Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
แปลเป%นภาษาไทย
โดยทีม บก. สํานักพิมพ8เนชั่นบุ<คส8 / ณงลักษณ8 จารุวัฒน8
www.facebook.com/nationbooksfanpage
หนังสือ "คิดอยG...
When Jonathan and Eric arrived at Google, we thought we knew
all there was to know about running successful businesses.
01...
But we quickly learned that almost everything we thought we knew
about managing businesses was dead wrong.
02
แต;ไม;นานก็ร...
And we’d need to figure out the new business rules that make
a company successful in the Internet Century.
Here’s what we ...
We started by asking one
of Eric’s favorite questions:
What’s different now?
04
เราเริ่มด5วยการถามคําถามโปรดของเอริกว;า
“ต...
ตอนนี้มีอะไรที่ต;างไปจากเดิม?
What has changed?
Which assumptions do people make that are no longer true?
Why does everything feel like it is speeding u...
07
คําตอบของเราคือ....
08
All the world’s information
and media is online.
Mobile devices mean
anyone can reach anyone,
anywhere, anytime.
Cloud ...
As a result, barriers to entry that have
stood for decades are melting away.
Every incumbent business is vulnerable
to com...
This transformation is happening at an
unprecedented pace, and it’s accelerating.
It’s like Moore’s Law has run amok.
10
ก...
Power has shifted from companies
to consumers, and expectations
have never been higher.
Companies can’t get away with
havi...
12
Meanwhile, within companies the power has shifted as well.
Individuals and small teams can have a massive impact.
they ...
The people that can have the
biggest impact of all are the ones we call:
13
เราเรียกคนที่สรBางผลลัพธOอันยิ่งใหญ5เหล5านี้ว5...
When you put today’s technology tools in
their hands and give them lots of freedom they
can do amazing things, amazingly f...
The problem is, most companies today
are run to minimize risk, not maximize freedom and speed.
Their design is a vestige o...
slow
In other words, most companies are slow by design!
16
พูดง5ายๆ ก็คือ บริษัทส5วนใหญ5ทําอะไรๆ ก็เชื่องชBา
slow
This doesn’t work in the Internet Century.
17
วิธีนี้ไม5เวิรOกอีกต5อไปในศตวรรษแห5งอินเทอรOเน็ต
18
แลBวอะไรล5ะที่เวิรOก
19
สรBางธุรกิจใหBกBาวหนBาในศตวรรษแห5งอินเทอรOเน็ต
20
We learned that the only way for
businesses to consistently succeed
today is to attract smart creative
employees and cr...
How do you do
21
ทําอย5างไร ?
22
First you have to attract your smart creatives.
They aren't easily fooled.
ขั้นแรกตBองดึงสมารOตครีเอทีฟมาร5วมทํางานใหB
...
This starts with culture.
Smart creatives need to care
about the place they work.
23
เริ่มตBนที่วัฒนธรรม (culture) สมารOตค...
So plan your culture early.
Think about (and document) the things you care about as a group,
the way you work and make dec...
Then live according to
your own slogans.
25
แลBวปฏิบัติตามสโลแกนที่คุณวางไวB
It’s best to work in small teams,
keep them crowded, and
foster serendipitous connections.
26
วิธีที่ดีที่สุดคือ ใหBทํางาน...
Organize the company around the
people whose impact is the greatest
28
บริหารจัดการบริษัทโดยคํานึงถึง
พนักงานที่สรBางอิมแพ...
Next comes strategy.
Most new ventures start
with a business plan.
Things are changing so fast, though,
that any thorough,...
Smart creatives know this,
and will be scared that a formal
business plan will hamper
their freedom.
30
สมารOตครีเอทีฟรูBเ...
(When Jonathan arrived at Google,
one of his first work products was such a plan.
Larry Page said the plan was “stupid”.)
...
Don’t base your venture on a plan.
Instead base it on a strategic foundation.
