Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

SachchaSukh

280 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Seele & Geist
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

SachchaSukh

 1. 1. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ mÉëÉiÉÈxqÉUhÉÏrÉ mÉÔerÉmÉÉS xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ Måü xÉixÉÇaÉ-mÉëuÉcÉlÉ xÉŠÉ xÉÑZÉ 1
 2. 2. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ mÉÔerÉ oÉÉmÉÔ MüÉ mÉÉuÉlÉ xÉlSåzÉ WûqÉ kÉlÉuÉÉlÉ WûÉåaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ, cÉÑlÉÉuÉ eÉÏiÉåÇaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ CxÉqÉåÇ zÉÇMüÉ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû mÉUÇiÉÑ pÉærÉÉ! WûqÉ qÉUåÇaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ, CxÉqÉåÇ MüÉåD zÉÇMüÉ Wæû? ÌuÉqÉÉlÉ EÄQûlÉå MüÉ xÉqÉrÉ ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, oÉxÉ cÉsÉlÉå MüÉ xÉqÉrÉ ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, aÉÉÄQûÏ NÕûOûlÉå MüÉ xÉqÉrÉ ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû mÉUÇiÉÑ CxÉ eÉÏuÉlÉ MüÐ aÉÉÄQûÏ NÕûOûlÉå MüÉ MüÉåD ÌlÉͶÉiÉ xÉqÉrÉ Wæû? AÉeÉ iÉMü AÉmÉlÉå eÉaÉiÉ qÉåÇ eÉÉå MÑüNû eÉÉlÉÉ Wæû, eÉÉå MÑüNû mÉëÉmiÉ ÌMürÉÉ Wæû.... AÉeÉ Måü oÉÉS eÉÉå eÉÉlÉÉåaÉå AÉæU mÉëÉmiÉ MüUÉåaÉå, mrÉÉUå pÉærÉÉ! uÉWû xÉoÉ qÉ×irÉÑ Måü LMü WûÏ fÉOûMåü qÉåÇ NÕûOû eÉÉrÉåaÉÉ, eÉÉlÉÉ AlÉeÉÉlÉÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ, mÉëÉÎmiÉ AmÉëÉÎmiÉ qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉrÉåaÉÏ| AiÉÈ xÉÉuÉkÉÉlÉ WûÉå eÉÉAÉå| AliÉqÉÑïZÉ WûÉåMüU AmÉlÉå AÌuÉcÉsÉ AÉiqÉÉ MüÉå, ÌlÉeÉxuÉÃmÉ Måü AaÉÉkÉ AÉlÉlS MüÉå, zÉɵÉiÉ zÉÉÇÌiÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüU sÉÉå| ÌTüU iÉÉå AÉmÉ WûÏ AÌuÉlÉÉzÉÏ AÉiqÉÉ WûÉå| eÉÉaÉÉå.... EPûÉå.... AmÉlÉå pÉÏiÉU xÉÉårÉå WÒûL ÌlɶÉrÉoÉsÉ MüÉå eÉaÉÉAÉå| xÉuÉïSåzÉ, xÉuÉïMüÉsÉ qÉåÇ xÉuÉÉåï¨ÉqÉ AÉiqÉoÉsÉ MüÉå AÎeÉïiÉ MüUÉå| AÉiqÉÉ qÉåÇ AjÉÉWû xÉÉqÉjrÉï Wæû| AmÉlÉå MüÉå SÏlÉ-WûÏlÉ qÉÉlÉ oÉæPåû iÉÉå ÌuÉµÉ qÉåÇ LåxÉÏ MüÉåD xɨÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉå iÉÑqWåÇû FmÉU EPûÉ xÉMåü| AmÉlÉå AÉiqÉxuÉÃmÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ WûÉå aÉrÉå iÉÉå ̧ÉsÉÉåMüÐ qÉåÇ LåxÉÏ MüÉåD WûxiÉÏ lÉWûÏÇ eÉÉå iÉÑqWåÇû SoÉÉ xÉMåü| xÉSÉ xqÉUhÉ UWåû ÌMü CkÉU-EkÉU pÉOûMüiÉÏ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ iÉÑqWûÉUÏ zÉÌ£ü pÉÏ ÌoÉZÉUiÉÏ UWûiÉÏ Wæû| AiÉÈ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉå oÉWûMüÉAÉå lÉWûÏÇ| iÉqÉÉqÉ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉå LMü̧ÉiÉ MüUMåü xÉÉkÉlÉÉ-MüÉsÉ qÉåÇ AÉiqÉÍcÉliÉlÉ qÉåÇ sÉaÉÉAÉå AÉæU urÉuÉWûÉU-MüÉsÉ qÉåÇ eÉÉå MüÉrÉï MüUiÉå WûÉå ExÉqÉåÇ sÉaÉÉAÉå| S¨ÉÍcÉ¨É WûÉåMüU WûU MüÉåD MüÉrÉï MüUÉå| xÉSÉ zÉÉliÉ uÉ×Ì¨É kÉÉUhÉ MüUlÉå MüÉ AprÉÉxÉ MüUÉå| ÌuÉcÉÉUuÉliÉ LuÉÇ mÉëxÉ³É UWûÉå| eÉÏuÉqÉÉ§É MüÉå AmÉlÉÉ xuÉÃmÉ xÉqÉfÉÉå| xÉoÉxÉå xlÉåWû UZÉÉå| ÌSsÉ MüÉå urÉÉmÉMü UZÉÉå| AÉiqÉÌlɸ qÉåÇ eÉaÉå WÒûL qÉWûÉmÉÑÂwÉÉåÇ Måü xÉixÉÇaÉ LuÉÇ xÉixÉÉÌWûirÉ xÉå eÉÏuÉlÉ MüÉå pÉÌ£ü LuÉÇ uÉåSÉliÉ xÉå mÉѹ LuÉÇ mÉÑsÉÌMüiÉ MüUÉå| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 2
 3. 3. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ ÌlÉuÉåSlÉ mÉÔerÉ´ÉÏ Måü xÉUxÉ xÉÑoÉÉåkÉ LuÉÇ ´ÉÑÌiÉ-qÉkÉÑU uÉcÉlÉÉqÉ×iÉÉåÇ Måü CxÉ AlÉÑmÉqÉ xÉÇMüsÉlÉ MüÉå mÉÉPûMüÉåÇ MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ mÉëxiÉÑiÉ MüUiÉå WÒûL WûqÉåÇ AmÉÉU mÉëxɳÉiÉÉ WûÉå UWûÏ Wæû| rÉWû AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÐ EŠ xÉÉkÉlÉÉ ÌuÉWÇûaÉqÉÉaÉï MüWûsÉÉiÉÏ Wæû| AÉiqÉ¥ÉÉlÉ Måü mrÉÉxÉå, ÌuÉuÉåMü-uÉæUÉarÉuÉÉlÉ xÉÉkÉMüÉåÇ Måü ÍsÉL rÉWû mÉÑxiÉMü uÉÉrÉÑrÉÉlÉ MüÉ MüÉqÉ MüUåaÉÏ| mÉÔerÉ´ÉÏ MüÐ AÉiqÉÉlÉÑpÉÔÌiÉ xÉå NûsÉMüiÉå rÉå uÉcÉlÉ SåWû MüÐ AÉxÉÌ£ü AÉæU qÉÉlÉÍxÉMü SÒoÉïsÉiÉÉLÆ NÒûÄQûÉMüU AÉiqÉ-ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU ÌoÉPûÉ SåiÉå WæÇû| AiÉÈ CxÉ mÉÉuÉlÉ mÉÑxiÉMü MüÉå AmÉlÉå xÉÉjÉ UZÉåÇ, oÉÉU-oÉÉU mÉÄRåÇû AÉæU kÉlrÉ-kÉlrÉ WûÉå eÉÉLÆ.....| ÌuÉlÉÏiÉ ´ÉÏ rÉÉåaÉ uÉåSÉliÉ xÉåuÉÉ xÉÍqÉÌiÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ AlÉÑ¢üqÉ mÉÔerÉ oÉÉmÉÔ MüÉ mÉÉuÉlÉ xÉlSåzÉ ...................................................................................................... 2 ÌlÉuÉåSlÉ ................................................................................................................................... 3 xÉŠÉ xÉÑZÉ ............................................................................................................................. 4 xÉÇiÉ xÉÔUSÉxÉ.......................................................................................................................... 15 ÌuÉuÉåMü SmÉïhÉ.......................................................................................................................... 22 xÉÇrÉqÉ xÉå WûÏ xÉTüsÉiÉÉ ............................................................................................................. 29 xÉÔ¤qÉ uÉ×Ì¨É xÉå AÉiqÉ-sÉÉpÉ ..................................................................................................... 40 AxÉÏqÉ mÉÑhrÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ ........................................................................................................... 45 xÉixÉÇaÉ sÉWûËUrÉÉð ..................................................................................................................... 47 xÉŠÉ xÉÑZÉ YrÉÉ Wæû ? ............................................................................................................ 53 3
 4. 4. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ cÉæiÉlrÉxuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ xɨÉÉ xÉå WûqÉÉUÏ ÍcɨÉMüsÉÉ xTÑüËUiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| uÉWû ÍcɨÉMüsÉÉ rÉÉ xÉÇÌuÉiÉç, uÉ×̨É, xTÑüUhÉÉ rÉÉ kÉÉUÉ ÌWûiÉÉ lÉÉqÉ MüÐ lÉÉÄQûÏ qÉåÇ eÉÉMüU xuÉmlÉ MüÉ xÉÇxÉÉU oÉlÉÉ sÉåiÉÏ Wæû| uÉWû xÉÇÌuÉiÉç xÉѳÉiÉÉ MüÐ AuÉxjÉÉ qÉåÇ aÉWûUÏ lÉÏÇS qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉiÉÏ Wæû| ExÉ xÉÇÌuÉiÉç Måü ESaÉqÉ xjÉÉlÉ AliÉrÉÉïqÉÏ AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ, ExÉMüÉ oÉÉåkÉ rÉÉ ¥ÉÉlÉ AaÉU ÌMüxÉÏ MüÉå iÉÏlÉ ÍqÉlÉOû Måü ÍsÉL pÉÏ mÉëÉmiÉ WûÉå eÉÉrÉ iÉÉå ExÉå SÒoÉÉUÉ aÉpÉïuÉÉxÉ MüÉ SÒÈZÉ lÉWûÏÇ pÉÉåaÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ, qÉÉiÉÉ Måü aÉpÉï qÉåÇ lÉWûÏÇ eÉÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| uÉWû qÉÑ£üÉiqÉÉ WûÉå eÉÉrÉaÉÉ| cÉæiÉlrÉ xɨÉÉ xÉå xTÑüËUiÉ xÉÇÌuÉiÉç eÉaÉiÉ MüÐ AÉxÉÌ£ü MüUiÉÏ Wæû AÉæU UÉaÉ xÉÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| lɵÉU mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉ UÉaÉ, lɵÉU SåWû MüÐ AÉxjÉÉ AaÉU zÉɵÉiÉ Måü xÉÇaÉÏiÉ MüÉå xÉÑlÉMüU, zÉɵÉiÉ Måü krÉÉlÉ MüÉå mÉÉMüU, zÉɵÉiÉ MüÐ qÉkÉÑUiÉÉ MüÉ LWûxÉÉxÉ MüU sÉå, xÉÉkÉMü UÉaÉUÌWûiÉ WûÉå eÉÉrÉ iÉÉå pÉÉåaÉ rÉÉåaÉ qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉLaÉÉ, xuÉÉjÉï xÉåuÉÉ qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉLaÉÉ, ÍcÉliÉÉ ÌlÉͶÉliÉiÉÉ qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉrÉaÉÏ, qÉ×irÉÑ AqÉUiÉÉ oÉSsÉ eÉÉLaÉÏ, eÉÏuÉ oÉë¼ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ| MåüuÉsÉ UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå xÉå rÉWû sÉÉpÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| UÉaÉ Måü MüÉUhÉ eÉÏuÉ eÉlqÉ qÉUhÉ Måü cÉ‚üU qÉåÇ mÉÄQûiÉÉ Wæû, UÉaÉ Måü MüÉUhÉ eÉÏuÉ mÉÉmÉÉcÉU MüUiÉÉ Wæû, UÉaÉ Måü MüÉUhÉ eÉÏuÉ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÐ rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ qÉåÇ pÉOûMüiÉÉ Wæû| UÉaÉUÌWûiÉ WÒûL ÌoÉlÉÉ pÉÉåaÉ rÉÉåaÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ oÉSsÉiÉÉ, xuÉÉjÉï xÉåuÉÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ oÉSsÉiÉÉ | UÉaÉ ÍqÉOûÉlÉå Måü ÍsÉL eÉaÉiÉ MüÐ lɵÉUiÉÉ MüÉ ÌuÉcÉÉU MüUMåü, zÉUÏU MüÐ ¤ÉhÉpÉÇaÉÑUiÉÉ MüÉ ÌuÉcÉÉU MüUMåü ÍcÉ¨É qÉåÇ uÉæUÉarÉ MüÉå EmÉeÉÉlÉÉ cÉÉÌWûL| SÕxÉUÉ EmÉÉrÉ WæûÈ pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ CiÉlÉÉ UÉaÉ MüUÉå, ExÉ zÉɵÉiÉ cÉæiÉlrÉ qÉåÇ CiÉlÉÉ UÉaÉ MüUÉå ÌMü lɵÉU MüÉ UÉaÉ xqÉUhÉ qÉåÇ pÉÏ lÉ AÉrÉå| zÉɵÉiÉ Måü UxÉ qÉåÇ CiÉlÉÉ xÉUÉoÉÉåU WûÉå eÉÉAÉå, UÉqÉ Måü UxÉ qÉåÇ CiÉlÉÉ iÉlqÉrÉ WûÉå eÉÉAÉå ÌMü MüÉqÉlÉÉAÉåÇ MüÉ SWûMüiÉÉ WÒûAÉ, ÍcÉÇaÉÉËUrÉÉð TåÇüMüiÉÉ WÒûAÉ MüÉqÉ MüÉ SÒÈZÉS oÉÄQûuÉÉlÉsÉ WûqÉÉUå ÍcÉ¨É MüÉå lÉ iÉmÉÉ xÉMåü, lÉ xÉiÉÉ xÉMåü| ÍcÉ¨É qÉåÇ cÉæiÉlrÉxuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ WûU xÉqÉrÉ WûqÉåzÉÉ ÎxjÉiÉ Wæû sÉåÌMülÉ lɵÉU UÉaÉ Måü MüÉUhÉ ExÉÏ cÉæiÉlrÉxuÉÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ xɨÉÉ sÉåMüU xÉÇÌuÉiÉç oÉÌWûqÉÑïZÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU eÉÉaÉëiÉ eÉaÉiÉ MüÐ CcNûÉAÉåÇ qÉåÇ pÉOûMüiÉÏ Wæû| eÉoÉ uÉWû xÉÇÌuÉiÉç ÌWûiÉÉ lÉÉqÉ MüÐ lÉÉÄQûÏ qÉåÇ AÉiÉÏ iÉoÉ xuÉmlÉ MüÉ eÉaÉiÉ ÌSZÉÉiÉÏ Wæû| uÉWûÏ xÉÇÌuÉiÉç eÉoÉ MÑüÎhPûiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉoÉ xÉÑwÉÑÎmiÉ AÉiÉÏ Wæû| AaÉU uÉWû xÉÇÌuÉiÉç mÉUqÉ iɨuÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUå, krÉÉlÉ MüUå, mÉUqÉ iɨuÉ Måü eÉÉlÉMüÉU xÉimÉÑÃwÉÉåÇ MüÉ xÉÉͳÉkrÉ-xÉåuÉlÉ MüUå iÉÉå uÉWû xÉÇÌuÉiÉç ¢üqÉzÉÈ AmÉlÉå ESaÉqÉ xjÉÉlÉ cÉæiÉlrÉxuÉÃmÉ AÉiqÉÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ AuÉÎxjÉiÉ WûÉå eÉÉL| CxÉ mÉëMüÉU AmÉlÉå qÉæÇ mÉlÉå Måü ESaÉqÉ xjÉÉlÉ qÉåÇ xÉÇÌuÉiÉç AaÉU iÉÏlÉ ÍqÉlÉOû Måü ÍsÉL pÉÏ ÎxjÉiÉ WûÉå eÉÉL iÉÉå ÌTüU ExÉå eÉÏuÉ WûÉåMüU eÉlqÉ sÉålÉÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ, qÉÉiÉÉ Måü aÉpÉï qÉåÇ AÉlÉÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ| cÉlSìqÉÉ qÉåÇ AqÉ×iÉ oÉUxÉÉlÉå MüÐ xɨÉÉ eÉWûÉð xÉå AÉiÉÏ Wæû uÉWûÏ cÉæiÉlrÉ iÉÑqWûÉUå ÌSsÉ MüÉå AÉæU iÉÑqWûÉUÏ lÉxÉ- lÉÉÌÄQûrÉÉåÇ MüÉå, iÉÑqWûÉUÏ AÉÆZÉÉåÇ MüÉå AÉæU qÉlÉ-oÉÑή MüÉå xTÑüUhÉÉ AÉæU zÉÌ£ü SåiÉÉ Wæû| eÉÉå cÉæiÉlrÉ xɨÉÉ xÉÔrÉï qÉåÇ mÉëMüÉzÉ AÉæU mÉëpÉÉuÉ pÉUiÉÏ Wæû, cÉlSìqÉÉ qÉåÇ cÉÉðSlÉÏ pÉUiÉÏ Wæû uÉWûÏ cÉæiÉlrÉ xɨÉÉ iÉÑqWûÉUå WûÉÄQû-qÉÉÇxÉ Måü zÉUÏU qÉåÇ pÉÏ cÉåiÉlÉÉ, mÉëåqÉ AÉæU AÉlÉlS MüÐ kÉÉUÉ oÉWûÉiÉÏ Wæû| eÉæxÉå mÉ×juÉÏ qÉåÇ UxÉ Wæû| ExÉqÉåÇ ÎeÉxÉ mÉëMüÉU Måü oÉÏeÉ oÉÉå SÉå ExÉÏ mÉëMüÉU Måü AÇMÑüU, TüsÉ-TÔüsÉ ÌlÉMüsÉ AÉiÉå WæÇû| ExÉÏ mÉëMüÉU uÉWû cÉæiÉlrÉ UÉqÉ UÉåqÉ-UÉåqÉ qÉåÇ oÉxÉ UWûÉ Wæû| ExÉMåü mÉëÌiÉ eÉæxÉÉ pÉÉuÉ MüUMåü ÍcÉliÉlÉ, xqÉUhÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉÉ mÉëÌiÉpÉÉuÉ AmÉlÉå AÉmÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| uÉWû UÉåqÉ-UÉåqÉ qÉåÇ oÉxÉÉ Wæû CxÉÍsÉL ExÉMüÉ lÉÉqÉ UÉqÉ Wæû| ExÉMüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå xÉå uÉWû iÉÉmÉ, mÉÉmÉ, xÉÇiÉÉmÉ AÉæU jÉMüÉlÉ MüÉå WûU sÉåiÉÉ Wæû CxÉÍsÉL ExÉMüÉ lÉÉqÉ WûËU Wæû| xÉuÉï§É uÉWû ZÉÑS WûÏ ZÉÑS Wæû CxÉÍsÉL ElÉMüÉ lÉÉqÉ ZÉÑSÉ Wæû| uÉWû MüsrÉÉhÉxuÉÃmÉ Wæû CxÉÍsÉL 4
