SlideShare wird heruntergeladen. ×
0
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
Nächste SlideShare
Wird geladen in ...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Burimet dhe kosto e kapitalit

4,262

Published on

Burimet dhe kosto e kapitalit.

Burimet dhe kosto e kapitalit.

0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistiken
Notizen
 • Hinterlassen Sie den ersten Kommentar

 • Be the first to like this

Keine Downloads
Views
Gesamtviews
4,262
Bei Slideshare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
0
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
106
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
No embeds

Inhalte melden
Als unangemessen gemeldet Als unangemessen melden
Als unangemessen melden

Wählen Sie Ihren Grund, warum Sie diese Präsentation als unangemessen melden.

Löschen
No notes for slide

Transcript

 • 1. Burimet dhe Kostoja e FinancimitBurimet e financimit të një firmë mvaren ngashumë faktorë por, si më të rëndësishëm janë:Tipi i biznesit;Koha e veprimit të biznesit;Suksesshmëria e biznesit dheSituata ekonomike. 1
 • 2. Financimi Kapitale te veta (1) Aktivitet Ekonomike Huara Kthimi mbi kapitalet e investuara(2) Shpenz. Financ (3) Rezultat Ekonomik Tatime Fitim 2 Ndarja e pasurisë
 • 3. Burimet e financimitBurimet interne Burimet eksterne Fitimet e Instrumentet mbajtura e borxhit Kursimet nga Instrumentet Menaxhmenti e kapitalit Amortizimi 3
 • 4. Burimet kryesore te financimit Afat Hua shk Kredi t Afatgj Me Afatmesëm tregta urtë re ne me atë anë afat Ak të Kredi r të mes shly sio borx firma hit erje net nga ve te të Ak e afat Hip bank ndrys Kon Letra zgja sio za gjat ote at hme trat Hut tur net ko ëka Ob tregt at e at e tregt e ns liga are qer gar are pre hm cio Fak ant asë fer e net tori uar uar Me anë të kapitalit ng a a afatgjatë uKontratat e shitjessë kushtëzuar
 • 5. Menaxherët financiarë shqetësohen përzgjedhjen e burimit më të mirë tëmundshëm të financimit.• Koston dhe riskun e strategjive të ndryshme të financimit• Kushtet e tregut• Raporti aktual borxh-kapitali i vet• Data e maturimit e instrumenteve aktualë të borxhit• Aftësia për të siguruar fitime dhe pozic. i likuiditetit• Mungesa e iniciativës për të ndryshuar strategjinë financiare në përputhje me ndryshimet ekonomike• Norma e inflacionit• Norma tatimore 5
 • 6. Kosto e KapitalitKapitali është boshti financiar të çdondërmarrje në biznes. Dallohen dy menyra performimin e kapitalit.•Formimi fillestar i kapitalit•Me ndryshimin e madhesise se kapitalitQëllimi strategjik i të gjitha operacioneve qëkanë lidhje më kapitalin e një firme ështëmaksimizimi i vlerës së tij. Apo thënë ndryshemaksimizimi i vlerës aktuale të ndërmarrjës 6
 • 7. Pytja shtrohet:• Sa kushton kapitali i një ndërmarrje?• Ç’kosto kanë burimet e formimit të kapitalit të ndërmarrje?• Çfarë duhet të jetë struktura e burimeve, ashtu që ato të kushtojnë sa më lirë që të jetë e mundur? 7
 • 8. Për të kuptuar këtë mbeshtetemi në teorinë e vlersimit• Vlera e një firme në likuidim dhe vlera e sajë në funksion• Vlera kontabile dhe vlera e tregut• Vlera e tregut dhe vlera e brendshme• Kapitalizimi i të ardhurave.Kosto e kapitalit është ajo pjesë e fitimit që firma – ndërmarrja do të paguaj si interës për financimin e aktiveve të saj, por vlera e tregut e firmës të ngelet të pakten e pandryshueshme. 8