The plan is fluid,
the foundation stable.
Yo...
A good foundation has three main pillars:
Optimize for growth,
not revenue
Create superior products based
on unique techni...
Now let’s get those smart
creatives into the company.
Never forget that hiring is the
most important thing you do.
34
ทีนี...
35
Lots of people say this, but then they delegate hiring to recruiters.
Everyone -- EVERYONE! -- should invest time in hi...
Now that you have attracted and hired
a team of smart creatives, you need to
give them an environment where they
can thriv...
And that starts with your
approach to making decisions.
Decision-making done right
lets smart creatives know that
they can...
Most forward-thinking companies
tout their consensus-driven approach.
But they fail to understand what
consensus means.
38...
It’s not about everyone agreeing,
it’s about everyone being heard and
then rallying around the best answer.
39
การเห็นพBอง...
Communication is as important as decision making,
and like decision-making it is something that most leaders
think they ar...
When it comes to communications,
default to open.
Maximize the velocity and volume
of information flow.
41
ถBาเปXนเรื่องกา...
Do these things right, and you have
a chance to reach business nirvana
… innovation!
42
ถBาทําไดBดี คุณก็มีโอกาสไปถึงจุดสู...
But remember, the CEO needs to be the CIO (Chief Innovation Officer)
Innovation can’t be owned or ordained, it needs to be...
Set unattainable goals, and then fail well.
44
ตั้งเปQาหมายใหBสูงจนไปไม5ถึง แมBจะไม5
สําเร็จ ก็ยังไดBบทเรียนดีๆ
Listen to the lab coats not the suits,
and get the lab coats to produce prototypes, not slideware.
45
ฟWงความเห็นของผูBเชี...
Ideas come from anywhere.
46
ไอเดียเกิดขึ้นไดBทุกที่
These steps aren’t just for entrepreneurs,
and they just aren’t for high-tech businesses.
Opportunity is everywhere.
Smart...
All you need is a BIG idea.
48
สิ่งสําคัญที่คุณตBองมีคือ ไอเดียที่ยิ่งใหญ5
Ask yourself, what will be true in 5 years?
49
ลองถามตัวเองว5า มีอะไรบBางที่อาจเกิดขึ้นไดBในอีก 5 ปa
ขBางหนBา
50
Try to imagine the unimaginable,
because unimaginable things are
happening a lot.
พยายามจินตนาการในสิ่งที่คาด
ไม5ถึง เพ...
Then make a bet on that future.
Remember big bets can sometimes be easier
to achieve than small ones...
51
วางเดิมพันกับอน...
since they attract the best people.
52
ไดBคนเก5งมาร5วมทีมแลBว
Are you ready to get started?
53
ทีนี้คุณพรBอมจะเริ่มหรือยัง
How Google Works - คิดอย5างผูBนํา ทําอย5าง Google
ขBอมูลเพิ่มเติม
www.nstore.net/google
www.facebook.com/nstorefanpage
แปล...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Presentation "how google works (แปลไทย)" คิดอย่างผู้นำ ทำอย่าง Google (โดย เนชั่นบุ๊คส์)

5.968 Aufrufe

Veröffentlicht am

พรีเซนเทชั่น แนะนำหนังสือ "คิดอย่างผู้นำ ทำอย่าง Google" (How google works) เขียนโดย
Eric Schmidt และ Jonathan Rosenberg
แปลโดย ทีม บก.​ สำนักพิมพ์ Nationbooks / คุณณงลักษณ์ จารุวัฒน์

เป็นหนังสือที่ดี อ่านสนุก ติดอันดับ New York Times Best Seller ไม่แปลกใจเลย
รายละเอียดเพิ่มเติม https://nstore.net/google

:::::::::::::::::::::::::
