten ja aikuisten
välisistä eritasoisista valtasuhteista ja niiden luomista esteistä yhden­
vertaiselle osallistumiselle. (ALL-YOUTH)
	 Yhteistoiminnallisissa tiedontuotantoprosesseissa voidaan hyödyntää sekä
tutkimustietoa että paikallista ja kokemukseen perustuvaa tietoa.
(CORE, DAC)
3Nuoret haluavat
vaikuttaa
tulevaisuuttaan
koskeviin
päätöksiin
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
ALL-YOUTH
Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään
allyouthstn.fi @AllYouthKaikki
CORE
Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin –
käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa
collaboration.fi @core_STN
DAC
Ketterä kaupunki: kansalaisen sujuva arki ja elämisen kokeileva moninaisuus
agilecities.fi @agile_dwellers
3Lisätietoa
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
Ilman oleskelulupaa olevien läsnäolo Suomessa on johtanut
varjoyhteiskuntaan lieveilmiöineen sekä kiristää maahanmuutto-
asenteita ja polarisoi yhteiskunnallista keskustelua. Samalla nämä
paperittomat tarvitsevat turvaa ja kattavampia julkisia palveluja.
	 Paperittomat piileskelevät, ahdistuvat ja joutuvat harmaan talouden
töihin. Julkisen sektorin tulisi taata paperittomille yhdenmukaiset
sosiaali- ja terveyspalvelut. Erityisesti tukea tarvitaan paperittomien
mielenterveyden hoitoon. (URMI, GLASE)
	 Ratkaisu voisi olla, että paperittomille annetaan vuoden tilapäinen
oleskelulupa ja tämän vuoden aikana heille mahdollisuus osoittaa
halu ja kyky integroitua Suomeen. Humanitäärisin perustein myönnettävä
oleskelulupa pitäisi palauttaa ja työperäisen oleskeluluvan mahdollisuutta
edistää. (URMI, GLASE)
4Paperittomien
tilanteeseen
on kehitettävä
ratkaisuja
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
GLASE
Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat
glase.fi @GLASEresearch
URMI
Kaupungistuminen, mobiliteetti ja maahanmuutto
urmi.fi @URMI_team
4Lisätietoa
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
Monimutkainen ja epäselvä turvapaikanhakuprosessi aiheuttaa epävar-
muutta turvapaikanhakijoiden keskuudessa ja yhteiskunnassa. Päätök-
set turvapaikasta eivät ole yhdenvertaisia.
	 Turvapaikanhakijoiden oikeusavun laadusta tulee huolehtia oikeusturvan
ja luottamuksen säilyttämiseksi. Heidän oikeuttaan työhön on edistettävä
lupaprosessia nopeuttamalla ja tarjoamalla kotoutumispalveluja jo oleske-
lulupaprosessin aikana. (GLASE)
	 Nykyiset palvelut eivät riitä. Turvapaikanhakijoille tulee antaa aktiivisia
integraatiopalveluita (kieli, yhteiskuntatiedot, työ/opiskelu) tehokkaamman
ja oikeudenmukaisemman hakuprosessin aikana. (URMI)
	 Taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen kotoutuminen muodostavat koko-
naisuuden, jonka kukin osa tukee toisiaan. (BIBU)
5Turvapaikan-
hakijoiden
oikeuksien
tulee toteutua
käytännössä
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
GLASE
Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat
glase.fi @GLASEresearch
URMI
Kaupungistuminen, mobiliteetti ja maahanmuutto
urmi.fi @URMI_team
BIBU
Kansalaisuuden kuilut ja kuplat
bibu.fi @BIBUresearch
5Lisätietoa
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
Venäjältä saapuu Suomeen turvapaikanhakijoita Venäjällä kokemansa
syrjinnän vuoksi. Venäjä on myös potentiaalinen pakolaisten kautta­
kulkumaa. Venäjä kontrolloi poliittisesti pakolaisvirtoja Venäjältä
Suomeen.
	 Viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen rajat ylittävällä yhteistyöllä Suomen
ja Venäjän välillä tulisi tukea eriarvoisuuden ja rasismin vastaista työtä,
oikeusvaltiokehitystä ja viranomaistoiminnan luotettavuutta, sekä kaikkiin
ihmisryhmiin, myös maahanmuuttajiin, ulottuvien perus- ja ihmisoikeuk-
sien toteutumista. Tämä vaikuttaa maahanmuuttoon Venäjältä Suomeen
pitkällä aikavälillä. (GLASE)
	 Suomen ja EU:n tulee seurata Venäjän ja sen lähialueiden muuttoliike- ja
turvapaikkapolitiikkaa, panostaa alueen kehitykseen, konfliktien ehkäisyyn
ja ratkaisuun, osallistua korruption, kansainvälisen rikollisuuden ja salakul-
jetuksen vastaiseen työhön sekä rajahallintayhteistyöhön. (URMI)
	 Suomessa venäläistaustaisten äänestysaktiivisuus on huomattavan
matalaa etenkin miesten keskuudessa. (BIBU)
6Suomen ja
Venäjän
välinen
yhteistyö
ehkäisee maa-
hanmuuttoa
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
6Lisätietoa
GLASE
Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat
glase.fi @GLASEresearch
URMI
Kaupungistuminen, mobiliteetti ja maahanmuutto
urmi.fi @URMI_team
BIBU
Kansalaisuuden kuilut ja kuplat
bibu.fi @BIBUresearch
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
PISA-tulosten mukaan maahanmuuttajataustaiset oppilaat ovat
lähes kaksi vuotta muita oppilaita jäljessä. Oppimisvajeet heikentävät
heidän mahdollisuuksiaan toimia myöhemmin yhteiskunnan täysivaltai-
sina jäseninä.
