#evalu8 - sessie Begeleid Leren in TeamS

#evalu8
#evalu8#evalu8
INTRODUCTIE
WAT IS BLITS?
26/03/2015
LUK INDESTEEGE
HEB JIJ DAT OOK?
• Je gaat naar een cursus, en die is goed:
lesgever OK, fijne groep, veel praktijkinfo, goede
cursusmap…
en na drie maanden merk je dat die map in je kast staat,
en dat er je niks mee doet
• Je komt enthousiast terug van een goede cursus, en je
probeert je collega’s mee te nemen in je nieuwe
inzichten…..
Toevallig hoor je iemand zeggen: wacht maar, binnen
enkele weken is ie weer normaal….
• Je zit in een cursus, en je kent het al. Naar het einde van
de lessenreeks begint het interessant te worden, maar
dan is het gedaan.
Evalu8 26 maart 2015
2
KILLERS VAN
OPLEIDINGSRESULTATEN
Wat zijn volgens jou factoren die kunnen leiden tot weinig
resultaten bij een opleiding ?
• Te theoretisch
• Weinig aansluiting bij de werkplek
• Geen inbreng van de cursisten
• Geen begeleiding door de leidinggevende
• …
Evalu8 26 maart 2015
3
UITGANGSPUNTEN
DOELSTELLINGEN
Klassiek leren heeft beperkingen:
Didactiek, leerstijlen, transfer…
BLITS (Begeleid Leren in TeamS) aanpak :
medewerkers ontwikkelen samen kennis
en leren van elkaar in een leergroep.
Een begeleider/facilitator ondersteunt het vinden,
opbouwen, overdragen en delen van kennis.
Deze aanpak is geschikt voor medewerkers van
allerhande organisaties en bedrijven, ook kleine.
Doelgericht: uitdaging + leerresultaat,
te presenteren in een ‘toonmoment’
Evalu8 26 maart 2015
4
VOORBEELD
Situatie: verplegenden zetten vaak pijnlijke en foutief
gedoseerde injecties
Klassieke oplossing: opleiding met theorie en
oefeningen
Resultaat: ???
BLITS-oplossing: spuitenteam
• Facilitator maakt team (jong en oud) warm
• Leren van elkaar, ervaringsuitwisseling
• Resultaatmeting samen
Evalu8 26 maart 2015
5
VERLOOP VAN EEN
BLITS-TRAJECT IN FASEN
0. Een opleidingsvraag → BLITS ?!
1. Team samenstellen: divers, 6 - 10
2. Start: afspraken, planning, vertrouwen…
3. Werking : groepssessies en opdrachten
4. Afsluiten: toonmoment.
Resultaten vorm geven en borgen
Evalu8 26 maart 2015
6
FASE 0: EEN LEERVRAAG
WORDT BLITS
Overleg met enkele sleutelfiguren over:
Het thema:
afgebakend, te overzien,
het bevat de leervraag
Wie kan er in de groep zitten?
Wie is een geschikte groepsbegeleider of facilitator?
Waarmee houden we best rekening?
Tegen wanneer verwachten we resultaat?
Evalu8 26 maart 2015
7
FASE 1: DE GROEP
EN HAAR OPDRACHT
Het ontwerp van het BLITS-project,
voorbereiding van de werkzaamheden:
• Afbakening van de
(voorlopige) opdracht/leervraag
• Aanstelling van de facilitator
• Samenstelling van de groep
• Organisatie van de startbijeenkomst
• Afspraken met diverse betrokkenen
Evalu8 26 maart 2015
8
FASE 2: DE OPSTART
• Leervraag en doelen duidelijk krijgen en delen
(eigenaarschap)
• De taken en rollen binnen de groep verduidelijken
• Vertrouwen opbouwen
• Een projectplan opstellen
• Afspraken over evaluatie maken
• De groepsontwikkeling bevorderen
Soms is er meer dan 1 bijeenkomst nodig
om deze doelen te realiseren
Evalu8 26 maart 2015
9
FASE 3: DE WERKING VAN
DE BLITS - GROEP
Geregelde bijeenkomsten van 1,5 à 2u
• Concrete tussendoelen nastreven
• De leerfocus houden
• Verbreden en verengen
• Iedereen aan bod laten komen
• Externe informatie inwinnen (indien nodig)
• Tot besluiten komen
• Diverse werk/leervormen gebruiken
• Verslaggeving verzorgen
Evalu8 26 maart 2015
10
FASE 4: AFSLUITEN
• De bereikte leerresultaten vastleggen
• Een ‘doorleermodule’ ontwikkelen
• De resultaten presenteren in het toonmoment
• De probleemoplossing en de leerwinst
borgen in de organisatie
• Succes vieren
Nieuwe BLITS-groepen starten…
Evalu8 26 maart 2015
11
STAPPENPLAN
12
Een initiatief onder de
vorm van een
discrepantie /
leervraag/probleem
Wie is betrokken bij dit
probleem?
