SlideShare wird heruntergeladen. ×
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
Nächste SlideShare
Wird geladen in ...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

1 pasqyra e te ardhurave

11,933

Published on

2 Kommentare
4 Gefällt mir
Statistiken
Notizen
Keine Downloads
Views
Gesamtviews
11,933
Bei Slideshare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
1
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
207
Kommentare
2
Gefällt mir
4
Einbettungen 0
No embeds

Inhalte melden
Als unangemessen gemeldet Als unangemessen melden
Als unangemessen melden

Wählen Sie Ihren Grund, warum Sie diese Präsentation als unangemessen melden.

Löschen
No notes for slide

Transcript

 • 1. Bazat e Kontabilitetit Pasqyra e të Ardhurave Mësidhënëse, Mr. sc. Arta Selmanmusa
 • 2.
  • Pasqyra e të ardhurave
  • Është pasqyra e dytë, që bënë pjesë në grupin e pasqyrave financiare, ndryshe quhet edhe pasqyra e fitim-humbjes.
  • Kjo pasqyrë tregon rezultatin financiar të një firme për një periudhë kohore (mujore, tremujore apo edhe vjetore).
  • Ajo përmbledh të ardhurat e krijuara dhe kostot (shpenzimet) e bëra për krijimin e këtyre të ardhurave.
  • Diferenca në mes të ardhurës së krijuar dhe kostos paraqet pjesën e tretë pra të ardhurën neto apo profitin neto.
 • 3.
  • E ardhura – paraqet shumën e aseteve të krijuara përmes operacioneve në biznes.
  • Shpenzimet – paraqesin shumën e aseteve të konsumuara gjatë operacionit të biznesit, përkatësisht rrjedhjet dhe obligimet e arritura nga prodhimi I mallrave dhe shërbimeve.
  • Shpenzimet ndahen në dy grupe:
  • Kostoja e mallit të shitur (KMSH) – është vlera blerëse e atij malli (vlera sa na ka kushtuar blerja e atij malli).
 • 4.
  • KMSH në veti përmban:
  • Stoqet Fillestare
  • plus Të gjitha blerjet
  • Gjendja e mallit në fund të përiudhës
  • b) Shpenzimet operative - janë shpenzime të përgjithshme që krijon cdo biznes por që nuk janë të lidhura me prodhimin e produkteve (KMSH)
  • E ardhura neto
 • 5.
  • Raporti i të ardhurave Ndërmarrja “X”, me 31.12.2009
  • I.Të hyrat nga shitja (Të ardhurat) 30.500 €
  • II. Kostoja e mallrave të shitur 20.100€
  • III. Bruto fitimi (1-2) 10.400 €
  • IV. Shpenzimet operative
  • Shpenzimet administrative, 3.000€
  • Shpenzimet për hulumtim dhe zhvillim 1.200€
  • Shpenzimet e interesit 450€
  • Gjithsej shpenzime 4650€
  • V. Fitimi para tatimit (E ardhura) 5.750 €
  • Tatimi mbi fitimin 10% 575€
  • VI . Neto fititmi (Të Ardhurat Neto) 6.325 €
 • 6.
  • Kur nga të ardhurat nga shitja e zbresim KMSH , e fitojmë bruto fitimin , ndërsa kur nga bruto fitimi i zbresim shpenzimet operative , atëherë fitojmë të ardhurat operative ose të ardhurat para taksave, dhe në fund fitimi neto fitohet kur nga të ardhurat para tatimit e zbresimi tatimin në fitim.
 • 7.
  • 1. Përpiloni pasqyrë të të ardhurave nëse i kemi këto të dhëna:
  • Të hyrat nga shitja, 37.436€
  • Kostoja e mallrave të shitur, 26.980€
  • Shpenzimet administrative, 3.624€
  • Shpenzimet për hulumtim dhe zhvillim, 1.982€
  • Shpenzimet e interesit, 450€
  • Tatimi mbi fitimin 10%.
 • 8.
  • Shembull
  • 2. Përpiloni pasqyrë të të ardhurave nëse i kemi këto të dhëna:
  • Të ardhurat nga shitja 50.000€
  • KMSH 35.000€
  • Shpenzimet e marketingut 700€
  • Shpenzimet e pagave 9000€
  • Shpenzimet e qirasë 600€
  • Tatimi në fitim 10%
  • Në bazë të këtyre zerave, të gjendet bruto fitimi, të ardhurat para taksave dhe të ardhurat neto?
 • 9.
  • Shembull
  • 3. Përpiloni pasqyrë të të ardhurave nëse i kemi këto të dhëna
