Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

003 doganat2

2.237 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

003 doganat2

  1. 1. Doganat- Doganat janë të hyra monetare të shtetit,paguhen me rastin e pagimit të mallit të caktuar përtejkufirit përkatësishtë kufirit doganorë.Doganat janë një lloj i tatimi për arsyje së kanë të gjithakarakteristikat juridike,ekonomike dhe teknike me të cilat cilësohen edhe tatimet.- Te doganat janë karakteristike :dhënia e detyrueshme në para,në bazë të sovranitetit të shtetitdhe pa të drejt në kundërshtim si caktimi i bazës dhe i normës doganore në bazë të së cilavellogaritet shuma e doganës.Doganat janë një lloj i veçantë i tatimeve indirekte dhe kane efekte tëngjajshme me tatimin e qarkullimit.Ata që padisin doganat theksojnë:Doganat e kufizojnë zhvillimin e tregëtisë ndërkombëtare;Doganat e ngadalsojnë procesin e rritjes në produktivitetin e punës;Doganat janë të padrejta sepse i godisin më rëndë shtresat e varfëruara të popullsisë se ato tëpasurat.Ata që i arsytojë doganat (mendojnë që doganat shkaktojnë efekte pozitive)Doganat janë një nga mjetet efikase për mbrojtjen dhe ndihmen e ekonomisë nacionale;Me dogana mund të ndikohet në mënyrë efikase në mardhëniet me shtet të tjera;Me dogana mund të mbrohet relativishtë me sukses edhe pavarësiaekonomike e vendit;Me dogana sigurohen relativishtë shprejtë lirë dhe lehtë të hollat për financimin e nevojaveshtetërore kontraktuese.Karakteristikat e saj janë: - parimi i konsensualizmit nuk vlenë por kërkohet forma strikte për themelilin e mardhënieve koncensionare. - Nuk vlenë rregulla e barazisë së bashkëkonraktuesve; - Dispozitat e rregullave me të cilat përcaktohet përmbajtja e kontratës koncensionere janë pjesë përbërëse të kontratës; - Zgjidhja e kontesteve.Kontrata për depozitimet financiare- është ajo K më të cilën banka obligohet të pranojë kursedepozituesi të deponojë në bankë një shumë të cakruar ku banka ka të drejtë të disponojë meshumën e deponuar të të hollave.Dallojmë dy lloj deponimesh të të hollave: në të parë dhe tëafatizuara.Të parat konsiderohet të gjitha mjetet e deponuara në çdo moment ndërsa depoziti iafatizuar është kur të drejtat e depozituesit që të disponojë mjetet në aspektin kohorë i ka tëkushtëzuara.Deponimi në kursim paraqet një lloj të depozitit bankar në të holla,ku lidhet një marrëveshje nëmes të bankës dhe deponuesit në kursin,dhe banka obligohet të pranoj në kursim shumën ecaktuar të të hollave apo në tërësi nese këtë e kërkon deponuesi dhe krahas kësaj ta kërkoj
  2. 2. pagesen e kamatës.Kontrata për llogarinë vijuese është aso K me të cilën banka obligohet një personi ti hapëllogari të veçantë dhe nëpërmjet sajti pranoj pagesat dhe të krijojë arkëtim të mjeteve të atijpersoni dhe kredive të ...Kontrata mbi ndërtimin është lloj i veçantë më anë të cilës një palë (kryesi) obligohet palëstjetër(komitentit) t’ia ndërtojë objektin ndërtimor apo ti marrë përsipër për ti kryer disa punëndërtimore në objetin ekzistues ndërtimor më qëllim të renovimit,të përmirësimit eadaptimin,kurse palës tjetër porositësi obligohet t’ia pranojë çmimin përkatës.Kontrata mbi vepren e autorit (mbi botimin e vepres)Me kontratë mbi botimin e vepres