 samenstelling BLITS
groep
Is dit een leervraag +
probleem die beantwoord
kunnen worden met de
BLITS-aanpak?
Facilitator kiezen
intern en/of extern
Startbijeenkomst(en):
• Leervraag/vragen
duidelijk expliciteren
• projectplan maken
• evaluatieplan maken
evaluatie
Projectplan en traject
bijsturen indien nodig
Werking
van het BLITS-team
Projectplan uitvoeren
met allerhande
werkvormen
Afsluiting:
• Productwinst en
leerwinst
• proces
• eindevaluatie
• succes vierenEvalu8 26 maart 2015
INFO: WWW.BLITS-TEAMLEREN.BE
• opbouw van een BLITS-traject
in fasen
• handleiding voor facilitatoren
• 34 tools
• 8 praktijkcases met filmpjes
• 5 uitgewerkte voorbeelden
• literatuur
• achtergrondinfo
Evalu8 26 maart 2015
13
KENMERKEN VAN BLITS
1
De groep is heterogeen
• Diverse niveaus
• Diverse invalshoeken
• Weinig en veel ervaring bij elkaar
• De groep kan zichzelf nog aanpassen
gedurende de rit…
Evalu8 26 maart 2015
14
KENMERKEN VAN BLITS
2
De leervraag is voorlopig
De groep heeft het recht en zelfs de opdracht om te
herformuleren
Vaak zit er een diepere leervraag verborgen in de
voorlopige leervraag
Het verfijnen van de leervraag leidt naar resultaten
Evalu8 26 maart 2015
15
KENMERKEN VAN BLITS
3
De facilitator is geen inhoudsdeskundige
Hij/zij begeleidt het groepsproces en induceert …
Stelt vooral vragen
Bewaakt het proces
Ondersteunt het leren
Rapporteert aan de opdrachtgever
Evalu8 26 maart 2015
16
KENMERKEN VAN BLITS
4
De facilitator vervult een onverwachte rol
Hij/zij is NIET verantwoordelijk voor de resultaten
Stelt zich actief terughoudend op
Vermijdt snelle conclusies en oplossingen
Creëert een klimaat van vertrouwen
Evalu8 26 maart 2015
17
KENMERKEN VAN BLITS
5
De ‘leerstof’ komt van overal
Kennis delen met elkaar
Werkplekslimheid
Info binnenhalen van buitenaf (vb. een expert)
Nieuwe kennis opbouwen met elkaar
Evalu8 26 maart 2015
18
KENMERKEN VAN BLITS
6
De bijeenkomsten zijn kort en krachtig
dicht bij de werkplek
zeer intens
met regelmaat
met opdrachten tussentijds
Evalu8 26 maart 2015
19
KENMERKEN VAN BLITS
7
De bijeenkomsten zijn leerrijk
Tussen formeel en informeel leren.
Iedereen komt aan bod
met zijn talent
in diverse leerstijlen.
De groep legt zijn leerresultaten vast
en geeft ze een vorm in het toonmoment.
Evalu8 26 maart 2015
20
KENMERKEN VAN BLITS
8
Het toonmoment geeft drive
De tijdsdruk maakt het proces intens
Presenteren is ook leren
De transfer is ingebakken
Het gevoel van erkenning is groot
Evalu8 26 maart 2015
21
KENMERKEN VAN BLITS
9
BLITS is leren en veranderen tegelijk
De groep zoekt zelf wat ze nodig heeft
om na afloop …… te …….