Eric Schmidt ผู้ซึ่งเป็น Google Executive Chairman และ อดีต CEO Eric Schmidt พร้อมด้วย อดีต SVP of Products นาม Jonathan Rosenberg มาทำงานที่ Google มากว่าสิบปีในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีแห่งบริษัท google บริษัทซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องการทำสิ่งที่แตกต่างซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์และหลักการทำงานของ Larry Page และ Serge Brin ผู้ก่อตั้ง

วันนี้ google เป็นไอคอนระดับโลก และมีส่วนในการผลักดันนวัตกรรมนอกกรอบในหลายๆ ด้าน
หนังสือ How google works เป็นหนังสืออ่านสนุก วางไม่ลง ที่บรรจุบทเรียนซึ่ง Eric และ Jonathan ได้เรียนรู้จากการช่วยพัฒนา Google ขึ้นมา ในเล่มนี้ ผู้แต่งทั้งสองอธิบายว่าเทคโนโลยีได้ย้ายความสมดุลแห่งพลังจากบริษัทไปสู่ลูกค้าอย่างไร และ วิถีเดียวที่จะสำเร็จในยุคแห่งอินเตอร์เน็ตนี้ คือ การสร้างสินค้าที่เป็นเลิศแล้วดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถรอบด้าน ซึ่งพวกเขาขนานนามว่า "smart creatives."

เล่มนี้ประกอบไปด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรมองค์กร, กลยุทธ์, การจัดการคน, การตัดสินใจ,การสื่อสาร,นวัตกรรม, การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้แต่งจัดเต็มสำหรับเกร็ด

Veröffentlicht in: Business
 • ข้อมูลเพิ่มเติม www.nstore.net/google
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • เล่มนี้ประกอบไปด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรมองค์กร, กลยุทธ์, การจัดการคน, การตัดสินใจ,การสื่อสาร,นวัตกรรม, การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้แต่งจัดเต็มสำหรับเกร็ดความรู้การบริหารซึ่งเป็นเรื่องราวเจาะลึกที่น่าสนใจมากมายใน Google เป็นครั้งแรกในเล่มนี้ ในยุคที่ทุกอย่างปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว วิธีที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจให้สำเร็จคือการดึงดูดผู้คนที่ฉลาดและสร้างสรรค์ แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมให้พวกเขาพัฒนาไปจนเต็มศักยภาพ หนังสือ How google works อธิบายวิถีทางในการทำเช่นนั้น เล่มนี้แปลโดยคุณณงลักษณ์ จารุวัฒน์ นักแปลฝีมือดีที่แปลงานคุณภาพให้เนชั่นบุ๊คส์แล้วหลายเล่ม อาทิ สตีฟ จ็อบส์ ผู้ที่สนใจวงการออนไลน์ โลกดิจิตอล การตลาดออนไลน์ start-up ต่างๆ พลาดไม่ได้เด็ดขาด
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Presentation "how google works (แปลไทย)" คิดอย่างผู้นำ ทำอย่าง Google (โดย เนชั่นบุ๊คส์)

 1. 1. แปลเป%นภาษาไทย โดยทีม บก. สํานักพิมพ8เนชั่นบุ<คส8 / ณงลักษณ8 จารุวัฒน8 www.facebook.com/nationbooksfanpage หนังสือ "คิดอยGางผูJนํา ทําอยGาง Google" ณงลักษณ8 จารุวัฒน8 แปล โดย สํานักพิมพ8เนชั่นบุ<คส8
 2. 2. When Jonathan and Eric arrived at Google, we thought we knew all there was to know about running successful businesses. 01 โจนาธานกับเอริกมาเริ่มงานที่ Google โดยคิดว;าตัวเองรู5ทุกอย;างเกี่ยวกับการ บริหารธุรกิจให5ประสบความสําเร็จ
 3. 3. But we quickly learned that almost everything we thought we knew about managing businesses was dead wrong. 02 แต;ไม;นานก็รู5ว;าทุกอย;างที่ตัวเองเคยรู5มาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ มันผิดหมด
 4. 4. And we’d need to figure out the new business rules that make a company successful in the Internet Century. Here’s what we learned. 03 และยังต5องคิดหาหลักการใหม;ในการบริหารธุรกิจเพื่อให5บริษัทประสบความ สําเร็จในศตวรรษแห;งอินเทอร'เน็ต...และนี่คือสิ่งที่เราได5เรียนรู5
 5. 5. We started by asking one of Eric’s favorite questions: What’s different now? 04 เราเริ่มด5วยการถามคําถามโปรดของเอริกว;า “ตอนนี้มีอะไรที่ต;างไปจากเดิม?”