 5. 5. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ ExÉMüÉ lÉÉqÉ ÍzÉuÉ Wæû| WûqÉ ExÉÏ mÉUqÉ ÍzÉuÉ MüÉ krÉÉlÉ MüUåÇaÉå eÉÉå AkÉïMüsÉÉkÉÉUÏ cÉlSìzÉåZÉU WûÉåMüU cÉqÉMüiÉå WæÇû| WûqÉ ExÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUåÇaÉå eÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ mÉÑhQûUÏMüÉ¤É uÉæMÑühPûÉÍkÉmÉÌiÉ WûÉåMüU uÉæMÑühPû MüÉå mÉëMüÉzÉqÉÉlÉ MüUiÉå WæÇû| WûqÉ ExÉÏ AliÉrÉÉïqÉÏ mÉëpÉÑ MüÉ xqÉUhÉ MüUåÇaÉå eÉÉå cÉlSìqÉÉ Måü ²ÉUÉ iÉqÉÉqÉ AÉæwÉÍkÉ-uÉlÉxmÉÌiÉrÉÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉÏ MüÃhÉÉ-M×ümÉÉ oÉUxÉÉMüU qÉÉlÉuÉ eÉÉÌiÉ MüÉå ÌlÉUÉåaÉiÉÉ MüÉ uÉUSÉlÉ SåiÉå WæÇû| ExÉ xÉΊSÉlÉlSbÉlÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ, ExÉ qÉkÉÑU xÉÇÌuÉiÉç MüÐ EmÉÉxÉlÉÉ MüUiÉå-MüUiÉå ExÉå mrÉÉU MüUåÇaÉå| eÉÉå iÉÑqWûÉUå ÌSsÉ MüÉå cÉåiÉlÉÉ SåMüU kÉÄQûMülÉ ÌSsÉÉiÉÉ Wæû, iÉÑqWûÉUÏ AÉÆZÉÉåÇ MüÉå ÌlÉWûÉUlÉå MüÐ zÉÌ£ü SåiÉÉ Wæû, iÉÑqWûÉUå MüÉlÉÉåÇ MüÉå xÉÑlÉlÉå MüÐ xɨÉÉ SåiÉÉ Wæû, iÉÑqWûÉUÏ lÉÉÍxÉMüÉ MüÉå xÉÔðbÉlÉå MüÐ xɨÉÉ SåiÉÉ Wæû AÉæU qÉlÉ MüÉå xÉÇMüsmÉ-ÌuÉMüsmÉ MüUlÉå MüÐ xTÑüUhÉÉ SåiÉÉ Wæû ExÉå pÉUmÉÔU xlÉåWû MüUÉå| iÉÑqWûÉUÏ 'qÉæÇ....qÉæÇ...' eÉWûÉð xÉå xTÑüËUiÉ WûÉåMüU AÉ UWûÏ Wæû ExÉ ESaÉqÉ xjÉÉlÉ MüÉå lÉWûÏÇ pÉÏ eÉÉlÉiÉå WûÉå ÌTüU pÉÏ ExÉå kÉlrÉuÉÉS SåiÉå WÒûL xlÉåWû MüUÉå| LåxÉÉ MüUlÉå xÉå iÉÑqWûÉUÏ xÉÇÌuÉiÉç uÉWûÏÇ mÉWÒðûcÉåaÉÏ eÉWûÉð rÉÉåÌaÉrÉÉåÇ MüÐ xÉÇÌuÉiÉç mÉWÒðûcÉiÉÏ Wæû, eÉWûÉð pÉ£üÉåÇ MüÐ pÉÉuÉ xÉÇÌuÉiÉ ÌuÉ´ÉÉÎliÉ mÉÉiÉÏ Wæû, iÉmÉÎxuÉrÉÉåÇ MüÉ iÉmÉ eÉWûÉð TüsÉiÉÉ Wæû, krÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÉ krÉÉlÉ eÉWûÉð xÉå ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU MüqÉïrÉÉåÌaÉrÉÉåÇ MüÉå MüqÉï MüUlÉå MüÐ xɨÉÉ eÉWûÉð xÉå ÍqÉsÉiÉÏ Wæû| „rÉÉåaÉuÉÉÍzɸ' LMü LåxÉÉ ASpÉÑiÉ aÉëljÉ Wæû ÎeÉxÉMüÉå oÉÉU-oÉÉU ÌuÉcÉÉUlÉå xÉå AÉSqÉÏ MüÉå rÉWûÏÇ qÉÑÌ£ü MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ExÉqÉåÇ uÉ£üÉ pÉaÉuÉÉlÉ uÉÍzɸeÉÏ WæÇû AÉæU ´ÉÉåiÉÉ pÉaÉuÉÉlÉ UÉqÉcÉlSìeÉÏ WæÇû| uÉÍzɸeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ ÌWûqÉÉsÉrÉ qÉåÇ AmÉlÉÏ xÉÇÌuÉiÉç MüÉå AliÉqÉÑïZÉ ÌMürÉå WÒûL jÉå AÉæU pÉaÉuÉÉlÉ cÉlSìzÉåZÉU qÉÉiÉÉ mÉÉuÉïiÉÏ Måü xÉÉjÉ AÉMüÉzÉ qÉÉaÉï xÉå AÉrÉå AÉæU uÉÍzɸeÉÏ xÉå ÍqÉsÉå| kÉlÉ qÉåÇ, uÉæpÉuÉ qÉåÇ AÉæU oÉɽ uÉxiÉÑAÉåÇ qÉåÇ LMü AÉSqÉÏ SÕxÉUå AÉSqÉÏ MüÐ mÉÔUÏ oÉUÉoÉUÏ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ| eÉÉå ÃmÉ, sÉÉuÉhrÉ, mÉѧÉ, mÉËUuÉÉU, mɦÉÏ AÉÌS LMü urÉÌ£ü MüÉå Wæû uÉæxÉå MüÉ uÉæxÉÉ, EiÉlÉÉ WûÏ SÕxÉUå MüÉå lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ| sÉåÌMülÉ mÉUqÉÉiqÉÉ eÉÉå uÉÍzɸeÉÏ MüÉå ÍqÉsÉå Wæû, eÉÉå MüoÉÏU MüÉå ÍqÉsÉå WæÇû, eÉÉå UÉqÉM×üwhÉ MüÉå ÍqÉsÉå WæÇû, eÉÉå kɳÉÉ eÉÉOû MüÉå ÍqÉsÉå WæÇû, eÉÉå UÉeÉÉ eÉlÉMü MüÉå ÍqÉsÉå WæÇû uÉå WûÏ mÉUqÉÉiqÉÉ xÉoÉ urÉÌ£ü MüÉå ÍqÉsÉ xÉMüiÉå WæÇû| zÉiÉï rÉWû Wæû ÌMü mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå mÉÉlÉå MüÐ CcNûÉ iÉÏuÉë WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL| mÉUqÉÉiqÉ-mÉëÉÎmiÉ MüÐ CcNûÉ iÉÏuÉë lÉ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ xÉÇxÉÉU MüÐ CcNûÉ eÉÉåU mÉMüÄQûiÉÏ Wæû| xÉÇxÉÉU MüÐ CcNûÉLÆ eÉÏuÉ MüÉå lÉcÉÉiÉÏ UWûiÉÏ WæÇû AÉæU UÉaÉ mÉæSÉ MüUiÉÏ UWûiÉÏ WæÇû| uÉxiÉÑAÉåÇ qÉåÇ UÉaÉ oÉÄRûiÉÉ Wæû ExÉå sÉÉåpÉ MüWûiÉå WæÇû, urÉÌ£ü qÉåÇ UÉaÉ oÉÄRûiÉÉ Wæû ExÉå qÉÉåWû MüWûiÉå WæÇû| UÉaÉ WûÏ sÉÉåpÉ AÉæU qÉÉåWû oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû, UÉaÉ MüÉqÉ oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû| UÉaÉ WûÏ ¢üÉåkÉ MüÉå eÉlqÉ SåiÉÉ Wæû| CÎcNûiÉ uÉxiÉÑ mÉÉlÉå qÉåÇ ÌMüxÉÏ lÉå ÌuÉblÉ QûÉsÉÉ AÉæU uÉWû AmÉlÉå xÉå NûÉåOûÉ Wæû iÉÉå ExÉ mÉU ¢üÉåkÉ AÉrÉaÉÉ, uÉWû AmÉlÉÏ oÉUÉoÉUÏ MüÉ Wæû iÉÉå ExÉxÉå ²åwÉ WûÉåaÉÉ AÉæU AmÉlÉå xÉå uÉWû oÉÄQûÉ Wæû iÉÉå ExÉxÉå pÉrÉ WûÉåaÉÉ| UÉaÉ xÉå WûÏ ¢üÉåkÉ, ²åwÉ AÉæU pÉrÉ mÉæSÉ WûÉåiÉå WæÇû| UÉaÉ xÉå WûÏ qÉÉåWû mÉæSÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU UÉaÉ xÉå WûÏ MüÉqÉ mÉæSÉ WûÉåiÉÉ Wæû| UÉaÉUÌWûiÉ WÒûL ÌoÉlÉÉ MüÉåD urÉÌ£ü mÉUqÉ mÉS MüÉå lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉÉ| UÉaÉ UÌWûiÉ WûÉålÉÉ Wæû iÉÉå YrÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL? lɵÉU uÉxiÉÑAÉåÇ MüÉ UÉaÉ ÍqÉOûÉlÉå Måü ÍsÉL zÉɵÉiÉ qÉåÇ UÉaÉ oÉÄRûÉ SÉå| zÉɵÉiÉ qÉåÇ UÉaÉ oÉÄRûÉlÉå xÉå UÉaÉUÌWûiÉ AuÉxjÉÉ AÉ eÉÉLaÉÏ| ÌoÉlÉÉ UÉaÉUÌWûiÉ WÒûL pÉÉåaÉÏ rÉÉåaÉÏ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ, xuÉÉjÉï xÉåuÉÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ oÉSsÉiÉÉ, pÉ£ü pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ mÉÉiÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå xÉå pÉÉåaÉÏ rÉÉåaÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû, xuÉÉjÉÏï xÉÉΨuÉMü xÉåuÉMü oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU pÉ£ü pÉaÉuÉÉlÉ xÉå ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû, eÉÏuÉ oÉë¼ xÉå ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| MåüuÉsÉ UÉaÉ Måü MüÉUhÉ WûÏ eÉÏuÉ MüÐ SÒSïzÉÉ Wæû| eÉÏuÉ UÉaÉUÌWûiÉ WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå uÉWû rÉÉåaÉÏ WûÉå aÉrÉÉ, uÉWû pÉ£ü WûÉå aÉrÉÉ, uÉWû ¥ÉÉlÉÏ WûÉå aÉrÉÉ, uÉWû qÉÑ£ü WûÉå aÉrÉÉ| UÉaÉ MüÐ uÉxiÉÑ ÍqÉsÉlÉå xÉå UÉaÉ ÍqÉOûiÉÉ lÉWûÏÇ, UÉaÉ aÉWûUÉ WûÉåiÉÉ Wæû| UÉaÉ ÍqÉOûÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AliÉqÉÑïZÉiÉÉ xÉå| AÉmÉMüÐ xÉÇÌuÉiÉç MüWûÉå, kÉÉUÉ MüWûÉå, xTÑüUhÉÉ MüWûÉå, uÉ×Ì¨É MüWûÉå, xÉÇMüsmÉ MüWûÉå eÉÉå MÑüNû MüWûÉå, uÉWû 5
 6. 6. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xTÑüUhÉÉ eÉWûÉð xÉå EPûiÉÏ Wæû ExÉ cÉæiÉlrÉ-xÉÉaÉU qÉåÇ mÉÑlÉÈ mÉWÒðûcÉ eÉÉrÉ iÉÉå UÉaÉ ÍqÉOû eÉÉrÉ| cÉæiÉlrÉ xÉå eÉoÉ xTÑüUhÉÉ EPûiÉÏ Wæû AÉæU CÎlSìrÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ oÉÌWûqÉÑïZÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ eÉÉaÉëiÉ AuÉxjÉÉ AÉiÉÏ Wæû| uÉWû xTÑüUhÉÉ ÌWûiÉÉ lÉÉqÉ MüÐ lÉÉÄQûÏ qÉåÇ bÉÔqÉiÉÏ Wæû iÉoÉ xuÉmlÉ MüÐ SÒÌlÉrÉÉ ÌSZÉÉiÉÏ Wæû| uÉWûÏ xTÑüUhÉÉ eÉoÉ MÑüÎhPûiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉoÉ xÉÑwÉÑÎmiÉ AuÉxjÉÉ AÉiÉÏ Wæû| uÉWûÏ xTÑüUhÉÉ eÉoÉ AmÉlÉå ESaÉqÉ xjÉÉlÉ cÉæiÉlrÉ qÉåÇ sÉÏlÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉ AuÉxjÉÉ MüÉå iÉÑrÉÉïuÉxjÉÉ MüWûiÉå WæÇû| iÉÑrÉÉïuÉxjÉÉ xÉɤÉÉiMüÉU MüÐ AuÉxjÉÉ Wæû, DµÉU- mÉëÉÎmiÉ MüÐ AuÉxjÉÉ Wæû, qÉÑÌ£ü MüÐ AuÉxjÉÉ Wæû| eÉÉaÉëiÉ, xuÉmlÉ AÉæU xÉÑwÉÑÎmiÉ rÉå xÉÇxÉÉU WæÇû AÉæU oÉSsÉlÉå uÉÉsÉÏ AuÉxjÉÉLÆ WæÇû, SÒÈZÉS AuÉxjÉÉLÆ WæÇû| rÉWûÉð MüÉ SÒÈZÉ iÉÉå SÒÈZÉ Wæû sÉåÌMülÉ WûqÉ sÉÉåaÉ ÎeÉxÉå xÉÑZÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû uÉWû pÉÏ SÒÈZÉ xÉå pÉUÉ Wæû| rÉWûÉð MüÉ zɧÉÑ iÉÉå zɧÉÑ Wæû WûÏ sÉåÌMülÉ ÎeÉxÉå WûqÉ ÍqÉ§É xÉqÉfÉiÉå WæÇû uÉWû pÉÏ MüpÉÏ lÉ MüpÉÏ zɧÉÑiÉÉ xÉå pÉUÉ WÒûAÉ ÌSZÉåaÉÉ| ÎeÉiÉlÉÉ ÍqÉ§É qÉåÇ UÉaÉ AÍkÉMü WûÉåaÉÉ EiÉlÉÉ uÉWû ÍqÉ§É MüpÉÏ lÉ MüpÉÏ eÉÃU PûÉåMüU qÉÉUåaÉÉ| ÎeÉiÉlÉÉ kÉlÉ qÉåÇ UÉaÉ AÍkÉMü WûÉåaÉÉ EiÉlÉÉ uÉWû kÉlÉuÉÉlÉ kÉlÉ Måü MüÉUhÉ AÍkÉMü SÒÈZÉÏ UWåûaÉÉ| ÎeÉiÉlÉÉ UÉaÉ mÉËUuÉÉU qÉåÇ AÍkÉMü WûÉåaÉÉ, mÉËUuÉÉU Måü MüÉUhÉ WûÏ uÉWû AÍkÉMü SÒÈZÉÏ UWåûaÉÉ| ÎeÉiÉlÉÉ UÉaÉ SåWû qÉåÇ WûÉåaÉÉ EiÉlÉÉ SåWû Måü MüÉUhÉ ÍcÉÎliÉiÉ UWåûaÉÉ| UÉaÉ eÉWûÉð pÉÏ AÉmÉlÉå sÉaÉÉrÉÉ uÉWûÉð SÒÈZÉ ÌSrÉå ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ NûÉåÄQåûaÉÉ| pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ UÉaÉ sÉaÉÉrÉåÇ iÉÉå? SåZÉlÉÉ rÉWû Wæû pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ UÉaÉ WûqÉ MæüxÉå sÉaÉÉiÉå WæÇû| EmÉÉrÉ PûÏMü WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| AÉSqÉÏ mÉæU Måü oÉsÉ xÉå PûÏMü cÉsÉ xÉMüiÉÉ Wæû, WûÉjÉÉåÇ Måü oÉsÉ xÉå cÉsÉåaÉÉ iÉÉå aÉUSlÉ qÉåÇ cÉÉåOû sÉaÉåaÉÏ| WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ lÉå pÉaÉuÉÉlÉ MüÐ eÉÉå MüsmÉlÉÉ MüU UZÉÏ Wæû ExÉ pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ rÉÌS UÉaÉ sÉaÉÉrÉåÇ iÉÉå WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû WûqÉÉUÉ UÉaÉ qÉlÉqÉÉlÉÉ UÉaÉ WûÉå| WûqÉ rÉÌS ÌMüxÉÏ ÃmÉ qÉåÇ, ÌMüxÉÏ AuÉxjÉÉ qÉåÇ, ÌMüxÉÏ ÍcÉ§É qÉåÇ UÉaÉ MüUåÇ iÉÉå xÉiÉiÉ ÍcÉ§É Måü AÉaÉå lÉWûÏÇ oÉæPû xÉMüiÉå, xÉiÉiÉ ExÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉå| CxÉÍsÉL uÉWû UÉaÉUÌWûiÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ sÉå eÉÉ xÉMåüaÉÉ| eÉÉå sÉÉåaÉ xÉiÉiÉ pÉaÉuÉÉlÉ Måü qÉÇÌSU qÉåÇ oÉæPûiÉå WæÇû, eÉæxÉå lÉÉæMüUÏ MüUlÉå mÉÑeÉÉUÏ oÉæPûiÉÉ Wæû ElÉMüÉ pÉÏ UÉaÉ lÉWûÏÇ ÍqÉOûiÉÉ YrÉÉåÇÌMü xÉcÉqÉÑcÉ qÉåÇ DµÉU qÉåÇ ElÉMüÉ UÉaÉ WÒûAÉ lÉWûÏÇ| WûÉð, UÉqÉM×üwhÉ mÉUqÉWÇûxÉ LåxÉå mÉÑeÉÉUÏ jÉå ÎeÉlÉMüÉå DµÉU qÉåÇ xÉcÉqÉÑcÉ UÉaÉ jÉÉ, AiÉÈ xÉÇxÉÉU qÉåÇ UÉaÉ ElÉMüÉ ÍqÉOû aÉrÉÉ AÉæU uÉå ¥ÉÉlÉÏ WûÉå aÉrÉå, qÉÑ£ü WûÉå aÉrÉå| DµÉU qÉåÇ UÉaÉ WûÉålÉå MüÉ qÉiÉsÉoÉ Wæû ÌMü ÌMüxÉÏ pÉÏ uÉxiÉÑ rÉÉ mÉËUÎxjÉÌiÉ qÉåÇ WûqÉÉUÉ UÉaÉ lÉ ÌOûMåü| uÉxiÉÑ AÉæU mÉËUÎxjÉÌiÉ qÉåÇ UÉaÉ ÌOûMüÉ lÉWûÏÇ ÌMü SÒbÉïOûlÉÉ bÉOûÏ lÉWûÏÇ| eÉoÉ-eÉoÉ pÉrÉ AÉiÉÉ Wæû, SÒÈZÉ AÉiÉÉ Wæû, ÍcÉliÉÉ AÉiÉÏ Wæû, MÑüNû pÉÏ Mü¹ AÉiÉÉ Wæû, AÉmÉÌ¨É AÉiÉÏ Wæû iÉÉå xÉqÉfÉlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü WûqÉÉUå UÉaÉ MüÉå pÉrÉ WÒûAÉ Wæû, WûqÉÉUå UÉaÉ MüÉå ÍcÉliÉÉ WÒûD Wæû, WûqÉÉUå UÉaÉ MüÉå ¢üÉåkÉ WÒûAÉ Wæû, WûqÉÉUå UÉaÉ MüÉå ²åwÉ WÒûAÉ Wæû, WûqÉÉUå UÉaÉ Måü MüÉUhÉ AzÉÉÎliÉ WÒûD Wæû rÉWû oÉÉiÉ xÉqÉfÉMüU rÉÌS AÉmÉ ExÉ UÉaÉ xÉå xÉqoÉlkÉ ÌuÉcNåûS MüUåÇ iÉÉå ExÉÏ xÉqÉrÉ AÉmÉ UÉaÉ UÌWûiÉ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉ eÉÉLÆaÉå| sÉåÌMülÉ AÉSiÉ mÉÑUÉlÉÏ Wæû| eÉÏuÉ MüWåûaÉÉ ÌMü CiÉlÉÉ iÉÉå cÉÉÌWûL WûÏ, CxÉMåü ÌoÉlÉÉ MüÉqÉ MæüxÉå cÉsÉåaÉÉ? iÉoÉ xÉÉuÉkÉÉlÉ UWûlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü UÉaÉ mÉÑUÉlÉÏ AÉSiÉ Wæû ExÉå xÉÑkÉÉUlÉÉ Wæû| iÉÑqÉ UÉaÉUÌWûiÉ WûÉå eÉÉAÉåaÉå iÉÉå eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû iÉÑqWûÉUÏ WûÉeÉUÏ qÉÉ§É xÉå WûÉåMüU UWåûaÉÉ | eÉÉå lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ, ÂMü eÉÉrÉaÉÉ | iÉÑqÉ UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåiÉå WûÏ xÉqÉjÉï WûÉå eÉÉAÉåaÉå| xÉqÉjÉï Måü ÍsÉL ÌTüU YrÉÉ AxÉqpÉuÉ Wæû ? xÉÔrÉï Måü ESrÉ WûÉålÉå xÉå WûÏ TÔüsÉ ÎZÉsÉlÉå sÉaÉiÉå Wæû AÉæU oÉŠå pÉÏ MüUuÉOû sÉålÉå sÉaÉiÉå WæÇû| WûuÉÉLÆ ÌuÉzÉåwÉ AÉ¿ûÉÌSlÉÏ oÉlÉlÉå sÉaÉiÉÏ Wæû| mÉëpÉÉiÉ WûÉåiÉå WûÏ xÉcÉUÉcÉU qÉåÇ LMü cÉåiÉlÉÉ urÉÉmiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| xÉÔrÉï Måü WûÉålÉå xÉå eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû AmÉlÉå AÉmÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû, xÉÔrÉï MüÉå MÑüNû MüUlÉÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ| lrÉÉrÉÉkÉÏzÉ lrÉÉrÉÉsÉrÉ qÉåÇ AmÉlÉÏ MÑüxÉÏï mÉU AÉ eÉÉrÉ iÉÉå oÉÉMüÐ MüÉ MüÉqÉ AmÉlÉå AÉmÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû| AaÉU lrÉÉrÉÉkÉÏzÉ AmÉlÉÏ MÑüxÉÏï NûÉåÄQûMüU xuÉrÉÇ fÉÉÄQÔû sÉaÉÉlÉå sÉaÉ eÉÉrÉ, mÉÉlÉÏ MüÉ qÉOûMüÉ pÉUlÉå sÉaÉ eÉÉrÉ, uÉMüÐsÉ AÉæU qÉÑuÉÌ‚üsÉ MüÉå mÉÑMüÉUlÉå sÉaÉ eÉÉrÉ iÉÉå AurÉuÉxjÉÉ WûÉå eÉÉLaÉÏ| 6
 7. 7. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ LåxÉå WûÏ iÉÑqWûÉUå qÉlÉ-CÎlSìrÉÉð AÉÌS WæÇû| uÉå xÉoÉ iÉÑqWûÉUå lÉÉæMüU-cÉÉMüU WæÇû| iÉÑqÉ AmÉlÉå AÉmÉ 'xuÉ' MüÐ aÉ¬Ï mÉU AÉ eÉÉAÉå iÉÉå ÌTüU eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉålÉå sÉaÉåaÉÉ| eÉÉå lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| ApÉÏ YrÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû? eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû WûÉå lÉWûÏÇ UWûÉ, eÉÉå WûÉå UWûÉ Wæû uÉWû pÉÏ lÉWûÏÇ UWûÉ, eÉÉå pÉÉ UWûÉ Wæû uÉWû ÌOûMü lÉWûÏÇ UWûÉ.... WûqÉ qÉÑxÉÏoÉiÉ qÉåÇ cÉsÉå eÉÉ UWåû WæÇû| UÉaÉUÌWûiÉ WÒûL ÌoÉlÉÉ pÉÉåaÉÏ rÉÉåaÉÏ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ, pÉ£ü pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå lÉWûÏÇ mÉÉ xÉMüiÉÉ, xuÉÉjÉï xÉåuÉÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ oÉSsÉ xÉMüiÉÉ, eÉÏuÉ oÉë¼ qÉåÇ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÉ| CxÉÍsÉL UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉÉ rÉWû eÉÏuÉlÉ MüÉ sɤrÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL YrÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL ? UÉaÉ xÉÑZÉ qÉåÇ WûÏ iÉÉå WûÉåiÉÉ Wæû| AiÉÈ xÉÑZÉ sÉålÉå MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉÑZÉ SålÉå Måü pÉÉuÉ xÉå MüÉrÉï MüUÉå, pÉÉåaÉ pÉÉåaÉlÉåMüÐ AmÉå¤ÉÉ pÉÉåaÉ MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ MüUÉå| CxÉxÉå UÉaÉ ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉÉ eÉÉLaÉÉ| ÎeÉiÉlÉå AÇzÉ qÉåÇ UÉaÉ ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉÉ eÉÉLaÉÉ EiÉlÉå AÇzÉ qÉåÇ xÉÉqÉjrÉï AÉiÉÉ eÉÉLaÉÉ| ÌTüU cÉÉWåû qÉÏUÉ MüÐiÉïlÉ MüUiÉå -MüUiÉå UÉaÉ pÉÔsÉÏ AÉæU eÉWûU AqÉ×iÉ WûÉå aÉrÉÉ, zÉoÉUÏ fÉÉQÕû sÉaÉÉiÉå-sÉaÉÉiÉå UÉaÉ pÉÔsÉÏ AÉæU UÉqÉeÉÏ ²ÉU mÉU AÉ aÉrÉå, mÉë¿ûÉS WûËU MüÉå xlÉåWû MüUiÉå-MüUiÉå UÉaÉ MüÉå pÉÔsÉå AÉæU lÉUÍxÉÇWû AuÉiÉÉU mÉëMüOû WûÉå aÉrÉÉ, kÉëÑuÉ ÌmÉiÉÉ MüÐ aÉÉåS qÉåÇ oÉæPûlÉå MüÉ UÉaÉ pÉÔsÉlÉå Måü ÍsÉL WûËU MüÉ UÉaÉ sÉaÉÉMüU WûËUqÉrÉ WûÉå aÉrÉå AÉæU WûËU mÉëMüOû WûÉå aÉrÉå| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉÉ oÉë¼ WûÉålÉÉ Wæû| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉÉ ÍxÉ® rÉÉåaÉÏ WûÉålÉÉ Wæû| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉÉ mÉÔeÉlÉÏrÉ pÉ£ü WûÉålÉÉ Wæû| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉÉ xÉTüsÉ ÌlÉwMüÉqÉ MüqÉïrÉÉåaÉÏ WûÉålÉÉ Wæû| eÉÉå xÉåuÉÉ Måü oÉWûÉlÉå fÉhQûÉ sÉåMüU cÉsÉiÉå WæÇû uÉå AaÉU xÉcÉqÉÑcÉ qÉåÇ UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåMüU xÉåuÉÉ MüUåÇ iÉÉå uÉå lÉåiÉÉ pÉaÉuÉÉlÉ Måü SzÉïlÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû, AÉiqÉ- xÉɤÉÉiMüÉU MüU xÉMüiÉå WæÇû| eÉÉå pÉeÉlÉ MüUiÉå WæÇû uÉå AaÉU UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåMüU pÉeÉlÉ MüUåÇ iÉÉå eÉoÉ cÉÉWåÇû, eÉWûÉð cÉÉWåû uÉWûÉð pÉaÉuÉÉlÉ ElÉMåü ÍsÉL xÉÉMüÉU ÃmÉ kÉÉUhÉ MüUlÉå MüÉå iÉimÉU WæÇû| LMülÉÉjÉ eÉÏ qÉWûÉUÉeÉ UÉaÉUÌWûiÉ WÒûL| ElWûÉåÇlÉå xÉÉåcÉÉÈ qÉÑfÉxÉå CiÉlÉÉ xÉåuÉÉMüÉrÉï WûÉåiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû, MüÉåD xÉWûrÉÉåaÉÏ ÍqÉsÉ eÉÉrÉ, MüÉåD lÉÉæMüU-cÉÉMüU ÍqÉsÉ eÉÉrÉ|' MüjÉÉ MüWûiÉÏ Wæû ÌMü pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏZÉhŽÉ MüÉ ÃmÉ kÉÉUhÉ MüUMåü oÉÉUWû xÉÉsÉ iÉMü ElÉMüÐ cÉÉMüUÏ qÉåÇ UWåû| kɳÉÉ eÉÉOû Måü mÉÉxÉ pÉaÉuÉÉlÉ ZÉåiÉ qÉåÇ xÉWûÉrÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL qÉeÉSÕU WûÉåMüU UWûiÉå jÉå| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåiÉå WûÏ eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû WûÉålÉå sÉaÉåaÉÉ| eÉÉå lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| iÉÉå TüsÉ YrÉÉ WûÉåaÉÉ? iÉÑqWûÉUå ÍcÉ¨É qÉåÇ oÉÄQûÏ zÉÉÎliÉ UWåûaÉÏ| ApÉÏ eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ Wæû| eÉÉå lÉWûÏÇ WûÉålÉå cÉÉÌWûL uÉå mÉëÉåosÉqÉ WûÉåiÉå WæÇû, xÉqÉxrÉÉLÆ WûÉåiÉÏ WæÇû, AzÉÉÎliÉ WûÉåiÉÏ Wæû| AzÉÉÎliÉ WûÉålÉå xÉå iÉÑqWûÉUÉ AmÉlÉÉ eÉÉå iÉÑrÉÉïuÉxjÉÉ MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû uÉWû ÌoÉZÉU eÉÉiÉÉ Wæû| eÉæxÉå, mÉÉlÉÏ zÉÉliÉ Wæû sÉåÌMülÉ ExÉqÉåÇ sÉMüÄQûÏ QûÉsÉMüU ÌWûsÉÉiÉå UWûÉå, QûhQåû qÉÉUiÉå UWûÉå, mÉÉlÉÏ MüÉå MÔüOûiÉå UWûÉå iÉÉå YrÉÉ WûÉåaÉÉ? mÉÉlÉÏ ÌoÉZÉUiÉÉ eÉÉLaÉÉ AÉæU iÉÑqWûÉUÉ ´ÉqÉ urÉjÉï WûÉåiÉÉ eÉÉLaÉÉ| LMü AÉSqÉÏ lÉSÏ mÉU eÉÉMüU sÉÉPûÏ xÉå mÉÉlÉÏ MüÉå MÔüOûlÉå sÉaÉÉ| MüÉåD qÉWûÉiqÉÉ uÉWûÉð xÉå aÉÑeÉUå| ElWûÉåÇlÉå mÉÔNûÉÈ "qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ ÌlÉwMüÉqÉ MüqÉï MüU UWûÉ WÕðû| CxÉqÉåÇ qÉåUÉ MüÉåD xuÉÉjÉï lÉWûÏÇ Wæû|" ÌlÉwMüÉqÉ MüqÉï MüUÉå sÉåÌMülÉ MüqÉï ÌlÉwmÉërÉÉåeÉlÉ iÉÉå lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL xuÉÉjÉïUÌWûiÉ AÉæU xÉmÉërÉÉåeÉlÉ, xÉÉjÉïMü MüqÉï WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL| iÉpÉÏ uÉWû mÉUÌWûiÉ MüÉ MüÉrÉï ÌlÉwMüÉqÉ xÉåuÉÉ oÉlÉ xÉMåüaÉÉ| WûqÉ sÉÉåaÉ eÉoÉ xÉåuÉÉ MüUiÉå WæÇû iÉoÉ AmÉlÉå UÉaÉ MüÉå mÉÉåxÉlÉå Måü cÉ‚üU qÉåÇ cÉsÉiÉå WæÇû CxÉÍsÉL xÉåuÉÉ SÒMüÉlÉSÉUÏ oÉlÉ eÉÉiÉÏ Wæû| WûqÉ pÉÌ£ü MüUiÉå WæÇû iÉÉå UÉaÉ MüÉå mÉÉåxÉlÉå Måü ÍsÉL MüUiÉå WæÇû, rÉÉåaÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå UÉaÉ MüÉå mÉÉåxÉlÉå Måü ÍsÉL MüUiÉå WæÇû, pÉÉåeÉlÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå UÉaÉ MüÉå mÉÉåxÉiÉå WæÇû| LåxÉÉ lÉWûÏÇ ÌMü zÉUÏU MüÉå mÉÉåxÉlÉå Måü 7
 8. 8. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ ÍsÉL pÉÉåeÉlÉ MüUiÉå WæÇû| eÉoÉ zÉUÏU MüÉå mÉÉåxÉlÉå Måü ÍsÉL pÉÉå eÉlÉ MüUåÇaÉå iÉoÉ uÉWû pÉÉåeÉlÉ pÉÉåeÉlÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÉ, pÉeÉlÉ oÉlÉ eÉÉLaÉÉ| UÉaÉ MüÉå mÉÉåxÉåÇaÉå iÉÉå uÉWû pÉÉåeÉlÉ pÉÉåaÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåMüU pÉÉåeÉlÉ MüUÉå iÉÉå pÉÉåeÉlÉ rÉÉåaÉ WûÉå eÉÉrÉaÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåMüU oÉÉiÉ MüUÉå iÉÉå oÉÉiÉ pÉÌ£ü WûÉå eÉÉLaÉÏ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåMüU xÉÇxÉÉU MüÉ urÉuÉWûÉU MüUÉå iÉÉå uÉWû MüqÉï rÉÉåaÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| WûqÉÉUÏ iÉMüsÉÏTü rÉWû Wæû ÌMü UÉaÉ MüÐ mÉÔðNû mÉMüÄQåû ÌoÉlÉÉ WûqÉxÉå UWûÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ| eÉoÉ-eÉoÉ SÒÈZÉ, qÉÑxÉÏoÉiÉ, ÍcÉliÉÉ, pÉrÉ bÉåU sÉåÇ iÉoÉ xÉÉuÉkÉÉlÉ UWåÇû AÉæU eÉÉlÉ sÉåÇ ÌMü rÉå xÉoÉ UÉaÉ Måü WûÏ mÉËUuÉÉUeÉlÉ WæÇû| ElÉ cÉÏeÉÉåÇ qÉåÇ UÉaÉ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ qÉÑxÉÏoÉiÉ AÉrÉÏ Wæû| UÉaÉ iÉÑqWåÇû MüqÉeÉÉåU oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû| MüqÉeÉÉåU AÉSqÉÏ MüÉå WûÏ qÉÑxÉÏoÉiÉ AÉiÉÏ Wæû| oÉsÉuÉÉlÉ AÉSqÉÏ Måü mÉÉxÉ qÉÑxÉÏoÉiÉ AÉiÉÏ Wæû iÉÉå oÉsÉuÉÉlÉ mÉU ExÉMüÉ mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ| AaÉU mÉëpÉÉuÉ mÉÄQû aÉrÉÉ iÉÉå uÉWû qÉÑxÉÏoÉiÉ MüÐ AmÉå¤ÉÉ MüqÉeÉÉåU Wæû| eÉoÉ SÒÈZÉ qÉÑxÉÏoÉiÉ AÉrÉå iÉÉå YrÉÉ MüUåÇ ? eÉoÉ SÒÈZÉ AÉrÉåÇ iÉoÉ oÉÄQûÉåÇ MüÐ zÉUhÉ sÉålÉÏ cÉÉÌWûL| ÌMüxÉÏ lÉ ÌMüxÉÏ MüÐ zÉUhÉ ÍsÉrÉå ÌoÉlÉÉ WûqÉ sÉÉåaÉ eÉÏ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå, ÌOûMü lÉWûÏÇ xÉMüiÉå| SÒoÉïsÉ MüÉå oÉsÉuÉÉlÉ MüÐ zÉUhÉ sÉålÉÏ cÉÉÌWûL| oÉsÉuÉÉlÉ MüÉælÉ Wæû? eÉÉå ShQû-oÉæPûMü MüUiÉÉ Wæû uÉWû oÉsÉuÉÉlÉ Wæû? ÎeÉxÉMåü mÉÉxÉ xÉÉUå ÌuÉµÉ MüÐ MÑüÍxÉïrÉÉð AirÉÇiÉ NûÉåOûÏ mÉÄQû eÉÉiÉÏ WæÇû uÉWû xÉuÉåïµÉU xÉuÉÉïÍkÉMü oÉsÉuÉÉlÉ Wæû| iÉÑqÉ ExÉ oÉsÉuÉÉlÉ MüÐ zÉUhÉ cÉsÉå eÉÉAÉå| oÉsÉuÉÉlÉ MüÐ zÉUhÉ aÉÉðkÉÏlÉaÉU qÉåÇ lÉWûÏÇ, oÉsÉuÉÉlÉ MüÐ zÉUhÉ ÌSssÉÏ qÉåÇ lÉWûÏÇ, ÌMüxÉÏ lÉaÉU qÉåÇ lÉWûÏÇ oÉÎsMü uÉWû iÉÑqWûÉUå ÌSsÉ Måü lÉaÉU qÉåÇ xÉSÉ Måü ÍsÉL qÉÉæeÉÔS Wæû| xÉŠå WØûSrÉ xÉå ElÉMüÐ zÉUhÉ cÉsÉå aÉrÉå iÉÉå iÉÑUliÉ uÉWûÉð xÉå mÉëåUhÉÉ, xTÔüÌiÉï AÉæU xÉWûÉUÉ ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| uÉWû xÉWûÉUÉ MüCrÉÉåÇ MüÉå ÍqÉsÉÉ Wæû| WûqÉ sÉÉåaÉ pÉÏ uÉWû xÉWûÉUÉ mÉÉlÉå Måü ÍsÉL iÉimÉU WæÇû CxÉÏÍsÉL xÉixÉÇaÉ qÉåÇ AÉ mÉWÒðûcÉå WæÇû| iÉÑqÉ MüoÉ iÉMü oÉÉWûU Måü xÉWûÉUå sÉåiÉå UWûÉåaÉå? LMü WûÏ xÉqÉjÉï MüÉ xÉWûÉUÉ sÉå sÉÉå| uÉWû mÉUqÉ xÉqÉjÉï mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû| ExÉxÉå mÉëÏÌiÉ MüUlÉå sÉaÉ eÉÉAÉå| ExÉ mÉU iÉÑqÉ AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ MüÐ oÉÉaÉQûÉåU NûÉåÄQû SÉå| iÉÑqÉ ÌlÉͶÉliÉ WûÉå eÉÉAÉåaÉå iÉÉå iÉÑqWûÉUå ²ÉUÉ ASpÉÑiÉ MüÉqÉ WûÉålÉå sÉaÉåÇaÉå mÉUliÉÑ UÉaÉ iÉÑqWåÇû ÌlÉͶÉliÉ lÉWûÏÇ WûÉålÉå SåaÉÉ| eÉoÉ UÉaÉ iÉÑqWåÇû ÌlÉͶÉliÉ lÉWûÏÇ WûÉålÉå