Het resultaat is altijd innovatief
Het leerresultaat is altijd iets nieuws
Evalu8 26 maart 2015
22
KENMERKEN VAN BLITS
10
BLITS is besmettelijk en verslavend
De groepen willen vaak niet stoppen
De opdrachtgevers willen meer groepen
De deelnemers praten erover binnen hun werkkring
De deelnemers praten erover buiten hun werkkring
Evalu8 26 maart 2015
23
KENMERKEN VAN BLITS
11
BLITS heeft zijn beperkingen
De opdrachtgever moet vertrouwen schenken
De deelnemers zijn werkende collega’s
Het leerresultaat is onvoorspelbaar
BLITS is niet geschikt voor alle leervragen
Niet iedereen is geschikt als BLITSer
De groepsgrootte is beperkt 6 - 12
Evalu8 26 maart 2015
24
VRAGEN ?
Evalu8 26 maart 2015
25
OEFENING
In groepjes van 5-8 personen
1. Kies een thema waarover jullie samen iets willen leren
(liefst in verband met Evalu8)
2. Formuleer een positieve en uitdagende leervraag,
de aanzet voor een BLITS-groep
3. Wie wil je uitnodigen in deze BLITS-leergroep?
4. Formuleer drie mogelijke werkopdrachten
voor (deelnemers van) deze BLITS-groep
Evalu8 26 maart 2015
26
WELKE THEMA’S KUNNEN
MET DE BLITS-AANPAK?
• motiverende functioneringsgesprekken voeren
• milieuzorg & energiebesparing op de werkvloer
• Nieuwe software gebruiken
• een (regelmatig terugkerend) onderhoudsprobleem
• orde en netheid (5S) op de werkplek blijvend realiseren
• reduceren van omsteltijden en stilstanden van een machine
• beter leiding geven aan mijn medewerkers
• (bijna) pijnloze injecties geven aan patiënten
• hoe kunnen wij kwaliteitszorg laten leven?
• grafieken maken die ons personeel begrijpt
• beter vergaderen
• ….
Evalu8 26 maart 2015
27
IS BLITS DUURDER OF GOEDKOPER
DAN EEN GEWONE OPLEIDING?
• De kosten zijn lager dan bij een klassieke opleiding
(trainer, accommodatie, vervoer…)
• Het ‘werkverlet’ van de deelnemers is zeer beperkt,
Eigenlijk zijn ze met hun werk bezig.
• De voorbereidingstijden voor de (interne)
facilitator zijn beperkt
Evalu8 26 maart 2015
28
IS BLITS EFFICIËNTER
DAN EEN GEWONE OPLEIDING?
• Er worden meer en sterkere leereffecten bereikt
dan verwacht (door de deelnemers en managers)
• De betrokkenheid van de deelnemers is erg hoog
• De deelnemers leren door zelf actief te zijn
• De tijdsdruk van het toonmoment zorgt voor
gedrevenheid en focus
Evalu8 26 maart 2015
29
WAT ZIJN RESULTATEN VOOR
BEDRIJF/ORGANISATIE
Een opgelost probleem
Leerresultaten/leerwinst
Mooi meegenomen:
• Gevoel van persoonlijke erkenning
• Teamspirit
• Bedrijfsfierheid
• Ontdekken van talenten
• Interne trainers gevormd tot BLITS-facilitator
Evalu8 26 maart 2015
30
WAT IS ER INNOVATIEF AAN BLITS?
BLITS is een vernieuwende mix van bestaande elementen,
Nieuw is:
• BLITS brengt diverse niveaus in één ‘opleiding’ samen, en in
die groep is er geen hiërarchie
• BLITS geeft het eigenaarschap over de leervraag en het
leerresultaat aan de deelnemers
• De facilitator is geen inhoudsdeskundige
• Het ‘toonmoment’ geeft een sterke drive en
resultaatgerichtheid.
Evalu8 26 maart 2015
31
KAN BLITS OVERAL?
• BLITS kan overal waar mensen samen werken,
zowel in de profit en in social-profit organisaties
• BLITS kan in grote bedrijven en in kleine (min. 5 deelnemers)
• BLITS is niet gebonden aan inhoudelijke thema’s,
• BLITS is niet gericht naar specifieke doelgroepen,
het kan voor alle werkenden, ook kortgeschoolden.
