Anzeige

Skapaskolan Föräldrakväll 141203

29. Dec 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Skapaskolan Föräldrakväll 141203

 1. FÖRÄLDRAKVÄLLAR - Ett initiativ för att öka vår gemensamma förståelse av
 Skapaskolan och hur vi tillsammans kan ge era barn en
 god utveckling på skolan - En konsekvens av att Skapaskolan är en annorlunda skola - En fokuserad kväll med ett visst tema som vi kommer att
 hålla oss till !
 2. FÖRÄLDRAKVÄLLAR - Detta och nästa tillfälle samverkar - Idag fokus på omvärld, vår vision, samt vår organisation - Nästa gång, praktiskt fokus och testa på med lärplattor
 var man hittar allt, appar vi använder etc.
 3. Samtal 1
 4. Omvärld
 5. OMVÄRLD 1: DEN DIGITALA REVOLUTIONEN - Tvåvägskommunikation för alla - världen sitter ihop - Alla kan dela med sig - Oändlig kopiering - Remixkultur - Massiv skala av gemensamt handlande ! “vi överskattar förändringen på kort sikt och vi
 underskattar den på lång sikt.” !
 6. OMVÄRLD 1: DEN DIGITALA REVOLUTIONEN Pedagogiska konsekvenser - Ett mål - Digital kompetens enligt EU.“innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT)” - Ett verktyg: - Hela världen in i klassrummet - Elever får en autentisk mottagare för sina arbeten
 7. OMVÄRLD 1: DEN DIGITALA REVOLUTIONEN Slutsats: Den digitala revolutionen skriver om förutsättningarna för arbete, relationer, medborgarskap, personlig integritet, identitiet, jag faktiskt också vad det innebär att vara människa. ! ! ! !
 8. OMVÄRLD 2: HÄLSA IDAG - Fysiskt: - Ökande övervikt i befolkningen och bland unga. ! - Mentalt: - Ökande självskadebeteende och psykisk ohälsa bland
 ungdomar. ! - Svårt att få första jobb, stor press på unga. ! !
 9. OMVÄRLD 2: HÄLSA IDAG ! - Minskande idrott och hälsa i skolan. - Flertalet forskningsprojekt kring ökad hälsa visar goda
 på höjda studieresultat, bättre fysisk och mental hälsa. ! - Stressforskare menar att det egna beteendet och
 tänkandet är styrande för upplevd stress. Skolan en
 möjlighet att också påverka tänkandet i grunden. !
 10. OMVÄRLD 2: HÄLSA IDAG Slutsats: Genom att arbeta medvetet med fysisk och mental hälsa kan självkänsla och tänkandet stärkas och lärandet ökas ! !
 11. OMVÄRLD/UTGÅNGSPUNKT: FRIGÖRELSE AV INDIVIDEN (I SAMSPEL) “SKOLAN” TRADITIONELLT SKAPASKOLAN Ålder som styrmedel Även behov som styrmedel Samma bok till alla Individuella utmaningar Individen irrelevant Individens intresse som en tillgång i skolarbetet Läsa in Uppleva, skapa text. Läsa med en anledning Specialisering och många olika delar Helhet och sammanhang
 12. OMVÄRLD/UTGÅNGSPUNKT: FRIGÖRELSE AV INDIVIDEN (I SAMSPEL) - Längtan efter mening. Att göra saker man ser som
 meningslösa eller “instrumentella” leder till håglöshet och
 dålig självkänsla - Skoljaget och jaget bör vara överlappande, dvs skolan handlar om viktiga saker och skolarbetet känns angeläget
 13. OMVÄRLD/UTGÅNGSPUNKT: FRIGÖRELSE AV INDIVIDEN (I SAMSPEL) - Meningsfullhet, delaktighet och möjlighet att påverka ökar
 motivation, lärande och hjärnans utveckling - Människan mår bra av att delta i sammanhang med andra. Individen som utgångspunkt men alltid med tanke på samspel med andra Bild. CC licensed. By ajeofj3,“Brain Lobes”
 14. OMVÄRLD/UTGÅNGSPUNKT: FRIGÖRELSE AV INDIVIDEN (I SAMSPEL) Slutsats: Individualiserat bemötande ger alla rätt utmaningar, leder till ökad motivation och mer lärande. En upplevt meningsfull skola och delaktighet bidrar också till god självkänsla. ! !
 15. SAMTAL 1 - Digital revolution - Hälsa idag - Frigörelse av individen (i samspel) ! Vad betyder dessa faktorer för skolan? ! Vilka tankar, reflektion och frågor dyker upp hos dig? !