Så iÉoÉ xÉÉåcÉÉåÈ „WûqÉÉUÏ oÉÉiÉ iÉÉå WûqÉÉUå ÍqÉ§É pÉÏ lÉWûÏÇ qÉÉlÉiÉå iÉÉå zɧÉÑ WûqÉÉUÏ oÉÉiÉ qÉÉlÉå rÉWû AÉaÉëWû YrÉÉåÇ? xÉÑZÉ WûqÉÉUÏ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ qÉÉlÉiÉÉ, xÉSÉ lÉWûÏÇ ÌOûMüiÉÉ iÉÉå SÒÈZÉ WûqÉÉUÏ oÉÉiÉ oÉÉiÉ MæüxÉå qÉÉlÉåaÉÉ? sÉåÌMülÉ xÉÑZÉ AÉæU SÒÈZÉ ÎeÉxÉMüÐ xɨÉÉ xÉå AÉ AÉMüU cÉsÉå eÉÉiÉå WæÇû uÉWû ÌmÉërÉiÉqÉ iÉÉå xÉiÉiÉ WûqÉÉUÏ oÉÉiÉ qÉÉlÉlÉå MüÉå iÉimÉU Wæû| AmÉlÉÏ oÉÉiÉ qÉlÉuÉÉ-qÉlÉuÉÉMüU WûqÉ EsÉfÉ UWåû WæÇû, AoÉ iÉåUÏ oÉÉiÉ mÉÔUÏ WûÉå... ExÉÏ qÉåÇ WûqÉ UÉeÉÏ WûÉå eÉÉLÆ LåxÉÏ iÉÔ M×ümÉÉ MüU, Wåû mÉëpÉÑ! WûqÉ SÒÈZÉÏ MüoÉ WûÉåiÉå WæÇû? eÉoÉ WûqÉ AmÉlÉÏ oÉÉiÉ MüÉå, AmÉlÉå UÉaÉ MüÉå DµÉU Måü ²ÉUÉ mÉÔhÉï MüUuÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû iÉoÉ WûqÉ SÒÈZÉÏ WûÉåiÉå WæÇû| AmÉlÉå UÉaÉ MüÉå eÉoÉ DµÉU Måü ²ÉUÉ mÉÔUÉ MüUuÉÉlÉÉ lÉ cÉÉWåÇû iÉoÉ DµÉU eÉÉå MüUåaÉÉ uÉWû ÌoÉsMÑüsÉ mÉrÉÉïmiÉ WûÉåaÉÉ| UÌoÉrÉÉ lÉå UÉåeÉÉ UZÉÉ| UÉåeÉÉ ZÉÉåsÉlÉå Måü ÍsÉL ExÉMåü mÉÉxÉ AÉkÉÉ MüOûÉåUÉ UxÉ MüÉ jÉÉ| uÉWû MüOûÉåUÉ sÉålÉå sÉaÉÏ iÉÉå NÒûmÉÏ WÒûD ÌoÉssÉÏ lÉå eÉqmÉ qÉÉUÉ AÉæU UxÉ RÒûsÉ aÉrÉÉ| UÌoÉrÉÉ lÉå MüWûÉÈ 'MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏ| UxÉ RÒûsÉ aÉrÉÉ iÉÉå YrÉÉ WÒûAÉ? qÉæÇ mÉÉlÉÏ xÉå WûÏ UÉåeÉÉ ZÉÉåsÉ sÉÔðaÉÏ|' ÍcÉUÉaÉ sÉåMüU uÉWû mÉÉlÉÏ pÉUlÉå MüÉå aÉD| mÉæU qÉåÇ PûÉåMüU sÉaÉÏ AÉæU ÍcÉUÉaÉ ÌaÉU mÉÄQûÉ, oÉÑfÉ aÉrÉÉ| ZÉÑS AlkÉåUå qÉåÇ mÉÉlÉÏ MüÐ qÉOûMüÐ mÉU ÌaÉU mÉÄQûÏ| mÉÏlÉå Måü ÍsÉL mÉÉlÉÏ pÉÏ WûÉjÉ lÉWûÏÇ sÉaÉÉ| UÌoÉrÉÉ MüWûlÉå sÉaÉÏÈ „qÉåUå qÉÉÍsÉMü! UxÉ MüÉ mrÉÉsÉÉ mÉÏlÉå MüÐ qÉæÇ AÍkÉMüÉUÏ lÉWûÏÇ jÉÏ sÉåÌMülÉ YrÉÉ mÉÉlÉÏ pÉÏ qÉåUå qÉÑMü¬U qÉåÇ lÉWûÏÇ Wæû?‟ pÉÏiÉU xÉå AÉuÉÉeÉ AÉrÉÏÈ „UÌoÉrÉÉ! AaÉU iÉÑfÉå UÉaÉ xÉÌWûiÉ UWûlÉÉ Wæû iÉÉå PûWûU| qÉÑfÉå iÉåUå ÌSsÉ xÉå 8
 9. 9. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ AmÉlÉÏ qÉÑWûooÉiÉ ÌlÉMüÉsÉ sÉålÉå Så, ÌTüU ZÉÔoÉ xÉÇxÉÉU MüÉ UÉaÉ AÉæU xÉÇxÉÉU MüÉ UxÉ sÉå|‟ UÌoÉrÉÉ NûOûmÉOûÉ EPûÏÈ „lÉWûÏÇ qÉåUå qÉÉÍsÉMü! qÉæÇ ÌoÉxiÉ MüÉå mÉÉlÉå Måü ÍsÉL iÉÑfÉå mrÉÉU lÉWûÏÇ MüUiÉÏ, SÉåeÉZÉ xÉå oÉcÉlÉå Måü ÍsÉL iÉÑfÉå xlÉåWû lÉWûÏÇ MüUiÉÏ AÉæU UxÉ rÉÉ mÉÉlÉÏ Måü ÍsÉL qÉæÇ iÉÑfÉå lÉWûÏÇ mÉÑM üÉÃÆaÉÏ| qÉæÇ iÉÑfÉå iÉåUå ÍsÉL WûÏ mÉÑMüÉÃÆaÉÏ YrÉÉåÇÌMü iÉÔ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ WûÏ mÉÔUÉ Wæû|‟ pÉaÉuÉÉlÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ mÉÔUå WæÇû| ElÉqÉåÇ WûqÉÉUÏ ÎxjÉÌiÉ WûÉå eÉÉrÉ iÉÉå oÉxÉ, xÉoÉ MüÉrÉï xÉqmÉ³É WûÉå aÉrÉå| UÌoÉrÉÉ lÉå MüoÉ cÉÉWûÉ jÉÉ ÌMü qÉÉåOåûUÉ qÉåÇ AÉ´ÉqÉ oÉlÉå AÉæU WûeÉÉUÉåÇ sÉÉåaÉÉåÇ Måü xÉÉqÉlÉå qÉåUÏ mÉëzÉÇxÉÉ WûÉå? mÉëzÉÇxÉÉ Måü ÍsÉL iÉÉå sÉÉåaÉ qÉÉUå-qÉÉUå ÌTüUiÉå WæÇû, ElÉMüÐ mÉëzÉÇxÉÉ iÉÉå WûÉåiÉÏ lÉWûÏÇ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå xÉå iÉÑqWûÉUÏ mÉëÍxÉή AÉæU mÉëzÉÇxÉÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉå eÉÉLaÉÏ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå xÉå iÉÑqWûÉUÏ qÉÑÌ£ü xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉå eÉÉLaÉÏ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå xÉå iÉÑqWûÉUÉ rÉÉåaÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉå eÉÉLaÉÉ| mÉÌiÉuÉëiÉÉ x§ÉÏ qÉåÇ xÉÉqÉjrÉï MüWûÉð xÉå AÉiÉÉ Wæû? uÉWû AmÉlÉÏ CcNûÉ lÉWûÏÇ UZÉiÉÏ, AmÉlÉÉ UÉaÉ lÉWûÏÇ UZÉiÉÏ| mÉÌiÉ Måü UÉaÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ UÉaÉ ÍqÉsÉÉ SåiÉÏ Wæû| pÉ£ü pÉaÉuÉÉlÉ Måü UÉaÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ UÉaÉ ÍqÉsÉÉ SåiÉÉ Wæû| ÍzÉwrÉ aÉÑà Måü UÉaÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ UÉaÉ ÍqÉsÉÉ SåiÉÉ Wæû| mÉÌiÉ MüÉ UÉaÉ MæüxÉÉ pÉÏ WûÉå sÉåÌMülÉ mÉÌiÉuÉëiÉÉ mɦÉÏ AmÉlÉÉ UÉaÉ ExÉqÉåÇ ÍqÉOûÉ SåiÉÏ Wæû iÉÉå ExÉqÉåÇ xÉÉqÉjrÉï AÉ eÉÉiÉÉ Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ UÉaÉ rÉWû WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü eÉÏuÉ oÉë¼ WûÉå eÉÉrÉ, xÉSaÉÑà MüÉ UÉaÉ rÉWû WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü eÉÏuÉ AmÉlÉå xuÉÃmÉ qÉåÇ eÉÉaÉ eÉÉL| eÉoÉ pÉaÉuÉÉlÉ Måü UÉaÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ UÉaÉ ÍqÉsÉÉ ÌSrÉÉ, xÉSaÉÑà Måü UÉaÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ UÉaÉ ÍqÉsÉÉ ÌSrÉÉ, iÉÉå ÌTüU ÍcÉliÉÉ AÉæU TüËUrÉÉS MüÉå UWûlÉå MüÐ eÉaÉWû WûÏ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉÏ| eÉÉå ÍzÉwrÉ pÉÏ Wæû AÉæU SÒÈZÉÏ pÉÏ Wæû iÉÉå qÉÉlÉlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü uÉWû AkÉï ÍzÉwrÉ Wæû AjÉuÉÉ ÌlÉaÉÑUÉ Wæû| eÉÉå ÍzÉwrÉ pÉÏ Wæû AÉæU ÍcÉÎliÉiÉ pÉÏ Wæû iÉÉå qÉÉlÉlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü ExÉqÉåÇ xÉqÉmÉïhÉ MüÉ ApÉÉuÉ Wæû| qÉæÇ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ, qÉæÇ aÉÑà MüÉ iÉÉå ÍcÉliÉÉ qÉåUÏ MæüxÉå? ÍcÉliÉÉ pÉÏ pÉaÉuÉÉlÉ MüÐ WûÉå aÉD.... aÉÑà MüÐ WûÉå aÉD| WûqÉ pÉaÉuÉÉlÉ Måü WûÉå aÉrÉå iÉÉå oÉåD‹iÉÏ WûqÉÉUÏ MæüxÉå? WûqÉ pÉaÉuÉÉlÉ Måü WûÉå aÉrÉå iÉÉå „mÉëÉåosÉqÉ' WûqÉÉUå MæüxÉå? eÉæxÉå, AÉSqÉÏ MüÉUZÉÉlÉå MüÉ MüqÉïcÉÉUÏ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå MüÉUZÉÉlÉå MüÉå lÉTüÉ WûÉå cÉÉWåû lÉÑYxÉÉlÉ WûÉå, ExÉ AÉSqÉÏ MüÉå AmÉlÉÏ iÉlÉZuÉÉWû ÍqÉsÉ eÉÉiÉÏ Wæû| LåxÉå WûÏ WûqÉ eÉoÉ DµÉU Måü WûÉå aÉrÉå iÉÉå WûqÉÉUÉ zÉUÏU DµÉU MüÉ xÉÉkÉlÉ WûÉå aÉrÉÉ| ExÉå AÉeÉÏÌuÉMüÉ ÍqÉsÉåaÉÏ WûÏ| AmÉlÉÉ MüÉqÉ WûÉåÍzÉrÉÉUÏ xÉå, cÉiÉÑUÉD xÉå MüUå sÉåÌMülÉ AmÉlÉå UÉaÉ MüÉå iÉ×miÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL lÉWûÏÇ| eÉÉå MÑüNû MüUå, AmÉlÉå UÉaÉ MüÉå DµÉU qÉåÇ xÉqÉÌmÉïiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL| rÉWû ÌoÉsMÑüsÉ AÉxÉÉlÉ EmÉÉrÉ Wæû UÉaÉ MüÉå ÍqÉOûÉlÉå Måü ÍsÉL| SÕxÉUÉ EmÉÉrÉ rÉWû WæûÈ eÉÉå sÉÉåaÉ xÉÑZÉÏ WæÇû uÉå AmÉlÉÉ UÉaÉ lÉWûÏÇ NûÉåÄQû xÉMüiÉå| xÉÑZÉÏ AÉSqÉÏ mÉUÌWûiÉ qÉåÇ sÉaÉåaÉÉ iÉÉå ExÉMüÉ UÉaÉ ¤ÉÏhÉ WûÉåaÉÉ| SÒÈZÉÏ AÉSqÉÏ UÉaÉ MüÐ uÉxiÉÑ MüÉå qÉlÉ xÉå WûÏ NûÉåÄQåûaÉÉ iÉÉå ExÉMüÉ rÉÉåaÉ WûÉålÉå sÉaÉåaÉÉ| pÉ£ü pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ UÉaÉ ÍqÉsÉÉlÉå sÉaÉå iÉÉå ExÉMüÐ pÉÌ£ü xÉTüsÉ WûÉålÉå sÉaÉåaÉÏ| xÉSaÉÑà Måü ÍxÉ®ÉliÉÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉÉ UÉaÉ ÍqÉsÉÉ Så iÉÉå ÍzÉwrÉ xÉSaÉÑà oÉlÉ eÉÉrÉaÉÉ| MüoÉÏU eÉÏ lÉå ÌMüiÉlÉÉ xÉÑlSU MüWûÉÈ xÉSaÉÑà qÉåUÉ zÉÔUqÉÉ MüUå zÉoS MüÐ cÉÉåOû| qÉÉUå aÉÉåsÉÉ mÉëåqÉ MüÉ WûUå pÉUqÉ MüÐ MüÉåOû|| eÉÏuÉ MüÉ pÉëqÉ Wæû ÌMüÈ “rÉWû ÍqÉsÉ eÉÉrÉ iÉoÉ qÉæÇ xÉÑZÉÏ WûÉåFÆaÉÉ| rÉWû mÉËUÎxjÉÌiÉ cÉsÉÏ eÉÉrÉ iÉoÉ qÉæÇ xÉÑZÉÏ WûÉåFÆaÉÉ| oÉåOûÉ WûÉå eÉÉrÉ iÉoÉ xÉÑZÉÏ WûÉåFÆaÉÉ|” rÉWû xÉÉUÉ MüÉ xÉÉUÉ pÉëqÉ Wæû, pÉëÉÇÌiÉ Wæû| CxÉxÉå AaÉU MüÉåD xÉÑZÉÏ WûÉå eÉÉiÉÉ iÉÉå xÉÇxÉÉU qÉåÇ MüD sÉÉåaÉ AÉeÉ iÉMü xÉŠå xÉÑZÉÏ WûÉå eÉÉiÉå| ClÉ cÉÏeÉÉåÇ xÉå uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ xÉÑZÉ MüÉ MüÉåD xÉqoÉlkÉ lÉWûÏÇ Wæû| xÉŠå xÉÑZÉ MüÉ xÉqoÉlkÉ Wæû UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå xÉå| UÉÌ§É MüÉå ÎeÉiÉlÉå AÇzÉ qÉåÇ iÉÑqWûÉUÉ UÉaÉ SoÉ eÉÉiÉÉ Wæû EiÉlÉå iÉÑqÉ ÌlÉͶÉliÉ WûÉåiÉå WûÉå, ÌlÉͶÉliÉ xÉÉåiÉå WûÉå| xÉÑoÉWû WûÉåiÉå WûÏ iÉÑqWûÉUÉ UÉaÉ eÉaÉiÉÉ 9
 10. 10. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ WæûÈ “rÉWû MüUlÉÉ Wæû..... rÉWû mÉÉlÉÉ Wæû.... rÉWû sÉålÉÉ Wæû.... .uÉWûÉð eÉÉlÉÉ Wæû....” iÉÉå qÉÎxiÉwMü qÉåÇ ÍcÉliÉÉLÆ xÉuÉÉU WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû| eÉoÉ xÉixÉÇaÉ, krÉÉlÉ, pÉeÉlÉ Måü xjÉÉlÉ qÉåÇ AÉiÉå WæÇû, UÉaÉ MüÐ oÉÉiÉÉåÇ MüÉå NûÉåÄQ û SåiÉå WæÇû iÉÉå sÉaÉiÉÉ WæûÈ “AÉWûÉWûÉ... oÉÉmÉÔ lÉå oÉÄQûÉ AÉlÉlS ÌSrÉÉ..... oÉÄQûÏ zÉÉÎliÉ SÏ|” oÉÉmÉÔ lÉå AÉlÉlS lÉWûÏÇ ÌSrÉÉ, oÉÉmÉÔ lÉå zÉÉÇÌiÉ lÉWûÏÇ SÏ| oÉÉmÉÔ MüÉ pÉÏ oÉÉmÉÔ iÉÑqWûÉUå WØûSrÉ qÉåÇ jÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåMüU iÉÑqÉlÉå ExÉMüÐ fÉÉðMüÐ MüU sÉÏ iÉÉå AÉlÉlS AÉ aÉrÉÉ, zÉÉÎliÉ ÍqÉsÉ aÉD| uÉWû pÉÏiÉU uÉÉsÉÉ oÉÉmÉÔ iÉÉå xÉSÉ xÉå iÉÑqWûÉUå xÉÉjÉ WûÏ oÉæPûÉ Wæû| UÉaÉ UÌWûiÉ WûÉå eÉÉAÉå, xÉoÉ MüÉqÉ oÉlÉ eÉÉLÆaÉå| UÉaÉ NûÉåÄQûlÉÉ LMü ÌSlÉ MüÉ MüÉqÉ lÉWûÏÇ Wæû| UÉåaÉ mÉÑUÉlÉÉ Wæû| LMü ÌSlÉ MüÐ AÉæwÉÍkÉ xÉå MüÉqÉ lÉWûÏÇ cÉsÉåaÉÉ| mÉëÌiÉÌSlÉ AÉæwÉÍkÉ ZÉÉAÉå AÉæU mÉëÌiÉ urÉuÉWûÉU Måü xÉqÉrÉ AÉæwÉÍkÉ ZÉÉAÉå iÉÉå MüÉqÉ oÉlÉåaÉÉ| AlrÉ AÉæwÉÍkÉrÉÉð iÉÉå ËULYzÉlÉ MüUiÉÏ WæÇû sÉåÌMülÉ xÉixÉÇaÉ ÌuÉcÉÉU MüÐ AÉæwÉÍkÉ xÉÉUå ËULYzÉlÉÉåÇ MüÉå xuÉÉWûÉ MüU SåiÉÏ Wæû| CxÉÍsÉL oÉÉU-oÉÉU xÉixÉÇaÉ ÌuÉcÉÉU MüUÉå, AÉiqÉ-ÌuÉcÉÉU MüUÉå| rÉWû ÌuÉcÉÉU MåüuÉsÉ qÉÇÌSU qÉåÇ oÉæPûMüU WûÏ lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ| rÉWû qÉÇÌSU qÉåÇ pÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû, xÉixÉÇaÉ pÉuÉlÉ qÉåÇ pÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû, SÒMüÉlÉ mÉU oÉæPûMüU pÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû, UÉxiÉå cÉsÉiÉå -cÉsÉiÉå pÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû| rÉWû ÌuÉuÉåMü ÌuÉcÉÉUÃmÉÏ ÍqÉ§É LåxÉÉ Wæû eÉÉå xÉSÉ xÉÉjÉ UWûiÉÉ Wæû, xÉÑU¤ÉÉ MüUiÉÉ Wæû| ÌuÉuÉåMü MüÉå eÉÉaÉ×iÉ MüUiÉå eÉÉAÉå| AÌuÉ±É MüÉ AlkÉMüÉU kÉÏUå-kÉÏUå ÌoÉZÉUiÉÉ eÉÉLaÉÉ| xÉÑoÉWû qÉåÇ xÉÔrÉï Måü ESrÉ WûÉålÉå xÉå mÉWûsÉå WûÏ AlkÉMüÉU mÉsÉÉrÉlÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû LåxÉå WûÏ ÌuÉuÉåMü eÉÉaÉåaÉÉ iÉÉå SÒÈZÉ ÍqÉOûlÉå sÉaÉåÇaÉå| xÉoÉ SÒÈZÉ ÍqÉOûÉlÉå MüÐ rÉWû MÑÇüeÉÏ Wæû| AlrÉjÉÉ iÉÉå, UÉaÉ sÉåMüU oÉæPåû AÉæU rÉÉåaÉ ÌMürÉÉ, mÉëÉhÉ FmÉU cÉÄRûÉ ÌSrÉå, zÉUÏU MüÉå uÉwÉÉåïÇ iÉMü eÉÏÌuÉiÉ UZÉÉ, ÌTüU lÉOû MüÐ xÉqÉÉÍkÉ ZÉÑsÉÏ iÉÉå uÉWû UÉeÉÉ xÉå oÉÉåsÉiÉÉ Wæû ÌMü sÉÉAÉå, qÉÑfÉå ClÉÉqÉ qÉåÇ iÉåeÉ pÉÉaÉlÉå uÉÉsÉÏ bÉÉåÄQûÏ Så SÉå| UÉaÉUÌWûiÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ iÉÉå YrÉÉ sÉÉpÉ? rÉÉåaÉ ÌMürÉÉ, mÉëÉhÉ cÉÄRûÉMüU xÉWûxÉëÉU cÉ¢ü qÉåÇ mÉWÒðûcÉ aÉrÉÉ, WûeÉÉUÉåÇ uÉwÉï MüÐ xÉqÉÉÍkÉ sÉaÉÉ SÏ ÌTüU pÉÏ PÇûPûlÉmÉÉsÉ UWû aÉrÉÉ| UÉeÉÉ eÉlÉMü lÉå UÉaÉ ÍqÉOûÉ ÌSrÉÉ iÉÉå eÉÏuÉlqÉÑ£ü WûÉåMüU UÉerÉ MüUiÉå Wæû| UÉaÉ ÍqÉOûÉlÉå MüÉ LMü qÉkÉÑU iÉUÏMüÉ rÉWû pÉÏ Wæû ÌMü pÉaÉuÉÉlÉ qÉåÇ UÉaÉ MüUiÉå UWûÉå| iÉÑqÉ oÉŠå MüÉå MüWû SÉå ÌMü xÉÑoÉWû-xÉÑoÉWû AhQåû MüÉ ÍcÉliÉlÉ qÉiÉ MüUlÉÉ| SÕxÉUå ÌSlÉ xÉÑoÉWû qÉåÇ ExÉMüÉå AhQåû MüÉ ÍcÉliÉlÉ AÉ eÉÉrÉaÉÉ| ExÉå AaÉU AhQåû Måü ÍcÉliÉlÉ xÉå oÉcÉÉlÉÉ Wæû iÉÉå ExÉå AhQåû MüÉ ÍcÉliÉlÉ qÉiÉ MüUÉå, LåxÉÉ lÉ MüWûÉå| ExÉå MüWûÉåÈ „xÉÑoÉWû EPûMüU WûÉjÉÉåÇ MüÉå SåZÉlÉÉ, pÉaÉuÉÉlÉ lÉÉUÉrÉhÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉÉ| MüUÉaÉëå uÉxÉÌiÉ sɤqÉÏÈ MüUqÉÔsÉå xÉUxuÉiÉÏ| MüUqÉkrÉå iÉÑ aÉÉåÌuÉÇSÈ mÉëpÉÉiÉå MüUSzÉïlÉqÉç|| CxÉ mÉëMüÉU xÉÑoÉWû-xÉÑoÉWû qÉåÇ AmÉlÉå WûÉjÉ MüÉå SåZÉMüU pÉaÉuÉÉlÉ lÉÉUÉrÉhÉ MüÉ xqÉUhÉ MüUlÉå xÉå AmÉlÉÉ pÉÉarÉ ZÉÑsÉiÉÉ Wæû|‟ CxÉ mÉëMüÉU oÉŠÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ xqÉUhÉ MüUlÉå sÉaÉ eÉÉLaÉÉ AÉæU ExÉMüÉ WûsMüÉ ÍcÉliÉlÉ AmÉlÉå AÉmÉ cÉsÉÉ eÉÉrÉåaÉÉ| ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉå mÉÉåxÉlÉå uÉÉsÉÏ WûqÉÉUÏ xÉÇÌuÉiÉç MüÉå ÌuÉMüÉUÉåÇ xÉå WûOûÉlÉå Måü ÍsÉL ÌlÉÌuÉïMüÉUÏ lÉÉUÉrÉhÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå xÉå ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉå WûOûÉlÉå MüÉ mÉËU´ÉqÉ lÉWûÏÇ mÉÄQåûaÉÉ| ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉå WûOûÉlÉå Måü ÍsÉL AaÉU mÉËU´ÉqÉ MüUlÉå sÉaÉå AÉæU MüSÉÍcÉiÉ xÉTüsÉ WûÉå aÉrÉå, ÌuÉMüÉU WûOû aÉrÉå iÉÉå aÉuÉï WûÉå eÉÉLaÉÉ ÌMüÈ “qÉæÇlÉå MüÉqÉ MüÉå eÉÏiÉÉ, qÉæÇlÉå sÉÉåpÉ MüÉå eÉÏiÉÉ, qÉæÇlÉå qÉÉåWû MüÉå NûÉåÄQûÉ, qÉæÇ AÉPû ÌSlÉ iÉMü qÉÉælÉ qÉÇÌSU qÉåÇ UWû aÉrÉÉ.....|” LåxÉÉ aÉuÉï AÉlÉå xÉå pÉÏ ZÉiÉUÉ Wæû| AaÉU mÉëpÉÑ qÉåÇ UÉaÉ MüU sÉåiÉå WæÇû iÉÉå aÉuÉï AÉlÉå MüÉ ZÉiÉUÉ lÉWûÏÇ UWåûaÉÉ| MüoÉÏU eÉÏ lÉå MüWûÉ WæûÈ xÉoÉ bÉOû qÉåUÉ xÉÉðDrÉÉ ZÉÉsÉÏ bÉOû lÉ MüÉårÉ| oÉÍsÉWûÉUÏ uÉÉ bÉOû MüÐ eÉÉ bÉOû mÉUaÉOû WûÉårÉ|| 10