Evalu8 26 maart 2015
32
Evalu8 26 maart 2015
33
Vragen later:
luk.indesteege@ucll.be
1 von 33

Recomendados

Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
556 views43 Folien
Presentatie cvi concept 5 von
Presentatie cvi concept 5Presentatie cvi concept 5
Presentatie cvi concept 5Aukje Oudman
426 views19 Folien
gelezen en goedgekeurd von
gelezen en goedgekeurdgelezen en goedgekeurd
gelezen en goedgekeurdAlan Veys
708 views16 Folien
Winterschool+ 2013 Flipping the classrooml von
Winterschool+ 2013 Flipping the classroomlWinterschool+ 2013 Flipping the classrooml
Winterschool+ 2013 Flipping the classroomlKennisnet
273 views37 Folien
Onderwijsinnovatie vraagt TPACK - Natasa Brouwer en Peter J. Dekker - OWD13 von
Onderwijsinnovatie vraagt TPACK - Natasa Brouwer en Peter J. Dekker - OWD13Onderwijsinnovatie vraagt TPACK - Natasa Brouwer en Peter J. Dekker - OWD13
Onderwijsinnovatie vraagt TPACK - Natasa Brouwer en Peter J. Dekker - OWD13SURF Events
1.2K views37 Folien
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014 von
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Ilya Zitter
903 views50 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014 von
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Ilya Zitter
760 views29 Folien
Summerschool+ 2012 Flipping the classroom von
Summerschool+ 2012 Flipping the classroomSummerschool+ 2012 Flipping the classroom
Summerschool+ 2012 Flipping the classroomKennisnet
254 views33 Folien
Flipping the classroom not2013 von
Flipping the classroom not2013Flipping the classroom not2013
Flipping the classroom not2013Peter Wessel
453 views37 Folien
Workshop onderzoek doen von
Workshop onderzoek doenWorkshop onderzoek doen
Workshop onderzoek doenMarijke van Vijfeijken
1.1K views21 Folien
Intervisie: een andere kijk op samen leren von
Intervisie: een andere kijk op samen lerenIntervisie: een andere kijk op samen leren
Intervisie: een andere kijk op samen lerenHerman Post
1.2K views14 Folien
Ixperium als leerwerkplaats startconferentie ixperium nijmegen von
Ixperium als leerwerkplaats startconferentie ixperium nijmegenIxperium als leerwerkplaats startconferentie ixperium nijmegen
Ixperium als leerwerkplaats startconferentie ixperium nijmegenMarijke van Vijfeijken
583 views25 Folien

Was ist angesagt?(20)

Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014 von Ilya Zitter
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Ilya Zitter760 views
Summerschool+ 2012 Flipping the classroom von Kennisnet
Summerschool+ 2012 Flipping the classroomSummerschool+ 2012 Flipping the classroom
Summerschool+ 2012 Flipping the classroom
Kennisnet254 views
Flipping the classroom not2013 von Peter Wessel
Flipping the classroom not2013Flipping the classroom not2013
Flipping the classroom not2013
Peter Wessel453 views
Intervisie: een andere kijk op samen leren von Herman Post
Intervisie: een andere kijk op samen lerenIntervisie: een andere kijk op samen leren
Intervisie: een andere kijk op samen leren
Herman Post1.2K views
Ixperium als leerwerkplaats startconferentie ixperium nijmegen von Marijke van Vijfeijken
Ixperium als leerwerkplaats startconferentie ixperium nijmegenIxperium als leerwerkplaats startconferentie ixperium nijmegen
Ixperium als leerwerkplaats startconferentie ixperium nijmegen
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven) von ExpoSchoolaanZet
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)
ExpoSchoolaanZet646 views
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von Ilya Zitter
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter576 views
Ziekenhuis info sessie intervisie. 1 von Pim Vandijck
Ziekenhuis info sessie intervisie. 1Ziekenhuis info sessie intervisie. 1
Ziekenhuis info sessie intervisie. 1
Pim Vandijck1.6K views
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 von Ilya Zitter
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter483 views
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014 von Ilya Zitter
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014
Ilya Zitter616 views
Juiste focus in het mbo en hbo von P5COM
Juiste focus in het mbo en hboJuiste focus in het mbo en hbo
Juiste focus in het mbo en hbo
P5COM10 views
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam) von ExpoSchoolaanZet
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
ExpoSchoolaanZet550 views
Workshop versterk je les met lesson study von Felix van Vugt
Workshop versterk je les met lesson studyWorkshop versterk je les met lesson study
Workshop versterk je les met lesson study
Felix van Vugt190 views
Flippen doe je zo ISOB 4 juni von Kennisnet
Flippen doe je zo ISOB 4 juniFlippen doe je zo ISOB 4 juni
Flippen doe je zo ISOB 4 juni
Kennisnet327 views
Module oo toelichting module v20nov2013 von Ilya Zitter
Module oo toelichting module v20nov2013Module oo toelichting module v20nov2013
Module oo toelichting module v20nov2013
Ilya Zitter417 views
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014 von Ilya Zitter
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014
Ilya Zitter1.1K views
Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H... von Wil Kwinten
Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...
Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...
Wil Kwinten251 views

Similar a #evalu8 - sessie Begeleid Leren in TeamS

Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013 von
Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013
Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013Noorderlink ...
394 views22 Folien
onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch... von
onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...
onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...robert bouwhuis
1.3K views15 Folien
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl... von
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...servicepuntihks
402 views28 Folien
De cyclus van formatief evalueren von
De cyclus van formatief evaluerenDe cyclus van formatief evalueren
De cyclus van formatief evaluerenJudith Gulikers
330 views20 Folien
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID? von
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?Herman Post
871 views28 Folien

Similar a #evalu8 - sessie Begeleid Leren in TeamS(20)

Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013 von Noorderlink ...
Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013
Noorderlink Proeverij - Smoelgeven aan leiderschap - 15 januari 2013
Noorderlink ...394 views
onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch... von robert bouwhuis
onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...
onderweg naar flexibeler onderwijs: het slopen van oude manieren en het afsch...
robert bouwhuis1.3K views
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl... von servicepuntihks
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
servicepuntihks402 views
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID? von Herman Post
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?
Herman Post871 views
Lesdag 7 power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen von De Rooi Pannen
Lesdag 7  power pointpresentatie beginsituatie en werkvormenLesdag 7  power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen
Lesdag 7 power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen
De Rooi Pannen455 views
Presentatie cv i 2apr14 dna nova + cna von Annet Smith
Presentatie cv i 2apr14 dna nova + cnaPresentatie cv i 2apr14 dna nova + cna
Presentatie cv i 2apr14 dna nova + cna
Annet Smith434 views
Lev hoofdstuk 6 onderwijsinspectie von Els Gansemans
Lev hoofdstuk 6  onderwijsinspectieLev hoofdstuk 6  onderwijsinspectie
Lev hoofdstuk 6 onderwijsinspectie
Els Gansemans648 views
Het teamperspectief, informatie voor teams in het MBO- Marius van Zandwijk en... von SURF Events
Het teamperspectief, informatie voor teams in het MBO- Marius van Zandwijk en...Het teamperspectief, informatie voor teams in het MBO- Marius van Zandwijk en...
Het teamperspectief, informatie voor teams in het MBO- Marius van Zandwijk en...