  • Të ardhurat nga shitja 70.000€
  • KMSH 50.000€
  • Të ardhurat nga shërbimet 8100€
  • Të ardhurat nga qiraja 1300€
  • Shpenzimet nga konkursi 500€
  • Shpenzimet e pagave 10000€
  • Shpenzimet e qirasë 200€
  • Në bazë të këtyre zerave, të gjendet bruto fitimi, të ardhurat para taksave dhe të ardhurat neto?
 • 10.
  • Shembull
  • 4. Në ndërmarrjen Standard të hyrat nga shitja janë 402.000€, kthimi nga shitja 2000€, gjendja e mallit në fillim 30.000€, blerje të mallit 270.000€, gjendja në fund të përiudhës 67.000€.
  • Të gjendet KMSH dhe bruto fitimi?
 • 11.
  • Shembull
  • 5. Më poshtë janë dhënë llogaritë e zakonshme që paraqiten në pasqyrat financiare. Përcaktoni se në cilat pasqyra ato shfaqen:
  • Shpenzimet e marketingut,
  • Kostoja e mallit të shitur,
  • Të hyrat nga shitja,
  • Inventari i mallit,
  • E ardhura neto,
  • Rezervat e kapitalit
  • Fitimet e mbajtura,
  • Dëftesa të pagueshme,
  • Kredi afatgjata.
 • 12.
  • Shembull
  • 6. Nga të dhënat vijuese të kompanisë “Standard Benz” për vitin 2009, përpiloni pasqyrën e të ardhurave:
  • E ardhura 165.000€,
  • Kostoja e mallit të shitur 55.200€,
  • Shpenzime të pagave 58.500€,
  • Shpenzimet e qirasë 5.000€,
  • Shpenzimet administrative 6000€,
  • Tatimi në fitim 10%.
 • 13.
  • Pasqyra e fitimeve të mbajtura
  • Kjo pasqyrë identifikon ndryshimet në fitimet e mbajtura nga një përiudhë te tjetra.
  • Pasqyra e fitimeve të mbajtura tregon balancën fillestare të fitimeve të mbajtura, të ardhurën neto të periudhës, zbritja për cdo dividentë të paguar dhe në fund balancën përfundimtare të fitimeve të mbajtura.
  • E ardhura neto rezulton në rritjen e aseteve dhe ajo rrit fitimet e mbajtura, të cilat rrisin ekuitetin e pronarëve.
  • Dividenta zvogëlon asetet dhe në mënyrë të njëjtë edhe fitimet e mbajtura, të cilat zvogëlojnë ekuitetin e pronarëve
 • 14.
  • Një formë e pasqyrës së fitimeve të mbajtura duket kështu:
  “ Standard Benz” Pasqyra e fitimeve të mbajtura Më 31.12.2009 Fitimet e mbajtura 12.01.2009 Plus: E ardhura Neto 3.785€ Minus: Dividenta (600€) Fitimet e mbajtura me 12.31.2009 3.185€
 • 15.
  • Pasqyra mbi ndryshimet e ekuitetit
  • Tregon rrugën në të cilën e ardhura neto dhe shpërndarja e dividendave efekton në gjendjen financiare të kompanisë gjatë periudhës së caktuar.
 • 16.
  • Pasqyra mbi ndryshimet e ekuitetit
  • Ndërmarrja “X”
  • Pasqyra mbi ndryshimet e ekuitetit me 31.12.2009
  • Kapitali i kontribuar në fillim (2009) 5.000 E
  • + kapitali i investuar gjatë (2009) 25.000 E
  • = kapitali i kontribuar në fund (2009) 30.000 E
  • Fitimi i mbajtur në fillim (2009) 60.000 E
  • + Neto fitimi 77.000 E
  • - Shpërndarjet për dividendë (16.000) E
  • = Fitimi i mbajtur në fund të vitit 153.000 E
  • Totali i kapitalit 183.000 E
 • 17.
  • Shembull
  • 1. Me të dhënat vijuese të kompanisë “X” gjeni totalin e kapitalit: kapitali i kontribuar në fillim ishte 3000€, kapitali i investuar gjatë vitit ishte 15.000€, fitimet e mbajtura në fillim të vitit ishin 30.000€, neto fitimi ishte 35.000€, në fund të vitit ju është shpërndar dividend pronarëve të kompanisë në vlerë prej 10.000€.
 • 18.
  • 2. Nga të dhënat e mëposhtme të kompanisë X përpilo pasqyrën e të ardhurave dhe pasqyrën e fitimeve të mbajtura:
  • Shpenzime të reklamës 2.760 €
  • Kostoja e mallit të shitur 37.820 €
  • Shpenzime të qirasë 1.500 €
  • Shpenzime të pagave 10.150 €
  • Dividenta 12.400 €
  • Fitime të mbajtura 156.540 €
  • Tatimi në të ardhura 21.180 €
  • Të ardhurat nga konsultimet 115.100 €
  • Shpenzime administrative 7.250 €

×