	 Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden äidinkielen ja opetuskielen oppi-
mista on tuettava ja opettajien valmiuksia ymmärtää, opettaa ja auttaa
kaksi- tai monikielisiä oppilaita monikulttuurisessa kouluympäristössä on
vahvistettava. Vanhempien saamilla palveluilla on myönteinen vaikutus
oppimistuloksiin. (Oma linja)
	 Ero Suomessa ja muissa maissa syntyneiden lasten välillä sekä maahan-
muuttajaryhmien väliset erot viittaavat siihen, että elinolojen etninen
eriytyminen on merkittävä tekijä sosiaalisen eriarvoisuuden kehityksessä
tulevien vuosikymmenten aikana. (TITA)
	 Varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajauksen poistaminen edis-
täisi maahanmuuttajaperheiden lasten mahdollisuuksia tasavertaiseen
opinpolkuun riippumatta heidän vanhempiensa mahdollisesta työttömyy-
destä tai nuorempien sisarusten kotihoidosta. (CHILDCARE)
7Maahan-
muuttajalapset
kotoutuvat
varhais-
kasvatuksen ja
koulun avulla
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
Oma linja
Syrjäytymisen estäminen – toimenpiteet ja mekanismit
omalinja.fi @omalinja
TITA
Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana
blogit.utu.fi/tita @TITAconsortium
CHILDCARE
Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen
ja lastenhoidon tukien järjestelmässä
jyu.fi/childcare @Cctutkimus
7Lisätietoa
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
Maahanmuuttajat, erityisesti pakolaistaustaiset, työllistyvät keskimää-
rin kantaväestöä heikommin. Maahanmuuttajat ovat hyvin heterogeeni-
nen ryhmä. Millaisin palveluin ja toimenpitein eri tilanteissa olevien
maahanmuuttajien työllistymistä voisi nopeuttaa? 
	 Keskeistä on osaaminen, ei maahanmuuttajastatus: tällöin lääkäri työllis-
tyy lääkärinä ja toimittaja toimittajana. (WeAll)
	 Myös lyhytkestoinen ja osaamista vastaamaton työ auttaa maahanmuuton
alkuvaiheessa omaksumaan uuden maan kieltä, kulttuuria ja työelämä­
taitoja sekä edistää myöhempää työllistymistä Suomessa.
(Polkuja työhön) 
	 Riittävä perehdytys ja kielitaitovalmennus edistävät ulkomaalaistaustais-
ten lääkäreiden ja hoitajien työllistymistä sote-sektorille. (COPE) 
	 Pakolaisten työllistymistä voidaan tukea parantamalla työnhakutaitoja,
jakamalla tietoa osaamisvaatimuksista ja opiskelumahdollisuuksista sekä
kehittämällä kielitaitoa ja tulkkauspalveluja. Yhteiskuntakummi-konsepti
tukee osallisuutta ja osaamisen tunnistamista sekä paikantaa polkuja
työelämään ja koulutukseen. (PROMEQ, DAC)
8Maahan-
muuttajien
työllistymisen
tukeminen
edellyttää
heille
räätälöityjä
toimenpiteitä
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
WeAll
Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää
weallfinland.fi @WeAllFinland
Polkuja työhön
Ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen
polkujatyohon.fi @polkujatyohon
COPE
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
stncope.fi @StnCope
PROMEQ
Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
uef.fi/web/uef-vaikuttavuuden-talo/promeq @Promeq_hanke 
DAC
Dwellers in Agile Cities – Ketterä kaupunki
agilecities.fi @agile_dwellers
8Lisätietoa
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
Maahanmuuttajayrittäjien lukumäärä on lähes nelinkertaistunut Suo-
messa viimeisen 15 vuoden aikana. Yrittäjyysaktiivisuus on maahan-
muuttajilla keskimäärin samaa tasoa kuin suomalaisilla, mutta yrittä-
jänä toimimisessa kohdataan haasteita. Miten näihin voidaan vastata? 
