Anzeige
Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2022
Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2022
Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2022
Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2022
Anzeige
Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2022
Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2022
Nächste SlideShare
Báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốcBáo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc
Wird geladen in ... 3
1 von 6
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2022(20)

Más de Công ty cổ phần GMPc Việt Nam | Tư vấn GMP, HS GMP, CGMP ASEAN, EU GMP, WHO GMP(20)

Anzeige

Último(20)

Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2022

  1. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: /QLD-KD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm V/v báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2022 Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc. (Sau đây gọi tắt là cơ sở) Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc pham vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Để phục vụ công tác thống kê dữ liệu, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở: 1. Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện: 1.1. Báo cáo về tình hình xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 2, 3 và 5 Điều 47 Nghị định số 54/2017/NĐ- CP. 1.2. Báo cáo tình hình xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại Điểm b, Khoản 21, Điều 91 Nghị định 54/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP). Văn bản báo cáo đề nghị gửi về Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế (địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) và đồng thời gửi bằng file điện tử (sử dụng phần mềm MS. Excel) về địa chỉ email: qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn trước ngày 30/12/2022 theo quy định. 2. Báo cáo cơ cấu vốn, giá trị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, vắc xin, sinh phẩm y tế năm 2022 theo mẫu tại Phụ lục I và Phụ lục II (đối với các đơn vị có thực hiện việc xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc) đính kèm Công văn này. Báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Quản lý Dược (địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) và đồng thời gửi bản báo cáo bằng file điện tử (sử dụng phần mềm MS. Excel) về địa chỉ email: qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn trước ngày 31/01/2022. Mẫu báo cáo được đăng trên website của Cục Quản lý Dược (http://dav.gov.vn). 3. Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ DS. Lê Duy Mạnh – Chuyên viên Phòng Quản lý Kinh doanh Dược (Cục Quản lý Dược) theo số điện thoại: 0387.972.783. Cục Quản lý Dược thông báo để các Cơ sở triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Cục trưởng (để b/c); - Website Cục QLD; - Lưu: VT, KD (DM). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Lê Việt Dũng 13493 21 12 2022 Ký bởi: Cục Quản lý Dược Cơ quan: Bộ Y tế Ngày ký: 21-12- 2022 09:26:12 +07:00
  2. 13493 21 12 2022
  3. 13493 21 12 2022
Anzeige