 6. 6. ตอนนี้มีอะไรที่ต;างไปจากเดิม?
 7. 7. What has changed? Which assumptions do people make that are no longer true? Why does everything feel like it is speeding up? 06 มีอะไรบ5างที่เปลี่ยนไป? ความคิดหรือ ความเชื่ออะไรบ5างที่ไม;จริงอีกต;อไป? ทําไมจึงรู5สึกเหมือนอะไรๆ มันเกิดขึ้น และผ;านไปเร็วเหลือเกิน
 8. 8. 07 คําตอบของเราคือ....
 9. 9. 08 All the world’s information and media is online. Mobile devices mean anyone can reach anyone, anywhere, anytime. Cloud computing puts a supercomputer in your pocket. Technology is transforming virtually every business sector. เทคโนโลยีกําลังพลิกโฉมภาคธุรกิจในแทบทุกด5าน ข5อมูลและสื่อทั้งหลายที่มีอยู;ในโลก อยู;ในรูปแบบออนไลน' อุปกรณ'สื่อสารเคลื่อนที่ทําให5ผู5คน ติดต;อกับใครก็ได5 ทุกที่ ทุกเวลา • Cloud Computing ทําให5คุณ มีซูเปอร'คอมพิวเตอร'ติดตัวอยู;เสมอ
 10. 10. As a result, barriers to entry that have stood for decades are melting away. Every incumbent business is vulnerable to competition and disruption. 09 ด5วยเหตุนี้ อุปสรรคที่เคยปSดกั้นเรามาหลายสิบปT กําลังทลายลงไป ทุกธุรกิจต5องเผชิญกับการแข;งขันและนวัตกรรมใหม;ๆ
 11. 11. This transformation is happening at an unprecedented pace, and it’s accelerating. It’s like Moore’s Law has run amok. 10 การเปลี่ยนแปลงที่ว/านี้กําลังเกิดขึ้นอย/างรวดเร็ว ชนิดไม/เคยเห็นมาก/อน และเร็วขึ้นเรื่อยๆ ราวกับไม/เปBนไปตามกฎของมัวรEอีกต/อไป
 12. 12. Power has shifted from companies to consumers, and expectations have never been higher. Companies can’t get away with having crummy products, at least not for long. For example, bad product reviews trump clever marketing. Today, great products win. 11 อํานาจที่เคยอยู/ในมือบริษัทเปลี่ยนมา อยู/ในมือของผูKบริโภค ความคาดหวัง ของผูKบริโภคพุ/งสูงขึ้นอย/างไม/เคยมีมา ก/อน บริษัทที่ออกผลิตภัณฑEแย/ๆ ไม/มี ทางรอดอีกต/อไป (ถKาอยู/ไดK ก็คงไม/ นาน) ถKาผลิตภัณฑEถูกรีวิวว/าแย/ แผนการตลาดชาญฉลาดขนาดไหนก็ ไม/มีทางใชKไดKผล ยุคนี้ผลิตภัณฑEที่ดี เยี่ยมเท/านั้นจึงจะอยู/ไดK
 13. 13. 12 Meanwhile, within companies the power has shifted as well. Individuals and small teams can have a massive impact. they can create new ideas, experiment, fail, and try again, and get their successes to a global market. อํานาจในบริษัทก็เปลี่ยนมือเช5นกัน พนักงานแต5ละคนและ ทีมงานเล็กๆ สามารถสรBางผลงานอันยิ่งใหญ5 สามารถ คิดหาไอเดียใหม5ๆ ลองผิดลองถูก และประสบความ สําเร็จในตลาดระดับโลกไดB