nënkuptojmë K në bazë të cilës njëra palë(autori) merr mbivete detyrimin t’ia dorëzojë palës tjeter (botuesit) vepren e tij me qëllim të publikimit dhe nëtërësi ose pjesërisht e bart kryerejn e së drejtës së tij të autorit,kurse pala tjeter (botuesi)detyrohet që vepren ta shumëzojë në mënyrë të rëndomtë,të publikojë dhe autorit t’ia paguajshpërblimin e kontraktuar (honorarin e autorit).Te drejta e autorit janë të mbrojtura me ligje nacionale dhe me konventa ndërkombëtare.Detyrimet e arutorit janë që vepren ta dorëzojë në dorëshkrim,që në botuesin të bartë tërësishtëa pjesërishtë kryerjen e të drejtës së autorit,ta mbrojë botuesin nga ericioni.Detyrimet e botuesit –botimim dhe shumëzimi i vepres,pagimi i honorarit të autorit,dorëzimi iegzemplarëve gratis,informimi i autorit për shitjen e egzemplarëve.Kontrata për deponimin e letrave me vlerë është K me të cilën banka obligohet që meshpërblimin e caktuar t’ia marrë letrat me vlerë për tia ruajtur dhe realizuar të drejtat dhedetyrimet të cilat kërkohen për ti kryer në lidhje me to.Kontrata mbi sefin është K në të cilën banka obligohet që ti ofrojë në përdorim shfrytëzuesitsefin për një periudh të caktuar,e shfrytëzuesi obligohet që për këtë të paguaj shpërblimin ecaktuar.Nuk kërkohet forma me shkrim.Kontrata për kredinë është ajo lloj K me të cilën banka obligohet shfrytëzuesit të kredisë ti lënë disponim shumën e caktuar të mjeteve financiare në kohë të caktuar apo të pacaktuar përndonjë destimim,kurse shfrytëzuesi i kredisë obligohet që bankës t’ia paguaj shpërblimin ekontraktuar dhe shumë e marrë të të hollave t’ia kthejë në mënyrë siq është përcaktuar nëkontratë.Kjo kontratë është punë tipike bankare.Llojet e kontratave për kredi sipas destinimi të tyreKreditë e destinuara janë: 1. Kreditë investive – që janë të destinuara për ndërtim apo pajisjen e objekteve investues që janë kontratë për kredinë.
  3. 3. 2. Kreditë konsumuese- destimi i këtyre kredive është kryesishtë që shfrytëzuesve të kredive tu mundësohet që nga mjetet e marra të kenë mundësi ti kryejn disa nevoja afatëgjata duke blërë p.sh aparate për amvisëri,vetura etj.Punët e veçanta kredituese .Këtu kemi të bëjmë më një lloj të veçantë të kredisë sëNombardit,për objetin e tregut, këtë eksluzivisht e paraqesin letrat me vlerë.Kreditë e akceptuara. Me këtë kontratë banka obligohet që të bëjë akceptimin e kambialit tqcilin klienti i saj i ofronë dhë bartet në të në mënyrë që si akceptuese banka pranon që kambialinta paguajë në momentin e arritjes për pagesë.Kreditë ramburse janë lloj i kredive të akceptuara,të cilat banka i jep shfrytëzuesit për pagesene.....Doganat në sistemin e të hyraveËshtë lloj u tatimeve që kanë rëndësi shumë të madhë për ekonominë e vendit.Doganat janë të hyrat monetare të shteti të cilat paguhen më rasin e kalimi të mallit të caktuarprej kufirit shtetërorë përkatësishtë kufirit doganor.Doganat janë tatime indirekete.Karakteristikat e doganave janë : dhënie e detyrueshme në para në bazë të sovraniteit të shtetitdhe pa të drejtë ne kundershpërblim.Qëllimi i doganave është ruajtja e integritetit ekonomik tëvendit pra qëllimi kryesor i tyre është qëllimi financiar dhe ekonomik,p.sh aplikimi i doganës tëmallërat me origjinë të jashtme