SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 59
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới
1
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới
Nước có nguồn, cây có cội. Chúng ta, từ vô thủy đến nay đã trãi
vô số kiếp, chỉ biết được sinh thân ta là cha mẹ ở Hậu Thiên mà
quên mất người Mẹ linh tính của ta là Vô Cực Lão Mẫu (Diêu
Trì Phật Mẫu), Đấng Chí Tôn, ở Tiên Thiên ngày đêm mong đợi
những người con đang lạc loài ở cõi phàm sớm trở về đoàn tụ
"HOÀNG MẪU HUẤN TỬ THẬP GIỚI" là huấn thư do Đấng
Chí Tôn từ bi đích thân xuống phàm, qua trung gian đồng-tử mà
phê thành. Nội dung trong thư đã tiết lộ những gì mà xưa nay
Thánh Phật chưa từng nói đến. Chúng ta đều là những Nguyên
Thai Phật Tử đều ở Tiên Thiên, vì khai thiên lập địa mới phụng
mệnh xuống phàm để tạo thành thế gian. Trải qua các hội Dần,
Mẹo,Thìn,Tỵ, Ngọ đã hơn năm vạn năm, nay khí số tiến dần đến
hội Mùi và vạn vật dần dần sẽ từ hữu trở về vô. Nay đương thời
phổ độ, là lúc phản bổn hoàn nguyên. Nhưng hoàng hôn đã đến
mà vẫn chưa thấy những người con lạc lối trở về, Đấng Từ Mẫu
mới phê sách Thập Huấn để dặn dò, đinh ninh. Mong rằng đọc
xong huấn thư của Mẹ, chúng ta đều noi gương Thánh Phật, phát
tâm phổ độ chúng sinh, cùng nhau rời khỏi bể khổ, như thế mới
làm tròn được đạo hiếu đối với người Mẹ linh tính của ta.
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Lời Tựa
2
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới
Lời Tựa
Bút Vàng Chấm Xuống Tỏa Hào Quang
Bút Ngọc Xoay Chuyển Động Khôn Càng
Ngàn Lời Đánh Thức Mê Tân Lộ
Văn Hay Chữ Chữ Tỉnh Người Mê.
Đạo là ví như con đường, có đường mới có lối đi. Nhưng có sự
khác biệt giữ những con đường xa và gần, cao và thấp, gồ gề và
bằng phẳng, sáng và tối.
Đi theo con đường chính tức là Thiên Đàng, đi vào con đường
tà sẽ sa vào địa nguc, hắc ám.
Đạo tuy có ngàn vạn, nhưng đều không phải là con đường
chính đưa đến chỗ giải thoát.
Nay Mẹ giáng sợ dây Kim Quang, một con đường dẫn đến
Tiên Thiên
Một bước là có thể đạt đến cứu cánh, siêu khí Thiên và vượt
Tượng Thiên, đi thẳng đến Thánh vực.
Nay đương trực thời kỳ Bạch Dương, Mẹ sai Di Lặc Chưởng
Thiên Bàn, Cung Trường xiễn dương tuyên hóa Đại Đạo.
Cùng bàn công việc thu viên, cứu vãng chúng sanh trong Tam
Tào rời khỏi cảnh khổ của nước lửa.
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Lời Tựa
3
Thu vạn bàn môn quy về Chân Lý, tập ngàn đạo môn hội họp
nơi Tam Nguyên.
Nay đương lúc đại đạo phổ truyền, từ các nơi khai đạo đến nay,
số người đắc đạo có trên hàng ngàn hàng vạn, nhưng số người
thành tâm tu hành lại ít như Sao Hôm.
Khó tuyển được những người có tài rường cột, khó bạt những
người có tài lương đống.
Mẹ quan sát phật tử các vùng, mọi người đều biếng nhát. Tuy
có ít người có lòng tinh tiến, nhưng thiếu đi ý chí cương quyết
và lòng dũng cảm.
Nay Chư Thiên Tiên Phật thường giáng bút giáo huấn, mong
các con hãy lập chí xung thiên, phát nguyện lớn.
Vì lời nói không đi đôi với thực hành, lập nguyện nhưng không
làm tròn lời nguyện.
Tiếc thay! Thấy cảnh này, Mẹ không khỏi nhỏ hai hàng huyết
lệ.
Đau lòng thay! Cũng vì thế, Mẹ giáng Tinh Nhất Đại Đạo.
Viết thư phê huấn răng giới các Nguyên Phật Tử của Mẹ, phải
đốc lực tinh tiến trên con đường tu hành.
Giây phút tốt đẹp đáng giá ngàn vàng, cơ hội lỡ mất sẽ trở
thành Mối Sầu Vạn Cổ.
Há, không phản tỉnh suy nghĩ hay sao?
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Lời Tựa
4
Nay Mẹ giáng huấn thư, diệu ý thật bao la, mong các con của
Mẹ hãy tự tham ngộ lấy.
Nơi có cuốn sách này, ngàn Phật vạn Tổ đều cung kính hộ trì,
Thần Minh phù hộ.
Nếu người nào không kính trọng, tất nhiên sẽ mắc nạn vào thân
Khi Mẹ phê viết xong nên in thành sách, làm một định lý vạn
đời không đổi.
Xiển dương sự tinh vi ảo diệu của vị lai, chớ đem sách của Mẹ
bỏ hoang nơi học tủ, mà phải ân cần tuyên hóa thực tiễn thi
hành.
Mong các con sớm ngộ tâm tính, cũng nhau dắt tay trở về miền
Thánh Vực, mong các con hãy thực hành lời huấn của Mẹ.
Đây là lời tựa, đây Mẹ ngừng bút xuống đàn và sẽ phê tiếp…
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 1
5
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới
Giới Cáo Thứ 1
Thư Giáng Đông Thổ Thuật Căn Nguyên
Phản Bổn Hoàn Nguyên Bái Thiên Nhiên
Nơi Đường Chữ Thập Điểm Linh Khiếu
Giới Cáo Nhi Nữ Đốc Sức Tiền
Một giới cáo Nguyên Phật Tử lắng nghe nguồn cội
Động bút vàng đem huyền cơ tiết lộ nơi đây
Hồi ức lại Trời chưa phân một khí hỗn độn
Yểu minh minh vô nhân ngã một khối hư linh
Chín sáu ức Nguyên Phật Tử Tiên Thiên cùng tụ
Không sầu muộn không phiền não an nhàn tự nhiên
Tiên huynh đệ Tiên tỉ muội quay quần bên Mẹ
Theo Mẹ đến theo Mẹ đi nữa bước không rời.
Nước Cực Lạc vui thỏa thích tiêu dao mặc ý
Cỡi Thanh Long cỡi Phụng Hoàng vô lượng tôn nghiêm.
Không sợ lạnh không sợ nóng vô quản vô thúc
Không âm dương không đối đãi chí lý thuần nhiên.
Lúc nhàn hạ tiêu giao du ngoạn thưởng Tiên Cảnh
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 1
6
Những lúc buồn hoặc đánh cờ hoặc khảy đàn Tiên.
Đói thì ăn quả Tiên Đào Quỳnh Tương làm rượu
Mặc áo Tiên đi giầy Vân lộng lẫy vô cùng
Nơi Vô Cực miền Thánh Vực cảnh đẹp chí thiện
Tĩnh mà ứng thông vạn hóa căn nguyên muôn loài.
Từ lúc giao hội Tý thời khí số đã đến
Mẹ hạ lệnh sai Thất Phật trị lý càng khôn
Vạn tám năm khí số định Trời mới thành tựu
Cho đến thời hội Sửu mãn Địa mới hoàn thành.
Khí thanh thăng thành Thiên Bàn bố trí tinh đẩu
Khí trược giáng tạo nên Địa kết thành núi sông.
Đến hội Dần Trời Đất giao Nhật Nguyệt cùng chiếu
Hợp âm dương hun đúc thành vạn loài chúng sanh.
Lẽ huyền dịu nơi Tiên Thiên vạn vật sinh hóa
Vô Cực tĩnh Thái Cực động Hoàng Cực càn khôn
Đạo là Lý, Lý tức Đạo hương linh chí diệu
Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị lại sinh tam
Nhất bản chia thành vạn thù từ vô đến hữu
Lẽ ảo diệu dẫu Thần Tiên cũng khó nên lời
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 1
7
Trời đã thành Địa cũng tựu vạn vật toàn vẹn
Nơi Đông Thổ không người khói thiếu nữ cùng nam
Vào thời đó thực vô nài Mẹ mới dùng kế
Chín sáu ức nam và nữ cùng giáng xuống phàm
Nhiều lần sai Nguyên Phật Tử giáng hạ Đông Thổ
Một lần xuống một lần về không muốn trị phàm
Thực vô nài Mẹ nghĩ cách tạo thành Huyết Tửu
Tam San Pha, làm say hết Bồ Tát Phật nam
Thiết một hồ, gọi Tiên Trì cùng nhau tắm gội
Mẹ thu hồi Tiên y hài trở về Lý Thiên
Chúng Phật Tử khi tỉnh rượu không thấy mặt Mẹ
Lại không thấy Tiên Y Hài lòng càng hoang mang
Mẹ đau lòng thật chẳng nỡ lớn tiếng kêu gọi
Hỡi các con! Hãy xuống phàm tạm rời Tiên Thiên
Nếu Mẹ đem Tiên Y Hài giao cho Phật Tử
Không một ai muốn hạ phàm trị vì thế gian
Bẻ lấy cành cùng lá cây che nắng chống lạnh
Gặp lúc đói ăn Tùng Bách khát uống nước Tuyền
Chúng Phật Tử nghe lời Mẹ đau thương vô tả
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 1
8
Hỏi Mẹ rằng đến lúc nào mới đặng về nhà
Mẹ trả lời đến Tam Kỳ đại khai phổ độ
Mẹ viết thư báo con hay độ con về Trời
Chúng Phật Tử lòng còn nghi lớn tiếng than khóc
Mẹ nói rằng lấy Hợp Đồng giao con làm bằng
Chúng Phật Tử từ lúc đó bôn ba Đông Thổ
Có nam nữ có phu phụ thành lập thế gian
Tình Mẫu Tử chia Đông Tây lòng đau như cắt
Chúng Phật Tử nơi phàm trần chịu khổ vô vàn
Tính đến nay đã trải qua sáu vạn năm tải
Nghĩ đến con chịu cực khổ lòng Mẹ không yên
Nay đương lúc thời vận đến Mẹ giáng chân đạo
Sai Tam Phật bàn Mạt Hậu phổ độ thâu viên
Lời của Mẹ đều chân thật nói rõ từng lời
Mong Phật Tử mau cầu đạo nhất quán chân truyền
Con đường vàng dẫn Phật Tử theo Mẹ về Trời
Không tỉnh ngộ chìm bể khổ vĩnh viễn trầm luân
Nói đến đây Mẹ phải nhỏ hai hàng huyết lệ
Ngưng bút vàng nghỉ giây lát Mẹ tiếp tục phê…
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 2
9
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới
Giới cáo thứ 2
Thiên Đạo Xiển Phát Thánh Mạch Truyền
Sắc Lệnh Tam Phật Bàn Thu Viên
Không Bái Thiên Nhiên Cầu Chân Đạo
Ngàn Đời Vạn Kiếp Khó Thoát Thân
Tái khuyên răng Nguyên Phật Tử lắng nghe chân lý
Thời buổi này Tam Kỳ Kiếp đau khổ bất kham
Trời sắp già Đất sắp tàn khí số sắp tận
Mẹ không nỡ nhìn tai kiếp làm hại thân con
Mở văn vận truỳ giác lộ giáng xuống Kim Tuyến
Đem Thiên Đạo là nhất quán truyền khắp càn khôn
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 2
10
Sai Di Lặc Chưởng Thiên Bàn vạn bàng quy chánh
Mệnh Thiên Nhiên Chưởng Đạo Bàn Linh Diệu hóa thân
Ban Di Lặc Chưởng Sắc Lệnh vạn Thần trợ đạo
Sai chư Phật giáng cơ bút Đại Đạo tuyên truyền
Nơi Tiên Thiên Mẹ không giữ Tiên Phật Thần Thánh
Chúng Bồ Tát cùng Tiên Chân đầu thai xuống phàm
Trời Đất lớn sao lớn bằng thiên mệnh của Mẹ
Thuận lý sống nghịch lý vong Trời vực chia phân
Kỳ phổ độ chưa từng có không tiền khoáng hậu
Chân kỳ duyên từ vạn cổ nay gặp thời cơ
Trên độ Tiên dưới độ quỷ giữa độ thiện tín
Thu ngàn môn lẫn vạn giáo cùng về cội nguồn
Truyền Mạt Hậu là nhất quán thiên cơ huyền diệu
Đắc nhất chỉ mở khóa vàng hiện ra Kim Thân
Truyền hợp đồng về Linh Sơn lấy làm bằng chứng
Kế Điểm Huyền mở huệ nhãn pháp môn Bạch Dương
Sau cùng truyền Vô Tự Kinh Thông Thiên Thần Chú
Niệm chân kinh Tiên Phật Thánh đều đến hộ trì
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 2
11
Đắc Thiên Đạo được ghi danh ở nơi Thiên Bảng
Sổ hộ khẩu nơi Địa Phủ tự nhiên xóa tên
Sáng nghe đạo chiều được chứng nhờ nơi nhất chỉ
Điểm Huyền Quan vật vô giá trực phản Diêu Lâm
Thượng thượng thừa một bước siêu thật là giản dị
Thoát phàm thể, thành Thánh Thể cực lạc trường xuân
Đó chẳng phải lời nói xuông có bằng có chứng
Lấy sắc thân chứng minh được Đại Đạo Chí Tôn
Đông không cứng hạ không thối dung nhan tươi tốt
Đó là vì thoát phàm thể đắc chứng kim thân
Nếu không tin gọi chân linh lâm đàng kiểm chứng
Mọi sự việc đều chân thật không có dối hư
Chân Thiên Đạo, chân Thiên Mệnh Tam Giới như một
Có đạo thống, Tổ Tổ truyền cho đến thời nay
Nhị cửu bàn thời kỳ cuối Cung Trường ứng vận
Tu tại gia như xuất gia tăng nhân trong nhà
Đến thời này chân cơ triển truyền khắp thiên hạ
Chư Tiên Phật chúng Thánh Thần cùng giáng Đông Lâm
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 2
12
Hiển mầu nhiệm ở khắp nơi người mê thức tỉnh
Hoặc giáng cơ hoặc mượn khiếu cứu độ nguyên chân
Lái pháp thuyền cứu Cửu Nhị lên bờ thoát khổ
Việc Tam Thiên do người hành Trời nhờ đến người
Mọi người đều phải ân cần chuyên tâm tinh tiến
Thay thế Trời tuyên hóa Đạo trợ giúp Sư Tôn
Đạo nhờ người mới phát triển người cần Trời giúp
Trời người hợp thật hoạt bát kiến lập công huân
Nay đạo vụ ở phương Bắc lâu nay khai hóa
Khó tuyển được người đại hiện lương đống nhân tài
Nay thiên đạo đang trong lúc nữa tối nữa sáng
Chớ để lỡ mất cơ hội giờ tốt ngày lành
Mẹ vì thế mới phê sách Huấn Tử Thập Giới
Nay thúc dục con của Mẹ cùng nhau hiểu lời
Tu Thiên Đạo đều không ngoài khai xiển độ hóa
Phát lòng từ dùng lời nói dạy người không quy
Lập chí hướng không thối chuyển lòng phát đại nguyện
Đã lập nguyện phải thực hành sửa mình hóa người
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 2
13
Chỉ mang danh không thực tiễn chẳng nên việc lớn
Khó trở về Miền Cực Lạc uổng tu một đời
Hoặc chỉ là cầu thể diện hời hợt phô diễn
Phút cuối cùng cũng rơi vào bể khổ trầm luân
Đi một bước ngừng một bước nửa đường hoang phế
Đánh tàn linh ép Âm Sơn khó được chuyển thân
Mẹ mong con Chúng Phật Tử hãy sớm giác ngộ
Dũng mãnh tiến có thủy chung chân quả tất thành
Ngoại công đầy nội công tròn mau mau độ hóa
Quả thượng thừa ngàn đài sen lập tại cõi phàm
Dù con là Đại La Tiên hay Phật giáng thế
Không công quả không chân thiện khó về Diêu Lâm
Nghe Mẹ khuyên chớ buông lung không phát lòng thành
Nếu do dự chậm một bước khó lập công huân
Là Lãnh Tụ là Đàn Chủ trách nhiệm trọng đại
Một người ngu vạn người trụy hại mình hại người
Người minh triết có trí tuệ lớn như biển cả
Dẫn người hiền hóa đại chúng đều tu thành chân
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 2
14
Nay hiểu dụ Bạn Sự Viên Đàn Chủ Lãnh Tụ
Phát nguyện lớn chí cương nghị tinh tiến siêng năng
Dùng pháp nào độ chúng sanh rời khỏi bể khổ
Dùng pháp nào thúc dục người cùng phát lòng thành
Tâm như mây tùy biến hóa ý như nước chảy
Tùy cao thấp tùy vuông tròn uốn nắn tự nhiên
Theo thói đời là tội lỗi lấy lý làm chuẩn
Quét tham sân diệt si ái thanh tĩnh pháp thân
Công càng cao càng nguy hiểm thời nên cẩn thận
Lên đỉnh cao khi rơi xuống vạn trượng vực sâu
Trèo càng cao té càng nặng đó là định lý
Kẻ thông minh há có thể làm việc ngu si
Sợ tam úy nghĩ cửu tư nói làm cùng bước
Tuân tam tỉnh giữ tứ vật mới là hiền chân
Tuân lời hành đang thành Phật hưởng trọn Cực Lạc
Không tuân huấn mặc ý hành Địa Ngục có phần
Lại phê thêm một bài huấn Phật Tử ghi nhớ
Tam Tài nghỉ tâm thanh tịnh đợi Mẹ tái phê…
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 3
15
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới
Giới Cáo Thứ 3
Duy Đạo Độc Tôn Mẹ Độc Tôn
Sinh Khắc Chế Hóa Mẹ Phân Thân
Tam Giới Thập Phương Mẹ Làm Chủ
Dưỡng Dục Thánh Phàm Một Linh Căn
Tam Giới Cáo Nguyên Phật Tử sớm minh tâm tính
Ngộ chân lý tham Thiên Đạo chân không mất không
Hữu tức vô, vô tức hữu, hữu vô một thể
Sắc là không, không là sắc, phi sắc phi không
Thời ban sơ khí chưa phân một thể hỗn độn
Một khối lý không thanh vị yểu yểu minh minh
Vô Cực động sinh Thái Cực âm dương phân định
Chia Tam Tài phân Tứ Tượng lại sinh Ngũ Hành
Chia Lục Hầu liệt Thất Chính Cửu Cung Bát Quái
Chia thuận nghịch hiện tròn khuyết phát sinh muôn loài
Luận ảo diệu bàn hư vô mấy ai hiểu thấu
Cổ Linh Quang là chân lý chí thanh chí hư
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 3
16
Vô âm dương vô đối đãi không tăng không giảm
Lại vô hình lại vô tượng cũng chẳng ngoạn không
Không màu sắc không nóng lạnh không động không tĩnh
Vạn hóa nguyên chân huyền cơ ẩn chứa nơi đây
Giữa ẩn phí vô sắc tướng chí huyền chí diệu
Nhìn không thấy lóng không nghe bao la sắc không
Không biến động không hiển rõ vô vi sinh hóa
Chân Chúa Tể là trung tâm hóa dục muôn linh
Cao vô thượng siêu cửu trùng vượt ngoài không sắc
Sâu vô đáy bao Địa Phủ Thập Điện U Minh
Quán Càn Khôn thông Tam Giới khắp nơi khắp chốn
Trời và Đất cùng vạn loài rời lý thành không
Cưỡng nói đạo xưng chân nhất hóa sinh vũ trụ
Vô Cực lý là căn nguyên Trời Đất muôn linh
Đạo ở Trời, Trời trong thanh bàn cờ xoay chuyển
Bố Tinh Đẩu vận Nhật Nguyệt một khí lưu hành
Đạo tại Đất, Đất ngưng kết thành sông thành núi
Sinh muôn loài dưỡng vạn vật nhờ nhất mà thành
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 3
17
Đạo nơi người, người mới có vận động tri giác
Người có đạo nhưng không hay khó thoát luân hồi
Lý Tam Giáo chỉ có một đều do Mẹ giáng
Người truyền đạo tức là truyền chân lý hư linh
Lão Kim Đan Phật Xá Lợi nho là thiên tính
Đều chỉ là một linh quang cùng lý khác danh
Ngàn đời nay pháp không hai đạo là duy nhất
Tiên Phật Thánh truyền tâm ấn đều cùng một tông
Hiểu một pháp rõ vạn pháp pháp pháp đều hiểu
Ngàn kinh Phật vạn Thánh thư một lý quán thông
Khi Tam Thánh trở về trời Niết Bàn ngưng độ
Đường dây đứt đạo thất truyền chỉ có giáo tông
Cho đến nay ba ngàn năm không người minh hiểu
Vạn giáo xuất kỳ dị hiển chân lý chưa minh
Nay đương lúc vận Trời đến đại khai phổ độ
Hội Long Hoa mở khoa thi tuyển bạc anh hào
Trên thừa kế Vô Cực lý chân truyền Tam Giáo
Dưới hướng đạo độ chúng sinh cùng lên pháp thuyền
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 3
18
Chân diệu quyết thượng thượng thừa mấy người minh hiểu
Muốn tìm chân cầu Cung Trường Đại Đạo đắc thành
Đắc Thiên Đạo mau hành công tu chân mượn giả
Đạo tuy trống nhưng không rỗng vạn loài thành không
Cuộc đời người như hạt gạo giữa lòng biển cả
Theo thủy triểu lên và xuống không chia Đông Tây
Tửu sắc tài làm mê hoặc bản lai Phật Tính
Tham thất tình, nhiễm lục dục che mất bản linh
Làn sóng dục khóa ái tình không ngưng không dứt
Tham vinh hoa luyến phú quý mắc vòng lợi danh
Như đá lửa như điện chớp không được vĩnh cửu
Như hoa Đàm thật ngắn ngủi nghiệp quả kết thành
Người mê muội, há ngộ được cõi trần là giả
Ngộ nhận khổ cho là lạc khác chi kiến ruồi
Khoảng thời gian một trăm năm là ba vạn sáu
Suy nghĩ kỹ có mấy lúc thân được an ninh
Thiếu rồi tráng, tráng lại già, không lâu rồi chết
Biết bao nhiêu nỗi cay đắng thật là thương tâm
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 3
19
Sinh lão bệnh, tử và khổ, mấy người thoát khỏi
Nghĩ thời gian thật vô tình trẻ biến thành già
Đến tay trắng đi tay không khó mang một điếu
Chỉ để lại một nấm mồ hồn xuống suối vàng
Dù Vương Tôn hay Công Hầu lỗi phạt công thưởng
Trả nhân quả, súc chuyển người, người chuyển súc sinh
Từ hội Dần tính đến nay năm đã trên vạn
Vòng luân hồi mãi xoay chuyển thê lương vô cùng
Rời xác này vào xác nọ đổi tên thay họ
Họ Trương nam, họ Lý nữ, như người diễn tuồng
Càng luân hồi càng biến chuyển tính càng mê muội
Đã quên mất Mẹ vô sinh nơi cõi Tiên Thiên
Tính của người nơi Tiên Thiên Linh Sơn một gốc
Thánh không tăng phàm bất giảm Thánh phàm cùng tông
Người giác ngộ là Thánh Hiền về nước Cực Lạc
Kẻ mê muội là phàm phu vào cõi u minh
Tiên Phật Thánh đều là người tu hành đắc chứng
Nào thấy ai khi sinh ra đã là Phật Tiên
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 3
20
Mẹ mong con chúng nhi nữ hiểu rõ chân nguỵ
Bỏ đường mê bái Chân Sư phản bổn hoàn nguyên
Phê đến đây Tam Tài mệt đình chỉ cơ bút
Để Tam Tài nghỉ lót dạ Mẹ mới tái phê…
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 4
21
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới
Giới cáo Thứ 4
Trong Chân Có Giả Giả Có Chân
Ngộ Thấu Chân Giả Định Siêu Trần
Phàm Trần Lập Công Quảng Tuyên Hóa
Hóa Thế Quy Căn Cùng Cầu Chân
Bốn giới cáo Nguyên Phật Tử chân công tu luyện
Cảnh hồng trần là bề khổ sóng gió mênh mông
Cuộc đời người như phù du thật là ngắn ngủi
Có mấy ai thoát khỏi được Thập Điện Diêm Vương
Suốt ngày đêm khổ lao lục bôn ba Nam Bắc
Như trâu ngựa chịu cực khổ giữa chốn đồng hoang
Cuộc đời người vài mươi năm sinh lão bệnh tử
Muôn ngàn cảnh như sương mai gặp nắng sẽ tan
Tranh danh lợi tham phú quý lưu lãng sanh tử
Tham vợ đẹp thương con cái một giấc Hàm Đan
Cảnh thê lương nơi hồng trần thật là khó tả
Có thất tình và lục dục mê hoặc Nhi Lang
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 4
22
Mặc cho con tích đủ của gia tài vô số
Ngàn thửa ruộng thu vạn đấu ngày ăn vài thăng
Mặc cho con có lầu cao đại hạ rộng lớn
Cũng chẳng qua ngủ tám thướt khó nằm hai giường
Mặc cho con có vàng bạc chất cao như núi
Quy âm phủ không mang được một đồng đi theo
Dù cho con mặc lụa là y phục lộng lẫy
Cũng chẳng qua ngừa nóng lạnh chống gió che thân
Mặc cho con trên bàn tiệc cao lương mỹ vị
Vì ngon miệng sát sinh linh tội ác khó đào
Mặc cho con mãi ăn chơi ngày đêm hưởng lạc
Một trăm năm như giấc mộng một kiếp phù du
Mặc cho con thê thiếp đẹp con cái hiếu thảo
Khi chia tay nơi suối vàng cảnh thật thê lương
Than một tiếng đời ngũ trược nước mắt tuông chảy
Mong tất cả con của Mẹ chớ nên mê lòng
Nơi trần thế thật ví như hý trường một cảnh
Ai là tổ ai là cháu ai là Mẹ con
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 4
23
Nếu ngộ được cảnh đời giả cả nhà tu đạo
Cùng hành công cùng lập đức cùng về cõi Tiên
Nơi hậu thiên tu chân đạo gia đạo hòa thịnh
Khi công thành về Tiên Thiên cùng tụ một nhà
Kỳ duyên này thật ảo diệu xưa chưa từng thấy
Chỉ tiếc than lòng người còn chưa tỉnh nồi kê
Người vì danh đã nhất phẩm lòng còn ham muốn
Kẻ vì lợi đã trăm vạn vẫn còn tham lam
Chỉ biết tham, chỉ biết ham, không suy không nghĩ
Quên mất đi đường sinh tử xuống gặp Diêm Vương
Sớm tỉnh ngộ sớm tu chân siêu thoát Tam Giới
Mê tâm tính nơi Địa Ngục ảm đạm thê lương
Trời và vực chia hai đường chỉ một tâm niệm
Tâm niệm sai một khoảnh khắc vĩnh viễn bi thương
Nỗi thống khổ nơi Địa Phủ khó nói khó giảng
Đài Nghiệt Kính soi một lần tội lỗi rõ ràng
Nếu hành thiện có cơ may kiếp sau hưởng phúc
Khi phúc hết, vẫn phải trụy, chẳng được lâu dài
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 4
24
Nếu tác nghiệp chịu báo ứng có miệng khó cãi
Đài Nghiệt Kính hiện nhân quả tự chuốc lấy hình
Có núi dao có vạc dầu hình phạt đủ loại
Nào cưa lớn nào cối sắt chó uống máu canh
Cầu Nại Hà rơi biết bao già trẻ lớn bé
Mười tám tầng Đại Địa Ngục trông thật thảm thương
Thật rùng rợn thật khủng khiếp không dám mô tả
Phê đến đây không nhịn được nước mắt tuông trào
Lỡ sa chân thành mối sầu Thiên Thu Vạn Cổ
Mất thân người vĩnh trôi dạt khó về cố hương
Nghe Mẹ khuyên tu Thiên Đạo tinh thần chấn phấn
Lập chí kiên phát đại nguyện tâm tựa Kim Cang
Cửu Tổ con dưới âm phủ ngày đêm mong đợi
Trông đợi con hành công đức thoát kiếp luân hồi
Ý niệm sai chẳng những là một mình mình chịu
Lại liên lụy đến Cửu Tổ thương khóc suối vàng
Áp Âm San, sáu vạn năm đau thương vô tả
Đời Hạ Nguyên gặp phổ độ mới lên từ hàng
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 4
25
Nếu Hạ Nguyên có cơ may gặp kỳ phổ độ
Phải chăng được kiếp thân người cầu được chân truyền
Trong lúc này nhân cơ hội mau hành mau tiến
Tỉnh được mê đi theo Mẹ trở về Diêu Bang
Phê đến đây nghỉ một lúc Mẹ tái lên đàn
Ngưng bút vàng lời trong Huấn con hãy tường tham…
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 5
26
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới
Giới Cáo thứ 5
Thiên Vận Luân Chuyển Thời Tam Thu
Tam Tai Bát Nạn Khắp Diêm Phù
Chín Chín Hạo Kiếp Nào Ai Thoát
Cứu Thế Là Nhờ Nhất Quán Châu
Năm giới cáo Nguyên Phật Tử thực tu thực tiễn
Thức thời vận hiểu ý Trời mới là người hiền
Nay đương là thời mạt kiếp đạo kiếp cùng giáng
Trời Đất đổi Sơn Hà thay Quái Tượng biến thiên
Lòng của Mẹ nguyên là lấy nhân từ làm gốc
Nhưng tại sao Đại Hạo Kiếp lại giáng Đông Lâm
Con không nghĩ từ xưa nay nào có kiếp số
Thời thịnh trị Nghiêu Thuấn Vũ an lạc du du
Lòng người ngay lòng Trời thuận không có kiếp giáng
Lòng người tà cảm ác nghiệt hạo kiếp hoành lưu
Nhìn phàm trần phong tục nay ngày càng ô hạ
Lễ kỷ cương của Thánh Hiền không người noi theo
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 5
27
Học gian tham học quỷ quyệt lường gạt dối trá
Bại Nhân Luân hoại Can Thường một lời khó tả
Quân không quân, thần không thần, triều cang bất chính
Phu bất phu, tử bất tử, thế phong suy đồi
Phu bất nghĩa, Phụ mất quy nhân đức bại hoại
Anh không thương em không nhường kết thành oán thù
Tình bè bạn không giữ tín lời xuôi hành ngược
Ngũ Luân suy Bát Đức phế không người tuân theo
Về kẻ sĩ chỉ nói xuông không hành theo lý
Người làm nông không hiểu lý như dại như si
Kẻ làm công không cần mẫn mất đi thực chất
Là thương gia bán hàng giả lừa gạt người ngu
Người tu phật đã không giữ Tam Quy Ngũ Giới
Kẻ tu Tiên bỏ chân pháp đi vào đường tà
Về nho sĩ chưa hiểu lý tự xưng là Thánh
Nhìn cảnh này mẹ không khỏi đau thương trong lòng
Thời buổi này nếu không có Đại Kiếp hạ giáng
Khắp thế gian khó tìm được một người hiền lương
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 5
28
Giáng Tam Tai cùng Bát Nạn đao binh thuỷ hoả
Chín chín kiếp tám mươi mốt giáng khắp hoàn cầu
Lại sai xuống Ngũ Đại Ma đại náo Đông Thổ
Dùng vạn pháp liên hoàn kế thu hết ác tà
Số Trời đến số Đất mãn khí số đã đến
Đó cũng là người tạo nghiệt kết thành oán thù
Sáu vạn năm đại thanh toán ứng nơi trần thế
Ngọc và đá, thiện và ác phân chia rõ ràng
Dùng huệ nhãn nhìn cõi trần lệ nhoà đôi mắt
Thấy mây đen giăng mịt mù khắp cả trời xanh
Khắp bốn bể nối yêu phong không nơi yên tĩnh
Nạn chiến tranh, loạn trộm cướp làm khổ lòng người
Nạn ôn dịch nạn đói rét hạn lụt đều có
Khắp thiên hạ tuyệt ngũ cốc mùa màng thất thu
Loại tai này và kiếp nọ chưa phải kỳ lạ
Sợ nhất là Nước Lửa Gió quét sạch hoàn cầu
Bốn mươi chín ngày tối đen trời trăng không sáng
Mở Địa Phủ thả quỷ hồn đi tìm oán thù
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 5
29
Làn khí âm tối như mực hàn quang khắp toả
Đến đòi nợ mệnh hoàn mệnh thiếu nợ trả tiền
Kiếp cang phong quét càn khôn phá hoại vũ trụ
Quét Khí Tượng rửa Tam Giới biến đổi thế gian
Mặc cho con Kim Cang Thể mình đồng da sắt
Khó thoát được chân kiếp hoạ tính mệnh khó tồn
Tuy hạo kiếp nơi Đông Thổ đều do Mẹ giáng
Nơi Tiên Thiên Mẹ ngày đêm rơi lệ khóc than
Không nỡ nhìn đá và ngọc cùng huỷ một lúc
Giáng kim tuyến hiện linh quang chèo lái pháp thuyền
Ngàn vạn đường không đường nào dẫn tới sinh lộ
Đường sinh lộ, là Nhất Quán Thiên Đạo mong cầu
Vì tưởng nhớ con của Mẹ bôn ba tứ phía
Viết ngàn thư cùng vạn lời gửi xuống trần gian
Chỉ lo sợ hạo kiếp đến con Mẹ bị hại
Mẹ vì thế mới khổ công viết sách phê thư
Gọi một tiếng, con của Mẹ hiền lương hiếu thảo
Hãy nhanh bước tiến lên bờ gia công tu hành
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 5
30
Đắc Thiên Đạo không nên có ba lòng hai ý
Lấy huệ kiếm chặt dây oan dứt vòng lợi danh
Luyến cảnh phàm nào hay được thế giới là giả
Lấy huệ nhãn nhìn cảnh đời sầu khổ bất kham
Mặc cho con có muôn nghìn vạn loại diệu kế
Khí số đến cũng phải chịu tai kiếp lưu đày
Trong mười phần chết đi bảy ba phần chịu khổ
Nhìn thảm trạng xương thành núi máu chảy thành sông
Nếu còn tham luyến cảnh phàm bội lý quên Thánh
Chín chín kiếp đánh tàn linh Địa Ngục lao tù
Muốn thoát kiếp muốn tránh tai mau lập công quả
Mẹ ra lệnh sai Tiên Phật hộ con bình an
Người tỉnh ngộ đi theo Mẹ trở về Vô Cực
Không tỉnh ngộ gặp hạo kiếp đánh vào ngục lao
Chư Phật Tử cùng tống giá theo Mẹ hồi phàm
Về đến nơi tiếp tục phê lời vàng lưu đời….
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 6
31
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới
Giới Cáo thứ 6
Trong Sáng Một Minh Châu, Thượng Đế Tặng Con Giữ
Vô Hoàng Truỳ Giác Lộ, Lão Mẫu Chỉ Đường Mê
Tạo Vật Chân Chúa, Vô Hoàng Lão Mẫu, Xuất Thị Giá
Đến Đông Thổ, Phật Tử Đứng Hai Bên Nghe Mẹ Phê Thư…
Chân Đạo Chân Lý Chân Thiên Mệnh
Người Tu Phải Chân Tâm Thực Hành
Ý Niệm Sai Lầm Xa Ngàn Dặm
Như Lướt Băng Mỏng Vào Ngục Sâu
Sáu giới cáo Nguyên Phật Tử chuông vàng mau gõ
Mẹ Vô Sinh tưởng niệm con lòng nóng như thiêu
Lo Phật Tử mê tâm tính không nghe lời Mẹ
Đem sách Mẹ để một bên chẳng nhìn chẳng xem
Con ngang ngạnh như sắt đá khó lòng khuyên hoá
Vì độ thế lao tâm lực nhiều lần xuống phàm
Việc Tam Kỳ cực trọng đại khổ tâm phí sức
Sai ngàn Phật, mệnh vạn Tổ cùng giáng Đông Giao
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 6
32
Dùng ngàn phương lẫn vạn kế không thấy hiệu quả
Nhiều lần gửi huyết lệ thư cũng uổng công lao
Khổ cho Mẹ vô phương kế lớn tiếng than khóc
Nghĩ đến đây nước mắt Mẹ như mưa tuông trào
Muốn chỉ độ không hoá thế mặc con trôi dạt
Lòng Mẹ từ lại không nỡ để con gặp tai
Mẹ vì thế mới giáng cơ phê sách Thập Giới
Răn các con mau giác ngộ thoát cảnh trần lao
Ở trên đời trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu
Không tròn hiếu sao xứng đáng là bậc anh hào
Mẹ mong con trước mặt Mẹ chớ nên thất hiếu
Phải tuân hành lời Mẹ dặn mới là con ngoan
Là hiếu tử không cần Mẹ vừa dò vừa dặn
Thể lòng Mẹ phát lòng thành để Mẹ bớt lo
Kể từ nay lập mục tiêu tinh tiến tu đạo
Thể lòng Mẹ phải ra sức cứu rỗi đồng bào
Trong bốn bể là huynh đệ ra tay cứu vớt
Chánh kỷ trước thành người sau độ hoá trần hiêu
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 6
33
Tự lập trước, lập người sau là điều căn bản
Tự đạt trước, lại đạt người cảnh tỉnh người mê
Người giác trước, giác người sau cùng đăng giác lộ
Là Tiền Nhân phải yêu thương nâng tiến Hậu Sinh
Đã kéo người phải kéo lên đến nơi đến chốn
Đã cứu người cứu đến cùng mới là Thanh Hào
Độ một người một người thành mới hợp ý Mẹ
Chớ nên bỏ người nữa đường không hỏi không hang
Đương thời hạ thiên thời cấp thật là khẩn cấp
Mau lập công mau bồi đức Đại Đạo xiển dương
Cây trồng sớm trổ bông nhanh mau kết thành trái
Chậm một bước trồng trể mùa hoa trái đều không
Tu Thiên Đạo không phân biệt giàu nghèo phú quý
Không phân biệt nam hay nữ đều phải siêng lao
Bần xả thân phú xả tài cùng là hành đạo
Tài Pháp Thí phúc tuệ đầy được hưởng hồng thanh
Mau khai đạo mau xiển đạo chớ nên trì hoãn
Còn trì hoãn còn do dự khó lập công lao
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 6
34
Khiếu về văn dùng lời văn thay trời hành đạo
Thiên về võ ra sức lực không ngại gian lao
Lấy nhân lực lấy tài lực giúp người thành đạo
Ơn của Trời là vô tư độ lượng bao la
Người bàn đạo được thành công đều nhờ Trời giúp
Chẳng phải là người lãnh tụ có sức tài ba
Người tu đạo đều nhờ vào lời nguyện quảng đại
Nhờ Phật ăn, cậy Phật mặc khó tránh Thiên Lôi
Vì cứu thế quên thân mình bôn ba điên đảo
Tiên Phật Thánh vì trợ đạo cũng chịu gian lao
Phụng mệnh Mẹ xuống phàm trần chúng sinh độ hoá
Chân Thiên Đạo có ấn chứng chẳng dối chẳng hư
Đạo của Mẹ nếu không thật là hư là giả
Lời nguyện con Mẹ gánh chịu con hãy yên lòng
Mẹ nào muốn ra lời nặng để con thêm tội
Tuy như thế kẻ mê muội lòng vẫn còn nghi
Vào thời này lập công quả vạn tám thánh nghiệp
Hưởng thanh phúc hưởng hồng phúc khoái lạc tiêu dao
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 6
35
Lòng hăng hái sức phấn khởi một mực tinh tiến
Dù thí mệnh cũng phải tu ý chí kiên lao
Lập Phật Đường độ chúng sinh một việc đại thiện
Hoặc khai hoang hoặc gieo giống lập đại công lao
Nếu tuân theo lời của Mẹ khai hoang gieo giống
Mẹ ra lệnh sai Tiên Phật trợ con thành công
Nay Thiên Đạo đang trong lúc nữa minh nữa ám
Là thời cơ lập kỳ công rạng rỡ anh hào
Tuỳ thời thế tuỳ cơ duyên cẩn thận hành sự
Chân Thiên Đạo đương ngầm tuyển chọn người hiền lương
Nào ai hay Trời đang mở khoa thi chiêu tuyển
Hy Thánh Hiền, hy Tiên Chân do sức cần lao
Ba ngàn sáu, bốn vạn tám mọi người có phận
Người chậm chạp tất đến sau sẽ khóc sẽ than
Hiểu rõ được thời cơ vận theo Mẹ hồi phàn
Tâm si mê không thức thời tai kiếp khó đào
Mong Phật Tử phải tri hành hoả tốc tuyên hoá
Tâm thanh tịnh nghỉ vài phút Mẹ tiếp tục phê…
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 7
36
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới
Giới Cáo Thứ 7
Vô Phùng Khoá Vàng Vô Phùng Tháp
Vô Phùng Chìa Khoá Mở Tháp Ra
Minh Sư Nhất Chỉ Ơn Khó Báo
Báu Vật Vô Giá Phóng Quang Hào
Bảy giới cáo Nguyên Phật Tử lệ rơi thấm áo
Vì nhớ thương chúng Nhi Nữ mê muội trần ai
Nơi Tiên Thiên Mẹ ngày đêm bi ai thương khóc
Vì nhớ con khóc đau lòng đứt cả ruột gan
Không tỉnh ngộ đối với Mẹ nào có liên hệ
Chỉ lo sợ tai kiếp đến khó tránh khó đào
Nghe Mẹ khuyên mau tỉnh ngộ tu thân lập mệnh
Thể lòng Mẹ nhớ ơn Thầy mới là hiền tài
Chịu Minh Sư Điểm Quan Khiếu ơn dày khó báo
Nặng như núi sâu như biển tạc dạ ghi lòng
Không có Sư Điểm Quan Khiếu làm sao thoát khổ
Há có thể rời sinh tử khỏi kiếp tránh tai
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 7
37
Bạc tổ tiên ấm con cháu đều nhờ xuyên đức
Các con nên báo Sư ân nghe Thầy an bài
Người tu hành nếu trái ý vi phạm Sư mệnh
Trời trách phạt Ngũ Lôi khiển Cửu Tổ khóc than
Tuân mệnh Thầy trọng Thiên Đạo đáng bậc hiền sĩ
Học quân tử vui sắc mặt hoà nhã khiêm cung
Trọn đạo người hợp Đạo Trời đôn luân tận tính
Hành lễ nghĩa giữ cang thường nghiêm nghị chính trung
Đạo Ngũ Luân cùng Bát Đức làm trai phải giữ
Đạo Tam Tòng cùng Tứ Đức phận gái nên tuân
Học trung tín hành nhân nghĩa mau lập công đức
Xem đạo hữu như tay chân cùng một mẹ sinh
Không phân biệt hoặc khen chê kẻ hiền người ngốc
Nam hoặc nữ bần hay phú phân trắng chia đen
Là lãnh tụ độ lượng lớn bao núi chứa biển
Thường chỉ đạo bậc Hậu Học khai đạo cùng nhau
Chí nam nhi phải nhẫn nại co duỗi như ý
Vượt sông núi chịu gió sương không nún không nao
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 7
38
Nghe công sợ nghe lỗi mừng có lỗi biết sữa
Thế mới là hào kiệt sĩ lương đống nhân tài
Là Hậu Học kính Tiền Nhân cùng lòng hoà khí
Là Tiền Nhân thương Hậu Học dìu dắt hướng tiền
Đương kim hạ Thiên thời gấp nỗ lực hướng thượng
Lời vàng ngọc Mẹ đã dặn chớ nên phụ lòng
Đã là người đều có lỗi biết lỗi phải sữa
Đã có lỗi không biết sữa khó về Diêu Đài
Trước hành công sau lầm lỗi công trước không tính
Trước có lỗi sau có công công lỗi tiêu trừ
Nếu như biết sữa lỗi trước tái lập công quả
Tất nhiên là công ghi công không phụ hiền tài
Công đức nhiều tội lỗi ít Thiên Bàn ghi rõ
Lỗi lầm nhiều công đức nhỏ chịu hoạ mất tai
Sổ Trương Mục nơi Tiên Thiên tường tận ghi rõ
Chưa hành công sữa lỗi trước mới là anh tài
Từ xưa nay tu Thiên Đạo là chuyện không dễ
Nay phổ độ khác thời cổ do Mẹ an bài
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 7
39
Mẹ từ bi thí ơn lớn càng khôn cùng độ
Nên Phật Quy đã rộng rãi giảm khảo giảm ma
Thời buổi này tu Thiên Đạo thật là dễ dãi
Không chịu nạn không gặp tai khác với cổ xưa
Tuy chịu cực phí tâm sức bôn ba Nam Bắc
Độ Phật Tử về cố hương mẹ tặng Đài Sen
Tuy chịu cực phải phong sương dầm mưa dãi nắng
Một phần khổ một phần công rực rỡ quang vinh
Tuy bị người chế và nhạo ra lời huỷ báng
Khi đến thời mới rõ được ai hiền ai ngu
Tuy chịu oan bị hiểu lầm nuốt cay ngậm đắng