 14. 14. The people that can have the biggest impact of all are the ones we call: 13 เราเรียกคนที่สรBางผลลัพธOอันยิ่งใหญ5เหล5านี้ว5า “สมารOต ครีเอทีฟ” (“Smart Creatives”)
 15. 15. When you put today’s technology tools in their hands and give them lots of freedom they can do amazing things, amazingly fast. These are the product folks who combine technical knowledge, business expertise, and creativity. 14 คนเหล5านี้มีความเชี่ยวชาญดBานผลิตภัณฑO สามารถประสาน ความรูBดBานเทคนิค ความชํานาญดBานธุรกิจ และความคิด สรBางสรรคOเขBาดBวยกัน เมื่อคุณใหBเครื่องมือดBานเทคโนโลยีสมัยใหม5แก5คน เหล5านี้ และใหBอิสระในการทํางาน พวกเขาจะคิด สรBางสิ่งมหัศจรรยOใหBคุณไดBอย5างรวดเร็วจนคุณตBองทึ่ง
 16. 16. The problem is, most companies today are run to minimize risk, not maximize freedom and speed. Their design is a vestige of an era when failure was expensive, and deliberation was a virtue. Information and data is hoarded, not shared. Decision-making power lies in the hands of the few. 15 แต5ปWญหาคือ บริษัทส5วนใหญ5ทุกวันนี้ทําธุรกิจแบบลดความเสี่ยงใหBเหลือนBอยที่สุด แทนที่จะใหB อิสระและเนBนความรวดเร็วอย5างเต็มที่ ขBอมูลข5าวสารถูกเก็บงํา แทนที่ จะนํามาแชรO งานออกแบบของบริษัทเหล5านี้เปXนผลงานในยุคที่ความ ผิดพลาดมีตBนทุนสูง และตBองผ5านการพิจารณาทบทวน อย5างรอบคอบ อํานาจการตัดสินใจอยู5ในมือ ของผูBบริหารเพียงไม5กี่คน
 17. 17. slow In other words, most companies are slow by design! 16 พูดง5ายๆ ก็คือ บริษัทส5วนใหญ5ทําอะไรๆ ก็เชื่องชBา
 18. 18. slow This doesn’t work in the Internet Century. 17 วิธีนี้ไม5เวิรOกอีกต5อไปในศตวรรษแห5งอินเทอรOเน็ต
 19. 19. 18 แลBวอะไรล5ะที่เวิรOก
 20. 20. 19 สรBางธุรกิจใหBกBาวหนBาในศตวรรษแห5งอินเทอรOเน็ต
 21. 21. 20 We learned that the only way for businesses to consistently succeed today is to attract smart creative employees and create an environment where they can thrive at scale. เราไดBรูBว5า ทางเดียวที่ธุรกิจจะ ประสบความสําเร็จไดBอย5างต5อ เนื่องในปWจจุบันนี้คือ ตBองดึงดูด พนักงานที่เปXนสมารOตครีเอทีฟมา ร5วมงาน และสรBางสภาพแวดลBอม ในการทํางานใหBคนเหล5านั้น กBาวหนBาไดBอย5างเต็มที่และรวดเร็ว
 22. 22. How do you do 21 ทําอย5างไร ?