 16. Samtal 2
 17. Vision & värderingar
 18. VISION MOD OCH FÖRMÅGA ATT
 FÖLJA SINA DRÖMMAR
 19. VERKSAMHETSIDÉ ! Att driva skola med en skapande pedagogik, baserat på digitala möjligheter, vilket utvecklar kunskaper, självkänsla och förmågor för framtiden.
 20. Digital förmåga
 21. Hälsoförmåga
 22. VÄRDERINGAR TRO PÅ
 MÖJLIGHETER MOD ATT
 FÖRSÖKA SPRIDA
 GLÄDJE
 23. SAMTAL 2 VISION: Mod och förmåga att följa sina drömmar ! VERSKAMHETSIDÉ: Att driva skola med en skapande pedagogik, baserat på digitala möjligheter, vilket utvecklar kunskaper, självkänsla och förmågor för framtiden ! PRIORITERADE FÖRMÅGOR: Digital förmåga & Hälsoförmåga ! VÄRDERINGAR: - Tro på möjligheter - Mod att försöka - Sprida glädje ! Vad får du för tankar och reflektioner utifrån detta? Ser du hur det hänger ihop med omvärldsfrågorna?
 24. Samtal 3
 25. Organisation av lärande
 26. LÄRPERIODER ! - Inspirerat från mjukvaruutvecklingsmetoden “Scrum” - Skapar helhet för eleverna - Lagom långt att hålla fokus - Autentisk publik via kunskapsvernissage !
 27. TRE UNDERVISNINGSFORMER ! - Tematid ! - Fokustid ! - Skapatid ! !
 28. TEMATID ! - Ämnesövergripande arbete under en lärperiod - Styrt utifrån analys av läroplanen där vi klustrat centralt
 innehåll och förmågor - Planeringar i Unikum - Mest tid allokerat till tematid
 29. TEMATID
 30. FOKUSTID ! - Ämnespecifik undervisning som vi bedömer inte
 passar att lära i ämnesövergripande tema. ! - Exempelvis matematikundervisning via Nomp !
 31. SKAPATID - Arbetet drivet av elevens intresse - Kopplat till läroplanen genom dialog mellan elev och lärare - Tät dialog lärare och elev för att säkerställa att eleven ägnar tid åt rätt sak. - Ett konkret sätt att närma sig visionen med drömmar som
 drivkraft för lärande och utveckling
 32. SKAPATID - Plan - Idé - Lärandemål - Arbetsform - Publiceringsform GRIND - Prototyp GRIND - Produktion GRIND - Reflektion GRIND
 33. FOKUSTID ! - Ämnespecifik undervisning som vi bedömer inte
 passar att lära i ämnesövergripande tema. ! - Exempelvis matematikundervisning via Nomp !
 34. FORMATIV BEDÖMNING ! “Traditionellt” - Genomgång, läsa på, prov, bedömning ! Formativt - Kontinuerlig återkoppling som ger eleven
 vägledning framåt - Kamratbedömning - Lärloggsinlägg under pågående arbete - Självskattning - Intalad feedback - Talsyntes i appar
 35. FORMATIV BEDÖMNING - WILIAMS FEM NYCKELSTRATEGIER
 36. ELEVBLOGGAR ! - Publika kanaler för eleverna arbeten - Ett sätt att levandegöra innehållet och skapa möjlighet
 för dialoger samt meningsfullhet - Löpande bloggar samt projektbloggar
 37. FLER VAL VI HAR GJORT ! ! - Blocktider på schemat (längre arbetsblock) - Utvecklingstid på fritids - Arbetsform i Unikum - Lärlogg ett sätt att se och dokumentera det
 informella och löpande lärandet - Showbie mm som verktyg för att arbeta med ljudinspelning mm samt smidig uppgiftsindelning
 38. ORGANISATION AV LÄRANDE - Lärperioder - Tre lärandeformer; tematid, skapatid, fokustid - Formativ bedömning (framåtsyftande återkoppling) - Publika elevarbeten - Längre arbetspass under dagen - Utvecklingstid på fritids - Showbie mm för smidig kommunikation och inlämning
 39. SAMTAL 3 - Lärperioder - Tre lärandeformer; tematid, skapatid, fokustid - Formativ bedömning (framåtsyftande återkoppling) - Publika elevarbeten - Längre arbetspass under dagen - Utvecklingstid på fritids - Showbie mm för smidig kommunikation och inlämning ! Vilka tankar, reflektion och frågor dyker upp hos dig? Ser du hur det hänger ihop med omvärldsfrågorna? Ser du hur det hänger ihop med vision och värderingar? !
 40. Målbild juni 2014
 41. TACK FÖR IDAG!
Anzeige