SURF Events2.2K views
Presentatie IiP | actieve zelfstandige leerling von Liemers College
Presentatie IiP | actieve zelfstandige leerlingPresentatie IiP | actieve zelfstandige leerling
Presentatie IiP | actieve zelfstandige leerling
Liemers College1.1K views
Learning analytics in het po en vo von SURF Events
Learning analytics in het po en voLearning analytics in het po en vo
Learning analytics in het po en vo
SURF Events556 views
Ppt onderwijs maken voor jaar 1 september 2012 von Luuk Ruiter De
Ppt onderwijs maken  voor jaar 1 september 2012Ppt onderwijs maken  voor jaar 1 september 2012
Ppt onderwijs maken voor jaar 1 september 2012
Luuk Ruiter De104 views
Studentenfeedback op lesniveau von Herman Post
Studentenfeedback op lesniveauStudentenfeedback op lesniveau
Studentenfeedback op lesniveau
Herman Post537 views
Presentatie MOOCs voor professionele ontwikkeling nle14 von WilfredRubens.com
Presentatie MOOCs voor professionele ontwikkeling nle14Presentatie MOOCs voor professionele ontwikkeling nle14
Presentatie MOOCs voor professionele ontwikkeling nle14
WilfredRubens.com708 views

#evalu8 - sessie Begeleid Leren in TeamS

 • 2. HEB JIJ DAT OOK? • Je gaat naar een cursus, en die is goed: lesgever OK, fijne groep, veel praktijkinfo, goede cursusmap… en na drie maanden merk je dat die map in je kast staat, en dat er je niks mee doet • Je komt enthousiast terug van een goede cursus, en je probeert je collega’s mee te nemen in je nieuwe inzichten….. Toevallig hoor je iemand zeggen: wacht maar, binnen enkele weken is ie weer normaal…. • Je zit in een cursus, en je kent het al. Naar het einde van de lessenreeks begint het interessant te worden, maar dan is het gedaan. Evalu8 26 maart 2015 2
 • 3. KILLERS VAN OPLEIDINGSRESULTATEN Wat zijn volgens jou factoren die kunnen leiden tot weinig resultaten bij een opleiding ? • Te theoretisch • Weinig aansluiting bij de werkplek • Geen inbreng van de cursisten • Geen begeleiding door de leidinggevende • … Evalu8 26 maart 2015 3
 • 4. UITGANGSPUNTEN DOELSTELLINGEN Klassiek leren heeft beperkingen: Didactiek, leerstijlen, transfer… BLITS (Begeleid Leren in TeamS) aanpak : medewerkers ontwikkelen samen kennis en leren van elkaar in een leergroep. Een begeleider/facilitator ondersteunt het vinden, opbouwen, overdragen en delen van kennis. Deze aanpak is geschikt voor medewerkers van allerhande organisaties en bedrijven, ook kleine. Doelgericht: uitdaging + leerresultaat, te presenteren in een ‘toonmoment’ Evalu8 26 maart 2015 4
 • 5. VOORBEELD Situatie: verplegenden zetten vaak pijnlijke en foutief gedoseerde injecties Klassieke oplossing: opleiding met theorie en oefeningen Resultaat: ??? BLITS-oplossing: spuitenteam • Facilitator maakt team (jong en oud) warm • Leren van elkaar, ervaringsuitwisseling • Resultaatmeting samen Evalu8 26 maart 2015 5
 • 6. VERLOOP VAN EEN BLITS-TRAJECT IN FASEN 0. Een opleidingsvraag → BLITS ?! 1. Team samenstellen: divers, 6 - 10 2. Start: afspraken, planning, vertrouwen… 3. Werking : groepssessies en opdrachten 4. Afsluiten: toonmoment. Resultaten vorm geven en borgen Evalu8 26 maart 2015 6
 • 7. FASE 0: EEN LEERVRAAG WORDT BLITS Overleg met enkele sleutelfiguren over: Het thema: afgebakend, te overzien, het bevat de leervraag Wie kan er in de groep zitten? Wie is een geschikte groepsbegeleider of facilitator? Waarmee houden we best rekening? Tegen wanneer verwachten we resultaat? Evalu8 26 maart 2015 7
 • 8. FASE 1: DE GROEP EN HAAR OPDRACHT Het ontwerp van het BLITS-project, voorbereiding van de werkzaamheden: • Afbakening van de (voorlopige) opdracht/leervraag • Aanstelling van de facilitator • Samenstelling van de groep • Organisatie van de startbijeenkomst • Afspraken met diverse betrokkenen Evalu8 26 maart 2015 8
