Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1REGULAMENTO DA VI ASEMBLEA NACIONAL DE ESQUERDA
 2NACIONALISTA
 3
 4Artigo 1
 5Teñen dereito a asistir á Asemblea Naciona...
1
 2Artigo 11
 3Se unha emenda é aprobada, o seu texto substituirá ao correspondente do Relatorio.
 4
 5Artigo 12
 6Cada R...
1Artigo 21
 2Posteriormente á elección da Mesa Nacional, o Pleno procederá a elección dos
 3membros da Comisión de Garantí...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Regulamento Da Vi Asemblea Nacional De Esquerda Nacionalista

512 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Regulamento Da Vi Asemblea Nacional De Esquerda Nacionalista

  1. 1. 1REGULAMENTO DA VI ASEMBLEA NACIONAL DE ESQUERDA 2NACIONALISTA 3 4Artigo 1 5Teñen dereito a asistir á Asemblea Nacional todas/os as/os militantes que estexan 6dadas/os de alta en Esquerda Nacionalista e teñan as cotas ao dia o 28 de Febreiro 7de 2008 8 9 10Artigo 2 11Como observadoras/es, con voz e sen voto, poderán asistir á Asemblea Nacional as e 12os simpatizantes convidadas/os. 13 14Artigo 3 15Unha reunión da Mesa Nacional aprobará o texto definitivo dos Relatorios. 16 17Artigo 4 18A Mesa Nacional presentará un Informe da Actividade Política realizada, que será 19debatido a porta pechada e votado á totalidade, sen posibilidade de emendas. 20 21Artigo 5 22Poderanse presentar emendas á totalidade dos textos submetidos a debate, salvo o 23Informe da Actividade Política realizada. Ditas emendas deberán estar en mans da 24Mesa Nacional con anterioridade á Asemblea Nacional. Para que unha emenda pase a 25debate na Asemblea Nacional, precisa dunha votación favorábel dun mínimo do 20% 26dos votos emitidos na Asemblea Comarcal correspondente. 27 28Artigo 6 29A Asemblea Nacional será presidida por unha Mesa formada por cinco persoas 30elexidas entre as/os asembleístas, a proposta da Mesa Nacional unha vez presentado 31o informe de Actividade Política. 32Unha ou un delas/es actuará como Presidente, dous ou dúas como Secretarios e 33outros/as dous/dúas como Vogais, sendo os Secretarios/as responsábeis da 34elaboración da acta da Asemblea. A Presidencia poderá ser revogada por maioría 35absoluta. Neste caso procederase á elección dos compoñentes dunha nova Mesa. 36Entretanto non se configure a Mesa do Plenario este será presidido pola Executiva 37Nacional. 38 39Artigo 7 40Os debates da Asemblea Nacional realizaranse en Plenario, e en sesión de mañá e 41tarde. 42 43Artigo 8 44A Mesa Nacional designará ás persoas encargadas de defender os Relatorios 45aprobados pola propia Mesa Nacional. 46 47Artigo 9 48No debate de cada emenda realizarase un primeiro turno de intervencións, podendo a 49Mesa do Plenario abrir unha segunda quenda. 50 51Artigo 10 52Relatoras/es e emendantes poderán chegar a emendas transaccionais. Neste caso 53submeteranse as dúas a votación, primeiro a orixinal e en segundo lugar 54transaccional, sempre que alguén quixer manter o texto orixinal.
  2. 2. 1 2Artigo 11 3Se unha emenda é aprobada, o seu texto substituirá ao correspondente do Relatorio. 4 5Artigo 12 6Cada Relatorio submeterase á decisión final do Pleno que os aprobará ou rexeitará no 7seu conxunto nunha soa votación. 8 9Artigo 13 10O Pleno aprobará as propostas que obteñan maioría simples, ou sexa, que teñen máis 11votos a favor que en contra. 12 13Artigo 14 14A Asemblea Nacional elexerá 21 membros e 5 suplentes para formar parte da Mesa 15Nacional. A elección farase por listas pechadas. Serán válidas todas as candidaturas 16que inclúan tantas/os candidatas/os como membros a elexer para a Mesa Nacional 17máis un número mínimo de 5 suplentes, adxuntando a aceitación expresa das/os 18candidatas/os. As candidaturas deberanse presentar perante a Mesa da Asemblea 19antes das 12:00 horas. No intre do peche do prazo de presentación de candidaturas, a 20Mesa da Asemblea dará a coñecer ás/aos asembleístas as listas presentadas. 