 11. 11. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ MüoÉÏUÉ MÑðüAÉ LMü Wæû mÉÌlÉWûÉUÏ AlÉåMü| lrÉÉUå lrÉÉUå oÉiÉïlÉÉåÇ qÉåÇ mÉÉlÉÏ LMü MüÉ LMü|| MüoÉÏUÉ rÉWû eÉaÉ ÌlÉkÉïlÉÉ kÉlÉuÉÇiÉÉ lÉWûÏÇ MüÉåD| kÉlÉuÉÇiÉÉ iÉåWÕû eÉÉÌlÉrÉå eÉÉ MüÉå UÉqÉlÉÉqÉ kÉlÉ WûÉåD|| eÉÉå cÉæiÉlrÉ xÉoÉMåü UÉåqÉ-UÉåqÉ qÉåÇ oÉxÉ UWûÉ Wæû uÉWû UÉqÉ...... eÉÉå cÉæiÉlrÉ xÉoÉMüÉå AÉMüÌwÉïiÉ MüU UWûÉ Wæû uÉWû M×üwhÉ.... ExÉ cÉæiÉlrÉ qÉåÇ AaÉU qÉlÉ sÉaÉ eÉÉrÉå iÉÉå oÉåÄQûÉ mÉÉU Wæû| eÉWûÉð xÉå WûqÉÉUÏ xÉÇÌuÉiÉ EPûiÉÏ Wæû uÉWûÏ xÉÉUå ÌuÉµÉ MüÉ AÉkÉÉU Wæû| uÉWûÏ iÉÑqWûÉUÉ AliÉrÉÉïqÉÏ AÉiqÉÉ iÉÑqWûÉUå AÌiÉ ÌlÉMüOû Wæû AÉæU xÉSÉ UWûiÉÉ Wæû| mɦÉÏ MüÉ xÉÉjÉ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ, mÉÌiÉ MüÉ xÉÉjÉ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ, xÉÉWûoÉ MüÉ xÉÉjÉ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄ QåûaÉÉ, AUå sÉÉsÉÉ! CxÉ zÉUÏU MüÉ pÉÏ xÉÉjÉ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ sÉåÌMülÉ ExÉ AliÉrÉÉïqÉÏ xÉÉjÉÏ MüÉ xÉÉjÉ MüpÉÏ lÉWûÏÇ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| oÉxÉ, ApÉÏ xÉå ExÉÏ qÉåÇ AÉ eÉÉlÉÉ Wæû, AÉæU YrÉÉ MüUlÉÉ Wæû? rÉWû MüÉåD oÉÄQûÉ MüÉqÉ Wæû? ÎeÉxÉMüÉ MüpÉÏ xÉÉjÉ lÉWûÏÇ NÕûOûiÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ UÉaÉ MüUlÉÉ Wæû| ÎeÉxÉMüÉ xÉÉjÉ ÌOûMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ExÉxÉå UÉaÉ WûOûÉ SålÉÉ Wæû| xÉÉjÉ ÌOûMåüaÉÉ lÉWûÏÇ ExÉ cÉÏeÉ xÉå AmÉlÉÉ UÉaÉ WûOûÉ sÉåÇaÉå iÉÉå iÉÑqÉ xuÉiÉl§É WûÉå eÉÉAÉåaÉå| AaÉU xÉÉjÉ lÉ ÌOûMülÉå uÉÉsÉÏ cÉÏeÉÉåÇ qÉåÇ UÉaÉ UWûÉ iÉÉå ÌMüiÉlÉÉ SÒÈZÉ WûÉåaÉÉ ! SÒÈZÉ WûÏ WûÉåaÉÉ, AÉæU YrÉÉ WûÉåaÉÉ ? WûqÉ ExÉÏ xÉå xÉqoÉlkÉ eÉÉåÄQû UWåû WæÇû ÎeÉxÉxÉå AÉÎZÉU iÉÉåÄQûlÉÉ Wæû| ÎeÉxÉxÉå xÉqoÉlkÉ iÉÉåÄQûlÉÉ Wæû ExÉMåü xÉÉjÉ iÉÉå mÉëÉUokÉuÉåaÉ xÉå xÉqoÉlkÉ WûÉåiÉÉ UWåûaÉÉ, AÉiÉÉ UWåûaÉÉ, eÉÉiÉÉ UWåûaÉÉ..... sÉåÌMülÉ ÎeÉxÉxÉå xÉqoÉlkÉ MüpÉÏ lÉWûÏÇ OÕûOûiÉÉ ExÉMüÐ MåüuÉsÉ xqÉ×ÌiÉ UZÉlÉÏ Wæû, xÉqoÉlkÉ eÉÉåÄQûlÉå MüÉ mÉËU´ÉqÉ pÉÏ lÉWûÏÇ MüUlÉÉ Wæû| SÒÌlÉrÉÉ Måü AlrÉ iÉqÉÉqÉ xÉqoÉlkÉÉåÇ MüÉå eÉÉåÄQûlÉå Måü ÍsÉL qÉåWûlÉiÉ MüUlÉÏ mÉÄQûiÉÏ Wæû| MüsÉåYOûU MüÐ MÑüxÉÏï Måü ÍsÉL xÉqoÉlkÉ eÉÉåÄQûlÉÉ Wæû iÉÉå oÉcÉmÉlÉ xÉå mÉÄRûÉD MüUiÉå-MüUiÉå.... qÉeÉSÕUÏ MüUiÉå-MüUiÉå.... mÉUϤÉÉAÉåÇ qÉåÇ mÉÉxÉ WûÉåiÉå-WûÉåiÉå AÉÎZÉU AÉD.L.LxÉ. WûÉå aÉrÉå| ÌTüU MüsÉåYOûU mÉS mÉU ÌlÉrÉÑÌ£ü WÒûD iÉoÉ MÑüxÉÏï xÉå xÉqoÉlkÉ eÉÑÄQûÉ| MüpÉÏ LMü ÎeÉsÉå qÉåÇ iÉÉå MüpÉÏ SÕxÉUå ÎeÉsÉå qÉåÇ oÉSsÉÏ WûÉåiÉÏ UWûÏ..... AÉÎZÉU oÉÑÄRûÉmÉå qÉåÇ xÉÉWûoÉ oÉåcÉÉUÉ SåZÉiÉÉ WûÏ UWû eÉÉiÉÉ Wæû| eÉuÉÉlÉÏ qÉåÇ iÉÉå WÒûMÔüqÉiÉ cÉsÉÉD sÉåÌMülÉ AoÉ NûÉåUå MüWûlÉÉ lÉWûÏÇ qÉÉlÉiÉå| CxÉxÉå iÉÉå Wåû pÉaÉuÉÉlÉ! qÉU eÉÉLÆ iÉÉå AcNûÉ| AUå ! iÉÔ qÉUlÉå Måü ÍsÉL eÉlqÉÉ jÉÉ ÌMü qÉÑ£ü WûÉålÉå Måü ÍsÉL eÉlqÉÉ jÉÉ ? iÉÑqÉ mÉæSÉ WÒûL jÉå qÉÑ£ü WûÉålÉå Måü ÍsÉL| iÉÑqÉ mÉæSÉ WÒûL jÉå AqÉU AÉiqÉåSuÉ MüÉå mÉÉlÉå Måü ÍsÉL| “mÉÄRûiÉå YrÉÉåÇ WûÉå ?” “mÉÉxÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL|” “mÉÉxÉ YrÉÉåÇ WûÉålÉÉ Wæû ?!” “mÉëqÉÉhÉmÉ§É mÉÉlÉå Måü ÍsÉL|” “mÉëqÉÉhÉmÉ§É YrÉÉåÇ cÉÉÌWûL ?” “lÉÉæMüUÏ Måü ÍsÉL|” “lÉÉæMüUÏ YrÉÉåÇ cÉÉÌWûL ?” “mÉæxÉå MüqÉÉlÉå Måü ÍsÉL|” “mÉæxÉå YrÉÉåÇ cÉÉWûiÉå WûÉå ?” “ZÉÉlÉå Måü ÍsÉL|” “ZÉÉlÉå YrÉÉåÇ cÉÉWûiÉå WûÉå ?” “eÉÏlÉå Måü ÍsÉL|” 11
 12. 12. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ “eÉÏlÉÉ YrÉÉåÇ cÉÉWûiÉå WûÉå ?” “................” MüÉåD eÉuÉÉoÉ lÉWûÏ| MüÉåD erÉÉSÉ cÉiÉÑU WûÉåaÉÉ iÉÉå oÉÉåsÉåaÉÉÈ “qÉUlÉå Måü ÍsÉL|” AaÉU qÉUlÉÉ WûÏ Wæû iÉÉå MåüuÉsÉ LMü NûÉåOûÏ xÉÏ xÉÑD pÉÏ MüÉTüÐ Wæû| qÉUlÉå Måü ÍsÉL CiÉlÉÏ xÉÉUÏ qÉeÉSÕUÏ MüUlÉå MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ WûU eÉÏuÉ MüÐ qÉåWûlÉiÉ Wæû xuÉiÉl§ÉiÉÉ Måü ÍsÉL, zÉɵÉiÉiÉÉ Måü ÍsÉL, qÉÑÌ£ü Måü ÍsÉL| qÉÑÌ£ü iÉoÉ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû eÉoÉ eÉÏuÉ UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| UÉaÉ WûÏ AÉSqÉÏ MüÉå oÉåDqÉÉlÉ oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû, UÉaÉ WûÏ kÉÉåZÉåoÉÉeÉ oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû, UÉaÉ WûÏ ÍcÉÎliÉiÉ oÉlÉÉ SåiÉÉ Wæû, UÉaÉ WûÏ MüqÉÉåïÇ Måü oÉlkÉlÉ qÉåÇ sÉå AÉiÉÉ Wæû| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉåiÉå WûÏ iÉÑqWûÉUÏ WûÉÎeÉUÏ qÉÉ§É xÉå eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû WûÉålÉå sÉaÉåaÉÉ, eÉÉå lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû ÃMü eÉÉLaÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ mÉÑÃwÉ Måü ÌlÉMüOû WûqÉ oÉæPûiÉå WæÇû iÉÉå WûqÉÉUå sÉÉåpÉ, qÉÉåWû, MüÉqÉ, AWÇûMüÉU zÉÉliÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉå WæÇû, mÉëåqÉ, AÉlÉlS, EixÉÉWû, DµÉU-mÉëÉÎmiÉ Måü pÉÉuÉ eÉaÉlÉå sÉaÉ eÉÉiÉå WæÇû| ElÉMüÐ WûÉeÉUÏ qÉÉ§É xÉå WûqÉÉUå WØûSrÉ qÉåÇ eÉÉå WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû WûÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû, eÉÉå lÉWûÏÇ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûL uÉWû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| UÉaÉ UÌWûiÉ WûÉålÉÉ qÉÉlÉå mÉUqÉ ZÉeÉÉlÉÉ mÉÉlÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉÉ qÉÉlÉå DµÉU WûÉålÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉÉ qÉÉlÉå oÉë¼ WûÉålÉÉ| AÉeÉMüsÉ iÉÉå xÉoÉ SËUSì ÍqÉsÉiÉå Wæû| kÉlÉ iÉÉå Wæû sÉåÌMülÉ ÌSsÉ qÉåÇ zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ Wæû| xɨÉÉ iÉÉå Wæû sÉåÌMülÉ pÉÏiÉU UxÉ lÉWûÏÇ Wæû| kÉlÉ WûÉåiÉå WÒûL WØûSrÉ qÉåÇ zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ Wæû..... uÉå MÇüeÉÔxÉ, kÉlÉ Måü aÉÑsÉÉqÉ, kÉlÉ qÉåÇ UÉaÉ uÉÉsÉå, xɨÉÉ qÉåÇ UÉaÉ uÉÉsÉå, mÉËUuÉÉU qÉåÇ UÉaÉuÉÉsÉå xÉTüsÉ SËUSì WæÇû| ClÉ cÉÏeÉÉåÇ MüÉå oÉOûÉåUMüU xÉÑZÉÏ WûÉå eÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû uÉå qÉÔZÉï WæÇû| MüoÉÏUÉ CWû eÉaÉ AÉrÉMåü oÉWÒûiÉ xÉå MüÐlÉå qÉÏiÉ| ÎeÉlÉ ÌSsÉ oÉÉðkÉÉ LMü xÉå uÉÉå xÉÉårÉå ÌlÉͶÉliÉ|| UÉaÉUÌWûiÉ WÒûL iÉÉå LMü mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU WûÉå aÉrÉÉ, uÉå ÌlÉͶÉliÉ WûÉå aÉrÉå| ÌTüU ElÉMüÐ qÉ×irÉÑ ElÉMüÐ qÉ×irÉÑ lÉWûÏÇ Wæû, ElÉMüÉ eÉÏlÉÉ ElÉMüÉ eÉÏlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| ElÉMüÉ WðûxÉlÉÉ ElÉMüÉ WðûxÉlÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| ElÉMüÉ UÉålÉÉ ElÉMüÉ UÉålÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| uÉå iÉÉå UÉålÉå xÉå, WðûxÉlÉå xÉå, eÉÏlÉå xÉå, qÉUlÉå xÉå oÉWÒûiÉ mÉUå oÉæPåû WæÇû| lÉ iÉSè pÉÉxÉiÉå xÉÔrÉÉåï lÉ zÉzÉÉÇMüÉå lÉ mÉÉuÉMüÈ| rÉSè aÉiuÉÉ lÉ ÌlÉuÉïiÉliÉå iÉSè kÉÉqÉ mÉUqÉÇ qÉqÉ|| „ÎeÉxÉ mÉUqÉ mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåMüU qÉlÉÑwrÉ sÉÉæOûMüU xÉÇxÉÉU qÉåÇ lÉWûÏÇ AÉiÉå, ExÉ xuÉrÉÇ mÉëMüÉzÉ mÉUqÉ mÉS MüÉå lÉ xÉÔrÉï mÉëMüÉÍzÉiÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû, lÉ cÉlSìqÉÉ AÉæU lÉ AÎalÉ WûÏ, uÉWûÏ qÉåUÉ mÉUqÉ kÉÉqÉ Wæû|‟ (pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 15.6) UÉaÉUÌWûiÉ mÉÑÃwÉ ExÉ mÉUqÉ kÉÉqÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| oÉxÉ, CiÉlÉÉ WûÏ MüÉqÉ Wæû eÉÉå cÉÑOûMüÐ oÉeÉÉiÉå mÉÔUÉ WûÉå eÉÉrÉ| LåxÉÉ lÉWûÏ ÌMü MÑüNû MüUåÇaÉå iÉoÉ mÉUqÉ kÉÉqÉ qÉåÇ eÉÉlÉå Måü ÍsÉL ÌuÉqÉÉlÉ AÉrÉaÉÉ| AUå, ÌuÉqÉÉlÉuÉÉsÉå kÉÉqÉ qÉåÇ iÉÉå ZÉiÉUÉ Wæû| mÉÑhrÉ ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉå WûÏ qÉ×irÉÑsÉÉåMü qÉåÇ uÉÉmÉxÉ| ¤ÉÏhÉå mÉÑhrÉå qÉirÉïsÉÉåMÇü ÌuÉzÉÎliÉ| mÉUqÉ kÉÉqÉ qÉåÇ iÉÉå AÉuÉÉaÉqÉlÉ AÉæU uÉÉrÉSå MüÐ iÉÉå oÉÉiÉ WûÏ lÉWûÏÇ| qÉÔÇAÉ mÉNûÏlÉÉå uÉÉrÉSÉå lÉMüÉqÉÉå MüÉå eÉÉhÉå Nåû MüÉsÉ| AÉeÉ AirÉÉUå AoÉ bÉÄQûÏ xÉÉkÉÉå eÉÉåD sÉÉå lÉaÉSÏ UÉåMüÄQû qÉÉsÉ|| iÉÑqWûÉUÏ xÉÇÌuÉiÉç xTÔüÌiÉï Wæû, eÉÉaÉëiÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ eÉÉiÉÏ Wæû, xuÉmlÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ eÉÉiÉÏ Wæû, MÑüÎhPûiÉ WûÉålÉå mÉU xÉÑwÉÑÎmiÉ qÉåÇ eÉÉiÉÏ Wæû, ExÉxÉå mÉUå eÉÉå iÉÑrÉÉïuÉxjÉÉ Wæû, eÉÉå eÉÉaÉëiÉ MüÉå, xuÉmlÉ MüÉå, xÉÑwÉÑÎmiÉ MüÉå SåZÉiÉÏ Wæû ExÉ iÉÑrÉÉïuÉxjÉÉ MüÉ iÉÑqÉ WûUUÉåeÉ AlÉÑpÉuÉ MüUiÉå WûÉå| uÉWûÏÇ xÉå iÉÑqWûÉUÏ xÉÇÌuÉiÉç EPûiÉÏ Wæû| 12
