förskolan språkutveckling kognitiv psykologi förskollärare minne kunskapsutveckling språkpolitik flerspråkighet hjärnan psykiatri självuppfyllande profetia konformitet socialpsykologi arbetsminne dynamisk systemteori piaget genus läroplanen för förskolan inflöde utflöde språk och kunskapsutvecklande lärande barns förstaspråksutveckling pedagogiskt verktyg stöttning sociokulturell teoriram intag interkulturalitet symoboler tecken semiotik språklag svensk språklagstiftning miänkiele samer norra sverige assimilerinspolitik försvenskningspolitik minoritetspolitik samhällsperspektiv individperspektiv andraspråkskontext studiehandledare styrdokument studieteknik groupthink stanford prison ash sherifs experiment foot in the door compliance sociala normer social maskning lydnad för auktoritet grypptryck psykologi åskådareffekten negative-state relief hypothes empathy-altruism hypothesis altruism hjälpbeteende prosocialt beteende första intryck kroppsspråk halo effekt social perception direcional motives non- directional motives fördomar scheman social kognition behandling klinisk psykiatri funktioner npf personlighetsstörningar onormalt normalt psykisk sjukdom visuell kunskap fonologiska loopen långtidsminne minnessystemet medvetande inledning frågeställning problemställning skriva uppsats vetenskaplighet normer haloeffekt grupptryck hälsa kroppen rörelse fanny davidsson barns rättigheter barnkonventionen genuspedagogik chunking långstidsminne behaviorism techne episteme fronesis kunskapsformer idealism rationalism pedagogik posthumanism neurovetenskap kognitivt perspektiv behavorism genuskontrakt genussystem religiositet pluralism mångreligiösa sverige religion höga förväntningar interaktion stöttande scaffolding stöttande förhållningssätt stretcha språket praktik teori språk pia nordgren med språket i sikte förskolläraryrket läraryrket icke verbal kommunikation verbal kommunikation kroppspråkets betydelse röstens betydelse didaktik högläsning andraspråksutveckling flerspråkig utveckling
Mehr anzeigen