 23. 23. 22 First you have to attract your smart creatives. They aren't easily fooled. ขั้นแรกตBองดึงสมารOตครีเอทีฟมาร5วมทํางานใหB ไดBเสียก5อน พวกนี้ไม5ใช5คนที่จะถูกหลอกไดBง5ายๆ หรอกนะ
 24. 24. This starts with culture. Smart creatives need to care about the place they work. 23 เริ่มตBนที่วัฒนธรรม (culture) สมารOตครีเอทีฟใหBความสําคัญกับสถานที่ทํางาน
 25. 25. So plan your culture early. Think about (and document) the things you care about as a group, the way you work and make decisions. 24 ตBองเริ่มสรBางวัฒนธรรมกันตั้งแต5เนิ่นๆ คิด (และเขียน) ว5าอะไรคือสิ่งที่คุณใหBความสําคัญในฐานะคนที่ทํางานร5วมกันเปXนทีม, วิธีทํางานและตัดสินใจ
 26. 26. Then live according to your own slogans. 25 แลBวปฏิบัติตามสโลแกนที่คุณวางไวB
 27. 27. It’s best to work in small teams, keep them crowded, and foster serendipitous connections. 26 วิธีที่ดีที่สุดคือ ใหBทํางานเปXนกลุ5มเล็กๆ ใหBอยู5ทํางานรวม กันมากๆ และสรBางความสัมพันธOอันดีต5อกัน
 28. 28. Organize the company around the people whose impact is the greatest 28 บริหารจัดการบริษัทโดยคํานึงถึง พนักงานที่สรBางอิมแพคใหBสูงสุด
 29. 29. Next comes strategy. Most new ventures start with a business plan. Things are changing so fast, though, that any thorough, MBA-style business plan is guaranteed to be wrong in some important way. 29 ต5อไปคือเรื่องกลยุทธO ธุรกิจใหม5ส5วนใหญ5มักเริ่มกัน ที่การวางแผนธุรกิจ แต5อะไรๆ มันเปลี่ยนไปเร็วมากจนแผนธุรกิจตาม สไตลO MBA ที่คิดวางแผนกันมาอย5างรอบคอบ ตBองมี ขBอผิดพลาดในเรื่องสําคัญอย5างแน5นอน
 30. 30. Smart creatives know this, and will be scared that a formal business plan will hamper their freedom. 30 สมารOตครีเอทีฟรูBเรื่องนี้ดี และกลัวว5าแผนธุรกิจที่ รัดกุมอย5างนั้นจะมาปZดกั้นความเปXนอิสระของตน
 31. 31. (When Jonathan arrived at Google, one of his first work products was such a plan. Larry Page said the plan was “stupid”.) 31 (ตอนที่โจนาธานมาเริ่มงานที่ Google ภารกิจแรกๆ ของ เขาคือ การเขียนแผนธุรกิจที่ว5านี้ ซึ่งแลรOรี เพจบอกว5า เปXนแผนงานที่ “ไม5ฉลาดเอาเสียเลย”)
 32. 32. Don’t base your venture on a plan. Instead base it on a strategic foundation. The plan is fluid, the foundation stable. You can have a plan, but know that it will change, probably a lot. 32 Stable อย5าใชBแผนงานเปXนพื้นฐานของธุรกิจ ตBอง วางธุรกิจบนพื้นฐานเชิงกลยุทธO คุณมีแผนธุรกิจก็ไดB แต5ตBองรูBว5าแผนธุรกิจเหล5านั้นอาจ เปลี่ยนแปลงไดB บางทีอาจเปลี่ยนไปจากเดิมอย5างมากมายเลยทีเดียว แผนธุรกิจตBองยืดหยุ5น คล5องตัว ขณะที่พื้นฐานตBองมั่นคง แข็งแกร5ง