 13. 13. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ iÉÑqÉlÉå eÉÉaÉëiÉÉuÉxjÉÉ SåZÉÏ, eÉÉaÉëiÉÉuÉxjÉÉ oÉSsÉ aÉD| xÉÉårÉå iÉÉå xuÉmlÉ SåZÉÉ AÉæU xuÉmlÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ| ÌTüU aÉWûUÏ lÉÏÇS qÉåÇ cÉsÉå aÉrÉå| lÉÏÇS pÉÏ mÉÔUÏ WûÉå aÉD iÉÉå ÌTüU eÉÉaÉëiÉ qÉåÇ AÉ aÉrÉå| ClÉ iÉÏlÉÉåÇ AuÉxjÉÉAÉåÇ MüÉå SåZÉlÉå uÉÉsÉÉ, eÉÉlÉlÉå uÉÉsÉÉ iÉÉå MüÉåD Wæû| rÉWû eÉÉlÉlÉå uÉÉsÉÏ iÉÑrÉÉïuÉxjÉÉ Wæû| iÉÑrÉÉïuÉxjÉÉ qÉåÇ mÉWÒðûcÉå iÉÉå UÉaÉUÌWûiÉ WûÉå aÉrÉå| eÉÉlÉlÉå uÉÉsÉå qÉåÇ WûqÉ sÉÉåaÉ ÌOûMüiÉå lÉWûÏÇ AÉæU eÉÉå eÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ pÉOûMülÉå xÉå EoÉiÉå lÉWûÏÇ| ÌMüiÉlÉå cÉiÉÑU AÉSqÉÏ WæÇû WûqÉ sÉÉåaÉ ! eÉÉå eÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ pÉOûMüiÉå Wæ Çû ÎeÉxÉxÉå eÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ ÌOûMüiÉå lÉWûÏÇ MåüuÉsÉ rÉå SÏ WûÏ aÉsÉÌiÉrÉÉ WæÇû, oÉÉMüÐ xÉoÉ PûÏMü Wæû| oÉÉMüÐ oÉcÉÉ YrÉÉ ? xÉuÉïlÉÉzÉ WûÉå aÉrÉÉ| ÎeÉlÉ sÉÉåaÉÉåÇ lÉå AÉeÉ iÉMü xÉÇxÉÉU MüÉ eÉÉå MÑüNû mÉMüÄQûÉ jÉÉ, jÉÉqÉÉ jÉÉ ElÉMüÉå AÉÎZÉU ÍqÉsÉÉ YrÉÉ ? ElWûÏÇ cÉÏeÉÉåÇ MüÉå WûqÉ mÉMüÄQû UWåû WæÇû| ElWûÏÇ zÉUÏUÉåÇ xÉå mÉMüÄQû UWåû WæÇû| AÉeÉ iÉMü xÉSÉ Måü ÍsÉL MüÉåD qÉÉD MüÉ sÉÉsÉ mÉMüÄQû lÉWûÏÇ mÉÉrÉÉ| SÕxÉUÉåÇ MüÉå TÔðüMü qÉÉUMüU qÉÉæiÉ xÉå EPûÉlÉå uÉÉsÉå mÉÏU TüMüÐU sÉÉåaÉ pÉÏ xÉÇxÉÉU MüÉå lÉWûÏÇ mÉMüÄQû mÉÉrÉå| AuÉiÉÉUÉåÇ MüÉå pÉÏ xÉoÉ NûÉåÄQûlÉÉ mÉÄQûÉ iÉÉå AÉæUÉåÇ MüÐ YrÉÉ oÉÉiÉ MüUåÇ ? ......iÉÉå eÉÉå NûÉåÄQûlÉÉ Wæû ExÉxÉå UÉaÉ NûÉåÄQû SÉå| UÉaÉ NÕûOûiÉå WûÏ iÉÑqÉ oÉÉSzÉÉWû WûÉå eÉÉAÉåaÉå| eÉÉå NûÉåÄQûlÉÉ Wæû ExÉxÉå UÉaÉ NûÉåÄQû SÉå, pÉsÉå ExÉ uÉxiÉÑ MüÉå qÉiÉ NûÉåÄQûÉå| MåüuÉsÉ UÉaÉ NûÉåÄQû SÉå| UÉaÉ NûÉåÄQûiÉå WûÏ uÉWû uÉxiÉÑ iÉÑqWûÉUå ÍsÉL mÉëxÉÉS oÉlÉ eÉÉLaÉÏ| uÉWû uÉxiÉÑ mÉUÌWûiÉ qÉåÇ sÉaÉ eÉÉLaÉÏ| UÉaÉ WûÏ iÉÉå oÉÉðkÉ UZÉiÉÉ Wæû| eÉÏuÉlÉpÉU eÉÉå cÉÏeÉ lÉWûÏÇ SÏ uÉWû qÉ×irÉÑ AÉlÉå mÉU oÉsÉÉiMüÉU xÉå SålÉÏ WûÏ mÉÄQåûaÉÏ| eÉÏuÉlÉpÉU ÎeÉlÉ cÉÏeÉÉåÇ MüÉå xÉðpÉÉsÉÉ, qÉUiÉå xÉqÉrÉ xÉoÉ NûÉåÄQûMüU eÉÉlÉÉ WûÏ mÉÄQåûaÉÉ| WûÉð..... UÉaÉ xÉÉjÉ qÉåÇ cÉsÉåaÉÉ AÉæU uÉWûÏ UÉaÉ eÉÏuÉ MüÉå ÍNûmÉMüsÉÏ oÉlÉÉ SåaÉÉ, NûNÕÇûSU oÉlÉÉ SåaÉÉ| eÉlqÉ qÉUhÉ MüÉ MüÉUhÉ pÉaÉuÉÉlÉ lÉWûÏÇ Wæû| eÉlqÉ-qÉUhÉ MüÉ MüÉUhÉ mɦÉÏ, mÉѧÉ, mÉËUuÉÉU, ÍqÉ§É rÉÉ MüÉåD urÉÌ£ü lÉWûÏÇ Wæû| eÉlqÉ-qÉUhÉ MüÉ MüÉUhÉ UÉaÉ Wæû| CxÉÍsÉL Wåû lÉÉjÉ ! AmÉlÉå AÉmÉ mÉU M×ümÉÉ MüUÉå| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉålÉå MüÉ rÉ¦É MüUÉå| lÉÉUÉrÉhÉ.... lÉÉUÉrÉhÉ... lÉÉUÉrÉhÉ..... lÉÉUÉrÉhÉ...... lÉÉUÉrÉhÉ| UÉaÉUÌWûiÉ, uÉÏiÉUÉaÉ mÉÑÃwÉÉåÇ Måü xÉÉͳÉkrÉ xÉå ÌlÉpÉïrÉ xÉÑZÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû, ÌlÉÌuÉïMüÉU xÉÑZÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû, Ìlɲïl² xÉÑZÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| UÉaÉ MüÐ mÉÔÌiÉï MüUlÉå xÉå pÉrÉuÉÉsÉÉ xÉÑZÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû, ÍcÉliÉÉ uÉÉsÉÉ xÉÑZÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ uÉWû xÉÑZÉ lÉWûÏÇ Wæû, WûwÉï Wæû| LåxÉÉ MüÉåD pÉÉåaÉÏ lÉWûÏÇ eÉÉå pÉÉåaÉ Måü mÉëÉUqpÉ qÉåÇ mÉUÉkÉÏlÉiÉÉ, pÉÉåaÉ Måü xÉqÉrÉ zÉÌ£üWûÏlÉiÉÉ AÉæU AliÉ qÉåÇ eÉÄQûiÉÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ lÉ MüUå| pÉÉåaÉ mÉUÉkÉÏlÉiÉÉ, zÉÌ£üWûÏlÉiÉÉ AÉæU eÉÄQûiÉÉ qÉåÇ sÉå eÉÉiÉÉ Wæû| rÉÉåaÉ xuÉÉkÉÏlÉiÉÉ, zÉÌ£ü AÉæU cÉåiÉlÉiÉÉ qÉåÇ sÉå eÉÉiÉÉ Wæû| SÉålÉÉåÇ Måü oÉÏcÉ oÉÄQûÉ TüÉxÉsÉÉ Wæû| eÉÉå sÉÉåaÉ pÉÉåaÉ qÉåÇ mÉÄQûiÉå WæÇû AÉæU AÌiÉ pÉÉåaÉÏ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû uÉå qÉ×irÉÑ Måü oÉÉS uÉ×¤É AÉÌS eÉÄQû rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ qÉåÇ cÉsÉå eÉÉiÉå WæÇû| LMü oÉÉU MåüuÉsÉ iÉÏlÉ ÍqÉlÉOû Måü ÍsÉL UÉaÉUÌWûiÉ AuÉxjÉÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU WûÉå eÉÉL ÌTüU cÉÉWåû uÉWû pÉÉåaÉ qÉåÇ UWûiÉÉ ÌSZÉå cÉÉWåû rÉÉåaÉ qÉåÇ UWûiÉÉ ÌSZÉå, cÉÉWåû bÉU qÉåÇ UWûiÉÉ ÌSZÉå cÉÉWåû ÌWûqÉÉsÉrÉ MüÐ MülSUÉ qÉåÇ UWûi ÉÉ ÌSZÉå, sÉåÌMülÉ uÉWû Wæû AmÉlÉå xuÉÃmÉ qÉåÇ| pÉÉåaÉ ExÉå oÉÉðkÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå| uÉWû cÉÉWåû zÉÉx§É Måü AlÉÑMÔüsÉ AÉcÉUhÉ MüUå rÉÉ zÉÉx§É MüÐ AÉ¥ÉÉ MüÉ EssÉÇbÉlÉ MüUMåü pÉÏ ÌuÉcÉUå ÌTüU pÉÏ MüÉåD mÉëirÉuÉÉrÉ lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÉ| xÉÉqÉÉlrÉ AÉSqÉÏ ¢üÉåkÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉMüÉ iÉmÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ExÉMåü xÉÇMüsmÉ qÉåÇ oÉsÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ| SÒuÉÉïxÉÉ GÌwÉ AMüÉUhÉ ¢üÉåkÉ MüUiÉå jÉå ÌTüU pÉÏ ElÉMüÐ zÉÌ£ü ¤ÉÏhÉ lÉWûÏÇ WÒûD| YrÉÉåÇÌMü uÉå uÉÏiÉUÉaÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉ jÉå| UÉaÉUÌWûiÉ AuÉxjÉÉuÉÉsÉÉ MæüxÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû? ExÉMåü mÉÏNåû-mÉÏNåû WûËU ÌTüUiÉå Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ MüWûiÉå Wæû- 13
 14. 14. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ EkÉÉå qÉÉåWåû xÉÇiÉ xÉSÉ AÌiÉ mrÉÉUå....... qÉæÇ xÉÇiÉlÉ Måü mÉÏNåû eÉÉFÆ eÉWûÉð eÉWûÉð xÉÇiÉ ÍxÉkÉÉUå| EkÉÉå qÉÉåWåû.... ÎeÉxÉMåü UÉaÉ MüÉ AliÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû uÉWû xÉÇiÉ| UÉaÉ MüÉ AÇiÉ WûÉåiÉå WûÏ eÉlqÉ qÉUhÉ MüÉ AÇiÉ WûÉå aÉrÉÉ, pÉrÉ MüÉ AÇiÉ WûÉå aÉrÉÉ, ÍcÉliÉÉ MüÉ AÇiÉ WûÉå aÉrÉÉ, MüÉqÉ MüÉ AÇiÉ WûÉå aÉrÉÉ, ¢üÉåkÉ MüÉ AÇiÉ WûÉå aÉrÉÉ, sÉÉåpÉ MüÉ AliÉ WûÉå aÉrÉÉ, qÉÉåWû MüÉ AÇiÉ WûÉå aÉrÉÉ, AWÇûMüÉU MüÉ AÇiÉ WûÉå aÉrÉÉ| mÉÔUÉ qÉÔsÉ WûÏ MüOû aÉrÉÉ| ÌMüiÉlÉÏ xÉÏkÉÏ oÉÉiÉ Wæû ! ÌTüU pÉÏ MüÌPûlÉ sÉaÉiÉÏ Wæû YrÉÉåÇÌMü UÉaÉ MüÉå mÉÉåxÉlÉå MüÐ AÉSiÉ mÉÑUÉlÉÏ Wæû| eÉÉå oÉÏÄQûÏ lÉWûÏÇ mÉÏiÉå ElÉMåü ÍsÉL oÉÏÄQûÏ NûÉåÄQûlÉÉ MüÉåD MüÌPûlÉ lÉWûÏÇ| eÉÉå ApÉÏ oÉÏÄQûÏ mÉÏlÉå Måü ÍxÉYZÉÄQû WæÇû ElWåÇû NûÉåÄQûlÉÉ MüÌPûlÉ Wæû AÉæU ÎeÉlÉMüÉå oÉÏÄQûÏ aÉWûUÏ cÉsÉÏ aÉD Wæû ElÉMüÉå iÉÉå oÉÏÄQûÏ NûÉåÄQûlÉÉ AxÉÇpÉuÉ xÉÉ Wæû| UÉåOûÏ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉåaÉÏ iÉÉå cÉsÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ oÉÏÄQûÏ Måü ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉåaÉÉ| eÉÉå eÉWûÉð Wæû uÉWûÉð xÉÑZÉÏ WûÉålÉå MüÐ MüsÉÉ lÉWûÏÇ xÉÏZÉiÉÉ ExÉMåü ÍsÉL xuÉaÉï pÉÏ xÉÑZÉS lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| eÉÉå eÉWûÉð Wæû uÉWûÏÇ AmÉlÉÏ aÉWûUÉD qÉåÇ eÉÉlÉå MüÐ MüsÉÉ xÉÏZÉ aÉrÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû AaÉU lÉMïü qÉåÇ pÉÏ eÉÉLaÉÉ iÉÉå lÉMïü pÉÏ ExÉMåü ÍsÉL xuÉaÉï oÉlÉ eÉÉLaÉÉ, uÉæMÑühPû oÉlÉ eÉÉLaÉÉ| Wåû qÉÉlÉuÉ! iÉÔ AmÉlÉÏ aÉWûUÉD qÉåÇ aÉÉåiÉÉ qÉÉU| oÉɽ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ qÉåÇ AÉxÉÌ£ü qÉiÉ UZÉ| iÉÔ eÉWûÉð Wæû uÉWûÏÇ AmÉlÉå xÉÑZÉxuÉÃmÉ AÉiqÉÉ MüÉå mÉÉ| UÉaÉUÌWûiÉ WûÉå eÉÉ| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 14
 15. 15. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xÉÇiÉ xÉÔUSÉxÉ qÉWûÉMüÉqÉÏ, uÉåzrÉÉaÉÉqÉÏ ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ AmÉlÉÏ mɦÉÏ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ uÉåzrÉÉ Måü TÇüSå qÉåÇ oÉÑUÏ iÉUWû TæüsÉ aÉrÉÉ jÉÉ| xÉÉuÉlÉ MüÉ qÉWûÏlÉÉ jÉÉ| UÉÌ§É MüÉ xÉqÉrÉ jÉÉ| eÉÉåUÉåÇ MüÐ uÉwÉÉï WûÉå UWûÏ jÉÏ| rÉqÉÑlÉÉ lÉSÏ mÉÉaÉsÉ-xÉÏ WûÉåMüU oÉWû UWûÏ jÉÏ| AÉÆkÉÏ-iÉÔTüÉlÉ cÉsÉ UWûÉ jÉÉ| uÉ×¤É ÌaÉU UWåû jÉå| bÉlÉbÉÉåU UÉÌ§É qÉåÇ ÌoÉeÉsÉÏ cÉqÉMü UWûÏ jÉÏ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ Måü ÌSqÉÉaÉ qÉåÇ MüÉqÉ ÌuÉMüÉU MüÉ MüÐÄQûÉ MÑüUåS UWûÉ jÉÉ| uÉWû EPûÉ| bÉU MüÉ SUuÉÉeÉÉ ZÉÉåsÉÉ| AmÉlÉÏ mɦÉÏ MüÉ irÉÉaÉ MüUMåü bÉlÉbÉÉåU AlkÉMüÉU qÉåÇ, oÉUxÉÉiÉ qÉåÇ cÉsÉ mÉÄQûÉ| ÌoÉeÉsÉÏ Måü cÉqÉMüÉUå qÉåÇ AmÉlÉå mÉaÉQÇûQûÏ ZÉÉåeÉiÉÉ WÒûAÉ eÉÉ UWûÉ jÉÉ AmÉlÉÏ mÉëårÉxÉÏ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ uÉåzrÉÉ Måü pÉuÉlÉ MüÐ AÉåU.... ETülÉiÉÏ WÒûD rÉqÉÑlÉÉ lÉSÏ Måü ExÉ mÉÉU| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉSÏ Måü ÌMülÉÉUå mÉU AÉrÉÉ| lÉÉÌuÉMüÉåÇ xÉå MüWûÉÈ “qÉÑfÉå ExÉ mÉÉU eÉÉlÉÉ Wæû| lÉÉuÉ sÉå cÉsÉÉå......|” lÉÉÌuÉMüÉåÇ lÉå MüWûÉÈ “mÉÉaÉsÉ WÒûL WûÉå? AmÉlÉÏ eÉÉlÉ mrÉÉUÏ lÉWûÏÇ Wæû YrÉÉ? bÉU mÉU oÉÏoÉÏ-oÉŠå WæÇû ÌMü lÉWûÏÇ? iÉÑqWûÉUÏ cÉuɳÉÏ Måü ÍsÉL WûqÉåÇ lÉÉuÉ Måü xÉÉjÉ xÉÉaÉU qÉåÇ lÉWûÏÇ mÉWÒðûcÉlÉÉ Wæû| UÉÌ§É Måü oÉÉUWû oÉeÉå WæÇû| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ! iÉÑqWûÉUÏ oÉÑή YrÉÉåÇ lɹ WûÉå aÉD Wæû? qÉÔxÉsÉkÉÉU uÉwÉÉï WûÉå UWûÏ Wæû| bÉlÉbÉÉåU AlkÉMüÉU Wæû| lÉSÏ SÉålÉÉåÇ ÌMülÉÉUÉåÇ MüÉå QÒûoÉÉiÉÏ WÒûD oÉWû UWûÏ Wæû| LåxÉÏ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ qÉåÇ iÉÑqWåÇû lÉSÏ Måü ExÉ mÉÉU eÉÉlÉÉ Wæû? MÑüNû WûÉåzÉ Wæû ÌMü lÉWûÏÇ?” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüWûiÉÉ WæûÈ “ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ Måü rÉWûÉð mÉWÒðûcÉÔðaÉÉ iÉoÉ qÉæÇ WûÉåzÉ qÉåÇ AÉFÆaÉÉ| ApÉÏ iÉÉå qÉÉlÉÉå oÉåWûÉåzÉ WûÏ WÕðû| iÉÑqÉ qÉÑfÉå lÉSÏ Måü ExÉ mÉÉU sÉå cÉsÉÉå|” MüÉåD lÉÉÌuÉMü eÉÉlÉå Måü ÍsÉL iÉærÉÉU lÉWûÏÇ jÉÉ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉå AÍkÉMü ÌMüUÉrÉå MüÉ mÉësÉÉåpÉlÉ ÌSrÉÉ sÉåÌMülÉ urÉjÉï| AmÉlÉå mÉëÉhÉÉåÇ MüÐ oÉÉeÉÏ sÉaÉÉlÉå MüÉå MüÉåD iÉærÉÉU lÉWûÏÇ jÉÉ| sÉåÌMülÉ ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ....! AmÉlÉÏ mÉëårÉxÉÏ xÉå ÍqÉsÉlÉå Måü ÍsÉL oÉåcÉælÉ jÉÉ uÉWû| MüÉqÉÉiÉÑU ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ oÉÉÄRû qÉåÇ ETülÉiÉÏ WÒûD rÉqÉÑlÉÉ qÉåÇ MÔüS mÉÄQûÉ| WûÉjÉ-mÉæU cÉsÉÉiÉå WÒûL AÉaÉå oÉÄRûÉ| lÉSÏ Måü mÉëuÉÉWû xÉå ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÉ MüÉqÉÉuÉåaÉ MüÉ mÉëuÉÉWû AÍkÉMü oÉsÉuÉÉlÉ ÍxÉ® WÒûAÉ| mÉëårÉxÉÏ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ Måü ÍqÉsÉlÉ Måü ÍsÉL AmÉlÉå mÉëÉhÉÉåÇ MüÐ oÉÉeÉÏ sÉaÉÉ SÏ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ WûÉjÉ-mÉæU qÉÉUiÉÉ WÒûAÉ, iÉÏuÉë aÉÌiÉ xÉå oÉWûiÉÏ WÒûD rÉqÉÑlÉÉ Måü mÉëuÉÉWû qÉåÇ QÕûoÉiÉÉ-EiÉUiÉÉ AÉÎZÉU MæüxÉå pÉÏ MüUMåü xÉÉqÉlÉå ÌMülÉÉUå mÉWÒðûcÉ aÉrÉÉ| zÉUÏU pÉÏaÉÉ WÒûAÉ jÉÉ| xÉÉðxÉ TÔüsÉ aÉD jÉÏ| PÇûQûÏ Måü qÉÉUå ÌPûPÒûU UWûÉ jÉÉ| iÉlÉ-oÉSlÉ mÉËU´ÉqÉ xÉå jÉMü cÉÑMüÉ jÉÉ| jÉÉåÄQûÏ SåU qÉåÇ xuÉxjÉ WûÉåMüU ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ cÉsÉ mÉÄQûÉ AmÉlÉÏ qÉÉzÉÑMüÉ Måü ²ÉU MüÐ AÉåU| mÉWÒðûcÉiÉå WûÏ ²ÉU mÉU SxiÉMü SÏ, mÉÑMüÉU sÉaÉÉrÉÏ| ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ ExÉMüÐ SxiÉMü mÉWûcÉÉlÉ aÉD| SÇaÉ UWû aÉD uÉWû uÉåzrÉÉ| „LåxÉÏ qÉÔxÉsÉÉkÉÉU uÉwÉÉï WûÉå UWûÏ Wæû..... rÉqÉÑlÉÉ lÉSÏ oÉÉÄRû xÉå ETülÉ UWûÏ Wæû| qÉkrÉUÉÌ§É MüÉ bÉlÉbÉÉåU AlkÉMüÉU Wæû ÌTüU pÉÏ rÉWû mÉÑÃwÉ AÉ mÉWÒðûcÉÉ! lÉSÏ MüÉå mÉÉU MüUMåü! LåxÉÏ ÌWûqqÉiÉ! LåxÉÉ mÉëÉhÉoÉsÉ! LåxÉÏ zÉÌ£ü! qÉåUå WûÉÄQû-qÉÉÇxÉ Måü ÍsÉL CiÉlÉÉ mÉëåqÉ! rÉWû mÉëåqÉ AaÉU ÌuɵÉÌlÉrÉliÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü ÍsÉL WûÉåiÉÉ iÉÉå rÉWû mÉÑÃwÉ ÌuÉµÉ MüÐ qÉWûÉlÉç ÌuÉpÉÔÌiÉ oÉlÉ eÉÉiÉÉ|‟ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ Måü ÍcÉ¨É qÉåÇ mÉëpÉÑ MüÐ mÉÉuÉlÉ mÉëåUhÉÉ MüÉ xÉÇcÉÉU WÒûAÉ| WØûSrÉ qÉåÇ oÉæPåû WÒûL WûËU lÉå ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ MüÉå xÉimÉëåUhÉÉ SÏ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ oÉÉU-oÉÉU ²ÉU ZÉOûZÉOûÉlÉå sÉaÉÉ| ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ lÉå ²ÉU lÉWûÏÇ ZÉÉåsÉÉ| uÉWû ÌMüuÉÉÄQû Måü mÉÏNåû ZÉÄQûÏ WûÉåMüU AmÉlÉå aÉëÉWûMü MüÉå MüWûlÉå sÉaÉÏÈ “ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ ! LåxÉÏ eÉÉåUÉåÇ MüÐ oÉÉËUzÉ qÉåÇ iÉÔ oÉÉÄRû Måü mÉÉlÉÏ xÉå pÉUmÉÔU rÉqÉÑlÉÉ MüÉå mÉÉU MüUMåü AÉ aÉrÉÉ?” 15