Trời không phụ công và lao ghi chép rõ ràng
Không tranh cường so dài ngắn cũng không háo thắng
Tồn tâm tính dưỡng hạo nhiên Bồ Đề nở hoa
Tuy gặp ma khảo tâm tính có nghịch có thuận
Không ma khảo không thành Phật lẽ là đương nhiên
Tuy cho rằng kẻ ác mạnh người hiền nhu nhược
Ngày báo ân người hành ác như sương ban mai
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 7
40
Từ xưa nay tu đại đạo đều có ma hại
Đạo một thước ma một trượng kim cổ như nhau
Cũng chẳng phải vì ác nghiệp mới gặp huỷ báng
Người không căn sao ngồi được Ngàn Lá Đài Sen
Người bạc phước căn không hậu tâm tính không vững
Tuy đắc đạo vẫn thối chí khó về Bồng Lai
Con chớ tưởng người tu hành là khờ là dại
Thực tu hành lập kỳ công cõi trần vẻ vang
Con không nghĩ Tam Giáo Thánh khai hoá lập giáo
Chịu vạn khổ hưởng hồng thanh vĩnh viễn không suy
Cho đến nay ba nghìn năm Thần người cúng bái
Chứng Đại Đạo trở về Trời muôn thuở lưu danh
Vào thời đó nơi Đạo Bàn chỉ là tra bổ
Sao sánh bằng thời Tam Kỳ phổ độ đại khai
Ba nghìn sáu liệt Thánh Vị chùa chiền uy vũ
Bốn vạn tám chứng Hiền Vị tề hưởng hồng thanh
Chứng Thánh Hiền quý ở nơi chân tâm thực tiễn
Rạng Tổ Tông ấm con cháu thiện đức trường tồn
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 7
41
Năng phụng hành chứng Thượng Phẩm trái ngược sẽ truỵ
Tam Tài nghỉ ngồi thiền định đợi Mẹ phê bài…
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 8
42
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới
Giới Cáo Thứ 8
Vạn Cổ Kỳ Duyên Diệu ảo Diệu
Tam Kỳ Mạt Kiếp Trời Mở Khoa
Tam Nguyên Vận Hội Long Hoa Tuyển
Tuyển Khảo Phật Tử Chứng Đại La
Tám giới cáo Nguyên Phật Tử lòng buồn tê tái
Đưa mắt nhìn chúng Nhi Nữ còn mê trần sa
Nhận vui giả chịu chân khổ ngày đêm lao lục
Đối Chân Đạo chẳng thiết tha ứng phó qua loa
Biết bao người tham cảnh phàm bội Lý quên Thánh
Biết bao người sợ ma khảo tâm chí không bền
Có chân đạo tất có khảo lý này bất biến
Như luyện kim như dũa ngọc ngọc đẹp vàng ròng
Ngọc không dũa không thành khí lời nói không giả
Là vàng thật trải trăm luyện càng luyện càng tinh
Muốn lấy cây làm cột trụ phải trừ cành nhánh
Làm công trình cất cao ốc nền móng phải bền
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 8
43
Ở nơi người nếu so sánh cũng cùng một lý
Chịu đả kích chịu mài dũa trí tuệ mới khai
Nhà nghèo khó mới rõ được người con hiếu thảo
Trong nước loạn mới xuất hiện báo quốc tôi trung
Trải cuồng phong mới biết được cây cỏ vững chắc
Không khảo trừng sao phân biệt Kẻ Nguỵ Người Chân
Nếu luận khảo người tu hành chẳng riêng một ai
Lấy ngón tay đếm không hết lược thuật vài truyện
Khương Thái Công bán bột mì không người hỏi hang
Chịu ma khảo luyện tâm tính ý chí cương quyết
Châu Văn Vương nơi Dữu Lý bảy năm tù đày
Tuy đoán được số Trời định không hờn không oán
Lại còn có Khổng Trọng Ni cũng bị nguy nan
Qua Tống Vệ chịu tai ách phạt đàn tiêu tích
Nơi Trần Thái bị tuyệt lương nhịn đói bảy ngày
Kẻ phàm phu đều cho rằng Thánh Nhân ngu dại
Khưu Trường Xuân lúc tu đạo trăm điều khổ cực
Gặp nạn đói bảy tám lần vẫn không sờn lòng
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 8
44
Diệu Thiện Nữ vì tu đạo bị trảm bị giảo
Tôn Bất Nhị lấy vạc dầu huỷ hoại dung nhan
Lấy cảnh khảo thời hiện tại sánh với thời cổ
Ma khảo ít không đáng kể nhẹ hơn trăm bề
Qua cơn khảo mới rõ được căn cơ cao thấp
Có ma luyện Tự Tính Phật mới toả hào quang
Ma và khảo là bậc thang thành Tiên Phật Thánh
Hiểu thấu được cảnh giả tạo sẽ đạt Niết Bàn
Mẹ sắp đặt định diệu kế huyền diệu vô kể
Dùng sóng gió che ngoài cửa tối ngoài sáng trong
Tu Thiên Đạo nếu không có ma khảo đoạn luyện
Kẻ ăn chơi chốn lầu xanh đều lên Thiên Đàng
Không có khảo làm sao rõ ngu hiền chân giả
Làm sao tuyển người chân tu lên ngồi Đài Sen
Chớ nói rằng tu Thiên Tước mới có khảo nghiệm
Cầu Nhân Tước cũng phải trải mười năm sách đèn
Không rõ khảo nên thối chí làm khổ lòng Mẹ
Vì thương con lòng bi thương lệ rớt sa bàn
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 8
45
Mẹ vì con đã nhiều lần viết thư nhắn nhủ
Thư Mẹ gửi không một người hiểu rõ căn nguyên
Nay dặn dò lại dặn dò sao không thức tỉnh
Nếu chấp mê trái lời Mẹ sẽ áp Âm Sơn
Kêu một tiếng con của Mẹ sớm rõ tâm tính
Mặc ngàn ma cùng vạn khảo lòng vẫn không nao
Đạo tâm vững ý chí bền trước sau không đổi
Lòng chí thành ma khảo dứt tâm như thái hư
Từ ngàn xưa người tu đạo lội sông vượt núi
Rời vợ con bỏ gia sản đi khắp chân trời
Vượt ngàn núi lội vạn sông khó gặp Chân Pháp
Giầy sắt mòn vẫn không gặp Chân Đạo Minh Sư
Chịu ma khảo khổ trăm điều không sao kể xiết
Lòng chí thành mới cảm động các bậc Chân Nhân
Lại thử nghiệm tấm lòng thành chân thật không giả
Mới truyền pháp tìm hang động tu luyện Hoàng Nha
Ba ngàn công tám trăm quả đắc thành chánh quả
Cũng chẳng qua đạt Khí Thiên tạm hưởng vinh hoa
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 8
46
Hiện kim thời tu Thiên Đạo thật là dễ dãi
Thọ điểm trước tu hành sau độ hoá trần sa
Hợp thời thế ứng thời vận Thiên Cơ mới lộ
Mẹ khai ơn người tu hành nữa Tiên nữa phàm
Nay đương lúc Thiên thời cấp Khinh Phàm Trọng Thánh
Phải ân cần và thực tiễn không nên vui nhàn
Muôn vạn lời trong huyết thư mong con tỉnh ngộ
Đây chẳng phải văn khuyên đời chớ nên xem thường
Mẹ vì con phí tâm huyết lòng như tơ rối
Chúng Phật Tử nhớ trong lòng Phật Pháp tuyên dương
Phê đến đây Mẹ ngưng bút Tam Tài tạm nghỉ
Mẹ lên Đàn mượn cơ bút tiếp tục phê thư…
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 9
47
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới
Giới Cáo Thứ 9
Tâm Không Ví Như Mảnh Trăng Sáng
Tình Chẳng Là Tuyết Nở Hoa Mai
Tâm Không Nhiễm Trần Chân Không Hiện
Thanh Khiết Vô Nhiễm Toả Hào Quang
Chín giới cáo Nguyên Phật Tử lệ rơi ướt áo
Chỉ vì con lòng Mẹ mới buồn phiền lo âu
Đạo tuy có trăm nghìn đường nhưng đều không chính
Nếu không đi con đường vàng khó về Diêu Kinh
Đương thời hạ bàng môn thịnh vạn giáo tề phát
Mẹ lo sợ chúng Phật Tử đi vào đường tà
Nghìn Bàng Môn vạn Giáo Phái đều do Mẹ giáng
Truyền sách trước gửi thư sau báo trước Tam Kỳ
Thời chưa đến Mẹ không giáng Thiên Đạo Nhất Quán
Lại nhìn thấy chúng Phật Tử tâm tính đã mê
Mới giáng hạ ngàn bàng môn hành hương lạy hối
Khoá tâm viên buộc ý mã hành thiện tích công
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 9
48
Đợi đến thời Chân Thiên Đạo thu viên phổ độ
Bái Chân Sư cầu Chân Đạo cùng về cố hương
Thời cơ đến Mẹ tiết lộ Thiên Cơ Diệu Lý
Thời thu viên đã đến lúc vạn giáo quy căn
Mẹ giáng Đạo hoá Tam Thiên lấy tên Nhất Quán
Độ Tam Tào cứu bốn bể cùng lên thang mây
Lời Mẹ nói câu câu thực không một lời giả
Có bằng cứ có ứng nghiệm khả dĩ chứng minh
Tam Giáo quy về Nhất Lý, Nhất quy về Đạo
Từ Nhất bản tám vạn thù Nhất là căn nguyên
Muốn tu đạo cần phải hiểu con đường nguồn cội
Đường nguồn cội không hiểu rõ làm sao về Trời
Thời thu viên truyền phép báu thượng thừa bí quyết
Đạo bí ẩn từ vạn cổ nay ở Tam Kỳ
Nếu không tin Mẹ lại lấy chân lý minh chứng
Đem cương lĩnh của Tam Giáo giảng nghĩa thuyết minh
Nhất là một không đối đãi Tiên Thiên Chân Lý
Nho quán Nhất, Thích quy Nhất, thủ Nhất đạo Tiên
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 9
49
Minh tâm tính quan tự tại nhà Phật đã giảng
Tồn tâm tính khắc phục công công phu Đạo Nho
Tu tâm tính để phục mệnh pháp của Đạo Lão
Tâm tính này là thực thể chí linh chí hư
Tu đạo tâm thường thanh tịnh Tam Phẩm nhất lý
Nho sĩ luyện tri định tĩnh Thiên Lý không mê
Phật Giáo nói không và tĩnh chỉ là một thể
Lý Tam Giáo quy một lý tính hợp Vô Cực
Nhà Phật giảng chữ Tam Quy thọ trì Ngũ Giới
Tụ Tam Hoa triều Ngũ Khí pháp của Đạo Tiên
Hành Tam Cương giữ Ngũ Thường lễ của Nho Giáo
Đương thời hạ truyền Nhất Quán, Tam Giáo một nhà
Không sát sanh là nhân ái Khí Mộc Phản Bản
Không trộm cắp giữ trung nghĩa Khí Kiêm Tụ Ngưng
Không tà dâm giữ lễ tiết Chân Hoả Luyện Tính
Không uống rượu có trí tuệ Chân Thuỷ Hợp Hoà
Không võng ngữ giữ chữ tín Thổ Khí Quy Bản
Ngũ Khí triều, Ngũ Giới thanh, Ngũ Thường tụ tề
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 9
50
Luận Tam Giáo tuy khác biệt không ngoài một lý
Nếu hai lý tức không chính Ngoại Đạo Bàng Môn
Từ Phục Hy vẽ Bát Quái chân dịch xuất hiện
Đó là lúc Đại Đạo giáng trong thời sơ khai
Hội Thanh Dương mệnh Nhiên Đăng hạ phàm giáng thế
Độ hai ức Nguyên Phật Tử trở về Thiên Đàng
Thời Hồng Dương sai Thích Ca xuống phàm cứu thế
Lại độ thêm hai ức người trở về Tây Phương
Thanh Hồng kỳ cùng độ được bốn ức Phật Tử
Còn để lại Cửu Nhị Ức bể khổ còn mê
Nay Bạch Dương, Đại Đạo triển Di Lặc ứng vận
Mệnh Thiên Nhiên Chưởng Đạo Bàn độ hoá Trung Tây
Nơi Tiên Thiên Mẹ không giữ Tiên Phật Thần Thánh
Đều đầu thai cùng hoá thế trợ giúp Thánh Cơ
Độ Bần trước kế độ Phú sau độ Khanh Tướng
Độ Vương Hầu độ Vạn Quốc cùng lên Niết Bàn
Nay đương lúc Thiên Thời cấp nổ lực gắng sức
Chí cương nghị với lòng thành tuyên hoá kẻ mê
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 9
51
Luận Trời Đất tuy cao rộng sao bằng Đại Đạo
Thiên mệnh lớn Mẫu mệnh lớn Chí Cực Chí Linh
Nếu tuân theo lời trong Huấn thực tâm bạn đạo
Mẹ sẽ sai Chư Tiên Phật giúp con bình an
Trong tương tai còn nhiều việc cực kỳ trọng đại
Chẳng bao lâu thiên thời đến hiện hoá chân cơ
Ngàn bàn môn cùng vạn giáo đồng thời xuất hiện
Niệm phù chú hô phong vũ đá chạy cát bay
Chỉ Trời mở chỉ Đất lỡ dời núi lấp biển
Ngồi trên ghế bay lên trời yêu pháp lạ kỳ
Thuật âm dương độn ngũ hành cởi mây giá vụ
Đầy đủ loại Yêu Ma Thuật không sao kể vơi
Đến thời đó con của Mẹ nên nhớ lời dặn
Chớ chạy theo mất Linh Quang chịu cảnh thê lương
Số Trời định đến Tam Kỳ vạn giáo xuất hiện
Mẹ lập kế có dụng ý chí diệu chí huyền
Việc Tam Thiên cùng chủ quyền do Mẹ chắp chưởng
Thời kỳ đến Mẹ ra lệnh pháp thuật đều tan
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 9
52
Vạn Tiên trận đủ thứ pháp náo nhiệt hoa mắt
Di Lặc ngốc Tế Điên khùng hiện sức thần thông
Cờ Hạnh Hoàng cầm nơi tay không trung vùng vẫy
Hô một tiếng chư Thần thối tất cả quy ban
Pháp không còn thuật cũng hết Thần Thánh không giúp
Pháp thuật hết chỉ còn lại hai tay trắng không
Vạn bàn môn bái Di Lặc cùng quy Chính Lý
Giúp Tế Công hiện Phật Quang Đạo quán Thập Phương
Người giàu có quay ngược lại lạy người nghèo khổ
Đạo đức triển khắp toàn cầu trung ngoại như nhau
Người thông minh có trí tuệ hãy sớm tu đạo
Chớ đợi thuyền đã thủng lổ chảy giữa lòng sông
Phê đến đây Tam Tài mệt Mẹ ngừng cơ bút
Hãy thiền định tâm thanh tịnh đợi Mẹ tái phê…
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 10
53
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới
Giới Cáo Thứ 10
Thời Đến Mở Rộng Cửa Vân Thành
Đáp Trúng Tam Bảo Là Nguyên Hoàng
Bát Đại Kim Cang Uy Nghiêm Hiện
Khẩu Lịnh Không Đúng Xuống Suối Vàng
Mười giới cáo Nguyên Phật Tử sách Mẹ viết xong
Việc thu viên cực trọng đại chớ nên xem thường
Đạo Tam Cực truyền một lý trở về bến ngộ
Khắp thiên hạ khắp hoàn cầu đều trổ Liên Hoa
Luận Đại Đạo chia Tam Thừa chân lý vô thượng
Lý là Thượng, Khí là Trung, Tượng là Hạ Thừa
Ngoài nơi Trời còn có Trời lời nói không giả
Lý Vô Cực, Khí Thái Cực, Hoàng Cực càn khôn
Cảnh Vô Cực là Thánh Vực, Cực Lạc thanh tĩnh
Cảnh Thái Cực là Hiền Quan thường chuyển pháp luân
Nơi Hoàng Cực là cõi phàm gồm động thực vật
Từ Tam Thừa mới phân biệt Thánh Hiền phàm phu
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 10
54
Tu nguyên thần luyện tính lý thượng thừa chí diệu
Giáng Long Hổ chuyển pháp luân tham thiền trung thừa
Còn Hạ Thừa thật khó nói chấp hình chấp tướng
Kẻ gõ mõ người tụng kinh khó siêu thoát phàm
Thời Mạt Pháp Mẹ giáng hạ Mạt Hậu nhất trước
Người nghe thành người đắc siêu hy Thánh hy Hiền
Nhất Thập Bát Tiểu Nhi Đồng Trung Châu Trấn giữ
Nổ Phích Lích đánh thức tỉnh Đại Địa Càng Khôn
Khắp Vạn Quốc lẫn Cửu Châu đều cùng tận độ
Ngàn Thần Thánh vạn Tiên Phật cùng tụ Trung Nguyên
Hội Tam Tào sẽ tính toán Bạch Dương định vị
Sẽ quét sạch kẻ ác nghiệt giữ người hiền lương
Đem bể khổ của thế gian hoá thành Liên Quốc
Cõi Đông Thổ sẽ biến thành Tịnh Thổ Tây Thiên
Thế giới Phật bốn mươi năm khoái lạc vô tận
Dứt sát nghiệp quy nẻo thiện mệnh vật an toàn
Cảnh Thái Hoà đến thế gian Lân Phụng xuất hiện
Sóng gió yên vui thanh bình cùng nhau chúc mừng
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 10
55
Ta thương người người kính ta không còn tranh đấu
Năm ngày gió mười ngày mưa sống thời Trời Nghiêu…
Chư Tiên Phật hết lời nguyện chúng sinh độ tận
Tổ Di Lặc lên Bảo Đài điểm Tướng phong Tiên
Con của Mẹ rời bể khổ cũng về bến giác
Phật Thiên Nhiên dẫn Nguyên Nhân cùng triều Mẫu nhan
Giây phút ấy nỗi lòng Mẹ mới hết gánh nặng
Các con đều có công lớn hớn hở trong lòng
Người mỗ mỗ khai hoang trước tài ba xuất chúng
Người mỗ mỗ lập kỳ công đoạt chức Khôi Nguyên
Người mỗ mỗ Tài Pháp Thí chức thăng Thượng Phẩm
Người mỗ mỗ xả thân mình phẩm vị Tôn Nghiêm
Người mỗ mỗ lập Phật Đường Kim Tiên được chứng
Người mỗ mỗ tuyên hoá Đạo được ngồi toà sen
Người mỗ mỗ tận hết lòng quả chứng Tiên Vị
Người mỗ mỗ vì ân cần thăng thưởng vô biên
Đến thời đó chia Tam Thừa vị liệt Cửu Phẩm
Người Phật Tử có công lớn khôn xiết vui mừng
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 10
56
Còn tại thế chưa về Trời ngoại Vương nội Thánh
Hưởng vinh hoa cùng phú quý tự tại an nhiên
Chúng Phật Tử đã Niết Bàn trở về Tịnh Thổ
Thoát phàm thai thành Thánh Thể Đại La Kim Tiên
Vội mặc lên bộ áo tiên Kim Quang rực rỡ
Cắm bông vàng đội mũ Tiên giầy mây trổ sen
Bái kiến Mẹ Đấng Vô Sinh lấy tay dìu dắt
Kêu một tiếng, con yêu quý! Nay mới về nhà
Kể từ nay Mẹ không sai con xuống Đông Thổ
Không còn vì đời Ngũ Trược chịu cảnh gian lao
Ăn Tiên Đào cùng Tiên Quả Quỳnh Tương nước ngọc
Mừng vô hạn vui khó tả khoái lạc vô biên
Hiển thần thông thật mầu nhiệm quán thông Trời Đất
Dùng Pháp Bảo của Tiên Gia xoay chuyển Càn Khôn
Chân Pháp Thân Nhật Nguyệt xoay không ảnh không tích
Vào nước lửa không cháy chìm tuổi thọ vô biên
Không còn bị Trời và Đất âm dương chi phối
Không sợ nóng không sợ lạnh không sợ gió sương
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 10
57
Đi xuyên qua kim và thạch không gặp trở ngại
Đến vô hình đi vô tích du khắp Tam Thiên
Chín đời Tổ và Thất Huyền cùng nhau thoát khổ
Về phẩm vị Huyền lẫn Tổ đều được sắc phong
Quần Phật Tử Cung Vô Cực thiết lập Yến Tiệc
Thời Long Hoa tụ quần chân Phật Thánh Thần Tiên
Từng người một đến trước mặt yết kiến Hoàng Mẫu
Mẹ Vô Sinh cực mừng rỡ nói không nên lời
Rót một ly rượu Bồ Đề chúc mừng Phật Tử
Chúng Phật Tử nơi bàn tiệc khoái lạc vô biên
Vô Cực Thiên đại đoàn tụ vui mừng vô tận
Cung Vô Cực vỗ tay cười Trời Đất cùng vui
Thế mới hay tu Thiên Đạo chí tôn chí quý
Con của Mẹ không hổ danh là đấng hiền lương
Phê đến đây đã hoàn tất thu hồi kim bút
Đem lời Mẹ tạc vào lòng ngày đêm chớ quên
Sách của Mẹ lấy tên là Huấn Tử Thập Giới
Tịnh một lúc Mẹ tiếp tục viết thêm vài lời…
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Lời Dặn Dò Của Lão Mẫu
58
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới
Lời Dặn Dò Của Lão Mẫu
Huấn Thư Hoàn Tất Trấn Trung Hoa
Quảng Bá Tuyên Hoá Độ Thiện Gia
Hiền Lương Cùng Lên Bồ Đề Ngạn
Nhi Nữ Công Thành Ngồi Liên Hoa
Cầm bút dặn dò chúng nhi nữ
Tuân lời Mẹ dặn thiết thực hành
Mong con hết lòng và hết sức
Đánh thức người si khỏi cảnh mê
Cực Lạc Cố Hương nay vắng lạnh
Tiên Phật cứu thế giáng cõi Đông
Bốn ức cùng nhau hạ phàm giới
Nào ai hiểu rõ được căn nguyên
Minh Tâm Kiến Tính thấy Cố Chủ
Lúc hối vỗ ngực lại dậm chân
Thời giờ quý báu chớ bỏ lỡ
Gà vàng tam xướng Đại Đạo hoành
Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Lời Dặn Dò Của Lão Mẫu
59
Thừa lúc nửa ẩn và nửa hiện
Tuân lời Mẹ dặn thiết thực hành
Nếu như sao chép không đúng chữ
Hạ đàn hiệu đính cùng sửa sai
Chép xong thư này mau ấn loát
Phổ biến lưu truyền Mẹ đẹp lòng
Khuyến hoá độ chúng lập công đức
Cứu rỗi chúng sinh rời vực sâu
Sách phê đến đây Mẹ ngừng bút
Xuất chúng Phật-tử về Diêu Kinh
Giây phút ly biệt lòng như cắt
Hỏi con phải chẳng thiết thực hành
Mẹ hỏi câu này rơi huyết lệ
Chớ xem lời Mẹ như gió bay
Thiên Đàng Địa Ngục tuỳ con chọn
Biếng nhác chểnh mảng xuống vực sâu
Mẹ không phê tiếp biệt Nhi Nữ
Rơi hàng huyết lệ phản Thiên Đình.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Ấn Chứng Thảm Trạng Ngày Mạt Kiếp
Ấn Chứng Thảm Trạng Ngày Mạt KiếpẤn Chứng Thảm Trạng Ngày Mạt Kiếp
Ấn Chứng Thảm Trạng Ngày Mạt KiếpPhát Nhất Tuệ Viên
 
