Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Bazat e Kontabilitetit Pasqyra e të Ardhurave Mësidhënëse, Mr. sc. Arta Selmanmusa
<ul><li>Pasqyra e të ardhurave </li></ul><ul><li>Është pasqyra e dytë, që bënë pjesë në grupin e pasqyrave financiare, ndr...
<ul><li>E ardhura – paraqet shumën e aseteve të krijuara përmes operacioneve në biznes. </li></ul><ul><li>Shpenzimet  – ...
<ul><li>KMSH në veti përmban: </li></ul><ul><li>Stoqet Fillestare </li></ul><ul><li>plus Të gjitha blerjet </li></ul><ul>...
<ul><li>Raporti i të ardhurave  Ndërmarrja “X”, me 31.12.2009 </li></ul><ul><li>I.Të hyrat nga shitja (Të ardhurat) 30.5...
<ul><li>Kur nga të ardhurat nga shitja e zbresim KMSH , e fitojmë  bruto fitimin , ndërsa kur nga bruto fitimi i ...
<ul><li>1. Përpiloni pasqyrë të të ardhurave nëse i kemi këto të dhëna: </li></ul><ul><li>Të hyrat nga shitja, 37.436€ </...
<ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>2. Përpiloni pasqyrë të të ardhurave nëse i kemi këto të dhëna: </li></ul><ul><li>Të a...
<ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>3. Përpiloni pasqyrë të të ardhurave nëse i kemi këto të dhëna </li></ul><ul><li>Të ar...
<ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>4. Në ndërmarrjen Standard të hyrat nga shitja janë 402.000€, kthimi nga shitja 2000€,...
<ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>5. Më poshtë janë dhënë llogaritë e zakonshme që paraqiten në pasqyrat financiare. Për...
<ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>6. Nga të dhënat vijuese të kompanisë “Standard Benz” për vitin 2009, përpiloni pasqyrë...
<ul><li>Pasqyra e fitimeve të mbajtura </li></ul><ul><li>Kjo pasqyrë identifikon ndryshimet në fitimet e mbajtura nga një ...
<ul><li>Një formë e pasqyrës së fitimeve të mbajtura duket kështu: </li></ul>“ Standard Benz” Pasqyra e fitimeve të mbajtu...
<ul><li>Pasqyra mbi ndryshimet e ekuitetit </li></ul><ul><li>Tregon rrugën në të cilën e ardhura neto dhe shpërndarja e di...
<ul><li>Pasqyra mbi ndryshimet e ekuitetit </li></ul><ul><li>Ndërmarrja “X” </li></ul><ul><li>Pasqyra mbi ndryshimet e eku...
<ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>1. Me të dhënat vijuese të kompanisë “X” gjeni totalin e kapitalit: kapitali i kontrib...
<ul><li>2. Nga të dhënat e mëposhtme të kompanisë X përpilo pasqyrën e të ardhurave dhe pasqyrën e fitimeve të mbajtura: <...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