 16. 16. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ “WûÉð ÌmÉërÉå! MüÉåD lÉÉÌuÉMü lÉÉuÉ cÉsÉÉlÉå Måü ÍsÉL iÉærÉÉU lÉWûÏÇ jÉÉ iÉÉå qÉæÇ lÉSÏ iÉæUMüU iÉåUå mÉÉxÉ AÉrÉÉ WÕðû| iÉÔ SUuÉÉeÉÉ ZÉÉåsÉ|” iÉoÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ MüWûlÉå sÉaÉÏÈ “rÉWû SUuÉÉeÉÉ AoÉ iÉåUå ÍsÉL lÉWûÏÇ ZÉÑsÉåaÉÉ| xÉSÉ Måü ÍsÉL oÉlS UWåûaÉÉ| AoÉ iÉÔ AmÉlÉå WØûSrÉ Måü ²ÉU ZÉÉåsÉ| AoÉ iÉÔ mÉëpÉÑ Måü ²ÉU ZÉOûZÉOûÉ| qÉåUÉ ²ÉU iÉÔ MüoÉ iÉMü ZÉOûZÉOûÉiÉÉ UWåûaÉÉ ?” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ Måü ÌSsÉ qÉåÇ kÉ‚üÉ xÉÉ sÉaÉÉÈ “AUå ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ! rÉWû iÉÔ YrÉÉ MüWû UWûÏ Wæû? iÉÑfÉå SålÉå Måü ÍsÉL qÉæÇ ÌMüiÉlÉÉ kÉlÉ sÉÉrÉÉ WÕðû, ²ÉU ZÉÉåsÉMüU eÉUÉ SåZÉ iÉÉå xÉWûÏ !” ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ lÉå SØÄRû xuÉU xÉå MüWû ÌSrÉÉÈ “rÉå ²ÉU AoÉ iÉåUå ÍsÉL MüpÉÏ lÉWûÏÇ ZÉÑsÉåÇaÉå| iÉÔ mÉëpÉÑ MüÉ ²ÉU ZÉOûZÉOûÉ| qÉåUå eÉæxÉÏ uÉåzrÉÉ MüÉ ²ÉU ZÉOûZÉOûÉlÉå Måü ÍsÉL iÉÔ qÉkrÉUÉÌ§É qÉåÇ CiÉlÉÉ xÉÉWûxÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû iÉÉå Wåû ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ! qÉåUå WûËU MüÉ ²ÉU iÉÔ ZÉOûZÉOûÉrÉåaÉÉ iÉÉå qÉWûÉlÉ xÉÇiÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ|” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüWûiÉÉ WæûÈ “ClÉ xÉoÉ oÉåMüÉU oÉÉiÉÉåÇ MüÉå NûÉåÄQû ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ! pÉaÉiÉÄQûÉåÇ MüÐ rÉå oÉÉiÉå iÉåUå qÉÑðWû qÉåÇ lÉWûÏÇ xÉÉåWûiÉÏ ÌmÉërÉå! qÉæÇ iÉÑfÉxÉå ÍqÉsÉlÉå Måü ÍsÉL sÉÉsÉÉrÉÌiÉ WûÉå UWûÉ WÕðû AÉæU iÉÔ oÉÉiÉåÇ oÉlÉÉrÉå eÉÉ UWûÏ Wæû! AoÉ qÉÑfÉå erÉÉSÉ qÉiÉ iÉÄQûmÉÉ| eÉsSÏ ²ÉU ZÉÉåsÉ| qÉÑfÉå iÉåUå SzÉïlÉ MüUlÉå Så| iÉåUå ÌoÉlÉÉ qÉÑfÉå cÉælÉ lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÉ|” AÉÆZÉÉåÇ qÉåÇ AÉÆxÉÔ sÉÉMüU ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ ÌaÉÄQûÌaÉÄQûÉ UWûÉ Wæû| EkÉU ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ AmÉlÉå WØûSrÉ mÉU pÉÉUÏ ÍzÉsÉÉ UZÉMüU AmÉlÉå WØûSrÉ MüÉå eÉoÉUlÉ MüPûÉåU oÉlÉÉ UWûÏ Wæû| oÉÉWûU ZÉÄQåû AmÉlÉå mÉU ÌTüSÉ WûÉålÉå uÉÉsÉå xÉå MüWûlÉå sÉaÉÏÈ “ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ! qÉåUå SzÉïlÉ MüUMåü YrÉÉ MüUåaÉÉ ? ClÉ WûÉÄQû-qÉÉÇxÉ mÉU qÉÉåWû MüUMåü ÌMüiÉlÉå WûÏ sÉÉåaÉ oÉUoÉÉS WûÉå aÉrÉå WæÇû| Wåû ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ! iÉÑfÉå AaÉU SzÉïlÉ WûÏ MüUlÉå WûÉåÇ iÉÉå WûËU oÉæPûÉ Wæû iÉåUå WØûSrÉ qÉåÇ| ExÉÏ mrÉÉUå mÉëpÉÑ Måü SzÉïlÉ MüU| iÉåUÉ MüsrÉÉhÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ eÉlqÉ-eÉlqÉ xÉå iÉåUå xÉÉjÉ Wæû| qÉåUå SzÉïlÉ xÉå iÉåUÉ MüÉåD MüÉqÉ lÉWûÏÇ oÉlÉåaÉÉ| qÉæÇ iÉÑfÉå YrÉÉ SzÉïlÉ SÕðaÉÏ? qÉæÇ iÉÉå mÉÉÌmÉlÉ WÕðû.... qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ eÉÏuÉlÉ mÉÉmÉMüqÉï qÉåÇ lɹ ÌMürÉÉ AÉæU MüCrÉÉåÇ Måü bÉU oÉUoÉÉS ÌMürÉå| qÉåUå SzÉïlÉ xÉå iÉåUÉ E®ÉU lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| xÉŠÉ SzÉïlÉ iÉÉå WûËU MüÉ SzÉïlÉ Wæû| iÉåUÉ E®ÉU iÉÉå WûËU Måü SzÉïlÉ xÉå WûÉåaÉÉ|” qÉÉlÉÉå, AÉeÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ Måü qÉÑðWû xÉå xuÉrÉÇ WûËU oÉÉåsÉ UWåû WæÇû| ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ Måü WØûSrÉ MüÉ MüoeÉÉ qÉÉlÉÉå mÉëpÉÑ lÉå sÉå ÍsÉrÉÉ Wæû| ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ ÃmÉÏ ÍcÉUÉaÉ Måü ²ÉUÉ WûËU xuÉrÉÇ ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÉ mÉjÉmÉëSzÉïlÉ MüU UWåû WæÇû| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ iÉÏuÉë MüÉqÉÉuÉåaÉ qÉåÇ AÉMüU ÌTüU xÉå ÌaÉÄQûÌaÉÄQûÉlÉå sÉaÉÉÈ “ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ! ÌmÉërÉ iÉÔ SUuÉÉeÉÉ ZÉÉåsÉ| LMü oÉÉU.... ÍxÉTïü LMü oÉÉU iÉåUÉ SÏSÉU MüU sÉålÉå Så| qÉæÇ AmÉlÉÏ mɦÉÏ MüÉå NûÉåÄQûMüU iÉåUå mÉÉxÉ AÉrÉÉ WÕðû| lÉÉÌuÉMüÉåÇ lÉå qÉÑfÉå xÉqÉfÉÉrÉÉ oÉÑfÉÉrÉÉ iÉÉå ElÉMüÐ oÉÉiÉÉåÇ MüÉ pÉÏ irÉÉaÉ MüUMåü iÉåUå mÉÉxÉ AÉrÉÉ WÕðû| lÉSÏ MüÐ oÉÉÄRû qÉåÇ MÔüSMüU AmÉlÉå mÉëÉhÉÉåÇ MüÐ oÉÉeÉÏ sÉaÉÉMüU iÉåUå mÉÉxÉ AÉrÉÉ WÕðû, ÌmÉërÉå! qÉåUÉ AÉaÉqÉlÉ urÉjÉï qÉiÉ MüU ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ! ²ÉU ZÉÉåsÉ|” ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ MüWûiÉÏ WæûÈ “iÉåUå MüD AÉaÉqÉlÉ urÉjÉï WÒûL ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ! AlÉåMü eÉlqÉÉåÇ MüÉ AÉuÉÉaÉqÉlÉ iÉÔ urÉjÉï MüUiÉÉ cÉsÉÉ AÉ UWûÉ Wæû| qÉåUå SzÉïlÉ xÉå pÉÏ iÉåUÉ AÉaÉqÉlÉ urÉjÉï WûÏ UWåûaÉÉ| iÉåUÉ AÉaÉqÉlÉ iÉpÉÏ xÉTüsÉ WûÉåaÉÉ eÉoÉ iÉÔ WûËU Måü SzÉïlÉ MüUåaÉÉ, AÉiqÉÉ Måü SzÉïlÉ MüUåaÉÉ, ÌMüxÉÏ xÉÇiÉ qÉWûÉiqÉÉ Måü SzÉïlÉ MüUåaÉÉ, ÌMüxÉÏ AÉiqÉ¥ÉÉlÉÏ qÉWûÉmÉÑÃwÉ Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉÉ ÍxÉU fÉÑMüÉrÉåaÉÉ| iÉpÉÏ iÉåUÉ AÉaÉqÉlÉ xÉTüsÉ WûÉåaÉÉ ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ! AoÉ rÉå ²ÉU iÉÑqWûÉUå ÍsÉL lÉWûÏÇ ZÉÑsÉåÇaÉå..... lÉWûÏÇ ZÉÑsÉåÇaÉå..... lÉWûÏÇ ZÉÑsÉåÇaÉå....|” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÐ AÉÆZÉÉåÇ qÉåÇ AÉÆxÉÔ WæÇû..... ÌSsÉ qÉåÇ oÉåcÉælÉÏ Wæû.... oÉÑή qÉåÇ AɶÉrÉï Wæû... ÍcÉ¨É qÉåÇ xmÉlSlÉ Wæû| uÉWû ÌMÇüMü¨ÉïurÉÌuÉqÉÔÄRû WûÉå UWûÉ Wæû| LMü oÉÉU ÌTüU xÉå uÉWû mÉërÉÉxÉ MüUiÉÉ WæûÈ “Wåû MüÉÍqÉlÉÏ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ! AÉeÉ iÉÑfÉå YrÉÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû? ÌMüxÉlÉå iÉÑfÉå rÉWû mÉÉaÉsÉmÉlÉ ÍxÉZÉÉrÉÉ Wæû? iÉÔ mÉÉaÉsÉ qÉiÉ oÉlÉ.... Wåû ÌmÉërÉå ! CiÉlÉÏ MüPûÉåU qÉiÉ oÉlÉ| qÉåUÉ ÌSsÉ iÉåUå mrÉÉU qÉåÇ iÉÄQûmÉ UWûÉ Wæû| AoÉ AÍkÉMü iÉÄQûmÉÉlÉÉ NûÉåÄQû Så| AoÉ 16
 17. 17. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ ÌSssÉaÉÏ MüUlÉÉ NûÉåÄQû Så| qÉåUå kÉærÉï MüÐ YrÉÉåÇ MüxÉÉæOûÏ MüU UWûÏ Wæû? qÉåUå eÉæxÉÉ ÌmÉmÉÉxÉÑ mÉëåqÉÏ iÉÑfÉå SÕxÉUÉ MüÉåD lÉWûÏÇ ÍqÉsÉåaÉÉ ÌmÉërÉå ! Wåû xÉÑÇSUÏ ! AoÉ iÉÉå ²ÉU ZÉÉåsÉ Så|” iÉoÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ oÉÉåsÉÏ EPûÏÈ “ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ ! qÉåUå eÉæxÉÏ uÉåzrÉÉ pÉÏ iÉÑfÉå lÉWûÏÇ ÍqÉsÉåaÉÏ qÉåUå pÉÉD !” “AUå mÉaÉsÉÏ ! iÉÔ qÉÑfÉå YrÉÉ MüWûiÉÏ Wæû ? qÉÑfÉå pÉÉD MüWûMüU mÉÑMüÉUiÉÏ Wæû ?” “WûÉð pÉærÉÉ ! AÉeÉ xÉå iÉÔ qÉåUÉ pÉÉD Wæû| qÉæÇ iÉÑqWûÉUÏ NûÉåOûÏ oÉWûlÉ WÕðû| Wåû pÉÉD ! iÉåUÉ MüsrÉÉhÉ WûÉå... iÉåUÉ E®ÉU WûÉå.... pÉÉD ! iÉÑfÉå pÉÌ£ü ÍqÉsÉå..... pÉÉD ! iÉÑfÉå ¥ÉÉlÉ ÍqÉsÉå..... pÉÉD ! iÉÑfÉå mÉëpÉÑ MüÉ mÉëåqÉ ÍqÉsÉå| qÉåUå eÉæxÉÏ SÒ¹ x§ÉÏ MüÐ NûÉrÉÉ pÉÏ iÉÑfÉ mÉU lÉ mÉÄQåû| Wåû qÉåUå pÉÉD ! qÉæÇ iÉÑfÉå AÉzÉÏuÉÉïS SåiÉÏ WÕðû|” ExÉ uÉåzrÉÉ Måü WØûSrÉ xÉå WûËU lÉWûÏÇ oÉÉåsÉ UWåû jÉå iÉÉå AÉæU MüÉælÉ oÉÉåsÉ UWûÉ jÉÉ ? AÉæU ÌMüxÉMüÉ xÉÉqÉjrÉï Wæû ÌMü uÉåzrÉÉ Måü qÉÑZÉ xÉå LåxÉå mÉÌuÉ§É uÉcÉlÉ oÉÉåsÉ xÉMåü ? ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÉ WØûSrÉ mÉËUuÉÌiÉïiÉ WûÉå aÉrÉÉ| ExÉMåü ESaÉÉU ÌlÉMüsÉåÈ “Wåû SåuÉÏ ! qÉåUå ÍsÉL iÉåUÉ rÉWû ²ÉU lÉWûÏÇ ZÉÑsÉåaÉÉ iÉÉå AÉæU ÌMüxÉÏ MüÉ pÉÏ ²ÉU qÉæÇ lÉWûÏÇ ZÉOûZÉOûÉFÆaÉÉ| AÉeÉ Måü oÉÉS qÉæÇ MüpÉÏ AmÉlÉå bÉU lÉWûÏÇ eÉÉFÆaÉÉ..... AÉeÉ Måü oÉÉS ÌMüxÉÏ xÉqoÉlkÉÏ Måü bÉU lÉWûÏÇ eÉÉFÆaÉÉ.... AÉeÉ Måü oÉÉS ÌMüxÉÏ xÉåPû Måü bÉU lÉWûÏÇ eÉÉFÆaÉÉ| eÉÉå xÉoÉMüÉ bÉU Wæû, eÉÉå ExÉMüÉ xÉqoÉlkÉÏ Wæû, eÉÉå ExÉMüÉ xÉåPû Wæû, eÉÉå xÉoÉMüÉ xuÉÉqÉÏ Wæû, eÉÉå xÉoÉMüÉ ÍqÉ§É Wæû, eÉÉå xÉoÉMüÉ oÉÉmÉ Wæû, eÉÉå xÉoÉMüÐ qÉÉð Wæû, eÉÉå xÉoÉMüÉ oÉlkÉÑ Wæû, eÉÉå xÉoÉMüÉ xÉÑWØûS Wæû, ExÉ WûËU MüÉ ²ÉU qÉæÇ AoÉ ZÉOûZÉOûÉFÆaÉÉ| AoÉ qÉæÇ ÌMüxÉÏ Måü ²ÉU mÉU ZÉÄQûÉ lÉWûÏÇ UWÕðûaÉÉ|” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ Måü ²ÉU xÉå sÉÉæOû mÉÄQûÉ| bÉÔqÉiÉÉ-bÉÉqÉiÉÉ ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ ÌMüxÉÏ SåuÉqÉÇÌSU qÉåÇ mÉWÒðûcÉÉ| xÉÔZÉå oÉÉðxÉ MüÐ pÉÉðÌiÉ ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉå SåuÉqÉÔÌiÉï Måü xÉÉqÉlÉå ÌaÉUMüU SÇQûuÉiÉç mÉëhÉÉqÉ ÌMürÉå| sÉqoÉå xÉqÉrÉ iÉMü CxÉÏ AuÉxjÉÉ qÉåÇ UWûMüU uÉWû mÉëpÉÑ xÉå mÉëÉjÉïlÉÉ MüUlÉå sÉaÉÉ| WØûSrÉ qÉåÇ AÉeÉ iÉMü ÌMürÉå WÒûL SÒ¶ÉËU§É MüÉ mɶÉÉiÉÉmÉ Wæû| AÉÆZÉÉåÇ xÉå AÉÆxÉÔ MüÐ kÉÉUÉLÆ oÉWû UWûÏ WæÇû| mÉÑeÉÉUÏ lÉå ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÉå EPûÉrÉÉ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüWûlÉå sÉaÉÉÈ “qÉÑfÉå EPûÉAÉå lÉWûÏÇ| MüÉTüÐ eÉlqÉÉåÇ iÉMü qÉæÇ pÉOûMüÉ WÕðû| AoÉ mÉëpÉÑ Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ qÉÑfÉå ÌuÉ´ÉÉÎliÉ sÉålÉå SÉå| mÉÌiÉiÉmÉÉuÉlÉ Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ qÉÑfÉå mÉÉmÉ kÉÉålÉå SÉå|” qÉÑfÉå uÉåS mÉÑUÉlÉ MÑüUÉlÉ xÉå YrÉÉ qÉÑfÉå mÉëpÉÑ MüÉ AqÉ×iÉ ÌmÉsÉÉ Så MüÉåD|| qÉÑfÉå MüÉåD mÉëpÉÑ MüÉ AqÉ×iÉ ÌmÉsÉÉ Så.... qÉÑfÉå MüÉåD mÉëpÉÑ MüÐ pÉÌ£ü ÌSsÉÉ Så.... qÉÑfÉå MüÉåD mÉëpÉÑ MüÉ mÉëåqÉ mÉëÉmiÉ MüUÉ Så.... ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ MüÉ mÉëåqÉ iÉÉå qÉÑfÉå oÉUoÉÉS MüU cÉÑMüÉ Wæû| AoÉ mÉëpÉÑ MüÉ mÉëåqÉ qÉÑfÉå AÉoÉÉS MüUåaÉÉ|" ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ qÉÇÌSU qÉåÇ SÇQûuÉiÉ mÉëhÉÉqÉ MüUMåü mÉÄQûÉ UWûÉ Wæû| sÉÉåaÉ ExÉå xÉqÉfÉÉMüU EPûÉiÉå WæÇû| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÐ AÉÆZÉÉåÇ qÉåÇ AÉÆxÉÔ WæÇû| uÉå qÉÉlÉÉå MüWû UWåû WæÇû- LuÉÉå SÏ SåZÉÉÄQû uÉWûÉsÉÉ LuÉÉå SÏ SåZÉÉÄQû| SåZÉÔÇ iÉÉÃÆ ÃmÉ oÉkÉå LuÉÉå SÏ SåZÉÉQû|| “Wåû mÉëpÉÑ! AoÉ qÉæÇ iÉåUÉ ²ÉU NûÉåÄQûMüU MüWûÏÇ lÉWûÏÇ eÉÉFÆaÉÉ|” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉå mÉëpÉÑ Måü ²ÉU mÉU mÉÄQåû UWûiÉå WÒûL xÉÉUÉ eÉÏuÉlÉ ÌoÉiÉÉlÉå MüÉ xÉÇMüsmÉ ÌMürÉÉ AÉæU uÉWûÏÇ UWûlÉå sÉaÉÉ| sÉÉåaÉÉåÇ lÉå ExÉMüÉ eÉÏuÉlÉ SåZÉÉ, ExÉMüÐ mÉëåqÉÉpÉÌ£ü SåZÉÏ, ExÉMüÉ SØÄRû xÉÇMüsmÉ xÉÑlÉÉ| MÑüNû xÉqÉrÉ oÉÏiÉlÉå mÉU ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÉå qÉÇÌSU MüÉ mÉÑeÉÉUÏ oÉlÉÉrÉÉ aÉrÉÉ| mÉÑeÉÉUÏ MüÉå ZÉÉlÉå mÉÏlÉå MüÐ ÍcÉliÉÉ lÉWûÏÇ MüUlÉÏ mÉÄQûiÉÏ| PûÉMÑüU eÉÏ MüÉ cÉÄRûÉrÉÉ WÒûAÉ mÉëxÉÉS ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû| uÉæUÉarÉ AÉlÉå mÉU bÉU NûÉåÄQûlÉÉ xÉUsÉ Wæû| mÉÑeÉÉUÏ oÉlÉMüU mÉÔeÉÉ MüUlÉÉ xÉUsÉ Wæû sÉåÌMülÉ SÒ¹ qÉlÉ MüÉå 17