 • 9. FASE 2: DE OPSTART • Leervraag en doelen duidelijk krijgen en delen (eigenaarschap) • De taken en rollen binnen de groep verduidelijken • Vertrouwen opbouwen • Een projectplan opstellen • Afspraken over evaluatie maken • De groepsontwikkeling bevorderen Soms is er meer dan 1 bijeenkomst nodig om deze doelen te realiseren Evalu8 26 maart 2015 9
 • 10. FASE 3: DE WERKING VAN DE BLITS - GROEP Geregelde bijeenkomsten van 1,5 à 2u • Concrete tussendoelen nastreven • De leerfocus houden • Verbreden en verengen • Iedereen aan bod laten komen • Externe informatie inwinnen (indien nodig) • Tot besluiten komen • Diverse werk/leervormen gebruiken • Verslaggeving verzorgen Evalu8 26 maart 2015 10
 • 11. FASE 4: AFSLUITEN • De bereikte leerresultaten vastleggen • Een ‘doorleermodule’ ontwikkelen • De resultaten presenteren in het toonmoment • De probleemoplossing en de leerwinst borgen in de organisatie • Succes vieren Nieuwe BLITS-groepen starten… Evalu8 26 maart 2015 11
 • 12. STAPPENPLAN 12 Een initiatief onder de vorm van een discrepantie / leervraag/probleem Wie is betrokken bij dit probleem?  samenstelling BLITS groep Is dit een leervraag + probleem die beantwoord kunnen worden met de BLITS-aanpak? Facilitator kiezen intern en/of extern Startbijeenkomst(en): • Leervraag/vragen duidelijk expliciteren • projectplan maken • evaluatieplan maken evaluatie Projectplan en traject bijsturen indien nodig Werking van het BLITS-team Projectplan uitvoeren met allerhande werkvormen Afsluiting: • Productwinst en leerwinst • proces • eindevaluatie • succes vierenEvalu8 26 maart 2015
 • 13. INFO: WWW.BLITS-TEAMLEREN.BE • opbouw van een BLITS-traject in fasen • handleiding voor facilitatoren • 34 tools • 8 praktijkcases met filmpjes • 5 uitgewerkte voorbeelden • literatuur • achtergrondinfo Evalu8 26 maart 2015 13
 • 14. KENMERKEN VAN BLITS 1 De groep is heterogeen • Diverse niveaus • Diverse invalshoeken • Weinig en veel ervaring bij elkaar • De groep kan zichzelf nog aanpassen gedurende de rit… Evalu8 26 maart 2015 14
 • 15. KENMERKEN VAN BLITS 2 De leervraag is voorlopig De groep heeft het recht en zelfs de opdracht om te herformuleren Vaak zit er een diepere leervraag verborgen in de voorlopige leervraag Het verfijnen van de leervraag leidt naar resultaten Evalu8 26 maart 2015 15
 • 16. KENMERKEN VAN BLITS 3 De facilitator is geen inhoudsdeskundige Hij/zij begeleidt het groepsproces en induceert … Stelt vooral vragen Bewaakt het proces Ondersteunt het leren Rapporteert aan de opdrachtgever Evalu8 26 maart 2015 16
 • 17. KENMERKEN VAN BLITS 4 De facilitator vervult een onverwachte rol Hij/zij is NIET verantwoordelijk voor de resultaten Stelt zich actief terughoudend op Vermijdt snelle conclusies en oplossingen Creëert een klimaat van vertrouwen Evalu8 26 maart 2015 17
 • 18. KENMERKEN VAN BLITS 5 De ‘leerstof’ komt van overal Kennis delen met elkaar Werkplekslimheid Info binnenhalen van buitenaf (vb. een expert) Nieuwe kennis opbouwen met elkaar Evalu8 26 maart 2015 18
 • 19. KENMERKEN VAN BLITS 6 De bijeenkomsten zijn kort en krachtig dicht bij de werkplek zeer intens met regelmaat met opdrachten tussentijds Evalu8 26 maart 2015 19
 • 20. KENMERKEN VAN BLITS 7 De bijeenkomsten zijn leerrijk Tussen formeel en informeel leren. Iedereen komt aan bod met zijn talent in diverse leerstijlen. De groep legt zijn leerresultaten vast en geeft ze een vorm in het toonmoment. Evalu8 26 maart 2015 20
 • 21. KENMERKEN VAN BLITS 8 Het toonmoment geeft drive De tijdsdruk maakt het proces intens Presenteren is ook leren De transfer is ingebakken Het gevoel van erkenning is groot Evalu8 26 maart 2015 21