ndikon në ngritjen e çmimeve të tyre dhe me këtë rast mbrohetpozita e malleave vendore.Doganat kanë rolin e rregullimit të rrjedhave të tregtimit me jashtë.Për klasifikimin e doganave ekzistojnë disa kritere prej të cilave po përmendim :Sipas drejtimit të qarkullimit të mallërave doganat i ndajmë në a) Doganat e importit, b) Doganat e eksportit, c) Doganat e tranzitit.Sipas qëllimit të aplikimit të doganave,doganat mund ti ndajmë në : a) Financiare (fiskale) b) Ekonomike ose mbrojtëse c) Dogana antidoping d) Dogana represive.- Sipas mënyrës së nxjerrjes së dispozitave mbi doganat: 1. Doganat autonome 2. Doganat kontraktuese ose konvencionale- Sipas lartësisë së ngarkimit tatimor: 1. Doganat diferenciale 2. Doganat preferenciale
  4. 4. Klasifikimi i doganaveDoganat financiare (fiskale) – këto dogana aplikohen me qëllim tq mbledhjes së mjetebemonetare për plotësimin e të ardhurave shtetërore.Doganat paguhen për mallërat e importuara të cilat nuk prodhohen ne vend ose nuk prodhohennë sasi të mjaftueshmë.Në shtetet në zhvillim qëllimi i doganave është me karakter fiskal.Nështetet e zhvilluara doganat fiskale përdoren me rastin e importimit të lëndëve të para tënevojshmë për industrin e tyre të zhvilluar si dhe në produkte për nevojat e tyre.Doganat ekonomike përdoren me qëllim të mbrojtjes së prodhuesve të vendit nëpërgjithësi.Këto dogana aplikohen edhe për pengimin ose ngadalsimin e impritit të mallërave tëlira nga prodhuesit e huaj në tregun e vendit.Doganat antidoping- janë dogana mbrojtëse më të cilat dëshirohet të mbrohet ekonomika evendit nga mallërat e importuara me çmime të ulëta.Pra me çmime të ulëta mundohen të krijojnëmonopol,atëhere vendi më qëllim që ta mbrojë ëkonominë e tij përdorë doganat antidoping.Doganat recesive janë dogana mbrojtëse të cilat i ndërmerr një shtet kundër një shteti tjetër qëmë parë ka ndërmarr masa të dëmshme.Doganat sispas vlerës janë dogana të cilat llogariten në përqindjen e caktuar në çmimin e mallit.Doganat speciale ose kuantitative caktohen në bazë të ndonjë njësie matëse që ështëkarakteristike për mallin e caktuar të importuar sië janë :pesha,metri,vëllimi,copa etj. Doganatspeciale janë stabile sepse nuk varen prej ndryshimt të çmimit të mallit por vetëm prej sasisë sëmallit të importuar.Doganat autonome janë ato të cilat shteti përkatës vetë i nxjerrë dispozitat sipas nevojës sëekonomisëSistemi e politika e formimit të të hyrave publikeQë shteti të mund të ushtrojë veprimtarinë e caktuar financiare të tij dhe të organeve të tjerajuridikepublike që të mund ti plotësoj nevojat e shoqërisë që janë në kompetencën e tij inevojkiten të hyrat me të cilat mund ti mbulojë shpenzimet që bëhen me rastin e kryerjes sëdetyrave nga kompetenca e vet dhe të arrij ato qëllime që janë të përcaktuara në fushën evperimtarisë financiare të shtetit dhe të organeve të tjera juridike publike duhet të sigurohetvëllimi i kualitetit të caktuar të mjeteve financiare d.m.th. të sigurohen mekanizmat dheinstrumentet përkatëse për formimin e të hyrave.Tatimi në shpenzime – është formë tatimore e cila duhet ta rrisë kursimin dhe të shërbejë sisinstrument i përshtatshëm i politikës së shtetit kundër inflacionit.Lartësia e ngarikimit tatimor varet nga lartësia e shpenzimeve të obliguesit tatimor. Shuma etatimit është aq më e madhe sa më të mëdha të jenë shpenzimet.Doganat – janë të hyra monetare të shtetit, paguhen me rastin e kalimit të mallit të caktuar përtejkufirit, përkatësisht kufirit doganor. Doganat janë tatime indirekte, Termi doganë është huazuar