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANHAN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANHPhát Nhất Tuệ Viên
 
Ấn Chứng Sự Thù Thắng Của Đạo
Ấn Chứng Sự Thù Thắng Của ĐạoẤn Chứng Sự Thù Thắng Của Đạo
Ấn Chứng Sự Thù Thắng Của ĐạoPhát Nhất Tuệ Viên
 
Sau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạo
Sau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạoSau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạo
Sau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạoHoàng Lý Quốc
 
Minh Đức Tân Dân Tiến Tu Lục
Minh Đức Tân Dân Tiến Tu LụcMinh Đức Tân Dân Tiến Tu Lục
Minh Đức Tân Dân Tiến Tu LụcVàng Cao Thanh
 
Sự đặc thù của long thiên biểu
Sự đặc thù của long thiên biểuSự đặc thù của long thiên biểu
Sự đặc thù của long thiên biểuHoàng Lý Quốc
 
Lợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đườngLợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đườngHoàng Lý Quốc
 
Nguồn suối trong tâm tánh tập 1
Nguồn suối trong tâm tánh  tập 1Nguồn suối trong tâm tánh  tập 1
Nguồn suối trong tâm tánh tập 1Hoàng Lý Quốc
 
Quan thánh đế quân giác thế chân kinh
Quan thánh đế quân giác thế chân kinhQuan thánh đế quân giác thế chân kinh
Quan thánh đế quân giác thế chân kinhHoàng Lý Quốc
 
Thái thượng thanh tĩnh kinh
Thái thượng thanh tĩnh kinhThái thượng thanh tĩnh kinh
Thái thượng thanh tĩnh kinhHoàng Lý Quốc
 
Bốn khóa trình tu đạo thiên
Bốn khóa trình tu đạo thiênBốn khóa trình tu đạo thiên
Bốn khóa trình tu đạo thiênHoàng Lý Quốc
 
Hoạt phật sư tôn từ huấn mười năm rồi
Hoạt phật sư tôn từ huấn  mười năm rồiHoạt phật sư tôn từ huấn  mười năm rồi
Hoạt phật sư tôn từ huấn mười năm rồiHoàng Lý Quốc
 

Was ist angesagt? (20)

Ấn Chứng Thảm Trạng Ngày Mạt Kiếp
Ấn Chứng Thảm Trạng Ngày Mạt KiếpẤn Chứng Thảm Trạng Ngày Mạt Kiếp
Ấn Chứng Thảm Trạng Ngày Mạt Kiếp
 
Tu đạo tu tâm thiên
Tu đạo tu tâm thiênTu đạo tu tâm thiên
Tu đạo tu tâm thiên
 
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANHAN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
 
Nghiep Luc Va Nguyen Luc
Nghiep Luc Va Nguyen LucNghiep Luc Va Nguyen Luc
Nghiep Luc Va Nguyen Luc
 
Ấn Chứng Sự Thù Thắng Của Đạo
Ấn Chứng Sự Thù Thắng Của ĐạoẤn Chứng Sự Thù Thắng Của Đạo
Ấn Chứng Sự Thù Thắng Của Đạo
 
Sau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạo
Sau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạoSau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạo
Sau khi cầu đạo đừng quên đi tam bảo và tu đạo
 