 • 9. Kosto e kapitalit është norma e aktualizimit e cila është e barabart menormen e kthimit nga investimet e reja dhe që siguron qëndrueshmërinëe çmimit të aksioneve(vlerës së shoqërisë në treg).Kostoja e kapitalit është norma e kthimit që duhet ta realizoj firmanga investimet për të ruajtur vlerë e saj dhe të mund të siguroj fonde.Kostoja e kapitalit është norma e kthimit që firma duhet t’u paguajëinvestitorëve me qëllim që ti nxisë ata të blejnë aksione, obligacionedhe letra tjera me vlerë të saj.Kosto e kapitalit është ajo pjesë e fitimit që ndërmarrja do ta paguajë siinteres për fondet e marra për financimin e aktiveve të saj.Kosto e Kapitalit është norma që firma duhet të paguaj për borxhin,aks.preferuara, aks. e zakonshme dhe fitimin e pashpërndarë,për të 9financuar investimet e saj në mjete.
 • 10. Burimet e fondeve nuk janë pa pagesë; kreditoretkërkojnë pagesën e interesit dhe investitorët e kapitalitaksionar kërkojnë fitimin me anën e dividenteve dhedifferences së çmimeve të aksioneve. Norma e pritur ekthimit nga një investim është kusht për të tërhequr njëinvestitor të huazojë apo të mbaj letra me vlerë porfirma duhet te sigurohet se perfitimet e saj do tafinancojnë koston e biznesit.Janë dy arsye qe dallojnë në kuptim normen e kthimit me koston e kapitalit :• Tatimet dhe• Kostoja e transakcionit 10
 • 11. Faktorët të cilët ndikojnë në koston e kapitalit:* jasht kontrollit të firmës (niveli i normave tëinteresit;normat tatimore)* i kontrollon firma (politika financiare; pol.strukturëssë kapitalit; politika e dividendit; politika einvestimeve)Ndërmarrja përdorë burime të ndryshme të kapitalit,me çmime të ndryshme,(burime të veta dhe borxhe).Forma më e mirë e llogaritjës së kostos së kapitalitështë aplikimi i metodës së kostos së ponderuartë kapitalit(WACC)-Weighted Average Cost of Capital.Kombinimi ma i mirë i financimit me anë të borxhit mefinancimin me anë të kapitalit financiar quhet strukturëoptimale e kapitalit. 11
 • 12. Llogaritja e WACC merre parasysh; riskun e biznesit; riskun financiar; politika konstante e dividendit(fitimit).Vlerësimi i normës së kthimit nga investimi që duhetta siguroj një firmë për të knaqur investitoret, ështëqëllimi i llogaritjës së kostos së kapitalit.• Kostoja e borxhit pas tatimit Kd =i(1-T)• Kostoja e aksionit të preferuar kp = Dp/Pp-F• Kostoja e aksionit te zakonshem (modeli i rritjes së dividendit dhe modeli CAPM)Po = D/Ke divedendi është konstantPo = D1/ke-g divedendi rritet në mënyrë konstanteKn = D1/Pnet+g emetimi i aksioneve të reja 12Kc=krf = (km-krf)B modeli CAPM
 • 13. Llogaritja e WACC(kosto mesatare e ponderuar ekapitalit)WACC=(kosto e borxhit pas tatimit x % e borxhit në financim) +(kosto e aksion.zakonshme x % e tyre në fin.)+ (kosto e aks. pref x % e tyre ne fin.)MCC - kosto margjinale(shtesë) e kapitalit është ebarabartë me koston mesatare të kapitalit të firmës. 13
 • 14. Leva operative dhe leva financiare• Në biznes termi levë përdoret për të shprehur punësimin e kapaciteteve fiksedhe pritjet në një nivel ma të lartë tëkthimit.• Në kushtet kur ndërmarrja orjentohet për angazhimin me të madh të shpenzimeve fikse në operacionet e firmës, fjala është për levën operacionale. Kur ajo shërbehet me financimin përmes borxhit, fjala është për levën financiare. 14
 • 15. Leva(shkalla) operative rezulton nga ekzistenca ekostove fikse në rrjedhen e të ardhurave tëndërmarrjes. Dmth. LO është përdorim potencial ikostove fikse në fitimet para interesave dhetatimeve(EBIT).Shprehet si- DOLDOL=ndryshimi në EBIT i shprehur në% / Ndryshimet në shitje të shprehura në% 15
 • 16. Leva(shkalla) financiareNdryshimi në fitim për aksion(EPS) i shkaktuar ngapërdorimi i titujve me pagesë fikse për financimin endermarrjes quhet levë financiare.Shenohet –DFLdhe shpreh ndryshimin në perqindje të të ardhuravenga aktiviteti në raport me ndryshimin në % tësasise së produkteve apo shërbimeve.DFL= ndryshimi në EPS i shprehur në % / ndryshimi në EBIT i shprehur në % 16

×