21 22Artigo 15 23A Mesa Nacional saínte poderá presentar unha proposta de candidatura se esta é 24aprobada previamente por esta cun respaldo de 3/5. 25 26Artigo 16 27En caso de existir máis dunha candidatura, a votación será secreta e os postos 28distribuiranse polo procedimento proporcional directo. Se só existise unha e ninguén 29solicita o contrario, a votación faríase a man alzada, quedando proclamada se obtén 30máis votos en prol que en contra. En caso de que, un mínimo dun 20%, solicite voto 31secreto, a elección faríase deste xeito. 32Desde as 16:00 h. até as 17:00 h. realizarase a votación para a elección da Mesa 33Nacional. Ás 17:00 h. pecharase a votación e comezará o escrutinio. Ás 18.00 h. 34coñecerase o resultado do escrutinio. 35 36Artigo 17 37A/o Secretario/a Nacional eleita/o será a/o número un da candidatura máis votada. 38 39Artigo 18 40Unha vez electa/o a/o Secretario Nacional, reunirase coas demais persoas electas 41para a Mesa Nacional e, en mutuo acordo con estas, fará a proposta da persoa que 42exercerá a Presidencia do partido para a súa aprobación ou rexeite da Asemblea 43tendo que acadar a proposta un apoio superior ao 2/3 dos militantes presentes no 44Plenario. 45 46Artigo 19 47Posteriormente, o/a Secretario/a Nacional eleito/a presentará proposta de lista para 48conformar a Executiva Nacional. Dita proposta deberá contar coa aprobación 49maioritaria da Mesa Nacional. 50 51Artigo 20 52Cando cause baixa unha ou un membro da Mesa Nacional electo pola Asemblea 53Nacional, o seu posto cobrirase coa ou co seguinte da lista correspondente. 54
  3. 3. 1Artigo 21 2Posteriormente á elección da Mesa Nacional, o Pleno procederá a elección dos 3membros da Comisión de Garantías, a proposta da Mesa Nacional tendo que acadar 4un apoio 3/5. Esta comisión estará composta por 3 membros titulares e outras/os 5suplentes que non poderán formar parte da Mesa Nacional de Esquerda Nacionalista. 6 7Artigo 22 8A Mesa Nacional reunirase no prazo dun mes logo da celebración da Asemblea 9Nacional, para o cal as asembleas comarcais deberán elexer neste espazo de tempo 10ás/aos responsábeis comarcais ou representantes neste órgano. Nas reunións das 11asembleas comarcais, ademais da eleición das diferentes responsabilidades políticas, 12deberanse concretar os acordos da Asemblea Nacional no ámbito da comarca, 13formulando unha análise e unhas liñas de traballo comarcais no terreo político e 14organizativo, que deberán ser coñecidas pola Mesa Nacional. 15 16DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 17 18D. A. Primeira: 19A nova Mesa Nacional editará os textos aprobados no prazo máximo a 3 meses após 20a celebración da Asemblea Nacional para posibilitar o seu acceso a toda a militancia. 21 22D. A. Segunda: 23As emendas ao presente regulamento non poderán ter carácter retroactivo. Portanto, o 24Regulamento, unha vez aprobado pola Mesa Nacional, será válido e inemendábel até 25a constituición da Asemblea Nacional, podendo a propia Asemblea na sesión plenaria 26introducir emendas que atinxan ao proceso. 27 28D. A. Terceira: 29Todas as cuestións aprobadas na Asemblea Nacional que impliquen cambios nos 30Estatutos conlevarán a súa modificación automática. A Mesa Nacional saínte terá un 31prazo máximo de 3 meses após a celebración da Asemblea para proceder á 32actualización dos mesmos, que serán incluídos na edición dos textos asembleares. 33 34D. Derradeira: 35A Mesa que preside a Asemblea Nacional está facultada para interpretar este 36Regulamento en casos de dúbida ou omisión. 37

×