 33. 33. A good foundation has three main pillars: Optimize for growth, not revenue Create superior products based on unique technical insights Know the competition, but don't follow it 33 พื้นฐานที่ดีประกอบดBวยองคOประกอบสําคัญ 3 ประการคือ สรBางสุดยอดผลิตภัณฑO โดยอาศัยขBอมูลเชิง ลึกทางเทคนิคที่โดดเด5นไม5เหมือนใคร เนBนการเติบโตของธุรกิจ ไม5ใช5เนBนสรBางรายไดB รูBจักคู5แข5ง แต5ไม5ตBองเดินตาม
 34. 34. Now let’s get those smart creatives into the company. Never forget that hiring is the most important thing you do. 34 ทีนี้ก็ตBองพยายามชวนสมารOตครีเอทีฟ มาทํางาน อย5าลืมว5าการจBางคนเปXน ภารกิจสําคัญที่สุดที่คุณตBองทํา
 35. 35. 35 Lots of people say this, but then they delegate hiring to recruiters. Everyone -- EVERYONE! -- should invest time in hiring. ใครๆ ก็พูดอย5างนี้ แต5กลับโยนภารกิจในการจBางคนไปใหBคนอื่นทํา ทุกคน ขอย้ําว5า ทุกคนควรใหBเวลากับการจBางคน
 36. 36. Now that you have attracted and hired a team of smart creatives, you need to give them an environment where they can thrive at scale. 36 เมื่อไดBทีมสมารOตครีเอทีฟมาทํางานแลBว คุณตBองสรBางสภาพแวดลBอมที่ส5งเสริมใหBคน เหล5านั้นทํางานกBาวหนBาไดBอย5างเต็มที่และ รวดเร็ว
 37. 37. And that starts with your approach to making decisions. Decision-making done right lets smart creatives know that they can make a difference. Done wrong, it kills their spirit. 37 ซึ่งตBองเริ่มจากวิธีที่คุณใชBในการตัดสินใจ การตัดสินใจอย5างถูกตBองจะทําใหBสมารOตครีเอทีฟรูB ว5า พวกเขาสามารถสรBางงานที่แปลกแตกต5างไดB ถBาตัดสินใจผิดพลาด จะทําใหBพวกเขาเสียความรูBสึก
 38. 38. Most forward-thinking companies tout their consensus-driven approach. But they fail to understand what consensus means. 38 บริษัทที่มีหัวคิดกBาวไกลส5วนใหญ5มักตัดสินใจโดยใชBแนวทาง การเห็นพBองตBองกัน (consensus) โดยไม5รูBว5าการเห็นพBองตBองกันหมายถึง อะไร ใช5 ใช5 เห็นดBวย เห็นดBวย ไม5ใช5หรอก ดีใจที่ทุกคนเห็นตรงกัน
 39. 39. It’s not about everyone agreeing, it’s about everyone being heard and then rallying around the best answer. 39 การเห็นพBองตBองกัน ไม5ใช5การที่ทุก คนเห็นตรงกันหมด แต5เปXนการฟWงความคิดเห็นของทุกคน และร5วมกันสนับสนุนหนทางที่ดีที่สุด
 40. 40. Communication is as important as decision making, and like decision-making it is something that most leaders think they are good at. They are mostly wrong. 40 การสื่อสารก็เปXนเรื่องสําคัญไม5แพBการตัดสินใจ นี่เปXนอีกเรื่องหนึ่งที่ผูBบริหารส5วนใหญ5คิดว5าตัวเองรูBดีแลBว แต5พวกเขาคิดผิดเปXนส5วนใหญ5
 41. 41. When it comes to communications, default to open. Maximize the velocity and volume of information flow. 41 ถBาเปXนเรื่องการสื่อสาร จงเปZดกวBางอยู5เสมอ ขBอมูลข5าวสารตBองกระจายอย5างเต็มที่และ รวดเร็วที่สุด
 42. 42. Do these things right, and you have a chance to reach business nirvana … innovation! 42 ถBาทําไดBดี คุณก็มีโอกาสไปถึงจุดสูงสุดของ ธุรกิจ ... นั่นคือ นวัตกรรมใหม5!