1 pasqyra e te ardhurave

22.750 Aufrufe

Veröffentlicht am

1 pasqyra e te ardhurave

 1. 1. Bazat e Kontabilitetit Pasqyra e të Ardhurave Mësidhënëse, Mr. sc. Arta Selmanmusa
 2. 2. <ul><li>Pasqyra e të ardhurave </li></ul><ul><li>Është pasqyra e dytë, që bënë pjesë në grupin e pasqyrave financiare, ndryshe quhet edhe pasqyra e fitim-humbjes. </li></ul><ul><li>Kjo pasqyrë tregon rezultatin financiar të një firme për një periudhë kohore (mujore, tremujore apo edhe vjetore). </li></ul><ul><li>Ajo përmbledh të ardhurat e krijuara dhe kostot (shpenzimet) e bëra për krijimin e këtyre të ardhurave. </li></ul><ul><li>Diferenca në mes të ardhurës së krijuar dhe kostos paraqet pjesën e tretë pra të ardhurën neto apo profitin neto. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>E ardhura – paraqet shumën e aseteve të krijuara përmes operacioneve në biznes. </li></ul><ul><li>Shpenzimet – paraqesin shumën e aseteve të konsumuara gjatë operacionit të biznesit, përkatësisht rrjedhjet dhe obligimet e arritura nga prodhimi I mallrave dhe shërbimeve. </li></ul><ul><li>Shpenzimet ndahen në dy grupe: </li></ul><ul><li>Kostoja e mallit të shitur (KMSH) – është vlera blerëse e atij malli (vlera sa na ka kushtuar blerja e atij malli). </li></ul>
 4. 4. <ul><li>KMSH në veti përmban: </li></ul><ul><li>Stoqet Fillestare </li></ul><ul><li>plus Të gjitha blerjet </li></ul><ul><li>Gjendja e mallit në fund të përiudhës </li></ul><ul><li>b) Shpenzimet operative - janë shpenzime të përgjithshme që krijon cdo biznes por që nuk janë të lidhura me prodhimin e produkteve (KMSH) </li></ul><ul><li>E ardhura neto </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Raporti i të ardhurave Ndërmarrja “X”, me 31.12.2009 </li></ul><ul><li>I.Të hyrat nga shitja (Të ardhurat) 30.500 € </li></ul><ul><li>II. Kostoja e mallrave të shitur 20.100€ </li></ul><ul><li>III. Bruto fitimi (1-2) 10.400 € </li></ul><ul><li>IV. Shpenzimet operative </li></ul><ul><li>Shpenzimet administrative, 3.000€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet për hulumtim dhe zhvillim 1.200€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet e interesit 450€ </li></ul><ul><li>Gjithsej shpenzime 4650€ </li></ul><ul><li>V. Fitimi para tatimit (E ardhura) 5.750 € </li></ul><ul><li>Tatimi mbi fitimin 10% 575€ </li></ul><ul><li>VI . Neto fititmi (Të Ardhurat Neto) 6.325 € </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Kur nga të ardhurat nga shitja e zbresim KMSH , e fitojmë bruto fitimin , ndërsa kur nga bruto fitimi i zbresim shpenzimet operative , atëherë fitojmë të ardhurat operative ose të ardhurat para taksave, dhe në fund fitimi neto fitohet kur nga të ardhurat para tatimit e zbresimi tatimin në fitim. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>1. Përpiloni pasqyrë të të ardhurave nëse i kemi këto të dhëna: </li></ul><ul><li>Të hyrat nga shitja, 37.436€ </li></ul><ul><li>Kostoja e mallrave të shitur, 26.980€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet administrative, 3.624€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet për hulumtim dhe zhvillim, 1.982€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet e interesit, 450€ </li></ul><ul><li>Tatimi mbi fitimin 10%. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>2. Përpiloni pasqyrë të të ardhurave nëse i kemi këto të dhëna: </li></ul><ul><li>Të ardhurat nga shitja 50.000€ </li></ul><ul><li>KMSH 35.000€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet e marketingut 700€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet e pagave 9000€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet e qirasë 600€ </li></ul><ul><li>Tatimi në fitim 10% </li></ul><ul><li>Në bazë të këtyre zerave, të gjendet bruto fitimi, të ardhurat para taksave dhe të ardhurat neto? </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>3. Përpiloni pasqyrë të të ardhurave nëse i kemi këto të dhëna </li></ul><ul><li>Të ardhurat nga shitja 70.000€ </li></ul><ul><li>KMSH 50.000€ </li></ul><ul><li>Të ardhurat nga shërbimet 8100€ </li></ul><ul><li>Të ardhurat nga qiraja 1300€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet nga konkursi 500€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet e pagave 10000€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet e qirasë 200€ </li></ul><ul><li>Në bazë të këtyre zerave, të gjendet bruto fitimi, të ardhurat para taksave dhe të ardhurat neto? </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>4. Në ndërmarrjen Standard të hyrat nga shitja janë 402.000€, kthimi nga shitja 2000€, gjendja e mallit në fillim 30.000€, blerje të mallit 270.000€, gjendja në fund të përiudhës 67.000€. </li></ul><ul><li>Të gjendet KMSH dhe bruto fitimi? </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>5. Më poshtë janë dhënë llogaritë e zakonshme që paraqiten në pasqyrat financiare. Përcaktoni se në cilat pasqyra ato shfaqen: </li></ul><ul><li>Shpenzimet e marketingut, </li></ul><ul><li>Kostoja e mallit të shitur, </li></ul><ul><li>Të hyrat nga shitja, </li></ul><ul><li>Inventari i mallit, </li></ul><ul><li>E ardhura neto, </li></ul><ul><li>Rezervat e kapitalit </li></ul><ul><li>Fitimet e mbajtura, </li></ul><ul><li>Dëftesa të pagueshme, </li></ul><ul><li>Kredi afatgjata. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>6. Nga të dhënat vijuese të kompanisë “Standard Benz” për vitin 2009, përpiloni pasqyrën e të ardhurave: </li></ul><ul><li>E ardhura 165.000€, </li></ul><ul><li>Kostoja e mallit të shitur 55.200€, </li></ul><ul><li>Shpenzime të pagave 58.500€, </li></ul><ul><li>Shpenzimet e qirasë 5.000€, </li></ul><ul><li>Shpenzimet administrative 6000€, </li></ul><ul><li>Tatimi në fitim 10%. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Pasqyra e fitimeve të mbajtura </li></ul><ul><li>Kjo pasqyrë identifikon ndryshimet në fitimet e mbajtura nga një përiudhë te tjetra. </li></ul><ul><li>Pasqyra e fitimeve të mbajtura tregon balancën fillestare të fitimeve të mbajtura, të ardhurën neto të periudhës, zbritja për cdo dividentë të paguar dhe në fund balancën përfundimtare të fitimeve të mbajtura. </li></ul><ul><li>E ardhura neto rezulton në rritjen e aseteve dhe ajo rrit fitimet e mbajtura, të cilat rrisin ekuitetin e pronarëve. </li></ul><ul><li>Dividenta zvogëlon asetet dhe në mënyrë të njëjtë edhe fitimet e mbajtura, të cilat zvogëlojnë ekuitetin e pronarëve </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Një formë e pasqyrës së fitimeve të mbajtura duket kështu: </li></ul>“ Standard Benz” Pasqyra e fitimeve të mbajtura Më 31.12.2009 Fitimet e mbajtura 12.01.2009 Plus: E ardhura Neto 3.785€ Minus: Dividenta (600€) Fitimet e mbajtura me 12.31.2009 3.185€
 15. 15. <ul><li>Pasqyra mbi ndryshimet e ekuitetit </li></ul><ul><li>Tregon rrugën në të cilën e ardhura neto dhe shpërndarja e dividendave efekton në gjendjen financiare të kompanisë gjatë periudhës së caktuar. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Pasqyra mbi ndryshimet e ekuitetit </li></ul><ul><li>Ndërmarrja “X” </li></ul><ul><li>Pasqyra mbi ndryshimet e ekuitetit me 31.12.2009 </li></ul><ul><li>Kapitali i kontribuar në fillim (2009) 5.000 E </li></ul><ul><li>+ kapitali i investuar gjatë (2009) 25.000 E </li></ul><ul><li>= kapitali i kontribuar në fund (2009) 30.000 E </li></ul><ul><li>Fitimi i mbajtur në fillim (2009) 60.000 E </li></ul><ul><li>+ Neto fitimi 77.000 E </li></ul><ul><li>- Shpërndarjet për dividendë (16.000) E </li></ul><ul><li>= Fitimi i mbajtur në fund të vitit 153.000 E </li></ul><ul><li>Totali i kapitalit 183.000 E </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>1. Me të dhënat vijuese të kompanisë “X” gjeni totalin e kapitalit: kapitali i kontribuar në fillim ishte 3000€, kapitali i investuar gjatë vitit ishte 15.000€, fitimet e mbajtura në fillim të vitit ishin 30.000€, neto fitimi ishte 35.000€, në fund të vitit ju është shpërndar dividend pronarëve të kompanisë në vlerë prej 10.000€. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>2. Nga të dhënat e mëposhtme të kompanisë X përpilo pasqyrën e të ardhurave dhe pasqyrën e fitimeve të mbajtura: </li></ul><ul><li>Shpenzime të reklamës 2.760 € </li></ul><ul><li>Kostoja e mallit të shitur 37.820 € </li></ul><ul><li>Shpenzime të qirasë 1.500 € </li></ul><ul><li>Shpenzime të pagave 10.150 € </li></ul><ul><li>Dividenta 12.400 € </li></ul><ul><li>Fitime të mbajtura 156.540 € </li></ul><ul><li>Tatimi në të ardhura 21.180 € </li></ul><ul><li>Të ardhurat nga konsultimet 115.100 € </li></ul><ul><li>Shpenzime administrative 7.250 € </li></ul>

×