Su Ton Quy Cua Dao
Su Ton Quy Cua DaoSu Ton Quy Cua Dao
Su Ton Quy Cua Dao
 
Quang minh trí tuệ
Quang minh trí tuệQuang minh trí tuệ
Quang minh trí tuệ
 
Minh Đức Tân Dân Tiến Tu Lục
Minh Đức Tân Dân Tiến Tu LụcMinh Đức Tân Dân Tiến Tu Lục
Minh Đức Tân Dân Tiến Tu Lục
 
Ngọc Hoàng Kinh_v2
Ngọc Hoàng Kinh_v2Ngọc Hoàng Kinh_v2
Ngọc Hoàng Kinh_v2
 
Sự đặc thù của long thiên biểu
Sự đặc thù của long thiên biểuSự đặc thù của long thiên biểu
Sự đặc thù của long thiên biểu
 
Lợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đườngLợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đường
 
Nguồn suối trong tâm tánh tập 1
Nguồn suối trong tâm tánh  tập 1Nguồn suối trong tâm tánh  tập 1
Nguồn suối trong tâm tánh tập 1
 
Nhan Qua Vuong Binh Hoang Hien Hoa
Nhan Qua Vuong Binh Hoang Hien HoaNhan Qua Vuong Binh Hoang Hien Hoa
Nhan Qua Vuong Binh Hoang Hien Hoa
 
Quan thánh đế quân giác thế chân kinh
Quan thánh đế quân giác thế chân kinhQuan thánh đế quân giác thế chân kinh
Quan thánh đế quân giác thế chân kinh
 
Thái thượng thanh tĩnh kinh
Thái thượng thanh tĩnh kinhThái thượng thanh tĩnh kinh
Thái thượng thanh tĩnh kinh
 
15 Điều Phật Quy
15 Điều Phật Quy15 Điều Phật Quy
15 Điều Phật Quy
 
Bốn khóa trình tu đạo thiên
Bốn khóa trình tu đạo thiênBốn khóa trình tu đạo thiên
Bốn khóa trình tu đạo thiên
 
Tam bảo tâm pháp
Tam bảo tâm phápTam bảo tâm pháp
Tam bảo tâm pháp
 
Hoạt phật sư tôn từ huấn mười năm rồi
Hoạt phật sư tôn từ huấn  mười năm rồiHoạt phật sư tôn từ huấn  mười năm rồi
Hoạt phật sư tôn từ huấn mười năm rồi
 

Ähnlich wie Hoang mau huan tu thap gioi

Hoạt ngục hiện hình ký
Hoạt ngục hiện hình kýHoạt ngục hiện hình ký
Hoạt ngục hiện hình kýHoàng Lý Quốc
 
Tiếng lòng của khí thiên thần
Tiếng lòng của khí thiên thầnTiếng lòng của khí thiên thần
Tiếng lòng của khí thiên thầnHoàng Lý Quốc
 
Tubitammuoithuysam ngodatquocsu
Tubitammuoithuysam ngodatquocsuTubitammuoithuysam ngodatquocsu
Tubitammuoithuysam ngodatquocsuHung Duong
 
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám
Từ Bi Tam Muội Thủy SámTừ Bi Tam Muội Thủy Sám
Từ Bi Tam Muội Thủy SámPhật Ngôn
 
Kinh dai bat_niet_ban_-_tue_khai_dich
Kinh dai bat_niet_ban_-_tue_khai_dichKinh dai bat_niet_ban_-_tue_khai_dich
Kinh dai bat_niet_ban_-_tue_khai_dichVu Duc Nguyen
 
Kinh bát chánh_đạo
Kinh bát chánh_đạoKinh bát chánh_đạo
Kinh bát chánh_đạolyquochoang
 
Kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la ni
Kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la niKinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la ni
Kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la niQuốc Phong Từ
 
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...TnhNguyn722072
 
ẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docx
ẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docxẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docx
ẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docxTnhNguyn722072
 

Ähnlich wie Hoang mau huan tu thap gioi (20)

THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
 
Phong than
Phong thanPhong than
Phong than
 
kinh đại phong thần quan âm
kinh đại phong thần quan âmkinh đại phong thần quan âm
kinh đại phong thần quan âm
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
 
Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...
Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...
Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
 
di lặc.docx
di lặc.docxdi lặc.docx
di lặc.docx
 
Hoạt ngục hiện hình ký
Hoạt ngục hiện hình kýHoạt ngục hiện hình ký
Hoạt ngục hiện hình ký
 
Tiếng lòng của khí thiên thần
Tiếng lòng của khí thiên thầnTiếng lòng của khí thiên thần
Tiếng lòng của khí thiên thần
 
Tubitammuoithuysam ngodatquocsu
Tubitammuoithuysam ngodatquocsuTubitammuoithuysam ngodatquocsu
Tubitammuoithuysam ngodatquocsu
 
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám
Từ Bi Tam Muội Thủy SámTừ Bi Tam Muội Thủy Sám
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám
 
Kinh dai bat_niet_ban_-_tue_khai_dich
Kinh dai bat_niet_ban_-_tue_khai_dichKinh dai bat_niet_ban_-_tue_khai_dich
Kinh dai bat_niet_ban_-_tue_khai_dich
 
Kinh bát chánh_đạo
Kinh bát chánh_đạoKinh bát chánh_đạo
Kinh bát chánh_đạo
 
Hue menhkinh
Hue menhkinhHue menhkinh
Hue menhkinh
 
Kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la ni
Kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la niKinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la ni
Kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la ni
 
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...
 
Tru tiên trận
Tru tiên trậnTru tiên trận
Tru tiên trận
 
ẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docx
ẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docxẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docx
ẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docx
 