  5. 5. nga latinishtje që në gjuhën shqipe do të thotë taks shtetërore në të holla e cila merret sipasligjeve në fuqi për mallra që hyjnë ose dalin nga një shtet në shtetin tjetër.Terminilogjia doganoreTagra doganore është shuma e gjithëmbarshme e tagrave me të cilat ngarkohet malli me rastin edoganimit (DOGANAT, TAKSAT, MAGAZINIMI).Deklarata doganore –është flet paraqitja e mallit që i nënshtrohet doganimit. E paraqet pronari imallit, përkatësisht në emër të tij, transportuesi, në bazë të kësaj deklarate bëhet llogaritja dhepagesa e tagrave doganore.Kufiri doganor – është vija (linja) doganore me të cilën është shënuar rajoni doganor i në vendi.Ai zakonisht përputhet me kufirin shtetëror.Brezi kufitar doganor – përfshinë territorin q ështrihet përgjatë kufirit të rajonit doganor.Mbikëqyrja doganore – përfshinë masat që ndërmerren për pengimin e veprimit të pa lejueshëmme mallin q ëi nënshtrohet doganës dhe për sigurimin e pandryshueshmërisë së tij derisa tëkryhet procedura doganore.Malli doganor – janë sendet qe importohen përkatësisht që futen në rajonin doganor, qëeksportohen prej atij rajoni.Dokumentet doganore – janë dokumentet e caktuara në bazë të të cilave bëhet doganimi.Kontrolli doganor – është procedura e përcaktimit të sasisë, të vlerës dhe cilësisë së mallit.Tarifa doganore – është pasqyra sistematike e të gjitha objekteve që i shtrohen doganimit dhe epërqindejeve doganore.Magazinimi doganor – është sasi e kompenzimit që paguhet për mallin e vendosu në magazinëndoganore.Magazina doganore – shërben për vendosjen e mallit të patatimuar.Depoziti doganor – është paraja që në doganat kufitare udhëtarët i kan depozituar me rastin eshkuarjes në botën e jashtme ose me rastin e hyrjes në vend.Qarkullimi doganor – është ai qarkullim i mallit që i nënshtrohet doganimit përkatësishtkontrollit doganor që bëhet derisa ai mall nuk është vënë në qarkullim të lirë.Rrugët doganore – janë rrugë tokësore, ujore, ajrore nëpër të cilat bartet, transportohet,importohet malli përtej kufurit doganor.Sistemi doganor – e përbëjnë të gjitha dispozitat që kanë të bëjnë me doganimin e mallit,mbikëqyrejn doganore, procedurën doganore e që aplikohen në një rajon të caktuar.Argumentet doganore – janë nocion me të cilin shënohen shkaqet ekonomike për arsyetimin embledhjes së doganave.Lidhja doganore – krijohet me traktatin e dy ose me shumë shteteve. Me këtë traktat palët marrin
  6. 6. përsipër obligimin se do ta unifikojnë materien mbi doganat dhe do ti heqin kufizimet doganorenë marrëdhëniet e veta tregtare.Unioni doganor – Unioni (bashkimi) doganor është rajon doganor i ndërlidhur i dy ose më shumështeteve në një rajon doganor unik brenda të cilit ëbhet lirisht pa dogana kalimi i mallit përtejkufijve shtetëror të vendeve anëtare.Zona e lirë doganore është pjesa e teritorit shtetëror që ekontrollojnë qarkullimin e mallit nëpërkufijtë shtetëror dhe bënë kontrollin devozir