	 Maahanmuuttajien yrittäjyyden alkuvaiheen haasteet ovat pitkälti samoja
kuin kantasuomalaisilla. Sosiaalisen ja kulttuurisen vierauden vähentämi-
seksi tarvitaan enemmän kantasuomalaisten ja maahanmuuttajayrittäjien
välistä vuorovaikutusta. (SWiPE)
	 Tarvitaan areenoita, joilla samoilla toimialoilla työskentelevät yrittäjät ja
rahoittajat kohtaavat, jotta maahanmuuttajat verkostoituvat myös kanta-
suomalaisten kanssa. (SWiPE)
	 Yrittäjyyden alkuvaiheen palvelujen painopiste tulisi siirtää paikallisten,
yrittäjyyttä tukevien verkostojen, toimijoiden ja toimintojen eli koko yrittä-
jyysekosysteemin kehittämiseen. Tämä edistäisi kaikkien alkavien yritysten
toimintaedellytyksiä ja eri tahojen välistä yhteistyötä. (SWiPE)
	 Neuvontapalveluissa tulisi huomioida asiakkaiden monimuotoisuus ja
henkilöstön kulttuuriseen osaamiseen tulisi panostaa. (SWiPE)
9Yrittäjyys-
ekosysteemin
kehittämisessä
tarvitaan moni-
muotoisuus-
näkökulmaa
OSALLISTUVA
KANSALAISUUS
SWiPE
Fiksu työ alustatalouden aikakaudella
smartworkresearch.fi @swipe_STN
9Lisätietoa
1 von 20

Recomendados

Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturva von
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturvaStrategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturva
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturvaStrateginen tutkimus | Strategic Research
2.2K views30 Folien
SDP:n vanhuspoliittinen ohjelma von
SDP:n vanhuspoliittinen ohjelmaSDP:n vanhuspoliittinen ohjelma
SDP:n vanhuspoliittinen ohjelmaSDP
404 views13 Folien
Jälkimoderni Johtaminen Laitio von
Jälkimoderni Johtaminen LaitioJälkimoderni Johtaminen Laitio
Jälkimoderni Johtaminen LaitioTommi Laitio
1.4K views42 Folien
Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021 von
Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021
Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021THL
1.2K views19 Folien
Hyvinvointivaltio ja uudet yhteiskunnalliset haasteet von
Hyvinvointivaltio ja uudet yhteiskunnalliset haasteetHyvinvointivaltio ja uudet yhteiskunnalliset haasteet
Hyvinvointivaltio ja uudet yhteiskunnalliset haasteetUniv. of Jyväskylä, Univ. of Helsinki, entrepreneur
162 views18 Folien
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola von
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaOsallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaHeini Maijanen
663 views26 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01... von
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...Socca_osaamiskeskus
2.7K views14 Folien
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan... von
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kai Kortelainen
750 views18 Folien
Lanuke – palveluiden tasa arvoisuus von
Lanuke – palveluiden tasa arvoisuusLanuke – palveluiden tasa arvoisuus
Lanuke – palveluiden tasa arvoisuusToni Leinonen
166 views15 Folien
Järjestövuosi 2013 von
Järjestövuosi 2013Järjestövuosi 2013
Järjestövuosi 2013SDP
277 views25 Folien
Aikuissosiaalityön kehittämisen näkymät von
Aikuissosiaalityön kehittämisen näkymätAikuissosiaalityön kehittämisen näkymät
Aikuissosiaalityön kehittämisen näkymätTHL
235 views20 Folien
09 04 17 Hyvä Kehä Otavan Opisto von
09 04 17 Hyvä Kehä Otavan Opisto09 04 17 Hyvä Kehä Otavan Opisto
09 04 17 Hyvä Kehä Otavan Opistootavanopistonpaja
473 views19 Folien

Was ist angesagt?(20)

Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01... von Socca_osaamiskeskus
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...
Socca_osaamiskeskus2.7K views
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan... von Kai Kortelainen
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kai Kortelainen750 views
Lanuke – palveluiden tasa arvoisuus von Toni Leinonen
Lanuke – palveluiden tasa arvoisuusLanuke – palveluiden tasa arvoisuus
Lanuke – palveluiden tasa arvoisuus
Toni Leinonen166 views
Järjestövuosi 2013 von SDP
Järjestövuosi 2013Järjestövuosi 2013
Järjestövuosi 2013
SDP277 views
Aikuissosiaalityön kehittämisen näkymät von THL
Aikuissosiaalityön kehittämisen näkymätAikuissosiaalityön kehittämisen näkymät
Aikuissosiaalityön kehittämisen näkymät
THL235 views
Tulevaisuuden kunta, Kuntaliiton valtuusto 21.5.2015 von Juha Kostiainen
Tulevaisuuden kunta, Kuntaliiton valtuusto 21.5.2015Tulevaisuuden kunta, Kuntaliiton valtuusto 21.5.2015
Tulevaisuuden kunta, Kuntaliiton valtuusto 21.5.2015
Juha Kostiainen331 views
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os... von THL
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
THL229 views
■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen von SDP
■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen
■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen
SDP386 views
Nuorisotyön merkityksen ja eetoksen pohdintaa, Allianssiristeily 1998 von Petri Cederlöf
Nuorisotyön merkityksen ja eetoksen pohdintaa, Allianssiristeily 1998Nuorisotyön merkityksen ja eetoksen pohdintaa, Allianssiristeily 1998
Nuorisotyön merkityksen ja eetoksen pohdintaa, Allianssiristeily 1998
Petri Cederlöf305 views
Riitta granfelt asumissosiaalisen työn paikka ja merkitykset osana sosiaalial... von Socca_osaamiskeskus
Riitta granfelt asumissosiaalisen työn paikka ja merkitykset osana sosiaalial...Riitta granfelt asumissosiaalisen työn paikka ja merkitykset osana sosiaalial...