Hoang mau huan tu thap gioi

 • 1. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới 1 Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Nước có nguồn, cây có cội. Chúng ta, từ vô thủy đến nay đã trãi vô số kiếp, chỉ biết được sinh thân ta là cha mẹ ở Hậu Thiên mà quên mất người Mẹ linh tính của ta là Vô Cực Lão Mẫu (Diêu Trì Phật Mẫu), Đấng Chí Tôn, ở Tiên Thiên ngày đêm mong đợi những người con đang lạc loài ở cõi phàm sớm trở về đoàn tụ "HOÀNG MẪU HUẤN TỬ THẬP GIỚI" là huấn thư do Đấng Chí Tôn từ bi đích thân xuống phàm, qua trung gian đồng-tử mà phê thành. Nội dung trong thư đã tiết lộ những gì mà xưa nay Thánh Phật chưa từng nói đến. Chúng ta đều là những Nguyên Thai Phật Tử đều ở Tiên Thiên, vì khai thiên lập địa mới phụng mệnh xuống phàm để tạo thành thế gian. Trải qua các hội Dần, Mẹo,Thìn,Tỵ, Ngọ đã hơn năm vạn năm, nay khí số tiến dần đến hội Mùi và vạn vật dần dần sẽ từ hữu trở về vô. Nay đương thời phổ độ, là lúc phản bổn hoàn nguyên. Nhưng hoàng hôn đã đến mà vẫn chưa thấy những người con lạc lối trở về, Đấng Từ Mẫu mới phê sách Thập Huấn để dặn dò, đinh ninh. Mong rằng đọc xong huấn thư của Mẹ, chúng ta đều noi gương Thánh Phật, phát tâm phổ độ chúng sinh, cùng nhau rời khỏi bể khổ, như thế mới làm tròn được đạo hiếu đối với người Mẹ linh tính của ta.
 • 2. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Lời Tựa 2 Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Lời Tựa Bút Vàng Chấm Xuống Tỏa Hào Quang Bút Ngọc Xoay Chuyển Động Khôn Càng Ngàn Lời Đánh Thức Mê Tân Lộ Văn Hay Chữ Chữ Tỉnh Người Mê. Đạo là ví như con đường, có đường mới có lối đi. Nhưng có sự khác biệt giữ những con đường xa và gần, cao và thấp, gồ gề và bằng phẳng, sáng và tối. Đi theo con đường chính tức là Thiên Đàng, đi vào con đường tà sẽ sa vào địa nguc, hắc ám. Đạo tuy có ngàn vạn, nhưng đều không phải là con đường chính đưa đến chỗ giải thoát. Nay Mẹ giáng sợ dây Kim Quang, một con đường dẫn đến Tiên Thiên Một bước là có thể đạt đến cứu cánh, siêu khí Thiên và vượt Tượng Thiên, đi thẳng đến Thánh vực. Nay đương trực thời kỳ Bạch Dương, Mẹ sai Di Lặc Chưởng Thiên Bàn, Cung Trường xiễn dương tuyên hóa Đại Đạo. Cùng bàn công việc thu viên, cứu vãng chúng sanh trong Tam Tào rời khỏi cảnh khổ của nước lửa.
 • 3. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Lời Tựa 3 Thu vạn bàn môn quy về Chân Lý, tập ngàn đạo môn hội họp nơi Tam Nguyên. Nay đương lúc đại đạo phổ truyền, từ các nơi khai đạo đến nay, số người đắc đạo có trên hàng ngàn hàng vạn, nhưng số người thành tâm tu hành lại ít như Sao Hôm. Khó tuyển được những người có tài rường cột, khó bạt những người có tài lương đống. Mẹ quan sát phật tử các vùng, mọi người đều biếng nhát. Tuy có ít người có lòng tinh tiến, nhưng thiếu đi ý chí cương quyết và lòng dũng cảm. Nay Chư Thiên Tiên Phật thường giáng bút giáo huấn, mong các con hãy lập chí xung thiên, phát nguyện lớn. Vì lời nói không đi đôi với thực hành, lập nguyện nhưng không làm tròn lời nguyện. Tiếc thay! Thấy cảnh này, Mẹ không khỏi nhỏ hai hàng huyết lệ. Đau lòng thay! Cũng vì thế, Mẹ giáng Tinh Nhất Đại Đạo. Viết thư phê huấn răng giới các Nguyên Phật Tử của Mẹ, phải đốc lực tinh tiến trên con đường tu hành. Giây phút tốt đẹp đáng giá ngàn vàng, cơ hội lỡ mất sẽ trở thành Mối Sầu Vạn Cổ. Há, không phản tỉnh suy nghĩ hay sao?
 • 4. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Lời Tựa 4 Nay Mẹ giáng huấn thư, diệu ý thật bao la, mong các con của Mẹ hãy tự tham ngộ lấy. Nơi có cuốn sách này, ngàn Phật vạn Tổ đều cung kính hộ trì, Thần Minh phù hộ. Nếu người nào không kính trọng, tất nhiên sẽ mắc nạn vào thân Khi Mẹ phê viết xong nên in thành sách, làm một định lý vạn đời không đổi. Xiển dương sự tinh vi ảo diệu của vị lai, chớ đem sách của Mẹ bỏ hoang nơi học tủ, mà phải ân cần tuyên hóa thực tiễn thi hành. Mong các con sớm ngộ tâm tính, cũng nhau dắt tay trở về miền Thánh Vực, mong các con hãy thực hành lời huấn của Mẹ. Đây là lời tựa, đây Mẹ ngừng bút xuống đàn và sẽ phê tiếp…
 • 5. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 1 5 Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Thứ 1 Thư Giáng Đông Thổ Thuật Căn Nguyên Phản Bổn Hoàn Nguyên Bái Thiên Nhiên Nơi Đường Chữ Thập Điểm Linh Khiếu Giới Cáo Nhi Nữ Đốc Sức Tiền Một giới cáo Nguyên Phật Tử lắng nghe nguồn cội Động bút vàng đem huyền cơ tiết lộ nơi đây Hồi ức lại Trời chưa phân một khí hỗn độn Yểu minh minh vô nhân ngã một khối hư linh Chín sáu ức Nguyên Phật Tử Tiên Thiên cùng tụ Không sầu muộn không phiền não an nhàn tự nhiên Tiên huynh đệ Tiên tỉ muội quay quần bên Mẹ Theo Mẹ đến theo Mẹ đi nữa bước không rời. Nước Cực Lạc vui thỏa thích tiêu dao mặc ý Cỡi Thanh Long cỡi Phụng Hoàng vô lượng tôn nghiêm. Không sợ lạnh không sợ nóng vô quản vô thúc Không âm dương không đối đãi chí lý thuần nhiên. Lúc nhàn hạ tiêu giao du ngoạn thưởng Tiên Cảnh
 • 6. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 1 6 Những lúc buồn hoặc đánh cờ hoặc khảy đàn Tiên. Đói thì ăn quả Tiên Đào Quỳnh Tương làm rượu Mặc áo Tiên đi giầy Vân lộng lẫy vô cùng Nơi Vô Cực miền Thánh Vực cảnh đẹp chí thiện Tĩnh mà ứng thông vạn hóa căn nguyên muôn loài. Từ lúc giao hội Tý thời khí số đã đến Mẹ hạ lệnh sai Thất Phật trị lý càng khôn Vạn tám năm khí số định Trời mới thành tựu Cho đến thời hội Sửu mãn Địa mới hoàn thành. Khí thanh thăng thành Thiên Bàn bố trí tinh đẩu Khí trược giáng tạo nên Địa kết thành núi sông. Đến hội Dần Trời Đất giao Nhật Nguyệt cùng chiếu Hợp âm dương hun đúc thành vạn loài chúng sanh. Lẽ huyền dịu nơi Tiên Thiên vạn vật sinh hóa Vô Cực tĩnh Thái Cực động Hoàng Cực càn khôn Đạo là Lý, Lý tức Đạo hương linh chí diệu Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị lại sinh tam Nhất bản chia thành vạn thù từ vô đến hữu Lẽ ảo diệu dẫu Thần Tiên cũng khó nên lời
 • 7. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 1 7 Trời đã thành Địa cũng tựu vạn vật toàn vẹn Nơi Đông Thổ không người khói thiếu nữ cùng nam Vào thời đó thực vô nài Mẹ mới dùng kế Chín sáu ức nam và nữ cùng giáng xuống phàm Nhiều lần sai Nguyên Phật Tử giáng hạ Đông Thổ Một lần xuống một lần về không muốn trị phàm Thực vô nài Mẹ nghĩ cách tạo thành Huyết Tửu Tam San Pha, làm say hết Bồ Tát Phật nam Thiết một hồ, gọi Tiên Trì cùng nhau tắm gội Mẹ thu hồi Tiên y hài trở về Lý Thiên Chúng Phật Tử khi tỉnh rượu không thấy mặt Mẹ Lại không thấy Tiên Y Hài lòng càng hoang mang Mẹ đau lòng thật chẳng nỡ lớn tiếng kêu gọi Hỡi các con! Hãy xuống phàm tạm rời Tiên Thiên Nếu Mẹ đem Tiên Y Hài giao cho Phật Tử Không một ai muốn hạ phàm trị vì thế gian Bẻ lấy cành cùng lá cây che nắng chống lạnh Gặp lúc đói ăn Tùng Bách khát uống nước Tuyền Chúng Phật Tử nghe lời Mẹ đau thương vô tả
 • 8. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 1 8 Hỏi Mẹ rằng đến lúc nào mới đặng về nhà Mẹ trả lời đến Tam Kỳ đại khai phổ độ Mẹ viết thư báo con hay độ con về Trời Chúng Phật Tử lòng còn nghi lớn tiếng than khóc Mẹ nói rằng lấy Hợp Đồng giao con làm bằng Chúng Phật Tử từ lúc đó bôn ba Đông Thổ Có nam nữ có phu phụ thành lập thế gian Tình Mẫu Tử chia Đông Tây lòng đau như cắt Chúng Phật Tử nơi phàm trần chịu khổ vô vàn Tính đến nay đã trải qua sáu vạn năm tải Nghĩ đến con chịu cực khổ lòng Mẹ không yên Nay đương lúc thời vận đến Mẹ giáng chân đạo Sai Tam Phật bàn Mạt Hậu phổ độ thâu viên Lời của Mẹ đều chân thật nói rõ từng lời Mong Phật Tử mau cầu đạo nhất quán chân truyền Con đường vàng dẫn Phật Tử theo Mẹ về Trời Không tỉnh ngộ chìm bể khổ vĩnh viễn trầm luân Nói đến đây Mẹ phải nhỏ hai hàng huyết lệ Ngưng bút vàng nghỉ giây lát Mẹ tiếp tục phê…
 • 9. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 2 9 Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới cáo thứ 2 Thiên Đạo Xiển Phát Thánh Mạch Truyền Sắc Lệnh Tam Phật Bàn Thu Viên Không Bái Thiên Nhiên Cầu Chân Đạo Ngàn Đời Vạn Kiếp Khó Thoát Thân Tái khuyên răng Nguyên Phật Tử lắng nghe chân lý Thời buổi này Tam Kỳ Kiếp đau khổ bất kham Trời sắp già Đất sắp tàn khí số sắp tận Mẹ không nỡ nhìn tai kiếp làm hại thân con Mở văn vận truỳ giác lộ giáng xuống Kim Tuyến Đem Thiên Đạo là nhất quán truyền khắp càn khôn
 • 10. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 2 10 Sai Di Lặc Chưởng Thiên Bàn vạn bàng quy chánh Mệnh Thiên Nhiên Chưởng Đạo Bàn Linh Diệu hóa thân Ban Di Lặc Chưởng Sắc Lệnh vạn Thần trợ đạo Sai chư Phật giáng cơ bút Đại Đạo tuyên truyền Nơi Tiên Thiên Mẹ không giữ Tiên Phật Thần Thánh Chúng Bồ Tát cùng Tiên Chân đầu thai xuống phàm Trời Đất lớn sao lớn bằng thiên mệnh của Mẹ Thuận lý sống nghịch lý vong Trời vực chia phân Kỳ phổ độ chưa từng có không tiền khoáng hậu Chân kỳ duyên từ vạn cổ nay gặp thời cơ Trên độ Tiên dưới độ quỷ giữa độ thiện tín Thu ngàn môn lẫn vạn giáo cùng về cội nguồn Truyền Mạt Hậu là nhất quán thiên cơ huyền diệu Đắc nhất chỉ mở khóa vàng hiện ra Kim Thân Truyền hợp đồng về Linh Sơn lấy làm bằng chứng Kế Điểm Huyền mở huệ nhãn pháp môn Bạch Dương Sau cùng truyền Vô Tự Kinh Thông Thiên Thần Chú Niệm chân kinh Tiên Phật Thánh đều đến hộ trì
 • 11. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 2 11 Đắc Thiên Đạo được ghi danh ở nơi Thiên Bảng Sổ hộ khẩu nơi Địa Phủ tự nhiên xóa tên Sáng nghe đạo chiều được chứng nhờ nơi nhất chỉ Điểm Huyền Quan vật vô giá trực phản Diêu Lâm Thượng thượng thừa một bước siêu thật là giản dị Thoát phàm thể, thành Thánh Thể cực lạc trường xuân Đó chẳng phải lời nói xuông có bằng có chứng Lấy sắc thân chứng minh được Đại Đạo Chí Tôn Đông không cứng hạ không thối dung nhan tươi tốt Đó là vì thoát phàm thể đắc chứng kim thân Nếu không tin gọi chân linh lâm đàng kiểm chứng Mọi sự việc đều chân thật không có dối hư Chân Thiên Đạo, chân Thiên Mệnh Tam Giới như một Có đạo thống, Tổ Tổ truyền cho đến thời nay Nhị cửu bàn thời kỳ cuối Cung Trường ứng vận Tu tại gia như xuất gia tăng nhân trong nhà Đến thời này chân cơ triển truyền khắp thiên hạ Chư Tiên Phật chúng Thánh Thần cùng giáng Đông Lâm
 • 12. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 2 12 Hiển mầu nhiệm ở khắp nơi người mê thức tỉnh Hoặc giáng cơ hoặc mượn khiếu cứu độ nguyên chân Lái pháp thuyền cứu Cửu Nhị lên bờ thoát khổ Việc Tam Thiên do người hành Trời nhờ đến người Mọi người đều phải ân cần chuyên tâm tinh tiến Thay thế Trời tuyên hóa Đạo trợ giúp Sư Tôn Đạo nhờ người mới phát triển người cần Trời giúp Trời người hợp thật hoạt bát kiến lập công huân Nay đạo vụ ở phương Bắc lâu nay khai hóa Khó tuyển được người đại hiện lương đống nhân tài Nay thiên đạo đang trong lúc nữa tối nữa sáng Chớ để lỡ mất cơ hội giờ tốt ngày lành Mẹ vì thế mới phê sách Huấn Tử Thập Giới Nay thúc dục con của Mẹ cùng nhau hiểu lời Tu Thiên Đạo đều không ngoài khai xiển độ hóa Phát lòng từ dùng lời nói dạy người không quy Lập chí hướng không thối chuyển lòng phát đại nguyện Đã lập nguyện phải thực hành sửa mình hóa người
 • 13. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 2 13 Chỉ mang danh không thực tiễn chẳng nên việc lớn Khó trở về Miền Cực Lạc uổng tu một đời Hoặc chỉ là cầu thể diện hời hợt phô diễn Phút cuối cùng cũng rơi vào bể khổ trầm luân Đi một bước ngừng một bước nửa đường hoang phế Đánh tàn linh ép Âm Sơn khó được chuyển thân Mẹ mong con Chúng Phật Tử hãy sớm giác ngộ Dũng mãnh tiến có thủy chung chân quả tất thành Ngoại công đầy nội công tròn mau mau độ hóa Quả thượng thừa ngàn đài sen lập tại cõi phàm Dù con là Đại La Tiên hay Phật giáng thế Không công quả không chân thiện khó về Diêu Lâm Nghe Mẹ khuyên chớ buông lung không phát lòng thành Nếu do dự chậm một bước khó lập công huân Là Lãnh Tụ là Đàn Chủ trách nhiệm trọng đại Một người ngu vạn người trụy hại mình hại người Người minh triết có trí tuệ lớn như biển cả Dẫn người hiền hóa đại chúng đều tu thành chân
 • 14. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 2 14 Nay hiểu dụ Bạn Sự Viên Đàn Chủ Lãnh Tụ Phát nguyện lớn chí cương nghị tinh tiến siêng năng Dùng pháp nào độ chúng sanh rời khỏi bể khổ Dùng pháp nào thúc dục người cùng phát lòng thành Tâm như mây tùy biến hóa ý như nước chảy Tùy cao thấp tùy vuông tròn uốn nắn tự nhiên Theo thói đời là tội lỗi lấy lý làm chuẩn Quét tham sân diệt si ái thanh tĩnh pháp thân Công càng cao càng nguy hiểm thời nên cẩn thận Lên đỉnh cao khi rơi xuống vạn trượng vực sâu Trèo càng cao té càng nặng đó là định lý Kẻ thông minh há có thể làm việc ngu si Sợ tam úy nghĩ cửu tư nói làm cùng bước Tuân tam tỉnh giữ tứ vật mới là hiền chân Tuân lời hành đang thành Phật hưởng trọn Cực Lạc Không tuân huấn mặc ý hành Địa Ngục có phần Lại phê thêm một bài huấn Phật Tử ghi nhớ Tam Tài nghỉ tâm thanh tịnh đợi Mẹ tái phê…
 • 15. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 3 15 Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Thứ 3 Duy Đạo Độc Tôn Mẹ Độc Tôn Sinh Khắc Chế Hóa Mẹ Phân Thân Tam Giới Thập Phương Mẹ Làm Chủ Dưỡng Dục Thánh Phàm Một Linh Căn Tam Giới Cáo Nguyên Phật Tử sớm minh tâm tính Ngộ chân lý tham Thiên Đạo chân không mất không Hữu tức vô, vô tức hữu, hữu vô một thể Sắc là không, không là sắc, phi sắc phi không Thời ban sơ khí chưa phân một thể hỗn độn Một khối lý không thanh vị yểu yểu minh minh Vô Cực động sinh Thái Cực âm dương phân định Chia Tam Tài phân Tứ Tượng lại sinh Ngũ Hành Chia Lục Hầu liệt Thất Chính Cửu Cung Bát Quái Chia thuận nghịch hiện tròn khuyết phát sinh muôn loài Luận ảo diệu bàn hư vô mấy ai hiểu thấu Cổ Linh Quang là chân lý chí thanh chí hư
 • 16. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 3 16 Vô âm dương vô đối đãi không tăng không giảm Lại vô hình lại vô tượng cũng chẳng ngoạn không Không màu sắc không nóng lạnh không động không tĩnh Vạn hóa nguyên chân huyền cơ ẩn chứa nơi đây Giữa ẩn phí vô sắc tướng chí huyền chí diệu Nhìn không thấy lóng không nghe bao la sắc không Không biến động không hiển rõ vô vi sinh hóa Chân Chúa Tể là trung tâm hóa dục muôn linh Cao vô thượng siêu cửu trùng vượt ngoài không sắc Sâu vô đáy bao Địa Phủ Thập Điện U Minh Quán Càn Khôn thông Tam Giới khắp nơi khắp chốn Trời và Đất cùng vạn loài rời lý thành không Cưỡng nói đạo xưng chân nhất hóa sinh vũ trụ Vô Cực lý là căn nguyên Trời Đất muôn linh Đạo ở Trời, Trời trong thanh bàn cờ xoay chuyển Bố Tinh Đẩu vận Nhật Nguyệt một khí lưu hành Đạo tại Đất, Đất ngưng kết thành sông thành núi Sinh muôn loài dưỡng vạn vật nhờ nhất mà thành
 • 17. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 3 17 Đạo nơi người, người mới có vận động tri giác Người có đạo nhưng không hay khó thoát luân hồi Lý Tam Giáo chỉ có một đều do Mẹ giáng Người truyền đạo tức là truyền chân lý hư linh Lão Kim Đan Phật Xá Lợi nho là thiên tính Đều chỉ là một linh quang cùng lý khác danh Ngàn đời nay pháp không hai đạo là duy nhất Tiên Phật Thánh truyền tâm ấn đều cùng một tông Hiểu một pháp rõ vạn pháp pháp pháp đều hiểu Ngàn kinh Phật vạn Thánh thư một lý quán thông Khi Tam Thánh trở về trời Niết Bàn ngưng độ Đường dây đứt đạo thất truyền chỉ có giáo tông Cho đến nay ba ngàn năm không người minh hiểu Vạn giáo xuất kỳ dị hiển chân lý chưa minh Nay đương lúc vận Trời đến đại khai phổ độ Hội Long Hoa mở khoa thi tuyển bạc anh hào Trên thừa kế Vô Cực lý chân truyền Tam Giáo Dưới hướng đạo độ chúng sinh cùng lên pháp thuyền
 • 18. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 3 18 Chân diệu quyết thượng thượng thừa mấy người minh hiểu Muốn tìm chân cầu Cung Trường Đại Đạo đắc thành Đắc Thiên Đạo mau hành công tu chân mượn giả Đạo tuy trống nhưng không rỗng vạn loài thành không Cuộc đời người như hạt gạo giữa lòng biển cả Theo thủy triểu lên và xuống không chia Đông Tây Tửu sắc tài làm mê hoặc bản lai Phật Tính Tham thất tình, nhiễm lục dục che mất bản linh Làn sóng dục khóa ái tình không ngưng không dứt Tham vinh hoa luyến phú quý mắc vòng lợi danh Như đá lửa như điện chớp không được vĩnh cửu Như hoa Đàm thật ngắn ngủi nghiệp quả kết thành Người mê muội, há ngộ được cõi trần là giả Ngộ nhận khổ cho là lạc khác chi kiến ruồi Khoảng thời gian một trăm năm là ba vạn sáu Suy nghĩ kỹ có mấy lúc thân được an ninh Thiếu rồi tráng, tráng lại già, không lâu rồi chết Biết bao nhiêu nỗi cay đắng thật là thương tâm