në kufi. Organet doganore ndryshojnë nga organetfinanciare që bëjnë caktimin, arkëtimin dhe kontrollimin e mbledhjes së tatimeve të tjera.Kundërvajtja doganore është shkelje e dispozitave doganore.Dënimet doganore janë dënime që organet ua shqiptojunë kundërvajtësve të dispozitavedoganore në procedurë administrativo-ndëshkimore.Parashkrimi doganor – është humbje e së drejtës së doganave dhe të tagrave të tjera doganore paskalimit të kohës së caktuar, prej krijimit të obligimit të pagesës së tyre.Canert-TIR është dokument doganor që lëshohet në bazë të marrëveshjes doganore të lidhurndërmjet vendeve anëtare të organizatës për bashkëpunim ekonomik e zhvillim për shpejtimin eqarkullimit ndërkombëtar rrugor me thjeshtësimin e formaliteteve doganore.Barriera doganore – ku përqindjet tatimore për mallin e importuar ose për mallin që eksportohetjanë të caktuara aq lartë sa importimi, përkatësisht eksportimi i mallit të doganuar është shumë ivështirësuar ose gati i pamundshëm.Kontigjenti doganor – është sasia e caktuar e mallit e përcaktuar qoftë në bazë të peshës qoftë nënjësi tjera të masës që në ndonjë periudh kohe dhe nën kushtet e caktuara mund të importohet nëndonjë rajon të caktuar doganor përkatësisht të eksportohet nga ai rajon.Prelevmani – quhet tagra (dogana) që aplikohet zakonisht në marrëdhënie tregtare të vendeveanëtare të bashkësisë ekonomike Evropiane në njërën anë dhe shteteve të tjera në anën tjetër merastin e importimit të produkteve të caktuara ushqimore në tregun e bashkësisë evropianeekonomike.Ndarja e doganave mund të klasifikohet sipas kritereve të ndryshmeNdarja më e zakonshme e doganave bëhet sipas: 1. Drejtimit të ecurisë së mallit 2. Qëllimit të aplikimit të doganave 3. Mënyrës së matjes së obligimit tatimor 4. Mënyrës së nxerrjs së dispozitave mbi doganat 5. Lartësisë së ngarkimit doganorNë qoftë se për kriter të ndarjes së doganave merret drejtimi i ecurisë së mallit të doganuaratëherë dallojmë këto lloje të doganave:
  7. 7. 1. Doganat e importit 2. Doganat e eksportit 3. Doganat e tranzitit- Sipas qëllimit të aplikimit të doganave, doganat mund ti ndajmë në:1. Doganat financiare (fiskale)2. Doganat ekonomike ose mbrojtëse3. Doganat antidomping4. Doganat retrosive ose represive- Sipas mënyrës së matjes së obligimit doganor:1. Doganat sipas vlerës ose ad valorem2. Doganat specifike ose kuantitative3. Doganat e përziera4. Doganat rrëshqitëse- Sipas mënyrës së nxjerrjes së dispozitave mbi doganat:1. Doganat autonome2. Doganat kontraktuese ose konvencionale- Sipas lartësisë së ngarkimit tatimor:1. Doganat diferenciale2. Doganat preferencialesë saj ato i ndërmerr,i plotëson edhe i heq nga përdorimi vetë shteti.Doganat e kontraktuara- ose komercoale bazohen në marrëveshjet e arritura ndërmjet dy apomë shume shteteve dhëe atë në bazë të reciprocitetit.Doganat diferenciale janë ato dogana me ç’rastë malli doganohet me notmat doganore më tëlarta ose me proporcion më të latrë se sa është ë paraparë me tarifen doganore.Këto përdoren nështetet të cilat janë në mardhdhënie të ashpërsuara.Doganat preferenciale janë të kunderta me doganat diferenciale për arsye se në këto doganapërdorin norma më të ulëta doganore me rastin e doganimit të mallit.

×