Riitta granfelt asumissosiaalisen työn paikka ja merkitykset osana sosiaalial...
Socca_osaamiskeskus2.3K views
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä von Pipsa Salkosalo
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedelläHyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
Pipsa Salkosalo164 views
Kestävä paikallisyhteisö - kunta kokoavana voimana: näkökulmana demokratia von Innokyla
Kestävä paikallisyhteisö - kunta kokoavana voimana: näkökulmana demokratiaKestävä paikallisyhteisö - kunta kokoavana voimana: näkökulmana demokratia
Kestävä paikallisyhteisö - kunta kokoavana voimana: näkökulmana demokratia
Innokyla303 views
Kyky järjestö ja kulttuuri 12.5.2011 von SYL
Kyky järjestö ja kulttuuri 12.5.2011Kyky järjestö ja kulttuuri 12.5.2011
Kyky järjestö ja kulttuuri 12.5.2011
SYL2.7K views
Marketta Rajavaara: Ammattilaisten harkintavalta kansalaisten hyvinvoinnin ed... von Socca_osaamiskeskus
Marketta Rajavaara: Ammattilaisten harkintavalta kansalaisten hyvinvoinnin ed...Marketta Rajavaara: Ammattilaisten harkintavalta kansalaisten hyvinvoinnin ed...
Marketta Rajavaara: Ammattilaisten harkintavalta kansalaisten hyvinvoinnin ed...
Socca_osaamiskeskus2.3K views
Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008) von SYL
Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008)Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008)
Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008)
SYL949 views
matthies_osallistava_sosiaaliturva von THL
matthies_osallistava_sosiaaliturvamatthies_osallistava_sosiaaliturva
matthies_osallistava_sosiaaliturva
THL267 views
Järjestvuosi 2013 webinaariaineisto von SDP
Järjestvuosi 2013 webinaariaineistoJärjestvuosi 2013 webinaariaineisto
Järjestvuosi 2013 webinaariaineisto
SDP1.3K views

Similar a Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus

IOM Helsinki:ACCESS Youth Cafe´- Keskustelutilaisuus 16.06.2015, Nykytaiteen ... von
IOM Helsinki:ACCESS Youth Cafe´- Keskustelutilaisuus 16.06.2015, Nykytaiteen ...IOM Helsinki:ACCESS Youth Cafe´- Keskustelutilaisuus 16.06.2015, Nykytaiteen ...
IOM Helsinki:ACCESS Youth Cafe´- Keskustelutilaisuus 16.06.2015, Nykytaiteen ...ACCESS Helsinki
166 views41 Folien
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski von
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi KiilakoskiLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi KiilakoskiSuomen UNICEF - UNICEF Finland
166 views22 Folien
Marja salminen terveysviestintä_murroksessa_12112013_final. von
Marja salminen terveysviestintä_murroksessa_12112013_final.Marja salminen terveysviestintä_murroksessa_12112013_final.
Marja salminen terveysviestintä_murroksessa_12112013_final.The University of Helsinki
549 views10 Folien
Ryhmä tehtävä 12 tasa arvo palveluissa kaikille von
Ryhmä tehtävä 12 tasa arvo palveluissa kaikilleRyhmä tehtävä 12 tasa arvo palveluissa kaikille
Ryhmä tehtävä 12 tasa arvo palveluissa kaikilleJanne Sinervä
232 views14 Folien
Nuorisotyö, nuorisopolitiikka, monialaisuus ja voimavarat 2009 von
Nuorisotyö, nuorisopolitiikka, monialaisuus ja voimavarat 2009Nuorisotyö, nuorisopolitiikka, monialaisuus ja voimavarat 2009
Nuorisotyö, nuorisopolitiikka, monialaisuus ja voimavarat 2009Petri Cederlöf
310 views2 Folien

Similar a Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus (20)

IOM Helsinki:ACCESS Youth Cafe´- Keskustelutilaisuus 16.06.2015, Nykytaiteen ... von ACCESS Helsinki
IOM Helsinki:ACCESS Youth Cafe´- Keskustelutilaisuus 16.06.2015, Nykytaiteen ...IOM Helsinki:ACCESS Youth Cafe´- Keskustelutilaisuus 16.06.2015, Nykytaiteen ...
IOM Helsinki:ACCESS Youth Cafe´- Keskustelutilaisuus 16.06.2015, Nykytaiteen ...