 • 19. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 3 19 Sinh lão bệnh, tử và khổ, mấy người thoát khỏi Nghĩ thời gian thật vô tình trẻ biến thành già Đến tay trắng đi tay không khó mang một điếu Chỉ để lại một nấm mồ hồn xuống suối vàng Dù Vương Tôn hay Công Hầu lỗi phạt công thưởng Trả nhân quả, súc chuyển người, người chuyển súc sinh Từ hội Dần tính đến nay năm đã trên vạn Vòng luân hồi mãi xoay chuyển thê lương vô cùng Rời xác này vào xác nọ đổi tên thay họ Họ Trương nam, họ Lý nữ, như người diễn tuồng Càng luân hồi càng biến chuyển tính càng mê muội Đã quên mất Mẹ vô sinh nơi cõi Tiên Thiên Tính của người nơi Tiên Thiên Linh Sơn một gốc Thánh không tăng phàm bất giảm Thánh phàm cùng tông Người giác ngộ là Thánh Hiền về nước Cực Lạc Kẻ mê muội là phàm phu vào cõi u minh Tiên Phật Thánh đều là người tu hành đắc chứng Nào thấy ai khi sinh ra đã là Phật Tiên
 • 20. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 3 20 Mẹ mong con chúng nhi nữ hiểu rõ chân nguỵ Bỏ đường mê bái Chân Sư phản bổn hoàn nguyên Phê đến đây Tam Tài mệt đình chỉ cơ bút Để Tam Tài nghỉ lót dạ Mẹ mới tái phê…
 • 21. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 4 21 Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới cáo Thứ 4 Trong Chân Có Giả Giả Có Chân Ngộ Thấu Chân Giả Định Siêu Trần Phàm Trần Lập Công Quảng Tuyên Hóa Hóa Thế Quy Căn Cùng Cầu Chân Bốn giới cáo Nguyên Phật Tử chân công tu luyện Cảnh hồng trần là bề khổ sóng gió mênh mông Cuộc đời người như phù du thật là ngắn ngủi Có mấy ai thoát khỏi được Thập Điện Diêm Vương Suốt ngày đêm khổ lao lục bôn ba Nam Bắc Như trâu ngựa chịu cực khổ giữa chốn đồng hoang Cuộc đời người vài mươi năm sinh lão bệnh tử Muôn ngàn cảnh như sương mai gặp nắng sẽ tan Tranh danh lợi tham phú quý lưu lãng sanh tử Tham vợ đẹp thương con cái một giấc Hàm Đan Cảnh thê lương nơi hồng trần thật là khó tả Có thất tình và lục dục mê hoặc Nhi Lang
 • 22. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 4 22 Mặc cho con tích đủ của gia tài vô số Ngàn thửa ruộng thu vạn đấu ngày ăn vài thăng Mặc cho con có lầu cao đại hạ rộng lớn Cũng chẳng qua ngủ tám thướt khó nằm hai giường Mặc cho con có vàng bạc chất cao như núi Quy âm phủ không mang được một đồng đi theo Dù cho con mặc lụa là y phục lộng lẫy Cũng chẳng qua ngừa nóng lạnh chống gió che thân Mặc cho con trên bàn tiệc cao lương mỹ vị Vì ngon miệng sát sinh linh tội ác khó đào Mặc cho con mãi ăn chơi ngày đêm hưởng lạc Một trăm năm như giấc mộng một kiếp phù du Mặc cho con thê thiếp đẹp con cái hiếu thảo Khi chia tay nơi suối vàng cảnh thật thê lương Than một tiếng đời ngũ trược nước mắt tuông chảy Mong tất cả con của Mẹ chớ nên mê lòng Nơi trần thế thật ví như hý trường một cảnh Ai là tổ ai là cháu ai là Mẹ con
 • 23. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 4 23 Nếu ngộ được cảnh đời giả cả nhà tu đạo Cùng hành công cùng lập đức cùng về cõi Tiên Nơi hậu thiên tu chân đạo gia đạo hòa thịnh Khi công thành về Tiên Thiên cùng tụ một nhà Kỳ duyên này thật ảo diệu xưa chưa từng thấy Chỉ tiếc than lòng người còn chưa tỉnh nồi kê Người vì danh đã nhất phẩm lòng còn ham muốn Kẻ vì lợi đã trăm vạn vẫn còn tham lam Chỉ biết tham, chỉ biết ham, không suy không nghĩ Quên mất đi đường sinh tử xuống gặp Diêm Vương Sớm tỉnh ngộ sớm tu chân siêu thoát Tam Giới Mê tâm tính nơi Địa Ngục ảm đạm thê lương Trời và vực chia hai đường chỉ một tâm niệm Tâm niệm sai một khoảnh khắc vĩnh viễn bi thương Nỗi thống khổ nơi Địa Phủ khó nói khó giảng Đài Nghiệt Kính soi một lần tội lỗi rõ ràng Nếu hành thiện có cơ may kiếp sau hưởng phúc Khi phúc hết, vẫn phải trụy, chẳng được lâu dài
 • 24. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 4 24 Nếu tác nghiệp chịu báo ứng có miệng khó cãi Đài Nghiệt Kính hiện nhân quả tự chuốc lấy hình Có núi dao có vạc dầu hình phạt đủ loại Nào cưa lớn nào cối sắt chó uống máu canh Cầu Nại Hà rơi biết bao già trẻ lớn bé Mười tám tầng Đại Địa Ngục trông thật thảm thương Thật rùng rợn thật khủng khiếp không dám mô tả Phê đến đây không nhịn được nước mắt tuông trào Lỡ sa chân thành mối sầu Thiên Thu Vạn Cổ Mất thân người vĩnh trôi dạt khó về cố hương Nghe Mẹ khuyên tu Thiên Đạo tinh thần chấn phấn Lập chí kiên phát đại nguyện tâm tựa Kim Cang Cửu Tổ con dưới âm phủ ngày đêm mong đợi Trông đợi con hành công đức thoát kiếp luân hồi Ý niệm sai chẳng những là một mình mình chịu Lại liên lụy đến Cửu Tổ thương khóc suối vàng Áp Âm San, sáu vạn năm đau thương vô tả Đời Hạ Nguyên gặp phổ độ mới lên từ hàng
 • 25. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 4 25 Nếu Hạ Nguyên có cơ may gặp kỳ phổ độ Phải chăng được kiếp thân người cầu được chân truyền Trong lúc này nhân cơ hội mau hành mau tiến Tỉnh được mê đi theo Mẹ trở về Diêu Bang Phê đến đây nghỉ một lúc Mẹ tái lên đàn Ngưng bút vàng lời trong Huấn con hãy tường tham…
 • 26. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 5 26 Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo thứ 5 Thiên Vận Luân Chuyển Thời Tam Thu Tam Tai Bát Nạn Khắp Diêm Phù Chín Chín Hạo Kiếp Nào Ai Thoát Cứu Thế Là Nhờ Nhất Quán Châu Năm giới cáo Nguyên Phật Tử thực tu thực tiễn Thức thời vận hiểu ý Trời mới là người hiền Nay đương là thời mạt kiếp đạo kiếp cùng giáng Trời Đất đổi Sơn Hà thay Quái Tượng biến thiên Lòng của Mẹ nguyên là lấy nhân từ làm gốc Nhưng tại sao Đại Hạo Kiếp lại giáng Đông Lâm Con không nghĩ từ xưa nay nào có kiếp số Thời thịnh trị Nghiêu Thuấn Vũ an lạc du du Lòng người ngay lòng Trời thuận không có kiếp giáng Lòng người tà cảm ác nghiệt hạo kiếp hoành lưu Nhìn phàm trần phong tục nay ngày càng ô hạ Lễ kỷ cương của Thánh Hiền không người noi theo
 • 27. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 5 27 Học gian tham học quỷ quyệt lường gạt dối trá Bại Nhân Luân hoại Can Thường một lời khó tả Quân không quân, thần không thần, triều cang bất chính Phu bất phu, tử bất tử, thế phong suy đồi Phu bất nghĩa, Phụ mất quy nhân đức bại hoại Anh không thương em không nhường kết thành oán thù Tình bè bạn không giữ tín lời xuôi hành ngược Ngũ Luân suy Bát Đức phế không người tuân theo Về kẻ sĩ chỉ nói xuông không hành theo lý Người làm nông không hiểu lý như dại như si Kẻ làm công không cần mẫn mất đi thực chất Là thương gia bán hàng giả lừa gạt người ngu Người tu phật đã không giữ Tam Quy Ngũ Giới Kẻ tu Tiên bỏ chân pháp đi vào đường tà Về nho sĩ chưa hiểu lý tự xưng là Thánh Nhìn cảnh này mẹ không khỏi đau thương trong lòng Thời buổi này nếu không có Đại Kiếp hạ giáng Khắp thế gian khó tìm được một người hiền lương
 • 28. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 5 28 Giáng Tam Tai cùng Bát Nạn đao binh thuỷ hoả Chín chín kiếp tám mươi mốt giáng khắp hoàn cầu Lại sai xuống Ngũ Đại Ma đại náo Đông Thổ Dùng vạn pháp liên hoàn kế thu hết ác tà Số Trời đến số Đất mãn khí số đã đến Đó cũng là người tạo nghiệt kết thành oán thù Sáu vạn năm đại thanh toán ứng nơi trần thế Ngọc và đá, thiện và ác phân chia rõ ràng Dùng huệ nhãn nhìn cõi trần lệ nhoà đôi mắt Thấy mây đen giăng mịt mù khắp cả trời xanh Khắp bốn bể nối yêu phong không nơi yên tĩnh Nạn chiến tranh, loạn trộm cướp làm khổ lòng người Nạn ôn dịch nạn đói rét hạn lụt đều có Khắp thiên hạ tuyệt ngũ cốc mùa màng thất thu Loại tai này và kiếp nọ chưa phải kỳ lạ Sợ nhất là Nước Lửa Gió quét sạch hoàn cầu Bốn mươi chín ngày tối đen trời trăng không sáng Mở Địa Phủ thả quỷ hồn đi tìm oán thù
 • 29. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 5 29 Làn khí âm tối như mực hàn quang khắp toả Đến đòi nợ mệnh hoàn mệnh thiếu nợ trả tiền Kiếp cang phong quét càn khôn phá hoại vũ trụ Quét Khí Tượng rửa Tam Giới biến đổi thế gian Mặc cho con Kim Cang Thể mình đồng da sắt Khó thoát được chân kiếp hoạ tính mệnh khó tồn Tuy hạo kiếp nơi Đông Thổ đều do Mẹ giáng Nơi Tiên Thiên Mẹ ngày đêm rơi lệ khóc than Không nỡ nhìn đá và ngọc cùng huỷ một lúc Giáng kim tuyến hiện linh quang chèo lái pháp thuyền Ngàn vạn đường không đường nào dẫn tới sinh lộ Đường sinh lộ, là Nhất Quán Thiên Đạo mong cầu Vì tưởng nhớ con của Mẹ bôn ba tứ phía Viết ngàn thư cùng vạn lời gửi xuống trần gian Chỉ lo sợ hạo kiếp đến con Mẹ bị hại Mẹ vì thế mới khổ công viết sách phê thư Gọi một tiếng, con của Mẹ hiền lương hiếu thảo Hãy nhanh bước tiến lên bờ gia công tu hành
 • 30. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 5 30 Đắc Thiên Đạo không nên có ba lòng hai ý Lấy huệ kiếm chặt dây oan dứt vòng lợi danh Luyến cảnh phàm nào hay được thế giới là giả Lấy huệ nhãn nhìn cảnh đời sầu khổ bất kham Mặc cho con có muôn nghìn vạn loại diệu kế Khí số đến cũng phải chịu tai kiếp lưu đày Trong mười phần chết đi bảy ba phần chịu khổ Nhìn thảm trạng xương thành núi máu chảy thành sông Nếu còn tham luyến cảnh phàm bội lý quên Thánh Chín chín kiếp đánh tàn linh Địa Ngục lao tù Muốn thoát kiếp muốn tránh tai mau lập công quả Mẹ ra lệnh sai Tiên Phật hộ con bình an Người tỉnh ngộ đi theo Mẹ trở về Vô Cực Không tỉnh ngộ gặp hạo kiếp đánh vào ngục lao Chư Phật Tử cùng tống giá theo Mẹ hồi phàm Về đến nơi tiếp tục phê lời vàng lưu đời….
 • 31. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 6 31 Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo thứ 6 Trong Sáng Một Minh Châu, Thượng Đế Tặng Con Giữ Vô Hoàng Truỳ Giác Lộ, Lão Mẫu Chỉ Đường Mê Tạo Vật Chân Chúa, Vô Hoàng Lão Mẫu, Xuất Thị Giá Đến Đông Thổ, Phật Tử Đứng Hai Bên Nghe Mẹ Phê Thư… Chân Đạo Chân Lý Chân Thiên Mệnh Người Tu Phải Chân Tâm Thực Hành Ý Niệm Sai Lầm Xa Ngàn Dặm Như Lướt Băng Mỏng Vào Ngục Sâu Sáu giới cáo Nguyên Phật Tử chuông vàng mau gõ Mẹ Vô Sinh tưởng niệm con lòng nóng như thiêu Lo Phật Tử mê tâm tính không nghe lời Mẹ Đem sách Mẹ để một bên chẳng nhìn chẳng xem Con ngang ngạnh như sắt đá khó lòng khuyên hoá Vì độ thế lao tâm lực nhiều lần xuống phàm Việc Tam Kỳ cực trọng đại khổ tâm phí sức Sai ngàn Phật, mệnh vạn Tổ cùng giáng Đông Giao
 • 32. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 6 32 Dùng ngàn phương lẫn vạn kế không thấy hiệu quả Nhiều lần gửi huyết lệ thư cũng uổng công lao Khổ cho Mẹ vô phương kế lớn tiếng than khóc Nghĩ đến đây nước mắt Mẹ như mưa tuông trào Muốn chỉ độ không hoá thế mặc con trôi dạt Lòng Mẹ từ lại không nỡ để con gặp tai Mẹ vì thế mới giáng cơ phê sách Thập Giới Răn các con mau giác ngộ thoát cảnh trần lao Ở trên đời trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu Không tròn hiếu sao xứng đáng là bậc anh hào Mẹ mong con trước mặt Mẹ chớ nên thất hiếu Phải tuân hành lời Mẹ dặn mới là con ngoan Là hiếu tử không cần Mẹ vừa dò vừa dặn Thể lòng Mẹ phát lòng thành để Mẹ bớt lo Kể từ nay lập mục tiêu tinh tiến tu đạo Thể lòng Mẹ phải ra sức cứu rỗi đồng bào Trong bốn bể là huynh đệ ra tay cứu vớt Chánh kỷ trước thành người sau độ hoá trần hiêu
 • 33. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 6 33 Tự lập trước, lập người sau là điều căn bản Tự đạt trước, lại đạt người cảnh tỉnh người mê Người giác trước, giác người sau cùng đăng giác lộ Là Tiền Nhân phải yêu thương nâng tiến Hậu Sinh Đã kéo người phải kéo lên đến nơi đến chốn Đã cứu người cứu đến cùng mới là Thanh Hào Độ một người một người thành mới hợp ý Mẹ Chớ nên bỏ người nữa đường không hỏi không hang Đương thời hạ thiên thời cấp thật là khẩn cấp Mau lập công mau bồi đức Đại Đạo xiển dương Cây trồng sớm trổ bông nhanh mau kết thành trái Chậm một bước trồng trể mùa hoa trái đều không Tu Thiên Đạo không phân biệt giàu nghèo phú quý Không phân biệt nam hay nữ đều phải siêng lao Bần xả thân phú xả tài cùng là hành đạo Tài Pháp Thí phúc tuệ đầy được hưởng hồng thanh Mau khai đạo mau xiển đạo chớ nên trì hoãn Còn trì hoãn còn do dự khó lập công lao
 • 34. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 6 34 Khiếu về văn dùng lời văn thay trời hành đạo Thiên về võ ra sức lực không ngại gian lao Lấy nhân lực lấy tài lực giúp người thành đạo Ơn của Trời là vô tư độ lượng bao la Người bàn đạo được thành công đều nhờ Trời giúp Chẳng phải là người lãnh tụ có sức tài ba Người tu đạo đều nhờ vào lời nguyện quảng đại Nhờ Phật ăn, cậy Phật mặc khó tránh Thiên Lôi Vì cứu thế quên thân mình bôn ba điên đảo Tiên Phật Thánh vì trợ đạo cũng chịu gian lao Phụng mệnh Mẹ xuống phàm trần chúng sinh độ hoá Chân Thiên Đạo có ấn chứng chẳng dối chẳng hư Đạo của Mẹ nếu không thật là hư là giả Lời nguyện con Mẹ gánh chịu con hãy yên lòng Mẹ nào muốn ra lời nặng để con thêm tội Tuy như thế kẻ mê muội lòng vẫn còn nghi Vào thời này lập công quả vạn tám thánh nghiệp Hưởng thanh phúc hưởng hồng phúc khoái lạc tiêu dao
 • 35. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 6 35 Lòng hăng hái sức phấn khởi một mực tinh tiến Dù thí mệnh cũng phải tu ý chí kiên lao Lập Phật Đường độ chúng sinh một việc đại thiện Hoặc khai hoang hoặc gieo giống lập đại công lao Nếu tuân theo lời của Mẹ khai hoang gieo giống Mẹ ra lệnh sai Tiên Phật trợ con thành công Nay Thiên Đạo đang trong lúc nữa minh nữa ám Là thời cơ lập kỳ công rạng rỡ anh hào Tuỳ thời thế tuỳ cơ duyên cẩn thận hành sự Chân Thiên Đạo đương ngầm tuyển chọn người hiền lương Nào ai hay Trời đang mở khoa thi chiêu tuyển Hy Thánh Hiền, hy Tiên Chân do sức cần lao Ba ngàn sáu, bốn vạn tám mọi người có phận Người chậm chạp tất đến sau sẽ khóc sẽ than Hiểu rõ được thời cơ vận theo Mẹ hồi phàn Tâm si mê không thức thời tai kiếp khó đào Mong Phật Tử phải tri hành hoả tốc tuyên hoá Tâm thanh tịnh nghỉ vài phút Mẹ tiếp tục phê…
 • 36. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 7 36 Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Thứ 7 Vô Phùng Khoá Vàng Vô Phùng Tháp Vô Phùng Chìa Khoá Mở Tháp Ra Minh Sư Nhất Chỉ Ơn Khó Báo Báu Vật Vô Giá Phóng Quang Hào Bảy giới cáo Nguyên Phật Tử lệ rơi thấm áo Vì nhớ thương chúng Nhi Nữ mê muội trần ai Nơi Tiên Thiên Mẹ ngày đêm bi ai thương khóc Vì nhớ con khóc đau lòng đứt cả ruột gan Không tỉnh ngộ đối với Mẹ nào có liên hệ Chỉ lo sợ tai kiếp đến khó tránh khó đào Nghe Mẹ khuyên mau tỉnh ngộ tu thân lập mệnh Thể lòng Mẹ nhớ ơn Thầy mới là hiền tài Chịu Minh Sư Điểm Quan Khiếu ơn dày khó báo Nặng như núi sâu như biển tạc dạ ghi lòng Không có Sư Điểm Quan Khiếu làm sao thoát khổ Há có thể rời sinh tử khỏi kiếp tránh tai
 • 37. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 7 37 Bạc tổ tiên ấm con cháu đều nhờ xuyên đức Các con nên báo Sư ân nghe Thầy an bài Người tu hành nếu trái ý vi phạm Sư mệnh Trời trách phạt Ngũ Lôi khiển Cửu Tổ khóc than Tuân mệnh Thầy trọng Thiên Đạo đáng bậc hiền sĩ Học quân tử vui sắc mặt hoà nhã khiêm cung Trọn đạo người hợp Đạo Trời đôn luân tận tính Hành lễ nghĩa giữ cang thường nghiêm nghị chính trung Đạo Ngũ Luân cùng Bát Đức làm trai phải giữ Đạo Tam Tòng cùng Tứ Đức phận gái nên tuân Học trung tín hành nhân nghĩa mau lập công đức Xem đạo hữu như tay chân cùng một mẹ sinh Không phân biệt hoặc khen chê kẻ hiền người ngốc Nam hoặc nữ bần hay phú phân trắng chia đen Là lãnh tụ độ lượng lớn bao núi chứa biển Thường chỉ đạo bậc Hậu Học khai đạo cùng nhau Chí nam nhi phải nhẫn nại co duỗi như ý Vượt sông núi chịu gió sương không nún không nao
 • 38. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 7 38 Nghe công sợ nghe lỗi mừng có lỗi biết sữa Thế mới là hào kiệt sĩ lương đống nhân tài Là Hậu Học kính Tiền Nhân cùng lòng hoà khí Là Tiền Nhân thương Hậu Học dìu dắt hướng tiền Đương kim hạ Thiên thời gấp nỗ lực hướng thượng Lời vàng ngọc Mẹ đã dặn chớ nên phụ lòng Đã là người đều có lỗi biết lỗi phải sữa Đã có lỗi không biết sữa khó về Diêu Đài Trước hành công sau lầm lỗi công trước không tính Trước có lỗi sau có công công lỗi tiêu trừ Nếu như biết sữa lỗi trước tái lập công quả Tất nhiên là công ghi công không phụ hiền tài Công đức nhiều tội lỗi ít Thiên Bàn ghi rõ Lỗi lầm nhiều công đức nhỏ chịu hoạ mất tai Sổ Trương Mục nơi Tiên Thiên tường tận ghi rõ Chưa hành công sữa lỗi trước mới là anh tài Từ xưa nay tu Thiên Đạo là chuyện không dễ Nay phổ độ khác thời cổ do Mẹ an bài