 • 22. KENMERKEN VAN BLITS 9 BLITS is leren en veranderen tegelijk De groep zoekt zelf wat ze nodig heeft om na afloop …… te ……. Het resultaat is altijd innovatief Het leerresultaat is altijd iets nieuws Evalu8 26 maart 2015 22
 • 23. KENMERKEN VAN BLITS 10 BLITS is besmettelijk en verslavend De groepen willen vaak niet stoppen De opdrachtgevers willen meer groepen De deelnemers praten erover binnen hun werkkring De deelnemers praten erover buiten hun werkkring Evalu8 26 maart 2015 23
 • 24. KENMERKEN VAN BLITS 11 BLITS heeft zijn beperkingen De opdrachtgever moet vertrouwen schenken De deelnemers zijn werkende collega’s Het leerresultaat is onvoorspelbaar BLITS is niet geschikt voor alle leervragen Niet iedereen is geschikt als BLITSer De groepsgrootte is beperkt 6 - 12 Evalu8 26 maart 2015 24
 • 25. VRAGEN ? Evalu8 26 maart 2015 25
 • 26. OEFENING In groepjes van 5-8 personen 1. Kies een thema waarover jullie samen iets willen leren (liefst in verband met Evalu8) 2. Formuleer een positieve en uitdagende leervraag, de aanzet voor een BLITS-groep 3. Wie wil je uitnodigen in deze BLITS-leergroep? 4. Formuleer drie mogelijke werkopdrachten voor (deelnemers van) deze BLITS-groep Evalu8 26 maart 2015 26
 • 27. WELKE THEMA’S KUNNEN MET DE BLITS-AANPAK? • motiverende functioneringsgesprekken voeren • milieuzorg & energiebesparing op de werkvloer • Nieuwe software gebruiken • een (regelmatig terugkerend) onderhoudsprobleem • orde en netheid (5S) op de werkplek blijvend realiseren • reduceren van omsteltijden en stilstanden van een machine • beter leiding geven aan mijn medewerkers • (bijna) pijnloze injecties geven aan patiënten • hoe kunnen wij kwaliteitszorg laten leven? • grafieken maken die ons personeel begrijpt • beter vergaderen • …. Evalu8 26 maart 2015 27
 • 28. IS BLITS DUURDER OF GOEDKOPER DAN EEN GEWONE OPLEIDING? • De kosten zijn lager dan bij een klassieke opleiding (trainer, accommodatie, vervoer…) • Het ‘werkverlet’ van de deelnemers is zeer beperkt, Eigenlijk zijn ze met hun werk bezig. • De voorbereidingstijden voor de (interne) facilitator zijn beperkt Evalu8 26 maart 2015 28
 • 29. IS BLITS EFFICIËNTER DAN EEN GEWONE OPLEIDING? • Er worden meer en sterkere leereffecten bereikt dan verwacht (door de deelnemers en managers) • De betrokkenheid van de deelnemers is erg hoog • De deelnemers leren door zelf actief te zijn • De tijdsdruk van het toonmoment zorgt voor gedrevenheid en focus Evalu8 26 maart 2015 29
 • 30. WAT ZIJN RESULTATEN VOOR BEDRIJF/ORGANISATIE Een opgelost probleem Leerresultaten/leerwinst Mooi meegenomen: • Gevoel van persoonlijke erkenning • Teamspirit • Bedrijfsfierheid • Ontdekken van talenten • Interne trainers gevormd tot BLITS-facilitator Evalu8 26 maart 2015 30
 • 31. WAT IS ER INNOVATIEF AAN BLITS? BLITS is een vernieuwende mix van bestaande elementen, Nieuw is: • BLITS brengt diverse niveaus in één ‘opleiding’ samen, en in die groep is er geen hiërarchie • BLITS geeft het eigenaarschap over de leervraag en het leerresultaat aan de deelnemers • De facilitator is geen inhoudsdeskundige • Het ‘toonmoment’ geeft een sterke drive en resultaatgerichtheid. Evalu8 26 maart 2015 31
 • 32. KAN BLITS OVERAL? • BLITS kan overal waar mensen samen werken, zowel in de profit en in social-profit organisaties • BLITS kan in grote bedrijven en in kleine (min. 5 deelnemers) • BLITS is niet gebonden aan inhoudelijke thema’s, • BLITS is niet gericht naar specifieke doelgroepen, het kan voor alle werkenden, ook kortgeschoolden. Evalu8 26 maart 2015 32
 • 33. Evalu8 26 maart 2015 33 Vragen later: luk.indesteege@ucll.be