ACCESS Helsinki166 views
Ryhmä tehtävä 12 tasa arvo palveluissa kaikille von Janne Sinervä
Ryhmä tehtävä 12 tasa arvo palveluissa kaikilleRyhmä tehtävä 12 tasa arvo palveluissa kaikille
Ryhmä tehtävä 12 tasa arvo palveluissa kaikille
Janne Sinervä232 views
Nuorisotyö, nuorisopolitiikka, monialaisuus ja voimavarat 2009 von Petri Cederlöf
Nuorisotyö, nuorisopolitiikka, monialaisuus ja voimavarat 2009Nuorisotyö, nuorisopolitiikka, monialaisuus ja voimavarat 2009
Nuorisotyö, nuorisopolitiikka, monialaisuus ja voimavarat 2009
Petri Cederlöf310 views
Ruuti eli nuorten kokemukset politiikaksi Laitio von Tommi Laitio
Ruuti eli nuorten kokemukset politiikaksi LaitioRuuti eli nuorten kokemukset politiikaksi Laitio
Ruuti eli nuorten kokemukset politiikaksi Laitio
Tommi Laitio934 views
Lasten oikeudet kunnissa: osallisuus von Tomi Kiilakoski
Lasten oikeudet kunnissa: osallisuusLasten oikeudet kunnissa: osallisuus
Lasten oikeudet kunnissa: osallisuus
Tomi Kiilakoski498 views
Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19 von Matti Leskinen
Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19
Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19
Matti Leskinen82 views
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista von THL
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloistaLeimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
THL166 views
Kansalaisuus yksilöiden ajalla von Demos Helsinki
Kansalaisuus yksilöiden ajallaKansalaisuus yksilöiden ajalla
Kansalaisuus yksilöiden ajalla
Demos Helsinki336 views
Hyvinvointiyhteiskunnan Tulevaisuuden Mallintaminen von Oannes
Hyvinvointiyhteiskunnan Tulevaisuuden MallintaminenHyvinvointiyhteiskunnan Tulevaisuuden Mallintaminen
Hyvinvointiyhteiskunnan Tulevaisuuden Mallintaminen
Oannes716 views
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää... von Lastensuojelun Keskusliitto
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015 von Demos Helsinki
Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015
Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015
Demos Helsinki995 views
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen von Koordinaatti
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminenNuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Koordinaatti949 views

Más de Strateginen tutkimus | Strategic Research

Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit: koko pakka von
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit: koko pakkaStrategisen tutkimuksen ratkaisukortit: koko pakka
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit: koko pakkaStrateginen tutkimus | Strategic Research
88 views106 Folien
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit: Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia von
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit: Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit: Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit: Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia Strateginen tutkimus | Strategic Research
2.3K views32 Folien
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Teknologian ja työn murrokset von
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Teknologian ja työn murroksetStrategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Teknologian ja työn murrokset
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Teknologian ja työn murroksetStrateginen tutkimus | Strategic Research
2.2K views20 Folien
Strategic research solution cards von
Strategic research solution cardsStrategic research solution cards
Strategic research solution cardsStrateginen tutkimus | Strategic Research
942 views36 Folien

Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus

 • 2. OSALLISTUVA KANSALAISUUS 1 8 2 9 3 4 5 6 7 Demokratian kehittäminen vaatii uusia toimintapoja Viheliäisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää uudenlaista dialogia Nuoret haluavat vaikuttaa tulevaisuuttaan koskeviin päätöksiin Paperittomien tilanteeseen on kehitettävä ratkaisuja Turvapaikanhakijoiden oikeuksien tulee toteutua käytännössä Suomen ja Venäjän välinen yhteistyö ehkäisee maahanmuuttoa Maahanmuuttajalapset kotoutuvat varhaiskasvatuksen ja koulun avulla Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen edellyttää heille räätälöityjä toimenpiteitä Yrittäjyysekosysteemin kehittämisessä tarvitaan monimuotoisuusnäkökulmaa