 • 39. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 7 39 Mẹ từ bi thí ơn lớn càng khôn cùng độ Nên Phật Quy đã rộng rãi giảm khảo giảm ma Thời buổi này tu Thiên Đạo thật là dễ dãi Không chịu nạn không gặp tai khác với cổ xưa Tuy chịu cực phí tâm sức bôn ba Nam Bắc Độ Phật Tử về cố hương mẹ tặng Đài Sen Tuy chịu cực phải phong sương dầm mưa dãi nắng Một phần khổ một phần công rực rỡ quang vinh Tuy bị người chế và nhạo ra lời huỷ báng Khi đến thời mới rõ được ai hiền ai ngu Tuy chịu oan bị hiểu lầm nuốt cay ngậm đắng Trời không phụ công và lao ghi chép rõ ràng Không tranh cường so dài ngắn cũng không háo thắng Tồn tâm tính dưỡng hạo nhiên Bồ Đề nở hoa Tuy gặp ma khảo tâm tính có nghịch có thuận Không ma khảo không thành Phật lẽ là đương nhiên Tuy cho rằng kẻ ác mạnh người hiền nhu nhược Ngày báo ân người hành ác như sương ban mai
 • 40. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 7 40 Từ xưa nay tu đại đạo đều có ma hại Đạo một thước ma một trượng kim cổ như nhau Cũng chẳng phải vì ác nghiệp mới gặp huỷ báng Người không căn sao ngồi được Ngàn Lá Đài Sen Người bạc phước căn không hậu tâm tính không vững Tuy đắc đạo vẫn thối chí khó về Bồng Lai Con chớ tưởng người tu hành là khờ là dại Thực tu hành lập kỳ công cõi trần vẻ vang Con không nghĩ Tam Giáo Thánh khai hoá lập giáo Chịu vạn khổ hưởng hồng thanh vĩnh viễn không suy Cho đến nay ba nghìn năm Thần người cúng bái Chứng Đại Đạo trở về Trời muôn thuở lưu danh Vào thời đó nơi Đạo Bàn chỉ là tra bổ Sao sánh bằng thời Tam Kỳ phổ độ đại khai Ba nghìn sáu liệt Thánh Vị chùa chiền uy vũ Bốn vạn tám chứng Hiền Vị tề hưởng hồng thanh Chứng Thánh Hiền quý ở nơi chân tâm thực tiễn Rạng Tổ Tông ấm con cháu thiện đức trường tồn
 • 41. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 7 41 Năng phụng hành chứng Thượng Phẩm trái ngược sẽ truỵ Tam Tài nghỉ ngồi thiền định đợi Mẹ phê bài…
 • 42. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 8 42 Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Thứ 8 Vạn Cổ Kỳ Duyên Diệu ảo Diệu Tam Kỳ Mạt Kiếp Trời Mở Khoa Tam Nguyên Vận Hội Long Hoa Tuyển Tuyển Khảo Phật Tử Chứng Đại La Tám giới cáo Nguyên Phật Tử lòng buồn tê tái Đưa mắt nhìn chúng Nhi Nữ còn mê trần sa Nhận vui giả chịu chân khổ ngày đêm lao lục Đối Chân Đạo chẳng thiết tha ứng phó qua loa Biết bao người tham cảnh phàm bội Lý quên Thánh Biết bao người sợ ma khảo tâm chí không bền Có chân đạo tất có khảo lý này bất biến Như luyện kim như dũa ngọc ngọc đẹp vàng ròng Ngọc không dũa không thành khí lời nói không giả Là vàng thật trải trăm luyện càng luyện càng tinh Muốn lấy cây làm cột trụ phải trừ cành nhánh Làm công trình cất cao ốc nền móng phải bền
 • 43. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 8 43 Ở nơi người nếu so sánh cũng cùng một lý Chịu đả kích chịu mài dũa trí tuệ mới khai Nhà nghèo khó mới rõ được người con hiếu thảo Trong nước loạn mới xuất hiện báo quốc tôi trung Trải cuồng phong mới biết được cây cỏ vững chắc Không khảo trừng sao phân biệt Kẻ Nguỵ Người Chân Nếu luận khảo người tu hành chẳng riêng một ai Lấy ngón tay đếm không hết lược thuật vài truyện Khương Thái Công bán bột mì không người hỏi hang Chịu ma khảo luyện tâm tính ý chí cương quyết Châu Văn Vương nơi Dữu Lý bảy năm tù đày Tuy đoán được số Trời định không hờn không oán Lại còn có Khổng Trọng Ni cũng bị nguy nan Qua Tống Vệ chịu tai ách phạt đàn tiêu tích Nơi Trần Thái bị tuyệt lương nhịn đói bảy ngày Kẻ phàm phu đều cho rằng Thánh Nhân ngu dại Khưu Trường Xuân lúc tu đạo trăm điều khổ cực Gặp nạn đói bảy tám lần vẫn không sờn lòng
 • 44. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 8 44 Diệu Thiện Nữ vì tu đạo bị trảm bị giảo Tôn Bất Nhị lấy vạc dầu huỷ hoại dung nhan Lấy cảnh khảo thời hiện tại sánh với thời cổ Ma khảo ít không đáng kể nhẹ hơn trăm bề Qua cơn khảo mới rõ được căn cơ cao thấp Có ma luyện Tự Tính Phật mới toả hào quang Ma và khảo là bậc thang thành Tiên Phật Thánh Hiểu thấu được cảnh giả tạo sẽ đạt Niết Bàn Mẹ sắp đặt định diệu kế huyền diệu vô kể Dùng sóng gió che ngoài cửa tối ngoài sáng trong Tu Thiên Đạo nếu không có ma khảo đoạn luyện Kẻ ăn chơi chốn lầu xanh đều lên Thiên Đàng Không có khảo làm sao rõ ngu hiền chân giả Làm sao tuyển người chân tu lên ngồi Đài Sen Chớ nói rằng tu Thiên Tước mới có khảo nghiệm Cầu Nhân Tước cũng phải trải mười năm sách đèn Không rõ khảo nên thối chí làm khổ lòng Mẹ Vì thương con lòng bi thương lệ rớt sa bàn
 • 45. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 8 45 Mẹ vì con đã nhiều lần viết thư nhắn nhủ Thư Mẹ gửi không một người hiểu rõ căn nguyên Nay dặn dò lại dặn dò sao không thức tỉnh Nếu chấp mê trái lời Mẹ sẽ áp Âm Sơn Kêu một tiếng con của Mẹ sớm rõ tâm tính Mặc ngàn ma cùng vạn khảo lòng vẫn không nao Đạo tâm vững ý chí bền trước sau không đổi Lòng chí thành ma khảo dứt tâm như thái hư Từ ngàn xưa người tu đạo lội sông vượt núi Rời vợ con bỏ gia sản đi khắp chân trời Vượt ngàn núi lội vạn sông khó gặp Chân Pháp Giầy sắt mòn vẫn không gặp Chân Đạo Minh Sư Chịu ma khảo khổ trăm điều không sao kể xiết Lòng chí thành mới cảm động các bậc Chân Nhân Lại thử nghiệm tấm lòng thành chân thật không giả Mới truyền pháp tìm hang động tu luyện Hoàng Nha Ba ngàn công tám trăm quả đắc thành chánh quả Cũng chẳng qua đạt Khí Thiên tạm hưởng vinh hoa
 • 46. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 8 46 Hiện kim thời tu Thiên Đạo thật là dễ dãi Thọ điểm trước tu hành sau độ hoá trần sa Hợp thời thế ứng thời vận Thiên Cơ mới lộ Mẹ khai ơn người tu hành nữa Tiên nữa phàm Nay đương lúc Thiên thời cấp Khinh Phàm Trọng Thánh Phải ân cần và thực tiễn không nên vui nhàn Muôn vạn lời trong huyết thư mong con tỉnh ngộ Đây chẳng phải văn khuyên đời chớ nên xem thường Mẹ vì con phí tâm huyết lòng như tơ rối Chúng Phật Tử nhớ trong lòng Phật Pháp tuyên dương Phê đến đây Mẹ ngưng bút Tam Tài tạm nghỉ Mẹ lên Đàn mượn cơ bút tiếp tục phê thư…
 • 47. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 9 47 Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Thứ 9 Tâm Không Ví Như Mảnh Trăng Sáng Tình Chẳng Là Tuyết Nở Hoa Mai Tâm Không Nhiễm Trần Chân Không Hiện Thanh Khiết Vô Nhiễm Toả Hào Quang Chín giới cáo Nguyên Phật Tử lệ rơi ướt áo Chỉ vì con lòng Mẹ mới buồn phiền lo âu Đạo tuy có trăm nghìn đường nhưng đều không chính Nếu không đi con đường vàng khó về Diêu Kinh Đương thời hạ bàng môn thịnh vạn giáo tề phát Mẹ lo sợ chúng Phật Tử đi vào đường tà Nghìn Bàng Môn vạn Giáo Phái đều do Mẹ giáng Truyền sách trước gửi thư sau báo trước Tam Kỳ Thời chưa đến Mẹ không giáng Thiên Đạo Nhất Quán Lại nhìn thấy chúng Phật Tử tâm tính đã mê Mới giáng hạ ngàn bàng môn hành hương lạy hối Khoá tâm viên buộc ý mã hành thiện tích công
 • 48. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 9 48 Đợi đến thời Chân Thiên Đạo thu viên phổ độ Bái Chân Sư cầu Chân Đạo cùng về cố hương Thời cơ đến Mẹ tiết lộ Thiên Cơ Diệu Lý Thời thu viên đã đến lúc vạn giáo quy căn Mẹ giáng Đạo hoá Tam Thiên lấy tên Nhất Quán Độ Tam Tào cứu bốn bể cùng lên thang mây Lời Mẹ nói câu câu thực không một lời giả Có bằng cứ có ứng nghiệm khả dĩ chứng minh Tam Giáo quy về Nhất Lý, Nhất quy về Đạo Từ Nhất bản tám vạn thù Nhất là căn nguyên Muốn tu đạo cần phải hiểu con đường nguồn cội Đường nguồn cội không hiểu rõ làm sao về Trời Thời thu viên truyền phép báu thượng thừa bí quyết Đạo bí ẩn từ vạn cổ nay ở Tam Kỳ Nếu không tin Mẹ lại lấy chân lý minh chứng Đem cương lĩnh của Tam Giáo giảng nghĩa thuyết minh Nhất là một không đối đãi Tiên Thiên Chân Lý Nho quán Nhất, Thích quy Nhất, thủ Nhất đạo Tiên
 • 49. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 9 49 Minh tâm tính quan tự tại nhà Phật đã giảng Tồn tâm tính khắc phục công công phu Đạo Nho Tu tâm tính để phục mệnh pháp của Đạo Lão Tâm tính này là thực thể chí linh chí hư Tu đạo tâm thường thanh tịnh Tam Phẩm nhất lý Nho sĩ luyện tri định tĩnh Thiên Lý không mê Phật Giáo nói không và tĩnh chỉ là một thể Lý Tam Giáo quy một lý tính hợp Vô Cực Nhà Phật giảng chữ Tam Quy thọ trì Ngũ Giới Tụ Tam Hoa triều Ngũ Khí pháp của Đạo Tiên Hành Tam Cương giữ Ngũ Thường lễ của Nho Giáo Đương thời hạ truyền Nhất Quán, Tam Giáo một nhà Không sát sanh là nhân ái Khí Mộc Phản Bản Không trộm cắp giữ trung nghĩa Khí Kiêm Tụ Ngưng Không tà dâm giữ lễ tiết Chân Hoả Luyện Tính Không uống rượu có trí tuệ Chân Thuỷ Hợp Hoà Không võng ngữ giữ chữ tín Thổ Khí Quy Bản Ngũ Khí triều, Ngũ Giới thanh, Ngũ Thường tụ tề
 • 50. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 9 50 Luận Tam Giáo tuy khác biệt không ngoài một lý Nếu hai lý tức không chính Ngoại Đạo Bàng Môn Từ Phục Hy vẽ Bát Quái chân dịch xuất hiện Đó là lúc Đại Đạo giáng trong thời sơ khai Hội Thanh Dương mệnh Nhiên Đăng hạ phàm giáng thế Độ hai ức Nguyên Phật Tử trở về Thiên Đàng Thời Hồng Dương sai Thích Ca xuống phàm cứu thế Lại độ thêm hai ức người trở về Tây Phương Thanh Hồng kỳ cùng độ được bốn ức Phật Tử Còn để lại Cửu Nhị Ức bể khổ còn mê Nay Bạch Dương, Đại Đạo triển Di Lặc ứng vận Mệnh Thiên Nhiên Chưởng Đạo Bàn độ hoá Trung Tây Nơi Tiên Thiên Mẹ không giữ Tiên Phật Thần Thánh Đều đầu thai cùng hoá thế trợ giúp Thánh Cơ Độ Bần trước kế độ Phú sau độ Khanh Tướng Độ Vương Hầu độ Vạn Quốc cùng lên Niết Bàn Nay đương lúc Thiên Thời cấp nổ lực gắng sức Chí cương nghị với lòng thành tuyên hoá kẻ mê
 • 51. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 9 51 Luận Trời Đất tuy cao rộng sao bằng Đại Đạo Thiên mệnh lớn Mẫu mệnh lớn Chí Cực Chí Linh Nếu tuân theo lời trong Huấn thực tâm bạn đạo Mẹ sẽ sai Chư Tiên Phật giúp con bình an Trong tương tai còn nhiều việc cực kỳ trọng đại Chẳng bao lâu thiên thời đến hiện hoá chân cơ Ngàn bàn môn cùng vạn giáo đồng thời xuất hiện Niệm phù chú hô phong vũ đá chạy cát bay Chỉ Trời mở chỉ Đất lỡ dời núi lấp biển Ngồi trên ghế bay lên trời yêu pháp lạ kỳ Thuật âm dương độn ngũ hành cởi mây giá vụ Đầy đủ loại Yêu Ma Thuật không sao kể vơi Đến thời đó con của Mẹ nên nhớ lời dặn Chớ chạy theo mất Linh Quang chịu cảnh thê lương Số Trời định đến Tam Kỳ vạn giáo xuất hiện Mẹ lập kế có dụng ý chí diệu chí huyền Việc Tam Thiên cùng chủ quyền do Mẹ chắp chưởng Thời kỳ đến Mẹ ra lệnh pháp thuật đều tan
 • 52. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 9 52 Vạn Tiên trận đủ thứ pháp náo nhiệt hoa mắt Di Lặc ngốc Tế Điên khùng hiện sức thần thông Cờ Hạnh Hoàng cầm nơi tay không trung vùng vẫy Hô một tiếng chư Thần thối tất cả quy ban Pháp không còn thuật cũng hết Thần Thánh không giúp Pháp thuật hết chỉ còn lại hai tay trắng không Vạn bàn môn bái Di Lặc cùng quy Chính Lý Giúp Tế Công hiện Phật Quang Đạo quán Thập Phương Người giàu có quay ngược lại lạy người nghèo khổ Đạo đức triển khắp toàn cầu trung ngoại như nhau Người thông minh có trí tuệ hãy sớm tu đạo Chớ đợi thuyền đã thủng lổ chảy giữa lòng sông Phê đến đây Tam Tài mệt Mẹ ngừng cơ bút Hãy thiền định tâm thanh tịnh đợi Mẹ tái phê…
 • 53. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 10 53 Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Thứ 10 Thời Đến Mở Rộng Cửa Vân Thành Đáp Trúng Tam Bảo Là Nguyên Hoàng Bát Đại Kim Cang Uy Nghiêm Hiện Khẩu Lịnh Không Đúng Xuống Suối Vàng Mười giới cáo Nguyên Phật Tử sách Mẹ viết xong Việc thu viên cực trọng đại chớ nên xem thường Đạo Tam Cực truyền một lý trở về bến ngộ Khắp thiên hạ khắp hoàn cầu đều trổ Liên Hoa Luận Đại Đạo chia Tam Thừa chân lý vô thượng Lý là Thượng, Khí là Trung, Tượng là Hạ Thừa Ngoài nơi Trời còn có Trời lời nói không giả Lý Vô Cực, Khí Thái Cực, Hoàng Cực càn khôn Cảnh Vô Cực là Thánh Vực, Cực Lạc thanh tĩnh Cảnh Thái Cực là Hiền Quan thường chuyển pháp luân Nơi Hoàng Cực là cõi phàm gồm động thực vật Từ Tam Thừa mới phân biệt Thánh Hiền phàm phu
 • 54. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 10 54 Tu nguyên thần luyện tính lý thượng thừa chí diệu Giáng Long Hổ chuyển pháp luân tham thiền trung thừa Còn Hạ Thừa thật khó nói chấp hình chấp tướng Kẻ gõ mõ người tụng kinh khó siêu thoát phàm Thời Mạt Pháp Mẹ giáng hạ Mạt Hậu nhất trước Người nghe thành người đắc siêu hy Thánh hy Hiền Nhất Thập Bát Tiểu Nhi Đồng Trung Châu Trấn giữ Nổ Phích Lích đánh thức tỉnh Đại Địa Càng Khôn Khắp Vạn Quốc lẫn Cửu Châu đều cùng tận độ Ngàn Thần Thánh vạn Tiên Phật cùng tụ Trung Nguyên Hội Tam Tào sẽ tính toán Bạch Dương định vị Sẽ quét sạch kẻ ác nghiệt giữ người hiền lương Đem bể khổ của thế gian hoá thành Liên Quốc Cõi Đông Thổ sẽ biến thành Tịnh Thổ Tây Thiên Thế giới Phật bốn mươi năm khoái lạc vô tận Dứt sát nghiệp quy nẻo thiện mệnh vật an toàn Cảnh Thái Hoà đến thế gian Lân Phụng xuất hiện Sóng gió yên vui thanh bình cùng nhau chúc mừng
 • 55. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 10 55 Ta thương người người kính ta không còn tranh đấu Năm ngày gió mười ngày mưa sống thời Trời Nghiêu… Chư Tiên Phật hết lời nguyện chúng sinh độ tận Tổ Di Lặc lên Bảo Đài điểm Tướng phong Tiên Con của Mẹ rời bể khổ cũng về bến giác Phật Thiên Nhiên dẫn Nguyên Nhân cùng triều Mẫu nhan Giây phút ấy nỗi lòng Mẹ mới hết gánh nặng Các con đều có công lớn hớn hở trong lòng Người mỗ mỗ khai hoang trước tài ba xuất chúng Người mỗ mỗ lập kỳ công đoạt chức Khôi Nguyên Người mỗ mỗ Tài Pháp Thí chức thăng Thượng Phẩm Người mỗ mỗ xả thân mình phẩm vị Tôn Nghiêm Người mỗ mỗ lập Phật Đường Kim Tiên được chứng Người mỗ mỗ tuyên hoá Đạo được ngồi toà sen Người mỗ mỗ tận hết lòng quả chứng Tiên Vị Người mỗ mỗ vì ân cần thăng thưởng vô biên Đến thời đó chia Tam Thừa vị liệt Cửu Phẩm Người Phật Tử có công lớn khôn xiết vui mừng
 • 56. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 10 56 Còn tại thế chưa về Trời ngoại Vương nội Thánh Hưởng vinh hoa cùng phú quý tự tại an nhiên Chúng Phật Tử đã Niết Bàn trở về Tịnh Thổ Thoát phàm thai thành Thánh Thể Đại La Kim Tiên Vội mặc lên bộ áo tiên Kim Quang rực rỡ Cắm bông vàng đội mũ Tiên giầy mây trổ sen Bái kiến Mẹ Đấng Vô Sinh lấy tay dìu dắt Kêu một tiếng, con yêu quý! Nay mới về nhà Kể từ nay Mẹ không sai con xuống Đông Thổ Không còn vì đời Ngũ Trược chịu cảnh gian lao Ăn Tiên Đào cùng Tiên Quả Quỳnh Tương nước ngọc Mừng vô hạn vui khó tả khoái lạc vô biên Hiển thần thông thật mầu nhiệm quán thông Trời Đất Dùng Pháp Bảo của Tiên Gia xoay chuyển Càn Khôn Chân Pháp Thân Nhật Nguyệt xoay không ảnh không tích Vào nước lửa không cháy chìm tuổi thọ vô biên Không còn bị Trời và Đất âm dương chi phối Không sợ nóng không sợ lạnh không sợ gió sương
 • 57. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Giới Cáo Số 10 57 Đi xuyên qua kim và thạch không gặp trở ngại Đến vô hình đi vô tích du khắp Tam Thiên Chín đời Tổ và Thất Huyền cùng nhau thoát khổ Về phẩm vị Huyền lẫn Tổ đều được sắc phong Quần Phật Tử Cung Vô Cực thiết lập Yến Tiệc Thời Long Hoa tụ quần chân Phật Thánh Thần Tiên Từng người một đến trước mặt yết kiến Hoàng Mẫu Mẹ Vô Sinh cực mừng rỡ nói không nên lời Rót một ly rượu Bồ Đề chúc mừng Phật Tử Chúng Phật Tử nơi bàn tiệc khoái lạc vô biên Vô Cực Thiên đại đoàn tụ vui mừng vô tận Cung Vô Cực vỗ tay cười Trời Đất cùng vui Thế mới hay tu Thiên Đạo chí tôn chí quý Con của Mẹ không hổ danh là đấng hiền lương Phê đến đây đã hoàn tất thu hồi kim bút Đem lời Mẹ tạc vào lòng ngày đêm chớ quên Sách của Mẹ lấy tên là Huấn Tử Thập Giới Tịnh một lúc Mẹ tiếp tục viết thêm vài lời…
 • 58. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Lời Dặn Dò Của Lão Mẫu 58 Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Lời Dặn Dò Của Lão Mẫu Huấn Thư Hoàn Tất Trấn Trung Hoa Quảng Bá Tuyên Hoá Độ Thiện Gia Hiền Lương Cùng Lên Bồ Đề Ngạn Nhi Nữ Công Thành Ngồi Liên Hoa Cầm bút dặn dò chúng nhi nữ Tuân lời Mẹ dặn thiết thực hành Mong con hết lòng và hết sức Đánh thức người si khỏi cảnh mê Cực Lạc Cố Hương nay vắng lạnh Tiên Phật cứu thế giáng cõi Đông Bốn ức cùng nhau hạ phàm giới Nào ai hiểu rõ được căn nguyên Minh Tâm Kiến Tính thấy Cố Chủ Lúc hối vỗ ngực lại dậm chân Thời giờ quý báu chớ bỏ lỡ Gà vàng tam xướng Đại Đạo hoành
 • 59. Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới Lời Dặn Dò Của Lão Mẫu 59 Thừa lúc nửa ẩn và nửa hiện Tuân lời Mẹ dặn thiết thực hành Nếu như sao chép không đúng chữ Hạ đàn hiệu đính cùng sửa sai Chép xong thư này mau ấn loát Phổ biến lưu truyền Mẹ đẹp lòng Khuyến hoá độ chúng lập công đức Cứu rỗi chúng sinh rời vực sâu Sách phê đến đây Mẹ ngừng bút Xuất chúng Phật-tử về Diêu Kinh Giây phút ly biệt lòng như cắt Hỏi con phải chẳng thiết thực hành Mẹ hỏi câu này rơi huyết lệ Chớ xem lời Mẹ như gió bay Thiên Đàng Địa Ngục tuỳ con chọn Biếng nhác chểnh mảng xuống vực sâu Mẹ không phê tiếp biệt Nhi Nữ Rơi hàng huyết lệ phản Thiên Đình.