 43. 43. But remember, the CEO needs to be the CIO (Chief Innovation Officer) Innovation can’t be owned or ordained, it needs to be allowed. You can’t tell innovative people to be innovative, but you can let them. 43 อย5าลืมว5า ซีอีโอตBองเปXนซีไอโอดBวย (chief innovation officer = ประธานเจBาหนBาที่บริหารงานนวัตกรรม) นวัตกรรมไม5ใช5สิ่งที่ใครจะเปXนเจBาของหรือชี้นิ้วสั่งไดB คุณตBองปล5อยใหBมันเกิดขึ้น ไม5มีทางที่คุณจะสั่งใหBคนที่มีหัวคิดสรBางสรรคOสรBางงานนวัตกรรม คุณตBองเปZดโอกาสและใหBอิสระแก5เขาเหล5านั้น
 44. 44. Set unattainable goals, and then fail well. 44 ตั้งเปQาหมายใหBสูงจนไปไม5ถึง แมBจะไม5 สําเร็จ ก็ยังไดBบทเรียนดีๆ
 45. 45. Listen to the lab coats not the suits, and get the lab coats to produce prototypes, not slideware. 45 ฟWงความเห็นของผูBเชี่ยวชาญดBานเทคนิค ไม5ใช5พวกใส5สูทหัวหมอ ใหBผูBเชี่ยวชาญสรBางงานตBนแบบ ไม5ใช5พวกใส5สูทที่ดีแต5พล5าม
 46. 46. Ideas come from anywhere. 46 ไอเดียเกิดขึ้นไดBทุกที่
 47. 47. These steps aren’t just for entrepreneurs, and they just aren’t for high-tech businesses. Opportunity is everywhere. Smart creatives are everywhere. Ambitious people who want to build a team of the latter to pursue the former are everywhere. 47 ขั้นตอนเหล5านี้ไม5ไดBเหมาะสําหรับผูBประกอบการธุรกิจ หรือ ธุรกิจไฮเทคเท5านั้น โอกาสมีอยู5ทุกที่ สมารOตครีเอทีฟมีอยู5ทุกหนทุกแห5ง คนที่มีความทะเยอทยานอยากสรBางทีมงานสมารOตครีเอทีฟเพื่อไขว5ควBาหาโอกาสก็ มีอยู5ในทุกแห5งเช5นกัน
 48. 48. All you need is a BIG idea. 48 สิ่งสําคัญที่คุณตBองมีคือ ไอเดียที่ยิ่งใหญ5
 49. 49. Ask yourself, what will be true in 5 years? 49 ลองถามตัวเองว5า มีอะไรบBางที่อาจเกิดขึ้นไดBในอีก 5 ปa ขBางหนBา
 50. 50. 50 Try to imagine the unimaginable, because unimaginable things are happening a lot. พยายามจินตนาการในสิ่งที่คาด ไม5ถึง เพราะทุกวันนี้มีสิ่งที่คาด ไม5ถึงเกิดขึ้นอย5างมากมาย
 51. 51. Then make a bet on that future. Remember big bets can sometimes be easier to achieve than small ones... 51 วางเดิมพันกับอนาคตที่วาดนั้น อย5าลืมว5า บางครั้งการเดิมพันเรื่องใหญ5อาจมีโอกาสสําเร็จ มากกว5าเรื่องเล็กๆ นBอยๆ
 52. 52. since they attract the best people. 52 ไดBคนเก5งมาร5วมทีมแลBว
 53. 53. Are you ready to get started? 53 ทีนี้คุณพรBอมจะเริ่มหรือยัง
 54. 54. How Google Works - คิดอย5างผูBนํา ทําอย5าง Google ขBอมูลเพิ่มเติม www.nstore.net/google www.facebook.com/nstorefanpage แปลเปXนภาษาไทย โดยทีม บก. สํานักพิมพOเนชั่นบุ[คสO www.facebook.com/nationbooksfanpage

×