 • 3. OSALLISTUVA KANSALAISUUS Kansalaisten osallistumattomuus nähdään usein omana valintana, vaikka se on yhteydessä taloudelliseen ja sosiaaliseen huono-osaisuu- teen. Osallistumisen edistämisen uudet tavat eivät tavoita kaikkia.  Kansalaisten osallistuminen ei myöskään palvele päätöksentekoa niin hyvin kuin voisi. Keinoja demokratian kehittämiseksi ovat esimerkiksi: Kansalaisten kuulemisen menettelyprosesseja muutetaan monipuolisem- miksi ja vaikuttavammiksi. Samalla huolehditaan niiden mielekkäästä kytkeytymisestä päätöksentekoon. (CORE, PALO, BEMINE) Yhdenvertaista poliittista osallisuutta tuetaan kokonaisvaltaisesti sosi- aalipoliittisilla uudistuksilla yksittäisten aktivointikampanjoiden sijaan. Tällaisia uudistuksia ovat mm. varhaiskasvatusvelvollisuus ja oppivelvolli- suusikärajan nostaminen. (BIBU) Puntaroiva kansalaiskeskustelu kansalaisraadeissa ja -kokouksissa antaa äänen eri väestöryhmille ja päätöksentekoon kytkettynä tekee päätöksistä ymmärrettävämpiä ja hyväksyttävämpiä kaikille kansalaisille. (PALO) 1Demokratian kehittäminen vaatii uusia toimintatapoja
 • 4. OSALLISTUVA KANSALAISUUS CORE Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa collaboration.fi @core_STN PALO Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa paloresearch.fi @PALOresearch BEMINE MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin bemine.fi @bemine_project BIBU Kansalaisuuden kuilut ja kuplat bibu.fi @BIBUresearch 1Lisätietoa
 • 5. OSALLISTUVA KANSALAISUUS Aikaamme leimaavat suuret ja monimutkaiset ilmiöt ja haasteet, kuten ilmastonmuutos ja globalisaatio, joiden ratkaiseminen edellyttää avointa yhteistyötä ja vallan jakamista. Kansalaisilla on halu vaikuttaa ja osallistua näiden kysymysten ratkaisemiseen. Kansalaisten mielekäs osallistuminen vaikeita kysymyksiä koskevaan päätöksentekoon mahdollistetaan yhteistoiminnallisilla käytännöillä ja puntaroivan kansalaiskeskustelun avulla. On tarpeen rakentaa kotimainen alan osaajayhteisö. (PALO, CORE) Puntaroiva kansalaiskeskustelu tukee päättäjiä kauaskantoisissa pää- töksissä, esimerkiksi ilmastopolitiikassa, ja parantaa eri väestöryhmien oikeudenmukaista kohtelua. Samalla tulee systemaattisesti huomioida myös tulevien sukupolvien näkökulma. (PALO) Joukkoistaminen on keino kerätä kansalaisten tietoa, taitoa ja kokemusta osana avoimempaa lainvalmistelua. (BIBU) Bio- ja kiertotalouden aloille  tulisi kehittää työelämämentorointia, jonka avulla etsitään ylisukupolvisesti ratkaisuja aikamme vaikeisiin kysymyksiin. (ALL-YOUTH) 2Viheliäisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää uudenlaista dialogia
 • 6. OSALLISTUVA KANSALAISUUS PALO Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa paloresearch.fi @PALOresearch CORE Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa collaboration.fi @core_STN BIBU Kansalaisuuden kuilut ja kuplat bibu.fi @BIBUresearch ALL-YOUTH Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään allyouthstn.fi @AllYouthKaikki 2Lisätietoa
 • 7. OSALLISTUVA KANSALAISUUS Nuorilla on vahva halu vaikuttaa tulevaisuuttaan koskeviin päätöksiin. Jotta tahtotila muuttuisi toiminnaksi ja vaikuttavuudeksi, nuorten osal- listaminen vaatii toimintakäytäntöjen muuttamista. Tutkimalla päätöksenteko- ja osallistumisprosesseja yhteiskunnassa voidaan tunnistaa niitä paikkoja, joissa nuorten olisi sekä mielekästä että mahdollista osallistua. (ALL-YOUTH, DAC) Lainvalmisteluun liittyvää kuulemista voitaisiin tehdä osana koulutyötä, jolloin osallistuminen ei kasaudu ja kuulemisen valtakunnallisuus voidaan varmistaa. (ALL-YOUTH) Yhteiskunnallisissa hankkeissa ja lainvalmistelussa voidaan käyttämällä muun muassa erilaisia digipalveluita tavoittaa nekin nuoret, jotka eivät muuten ole niitä aktiivisimpia osallistujia. (ALL-YOUTH) Tutkimus lisää ymmärrystä  nuorten keskinäisistä sekä nuorten ja aikuisten välisistä eritasoisista valtasuhteista ja niiden luomista esteistä yhden­ vertaiselle osallistumiselle. (ALL-YOUTH) Yhteistoiminnallisissa tiedontuotantoprosesseissa voidaan hyödyntää sekä tutkimustietoa että paikallista ja kokemukseen perustuvaa tietoa. (CORE, DAC) 3Nuoret haluavat vaikuttaa tulevaisuuttaan koskeviin päätöksiin