 18. 18. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ xÉSÉ Måü ÍsÉL mÉëpÉÑ Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ WûÏ UZÉlÉÉ MüÌPûlÉ Wæû| eÉoÉ iÉMü mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ UxÉ mÉÔUÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ iÉoÉ iÉMü qÉlÉ MüoÉ kÉÉåZÉÉ Så Så MÑüNû mÉiÉÉ lÉWûÏÇ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ qÉÇÌSU qÉåÇ UWûiÉÉ Wæû, SåuÉqÉÔÌiÉïrÉÉåÇ MüÐ mÉÔeÉÉ MüUiÉÉ Wæû, qÉÇÌSU MüÉå xÉÇpÉÉsÉlÉå MüÉ Mü¨ÉïurÉ PûÏMü xÉå EPûÉ UWûÉ Wæû| xÉÉjÉ WûÏ xÉÉjÉ AmÉlÉÉ pÉÌ£üpÉÉuÉ pÉÏ oÉÄRûÉ UWûÉ Wæû| sÉÉåaÉÉåÇ qÉåÇ ExÉMüÉ AcNûÉ lÉÉqÉ WûÉå UWûÉ Wæû| LMü ÌSlÉ LMü lÉuÉuÉkÉÔ WûÉU-ÍxÉÇaÉÉU MüUMåü qÉÇÌSU qÉåÇ SzÉïlÉ MüUlÉå AÉrÉÏ| lÉrÉÏ lÉrÉÏ zÉÉSÏ WÒûD jÉÏ| ExÉlÉå pÉaÉuÉÉlÉ Måü SzÉïlÉ ÌMürÉå, TÔüsÉ cÉÄRûÉrÉå, SÏmÉMü eÉsÉÉrÉÉ, mÉëxÉÉS UZÉÉ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÐ lÉeÉU ExÉ xÉÑÇSU AÇaÉlÉÉ mÉU mÉÄQûÏ| xÉÇrÉÉåaÉuÉzÉ ExÉMüÐ qÉÑZÉÉM×üÌiÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ eÉæxÉÏ jÉÏ| ExÉå SåZÉiÉå WûÏ ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÐ xÉÑwÉÑmiÉ MüÉqÉuÉÉxÉlÉÉ eÉÉaÉ EPûÏ| uÉWû ÍpɳÉ-ÍpÉ³É ÌlÉÍqÉ¨É oÉlÉÉMüU ExÉ rÉÑuÉiÉÏ Måü lÉeÉSÏMü UWûlÉå MüÐ cÉå¹É MüUlÉå sÉaÉÉÈ “sÉÉå, rÉå TÔüsÉ AcNåû WæÇû, mÉëpÉÑ MüÉå cÉÄRûÉAÉå..... rÉWû mÉëpÉÑ MüÉ cÉUhÉÉqÉ×iÉ Wæû, aÉëWûhÉ MüUÉå....rÉWû sÉÉå pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ mÉëxÉÉS....” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÐ SØ̹ qÉÉlÉÉå ExÉ rÉÑuÉiÉÏ MüÉ xÉÉælSrÉï mÉÏ UWûÏ jÉÏ| ExÉMüÐ AÉÆZÉÉåÇ xÉå AÉÆZÉåÇ ÍqÉsÉÉMüU qÉÉåÌWûiÉ WûÉå UÉå UWûÉ jÉÉ| uÉWû rÉÑuÉiÉÏ xÉqÉfÉ aÉD ÌMü rÉWû mÉÑeÉÉUÏ qÉÑðAÉ oÉSqÉÉzÉ Wæû| uÉWû eÉsSÏ xÉå bÉÔðbÉOû ZÉÏÇcÉMüU pÉÉaÉiÉÏ WÒûD bÉU eÉÉlÉå sÉaÉÏ| MüÉqÉ-ÌuÉMüÉU lÉå ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÉå AlkÉÉ oÉlÉÉ ÌSrÉÉ| ExÉMüÐ mÉÑUÉlÉÏ AÉSiÉ lÉå ExÉå AmÉlÉå ÍzÉMÇüeÉå qÉåÇ fÉmÉåOû ÍsÉrÉÉ| mÉëpÉÑqÉrÉ mÉÌuÉ§É eÉÏuÉlÉ ÌoÉiÉÉlÉå MüÉ xÉÇMüsmÉ WûuÉÉ WûÉå aÉrÉÉ| xÉÉUÉxÉÉU MüÉ ÌuÉuÉåMü ExÉMüÉ kÉÑðkÉsÉÉ WûÉå aÉrÉÉ| uÉWû AmÉlÉå MüÉå uÉzÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ UZÉ mÉÉrÉÉ| qÉÇÌSU NûÉåÄQûMüU uÉWû pÉÏ ExÉ rÉÑuÉiÉÏ Måü mÉÏNåû -mÉÏNåû eÉÉlÉå sÉaÉÉ| uÉWû rÉÑuÉiÉÏ AmÉlÉå bÉU mÉWÒðûcÉ aÉD, SUuÉÉeÉÉ oÉlS MüU ÌSrÉÉ AÉæU mÉÌiÉ xÉå MüWûÉ ÌMü uÉWû mÉÑeÉÉUÏ qÉÑðAÉ oÉSqÉÉzÉ Wæû| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ ExÉMåü bÉU mÉWÒðûcÉÉ| ²ÉU ZÉOûZÉOûÉrÉÉ, lÉuÉÌuÉuÉÉÌWûiÉ rÉÑuÉMü lÉå ²ÉU ZÉÉåsÉå| uÉWû xÉqÉfÉSÉU ClxÉÉlÉ jÉÉ| mÉÑeÉÉUÏ xÉå oÉÉåsÉÉÈ “AÉCrÉå mÉÑeÉÉUÏ eÉÏ ! MæüxÉå AÉlÉÉ WÒûAÉ ?” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉå ÌuÉlÉiÉÏ MüÐÈ “AÉmÉMüÐ lÉuÉuÉkÉÔ qÉÇÌSU qÉåÇ mÉëpÉÑ Måü SzÉïlÉ MüUlÉå AÉrÉÏ jÉÏ| qÉæÇlÉå ExÉMåü SÏSÉU ÌMürÉå| qÉåUÉ ÍcÉ¨É qÉåUå uÉzÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ WûÉå UWûÉ Wæû| AÉmÉ M×ümÉÉ MüUÉå| LMü oÉÉU ÌTüU qÉÑ fÉå ExÉMåü SzÉïlÉ MüUÉ SÉå| qÉÇÌSU qÉæÇ eÉæxÉÉ WûÉU-ÍxÉÇaÉÉU MüUMåü AÉrÉÏ jÉÏ uÉæxÉå MüÐ uÉæxÉÏ WûÏ ÌTüU xÉå LMü oÉÉU qÉåUå xÉÉqÉlÉå ZÉÄQûÏ MüU SÉå, ÍxÉTïü LMü WûÏ oÉÉU.... MåüuÉsÉ LMü WûÏ oÉÉU qÉÑfÉå ExÉMåü SzÉïlÉ MüU sÉålÉå SÉå| qÉÑfÉxÉå UWûÉ lÉWûÏ eÉÉiÉÉ| M×ümÉÉ MüUÉå| qÉåUÏ CiÉlÉÏ xÉÏ mÉëÉjÉïlÉÉ xuÉÏMüÉU MüUÉå| AÉmÉMüÉ EmÉMüÉU MüpÉÏ lÉWûÏÇ pÉÔsÉÔðaÉÉ|” uÉWû rÉÑuÉMü xÉqÉfÉSÉU AÉSqÉÏ jÉÉ| CxÉ MüÉqÉÉiÉÑU eÉÏuÉ MüÐ SÒSïzÉÉ zÉÉrÉS uÉWû xÉqÉfÉ UWûÉ Wæû| uÉWû pÉÏiÉU aÉrÉÉ| AmÉlÉÏ mɦÉÏ MüÉå xÉqÉfÉÉrÉÉÈ “iÉÔ uÉæxÉÉ WûÏ ÍxÉÇaÉÉU MüUMåü ExÉMåü xÉÉqÉlÉå LMü oÉÉU eÉÉ| ExÉå SåZÉ sÉålÉå Så iÉåUÉ qÉÑZÉcÉlSì| qÉæÇ SÕxÉUå MüqÉUå qÉåÇ oÉæPûiÉÉ WÕðû| uÉWû MÑüNû AlÉÑÍcÉiÉ cÉå¹É MüUlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüUå iÉÉå qÉÑfÉå AÉuÉÉeÉ SålÉÉ| qÉæÇ ExÉ mÉÑeÉÉUÏ Måü oÉŠå MüÐ kÉÑsÉÉD MüU SÕðaÉÉ|” mɦÉÏ mÉÌiÉ MüÐ oÉÉiÉ xÉå xÉWûqÉiÉ WÒûD| xÉeÉkÉeÉMüU mÉÑeÉÉUÏ Måü xÉÉqÉlÉå AÉrÉÏ| AmÉlÉå bÉÔðbÉOû WûOûÉrÉÉ AÉæU ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ Måü xÉÉqÉlÉå SåZÉlÉå sÉaÉÏ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ ExÉ xÉÑWûÉÌaÉlÉÏ lÉuÉuÉkÉÔ MüÉå SåZÉiÉå WÒûL AmÉlÉå AÉmÉxÉå, AmÉlÉÏ AÉÆZÉÉåÇ xÉå MüWûlÉå sÉaÉÉÈ “Wåû AlkÉÏ AÉÆZÉåÇ ! AoÉ SåZÉ sÉÉå, CxÉ WûÉÄQû-qÉÉÇxÉ Måü zÉUÏU MüÉå eÉÏpÉU Måü SåZÉ sÉÉå| oÉÉU-oÉÉU uÉWûÉð eÉÉiÉÏ jÉÏ| YrÉÉ UZÉÉ ExÉ ÌmÉÇeÉU qÉåÇ SåZÉ sÉÉå....|” ÌTüU ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉå ExÉ lÉuÉuÉkÉÔ xÉå MüWûÉÈ “oÉWûlÉ ! SÉå xÉÔL sÉÉAÉå lÉ....|” lÉuÉuÉkÉÔ MüÉå MÑüNû MüsmÉlÉÉ lÉWûÏÇ jÉÏ| uÉWû iÉÉå SÉå oÉÄQåû oÉÄQåû xÉÑL sÉÉrÉÏ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉå SÉålÉÉåÇ xÉÑAÉåÇ MüÉå SÉålÉÉåÇ WûÉjÉÉåÇ qÉåÇ mÉMüÄQûÉ| ÌTüU AmÉlÉÏ AÉÆZÉÉåÇ xÉå MüWûlÉå sÉaÉÉÈ “Wåû qÉåUÏ kÉÉåZÉåoÉÉeÉ AÉÆZÉåÇ ! eÉWûÉð WûËU MüÉå SåZÉlÉÉ Wæû, eÉWûÉð mÉëpÉÑ Måü SzÉïlÉ MüUlÉå WæÇû uÉWûÉð xÉÇxÉÉU MüÉå SåZÉiÉÏ WûÉå ? xÉÇxÉÉUÏ WûÉÄQû-qÉÉÇxÉ qÉåÇ xÉÉælSrÉï MüÉå ÌlÉWûÉUiÉÏ WûÉå ? Wåû qÉåUÏ 18
 19. 19. _____________________________ xÉŠÉ xÉÑZÉ__________________________________ AlkÉÏ AÉÆZÉåÇ ! CxÉxÉå iÉÉå iÉÑqÉ lÉ WûÉå iÉÉå AcNûÉ Wæû|” LåxÉÉ MüWûiÉå WÒûL ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ lÉå SÉålÉÉåÇ WûÉjÉÉåÇ xÉå AmÉlÉÏ SÉålÉÉåÇ AÉÆZÉÉåÇ qÉåÇ xÉÑL bÉÑxÉåÄQû ÌSrÉå| SÉålÉÉåÇ AÉÆZÉåÇ TÔüOû aÉDÇ| U£ü MüÐ SÉå kÉÉUÉLÆ oÉWû cÉsÉÏÇ| rÉWû SåZÉMüU lÉuÉuÉkÉÔ LMüSqÉ bÉoÉÄQûÉ aÉD| cÉÏZÉ ÌlÉMüsÉ aÉD ExÉMåü qÉÑðWû xÉå| mÉÉxÉuÉÉsÉå MüqÉUå qÉåÇ WûÏ oÉæPûÉ WÒûAÉ mÉÌiÉ uÉWûÉð AÉ aÉrÉÉ| MüsmÉlÉÉiÉÏiÉ SØzrÉ SåZÉMüU uÉWû Wû‚üÉ-oÉ‚üÉ xÉÉ WûÉå aÉrÉÉ| mɦÉÏ xÉå mÉÔNûÉÈ “rÉWû YrÉÉ WûÉå aÉrÉÉ ?” mɦÉÏ lÉå oÉiÉÉrÉÉÈ “qÉÑfÉå YrÉÉ mÉiÉÉ rÉå LåxÉÉ MüUåÇaÉå ? ElWûÉåÇlÉå qÉÑfÉxÉå SÉå xÉÔL qÉÉðaÉå AÉæU qÉæÇlÉå sÉÉ ÌSrÉ| qÉÑfÉå eÉUÉ xÉÉ pÉÏ ZrÉÉsÉ AÉiÉÉ iÉÉå qÉæÇ YrÉÉåÇ SåiÉÏ ?” mÉÌiÉ lÉå mɦÉÏ MüÉå EsÉÉWûlÉÉ ÌSrÉÉ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÐ AÉÆZÉÉåÇ MüÉ ZÉÔlÉ xÉÉTü ÌMürÉÉ, AÉæwÉÍkÉ sÉaÉÉD AÉæU AÉÆZÉÉåÇ mÉU mÉ•ûÏ oÉÉðkÉ SÏ| WûÉjÉ qÉåÇ sÉÉPûÏ mÉMüÄQûÉ SÏ| sÉÉPûÏ OåûMüiÉå-OåûMüiÉå ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ eÉÉlÉå sÉaÉÉ| UÉxiÉå qÉåÇ PûÉåMüUåÇ ZÉÉiÉå-ZÉÉiÉå AÉaÉå oÉÄRûlÉå sÉaÉÉ| DµÉU Måü qÉÉaÉï mÉU cÉsÉiÉå-cÉsÉiÉå ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ PûÉåMüUåÇ ZÉÉlÉÏ mÉÄQåû sÉåÌMülÉ uÉå xÉÉjÉïMü WæÇû| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ aÉÉðuÉ xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉ aÉrÉÉ| eÉÇaÉsÉ Måü UÉxiÉå xÉå eÉÉiÉå uÉ£ü MÑüLÆ eÉæxÉå ZÉŒåû qÉåÇ ÌaÉU mÉÄQûÉ| AÉxÉmÉÉxÉ qÉåÇ MüÉåD qÉlÉÑwrÉ lÉWûÏÇ jÉÉ| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ mÉëpÉÑ xÉå mÉëÉjÉïlÉÉ MüUlÉå sÉaÉÉÈ “Wåû lÉÉjÉ ! qÉÑfÉ AlÉÉjÉ MüÉ AoÉ iÉåUå ÍxÉuÉÉ MüÉåD lÉWûÏÇ Wæû| qÉÑfÉ AlkÉå MüÐ AÉÆZÉ pÉÏ iÉÔ Wæû AÉæU sÉÉPûÏ pÉÏ iÉÔ Wæû| eÉaÉiÉ qÉåÇ LMü WûÏ AlkÉÉ lÉWûÏÇ Wæû, WûeÉÉUÉåÇ-WûeÉÉUÉåÇ AlkÉå WæÇû, AÉÆZÉåÇ WûÉåiÉå WÒûL pÉÏ AlkÉå WæÇû sÉåÌMülÉ ElWåÇû mÉiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü WûqÉ AlkÉå WæÇû| Wåû mÉëpÉÑ ! iÉÔlÉå qÉÑfÉå eÉaÉÉrÉÉ Wæû, qÉÑfÉå mÉiÉÉ cÉsÉ aÉrÉÉ Wæû ÌMü qÉæÇ AlkÉÉ WÕðû| Wåû mÉëpÉÑ ! qÉæÇ mÉWûsÉå pÉÏ AlkÉÉ jÉÉ AÉæU AoÉ pÉÏ AlkÉÉ WÕðû| mÉWûsÉå qÉÑfÉå oÉÉWûU MüÐ AÉÆZÉÉåÇ mÉU pÉUÉåxÉÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ AoÉ MåüuÉsÉ iÉåUÉ pÉUÉåxÉÉ Wæû| iÉÔ qÉÑfÉå CxÉ MÔümÉ xÉå LuÉÇ xÉÇxÉÉUÃmÉÏ MÔümÉ xÉå lÉWûÏÇ ÌlÉMüÉsÉåaÉÉ iÉÉå AÉæU MüÉælÉ ÌlÉMüÉsÉåaÉÉ ? iÉÔ qÉåUÉ WûÉjÉ lÉWûÏÇ mÉMüÄQåûaÉÉ iÉÉå Wåû xuÉÉqÉÏ ! AÉæU MüÉælÉ qÉåUÉ WûÉjÉ mÉMüÄQåûaÉÉ ? Wåû qÉåUå WûËU ! iÉÔ M×ümÉÉ MüU|” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ mÉëpÉÑ xÉå MüÃhÉ mÉëÉjÉïlÉÉ MüU UWûÉ Wæû| mÉëpÉÑ MüÉå sÉaÉÉ WûÉåaÉÉ ÌMü rÉWû eÉÏuÉ qÉåUÏ zÉUhÉ qÉåÇ AÉrÉÉ Wæû| cÉÉWåû MüUÉåÄQûÉåÇ mÉÉmÉ ÌMürÉå WûÉåÇ, AUoÉÉåÇ mÉÉmÉ ÌMürÉå WûÉåÇ, AUoÉÉåÇ mÉÉmÉ ÌMürÉå WûÉåÇ sÉåÌMülÉ eÉÏuÉ eÉoÉ MüWåû ÌMü qÉæÇ iÉåUÏ zÉUhÉ WÕðû iÉÉå qÉÑfÉå ExÉMüÉ WûÉjÉ mÉMüÄQûlÉÉ WûÏ mÉÄQåûaÉÉ| pÉaÉuÉÉlÉ MÑüLÆ Måü mÉÉxÉ mÉëMüOû WÒûL| ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ MüÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉÉ| sÉÉPûÏ MüÉ AÉaÉå MüÉ NûÉåU mÉMüÄQûMüU pÉaÉuÉÉlÉ AÉaÉå-AÉaÉå cÉsÉ UWåû WæÇû| SÕxÉUÉ NûÉåU mÉMüÄQûMüU mÉÏNåû-mÉÏNåû ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ cÉsÉ UWûÉ Wæû| cÉsÉiÉå-cÉsÉiÉå pÉaÉuÉÉlÉ lÉå MüWûÉÈ “Wåû xÉÔUSÉxÉ !” ÌoÉsuÉqÉÇaÉsÉ Måü WØûSrÉ qÉåÇ LWûxÉÉxÉ WÒûAÉ ÌMü rÉWû MüÉåD auÉÉsÉÉ lÉWûÏÇ Wæû, rÉWû MüÉåD oÉÉsÉMü lÉWûÏÇ Wæû sÉåÌMülÉ xÉoÉMåü ÃmÉ qÉåÇ eÉÉå ZÉåsÉ ZÉåsÉ UWûÉ Wæû uÉWû MülWæûrÉÉ Wæû| xÉÔUSÉxÉ lÉå AmÉlÉÏ mÉMüÄQûÏ WÒûD sÉÉPûÏ mÉU kÉÏUå-kÉÏUå WûÉjÉ AÉaÉå oÉÄRûÉrÉÉ| mÉëpÉÑ xÉqÉfÉ aÉrÉå ÌMü xÉÔUSÉxÉ MüÐ lÉÏrÉiÉ ÌoÉaÉÄQûÏ Wæû.... uÉWû qÉÑfÉå mÉMüÄQûlÉÉ cÉÉWûiÉÉ | pÉ£ü qÉÑfÉå xÉqÉmÉïhÉ xÉå mÉMüÄQûlÉÉ cÉÉWåû iÉÉå qÉæÇ mÉMüÄQûÉ eÉÉlÉå Måü ÍsÉL iÉærÉÉU WÕðû sÉåÌMülÉ cÉÉsÉÉMüÐ xÉå mÉMüÄQûlÉÉ cÉÉWåû iÉÉå qÉæÇ MüpÉÏ mÉMüÄQû qÉåÇ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ| xÉÔUSÉxÉ kÉÏUå-kÉÏUå AmÉlÉÉ WûÉjÉ sÉÉPûÏ Måü SÕxÉUå NûÉåU iÉMü sÉå eÉÉiÉå WæÇû sÉåÌMülÉ pÉaÉuÉÉlÉ rÉÑÌ£ü xÉå sÉÉPûÏ MüÉ SÕxÉUÉ ÌWûxxÉÉ mÉMüÄQûMüU mÉWûsÉåuÉÉsÉÉ NûÉåÄQû SåiÉå WæÇû| MæüxÉå pÉÏ MüUMåü xÉÔUSÉxÉ MüÉå AmÉlÉÉ xmÉzÉï lÉWûÏÇ WûÉålÉå SåiÉå| ElÉMüÉå UÉxiÉÉ oÉiÉÉiÉå WÒûL AÉaÉå-AÉaÉå cÉsÉiÉå WæÇû| xÉÔUSÉxÉ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü zrÉÉqÉxÉÑlSU oÉÄQåû WûÉåÍzÉrÉÉU WæÇû| ElWåÇû oÉÉiÉÉåÇ qÉåÇ sÉaÉÉiÉå WÒûL xÉÔUSÉxÉ lÉå MüWûÉÈ “AÉmÉMüÉ lÉÉqÉ YrÉÉ Wæû ?” “xÉoÉ lÉÉqÉ qÉåUå WûÏ WæÇû|” “AÉmÉ MüWûÉð UWûiÉå WæÇû ?” “qÉæÇ xÉoÉ eÉaÉWû UWûiÉÉ WÕðû AÉæU eÉÉå qÉÑfÉå oÉÑsÉÉiÉÉ Wæû uÉWûÉð eÉÉiÉÉ WÕðû|” 19

×