 • 8. OSALLISTUVA KANSALAISUUS ALL-YOUTH Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään allyouthstn.fi @AllYouthKaikki CORE Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa collaboration.fi @core_STN DAC Ketterä kaupunki: kansalaisen sujuva arki ja elämisen kokeileva moninaisuus agilecities.fi @agile_dwellers 3Lisätietoa
 • 9. OSALLISTUVA KANSALAISUUS Ilman oleskelulupaa olevien läsnäolo Suomessa on johtanut varjoyhteiskuntaan lieveilmiöineen sekä kiristää maahanmuutto- asenteita ja polarisoi yhteiskunnallista keskustelua. Samalla nämä paperittomat tarvitsevat turvaa ja kattavampia julkisia palveluja. Paperittomat piileskelevät, ahdistuvat ja joutuvat harmaan talouden töihin. Julkisen sektorin tulisi taata paperittomille yhdenmukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Erityisesti tukea tarvitaan paperittomien mielenterveyden hoitoon. (URMI, GLASE) Ratkaisu voisi olla, että paperittomille annetaan vuoden tilapäinen oleskelulupa ja tämän vuoden aikana heille mahdollisuus osoittaa halu ja kyky integroitua Suomeen. Humanitäärisin perustein myönnettävä oleskelulupa pitäisi palauttaa ja työperäisen oleskeluluvan mahdollisuutta edistää. (URMI, GLASE) 4Paperittomien tilanteeseen on kehitettävä ratkaisuja
 • 10. OSALLISTUVA KANSALAISUUS GLASE Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat glase.fi @GLASEresearch URMI Kaupungistuminen, mobiliteetti ja maahanmuutto urmi.fi @URMI_team 4Lisätietoa
 • 11. OSALLISTUVA KANSALAISUUS Monimutkainen ja epäselvä turvapaikanhakuprosessi aiheuttaa epävar- muutta turvapaikanhakijoiden keskuudessa ja yhteiskunnassa. Päätök- set turvapaikasta eivät ole yhdenvertaisia. Turvapaikanhakijoiden oikeusavun laadusta tulee huolehtia oikeusturvan ja luottamuksen säilyttämiseksi. Heidän oikeuttaan työhön on edistettävä lupaprosessia nopeuttamalla ja tarjoamalla kotoutumispalveluja jo oleske- lulupaprosessin aikana. (GLASE) Nykyiset palvelut eivät riitä. Turvapaikanhakijoille tulee antaa aktiivisia integraatiopalveluita (kieli, yhteiskuntatiedot, työ/opiskelu) tehokkaamman ja oikeudenmukaisemman hakuprosessin aikana. (URMI) Taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen kotoutuminen muodostavat koko- naisuuden, jonka kukin osa tukee toisiaan. (BIBU) 5Turvapaikan- hakijoiden oikeuksien tulee toteutua käytännössä
 • 12. OSALLISTUVA KANSALAISUUS GLASE Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat glase.fi @GLASEresearch URMI Kaupungistuminen, mobiliteetti ja maahanmuutto urmi.fi @URMI_team BIBU Kansalaisuuden kuilut ja kuplat bibu.fi @BIBUresearch 5Lisätietoa
 • 13. OSALLISTUVA KANSALAISUUS Venäjältä saapuu Suomeen turvapaikanhakijoita Venäjällä kokemansa syrjinnän vuoksi. Venäjä on myös potentiaalinen pakolaisten kautta­ kulkumaa. Venäjä kontrolloi poliittisesti pakolaisvirtoja Venäjältä Suomeen. Viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen rajat ylittävällä yhteistyöllä Suomen ja Venäjän välillä tulisi tukea eriarvoisuuden ja rasismin vastaista työtä, oikeusvaltiokehitystä ja viranomaistoiminnan luotettavuutta, sekä kaikkiin ihmisryhmiin, myös maahanmuuttajiin, ulottuvien perus- ja ihmisoikeuk- sien toteutumista. Tämä vaikuttaa maahanmuuttoon Venäjältä Suomeen pitkällä aikavälillä. (GLASE) Suomen ja EU:n tulee seurata Venäjän ja sen lähialueiden muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaa, panostaa alueen kehitykseen, konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisuun, osallistua korruption, kansainvälisen rikollisuuden ja salakul- jetuksen vastaiseen työhön sekä rajahallintayhteistyöhön. (URMI) Suomessa venäläistaustaisten äänestysaktiivisuus on huomattavan matalaa etenkin miesten keskuudessa. (BIBU) 6Suomen ja Venäjän välinen yhteistyö ehkäisee maa- hanmuuttoa
 • 14. OSALLISTUVA KANSALAISUUS 6Lisätietoa GLASE Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat glase.fi @GLASEresearch URMI Kaupungistuminen, mobiliteetti ja maahanmuutto urmi.fi @URMI_team BIBU Kansalaisuuden kuilut ja kuplat bibu.fi @BIBUresearch
 • 15. OSALLISTUVA KANSALAISUUS PISA-tulosten mukaan maahanmuuttajataustaiset oppilaat ovat lähes kaksi vuotta muita oppilaita jäljessä. Oppimisvajeet heikentävät heidän mahdollisuuksiaan toimia myöhemmin yhteiskunnan täysivaltai- sina jäseninä. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden äidinkielen ja opetuskielen oppi- mista on tuettava ja opettajien valmiuksia ymmärtää, opettaa ja auttaa kaksi- tai monikielisiä oppilaita monikulttuurisessa kouluympäristössä on vahvistettava. Vanhempien saamilla palveluilla on myönteinen vaikutus oppimistuloksiin. (Oma linja) Ero Suomessa ja muissa maissa syntyneiden lasten välillä sekä maahan- muuttajaryhmien väliset erot viittaavat siihen, että elinolojen etninen eriytyminen on merkittävä tekijä sosiaalisen eriarvoisuuden kehityksessä tulevien vuosikymmenten aikana. (TITA) Varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajauksen poistaminen edis- täisi maahanmuuttajaperheiden lasten mahdollisuuksia tasavertaiseen opinpolkuun riippumatta heidän vanhempiensa mahdollisesta työttömyy- destä tai nuorempien sisarusten kotihoidosta. (CHILDCARE) 7Maahan- muuttajalapset kotoutuvat varhais- kasvatuksen ja koulun avulla
 • 16. OSALLISTUVA KANSALAISUUS Oma linja Syrjäytymisen estäminen – toimenpiteet ja mekanismit omalinja.fi @omalinja TITA Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana blogit.utu.fi/tita @TITAconsortium CHILDCARE Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä jyu.fi/childcare @Cctutkimus 7Lisätietoa
 • 17. OSALLISTUVA KANSALAISUUS Maahanmuuttajat, erityisesti pakolaistaustaiset, työllistyvät keskimää- rin kantaväestöä heikommin. Maahanmuuttajat ovat hyvin heterogeeni- nen ryhmä. Millaisin palveluin ja toimenpitein eri tilanteissa olevien maahanmuuttajien työllistymistä voisi nopeuttaa?  Keskeistä on osaaminen, ei maahanmuuttajastatus: tällöin lääkäri työllis- tyy lääkärinä ja toimittaja toimittajana. (WeAll) Myös lyhytkestoinen ja osaamista vastaamaton työ auttaa maahanmuuton alkuvaiheessa omaksumaan uuden maan kieltä, kulttuuria ja työelämä­ taitoja sekä edistää myöhempää työllistymistä Suomessa. (Polkuja työhön)  Riittävä perehdytys ja kielitaitovalmennus edistävät ulkomaalaistaustais- ten lääkäreiden ja hoitajien työllistymistä sote-sektorille. (COPE)  Pakolaisten työllistymistä voidaan tukea parantamalla työnhakutaitoja, jakamalla tietoa osaamisvaatimuksista ja opiskelumahdollisuuksista sekä kehittämällä kielitaitoa ja tulkkauspalveluja. Yhteiskuntakummi-konsepti tukee osallisuutta ja osaamisen tunnistamista sekä paikantaa polkuja työelämään ja koulutukseen. (PROMEQ, DAC) 8Maahan- muuttajien työllistymisen tukeminen edellyttää heille räätälöityjä toimenpiteitä
 • 18. OSALLISTUVA KANSALAISUUS WeAll Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää weallfinland.fi @WeAllFinland Polkuja työhön Ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen polkujatyohon.fi @polkujatyohon COPE Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa stncope.fi @StnCope PROMEQ Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen uef.fi/web/uef-vaikuttavuuden-talo/promeq @Promeq_hanke  DAC Dwellers in Agile Cities – Ketterä kaupunki agilecities.fi @agile_dwellers 8Lisätietoa
 • 19. OSALLISTUVA KANSALAISUUS Maahanmuuttajayrittäjien lukumäärä on lähes nelinkertaistunut Suo- messa viimeisen 15 vuoden aikana. Yrittäjyysaktiivisuus on maahan- muuttajilla keskimäärin samaa tasoa kuin suomalaisilla, mutta yrittä- jänä toimimisessa kohdataan haasteita. Miten näihin voidaan vastata?  Maahanmuuttajien yrittäjyyden alkuvaiheen haasteet ovat pitkälti samoja kuin kantasuomalaisilla. Sosiaalisen ja kulttuurisen vierauden vähentämi- seksi tarvitaan enemmän kantasuomalaisten ja maahanmuuttajayrittäjien välistä vuorovaikutusta. (SWiPE) Tarvitaan areenoita, joilla samoilla toimialoilla työskentelevät yrittäjät ja rahoittajat kohtaavat, jotta maahanmuuttajat verkostoituvat myös kanta- suomalaisten kanssa. (SWiPE) Yrittäjyyden alkuvaiheen palvelujen painopiste tulisi siirtää paikallisten, yrittäjyyttä tukevien verkostojen, toimijoiden ja toimintojen eli koko yrittä- jyysekosysteemin kehittämiseen. Tämä edistäisi kaikkien alkavien yritysten toimintaedellytyksiä ja eri tahojen välistä yhteistyötä. (SWiPE) Neuvontapalveluissa tulisi huomioida asiakkaiden monimuotoisuus ja henkilöstön kulttuuriseen osaamiseen tulisi panostaa. (SWiPE) 9Yrittäjyys- ekosysteemin kehittämisessä tarvitaan moni- muotoisuus- näkökulmaa
 • 20. OSALLISTUVA KANSALAISUUS SWiPE Fiksu työ alustatalouden aikakaudella smartworkresearch.fi @swipe_STN 9Lisätietoa